Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring"

Transkript

1 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

2 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder i kraft vid den överenskomna tidpunkten. Försäkringsbolagets ansvar inträder, såvida inte avtals parterna överenskommit om någon annan särskild tidpunkt, när försäkringsbolaget eller försäkringstagaren givit eller sänt ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Om försäkringstagaren till försäkringsbolaget har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan och det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter att ansökan överlämnades eller avsändes. Försäkringen är bunden vid konsumentprisindex (se närmare i de fullständiga försäkringsvillkoren). Försäkringen ersätter kostnader till följd av olycksfall. Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd, yttre händelse, som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades avsikt. Du kan välja mellan att teckna heltidsförsäkring eller fritidsförsäkring. Försäkringen har ingen självrisk. 1. Heltidsförsäkring Heltidsförsäkringen är framför allt avsedd för den som inte har lagstadgat olycksfallsförsäkringsskydd, t.ex. egna företagare, studerande, moderskaps/vårdlediga, pensionärer, deltidsanställda m.fl. Försäkringen gäller hemma, på jobbet och under fritiden. Om du är egen företagare är det en fördel att premien i Alandias heltidsförsäkring är avdragbar i beskattningen. Premiens storlek är beroende av överenskomna ersätt ningar, samt vilken riskklass den försäkrade tillhör. 2. Fritidsförsäkring Fritidsförsäkringen ersätter kostnader för olycksfall som sker under fritiden. Förutsättningen för att teckna denna försäkring är att man är heltidsanställd, och därigenom har en lagstadgad olycksfallsförsäkring under arbetstiden, d.v.s. din arbetsgivare har försäkrat dig mot olycksfall under arbetet och den försäkringen gäller även på vägen till och från din arbetsplats. Fritidsförsäkringen är därför ett viktigt kom plement för dig. Premiens storlek är beroende av överenskomna ersättningar. Riskklass 1: ADB-branschen, kontorspersonal, studerande, försäljare, reklam tecknare, läkare, frisörer, dekoratörer, sömmerskor, guider, musiker, optiker, lärare, vårdlediga, pensionärer m.fl. Riskklass 2: Chaufförer, städare, veterinärer, grävmaskinsförare, murare, målare, timmermän, svetsare, VVS-arbetare, fartygsbesättning, lotsar, bagare, elektriker, plåtslagare m.fl. Vid olycksfall: Ta kontakt med oss på Alandia Försäkring för närmare information. Lämna in din skriftliga skadeanmälan senast inom ett år från det att olycksfallet har hänt. Obs! Skicka alltid in fakturor och kvitton i original.

3 Ersättning vid olycksfall Vårdkostnader som ersätts: Läkar- och tandläkararvoden, sjukhusavgifter, hyra av kryckor och mediciner ordinerade av läkare Sjukhusvård, dock högst centralsjukhusavgiften i Finland Både privat och offentlig vård på Åland Fysioterapibehandling med remiss av läkare och under förutsättning att behandlingen utförs av en legitimerad fysioterapeut godkänd av Folkpensionsanstalten Naprapat-, kiropraktor- och osteopatbehandling Nyhet! Rehabkort på gym max 3 månader För fysioterapi, naprapat, kiropraktor, osteopat och rehabkort ersätts totalt 500 EUR per olycksfall. Behandlingen ska ske inom ett år från olycksfallsdagen, eller senast inom ett år från en ev. operationsdag. Sträckningsskada i muskel eller sena ersätts enligt de begränsningar som finns i försäkringsvillkoren Försäkringen ersätter t.ex. inte: Kostnader som är äldre än ett år Kostnader förorsakade av sjukdom Resekostnader Psykiska följder p.g.a. olycksfall Kostnader för läkarintyg och utlåtanden Vårdkostnader ersätts enligt originalräkning eller kvitto till den del dessa inte ersätts eller skulle ha ersatts med stöd av någon lag eller lagstadgad försäkring (t.ex. sjukförsäkring, trafikförsäkring eller lagstadgad olycksfallsförsäkring). Vårdkostnader ersätts per olycksfall, högst upp till det avtalade försäkringsbeloppet. Giltighet Försäkringen kan tecknas från 15-års ålder och gäller till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Exempel Stina halkar omkull på badrumsgolvet och bryter benet. Försäkringen ersätter, förutom ambulanstransport, sjukhusvård, lån av kryckor, även rehabilitering upp till 500 EUR. Mats spelar innebandy, under spelets gång springer han baklänges och utan att sakta farten ändrar han riktning. När farten minskar sträcker han sig uppåt bakåt och känner då en kraftig smärta i vaden. Läkare konstaterar en total ruptur i vänster akillessena. Enligt medicinsk uppfattning brister en frisk akillessena inte i praktiken även om den tänjs kraftigt, således ersätts inte bristningen i akillessenan på försäkringen. För personer bosatta på Åland ersätts vård utanför Åland endast med remiss och betalningsförbindelse från Ålands Centralsjukhus. Detta gäller dock inte om man befann sig utanför Åland då olycksfallet inträffade och behov av akut vård förelåg. För personer bosatta utanför Åland ersätts vårdkostnader inom den offentliga vården. Detta gäller dock inte för det första akuta besöket. Utgående från vilka ersättningsbelopp du valt i din försäkring så utbetalas ersättning för bestående men, dagsersättning och dödsfall oberoende av andra försäkringar. Ersättning för bestående men För fullständigt bestående men utbetalas det avtalade försäkringsbeloppet. För partiellt bestående men utbetalas en så stor del av försäkringsbeloppet som invaliditetsgraden anger. Ersättning betalas efter det att menet blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Dagsersättning Om du är arbetsoförmögen ersätter vi den avtalade dagsersättningen. Ersättning betalas ut från den dag läkarvården påbörjades och högst under ett år från dagen för olycksfallet. Ersättningen är som regel skattepliktig. Dödsfallsersättning Föranleder olycksfallet den försäkrades död inom tre år räknat från dagen för olycksfallet, utbetalas avtalad försäkringssumma åt namngiven förmånstagare om inte annat skriftligen överenskommits. Dödsfallsersättningen är till hälften eller minst EUR skattefri för änkan/änklingen. För övriga nära anhöriga är dödsfallsersättningen skattefri till högst EUR per förmånstagare. För den del som överstiger ovannämnda belopp, betalar förmånstagaren arvsskatt. Giltighet vid idrottsutövning Försäkringen gäller vid idrottsutövning; för vårdkostnader, bestående men och dödsfallsersättning. Dagsersättningsdelen är inte i kraft vid idrottsutövning. Försäkringsersättning kan nedsättas eller förvägras om skadefallet orsakats av följande: Genom den personens grova vårdslöshet till vars förmån försäkringen gäller. Då den försäkrade vid tidpunkten för skadan varit påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel och denna omständighet väsentligen bidragit till skadans uppkomst eller omfattning. Av den omständighet att den försäkrade förövade brott eller gjorde försök till brottslig gärning.

4 Så här utläser du tabellen: Titta först vilket ersättningsbelopp du vill ha, därefter väljer du typ av försäkring; heltid eller fritid. Beroende på riskklass kan du läsa ut vad årspremien skulle bli. Observera att detta bara är några exempel. Kontakta oss gärna för fler nivåer, belopp och premier. Ersättningsbelopp Vårdkostnader Dagsersättning Ersättning för bestående men*) Dödsfallsersättning Heltidsförsäkring Årspremie Riskklass 1 36,25 52,50 85,00 150,00 263,25 327,50 447,50 Riskklass 2 45,00 70,00 120,00 220,00 414,00 515,00 709,50 Fritidsförsäkring Årspremie 26,90 33,75 47,50 75,00 156,90 192,50 260,25 *) beroende på invaliditetsgrad

5 Grunder för beviljande av personförsäkring Premie och övriga avtalsvillkor bestäms på grundval av den försäkrades hälsotillstånd vid den tidpunkt ansökan lämnas in eller sänds till försäkringsbolaget. Bolaget får inte avslå en ansökan på den grunden att ett försäkringsfall har inträffat eller att hälsotillståndet hos den person, för vilken försäkring söks, har försämrats efter det att ansökan lämnats in eller sänts till bolaget. Försäkringstagarens skyldigheter Försäkringstagaren och den försäkrade ska ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor innan försäkring beviljas. Om försäkringstagaren eller den försäkrade svikligen lämnar felaktiga uppgifter är försäkringen inte bindande för bolaget. Premie Premien ska betalas inom en månad från det att försäkringsbolaget sänt ett inbetalningskort till försäkringstagaren. Om premiebetalning försummas har bolaget rätt att säga upp försäkringsavtalet 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt har bolaget rätt till premie endast för den tid under vilken dess ansvar varit i kraft. Ändring av avtalsvillkor Försäkringsbolaget har rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Försäkringsavtalets upphörande Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska göras skriftligen. Försäkringen upphör, då meddelandet om uppsägning skickats till bolaget, om försäkringstagaren inte har bestämt en senare tidpunkt för upphörande. Villkor Alandias Privat Olycksfallsförsäkringsvillkor daterade Bekanta dig med försäkringsvillkoren Denna broschyr återger inte de fullständiga försäkringsvillkoren som fastställer innehållet i denna försäkring. Dessa får du från Alandia Försäkring. Villkoren kan även skrivas ut från vår hemsida: Har du frågor kring försäkringen är du välkommen att kontakta oss på Alandia Försäkring på tel. (018) eller

6 Personförsäkring Vi försäkrar människor Vi på Alandia Försäkring kan försäkringar som berör. Det handlar om ditt liv och hur du vill lägga upp skyddsnäten för dig, dina nära och kära. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar. Hos oss får du personlig och heltäckande service. Vi står till din tjänst, kontakta oss redan idag! Konsumentskydd Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden, Konsumenttvistenämnden, Konsumenttvistenämnden i Landskapet Åland Övervakande myndighet Finansinspektionen Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors Telefon FörsäkringsAKTIEBOLAGET Alandia Ålandsvägen 31, Mariehamn, Tel , Fax , FO-nummer ,

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring.

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR De allmänna försäkringsvillkoren tillämpas på alla försäkringar, om annat inte i något avseende avtalats i gruppförsäkringsavtalet, gruppförmångsförsäkringsavtalet eller i de

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa

Olycksfallsförsäkring i Bliwa Olycksfallsförsäkring i Bliwa Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar olycksfallsförsäkring tecknad i Bliwa Livförsäkring Ömsesidigt AB, organisationsnummer 502006-6329 i samband med tecknande

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig olycksfallsförsäkring i Bliwa

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. om din trygghet.

Olycksfallsförsäkring. om din trygghet. Olycksfallsförsäkring BAS 65+ personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas seniorförsäkring grupp i Bliwa (nedan seniorförsäkring) är en frivillig gruppförsäkring som

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

KolleKtiv olycksfallsförsäkring för Kommuner Försäkringsvillkor Gäller fr o m 1 januari, 2009

KolleKtiv olycksfallsförsäkring för Kommuner Försäkringsvillkor Gäller fr o m 1 januari, 2009 Kollektiv olycksfallsförsäkring för kommuner Försäkringsvillkor Gäller fr o m 1 januari, 2009 Kollektiv olycksfallsförsäkring Villkor gällande från 1 januari 2009 1 Innehållsförteckning A. ALLMÄNT FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Seniorförsäkring FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas Seniorförsäkring är en frivillig försäkring som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid olycksfall och ersättning

Läs mer

Allmänna villkor för pensionärer PRO. Gäller från 1 januari 2012

Allmänna villkor för pensionärer PRO. Gäller från 1 januari 2012 Allmänna villkor för pensionärer PRO Gäller från 1 januari 2012 Allmänna villkor Gruppförsäkring för pensionärer PRO 2012-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner... 5 B Allmänna försäkringsregler...

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL INNEHÅLL: Allmänt 3 Vad är ett arbetsolycksfall? 4 Vad är en yrkessjukdom? 6 Åtgärder då ett arbetsolycksfall inträffar 6 Olycksfallsanmälan 7 Olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer