OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!"

Transkript

1 OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB

2 Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och barnförsäkring. Innan dess kontakta gärna Ikano Försäkring på om du har frågor. Förköpsinformation Det här är en förkortad beskrivning av villkoren för försäkringen. Syftet med förköpsinformationen är att underlätta för dig att ta ställning till vilket behov du har av försäkringen. För att få en fullständig bild av till exempel undantag i försäkringen och vilka krav som ställs på den som är försäkrad behöver du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren. Du hittar dem på omifall.se. Du kan också ringa så skickar vi hem villkoren till dig. Vem som kan anslutas Du kan ansluta dig till Gravidförsäkringen om du är gravid. När barnet är fött övergår försäkringen till barnet (eller barnen) och blir en Olycksfallsförsäkring för barn. Du anmäler barnets personnummer efter födseln och väljer då om du även vill lägga till Sjukförsäkring för barn. Om du redan har barn som inte har fyllt 18 år kan du ansluta dem också. Försäkringen gäller till dess att barnet är 25 år. För att kunna anslutas till försäkringen ska man vara folkbokförd och bosatt i Sverige och ha rätt till svenskt socialförsäkringsskydd. För att ett barn ska kunna anslutas till Sjukförsäkring för barn krävs att barnet redan har en OMIFALL Olycksfallsförsäkring för barn. Dessutom behöver barnets hälsa godkännas efter att du som vårdnadshavare har svarat på frågor. När försäkringen gäller Försäkringen börjar gälla senast dagen efter att barnet eller du som blivande mamma anslutits till försäkringen, förutsatt att anslutningskraven är uppfyllda. Försäkringstiden är ett år och förlängs automatiskt med ett år i taget. Om du har en Gravidförsäkring ersätts den med en Olycksfallsförsäkring för barn vid födseln (om du inte väljer att säga upp försäkringen). Försäkringen gäller för skador som inträffar i Norden. När den försäkrade är på resa som inte är planerad att pågå i mer än 45 dagar gäller försäkringen även i resten av världen. Gravidförsäkring Gravidförsäkringen gäller för dig som snart ska bli mamma. Om du redan har barn som du vill försäkra, läs vidare under Olycksfallsförsäkring för barn och Sjukförsäkring för barn. Det här ersätter Gravidförsäkringen Försäkringen ersätter om du som är blivande mamma drabbas av ett olycksfall. Med olycksfall menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom omfattas förfrysning, värmeslag, solsting, hälseneruptur, och vridvåld mot arm- eller knäled. Förgiftning, sjukdom, smitta och vårdrelaterade skador omfattas inte. Om du får en bestående skada efter ett olycksfall kan du få ersättning med upp till kronor för invaliditet. Läs mer om vad som menas med invaliditet under Gemensamma bestämmelser. Du får också ersättning om du läggs in på sjukhus i mer än två dagar på grund av komplikationer under din graviditet. Försäkringen ersätter med 300 kronor per 2

3 dag från och med den tredje dagen och som längst fram till tio dagar efter barnets födelse. Om det värsta händer och barnet eller någon av barnets vårdnadshavare avlider efter utgången av graviditetsvecka 22 men innan barnet är tre månader gammalt betalas kronor ut genom försäkringen. Om barnet avlider efter utgången av graviditetsvecka 22 men innan barnet är tre månader ger försäkringen ersättning för kristerapi, upp till fem gånger per vårdnadshavare. Olycksfallsförsäkring för barn Du kan ansluta barn upp till 18 års ålder till Olycksfallsförsäkring för barn. Försäkringen gäller som längst till barnets 25-årsdag. Då kan den övergå till en motsvarande olycksfallsförsäkring för vuxna. Det här ersätter Olycksfallsförsäkring för barn Försäkringen ersätter om barnet drabbas av ett olycksfall. Definitionen av olycksfall är samma som för Gravidförsäkringen. Om barnet får en bestående skada efter ett olycksfall ersätts det som kallas medicinsk och ekonomisk invaliditet med maximalt kronor. Läs mer om vad det betyder under Gemensamma bestämmelser. Du får ersättning om barnet läggs in på sjukhus i mer än två dagar efter ett olycksfall. Försäkringen ersätter med 300 kronor per dag från och med den tredje dagen och som längst i sex månader. Om du som vårdnadshavare får vårdbidrag från Försäkringskassan efter att ditt barn drabbats av ett olycksfall betalas maximalt kronor per månad i upp till 36 månader. Sjukförsäkring för barn Det är vanligare att barn får bestående skador av sjukdom än genom olycksfall. Därför rekommenderar vi att du utökar OMIFALL Olycksfallsförsäkring för barn med vår Sjukförsäkring för barn. Hälsoprövning När du ansluter ditt barn till Sjukförsäkring för barn kommer vi att ställa frågor om barnets hälsa. Det är mycket viktigt att du svarar sanningsenligt, eftersom oriktiga uppgifter kan leda till att försäkringen inte gäller vid en skada. Vi gör en individuell bedömning av varje barns hälsa. Försäkringen beviljas i de flesta fall, eftersom det finns många sjukdomar som inte påverkar försäkringen. Det här ersätter Sjukförsäkringen för barn Försäkringen ersätter samma saker som Olycksfallsförsäkring för barn, när en skada orsakats av en sjukdom. Barnet ska ha insjuknat efter att det anslöts till försäkringen. Sjukförsäkringen är ett tillägg till Olycksfallsförsäkring för barn. Det går inte att enbart teckna Sjukförsäkring för barn. Undantag för vissa sjukdomar Precis som alla andra försäkringsbolag gör vi undantag eller lämnar lägre ersättning för vissa sjukdomar. Försäkringen lämnar inte ersättning om barnet drabbas av epilepsi, cystisk fibros, neuropsykiatrisk störning (till exempel autism och adhd), sjukdom inom det centrala nerv- och muskelsystemet (till exempel CP), viss hörselnedsättning, blödarsjuka, missbildning och kromosomavvikelse (bland annat Downs syndrom och missbildning i inre organ). För psykisk sjukdom lämnar försäkringen inte ersättning för invaliditet, men ersättning vid sjukhusvistelse och vårdbidrag kan ändå beviljas. Gemensamma bestämmelser för försäkringarna Det här menas med invaliditet Invaliditet är en bestående nedsättning av fysisk eller psykisk funktion som är orsakad av ett olycksfall. Man skiljer mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet: Om den försäkrade får en bestående skada efter ett olycksfall så kommer en läkare att bedöma hur mycket den försäkrades kroppsfunktion blivit nedsatt, räknat i procent (från 1 till 100 %). Sedan multipliceras detta med 3

4 försäkringsbeloppet som är kronor. Ekonomisk invaliditet: Om skadan leder till en bestående nedsättning av den försäkrades förmåga att arbeta i framtiden med minst hälften så bedöms hur många procent arbetsförmågan blivit nedsatt, räknat i procent. Sedan multipliceras detta med försäkringsbeloppet som är kronor. Om den försäkrade får både medicinsk och ekonomisk invaliditet ersätts det som ger högst ersättning. Gravidförsäkringen ersätter enbart medicinsk invaliditet. Pris och betalning Premien, det vill säga priset för försäkringen, framgår i material som du fått av oss eller på vår webbsida, omifall.se. Den kan ändras av försäkringsbolaget högst en gång om året. Det är försäkringstagaren (vårdnadshavaren eller den som är gravid) som betalar premien. Om någon annan person åtagit sig att betala premien är det istället denne som betalar. Den första premien betalas i samband med anslutningen till försäkringen och detta är en förutsättning för att försäkringen ska börja gälla. Undantag och begränsningar Vi vill försäkra så många barn som möjligt. Men om en olycka eller sjukdom orsakas av något av försäkringens undantag kommer försäkringen inte att gälla. För att ta del av undantagen i dess helhet behöver du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren. Du hittar dem på omifall.se/villkor eller ring till oss på så skickar vi villkoren hem till dig. Undantagen är: Allvarliga epidemier, terrorhandling med biologiska, kemiska eller radioaktiva ämnen, krig eller politiska oroligheter eller atomkärnreaktion. Riskfylld verksamhet, bland annat bergsklättring, dykning, vissa riskfyllda yrken och extrema sporter. Skador som har samband med att den försäkrade har medverkat till en brottslig handling som är straffbar i Sverige. Framkallande av skada med uppsåt. Om skadan beror på grov oaktsamhet kan ersättningen sättas ned. Gäller bara försäkrad över 18 år. Om du skulle lämna felaktiga uppgifter vid anslutningen eller i eventuell hälsodeklaration, skadeanmälan eller vid andra kontakter med försäkringsbolaget kan det leda till att försäkringen blir ogiltig eller att ersättningen minskas. Tänk på att inte vänta för länge med att anmäla en skada. Rätten till ersättning går förlorad om du inte anmäler ditt krav inom tio år efter att skadan inträffade. Du kan betala per år, halvår eller kvartal via inbetalningskort. Om du väljer autogiro kan du även välja att betala per månad. Den första premien kan även betalas (eller delbetalas) genom att du löser in den aktiveringskod som finns i broschyren för OMIFALL Gravidoch barnförsäkring. Försäkringsgivare, beskattning med mera Försäkringsgivare är Ikano Försäkring AB ( ), Box 1201, Sundbyberg (kallas vi eller försäkringsbolaget i förköpsinformationen). Ikano Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn. OMIFALL Gravid- och barnförsäkring är en frivillig gruppförsäkring. Den som ansöker om försäkring är försäkringstagare och gruppmedlem. Gruppföreträdare är Ikano Livförsäkring AB. Du eller ditt barn är försäkrade. Försäkringens premie är inte avdragsgill i din deklaration. Ersättning som utbetalas från försäkringen är skattefri. Uppsägning av försäkringen Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen så att den upphör direkt eller vid en viss framtida tidpunkt. Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen, eller att ändra priset eller försäkringsvillkoren, vid försäkringstidens utgång. I vissa fall har försäkringsbolaget också rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång: vid utebliven betalning, vid allvarligt 4

5 avtalsbrott från din sida eller om vårt avtal med gruppföreträdaren upphör. Ångerrätt Om du inte är nöjd med ditt köp av försäkringen har du ångerrätt. Du behöver meddela Ikano Försäkring om detta inom 30 dagar från den dag du har fått bekräftelse på att försäkringen har börjat gälla. Inbetald premie kommer att betalas tillbaka. Kontakta kundtjänst på telefon eller skriv till oss på adress Ikano Försäkring Kundservice, Box 1202, Sundbyberg. Om du inte är nöjd Om du av någon anledning inte är nöjd med hur vi har hanterat ett ärende ber vi att du hör av dig så snart som möjligt till oss. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den av våra medarbetare som du haft kontakt med angående det ärende som klagomålet gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig. När du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Skicka ditt brev till: Ikano Försäkring Klagomålsansvarig, Box 1202, Sundbyberg. Personuppgiftslagen Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas av Ikano Försäkring (som är personuppgiftsansvarig) för att vi ska kunna fullgöra detta avtal eller andra åtgärder som du har begärt eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. Du kan vända dig till oss med frågor om behandlingen av personuppgifter. Efter skriftlig begäran har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilken behandling av personuppgifter som förekommer hos oss. Adress: Personuppgiftsansvarig Ikano Försäkring AB, Box 1202, Sundbyberg. Personuppgifter kan även komma att behandlas för återförsäkring, marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Uppgifterna kan även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Uppgifter kan även komma att lämnas ut till våra återförsäkrare och företag som vi samarbetar med för exempelvis skadereglering och försäkringsadministration. Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och även skriftligen meddela att personuppgifterna inte får användas för direktmarknadsföring. Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Om vi inte kan besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra företag, såväl inom som utom EU- och EES-området, som bolag koncernen samarbetar med. Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Du kan också få kostnadsfri hjälp från Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun. 5

6 i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Ikano Försäkring AB, Box 1202, Sundbyberg Telefon omifall.se

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer