Produktfakta. ALANDIA Personskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015"

Transkript

1 Produktfakta ALANDIA Personskydd

2 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia Personskydd kan innehålla skydd vid dödsfall, arbetsoförmåga och sjukdom. Du kan anpassa skyddet till ditt eget behov. Innehåll sida 3 Försäkringsavtalet Ingående av avtal Hälsotillståndet påverkar beviljningen av en försäkring Avtalets innehåll Förmånstagare Adress- eller namnändring Utredning av försäkringsskyddet Ändring av försäkringsskyddet 4 5 Alandia Personskydd Avtalets giltighet Olika slag av försäkringsskydd Skydd av sjukdom Försäkringspremier Indexjusteringar Uppsägning av försäkringsavtal sida Återupplivning av försäkring 6 som upphört att gälla 6 Beskattning Livförsäkring Sjukförsäkringar Ansökan om och utbetalning 6 av ersättning 7 Begränsningar i BOLAGETS ansvar 7 Ändring av försäkringsavtalet 7 Pantsättning av försäkringsavtal 7 Sakkunnig hjälp Försäkrings- och finansrådgivningen Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden Domstolsbehandling 8 Behandling av personuppgifter 2 Produktfakta Alandia Personskydd

3 Alandia Personskydd Försäkringsavtalet Ingående av avtal Försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Försäkrings Ab Liv-Alandia (nedan bolaget) grundar sig på en ansökan, i vilken försäkringstagaren definierar det önskade försäkringsskyddet och förmånstagarna. Hälsotillståndet påverkar beviljningen av en försäkring I försäkringsansökan ska den försäkrade svara på frågor gällande sitt hälsotillstånd. Det är viktigt att alla frågor besvaras korrekt och fullständigt. Ibland kan den försäkrades hälsotillstånd vara ett hinder för beviljandet av försäkringen. Alandia Personskydd kan på grund av hälsotillståndet beviljas med klausuler eller med förhöjda premier. Om det efter att försäkringen har trätt i kraft framkommer att den försäkrade gett felaktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd, har bolaget rätt att i efterskott höja försäkringspremien och tillägga klausuler, vilka begränsar förmånstagarens rätt att få ersättning för den försäkrades nämnda sjukdomar eller skador. Bolaget kan i efterskott också säga upp försäkringen eller konstatera att försäkringsavtalet är ogiltigt ifall felaktiga uppgifter getts. Avtalets innehåll Försäkringsavtalet består av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. På försäkringsavtalet tillämpas även lagen om försäkringsavtal och annan finsk lagstiftning. Förmånstagare Förmånstagare är den person, till vilken försäkringstagaren bestämt att försäkringsersättningen ska betalas. Då det gäller sjukförsäkringsersättning är vanligtvis den försäkrade själv förmånstagare och beträffande livförsäkring den försäkrades anhöriga eller namngiven person. Försäkringstagaren ska skriftligen meddela bolaget om förmånstagarförordnandet samt om ändring eller återkallande av det. Förordnandet måste ges i original till bolaget. Förmånstagare kan inte förordnas med testamente. Försäkringstagaren kan ge till en särskilt omnämnd förmånstagare eller den försäkrade en förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft. Då kan försäkringstagaren inte ändra eller återkalla förordnandet utan samtycke av den som mottagit förbindelsen. Det är viktigt, att förmånstagarförordnandet motsvarar de rådande förhållandena. Med hjälp av den årliga utredningen av försäkringsskyddet, kan försäkringstagaren försäkra sig om att rätta personer står som förmånstagare. En ändring av förmånstagarförordnandet kan bli aktuellt t.ex. vid ingående eller upplösning av äktenskap eller då en namngiven förmånstagare avlidit. Adress- eller namnändring Adress- eller namnändring meddelas bolaget skriftligen. Numren på samtliga försäkringar som adress- eller namnändringen gäller ska nämnas. Det är viktigt att meddela namn- eller adress ändring också beträffande sådana försäkringar, för vilka premier inte längre betalas. Vi uppdaterar våra kunders adress- och namnuppgifter även från befolkningsdatasystemet. Utredning av försäkringsskyddet Bolaget skickar årligen till försäkringstagaren en utredning av det försäkringsskydd som är i kraft. Om man vill att utredningen ska skickas till någon annan än försäkringstagaren, ska det här meddelas bolaget skriftligen. Ändring av försäkringsskyddet Försäkringstagaren kan avtala med bolaget om en ändring av det försäkringsskydd som är i kraft. Om man vill höja ikraft varande försäkringsbelopp förutsätter det här alltid en försäkringsansökan med hälsodeklaration. En utökning av försäkringsskyddet avgörs på basis av den försäkrades hälsotillstånd. Om man vill utöka eller höja försäkringsskyddet på en försäkring med parförmån, görs båda försäkringarna som nya försäkringar. Försäkringsskyddet kan också visa sig vara för stort på grund av ändrade förhållanden. Försäkringsskyddet kan då sänkas, vilket också innebär att premien blir mindre. En sänkning av försäkringsbeloppet ska skriftligen meddelas bolaget. Om försäkringstagaren har gett en förbindelse om förmånstagare eller om försäkringen är pantsatt, ska bl.a. en sänkning av försäkringsskyddet ske med pantinnehavarens eller förbindelsemottagarens samtycke. Produktfakta Alandia Personskydd

4 Alandia Personskydd Avtalets giltighet Försäkringsavtalet träder i kraft då bolaget skickar försäkringsbrevet till försäkringstagaren. Om bolaget godkänner ansökan, svarar bolaget också för de försäkringsfall som har inträffat under den tid ansökan behandlas. Försäkringstagaren kan också bestämma att försäkringen träder i kraft vid en senare tidpunkt. Försäkringsavtalet träder i kraft och bolagets ansvar börjar då från den avtalade tidpunkten. Om försäkringen inte kan beviljas enligt ansökan till exempel på grund av den försäkrades hälsotillstånd, kan bolaget göra ett motanbud. Försäkringsavtalet och bolagets ansvar träder då i kraft när försäkringspremien betalas senast på förfallodagen. Båda livförsäkringarna med parförmån beviljas samtidigt och samma dag då förutsättningarna för beviljandet uppfylls. I fall den ena av försäkringarna inte kan beviljas, beviljas den andra utan parförmån. Försäkringsavtalet är i kraft en 12 månader lång försäkringsperiod åt gången till utgången av den försäkringstid som anges i försäkringsbrevet. En ny försäkringsperiod börjar vid försäkringens årsdag, som är den dag som motsvarar försäkringens begynnelsetidpunkt varje år. Försäkringsavtalet upphör dock att gälla före den här tidpunkten, om den försäkrade avlider. För säkringsavtalet kan också upphöra under försäkringstiden på grund av uppsägning eller när det avtalade maximibeloppet ersatts från försäkringen. Då en försäkring med parförmån upphör på grund av dödsfall eller på grund av att försäkringens slutålder nås, fortsätter den andra försäkringen som förut. Ifall en av försäkringarna sägs upp fortsätter den andra försäkringen som förut men utan parförmån. Olika slag av försäkringsskydd Skydd vid dödsfall En livförsäkring ger skydd vid den försäkrades dödsfall. Den överenskomna dödsfallssumman är konstant fram till dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 65 år. Efter detta sjunker dödsfallssumman fram till försäkringstidens slut. Dödsfallssumman kan enligt behov minskas och under vissa förutsättningar också ökas genom att anhålla om en ny försäkring med en ny ansökan. En ändring av försäkringsskyddet kan aktualiseras t.ex. vid tillökning i familjen, vid anskaffande av bostad, då barnen flyttar hemifrån eller då bostadslånet minskar. En livförsäkring kan beviljas fr.o.m. det år den försäkrade fyller 15 år, dock senast det år den försäkrade fyller 70 år. Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 80 år. Den minsta livförsäkring som kan beviljas är euro. Livförsäkringen kan även tecknas med parförmån. Försäkringar med parförmån består av två skilda livförsäkringar och en eventuell dödsfallssumma betalas skilt från vardera försäkringen. Eftersom försäkringarna tecknas skilt, kan även dödsfallssummor i försäkringarna vara olika, dock ändå så att det mindre beloppet är minst 50 % av det större beloppet. Försäkring med parförmån kan tecknas av två personer oberoende av ålder, kön eller andra motsvarande kriterier. En försäkring med parförmån kan man endast teckna åt sig själv och endast tillsammans med en person. Tillsammans kan dessa personer ändå ha flera försäkringar med parförmån. Försäkringen kan innehålla också övriga skydd. Skydd vid arbetsoförmåga Försäkring gällande bestående arbetsoförmåga tryggar den försäkrades och familjens utkomst, om den försäkrade blir varaktigt arbetsoförmögen. Arbetsoförmågans varaktighet ska bevisas med ett läkarutlåtande. Engångsersättningen som betalas vid bestående arbetsoförmåga avtalas när försäkringen tecknas. Engångsersättningen betalas om den försäkrade medan försäkringen varit i kraft, har blivit varaktigt arbetsoförmögen till följd av sjukdom eller skada och nämnda arbetsoförmåga har fortgått i minst ett år. Ansökan om engångsersättning ska lämnas in under den försäkrades livstid och senast inom ett år från att försäkringen har upphört. Som bestående arbetsoförmögen betraktas en försäkrad som slutgiltigt förlorat förmågan att utföra sitt vanliga arbete och med all sannolikhet också allt annat arbete, som med beaktande av hennes eller hans ålder och yrkesskicklighet kan anses vara lämpligt för honom och trygga henne eller honom en skälig utkomst. En försäkring gällande bestående arbetsoförmåga kan beviljas från det år den försäkrade fyller 15 år, dock senast det år den försäkrade fyller 58 år. Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 63 år. Ur försäkring gällande temporär arbetsoförmåga betalas en överenskommen dagsersättning för tiden för arbetsoförmågan på grund av sjukdom eller skada om denna oavbrutet fortgått ut över självrisktiden. Med försäkringen tryggar du inkomstbortfall för tiden för arbetsoförmåga som förorsakats av sjukdom och olycksfall. Dagsersättningen utbetalas månatligen i efterskott. Utbetalning av ersättning och beräkning av självrisktiden börjar från det att arbetsoförmågan konstateras, dock tidigast från det att läkarvården påbörjats. Försäkring gällande arbetsoförmåga kan beviljas från det år den försäkrade fyller 15 år, dock senast det år den försäkrade fyller 58 år. Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 63 år. Det maximala antalet ersättningsdagar är 365 dagar. Skydd vid sjukdom Sjukkostnadsförsäkringen ersätter skäliga kostnader för vård av sjukdom eller skada i Finland. Kostnader ersätts till den del de inte ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen, någon annan lag eller avtal. Till sjukkostnadsförsäkringen kan fogas ett självriskbelopp för varje sjukdomsfall eller skada. Försäkringen ersätter även kostnader som uppstått under utlandsvistelse som varat högst 12 månader, om kostnaderna har orsakats av akut sjukdom eller olycksfall som inträffat under utlandsvistelsen och endast till den del som kostnaderna inte berättigat till ersättning med stöd av någon lag eller något avtal. 4 Produktfakta Alandia Personskydd

5 Sjukvårdskostnader ersätts under förutsättning att undersökningen eller vården är ordinerad av läkare, och att den enligt allmänt accepterad medicinsk erfarenhet är nödvändig för att undersöka eller behandla sjukdomen eller skadan. Försäkringen ersätter kostnader för mediciner som ordinerats av läkare och som godkänts av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, kostnader för undersökning eller vård av sjukdom eller skada som utförts av läkare eller yrkesutbildad hälsovårdspersonal, vårddagsavgifter på sjukhus eller inhemsk vårdinrättning samt andra kostnader som orsakats av nödvändig undersökning och vård på dessa sjukhus eller vård - inrättningar. Vårddagsavgifter ersätts till högst det belopp per dag som anges i försäkringsbrevet. Ersättning utbetalas inte, om det är fråga om exempelvis förebyggande vård, hälsoundersökning eller syngranskning tandvård fysikalisk eller därmed jämförbar vård sjukdom eller skada som uppkommit till följd av tävlingsidrott eller träning av tävlingsidrott undersökning, behandling eller medicinering vid övervikt undersökning, behandling eller medicinering av godartade hudtumörer rehabilitering eller undersökning för att utreda behovet av rehabilitering. Ersättning utbetalas inte heller exempelvis för naturprodukter vitamin- eller näringspreparat bassalvor resekostnader hemvård medicinska eller andra hjälpmedel samt olika bandage och stöd bröstförminsknings- eller förstoringsoperationer kosmetiska eller plastikkirurgiska behandlingar I sjukkostnadsförsäkringens särskilda villkor finns en utförlig uppräkning av de sjukvårdskostnader som ersätts. I de särskilda villkoren har också angivits de förutsättningar och begränsningar som gäller vid ersättning av vårdkostnader. Under försäkringstiden utbetalas i ersättning sammanlagt högst det maximibelopp som antecknats i försäkringsbrevet. Ersättning utbetalas för kostnader som uppstått medan försäkringen varit i kraft. Sjukkostnadsförsäkringen kan beviljas från det år den försäkrade fyller 10 år, dock senast det år den försäkrade fyller 60 år. Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 65 år. Försäkringspremier Premierna för försäkringsskyddet stiger årligen med åldern (s.k. naturliga premier). Dessutom justeras premierna årligen med index i enlighet med försäkringsvillkoren. Premien stiger årligen på försäkringens årsdag. Livförsäkringspremien stiger dock inte längre med åldern efter att den försäkrade fyllt 65 år. Den försäkrades hälsotillstånd vid tidpunkten då försäkringen tecknas kan också inverka på premiens storlek. Om den försäkrade lider av någon sjukdom eller symptom, kan det hända att försäkringen beviljas med förhöjda premier. Parförmånen gäller endast livförsäkringens premier. Betalningsplan I varje försäkringsavtal ingår en betalningsplan, enligt vilken försäkringspremierna debiteras. Premien betalas i allmänhet en gång i året. Försäkringstagaren kan också välja att betala premierna månatligen, kvartalsvis eller halvårsvis. Den första premien faktureras dock för minst 3 månader. Du kan få rabatt på årspremierna enligt betalningssätt: Du får 3 % rabatt då du betalar kvartalsvis. Du får 4 % rabatt då du betalar halvårsvis. Du får 6 % rabatt då du betalar en gång per år. Försäkringarna med parförmån ska ha samma betalare och förfallodag. Rabatten enligt betalningssätt ändrar om du ändrar på betalningsplan. Premiebetalning För betalning av premien skickas en faktura till försäkringstagaren senast en månad före förfallodagen. Då premierna i försäkringar med parförmån debiteras med samma räkning måste betalaren i försäkringarna vara samma person. Premierna ska betalas senast på den förfallodag som nämns i fakturan. Om premien inte betalats senast på förfallodagen, ska man betala dröjsmålsränta enligt räntelagen för förseningstiden. Om premiebetalningen försummas har bolaget rätt att säga upp försäkringsavtalet (se Uppsägning av försäkringsavtalet). Indexjusteringar Avsikten med indexvillkoret är att skydda försäkringsskyddet mot inflationen. Försäkringsavtalets olika delar, ersättningarnas maximibelopp, självriskbeloppen i euro samt försäkringspremien justeras årligen enligt försäkringsvillkoren på försäkringsperiodens första dag så att de motsvarar förändringen i levnadskostnadsindexet. Uppsägning av försäkringsavtal Försäkringstagarens rätt att säga upp avtalet Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör, då meddelandet om uppsägning skickats till bolaget, om försäkringstagaren inte har bestämt en senare tidpunkt för försäkringens upphörande. Försäkringen har inget återköpsvärde. Bolagets rätt att säga upp avtalet Bolaget har rätt att säga upp försäkringsavtalet om försäkringstagaren inte betalar premien senast på förfallodagen. Försäkringen upphör att gälla 14 dagar efter det att meddelandet om uppsägning avsänts. Försäkringsskyddet förblir dock oavbrutet i kraft, om premien betalas före nämnda avslutningsdag. Produktfakta Alandia Personskydd

6 Bolaget har rätt att säga upp försäkringen, om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat sin skyldighet att ge uppgifter då försäkringsavtalet gjordes eller om den försäkrade uppsåtligen har framkallat försäkringsfallet. Det är frågan om försummelse av upplysningsskyldigheten ifall försäkringstagaren eller den försäkrade har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter åt bolaget då försäkringen ansöktes. Bolaget kan då säga upp försäkringen, förutsatt att den inte alls skulle ha beviljats om korrekta och fullständiga uppgifter hade getts. Bolaget har rätt att säga upp annan än livförsäkring vid kalender årets utgång. Uppsägningen görs i det här fallet skriftligen senast en månad före kalenderårets utgång. Uppsägningen av försäkring är en exceptionell åtgärd, som kan komma i fråga t.ex. då villkoren eller premierna för någon del av försäkringsbeståndet inte längre motsvarar de förändrade förhållandena. Återupplivning av försäkring som upphört att gälla Om försäkringsavtalet upphört att gälla på grund av att någon annan premie än den första premien inte har betalats, träder avtalet på nytt i kraft, om försäkringstagaren inom sex månader efter det att försäkringen upphört att gälla betalar alla de obetalda premierna som borde ha betalats om försäkringen hade varit i kraft. Försäkringen träder på nytt i kraft dagen efter det att försäkringspremierna har betalats. Om den första försäkringspremien inte har betalats och bolaget har sagt upp försäkringsavtalet, kan avtalet inte längre fås i kraft utan en ny försäkringsansökan med hälsodeklaration. Beskattning Uppgifterna om beskattning i denna Produktfakta för Alandias Personskydd baserar sig på i kraft varande finsk lagstiftning och rättspraxis. Både lagstiftningen och rättspraxisen kan ändras. Premierna för en liv- och sjukförsäkring som tecknats av en privatperson är inte avdragbara i beskattningen. Livförsäkring Ersättningar, som utbetalas p.g.a. att den försäkrade avlidit, är skattefri inkomst upp till euro per förmånstagare, om förmånstagaren är nära anhörig till den avlidne. Vid definierandet av varje förmånstagares skattefria del, beaktas samtliga ersättningar på basis av samma dödsfall. Den del som överstiger euro är arvsskattepliktig. Med nära anhörig avses t.ex. barn, barnbarn och föräldrar. Med nära anhörig avses i beskattningen även sambo, i de fall sambon har eller har haft ett gemensamt barn med den försäkrade eller om sambon tidigare varit gift med den försäkrade. Då änka eller änkling får dödsfallsersättningar på basis av ett förmånstagarförordnande, är hälften, men minst euro, av hans eller hennes ersättningar skattefria. Ersättningarna, som överstiger den skattefria delen, är arvsskattepliktiga. Då dödsfallssumman utbetalas på basis av ett förmånstagarförordnande till någon annan än nära anhörig är hela ersättningen skattepliktig kapitalinkomst för mottagaren. Sjukförsäkringar Sjukkostnadsförsäkring och försäkring gällande arbetsoförmåga är sjukförsäkringar. Försäkringsersättningar som utbetalats till privatperson på basis av sjukförsäkring kan vara helt skattefri inkomst eller i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst. Förvärvsinkomsterna beskattas enligt den progressiva inkomstskatte skalan. Ersättningar som utbetalas på basis av en sjukkostnadsförsäkring för kostnader som uppstått på grund av sjukdom eller olyckshändelse är skattefria. Skattefria är därför bl.a. ersättningar för mediciner, läkararvoden och vårddagsavgifter på sjukhus. Engångsersättning för bestående arbetsoförmåga är skattefri åt den försäkrade. Dagsersättningen är i sin helhet skattepliktig förvärvsinkomst. Ansökan om och utbetalning av ersättning Ersättningsansökningarna behandlas så snabbt som möjligt. De dokument och uppgifter som behövs för att avgöra ett ersättningsärende finns definierade i försäkringsvillkoren. Dessa ska den som söker om ersättning skicka till bolaget på egen be kostnad. För sjukvårdskostnader ska man först söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen hos Fpa. Man ska ändå alltid först ta kopior av originalkvittona för bolaget. Därefter skickas till bolaget Fpa:s originalverifikat samt kopiorna av kvittona över kostnaderna. För medicinkostnader fogas recept och apotekskvitton till ansökan. De kvitton, för vilka Fpa inte betalar ersättning, ska skickas till bolaget i original. Försäkringsersättning ska sökas hos bolaget inom ett år från det att sökande fått kännedom om möjligheten att få ersättning. För den försäkrades och försäkringstagarens del börjar denna tid vanligtvis löpa från tidpunkten då försäkringsfallet inträffade. Som försäkringsfall i livförsäkring räknas ett dödsfall. Som för s äkringsfall i försäkring gällande bestående arbetsoförmåga räknas den tidpunkt då ersättning enligt villkoren skulle kunna betalas. Som försäkringsfall i försäkring gällande temporär arbetsoförmåga räknas den tidpunkt då arbetsoförmågan konstaterats. Om ersättningsansökan inte görs inom utsatt tid, förlorar sökande sin rätt till ersättning. Om sökande med avsikt har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter, kan ersättningen minskas eller ansökan helt och hållet avslås. Bolaget ska betala ersättning enligt försäkringsavtalet, eller meddela att ersättning inte betalas, senast inom en månad efter det att bolaget fått alla dokument och uppgifter som behövs för att avgöra ärendet. Om utbetalningen fördröjs, betalar bolaget dröjsmålsränta enligt räntelagen på den försenade utbetalningen. Från försäkringsersättningen avdrar bolaget förfallna och obetalda premier inklusive dröjsmålsräntor. 6 Produktfakta Alandia Personskydd

7 Begränsningar i bolagets ansvar De allmänna begränsningarna i bolagets ansvar kan läsas i lagen om försäkringsavtal samt i punkt 10 Alandia Personskydd i de allmänna avtalsvillkoren. I specialvillkoren nämns de särskilda begränsningar som gäller för respektive försäkringsskydd. I försäkringsbrevet nämns dessutom eventuella individuella begränsningar till följd av den försäkrades hälsotillstånd. En allmän förutsättning för ersättningen är dessutom att bolagets ansvar gäller vid tidpunkten då försäkringsfallet inträffar. Ersättning betalas i allmänhet inte om försäkringsfallet förorsakats avsiktligt. Enligt de allmänna avtalsvillkoren betalas inte ersättning eller dödsfallssumma om den försäkrades död, sjukdom eller skada föranletts av: att den försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt utomlands eller tjänstgjort i verksamhet för tryggande av fred eller i fredsframtvingande verksamhet eller i motsvarande uppdrag plötslig massdödande eller -skadande verkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion krig eller annan väpnad konflikt utanför Finlands gränser trots att den försäkrade själv inte deltagit i ovannämnda aktioner. Den här begränsningen tillämpas inte under de 14 första dagarna från det att den väpnade konflikten började om den försäkrade redan före konfliktens början hade inlett resan i ett sådant land. Dödsfallssumma utbetalas inte, om den försäkrade begått självmord innan ett år förflutit från det att bolagets ansvar började. Ersättning utbetalas inte om orsaken till undersökningen, vården eller arbetsoförmågan är t.ex. sjukdom eller skada, som orsakats av bruk av alkohol eller rusmedel eller missbruk av läkemedel självmordsförsök. Ersättning betalas inte enligt de särskilda villkoren om arbetsoförmågan eller sjukvårdskostnaderna har orsakats av till exempel graviditet, förlossning, plastikkirurgiskt ingrepp eller av att den försäkrade har idkat tävlingsidrott eller i försäkringsvillkoren särskilt nämnda farliga idrottsgrenar. Ändring av försäkringsavtalet Bolaget har under försäkringstiden rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat sin plikt att ge uppgifter. En förutsättning är att bolaget, om korrekta och fullständiga uppgifter hade getts, endast skulle ha beviljat försäkringen på andra villkor än vad som avtalats. Ändring av premien och övriga avtalsvillkor för en livförsäkring kan vara motiverad på grund av förändringar i den allmänna skade utvecklingen eller förändringar i räntenivån. Innehållet i försäkringsavtalet får dock inte i det här fallet väsentligt förändras jämfört med det ursprungliga avtalet. Premien och övriga avtalsvillkor för annan än livförsäkring kan ändras, om orsaken är en oförutsedd utveckling i skadekostnaderna eller av någon annan nedannämnd oförutsedd förändring i omständigheterna: ny eller ändrad lagstiftning eller av myndighet utfärdad bestämmelse internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrof förändring i dödlighetsutvecklingen den allmänna räntenivån sjunker under den räntenivå som används vid uträkning av försäkringspremie eller förändring i den kostnadsnivå som påverkar försäkringen, förutsatt att förändringen är större än förändringen i det index som tillämpas på försäkringen och att den beror på omständigheter som ligger utanför bolagets kontroll. Bolaget har dessutom rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren om ändringarna inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. En inskränkning av försäkringsskyddet som görs i försäkringsvillkoren gäller inte sådan sjukdom eller skada, vars undersökning eller vård har påbörjats före villkorsändringen. Om försäkringsavtalet ändras, skickar bolaget ett meddelande till försäkringstagaren om hur avtalet ändras. Bolaget meddelar om ändringen senast en månad innan ändringen träder i kraft. I ändringsmeddelandet ges försäkringstagaren alltid möjlighet att säga upp försäkringen på grund av ändringen. Premien och försäkringsskyddet kan ändras i samband med indexjusteringen. Pantsättning av försäkringsavtal Försäkringstagaren har rätt att pantsätta försäkringen. Om försäkringen innehåller en förbindelse angående förmånstagaren, får försäkringstagaren inte pantsätta försäkringen utan tillstånd av den som mottagit förbindelsen. Om försäkringen är pantsatt som säkerhet för lån betalas endast den del av dödsfallssumman ut till förmånstagarna som överstiger pantinnehavarens fordran. Andelen som betalas till pantinnehavaren beaktas inte i förmånstagarnas arvsbeskattning. Sakkunnig hjälp Bolaget strävar efter att betjäna sina kunder på bästa möjliga sätt. I oklara fall lönar det sig alltid att först ta kontakt med bolaget. Vanligtvis reds saken upp på det här sättet. En kund som är missnöjd med beslutet kan lämna in ett skriftligt, motiverat besvär till bolaget. Besväret behandlas snarast möjligt och beslutet meddelas den som ansökt om ändring. Försäkrings- och finansrådgivningen Om försäkringstagaren eller den som söker ersättning behöver råd, kan han eller hon förutom till bolaget vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen. Byrån ger gratis rådgivning i försäkringsärenden och experthjälp i t.ex. oklara ersättningsfall. Produktfakta Alandia Personskydd

8 Personförsäkring Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden I samband med Försäkrings- och finansrådgivningen verkar den neutrala Försäkringsnämnden. Nämndens uppgift är att gratis ge rekommendationer och utlåtanden i bl.a. ersättningsfall. En försäkringstagare eller ersättningssökande, som är konsu ment, kan lämna bolagets beslut också till konsumenttvistenämnden för avgörande. Nämnden ger gratis rekommendationer på basis av konsumentskyddslagen. Domstolsbehandling Man kan också söka ändring i bolagets beslut i ett försäkringsärende vid tingsrätten på partens hemort i Finland. Talan mot bolagets beslut ska väckas inom tre år från det att parten fått skriftligt meddelande om beslutet och tidigare nämnda tidsfrist. Då tidsfristen löpt ut kan man inte längre väcka talan. Behandling av personuppgifter Bolaget behandlar sina kunders personuppgifter enligt vad lagen om personuppgifter och försäkringslagstiftningen förutsätter och ombesörjer även i övrigt att sekretess vid behandling av kundernas personuppgifter iakttas. Kundens personuppgifter behandlas i försäkringens olika skeden; vid uppgörande av försäkringsavtalet och vid behandlingen av ersättningar. Därutöver används personuppgifterna vid marknadsföring till kunderna. I lagen om försäkringsbolag ingår en föreskrift om tystnadsplikt, därför lämnar bolaget inte ut uppgifter om sina kunder till utomstående, om inte kunden gett sitt medgivande därtill eller utlämnande av uppgifterna är stadgat i lag. Personuppgifter fås av kunden, från instanser han eller hon befullmäktigat, från offentliga register som myndigheter håller samt från kredituppgiftsregister. Telefonsamtal med kunderna kan bandas för att verifiera kundbetjäningstillfället. Kunden kan kontrollera sina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Vi ger gärna tilläggsinformation om saken. Konsumentskydd Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden, Konsumenttvistenämnden, Konsumenttvistenämnden i Landskapet Åland Övervakande myndighet Finansinspektionen Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors Telefon Försäkringen sköts av Aktia Livförsäkring Ab, PB 800, Åbo (Lemminkäinengatan 14 A, 4 vån.) Tel /växel*, fax FO-nummer , Handelsregisternummer Hemort Åbo, Finland Har du frågor kring försäkringen är du välkommen att kontakta oss på Alandia Försäkring på tel eller Försäkringens innehåll kan läsas i detalj i försäkringsvillkoren. FörsäkringsAKTIEBOLAGET LIV-Alandia Ålandsvägen 31, Mariehamn, tel , fax , FO-nummer alandia.com

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Personförsäkringsvillkor

Personförsäkringsvillkor Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.5, gäller från 29.8.2005 personförsäkringsprodukter Personförsäkringens skydd kan väljas bland de separata skyddsalternativen (3.1, 3.2, 3.4 3.7, 3.9, 3.11 och

Läs mer

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringens syfte Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring. Villkor Gruppförsäkring 1 januari 2011 Bas, Plus och Max

Sjukvårdsförsäkring. Villkor Gruppförsäkring 1 januari 2011 Bas, Plus och Max Sjukvårdsförsäkring Villkor Gruppförsäkring 1 januari 2011 Bas, Plus och Max 2 Sjukvårdsförsäkring Grupp Bas Plus Max Vid frågor till Folksams vårdrådgivning kontakta vårdrådgivningen på telefon 0771-968

Läs mer

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Innehåll A. Allmänna villkor B. Förmånsbestämda försäkringar C. ITPK ålderspension D. Premiebefrielseförsäkring A. Allmänna villkor

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? Pohjolas Måttskydd Försäkringar för hemmet och familjen Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? 1 Denna produktbeskrivning berättar om Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Måttskydd

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringar för hemmet och familjen

Försäkringar för hemmet och familjen Försäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 4.2.2013. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Logga in dig i nättjänsten på sidan

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2. Allmänna bestämmelser... 4 2.1 Inledning allmänna

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Trygga Sjukvårdsförsäkring

Trygga Sjukvårdsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga Sjukvårdsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Detta villkor gäller för sjukvårdsförsäkring tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Förenade Liv Gruppförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa

Olycksfallsförsäkring i Bliwa Olycksfallsförsäkring i Bliwa Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar olycksfallsförsäkring tecknad i Bliwa Livförsäkring Ömsesidigt AB, organisationsnummer 502006-6329 i samband med tecknande

Läs mer