ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD"

Transkript

1 ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad (Folksam Hemförsäkring eller Folksam Lantbruksförsäkring) är FÖRSÄKRAD Namn Personbeteckning Adress, om annan än försäkringstagarens Postnummer Postanstalt Telefonnummer FÖRSÄKRING Ny försäkring Över ttning från annat bolag, bolagets namn: Självrisk 125 euro per kalenderår FÖRM TAGARE Ersättning för sjukvårdskostnader den försäkrade Ersättning för bestående men den försäkrade Dödsfallsersättning anhöriga särskilt omnämnd person, namn: Personbeteckning Underskrift Ort och datum Försäkringstagarens underskrift och namnförtydligande Jag har bekantat mig med fölnde uppgifter om försäkringen: Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FO-nummer ,

2 HÄLSODEKLARATION KONFIDENTIELL Folksam Skadeförsäkrings ersättningsansvar baserar sig på de uppgifter som försäkringstagaren (den försäkrade) givit i denna utredning. Det är således av största vikt att utredningen nedan besvaras fullständigt och sannigsenligt, utan att underhålla eller döl några som helst uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd. Försäkringstagaren och den försäkrade skall dessutom utan dröjsmål korrigera upplysningar som de lämnat till försäkringsbolaget och som de konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av ovannämnda upplysningsplikt förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Folksam Skadeförsäkring har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. Frågor som alla bör besvaras (frågorna gäller de senaste fem (5) åren) 1. Är Ni för tillfället på sjukledighet? Erhåller ni för tillfället invalidpension? Erhåller ni för tillfället individuell förtidspension? Förhöjda blodfettsvärden (kolesterol)? Sjukdomar i andningsorganen? Problem med den mentala hälsan som krävt vård? 2. Er längd cm, Er vikt kg 6. Har Ni undersökts eller vårdats på sjukhus eller anstalt? Har Ni bestående men som förorsakats av sjukdom, lyte eller skada? Använder ni regelbundet någon medicin? Namnet på medicinerna: 5. Har Ni eller har Ni haft (var god och understrecka sjukdom som uppträtt)? Har Ni undersökts eller vårdats av läkare? Samtliga besök hos läkare, på sjukhusets poliklinik, arbetsplatsens hälsovårdsstation, privat läkarstation, hälsovårdscentral, privat A-klinik, familjerådgivning eller mentalvårdsbyrå bör omnämnas. Konstaterades det vid undersökningen någon sjukdom eller skada eller ordinerades Er medicin eller annan behandling? Hjärtsjukdom, sjukdom i cirkulationsorgan, rytmstörningar i hjärtat, smärtor eller känsla av tryck i bröstet, blodtryckssjukdom eller förhöjt blodtryck? Cancer eller annan elakartad tumör? Ryggbesvär, ischias eller smärtor i nack- eller skulderregionen? Reumatism eller ledgångsbesvär? Njursjukdom eller sjukdom i urinvägarna? Åderbråck? Hudsjukdom eller akne? Migrän? Diabetes? Astma, allergisk snuva eller andra allergiska symtom? Laktosintolerans? Sjukdom i magsäcken, tarmkanalen, gallblåsan, levern, eller bukspottskörteln? Har Ni fått vård för missburk av alkohol eller något annat rusmedel? Har Ni för något annat symptom fått annan än av läkare given vård? Tilläggsfrågor för kvinnor 11. Är Ni gravid? Beräknad nedkomsttid: (Kopia av moderskapskortet bör bifogas) Förknippades något från det normala avvikande med tidigare graviditeter eller förlossningar? Har Ni haft gynekologiska symptom eller sjukdomar? Om någon av frågorna 1-12 besvarats med ett, ber vi Er fylla i nedanstående tilläggsutredning. Tilläggsutredningen bör ovillkorligen besvaras innan försäkringen träder i kraft! Om den försäkrade har tillgång till läkarintyg bör dessa bifogas denna ansökan. Bifogade kopior av läkarintyg underlättar och påskyndar behandlingen av försäkringsansökan. Fråga nr Symptom, sjukdom, lyte eller skada? När var Ni sjuk? Hur länge var Ni arbetsoförmögen? Av vilket slag var vården? (medicinering, operation, strålbehandling o.s.v.) Resultat av vården? Tillfrisknade Ni fullständigt? Namnet på läkare som vårdat Er samt namnet på och adressen till vårdinrättningen? ** ** Om utrymmet inte räcker till ber vi Er bifoga ett tilläggsblad Fullmakt och underskrift Jag ger mitt bifall till att sjukhus, hälsovårdscentraler, rådgivningsbyråer, enheter för företagshälsovård, mentalvårdsbyråer och privata sjukvårdsanstalter och läkare, som undersökt och vårdat mig, samt andra försäkringsbolag och försäkrings- och pensionsanstalter utlämnar nödvändiga uppgifter som berör mitt hälsotillstånd åt Folksam Skadeförsäkring för behandling av denna ansökan och eventuella ersättningsärenden. Vid förfrågningar från Folkpensionsanstalten gäller mitt bifall endast uppgifter som behövs för behandling av ersättningsärenden. Jag ger ovannämnda bifall och försäkrar att de uppgifter g här givit är riktiga Ort och datum Den försäkrades underskrift och namnförtydligande FO-nummer ,

3 Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna väl den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Beskrivningen, som gäller konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare är inte uttömmande. Därför bör man också bekanta sig med försäkringsvillkoren.

4 OLYCKSFALLS- OCH SJUKKOSTNADS- FÖRSÄKRING En olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring ger Dig trygghet då Du eller Ditt barn insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall. Ni kan vända er till den vårdanstalt där ni snabbast får vård utan att behöva bekymra Er över kostnaderna. Försäkringen består av en olycksfalls- och en sjukkostnadsdel som i sina huvuddrag beskrivs i denna produktbeskrivning. För att i detalj bekanta Er med vad försäkringen ersätter samt vilka begränsningar den har är det viktigt att Ni även läser försäkringsvillkoren. För att kunna teckna en olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring skall man vara fast bosatt i Finland och omfattas av den finska sjukförsäkringslagen. Som fast bosatt i Finland anses inte person som vistas mer än sex månader per kalenderår utomlands. Folksam barn- och ungdomsförsäkring Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring för barn och unga kan tecknas tidigast vid två månaders ålder och upphör i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 20 år. Försäkringen gäller dygnet runt i skolan, i arbete och under fritiden. Försäkringen bevils på basen av barnets hälsodeklaration, om barnet är under sju år bifogas till ansökan dessutom kopia av rådgivningskortet. Försäkringen kan på basen av den försäkrades hälsotillstånd bevils med normalvillkor, med individuella begränsande villkor, eller ansökan kan avslås. Försäkringsreservering för ofött barn För att försäkra Er om ett så bra försäkringsskydd som möjligt för Ert barn kan en försäkringsreservering tecknas redan under graviditeten. En försäkringsreservering kan tecknas då mamman är under 43 år vid den beräknade födelsetiden. Ansökan kan göras tidigast sex månader före beräknad födelsetid om mamman är under 40 år, och tidigast fem månader före beräknad födelsetid om mamman är år. Reserveringsansökan och mammans hälsodeklaration skall vara Folksam skadeförsäkring tillhanda senast tre månader före beräknad födelsetid. Till hälsodeklarationen bifogas kopia av moderskapskortet. Om ansökan godkänns och reserveringsavgiften betalts senast på förfallodagen träder Folksam barn- och ungdomsförsäkring i kraft från barnets födelse. Försäkringen täcker då såväl eventuella medfödda sjukdomar, som sjukdomar som uppkommer senare i livet. Barnets personuppgifter skall meddelas Folksam Skadeförsäkring inom två månader från barnets födelse. Om uppgifterna inte meddelas, eller de meddelas efter nämnd tid har försäkringen inte trätt i kraft. Folksam vuxenskydd Olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring för vuxna kan tecknas tidigast vid 18 års ålder och upphör i slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. Försäkringen är för olycksfallsförsäkringens del en fritidsförsäkring. Försäkringen bevils på basen av den försäkrades hälsodeklaration. Försäkringen kan på basen av den försäkrades hälsotillstånd bevils med normalvillkor, med individuella begränsande villkor, eller ansökan kan avslås. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring avsedd att ersätta ekonomiska förluster till följd av olycksfall. Vad avses med ett olycksfall? Med olycksfall avses en plötslig yttre händelse som förorsakar den försäkrade en ofrivillig kroppsskada. Plötslig betyder i detta sammanhang att den händelse eller aktivitet som ger upphov till skadan skall vara oväntad och ske snabbt. Kravet på plötslighet gör att skador som uppstår under en längre tid inte betraktas som olycksfall. Exempelvis belastningsskador och muskelömhet, som uppkommit i arbetet eller i samband med idrott, är därför inte olycksfall. Den plötsliga händelse som förorsakar skadan skall komma utifrån. En yttre faktor skall alltså ligga bakom olycksfallet. Försäkringen ersätter t. ex skador som uppkommer då man halkar eller faller. Om en försträckningsskada inträffar utan någon yttre orsak, t.ex. då man lyfter ett tungt föremål eller tänjer, är det inte fråga om olycksfall. Om den försäkrade har förorsakat en skada avsiktligt betalar försäkringsbolag inte ut någon ersättning. Om den försäkrade har visat grov ovarsamhet då skadan inträffat kan försäkringsbolaget minska ersättningen. Exempel: Erik bar plankor på sitt sommarställe då han plötsligt halkade och det högg till i ryggen som blev sjuk. Vid läkarundersökningen kunde man konstatera en försträckning i ryggmusklerna, varvid försäkringsbolaget betalade ersättning under sex veckors tid. Ryggbesvären fortsatte och efter nya undersökningar kunde man konstatera att ryggbesvären berodde på ischias dvs. en ryggsjukdom som inte var följd av ett olycksfall. Ingen ersättning utbetalades därefter. Försäkringens giltighetsområde Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Självrisk Olycksfallsförsäkringen har ingen självrisk. Så ersätts skadorna Beroende på vilken försäkringskombination eller vilket alternativ som valts kan fölnde slag av ersättning ingå i försäkringen: Vårdkostnadsersättning Om olycksfallet förorsakar vårdkostnader som inte ersätts i stöd av någon lag, ersätter försäkringsbolaget kostnaderna enligt originalräkning eller kvitto upp till det belopp som antecknats i försäkringsbrevet. Bestående men Med bestående men avses det medicinskt uppskattade allmänna menet, som till följd av skadan förorsakas den försäkrade. Vid fastställandet av menet beaktas endast skadans art, inte individuella förhållanden såsom yrke eller fritidsintressen. Storleken av menet fastställs i stöd av den invaliditetsklassificering som är gällande vid olycksfallets inträffande. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser 1-20 sålunda att invaliditetsklass 20 (100 %) motsvarar fullt men. Vid fullt bestående men utbetalas det försäkringsbelopp, som gällde då olycksfallet inträffade. För partiellt bestående men

5 utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar. Exempel: Christian hade till följd av ett privat olycksfall förlorat sin högra hands (bättre hands) tumme och hela långfingret, vilket motsvarar invaliditetsklass sex (30 %). Försäkringsbeloppet som motsvarar ett fullt bestående men (100 %) är euro. Till följd av skadan utbetalades som ersättning för bestående men: x 30 % = euro. För barn och unga utbetalas ersättning för bestående men enligt i försäkringsbrevet antecknade belopp som fortlöpande, årlig ersättning tills 18 års ålder uppnåtts. Sedan den försäkrade fyllt 18 år utbetalas dessutom engångsersättning. Om den slutliga invaliditetsklassen emellertid är 4 eller lägre utbetalas ersättningen alltid som engångsbelopp. Ersättning utbetalas inte för men som framkommer först sedan tre år förflutit från olycksfallet. Ersättning vid dödsfall Om ett olycksfall leder till att den försäkrade avlider, betalar försäkringsbolaget ut det överenskomna försäkringsbeloppet. Ersättningen utbetalas inte om den försäkrade avlider efter det att tre år förflutit från olycksfallet. Förmånstagare och förmånstagarförordnande Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga och beträffande annan ersättning den försäkrade, om inte försäkringstagaren skriftligen anmält till försäkringsbolaget annan förmånstagare. Med anhöriga avses den försäkrades maka/make och arvingar. Med maka/make avses den person som den försäkrade vid sin död var gift eller i registrerat parförhållande med. I försäkringsavtalslagen definieras tydligare vad som avses med en anhörig. Sambo motsvarar inte maka/make i den mening som avses i försäkringsvillkoren, utan henne/honom bör man skilt skriftligen meddela som förmånstagare. Om ett förmånstagarförordnande är i kraft, ingår ersättningen vid dödsfall inte i den försäkrades dödsbo. Samordning av ersättningar Om den försäkrade har flera privata olycksfallsförsäkringar betalar försäkringsbolag ut dagsersättningen, ersättningen för bestående men och dödsfallsersättningen oavkortad från samtliga försäkringar. Om man har rätt till ersättning för vårdkostnader från en lagstadgad försäkring bör man söka ersättningen först från den lagstadgade försäkring t.ex. vid arbetsolycksfall från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, vid trafikskada från trafikförsäkringen och i andra fall från Folkpensionsanstalten, i stöd av den lagstadgade sjukförsäkringen. Till den del nämnda försäkringar inte ersätter vårdkostnaderna i sin helhet, kan man söka ersättning för den resterande delen från en privat olycksfallsförsäkring. Skador som inte ersätts I försäkringsvillkoren uppräknas de skador, som inte ersätts av den privata olycksfallsförsäkringen. Försäkringsbolag betalar t.ex. inte ut ersättning för en skada som beror på en skadehändelse förorsakad av en sjukdom eller om man har ett kroppsligt lyte. Om en sjukdom eller ett lyte, som inte har samband med olycksfallet, väsentligt bidragit till olycksfallsskadan utbetalar försäkringsbolag ersättning bara för den del av skadan som anses bero på olycksfallet. Försäkringen ersätter inte heller sådana skador på tänder eller tandproteser som uppkommit till följd av tuggning, även om det funnits ett hårt föremål i maten. Begränsat skydd vid idrottsutövning Under tävlingsidrott, matcher eller träning som ordnas av idrottsförbund eller - förening eller då den försäkrade tränar enligt ett träningsprogram för tävlingsidrott gäller försäkringen endast med tilläggsavtal och mot tilläggspremie. Detsamma gäller vissa specialidrottsgrenar. Försäkringsskyddet kan utvidgas att omfatta ett flertal idrottsgrenar genom att teckna ett idrottstillägg. För barn och unga under 18 år gäller försäkringen utan idrottstillägg. Försäkringen gäller inte fölnde idrotts- eller fritidssysselsättning Försäkringen gäller inte och kan inte mot tilläggsavtal eller - premie utvidgas att gälla fölnde idrotts- eller fritidssysselsättningar: glaciärvandring off-pist-, freestyle- eller hastighetsåkning och störtlopp utförsåkning med skridskor Mixed martial arts kraftsporter såsom bodybuilding och tyngdlyftning motorsporter världshavssegling bergsbestigning, vandring eller klättring på höjder över meter Begränsningen gäller även personer under 18 år. Ger andra försäkringar ett liknande skydd? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar personer i tjänste- eller arbetsförhållanden. Dem har arbetsgivaren försäkrat för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Dessutom gäller försäkringen på vägen mellan bostaden och arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan också utöka försäkringen att omfatta fritiden. Också lantbruksföretagare har i regel ett motsvarande lagstadgat försäkringsskydd i sitt arbete. Trafikförsäkringen ersätter personskador som inträffar i trafiken. Det kan också konstateras att det i en resenärförsäkring ingår en olycksfallsförsäkring. I stöd av livförsäkringen utbetalas ersättning vid dödsfall. Det är också skäl att komma ihåg av arbetsgivare tecknad grupplivförsäkring för arbetstagare. SJUKKOSTNADSFÖRSÄKRING Sjukkostnadsförsäkringen ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom. Vad avses med sjukdom? Med sjukdom avses ett sådant tillstånd som kräver läkarvård och som inte uppkommit genom olycksfall. Försäkringens giltighetsområde Försäkringen är i kraft även utomlands, men vårdkostnader på grund av sjukdom ersätts endast för undersökning som utförts eller vård som getts i Finland.

6 Självrisk Från ersättningar som utbetalas från sjukkostnadsförsäkringen avdras en självrisk på 125 euro per kalenderår. Självrisken avdras enligt den tidpunkt då ersättningsansökan kommit till försäkringsbolaget. Ersättning kan sökas an efter kostnader uppkommer. Vad ersätts? Försäkringen ersätter bland annat läkararvoden och av läkare ordinerade undersökningar och operationer samt kostnader vid sjukhusvård. Även av läkare ordinerade mediciner och bassalvor ersätts, likaså näringspreparat för barn upp till 2 år vid komjölks- och/eller soproteinallergi. De ersättningsbara kostnaderna är specifierade i försäkringsvillkoren. Vilka begränsningar har försäkringen? Försäkringen ersätter bland annat inte kostnader som föranleds av förebyggande vård, -medicinering och vaccinering. Syngranskningar vid försämring av synförmågan ersätts inte, inte heller terapier eller rehabilitering. Kosmetiska behandlingar och ingrepp samt kostnader föranledda av missbruk av alkohol eller droger samt nikotinberoende är även uteslutna. Specifika bestämmelser gällande begränsningarna finns i försäkringsvillkoren. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER BÅDE OLYCKSFALLS- OCH SJUKKOSTNADSFÖRSÄKRINGEN Ansökan om ersättning Den som söker ersättning skall lämna in alla de handlingar och uppgifter till försäkringsbolaget som är av betydelse för utredandet av försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Bolaget kan vid behov begära tilläggsutredning av läkare, sjukhus eller av den som söker ersättning. Skadeanmälan, läkarutlåtanden och kvitton i original över erlagda vårdkostnader som man inte fått ersättning från Folkpensionsanstalten i stöd av den lagstadgade sjukförsäkringen och inte heller i stöd av någon annan lag, skall skickas till försäkringsbolaget i original. Till försäkringsbolaget bör även skickas Folkpensionsanstaltens utredning i original beträffande utbetalda ersättningar, samt kopior av alla verifikat som skickats till Folkpensionsanstalten. Missnöje med ersättningsbeslut Om man är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan man söka ändring i beslutet. Om försäkringsbolaget inte gör självrättelse till följd av tilläggsutredning, kan man vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen och anhålla om utlåtande av Försäkringsnämnden. Man kan också föra ärendet till Konsumenttvistenämnden eller väcka talan mot försäkringsbolaget vid tingsrätten. Försäkringspremien Olycksfallsförsäkringens premie bestäms utifrån de valda ersättningsbeloppen. Sjukkostnadsförsäkringens premie bestäms utifrån den försäkrades ålder. Beskattningen Försäkringspremien för en privat person är inte avdragbar i beskattningen. En företagare, som beskattas enligt näringsskattelagen, har däremot rätt att göra avdrag för premien. Ersättningen för vårdkostnader och ersättningen för bestående men är inte beskattningsbar inkomst. Däremot utgör dagsersättningen beskattningsbar inkomst. Dödsfallsersättningen är för de anhöriga delvis eller helt skattefria ersättningar beroende på ersättningsbeloppets storlek. Försäkringstagarens och den försäkrades skyldigheter Försäkringstagaren och den försäkrade skall ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor innan försäkringen bevils. Om så inte skett är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget överlämnar uppgifter gällande till bolaget meddelade skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem. Försäkringsbolaget kontrollerar då vilka skador som anmälts till de övriga försäkringsbolagen. Uppgifterna används endast i samband med behandling av ersättningsärenden för att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolagen. Avtalstiden Försäkringen träder i kraft, om inte annat överenskommits, när försäkringstagaren eller försäkringsbolag antagit den andra partens anbud. Försäkringen tecknas som fortlöpande och den förnyas automatiskt för ett år i sänder. Folksam vuxenskydd upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken man fyller 65 år. Folksam barn- och ungdomsförsäkring upphör i slutet av den försäkringsperiod under vilken man fyller 20 år. Ändring av försäkringsvillkor och premier Vid övergången till ny försäkringsperiod har försäkringsbolaget rätt att göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Premien kan hös om orsaken till förhöjningen är ökade skadekostnader. Uppsägning av försäkringen Försäkringstagaren har rätt att när som helst under försäkringsperioden skriftligen säga upp försäkringen. Försäkringsbolaget har rätt att behålla en skötselavgift/minimipremie på 25 euro, likväl högst 10 procent av årspremien. Försäkringsbolag har rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen om det lämnats bristfälliga eller oriktiga upplysningar vid tecknandet av försäkringen, och om försäkringen inte alls hade bevilts om man hade fått korrekta och fullständiga upplysningar. Försäkringsbolag har också rätt att med en månads uppsägningstid säga upp försäkringen att upphöra vid utgången av försäkringsperioden. Uppgifterna i produktfakta är inte fullständiga, därför är det viktigt att också läsa försäkringsvillkoren. Premien skall betalas inom en månad efter att försäkringsbolaget sänt fakturan. Om premien inte betalas senast på förfallodagen, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen. Då upphör den att gälla 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om man betalar premien innan uppsägningstiden går ut upphör försäkringen inte.

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION FOLKSAM BARN OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn (samtliga förnamn) Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Gäller fr.o.m.1.1.2014 Innehåll 1. Personförsäkringar 2. Gemensamma bestämmelser för privat olycksfallsförsäkring

Läs mer

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2.

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2. Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M Gäller fr.o.m. 1.1.2018 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Försäkrade 3. Försäkringens giltighet 4. Ersättningar 5. Begränsningar gällande ersättningar

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtalet

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Barn- och ungdomsförsäkring Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS liv- oc olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Se över ditt försäkringsskydd....................................

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2015 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller namnändring

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Hälsodeklaration YoungLiving More Health

Hälsodeklaration YoungLiving More Health Sida 1/6 Hälsodeklaration Hälsodeklaration YoungLiving More Health YoungLiving More Health kan sökas för dig som är 16-28 år. Hälsodeklarationen ska fyllas i och undertecknas tidigast 3 månader före försäkringens

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS. Försäkringsvillkor

Särskilt Personskadeskydd SPS. Försäkringsvillkor Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-4014-16 Sid 2 (12) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer