Produktfakta. ALANDIA Personskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015"

Transkript

1 Produktfakta ALANDIA Personskydd

2 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia Personskydd kan innehålla skydd vid dödsfall, arbetsoförmåga och sjukdom. Du kan anpassa skyddet till ditt eget behov. Innehåll sida 3 Försäkringsavtalet Ingående av avtal Hälsotillståndet påverkar beviljningen av en försäkring Avtalets innehåll Förmånstagare Adress- eller namnändring Utredning av försäkringsskyddet Ändring av försäkringsskyddet 4 5 Alandia Personskydd Avtalets giltighet Olika slag av försäkringsskydd Skydd av sjukdom Försäkringspremier Indexjusteringar Uppsägning av försäkringsavtal sida Återupplivning av försäkring 6 som upphört att gälla 6 Beskattning Livförsäkring Sjukförsäkringar Ansökan om och utbetalning 6 av ersättning 7 Begränsningar i BOLAGETS ansvar 7 Ändring av försäkringsavtalet 7 Pantsättning av försäkringsavtal 7 Sakkunnig hjälp Försäkrings- och finansrådgivningen Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden Domstolsbehandling 8 Behandling av personuppgifter 2 Produktfakta Alandia Personskydd

3 Alandia Personskydd Försäkringsavtalet Ingående av avtal Försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Försäkrings Ab Liv-Alandia (nedan bolaget) grundar sig på en ansökan, i vilken försäkringstagaren definierar det önskade försäkringsskyddet och förmånstagarna. Hälsotillståndet påverkar beviljningen av en försäkring I försäkringsansökan ska den försäkrade svara på frågor gällande sitt hälsotillstånd. Det är viktigt att alla frågor besvaras korrekt och fullständigt. Ibland kan den försäkrades hälsotillstånd vara ett hinder för beviljandet av försäkringen. Alandia Personskydd kan på grund av hälsotillståndet beviljas med klausuler eller med förhöjda premier. Om det efter att försäkringen har trätt i kraft framkommer att den försäkrade gett felaktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd, har bolaget rätt att i efterskott höja försäkringspremien och tillägga klausuler, vilka begränsar förmånstagarens rätt att få ersättning för den försäkrades nämnda sjukdomar eller skador. Bolaget kan i efterskott också säga upp försäkringen eller konstatera att försäkringsavtalet är ogiltigt ifall felaktiga uppgifter getts. Avtalets innehåll Försäkringsavtalet består av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas även lagen om försäkringsavtal och annan finsk lagstiftning. Förmånstagare Förmånstagare är den person, till vilken försäkringstagaren bestämt att försäkringsersättningen ska betalas. Då det gäller sjukförsäkringsersättning är vanligtvis den försäkrade själv förmånstagare och beträffande livförsäkring den försäkrades anhöriga eller namngiven person. Försäkringstagaren ska skriftligen meddela bolaget om förmånstagarförordnandet samt om ändring eller återkallande av det. Förordnandet måste ges i original till bolaget. Förmånstagare kan inte förordnas med testamente. Försäkringstagaren kan ge till en särskilt omnämnd förmånstagare eller den försäkrade en förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft. Då kan försäkringstagaren inte ändra eller återkalla förordnandet utan samtycke av den som mottagit förbindelsen. Det är viktigt, att förmånstagarförordnandet motsvarar de rådande förhållandena. Med hjälp av den årliga utredningen av försäkringsskyddet, kan försäkringstagaren försäkra sig om att rätta personer står som förmånstagare. En ändring av förmånstagarförordnandet kan bli aktuellt t.ex. vid ingående eller upplösning av äktenskap eller då en namngiven förmånstagare avlidit. Adress- eller namnändring Adress- eller namnändring meddelas bolaget skriftligen. Numren på samtliga försäkringar som adress- eller namnändringen gäller ska nämnas. Det är viktigt att meddela namn- eller adress ändring också beträffande sådana försäkringar, för vilka premier inte längre betalas. Vi uppdaterar våra kunders adress- och namnuppgifter även från befolkningsdatasystemet. Utredning av försäkringsskyddet Bolaget skickar årligen till försäkringstagaren en utredning av det försäkringsskydd som är i kraft. Om man vill att utredningen ska skickas till någon annan än försäkringstagaren, ska det här meddelas bolaget skriftligen. Ändring av försäkringsskyddet Försäkringstagaren kan avtala med bolaget om en ändring av det försäkringsskydd som är i kraft. Om man vill höja ikraft varande försäkringsbelopp förutsätter det här alltid en försäkringsansökan med hälsodeklaration. En utökning av försäkringsskyddet avgörs på basis av den försäkrades hälsotillstånd. Om man vill utöka eller höja försäkringsskyddet på en försäkring med parförmån, görs båda försäkringarna som nya försäkringar. Försäkringsskyddet kan också visa sig vara för stort på grund av ändrade förhållanden. Försäkringsskyddet kan då sänkas, vilket också innebär att premien blir mindre. En sänkning av försäkringsbeloppet ska skriftligen meddelas bolaget. Om försäkringstagaren har gett en förbindelse om förmånstagare eller om försäkringen är pantsatt, ska bl.a. en sänkning av försäkringsskyddet ske med pantinnehavarens eller förbindelsemottagarens samtycke. Produktfakta Alandia Personskydd

4 Alandia Personskydd Avtalets giltighet Försäkringsavtalet träder i kraft då bolaget skickar försäkringsbrevet till försäkringstagaren. Om bolaget godkänner ansökan, svarar bolaget också för de försäkringsfall som har inträffat under den tid ansökan behandlas. Försäkringstagaren kan också bestämma att försäkringen träder i kraft vid en senare tidpunkt. Försäkringsavtalet träder i kraft och bolagets ansvar börjar då från den avtalade tidpunkten. Om försäkringen inte kan beviljas enligt ansökan till exempel på grund av den försäkrades hälsotillstånd, kan bolaget göra ett motanbud. Försäkringsavtalet och bolagets ansvar träder då i kraft när försäkringspremien betalas senast på förfallodagen. Båda livförsäkringarna med parförmån beviljas samtidigt och samma dag då förutsättningarna för beviljandet uppfylls. I fall den ena av försäkringarna inte kan beviljas, beviljas den andra utan parförmån. Försäkringsavtalet är i kraft en 12 månader lång försäkringsperiod åt gången till utgången av den försäkringstid som anges i försäkringsbrevet. En ny försäkringsperiod börjar vid försäkringens årsdag, som är den dag som motsvarar försäkringens begynnelsetidpunkt varje år. Försäkringsavtalet upphör dock att gälla före den här tidpunkten, om den försäkrade avlider. För säkringsavtalet kan också upphöra under försäkringstiden på grund av uppsägning eller när det avtalade maximibeloppet ersatts från försäkringen. Då en försäkring med parförmån upphör på grund av dödsfall eller på grund av att försäkringens slutålder nås, fortsätter den andra försäkringen som förut. Ifall en av försäkringarna sägs upp fortsätter den andra försäkringen som förut men utan parförmån. Olika slag av försäkringsskydd Skydd vid dödsfall En livförsäkring ger skydd vid den försäkrades dödsfall. Den överenskomna dödsfallssumman är konstant fram till dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 65 år. Efter detta sjunker dödsfallssumman fram till försäkringstidens slut. Dödsfallssumman kan enligt behov minskas och under vissa förutsättningar också ökas genom att anhålla om en ny försäkring med en ny ansökan. En ändring av försäkringsskyddet kan aktualiseras t.ex. vid tillökning i familjen, vid anskaffande av bostad, då barnen flyttar hemifrån eller då bostadslånet minskar. En livförsäkring kan beviljas fr.o.m. det år den försäkrade fyller 15 år, dock senast det år den försäkrade fyller 70 år. Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 80 år. Den minsta livförsäkring som kan beviljas är euro. Livförsäkringen kan även tecknas med parförmån. Försäkringar med parförmån består av två skilda livförsäkringar och en eventuell dödsfallssumma betalas skilt från vardera försäkringen. Eftersom försäkringarna tecknas skilt, kan även dödsfallssummor i försäkringarna vara olika, dock ändå så att det mindre beloppet är minst 50 % av det större beloppet. Försäkring med parförmån kan tecknas av två personer oberoende av ålder, kön eller andra motsvarande kriterier. En försäkring med parförmån kan man endast teckna åt sig själv och endast tillsammans med en person. Tillsammans kan dessa personer ändå ha flera försäkringar med parförmån. Försäkringen kan innehålla också övriga skydd. Skydd vid arbetsoförmåga Försäkring gällande bestående arbetsoförmåga tryggar den försäkrades och familjens utkomst, om den försäkrade blir varaktigt arbetsoförmögen. Arbetsoförmågans varaktighet ska bevisas med ett läkarutlåtande. Engångsersättningen som betalas vid bestående arbetsoförmåga avtalas när försäkringen tecknas. Engångsersättningen betalas om den försäkrade medan försäkringen varit i kraft, har blivit varaktigt arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller skada och nämnda arbetsoförmåga har fortgått i minst ett år. Ansökan om engångsersättning ska lämnas in under den försäkrades livstid och senast inom ett år från att försäkringen har upphört. Som bestående arbetsoförmögen betraktas en försäkrad som slutgiltigt förlorat förmågan att utföra sitt vanliga arbete och med all sannolikhet också allt annat arbete, som med beaktande av hennes eller hans ålder och yrkesskicklighet kan anses vara lämpligt för honom och trygga henne eller honom en skälig utkomst. En försäkring gällande bestående arbetsoförmåga kan beviljas från det år den försäkrade fyller 15 år, dock senast det år den försäkrade fyller 58 år. Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 63 år. Ur försäkring gällande temporär arbetsoförmåga betalas en överenskommen dagsersättning för tiden för arbetsoförmågan på grund av sjukdom eller skada om denna oavbrutet fortgått ut över självrisktiden. Med försäkringen tryggar du inkomstbortfall för tiden för arbetsoförmåga som förorsakats av sjukdom och olycksfall. Dagsersättningen utbetalas månatligen i efterskott. Utbetalning av ersättning och beräkning av självrisktiden börjar från det att arbetsoförmågan konstateras, dock tidigast från det att läkarvården påbörjats. Försäkring gällande arbetsoförmåga kan beviljas från det år den försäkrade fyller 15 år, dock senast det år den försäkrade fyller 58 år. Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 63 år. Det maximala antalet ersättningsdagar är 365 dagar. Skydd vid sjukdom Sjukkostnadsförsäkringen ersätter skäliga kostnader för vård av sjukdom eller skada i Finland. Kostnader ersätts till den del de inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen, någon annan lag eller avtal. Till sjukkostnadsförsäkringen kan fogas ett självriskbelopp för varje sjukdomsfall eller skada. Försäkringen ersätter även kostnader som uppstått under utlandsvistelse som varat högst 12 månader, om kostnaderna har orsakats av akut sjukdom eller olycksfall som inträffat under utlandsvistelsen och endast till den del som kostnaderna inte berättigat till ersättning med stöd av någon lag eller något avtal. 4 Produktfakta Alandia Personskydd

5 Sjukvårdskostnader ersätts under förutsättning att undersökningen eller vården är ordinerad av läkare, och att den enligt allmänt accepterad medicinsk erfarenhet är nödvändig för att undersöka eller behandla sjukdomen eller skadan. Försäkringen ersätter kostnader för mediciner som ordinerats av läkare och som godkänts av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, kostnader för undersökning eller vård av sjukdom eller skada som utförts av läkare eller yrkesutbildad hälsovårdspersonal, vårddagsavgifter på sjukhus eller inhemsk vårdinrättning samt andra kostnader som orsakats av nödvändig undersökning och vård på dessa sjukhus eller vård - inrättningar. Vårddagsavgifter ersätts till högst det belopp per dag som anges i försäkringsbrevet. Ersättning utbetalas inte, om det är fråga om exempelvis förebyggande vård, hälsoundersökning eller syngranskning tandvård fysikalisk eller därmed jämförbar vård sjukdom eller skada som uppkommit till följd av tävlingsidrott eller träning av tävlingsidrott undersökning, behandling eller medicinering vid övervikt undersökning, behandling eller medicinering av godartade hudtumörer rehabilitering eller undersökning för att utreda behovet av rehabilitering. Ersättning utbetalas inte heller exempelvis för naturprodukter vitamin- eller näringspreparat bassalvor resekostnader hemvård medicinska eller andra hjälpmedel samt olika bandage och stöd bröstförminsknings- eller förstoringsoperationer kosmetiska eller plastikkirurgiska behandlingar I sjukkostnadsförsäkringens särskilda villkor finns en utförlig uppräkning av de sjukvårdskostnader som ersätts. I de särskilda villkoren har också angivits de förutsättningar och begränsningar som gäller vid ersättning av vårdkostnader. Under försäkringstiden utbetalas i ersättning sammanlagt högst det maximibelopp som antecknats i försäkringsbrevet. Ersättning utbetalas för kostnader som uppstått medan försäkringen varit i kraft. Sjukkostnadsförsäkringen kan beviljas från det år den försäkrade fyller 10 år, dock senast det år den försäkrade fyller 60 år. Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 65 år. Försäkringspremier Premierna för försäkringsskyddet stiger årligen med åldern (s.k. naturliga premier). Dessutom justeras premierna årligen med index i enlighet med försäkringsvillkoren. Premien stiger årligen på försäkringens årsdag. Livförsäkringspremien stiger dock inte längre med åldern efter att den försäkrade fyllt 65 år. Den försäkrades hälsotillstånd vid tidpunkten då försäkringen tecknas kan också inverka på premiens storlek. Om den försäkrade lider av någon sjukdom eller symptom, kan det hända att försäkringen beviljas med förhöjda premier. Parförmånen gäller endast livförsäkringens premier. Betalningsplan I varje försäkringsavtal ingår en betalningsplan, enligt vilken försäkringspremierna debiteras. Premien betalas i allmänhet en gång i året. Försäkringstagaren kan också välja att betala premierna månatligen, kvartalsvis eller halvårsvis. Den första premien faktureras dock för minst 3 månader. Du kan få rabatt på årspremierna enligt betalningssätt: Du får 3 % rabatt då du betalar kvartalsvis. Du får 4 % rabatt då du betalar halvårsvis. Du får 6 % rabatt då du betalar en gång per år. Försäkringarna med parförmån ska ha samma betalare och förfallodag. Rabatten enligt betalningssätt ändrar om du ändrar på betalningsplan. Premiebetalning För betalning av premien skickas en faktura till försäkringstagaren senast en månad före förfallodagen. Då premierna i försäkringar med parförmån debiteras med samma räkning måste betalaren i försäkringarna vara samma person. Premierna ska betalas senast på den förfallodag som nämns i fakturan. Om premien inte betalats senast på förfallodagen, ska man betala dröjsmålsränta enligt räntelagen för förseningstiden. Om premiebetalningen försummas har bolaget rätt att säga upp försäkringsavtalet (se Uppsägning av försäkringsavtalet). Indexjusteringar Avsikten med indexvillkoret är att skydda försäkringsskyddet mot inflationen. Försäkringsavtalets olika delar, ersättningarnas maximibelopp, självriskbeloppen i euro samt försäkringspremien justeras årligen enligt försäkringsvillkoren på försäkringsperiodens första dag så att de motsvarar förändringen i levnadskostnadsindexet. Uppsägning av försäkringsavtal Försäkringstagarens rätt att säga upp avtalet Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör, då meddelandet om uppsägning skickats till bolaget, om försäkringstagaren inte har bestämt en senare tidpunkt för försäkringens upphörande. Försäkringen har inget återköpsvärde. Bolagets rätt att säga upp avtalet Bolaget har rätt att säga upp försäkringsavtalet om försäkringstagaren inte betalar premien senast på förfallodagen. Försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter det att meddelandet om uppsägning avsänts. Försäkringsskyddet förblir dock oavbrutet i kraft, om premien betalas före nämnda avslutningsdag. Produktfakta Alandia Personskydd

6 Bolaget har rätt att säga upp försäkringen, om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat sin skyldighet att ge uppgifter då försäkringsavtalet gjordes eller om den försäkrade uppsåtligen har framkallat försäkringsfallet. Det är frågan om försummelse av upplysningsskyldigheten ifall försäkringstagaren eller den försäkrade har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter åt bolaget då försäkringen ansöktes. Bolaget kan då säga upp försäkringen, förutsatt att den inte alls skulle ha beviljats om korrekta och fullständiga uppgifter hade getts. Bolaget har rätt att säga upp annan än livförsäkring vid kalender årets utgång. Uppsägningen görs i det här fallet skriftligen senast en månad före kalenderårets utgång. Uppsägningen av försäkring är en exceptionell åtgärd, som kan komma i fråga t.ex. då villkoren eller premierna för någon del av försäkringsbeståndet inte längre motsvarar de förändrade förhållandena. Återupplivning av försäkring som upphört att gälla Om försäkringsavtalet upphört att gälla på grund av att någon annan premie än den första premien inte har betalats, träder avtalet på nytt i kraft, om försäkringstagaren inom sex månader efter det att försäkringen upphört att gälla betalar alla de obetalda premierna som borde ha betalats om försäkringen hade varit i kraft. Försäkringen träder på nytt i kraft dagen efter det att försäkringspremierna har betalats. Om den första försäkringspremien inte har betalats och bolaget har sagt upp försäkringsavtalet, kan avtalet inte längre fås i kraft utan en ny försäkringsansökan med hälsodeklaration. Beskattning Uppgifterna om beskattning i denna Produktfakta för Alandias Personskydd baserar sig på i kraft varande finsk lagstiftning och rättspraxis. Både lagstiftningen och rättspraxisen kan ändras. Premierna för en liv- och sjukförsäkring som tecknats av en privatperson är inte avdragbara i beskattningen. Livförsäkring Ersättningar, som utbetalas p.g.a. att den försäkrade avlidit, är skattefri inkomst upp till euro per förmånstagare, om förmånstagaren är nära anhörig till den avlidne. Vid definierandet av varje förmånstagares skattefria del, beaktas samtliga ersättningar på basis av samma dödsfall. Den del som överstiger euro är arvsskattepliktig. Med nära anhörig avses t.ex. barn, barnbarn och föräldrar. Med nära anhörig avses i beskattningen även sambo, i de fall sambon har eller har haft ett gemensamt barn med den försäkrade eller om sambon tidigare varit gift med den försäkrade. Då änka eller änkling får dödsfallsersättningar på basis av ett förmånstagarförordnande, är hälften, men minst euro, av hans eller hennes ersättningar skattefria. Ersättningarna, som överstiger den skattefria delen, är arvsskattepliktiga. Då dödsfallssumman utbetalas på basis av ett förmånstagarförordnande till någon annan än nära anhörig är hela ersättningen skattepliktig kapitalinkomst för mottagaren. Sjukförsäkringar Sjukkostnadsförsäkring och försäkring gällande arbetsoförmåga är sjukförsäkringar. Försäkringsersättningar som utbetalats till privatperson på basis av sjukförsäkring kan vara helt skattefri inkomst eller i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst. Förvärvsinkomsterna beskattas enligt den progressiva inkomstskatte skalan. Ersättningar som utbetalas på basis av en sjukkostnadsförsäkring för kostnader som uppstått på grund av sjukdom eller olyckshändelse är skattefria. Skattefria är därför bl.a. ersättningar för mediciner, läkararvoden och vårddagsavgifter på sjukhus. Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga är skattefri åt den försäkrade. Dagsersättningen är i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst. Ansökan om och utbetalning av ersättning Ersättningsansökningarna behandlas så snabbt som möjligt. De dokument och uppgifter som behövs för att avgöra ett ersättningsärende finns definierade i försäkringsvillkoren. Dessa ska den som söker om ersättning skicka till bolaget på egen be kostnad. För sjukvårdskostnader ska man först söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen hos Fpa. Man ska ändå alltid först ta kopior av originalkvittona för bolaget. Därefter skickas till bolaget Fpa:s originalverifikat samt kopiorna av kvittona över kostnaderna. För medicinkostnader fogas recept och apotekskvitton till ansökan. De kvitton, för vilka Fpa inte betalar ersättning, ska skickas till bolaget i original. Försäkringsersättning ska sökas hos bolaget inom ett år från det att sökande fått kännedom om möjligheten att få ersättning. För den försäkrades och försäkringstagarens del börjar denna tid vanligtvis löpa från tidpunkten då försäkringsfallet inträffade. Som försäkringsfall i livförsäkring räknas ett dödsfall. Som för s äkringsfall i försäkring gällande bestående arbetsoförmåga räknas den tidpunkt då ersättning enligt villkoren skulle kunna betalas. Som försäkringsfall i försäkring gällande temporär arbetsoförmåga räknas den tidpunkt då arbetsoförmågan konstaterats. Om ersättningsansökan inte görs inom utsatt tid, förlorar sökande sin rätt till ersättning. Om sökande med avsikt har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter, kan ersättningen minskas eller ansökan helt och hållet avslås. Bolaget ska betala ersättning enligt försäkringsavtalet, eller meddela att ersättning inte betalas, senast inom en månad efter det att bolaget fått alla dokument och uppgifter som behövs för att avgöra ärendet. Om utbetalningen fördröjs, betalar bolaget dröjsmålsränta enligt räntelagen på den försenade utbetalningen. Från försäkringsersättningen avdrar bolaget förfallna och obetalda premier inklusive dröjsmålsräntor. 6 Produktfakta Alandia Personskydd

7 Begränsningar i bolagets ansvar De allmänna begränsningarna i bolagets ansvar kan läsas i lagen om försäkringsavtal samt i punkt 10 Alandia Personskydd i de allmänna avtalsvillkoren. I specialvillkoren nämns de särskilda begränsningar som gäller för respektive försäkringsskydd. I försäkringsbrevet nämns dessutom eventuella individuella begränsningar till följd av den försäkrades hälsotillstånd. En allmän förutsättning för ersättningen är dessutom att bolagets ansvar gäller vid tidpunkten då försäkringsfallet inträffar. Ersättning betalas i allmänhet inte om försäkringsfallet förorsakats avsiktligt. Enligt de allmänna avtalsvillkoren betalas inte ersättning eller dödsfallssumma om den försäkrades död, sjukdom eller skada föranletts av: att den försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt utomlands eller tjänstgjort i verksamhet för tryggande av fred eller i fredsframtvingande verksamhet eller i motsvarande uppdrag plötslig massdödande eller -skadande verkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion krig eller annan väpnad konflikt utanför Finlands gränser trots att den försäkrade själv inte deltagit i ovannämnda aktioner. Den här begränsningen tillämpas inte under de 14 första dagarna från det att den väpnade konflikten började om den försäkrade redan före konfliktens början hade inlett resan i ett sådant land. Dödsfallssumma utbetalas inte, om den försäkrade begått självmord innan ett år förflutit från det att bolagets ansvar började. Ersättning utbetalas inte om orsaken till undersökningen, vården eller arbetsoförmågan är t.ex. sjukdom eller skada, som orsakats av bruk av alkohol eller rusmedel eller missbruk av läkemedel självmordsförsök. Ersättning betalas inte enligt de särskilda villkoren om arbetsoförmågan eller sjukvårdskostnaderna har orsakats av till exempel graviditet, förlossning, plastikkirurgiskt ingrepp eller av att den försäkrade har idkat tävlingsidrott eller i försäkringsvillkoren särskilt nämnda farliga idrottsgrenar. Ändring av försäkringsavtalet Bolaget har under försäkringstiden rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat sin plikt att ge uppgifter. En förutsättning är att bolaget, om korrekta och fullständiga uppgifter hade getts, endast skulle ha beviljat försäkringen på andra villkor än vad som avtalats. Ändring av premien och övriga avtalsvillkor för en livförsäkring kan vara motiverad på grund av förändringar i den allmänna skade utvecklingen eller förändringar i räntenivån. Innehållet i försäkringsavtalet får dock inte i det här fallet väsentligt förändras jämfört med det ursprungliga avtalet. Premien och övriga avtalsvillkor för annan än livförsäkring kan ändras, om orsaken är en oförutsedd utveckling i skadekostnaderna eller av någon annan nedannämnd oförutsedd förändring i omständigheterna: ny eller ändrad lagstiftning eller av myndighet utfärdad bestämmelse internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrof förändring i dödlighetsutvecklingen den allmänna räntenivån sjunker under den räntenivå som används vid uträkning av försäkringspremie eller förändring i den kostnadsnivå som påverkar försäkringen, förutsatt att förändringen är större än förändringen i det index som tillämpas på försäkringen och att den beror på omständigheter som ligger utanför bolagets kontroll. Bolaget har dessutom rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren om ändringarna inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. En inskränkning av försäkringsskyddet som görs i försäkringsvillkoren gäller inte sådan sjukdom eller skada, vars undersökning eller vård har påbörjats före villkorsändringen. Om försäkringsavtalet ändras, skickar bolaget ett meddelande till försäkringstagaren om hur avtalet ändras. Bolaget meddelar om ändringen senast en månad innan ändringen träder i kraft. I ändringsmeddelandet ges försäkringstagaren alltid möjlighet att säga upp försäkringen på grund av ändringen. Premien och försäkringsskyddet kan ändras i samband med indexjusteringen. Pantsättning av försäkringsavtal Försäkringstagaren har rätt att pantsätta försäkringen. Om försäkringen innehåller en förbindelse angående förmånstagaren, får försäkringstagaren inte pantsätta försäkringen utan tillstånd av den som mottagit förbindelsen. Om försäkringen är pantsatt som säkerhet för lån betalas endast den del av dödsfallssumman ut till förmånstagarna som överstiger pantinnehavarens fordran. Andelen som betalas till pantinnehavaren beaktas inte i förmånstagarnas arvsbeskattning. Sakkunnig hjälp Bolaget strävar efter att betjäna sina kunder på bästa möjliga sätt. I oklara fall lönar det sig alltid att först ta kontakt med bolaget. Vanligtvis reds saken upp på det här sättet. En kund som är missnöjd med beslutet kan lämna in ett skriftligt, motiverat besvär till bolaget. Besväret behandlas snarast möjligt och beslutet meddelas den som ansökt om ändring. Försäkrings- och finansrådgivningen Om försäkringstagaren eller den som söker ersättning behöver råd, kan han eller hon förutom till bolaget vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen. Byrån ger gratis rådgivning i försäkringsärenden och experthjälp i t.ex. oklara ersättningsfall. Produktfakta Alandia Personskydd

8 Personförsäkring Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden I samband med Försäkrings- och finansrådgivningen verkar den neutrala Försäkringsnämnden. Nämndens uppgift är att gratis ge rekommendationer och utlåtanden i bl.a. ersättningsfall. En försäkringstagare eller ersättningssökande, som är konsu ment, kan lämna bolagets beslut också till konsumenttvistenämnden för avgörande. Nämnden ger gratis rekommendationer på basis av konsumentskyddslagen. Domstolsbehandling Man kan också söka ändring i bolagets beslut i ett försäkringsärende vid tingsrätten på partens hemort i Finland. Talan mot bolagets beslut ska väckas inom tre år från det att parten fått skriftligt meddelande om beslutet och tidigare nämnda tidsfrist. Då tidsfristen löpt ut kan man inte längre väcka talan. Behandling av personuppgifter Bolaget behandlar sina kunders personuppgifter enligt vad lagen om personuppgifter och försäkringslagstiftningen förutsätter och ombesörjer även i övrigt att sekretess vid behandling av kundernas personuppgifter iakttas. Kundens personuppgifter behandlas i försäkringens olika skeden; vid uppgörande av försäkringsavtalet och vid behandlingen av ersättningar. Därutöver används personuppgifterna vid marknadsföring till kunderna. I lagen om försäkringsbolag ingår en föreskrift om tystnadsplikt, därför lämnar bolaget inte ut uppgifter om sina kunder till utomstående, om inte kunden gett sitt medgivande därtill eller utlämnande av uppgifterna är stadgat i lag. Personuppgifter fås av kunden, från instanser han eller hon befullmäktigat, från offentliga register som myndigheter håller samt från kredituppgiftsregister. Telefonsamtal med kunderna kan bandas för att verifiera kundbetjäningstillfället. Kunden kan kontrollera sina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Vi ger gärna tilläggsinformation om saken. Konsumentskydd Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden, Konsumenttvistenämnden, Konsumenttvistenämnden i Landskapet Åland Övervakande myndighet Finansinspektionen Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors Telefon Försäkringen sköts av Aktia Livförsäkring Ab, PB 800, Åbo (Lemminkäinengatan 14 A, 4 vån.) Tel /växel*, fax FO-nummer , Handelsregisternummer Hemort Åbo, Finland Har du frågor kring försäkringen är du välkommen att kontakta oss på Alandia Försäkring på tel eller Försäkringens innehåll kan läsas i detalj i försäkringsvillkoren. FörsäkringsAKTIEBOLAGET LIV-Alandia Ålandsvägen 31, Mariehamn, tel , fax , FO-nummer alandia.com

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2015 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller namnändring

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd

Produktfakta. ALANDIA Personskydd Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2016 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

AKTIA BARNFÖRSÄKRING

AKTIA BARNFÖRSÄKRING AKTIA BARNFÖRSÄKRING PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2012 Innehållsförteckning Försäkringsavtalet 2 Ingående av avtal Aktia Barnförsäkringsreservering och hur avtalet träder i kraft Aktia Barnförsäkring för födda

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Barn- och ungdomsförsäkring Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtalet

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Avec Spar- och Placeringsförsäkring

Avec Spar- och Placeringsförsäkring Avec Spar- och Placeringsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 11.6.2012 Innehållsförteckning Definitioner av använda begrepp Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtal 02 Försäkringsavtalets innehåll

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION FOLKSAM BARN OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn (samtliga förnamn) Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Företagets riskförsäkringar

Företagets riskförsäkringar Företagets riskförsäkringar Produktbeskrivning Gäller från 1.1.2013 Företagsoptimi och Grupp-Optimi är personförsäkringar som ger kontroll över de ekonomiska riskerna vid sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD För privathushåll Gäller från 24.10.2005 103 159 1 10.08(5.10) innehåll Försäkringsvillkor för Krisskyddsförsäkring...3 1 Försäkringens syfte...3

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Gäller från 4.4.2016 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Försäkringsgivare är OP-Livförsäkrings Ab (nedan försäkringsbolaget). Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS liv- oc olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Se över ditt försäkringsskydd....................................

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

Fondförsäkringen OP-Framtid

Fondförsäkringen OP-Framtid Fondförsäkringen OP-Framtid Fördelar med fondförsäkringen OP-Framtid OP-Framtid är ett enkelt och skatteeffektivt sätt att pensionsspara eller annars spara på lång sikt. Med hjälp av den kan du t.ex. komplettera

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Registerbeskrivning. Registeransvarig. Registerärendena sköts av. Syftet med behandlingen av personuppgifter. Registrerade persongrupper

Registerbeskrivning. Registeransvarig. Registerärendena sköts av. Syftet med behandlingen av personuppgifter. Registrerade persongrupper na gäller från 18.5.2009 1/2 Försäkringsaktiebolaget Alandias kundregister Registeransvarig Försäkringsaktiebolaget Alandia Ålandsvägen 31 22100 MARIEHAMN Registerärendena sköts av Syftet med behandlingen

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

AVEC SPAR- & PLACERINGS FÖRSÄKRING

AVEC SPAR- & PLACERINGS FÖRSÄKRING Produktfakta AVEC SPAR- & PLACERINGS FÖRSÄKRING 1.1.2016 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR

SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SPARFÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer