ReseföRsäkRing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ReseföRsäkRing 1.1.2015"

Transkript

1 Reseförsäkring

2 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek på beloppen för bestående men och dödsfallsersättning samt inkludera dagsersättning. Resegods- och ansvarsförsäkring: stöld, skada och försening av resegods. Skydd vid ansvar för skador mot tredje man. Försäkringen är giltig i hela världen och den har ingen självrisk. Välj försäkringstid Du kan välja din reseförsäkring som en årsreseförsäkring eller som en tidsbestämd försäkring. Reser du ofta lönar det sig att teckna en årsreseförsäkring. Den gäller på resor upp till tre månader i ett sträck och gäller även för resor i hemlandet. Är du på resa längre än tre månader kan du komplettera din årsreseförsäkring med en tids bestämd försäkring för den tid som överstiger tre månader. Tidsbestämda försäkringar finns från fyra dygn till 12 månader. Försäkringen träder i kraft För att din reseförsäkring ska träda i kraft måste den vara betald. Avbeställnings skyddet som ingår i din reseförsäkring är giltigt från betalningsdagen, förutsatt att det är minst tre dygn kvar till avresan. Ersättning Ansökan om ersättning för kostnader som har drabbat dig under resan ska lämnas in till försäkringsbolaget inom ett år från det att skadan uppstod. Blankett för ansökan om ersättning finns på vår hemsida och på vårt kontor. De kostnader som uppstått ska du bestyrka med originalkvitto. Sjukdom och olycksfall Vårdkostnader för både sjukdom och olycksfall som har uppstått under resan ersätts. Sjukdomen ska ha visat sina första symptom under resan. För sjukdom och olycksfall som har inträffat under resan ersätts hemtransport om det enligt läkarintyg inte går att resa hem som planerat. Hemtransport ersätts även vid dödsfall. Har du en kronisk sjukdom och den förvärras under resan ersätts akuta vårdkostnader under sju dygn. För dessa sjukdomar ersätts ingen hemtransport. Vårdkostnader vid sjukdom ersätts under högst 120 dagar och vid olycksfall under högst 3 år. Det finns ingen beloppsgräns, ingen åldersgräns och ingen självrisk. Försäkringen ersätter skador som har uppstått t.ex. vid skidåkning, bergsklättring och dykning när dessa aktiviteter inte är under tävling eller träning anordnad av idrottsförening eller -förbund. Vid läkarbesök vill vi gärna att du betalar läkararvoden på plats och sparar kvitto för att få ersättning när du kommit hem. Spara också recept och läkarutlåtanden. Om kostnaden är för hög för att du ska kunna betala på plats tar du kontakt med försäkringsbolaget på tel: under kontorstid. På övrig tid kan du kontakta SOS-International i Köpenhamn på tel: Mediciner och resekostnader till och från läkare ersätts också. Vid tuggskada på tand eller tandprotes och vid akut tandvärk ersätts kostnader upp till 120 EUR om vården givits under resan. Vid sjukdom och olycksfall under resa godkänns både privat och offentlig läkar- och sjukhusvård. Krävs det fortsatt vård efter hemkomsten ersätts endast den offentliga sjukvården. Annullering Ersättning för annullerad resa betalas om resan måste annulleras p.g.a. sjukdom, olycksfall eller om en familjemedlem som skulle följa med på resan insjuknar, den reskamrat som du bokat resan på tumanhand med insjuknar, din nära anhörig blir livshotande sjuk eller avlider eller om du drabbas av en avsevärd egendomsskada. Högsta ersättningsbelopp för annullerad resa är EUR per försäkrad. Som annulleringsorsak godkänns inte strejk, konkurs eller rädsla för att smittas av sjukdom eller annan rädsla. Så snart du fått kännedom om att resan måste annulleras ska du meddela researrangören om detta för att få tillbaka ersättning samt för att få ett intyg över att annullering har gjorts. Det går bra med intyg som skickats via e-post. Läkarintyg som styrker att det inte går att resa måste alltid finnas. När annulleringsorsaken är att en nära anhörig har avlidit behövs ett intyg över dödsfallet samt släktförhållandet. Vid livshotande sjukdom hos en nära anhörig ska ett läkarintyg lämnas in och ersättning betalas om det på medicinska grunder anses tvingande att stanna hemma. Avbrytande Om du måste avbryta resan för att du, din reskamrat eller en nära anhörig råkar ut för ett plötsligt insjuknande, olycksfall eller dödsfall får du ersättning för extra hemresekostnader med ev. inkvartering. Resa tillbaka till resmålet ersätts om du har arbete eller studier som väntar. Ersättning för utflykter som du har betalat hemma på förhand och inte kunnat nyttja på resmålet ersätts upp till EUR. För paketresor får du ersättning för förlorade resdagar om du av medicinska skäl måste avbryta resan, eller är inlagd på sjukhus. Högsta ersättningsbelopp vid för lorade resdagar är EUR.

3 Om det behövs en sjuktransport till hemlandet måste den vara godkänd på förhand av försäkringsbolaget för att ersättas. Måste resan avbrytas för att en nära anhörig hemma blivit livshotande sjuk eller avlidit ersätter försäkringen skäliga hemresekostnader. Man kan boka sin hemresa själv eller via en rese byrå på hem orten och få ersättning efteråt. För att få ersättning för förlorade res dagar ska läkarintyg lämnas in över sjukhusvistelse, vistelse på hotell eller för tidig hemresa. Det är endast för paketresor som ersättning för förlorade resdagar betalas. En paketresa måste innehålla minst två delar som köpts samtidigt, t.ex. resa och boende. Ersättning ut betalas på basen av vad resan har kostat och resans längd. Försening Om det allmänna färdmedlet du skulle anlita för att ta dig dit utlandsresan startar försenas p.g.a. väderlek, tekniskt fel eller naturkatastrof så att du missar avresan ersätter försäkringen kostnader upp till din ursprungliga resas pris dock högst EUR. Om du inte kan komma ifatt din resa ersätts den med högst EUR. Förutsättningen är alltid att du har reserverat tillräckligt med tid för transporten enligt de omständigheter som för tillfället råder. Vid försening till platsen där flyget/tåget avgår ersätter försäkringen nya biljetter eller ombokningsavgift upp till högst EUR eller högst så mycket som resan ursprungligen kostat. Som ersättning godkänns också alternativt färdsätt till avreseplatsen, t.ex. taxikostnad om bussen fått tekniskt fel. Kostnader för att man rest tidigare för säkerhets skull vid väderleksvarningar ersätts inte. Intyg över förseningen ska alltid inlämnas. Där ska framgå hur lång förseningen var samt förseningsorsak. Förseningsintyg som erhållits i efterskott godkänns. Strejk/konkurs är ingen godkänd ersättningsorsak. Har du inte reserverat tillräckligt med tid för att hinna till ditt färdmedel betalas ingen ersättning. Du ska ha tagit hänsyn till t.ex. trafik- och väderleksförhållanden på den plats du befinner dig. Väntan Du får ersättning om du tvingas vänta mer än sex timmar på platsen där avresa eller hemresa börjar. Orsaken ska ha varit samma som vid försening. Ersättningen är 35 EUR för varje sextimmars period som överstiger de första sex timmarna som inte ersätts. Högsta ersättningsbelopp är 340 EUR per försäkrad. För väntan de första sex timmarna ersätts inget. Ersättning betalas om väntetiden har uppstått där avresan börjar eller återresan börjar men inte under mellanlandningar. Även om väntan skulle bli lång finns ett tak för ersättningsbeloppet som är 340 EUR per försäkrad. Ett förseningsintyg där förseningens längd samt förseningsorsak framgår ska lämnas in vid ansökan om ersättning. Dagsersättning Om du har tecknat en reseförsäkring med dagsersättning ersätts det avtalade beloppet för varje dag du är sjukskriven efter ett olycksfall. Ersättning utbetalas sju dagar per vecka under högst ett år från olycksfalls dagen och är en skattepliktig inkomst. Sjukskrivningsintyg och skattekort ska lämnas in tillsammans med ansökan om ersättning. Bestående men Om du skadas så allvarligt i ett olycksfall att det uppstår ett bestående men utbetalas det avtalade beloppet. Vid ett fullständigt bestående men (100%) utbetalas hela beloppet och vid ett partiellt bestående men utbetalas så stor del av menersättningen som invaliditetsgraden är. För att ett bestående men ska utbetalas måste det finnas ett läkarutlåtande som klargör vilken av 20 invaliditetsklasser som skadan tillhör. Ersättning för bestående men betalas tidigast ett år efter olycksfallet. Men som framkommer först efter att tre år har gått sedan olycksfallet ersätts inte. Dödsfall Om den försäkrade avlider p.g.a. ett olycksfall på resan utbetalas det avtalade försäkringsbeloppet. Beloppet betalas till de anhöriga ifall inte annat överenskommits i förmånstagarförordnandet. Hemtransport av den avlidne ersätts som en vårdkostnad så den kostnaden dras inte bort från dödsfalls beloppet. Resegods och ansvar Ersättning för inköp av nödvändighets artiklar när ditt resegods har försenats mer än sex timmar ingår i resegodsförsäkringen. Stulet och skadat gods ersätts högst upp till det avtalade beloppet. Som resegods räknas även resehandlingar. Pengar och kreditkortsförluster ersätts inte. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du eller en medförsäkrad vållar en annan person och blir skadeståndsskyldig. Max ersättningsbelopp är EUR. Skador som barn under 12 år avsiktligt orsakat ersätts också. I ansvarsförsäkringen finns en självrisk om 50 EUR. Om ditt ärende tas upp till behandling i rätten sköter försäkringsbolaget rätte gångskostnaderna upp till en kostnad om EUR. Om ditt resegods försenas till resmålet ska du genast anmäla det på flygplatsen och spara den PIR-rapport som du får. Om det dröjer mer än sex timmar innan du får ditt bagage ersätter resegodsförsäkringen nödvändighetsartiklar du behöver inhandla upp till 100 EUR per dygn och per resegodsförsäkring. Flera personer kan omfattas av en resegodsförsäkring. Högsta ersättningsbelopp vid försenat resegods är 420 EUR. Kvitto över de kostnader som har uppstått ska inlämnas för att få ersättning och då bör det av kvittot gå att utläsa vad som inhandlats. Begär ett kvitto när du har återfått ditt

4 bagage så att du kan visa hur länge det varit försenat. Tänk på möjligheten att hyra utrustning eller kläder för den tid du saknar ditt bagage. Om ditt resegods inte kommer tillrätta ska du först hos flygbolaget ansöka om ersättning för det förlorade godset och sedan ansöka om ersättning från försäkringen. Blir du bestulen under resan ska du göra en polisrapport som lämnas in tillsammans med din ansökan om ersättning. Har du inte möjlighet att göra det på platsen där stölden ägde rum kan du göra det på din hemort. Om ditt resegods skadas i en plötslig oavsiktlig händelse ersätts det skadade godset. Spara dina trasiga glasögon, mobil telefon, kamera, väska etc. och lämna in det till försäkringsbolaget vid ansökan om ersättning. Om godset är för skrymmande för att transporteras med hem eller skickas till försäkringsbolaget finns möjlighet att fotografera skadan och be om ett intyg från en utomstående att skadan har inträffat. Gods som har kvarglömts eller försvunnit och där det inte går att påvisa en sannolikhet för att det har stulits ersätts inte. Hemelektronik och övriga värdeföremål måste transporteras som handbagage för att ersättas om det skadas eller blir stulet. Vid ersättning av stulet eller skadat gods görs ett åldersavdrag som är beroende på vad det är för gods och inköpstid. Avbeställningsförsäkring Om du behöver annullera din resa, och vill försäkra den för ett högre belopp än vad som ingår i resenärförsäkringen eller för andra omständigheter än vad som ingår där kan du teckna en tilläggsförsäkring. Avbeställ ningsförsäkringen ska tecknas och betalas inom två dagar efter att anmälningsavgiften för resan har betalats. Har du bokat en dyr resa kan du behöva tilläggsförsäkra den summa som över stiger avbeställningsbeloppet som ingår i din försäkring. Om ni är flera personer som ska resa tillsammans och alla inte tillhör samma hushåll kan ni teckna en tilläggsförsäkring för att alla ska kunna stanna hemma om en insjuknar. Då behöver hela resans pris försäkras. Viktigt! Uppgifterna som finns i denna broschyr är ett sammandrag av Alandias reseförsäkringsvillkor som gäller för reseförsäkringen. Villkoren finns på vår hemsida alandia.com eller kan hämtas/ beställas från vårt kontor. Vi ber dig vänligen att läsa dem. Köp din reseförsäkring på Fem enkla steg och du är försäkrad!

5 Personförsäkring Vi försäkrar människor Vi på Alandia Försäkring kan försäkringar som berör. Det handlar om ditt liv och hur du vill lägga upp skyddsnäten för dig, dina nära och kära. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar. Hos oss får du personlig och heltäckande service. Vi står till din tjänst, kontakta oss redan idag! Konsumentskydd Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden, Konsumenttvistenämnden, Konsumenttvistenämnden i Landskapet Åland Övervakande myndighet Finansinspektionen Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors Telefon FörsäkringsAKTIEBOLAGET Alandia Ålandsvägen 31, Mariehamn, Tel , Fax , FO-nummer ,

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring 1 (16) MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring för utrikesresor Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2009 Försäkringsnummer 102-3040 Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Villkor gällande fr o m 24 april 2008 Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet. Försäkringsförmånerna

Läs mer

Semesterförsäkring Semesterförsäkring Sport

Semesterförsäkring Semesterförsäkring Sport Semesterförsäkring Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1 mars 2013 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar är

Läs mer

SEMESTER FÖRSÄKRING SEMESTER FÖRSÄKRING SPORT. Fyller hålen i din hemförsäkrings reseskydd. Du är försäkrad, din utrustning är försäkrad

SEMESTER FÖRSÄKRING SEMESTER FÖRSÄKRING SPORT. Fyller hålen i din hemförsäkrings reseskydd. Du är försäkrad, din utrustning är försäkrad SEMESTER FÖRSÄKRING Fyller hålen i din hemförsäkrings reseskydd SEMESTER FÖRSÄKRING SPORT Du är försäkrad, din utrustning är försäkrad Gäller fr o m 1 april 2010 Upplev världen med oss. Varje resa är full

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning Gäller resor betalda från den 1 april 2008 till och med den 30 september 2008.

Läs mer

Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Årsreseförsäkring. - res tryggt och säkert året runt

Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Årsreseförsäkring. - res tryggt och säkert året runt Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Årsreseförsäkring - res tryggt och säkert året runt Gäller fr.o.m. 2 juli 2012 Så resan blir som du tänkt dig Det finns inga garantier för att

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 18 januari, 2010 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar

Läs mer

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0124-1 INFORMATION Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet.

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 0 INNEHÅLL A ALLMÄN INFORMATION... 4 1.a Teckna privatreseförsäkring Plus... 4 1.b Teckna privatreseförsäkring

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Mitsubishi Motorskortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Suzukikort Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Gäller resor betalda från den 1 maj 2009 till och med den 31 april 2010. 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Peugeotkort

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Peugeotkort Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Peugeotkort Kortgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige. Gäller resor betalda från den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014. 1. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Reseförsäkring Komplett

Reseförsäkring Komplett Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Reseförsäkring Komplett Det enda reseskydd du behöver Gäller fr o m 1 oktober 2013 1 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer