Trafikförsäkringsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikförsäkringsvillkor"

Transkript

1 Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringstagarens upplysningsplikt Förändringar under försäkringsperioden FENNIAS ANSVAR BÖRJAR FÖRSÄKRINGSPERIOD FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHETSTID FÖRSÄKRINGSPREMIE Premiegrunder Hur bonussystemet tillämpas Bonusklass Överföring av skadehistoria Skador som inverkar på försäkringspremien Lagring och överföring av data Premiebetalning Försenad med premiebetalningen Återbetalning av premie ÄNDRING AV AVTALSVILLKOREN VID ÖVERGÅNG TILL NY FÖRSÄKRINGSPERIOD FÖRSÄKRINGSAVTALET UPPHÖR Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringen upphör utan uppsägning FENNIAS REGRESSRÄTT ÅTGÄRDER NÄR EN SKADA HAR INTRÄFFAT BILAGA: BONUSSKALA FÖR TRAFIKFÖRSÄKRINGEN TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGS- VILLKOREN Försäkringsvillkoren tillämpas på fordonsspecifika trafikförsäkringar som beviljas för motorfordon som används i trafik. Försäkringstagare kan vara privatpersoner, företag och sammanslutningar. 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETS- OMRÅDE Trafikförsäkringen för ett motorfordon gäller i alla stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I icke EES-länder som anslutit sig till det allmänna Green Card-avtalet (det gröna kortet) gäller trafikförsäkringen som ansvarsförsäkring med stöd av det gröna kortet som Fennia har givit, eller utan grönt kort i sådana fall där det inte behövs. Ersättning för trafikskada som har inträffat i dessa stater fastställs enligt lagstiftningen i det land där skadan har inträffat. 3. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Trafikförsäkringen ersätter enligt trafikförsäkringslagen person- och egendomsskador som har orsakats av att ett motorfordon har använts i trafik. Försäkringen ersätter, enligt den trafikförsäkringslag som gäller i Finland, också trafikskador som har orsakats av att ett motorfordon som ska trafikförsäkras i Finland har använts i trafik någon annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om lagstiftningen som gäller ersättning av trafikskador i det land där skadan har inträffat inte förutsätter ett mera omfattande försäkringsskydd. På motsvarande sätt ersätts trafikskador som har inträffat på ett genomfartsområde, som inte hör till en EES-stat, under färd från en EES-stat till en annan, när det andra fördonet, som är delaktigt i skadan, har sin stadigvarande hemort i en EES-stat. 4. FÖRSÄKRINGSAVTAL 4.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt Försäkringstagaren ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som Fennia eller bolagets representant ställer och som kan vara av betydelse för bedömningen av Fennias ansvar. Försäkringstagaren ska också under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera de uppgifter som han eller hon har lämnat till Fennia och som han eller hon har konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. 4.2 Förändringar under försäkringsperioden Försäkringstagaren ska utan dröjsmål underrätta Fennia om det under försäkringsperioden har skett förändringar i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de omständigheter som anges i 1

2 försäkringsbrevet. En sådan förändring ska meddelas senast inom en månad efter det första årliga meddelandet efter förändringen. 5. FENNIAS ANSVAR BÖRJAR Fennias ansvar börjar när Fennia eller försäkringstagaren har gett eller skickat ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud, om avtalsparterna inte enskilt har överenskommit om någon annan särskild tidpunkt. Begynnelsetidpunkten för när Fennias ansvar börjar kan inte förflyttas till ett tidigare skede genom avtal. Om försäkringstagaren har lämnat in eller skickat en skriftlig försäkringsansökan till Fennia, och det är uppenbart att Fennia skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Fennia också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan lämnades in eller skickades. En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har lämnat in eller skickat till Fennias representant anses ha lämnats in eller skickats till Fennia. Om det inte finns någon utredning om vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har lämnats eller skickats, anses detta ha skett klockan Om det trots allt finns speciella skäl, till exempel att försäkringstagaren har underlåtit att betala tidigare försäkringspremier, börjar Fennias ansvar först när premien för den första försäkringsperioden har betalats. Den här betalningsplikten, dvs. att försäkringen ska betalas för att den ska träda i kraft, meddelas också i räkningen. 6. FÖRSÄKRINGSPERIOD Den första försäkringsperioden omfattar högst 13 månader och de följande ett år. 7. FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHETSTID Om inte annat anges nedan gäller försäkringsavtalet en försäkringsperiod i sänder, tills fordonsägarens eller fordonsinnehavarens försäkringsplikt för fordonet i fråga upphör, även om försäkringspremien inte skulle ha betalats inom utsatt tid. 8. FÖRSÄKRINGSPREMIE 8.1 Premiegrunder Försäkringspremierna beräknas på det sätt som avses i 18 3 mom. i trafikförsäkringslagen och enligt de premiegrunder som Fennia tillämpar med beaktande av de försäkrades förmåner, så att försäkringspremierna är skäliga i proportion till kostnaderna för försäkringarna. I allmänhet är försäkringspremierna större för de försäkringar från vilka ersättning har betalats. Försäkringspremierna kan bestämmas olika med beaktande av att skaderiskerna är olika för olika grupper av försäkringstagare. 8.2 Hur bonussystemet tillämpas Fennias bonussystem tillämpas på trafikförsäkringar för privatpersoner med nedan nämnda undantag. Det tillämpas också på samma sätt när försäkringstagaren i början av försäkringsperioden har ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) enligt företagsoch organisationsdatalagen (244/2001), om inte annat har avtalats. Fennias bonussystem grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för statistikföring av försäkringar och skador enligt trafikförsäkringslagen samt på de system med premienedsättningar på basis av skadefria år och premiehöjningar till följd av skador som tillämpas på försäkringspremier. Bonussystemet tillämpas inte på trafikförsäkringar för privatpersoner när det fordon som ska försäkras är - en traktor - ett fordon som är befriat från registreringsplikt - ett museifordon - en moped - ett terrängfordon - en släpvagn - ett motorredskap. 8.3 Bonusklass Trafikförsäkringens bonusklass bestäms enligt tabellen som finns som bilaga till dessa försäkringsvillkor och på basis av antalet skador som har ersatts med stöd av försäkringen. En ny försäkring, frånsett senare nämnda undantag, placeras i bonusklass U (0 % bonus). Som en försäkring betraktas en försäkring som inte har, eller till vilken inte kan överföras, en tidigare skadehistorik (punkt 8.4). En ny försäkring för motorcykel och motorcykelförsäkring, vars bonus inte är i en lägre bonusklass på grund av skada, placeras i bonusklass 3 (20 % bonus). En ny försäkring för buss och specialfordon, med undantag av husbil, placeras i bonusklass 1 (10 % bonus). En ny försäkring som har tecknats av en försäkringstagare som har fått återbäring på bilskatt på grund av invaliditet placeras i bonusklass 7 (40 % bonus). Det här undantaget kan endast tillämpas en gång på en och samma försäkringstagare. Bonusklassplaceringen är personlig och bonus kan endast överföras till trafikförsäkringen för det fordon för vilket skatteåterbäring har beviljats. 2

3 Försäkringen överförs till en högre bonusklass enligt bifogad tabell på basis av en försäkringsperiod under vilken Fennia inte har betalat sådant skadestånd som inverkar på bonusklassplaceringen (punkt 8.5). Överföring av försäkringen till en högre bonusklass efter en skadefri försäkringsperiod förutsätter att fordonet under försäkringsperioden har varit i trafik i minst 120 dygn. För motorcykel är denna tidsgräns minst 90 dygn. Under en period på ett år kan försäkringen dock flyttas till en högre bonusklass högst en gång. Försäkringen placeras i bonusklass på basis av intyg från ett utländskt försäkringsbolag som hör till Green Cardsystemet (det gröna kortet) som om försäkringen skulle ha gällt i Finland under den tid försäkringstagaren haft en giltig försäkring utomlands. Intyget ska innehålla uppgifter om försäkringens giltighetstid samt tidpunkten för eventuella skador som har inträffat. 8.4 Överföring av skadehisorik Den skadehistorik som hänför sig till en fordonsförsäkring kan överföras till försäkringen för ett annat fordon som samma försäkringstagare eller försäkringstagarens make har och som hör till samma fordons- och bruksklass. Skadehistorik kan också överföras till försäkringstagarens dödsbo. Skadehistorik för försäkring som har ändrats så att den är i ett dödsbos namn kan endast överföras till den ursprungliga försäkringstagarens efterlevande make (eller person som jämställs med en make). Med make avses också en person med vilken försäkringstagaren har ingått ett registrerat partnerskap. Som make betraktas också en person som är sambo med försäkringstagaren, förutsatt att det äktenskapsliknande förhållandet har pågått i minst två år eller att samborna har ett gemensamt barn. Försäkringstagaren kan inte överföra skadehistorik som hänför sig till en fordonsförsäkring från en fordonsklass till en annan (A och B), och inte heller från en bruksklass till en annan (1 5) inom dessa fordonsklasser. Fordonsklasserna A och B med bruksklasser Fordonsklass A: bil (klasserna M och N) 1. Privat 2. Tillståndspliktig 3. Bilskolefordon 4. Uthyrning utan förare 5. Försäljningslager Fordonsklass B: motorcykel (klasserna L3 och L4) 1. Privat 2. Tillståndspliktig 3. Bilskolefordon 4. Uthyrning utan förare 5. Försäljningslager Om försäkringen förblir gällande, trots att dess skadehistorik har överförts till en annan försäkring, bestäms försäkringspremien för försäkringen på samma sätt som för en försäkring utan skadehistorik. Skadehistorik får inte överföras till en försäkring vars bonusklass till följd av en inträffad skada är lägre än bonusklassen som motsvarar den skadehistorik som överförs. Bestämmelserna för överföring av skadehistorik i dessa försäkringsvillkor gäller också när skadehistorik överförs från en försäkring som har beviljats av något annat försäkringsbolag. 8.5 Skador som inverkar på försäkringspremien Efter varje försäkringsperiod överförs försäkringen från en bonusklass till en annan enligt den bifogade tabellen på basis av det antal skador som har ersatts under försäkringsperioden. Som skada som inverkar på försäkringspremien betraktas en skada som har vållats av fordonets ägare, innehavare eller förare eller skada på grund av fordonets bristfälliga skick för vilken Fennia har betalat ersättning. Som skada som inverkar på försäkringspremien betraktas inte en skada för vilken ersättning har betalats om - skadan har orsakats genom olovligt bruk av ett fordon som har varit låst eller som har befunnit sig i låst eller bevakat förvaringsutrymme - skadan har inträffat inom sju dagar från det att det försäkrade fordonet har övergått till en ny ägare och skadan inte har orsakats av försäkringstagaren eller en familjemedlem som bor i ett gemensamt hushåll med försäkringstagaren - försäkringstagaren senast under försäkringsperioden som följer på utbetalningen av ersättningen har återbetalat ett belopp som motsvarar ersättningen till Fennia. Om skador ersätts med stöd av en försäkring vars skadehistorik har överenskommits att överföras till en annan försäkring och den bonusklass som ska överföras redan har fastställts, beaktas dessa skador i bonusklassen för den senare försäkringen. 8.6 Lagring och överföring av data Fennia bevarar data om försäkringens giltighetstid och skador fem år efter det år försäkringen har upphört, så att dessa uppgifter om skadehistorik vid behov kan ges till försäkringstagaren eller med försäkringstagarens samtycke till ett annat försäkringsbolag. 3

4 8.7 Premiebetalning Premien ska betalas inom en månad från det datum Fennia har skickat en räkning till försäkringstagaren. Den första premien behöver dock inte betalas förrän Fennias ansvar har börjat, och senare premier behöver inte heller betalas före den avtalade försäkrings- eller premieperiodens början. Undantag är förhållanden som avses i punkt 5 i villkoren, där betalning av premien för försäkringsperioden är en förutsättning för att Fennias ansvar börjar. Detta meddelas också i räkningen. Om försäkringstagarens inbetalning inte täcker samtliga av Fennias premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska avkortas med det belopp han eller hon betalar. Försäkringspremien är alltid minst 8 euro per försäkringsperiod. 8.8 Försenad premiebetalningen Om försäkringspremien inte har betalats inom utsatt tid tas en dröjsmålsränta ut enligt räntelagen. Försäkringspremien och dröjsmålsräntan indrivs genom utsökning utan dom eller beslut i enlighet med vad som stadgas i lagen om verkställande av skatter och avgifter. Innan verkställighetsåtgärder vidtas underrättas försäkringstagaren om den premie som ska indrivas och om grunden för premien samt om att verkställighetsåtgärder vidtas, om inte försäkringstagaren inom 14 dagar efter det att meddelandet skickades skriftligen bestrider sin betalningsskyldighet. Om försäkringstagaren bestrider betalningsskyldigheten krävs ett domstolsavgörande för verkställighet. Om betalningen försenas tar Fennia ut en avgift på 5 euro för betalningspåminnelse. 8.9 Återbetalning av premie Försäkringstagaren är, enligt de grunder Fennia tillämpar, berättigad till återbetalning av fordonets trafikförsäkringspremie för den tid under vilken fordonet har varit taget ur trafik. Denna avställning av fordon ska meddelas på förhand på det sätt som fastställs i fordonslagen. Avställningen av följande fordon berättigar till återbetalning av premie endast när registerskyltarna återlämnas: - moped - snöskoter och annat terrängfordon - lätt fyrhjuling och fyrhjuling - traktor - motorredskap - museifordon - släpvagn och husbil - exportregistrerade fordon och fordon med provnummerskyltar - motorcykel med avtal om säsongförsäkring. Försäkringspremier återbetalas inte heller för den tid som ett icke registreringspliktigt fordon är taget ur trafik. Avställningen av ett fordon som är försäkrat med trafikkasko berättigar inte heller till premieåterbetalning. I fråga om trafikförsäkring för motorcykel är försäkringstagaren enligt Fennias premiegrunder berättigad till premieåterbetalning för den tid som motorcykeln enligt ett på förhand skriftligt inlämnat meddelande, har varit tagen ur trafik. Den oavbrutna avställningstiden för en motorcykel ska vara minst 30 dygn. Om trafikförsäkring har tecknats för motorcykeln i form av en säsongförsäkring kan motorcykeln användas hela året. Det att den används mindre under vintern beaktas i premien för en säsongförsäkring utan särskild gottgörelse för avställningstid. Om ett motorfordon används under den tid det är taget ur trafik eller under anmäld avställningstid tillämpas de påföljder som fastställs i trafikförsäkringslagen. Återbetalning av försäkringspremie Om försäkringen upphör tidigare än vad som har avtalats har Fennia rätt till premien endast för den tid under vilken dess ansvar har varit gällande. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. Den premie som ska återbetalas är 1/360 av årspremien per dag. Premiebelopp på mindre än 8 euro återbetalas dock inte separat. Fennia ska på ett försenat premiebelopp, som återbetalas, betala årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen, så att dröjsmålsräntan betalas från det datum när en månad har förflutit sedan Fennia mottog den utredning som berättigar till premieåterbetalning. 9. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOREN VID ÖVERGÅNG TILL NY FÖRSÄKRINGSPERIOD Fennia har rätt att inför övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkor, premie och andra avtalsvillkor på grund av - en ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse - en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse eller katastrofartad olycka). Försäkringspremie Enligt Fennias bonussystem är försäkringstagaren berättigad till premierabatt (bonus) efter en skadefri försäkringsperiod. Likaså är försäkringstagaren skyldig att betala förhöjd premie (malus) till följd av ersättning som Fennia har betalat (punkt 8.5). 4

5 Fennia har rätt att ändra premien på basis av försäkrings- och skadestatistik för att säkerställa det som avses i 18 3 mom. i trafikförsäkringslagen, så att premierna står i rimlig proportion till försäkringskostnaderna. Premierna kan också ändras i proportion till förändringar i skadekostnad och kostnadsnivå eller till följd av nedan nämnda orsaker. Premien kan fastställas olika för olika grupper av försäkringstagare med utgångspunkt i kriterierna för premier som baserar sig på skaderisker. Premien kan på basis av försäkrings- och skadestatistiken ändras så att den motsvarar skaderisken. Om det sker ändringar i individuella riskfaktorer som gäller det försäkrade fordonet eller fordonets ägare eller innehavare i sin egenskap av försäkringstagare har Fennia rätt att ändra premien på motsvarande sätt på basis av försäkrings- och skadestatistiken för trafikförsäkring. Sådana kan vara t.ex. ändring av försäkringstagarens hemort, ålder, kön och körkortets anskaffningstidpunkt, det försäkrade fordonets stadigvarande ort, slag och märke samt fordonets körkilometrar per år. Om Fennia gör ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, ska Fennia i samband med räkning skicka försäkringstagaren ett meddelande om hur premien eller övriga avtalsvillor ändras. I meddelandet ska anges att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft i början av den försäkringsperiod som först följer när en månad har förflutit från det att meddelandet skickades. 10. FÖRSÄKRINGSAVTALET UPPHÖR 10.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringstagaren kan under försäkringsperioden säga upp försäkringen och flytta över den till annat försäkringsbolag. Om det är fråga om ett fordon som är föremål för registreringsplikt anses uppsägningen dock vara ogiltig, om inte den som sköter registreringen har fått ett meddelande om att en ny försäkring har tecknats inom sju dagar från det datum försäkringen upphörde. Försäkringstagaren kan säga upp trafikförsäkringen skriftligt om ett fordon, som inte behöver registreras, förstörs eller har tagits ur sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen Försäkringen upphör utan uppsägning Försäkringen upphör utan uppsägning när det försäkrade fordonet till följd av rättsliga åtgärder överlåts till en annan ny ägare än försäkringstagaren själv eller till hans eller hennes dödsbo eller konkursbo. När trafikförsäkringen upphör till följd av att det försäkrade fordonet överlåts till en annan ny ägare eller innehavare än försäkringstagaren själv, ersätts med stöd av den avslutade försäkringen även skador som har inträffat inom sju dagar från det att äganderätten överfördes eller besittningsrätten ändrades. Om innehavaren, som har antecknats i registret, själv är försäkringstagare, ersätts med stöd av den avslutade försäkringen, efter att fordonets besittningsrätt har ändrats eller återgått till ägaren, även skador som har inträffat inom sju dagar från det äganderätten överfördes eller besittningsrätten ändrades eller återgick till ägaren, om inte fordonets ägare eller nya innehavare har tecknat en försäkring inom nämnda tid. Försäkringen upphör också utan uppsägning när fordonet avregistreras. Om fordonet fortsättningsvis används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen måste försäkringstagaren skriftligt inom sju dagar från avregistreringsdatum meddela att försäkringen inte avslutas. På tidsfristen tillämpas lagen om beräknande av laga tid. 11. FENNIAS REGRESSRÄTT Utöver vad som stadgas i trafikförsäkringslagen 20 om försäkringsbolagets regressrätt gentemot motorfordonets ägare, innehavare, förare eller passagerare, har Fennia rätt att av skadevållaren återkräva det ersättningsbelopp som bolaget har betalat till ersättningstagaren. Om en fysisk person har orsakat skadan som privatperson eller som arbetstagare, tjänsteman eller som någon annan person som avses i 3 kap. 1 i skadeståndslagen, uppstår Fennias regressrätt mot personen i fråga endast om han eller hon har orsakat skadan uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, eller om vederbörande har ersättningsansvar för skadan oberoende av oaktsamhet. 12. ÅTGÄRDER NÄR EN SKADA HAR INTRÄFFAT Efter att ha fått vetskap om en trafikskada som kan leda till ersättningsanspråk, ska försäkringstagaren utan dröjsmål meddela Fennia eller dess representant detta. Skadeanmälan ska göras skriftligen. Försäkringstagaren är skyldig att lämna alla uppgifter och handlingar som behövs för behandling av ersättningsärendet till Fennia. Om försäkringstagaren eller någon annan part i skadan krävs på skadestånd, ska denna framlägga ersättningsanspråk till Fennia eller dess representant. 5

6 Bilaga till försäkringsvillkoren BONUSSKALA FÖR TRAFIKFÖRSÄKRINGEN FR.O.M Om inte annat bestäms i villkorspunkt 8.2 tillämpas följande bonusskala på trafikförsäkringen. Trafikförsäkringens bonusklass bestäms på basis av denna tabell och antalet skador när skadestånd som inverkar på bonusklassplaceringen har betalats under samma försäkringsperiod. Bonusklass Inga och -procent skador M = 0 % K M M M M K = 0 % 0 M M M M U = 0 % 1 M M M M 0 = 5 % 1 M M M M 1 = 10 % 2 K M M M 2 = 15 % 3 K M M M 3 = 20 % 4 0 M M M 4 = 25 % 5 1 M M M 5 = 30 % 6 2 M M M 6 = 35 % 7 2 M M M 7 = 40 % 8 3 K M M 8 = 45 % M M 9 = 50 % M M 10 = 55 % M M 11 = 60 % M M 12 = 65 % K M 13 = 70 % M Vi ger personlig service, kontakta oss! Försäkringsärenden - Privathushållskunder, tfn , mån fre Företagskunder, tfn , mån fre klo Trafikförsäkringar, tfn , mån fre klo 8 18 Nödtjänster dygnet runt - Rådgivning i skadeärenden, tfn Bogserings- och biltjänster, tfn Nödtjänst för resenärer, tfn Ersättningstjänster - Bilskador, tfn , mån fre Trafikskador, tfn , mån fre Övriga privathushållskunders skador, tfn , mån fre Inspektion av bil- och båtskador, Finlands Skadeinspektion SVT Ab, tfn Tidsbokning på Mobiltjänster, m.fennia.fi, hjälp till bilister och resenärer vid skadesituationer Vår webbtjänst på är alltid tillgänglig, oberoende av vad klockan är. Fennias kontor ger service på nästan 50 orter. 6 Samtalspriser *) För inrikessamtal från fast telefon till våra servicenummer som börjar med tas en lokalnätsavgift ut och från mobiltelefon en mobiltelefonavgift enligt operatörens taxa. Samtal till våra servicenummer som börjar med från fast telefon 0,0828 /samtal + 0,0595 /min. från mobiltelefon 0,0828 /samtal + 0,1704 /min. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors. Postadress: FENNIA. Tfn FO-nummer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G Gäller fr.o.m. 1.1.2017 INNEHÅLL 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde 3. Försäkringens innehåll

Läs mer

Fennias fordonsförsäkringar

Fennias fordonsförsäkringar Fennias fordonsförsäkringar Produktbroschyren gäller från 15.2.2016 TRAFIKFÖRSÄKRING FENNIAKASKO Fennias fordonsförsäkringar Innehåll Trafikförsäkring 3 Vad är ett motorfordon 3 Vad trafikförsäkringen

Läs mer

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas

I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen, och lagen om utländska försäkringsbolag anpassas 5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQWLOO5LNVGDJHQPHGI UVODJWLOO ODJDURPlQGULQJDYWUDILNI UVlNULQJVODJHQVDPWYLVVDOD JDUVRPKDUVDPEDQGPHGGHQ 352326,7,21(16+898'6$ /,*$,11(+c// I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från

TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR LII , gäller från 1 FÖRSÄKRINGSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 1 2 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE... 1 3 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL... 1 4 FÖRSÄKRINGSAVTALET... 1 4.1 Försäkringstagarens upplysningsplikt innan ett försäkringsavtal

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor 22A

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor 22A Trafikförsäkring Försäkringsvillkor 22A Gäller från 2.4.2017 Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde... 1 2. Försäkringens giltighetsområde... 1 3. Försäkringens innehåll... 1 4. Försäkringsavtal...

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Trafikförsäkring. försäkringsvillkor

Trafikförsäkring. försäkringsvillkor Trafikförsäkring försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2017 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde för försäkringsvillkoren 3 2 Giltighetsområde för försäkringen 3 3 Trafikförsäkringsavtalets giltighetstid

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Tjänsten Pålitlig Partner är en del av Suomen Tilaajavastuu Oy:s ( ST ) tilaajavastuu.fi tjänst. Tjänsten Pålitlig Partner är ett verktyg för riskhantering,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LII 601.12, gäller från 1.7.2013

Trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LII 601.12, gäller från 1.7.2013 Trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LII 601.12, gäller från 1.7.2013 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde...63 2 Försäkringens giltighetsområde...63 3 Försäkringens innehåll...63 4 Försäkringsavtalet...

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvarslagen Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ålägger den

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på

Läs mer

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com.

Aktiestrukturen beskrivs närmare i Bolagets vid varje tidpunkt gällande bolagsordning. Tilläggsuppgifter finns på webbplatsen www.nordea.com. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDEA BANK AB:S (PUBL) AKTIEDEPÅBEVIS 1. Allmänt Nordea Bank AB (publ) (nedan Bolaget ) har utsett Nordea Bank Finland Abp (nedan Emittent ) till emittent av bolagets aktiedepåbevis

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ;

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ; 1 (5) Miljöhälsovårdens taxa 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) De prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006) som åligger den kommunala 1) godkännande av anläggning och handläggning av

Läs mer

Lag. om ändring av fordonslagen

Lag. om ändring av fordonslagen Lag om ändring av fordonslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fordonslagen (1090/2002) 13, ändras 2 2 mom., 3 2, 7 och 18 punkten, 10 1 mom., 11, 12 och 14, 16 1 mom., 19 1 mom., 30 1 och 2

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2008 Nr 521 531 INNEHÅLL Nr Sidan 521 Försäkringsbolagslag... 1489 522 Lag om införande av försäkringsbolagslagen... 1607 523 Lag

Läs mer

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Promemoria 1 (14) Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Lagen om ändring av jordlegolagen och lagen om upphävande av 25 kap. 1 b 4 mom. i ärvdabalken trädde i kraft 1.2.2011. I det följande

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala ( Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala ( Beställaren ). 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala ( Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Ramavtal för färdtjänst Anbudsförfrågans diarienummer: 484/2016

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet; SFS 2003:97 Utkom från trycket den 1 april 2003 utfärdad den 20 mars 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se.

Läs mer

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi.

Innehåll. Ska du köpa en begagnad bil? 3. Om du köper 5. Efter att du köpt 9. Om du säljer 10. Omslagsbild: Trafi. Tips för bilköpet Innehåll Ska du köpa en begagnad bil? 3 Om du köper 5 Efter att du köpt 9 Om du säljer 10 2 Omslagsbild: Trafi. Ska du köpa en begagnad bil? Det finns många saker du bör beakta när du

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att det inte finns särskilda skäl att bevilja Max Stenlund obrutet medlemskap med stöd av 47 LAK. Beslut om fortsatt medlemskap, särskilda skäl enligt 47 LAK. Max Stenlund, 670323-1057 Den 10 december 2014 beslutade a-kassan att Max Stenlunds medlemskap i a-kassan upphörde den 30 november 2014 eftersom

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2014:1269 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Allmänna nödnumret I EUROPA 112 IF BILERSÄTTNINGSTJÄNST Vardagar kl. 8 18 finsk tid telefon +358 10 19 18 18 fax +358 10 514 1080 e-post

Läs mer

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen

RP 92/1999 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen RP 92/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 64 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att vissa bestämmelser om körrätt

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsrörelselag (2010:2043); utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2043 Utkom från trycket den 18 januari 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FORDONSFÖRSÄKRINGAR 4 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 6 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 6 2.1 Begränsningar 6 3 FÖRSÄKRINGSSKYDD 7 3.1

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Söderberg & Partners Att: Hedingby, Marie Box 3145 16903 SOLNA. Avseende försäkringsnummer SP943831.

Söderberg & Partners Att: Hedingby, Marie Box 3145 16903 SOLNA. Avseende försäkringsnummer SP943831. Söderberg & Partners Att: Hedingby, Marie Box 3145 16903 SOLNA Avseende försäkringsnummer SP943831. Information angående villkorstexter 23 april 2015 1 (30) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 13 april 2013 1 (20) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning- övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2 OmdutyckerIfgjortfel

Läs mer

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014.

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Anknyter till försäkringsvillkoren för A-Försäkrings och OP Försäkrings (nedan försäkringsbolaget) Tilläggsanordningsextra 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 13 maj 2016 1 (26) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2 Om du

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

HÄLSOINTYG FÖR UNGDOM

HÄLSOINTYG FÖR UNGDOM fynd har inte konstaterats sjukdom eller handikapp som inverkar på körförmågan. g föreslår att körkortstillstånd beviljas Glasögon eller kontakt under körning g intygar att jag lämnat riktiga uppgifter

Läs mer