Premie exemplen för NewLife per år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Premie exemplen för NewLife per år"

Transkript

1 NewLifeförsäkring

2 Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring är särskilt viktig om du har barn, egna eller gemensamma lån eller om utkomsten i er familj är beroende av en enda person. NewLife är en försäkring i händelse av dödsfall som beviljas föräldrar till barn under ett år. Den tryggar bl.a. återbetalningen av eventuella lån och barnens utbildning. Barnets mor och barnets far är försäkrade separat. För försäkringens första år betalar OP-Livförsäkrings Ab premien för försäkringstagarens del. Försäkringsskyddets första år är således avgiftsfritt. NewLife i ett nötskal Båda föräldrarna till ett barn under ett år kan teckna en NewLife-försäkring på euro. För att försäkringen ska kunna beviljas behövs ingen hälsodeklaration. OP-Livförsäkrings Ab betalar premierna för det första året av livförsäkringen. Försäkringen fortgår automatiskt som avgiftsbelagd från det andra året. Om du inte efter det första året vill låta försäkringen fortgå som avgiftsbelagd, kan du säga upp den. Uppsägningen ska göras skriftlig. Premie exemplen för NewLife per år Ålder euro/år ca ca ca ca ca ca 40 NewLife-livförsäkringen kan beviljas vid års ålder och upphör vid 70 års ålder. Den försäkrades ålder bestämmer premien. Premien stiger under försäkringsperioden årligen enligt ålder. Premierna i tariffen är exempel.

3 Nyckeluppgifter för NewLife-försäkringen NewLife är en livförsäkring ur vilken betalas en dödsfallsersättning på euro till en av försäkringstagaren förordnad förmånstagare i det fall att den försäkrade avlider medan försäkringen är i kraft. Vem beviljas försäkringen? Försäkringen kan tecknas av föräldern till ett barn under ett år. En förutsättning är, att barnet har en finländsk personbeteckning. Försäkringen ska tecknas inom ett år efter barnets födsel. Försäkringen beviljas varje barn separat. Förälderns nationalitet, ålder eller boningsort har inte någon betydelse och någon separat redogörelse för någondera förälderns hälsotillstånd behövs inte heller. Den ena av föräldrarna kan teckna försäkringen förutom för sig själv också för den andra föräldern. Försäkringstagaren får försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren för försäkringen. Handlingarna gällande ditt försäkringsavtal och din årliga försäkringspost får du enligt eget val antingen på svenska eller på finska. Försäkringens giltighet Försäkringsskyddet börjar gälla den dag då en fullständigt ifylld ansökan har lämnats in eller sänts till OP-Livförsäkrings Ab. Försäkringsskyddet upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken du fyller 70 år. Premier NewLife är en försäkring med fortlöpande premie, där den årliga premien årligen stiger med åldern och ökad dödsfallsrisk. De premier som betalats in bildar inte något sparkapital. Premien och försäkringsskyddet är bundna till konsumentprisindex. OP-Livförsäkrings Ab betalar premien för försäkringstagarens del för försäkringens första år. OP-Livförsäkrings Ab sänder räkningen för premien för det andra året till försäkringstagaren innan försäkringsperioden i fråga börjar gälla. Uppsägning av försäkringen Om du inte vill låta försäkringsskyddet fortsätta att gälla genom att betala premien för det andra året (eller en senare premie), kan du säga upp avtalet med en skriftlig anmälan. Försäkringsskyddet upphör tidigast den dag då anmälan om uppsägning har inkommit till OP-Livförsäkrings Ab. Försäkringstagaren är skyldig att betala premie för den tid som försäkringsskyddet har varit i kraft avgiftsbelagt. Sänd uppsägningsanmälan till OP-Livförsäkrings Ab, NewLife, PB 308, Helsingfors. Förmånstagare Du kan själv förordna förmånstagaren till vilken ersättningen vid dödsfall betalas. Du kan när som helst under försäkringstiden ändra det här förordnandet genom att skriftligen meddela det till försäkringsbolaget. Beskattning En dödsfallsersättning som på basis av NewLife utbetalas till en nära anhörig är inte beskattningsbar inkomst. Om summan av de dödsfallsersättningar som utbetalas till en nära anhörig överstiger euro, omfattas den överstigande delen av arvsbeskattningen. Nära anhöriga är make eller maka, arvinge i rakt upp- eller nedstigande led, adoptivbarn, fosterbarn, makes/makas barn eller bröstarvinge till adoptivbarn. Sambor jämställs med make eller maka om dessa bor i ett gemensamt hushåll och om de har eller har haft ett gemensamt barn eller om de tidigare har varit gifta med varandra. Uppgifterna i den här broschyren baserar sig på skattelagstifningen Sökande av ändring Den som är missnöjd med ett försäkringsbolags beslut eller som annars är missnöjd med ett försäkringsbolags eller dess representants verksamhet gör klokt i att först kontakta försäkringsbolaget för att reda ut ärendet. I problemsituationer hjälper Försäkrings- och finansrådgivningen. I meningsskiljaktigheter mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget ger Försäkringsnämnden som specialiserat sig på försäkringsärenden i enskilda fall rekommendationer om avgöranden. Alternativt kan part som är i en konsumentställning hänskjuta meningsskiljaktigheterna för behandling till Konsumenttvistenämnden. Ärenden handläggs avgiftsfritt i nämnderna. Ett beslut kan också hänskjutas att avgöras på rättslig väg antingen på försäkringstagarens hemort eller i Helsingfors tingsrätt. Talan ska väckas senast inom tre år från det att beslutet mottagits. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden: Porkalagatan 1, Helsingfors tfn Konsumenttvistenämnden: Tavastvägen 3, PB 306, Helsingfors tfn Livförsäkringsbolagen övervakas av Finansinspektionen. Kontaktuppgifter till Finansinspektionen: PB 103, Helsingfors Tfn Ansvarsbegränsning Om den försäkrade skulle avlida har dödsorsaken (sjukdom, olycksfall) eller dödsplatsen (i Finland, utomlands) i allmänhet inte någon betydelse. Ersättning utbetalas inte om den försäkrade har begått självmord inom ett år från det att försäkringen började gälla.

4 Hur OP-Livförsäkrings Ab hanterar personuppgifter Vid skötsel av försäkringsärenden hanterar OP-Livförsäkrings Ab sina kunders personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen och svarar för att integritetsskyddet för kunderna följs vid hanteringen av personuppgifter. Uppgifterna införskaffas från kunderna själva, av dem befullmäktigade personer eller instanser, från offentliga register som förs av myndigheter samt från kreditregister. OP- Livförsäkrings Ab använder också sitt kundregister vid marknadsföring riktad till kunderna. OP-Livförsäkrings Ab bandar en del av samtalen till sin telefontjänst för att försäkra sig om innehållet i de diskussioner som förs med kunderna när det exempelvis är fråga om ingående av avtal eller rådgivning i anslutning till försäkringseller ersättningsärenden. OP-Livförsäkrings Ab överlåter inte uppgifter om sina kunder till utomstående utan kundens samtycke om inte överlåtelsen av uppgifter baserar sig på lagbestämmelse. Försäkringsavtalets innehåll baserar sig på avtalsbrevet och försäkringsvillkoren samt beräkningsgrunderna. På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal och annan finsk lagstiftning. Uppgifterna i den här produktbeskrivningen har givits med stöd av finsk lagstiftning. Läs noggrant igenom produktbeskrivningen. På försäkringen tillämpas försäkringsvillkoren för Måttskydd till de delar som gäller livförsäkringen. OP-Livförsäkrings Ab, Labbackavägen 1, Helsingfors Hemort: Helsingfors, Huvudbransch: försäkringsverksamhet, Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer: Mottagaren betalar portot OP-Livförsäkring Livförsäkringar SVARSFÖRSÄNDELSE Kod SVARSFÖRSÄNDELSE

5 Så här får du NewLife-försäkringen Fyll i bifogade NewLife-ansökan och sänd den per post till oss. Du kan teckna NewLife också på Andelsbankens närmaste kontor eller via ring vår telefontjänst * (mån fre kl. 8 18). * Avgifter för Pohjolas servicenummer med fast telefon 0,0835 / samtal + 0,12 /min och med mobiltelefon 0,0835 /samtal + 0,12 /min. Gör så här: 1. Fyll i alla punkter i försäkringsansökan noggrant. 2. Vik försäkringsansökan i två delar och häfta eller tejpa ihop den. Du behöver inget frimärke portot är redan betalt. 3. Posta den som fort som möjligt. Klipp här, vik och tejpa eller fäst ihop och posta genast! NewLife -försäkringsansökan Vänligen fyll i alla punkter omsorgsfullt. Barnets namn Barnets personbeteckning eller födelsedatum Moderns namn (försäkrad) Faderns namn (försäkrad) Utdelningsadress Utdelningsadress Postnummer och postkontor Postnummer och postkontor Telefonnummer Telefonnummer Personbeteckning Personbeteckning Bransch * Arbete inom administration eller IT eller * Pedagogiskt arbete eller forskning annat kontorsarbete * Arbete inom försäljning eller service * Arbete inom hälsovård eller socialt arbete * Industriarbete * Byggnadsarbete eller gruvdrift * Arbete inom jordbruk, skogsbruk eller fiske * Arbete inom transport eller kommunikation * Pensionär, studerande eller arbetslös * Humanistiskt eller konstnärligt arbete * Övrigt Förmånstagare till försäkringen är * ovanstående barn * de anhöriga * någon annan, vem Bransch * Arbete inom administration eller IT eller * Pedagogiskt arbete eller forskning annat kontorsarbete * Arbete inom försäljning eller service * Arbete inom hälsovård eller socialt arbete * Industriarbete * Byggnadsarbete eller gruvdrift * Arbete inom jordbruk, skogsbruk eller fiske * Arbete inom transport eller kommunikation * Pensionär, studerande eller arbetslös * Humanistiskt eller konstnärligt arbete * Övrigt Förmånstagare till försäkringen är * ovanstående barn * de anhöriga * någon annan, vem Datum Moderns underskrift Datum Faderns underskrift Vik här!

6 OP Framgång tillsammans.

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Alla bilar finansieras.

Alla bilar finansieras. Audi Privat. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansiering för din Audi är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring.

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansieringen av din Audi är en viktig del av bilköpet. Den sker på många sätt: via oberoende finansiärer,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer