Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen"

Transkript

1 Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern år som har sin stadigvarande bostad och sitt hem i Finland och som huvudsakligen vistas här, samt de kortinnehavare i åldern år som är bosatta i Finland, men som tillfälligt vistas utomlands, dock högst ett år från det att de lämnat landet. Försäkrade är också familjemedlemmar under 18 år som reser med kortinnehavaren, dock samtidigt högst på basis av ett kort. Familjemedlem är barn under 18 år till kortinnehavaren eller till dennas maka/make eller sambo som bor i samma hushåll, samt kortinnehavarens barnbarn under 18 år. Försäkrade är också de personer som har Diners Club-kort som innehåller giltig reseförsäkring och som reser med kortinnehavaren då kortinnehavaren har betalat den här personens resebiljett eller kostnaderna för hyrd bil. Försäkringstagare Försäkringstagaren är Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB (Diners Club). Försäkringsgivare Försäkringsgivaren är ACE European Group Limited, filial i Finland (ACE). Försäkringens giltighet Försäkringen gäller på resor i Finland och utomlands då resan varar högst två månader (60 dygn), förutsatt att resebiljetten som berättigar till transporten eller kostnaderna för hyrd bil i sin helhet har betalats med Diners Club kortet. Därtill krävs för giltig försäkring att den försäkrade har ett giltigt Diners Club kort innan resans början. Följande betalningar behöver emellertid inte göras med Diners Club kortet: - En skälig bokningsavgift eller motsvarande förskottsbetalning - Betalning för resor eller utflykter på resmålet, med resmålet avses orten. - Betalning för en högst 48 timmar lång grupputflykt som serviceproducenten ordnar i destinationslandet. Försäkringen gäller på resor med egen bil förutsatt att det i resan ingår transport med allmänt kommunikationsmedel (t.ex. båt, tåg) och förutsatt att alla dessa transporter har betalats med Diners Club kortet. En del av resan kan vara betald med värdesedlar eller motsvarande av Diners Clubs eventuella bonusprogram. På motsvarande sätt gäller försäkringen på Diners Club/Club Rewards -resor, då en kortinnehavare använder sig av sina Club Rewards -poäng, förutsatt att passageraravgifterna har betalats med Diners Club kortet. Försäkringen gäller under inrikes- och utrikesresor överallt i världen, dock inte för resor till och från Kuba och inte heller i Kuba, och inte i de länder som nämns i punkt 15 i de allmänna försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller inte heller i länder eller områden dit Finlands

2 utrikesministerium avråder att resa. För att försäkringen skall gälla i länder eller områden dit Finlands utrikesministerium avråder att resa, ska om saken överenskommas med ACE på förhand. I Finland gäller försäkringen enbart under resor som görs till platser som fågelvägen ligger minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, dock inte under resor mellan dessa platser. Försäkringen gäller dock även vid en fritidsbostad som den försäkrade har i bruk, men som den försäkrades familj äger mindre än hälften av och förutsatt att den fågelvägen ligger minst 150 kilometer från kortinnehavarens egentliga hem. Om kortinnehavare har betalat resan innan denna försäkring trätt i kraft, täcker försäkringen skadefall som inträffar efter förutsatt att den försäkrade kortinnehavaren omfattades av Diners Club SuperEuro -reseförsäkring då resan betalades och iakttog dess betalnings- och övriga villkor. I övriga fall är det en förutsättning för försäkringsskyddet att resan köptes och förverkligades under denna försäkrings giltighetstid och med iakttagande av dess villkor. Ersättningstabell Ersättningsslag Försäkringsbelopp (EUR) Självrisk Dödsfall till följd av reseolycksfall, försäkrad kortinnehavare Dödsfall till följd av reseolycksfall, försäkrad familjemedlem Fullständigt bestående men (100 %) till följd av reseolycksfall, försäkrad kortinnehavare Fullständigt bestående men (100%) till följd av reseolycksfall, försäkrad familjemedlem Vårdkostnader till följd av skada eller sjukdom under resa, kostnaderna för sjuktransport till hemlandet ingår Utan övre gräns 0 Obs. Försäkringen ersätter enbart utländska vårdkostnader för sjukdom under resa och reseolycksfall i utlandet. Ersättning utgår inte för vård i Finland. Annullering av resa Avbrott i resa Ersättning för väntetid vid försenat flyg eller Högst 25/timme, dock högst annat allmänt kommunikationsmedel Resgods i händelse av direkta sakskador, försäkrad kortinnehavare Resgods i händelse av direkta sakskador, försäkrad familjemedlem Anskaffning av nödvändighetsartiklar vid försenat resgods Person- och sakskada som i egenskap av privatperson förorsakats någon annan och som den försäkrade är ersättningsskyldig för Juridisk hjälp Varje försäkringsbelopp, förutom i fråga om dödsfall, som anges i tabellen avser det maximala ersättningsbeloppet för en försäkrad person vid ett enskilt skadefall som omfattas av försäkringen.

3 Noggrannare information om ersättningsslagen och ersättningsbeloppen finns i de fullständiga försäkringsvillkoren. Försäkringsskyddet och dess väsentliga begränsningar Sjukdom under resa Sjukdom under resa börjar eller de första symptomen uppstår under resan. Vårdkostnader vid sjukdom ersätts med nedan nämnda begränsningar. Reseolycksfall Som reseolycksfall ersätts en plötslig, yttre händelse som förorsakar kroppskada under resa och som inträffar utan den försäkrades avsikt. Vårdkostnader till följd av reseolycksfall ersätts med nedan nämnda begränsningar. Vårdkostnader vid sjukdom eller skada Försäkringen ersätter endast utländska vårdkostnader till följd av reseolycksfall utomlands eller sjukdom under resa utomlands. Ersättning utgår inte för vårdkostnader i Finland. Vårdkostnader ersätts utan övre gräns i euro per en sjukdom under resa eller ett reseolycksfall. Vårdkostnader för vård utomlands till följd av sjukdom under resa eller reseolycksfall ersätts högst under 90 dagar från det att vården började. Vårdkostnaderna ersätts enligt originalräkning eller - verifikat i den mån de inte ersätts med stöd av någon lag. Kostnaderna för sjuktransport till hemlandet och för en nödvändig ledsagare ersätts ifall ACE godkänt dessa på förhand. Tandskada Försäkringen ersätter endast utländska vårdkostnader till följd av tandskada eller akut tandvärk. Ersättning utgår inte för vårdkostnader i Finland. Försäkringen ersätter kostnader för nödvändig behandling eller undersökning utomlands gett eller ordinerat av tandläkare till följd av reseolycksfall inklusive skäliga lokala resekostnader. Om en tand eller tandprotes skadats vid tuggning eller vid behandling av akut tandvärk ersätts vårdkostnaderna upp till sammanlagt högst 120 euro. Bestående men till följd av reseolycksfall Ett bestående men till följd av reseolycksfall ska fastställas inom tre år från det att olycksfallet inträffade. Dödsfall Från engångsersättningen som betalas i händelse av den försäkrades död till följd av reseolycksfall avdras den ersättning som betalats på grund av bestående men till följd av samma reseolycksfall. Ersättning utbetalas inte om den försäkrade avlider efter att det gått tre år sedan reseolycksfallet.

4 Ersättning utbetalas inte för en försäkrads död vars väsentliga orsak är en smittsam sjukdom som den försäkrade fått på resan och som i förordningen om smittsamma sjukdomar definieras som en allmänfarlig smittsam sjukdom. Skador till följd av annullerad eller avbruten resa Förutsättningen för ersättning till följd av annullerad resa är hinder för avresa av tvingande skäl på grund av sjukdom, olycksfall eller dödsfall som plötsligt drabbat den försäkrade eller någon av de personer som definieras i villkoren eller egendomsskada på den försäkrades egendom i Finland. Därtill förutsätts att orsaken till annulleringen inte har framgått innan försäkringsskyddet började och resan bokades och betalades. Förutsättningen för ersättning till följd av avbruten resa är en av tvingande skäl avbruten resa på grund av sjukdom eller olycksfall som plötsligt drabbat den försäkrade eller egendomsskada på den försäkrades egendom i Finland. På grund av avbruten resa betalas den försäkrades nödvändiga extra kostnader för resa och inkvartering och av ACE på förhand godkända skäliga resekostnader för ny resa tillbaka till resmålet, om det är nödvändigt på grund av att anställningen eller studierna fortsätter. Ersättningen för en förlorad resdag är 43 euro som betalas för högst 45 dagar och dock högst resans pris. Ersättning för väntetid Förutsättningen för försäkringsersättning är väntetid på över fyra (4) timmar. I första hand är transportbolaget ansvarigt och den försäkrade ska alltid först rikta ersättningskravet till detta. Resgods Med resgods avses egendom som den försäkrade tagit med på resan eller skaffat under resan. Försäkringen ersätter skador som förorsakats av en plötslig oförutsedd händelse, såsom stöld, rån, trafikolycka eller annan olycka eller skador som uppstått under transporten. Resgodsförsäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att ett föremål försvunnit eller kvarglömts eller använts på sedvanligt vis. Inte heller ersätts skada som förorsakats på sportutrustning när den använts för sitt ändamål eller skada som ersätts på basis av någon speciallag, garanti eller annan försäkring. Reseansvarsförsäkring Försäkringen ersätter person- och sakskador som den försäkrade förorsakat någon annan under resa och för vilka den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsansvarig. Som ansvarsskada ersätts inte skada till den del den ersätts från någon annan gällande ansvarsförsäkring som den försäkrade har. Om skadefallet leder till rättegång, ska den försäkrade meddela ACE detta utan dröjsmål. ACE sköter rättegången i ersättningsfrågan och betalar skäliga rättegångskostnader upp till högst euro. Rättsskyddsförsäkring

5 Försäkringen ersätter högst euro för juridisk rådgivning och hjälp ordnat av SOS International som är ett assistansbolag för nödsituationer under resa, ifall den försäkrade har arresterats på grund av delaktighet i trafikskada. Praktiska anvisningar beträffande reseförsäkringen Ersättningssökanden ska lämna ACE de dokument och uppgifter som är nödvändiga för att utreda ACE:s ansvar. Den som yrkar på ersättning är skyldig att införskaffa de utredningar som denna på bästa sätt kan få tillgång till, dock med beaktande av ACE:s möjligheter att införskaffa utredningar. ACE är inte skyldigt att betala ersättning förrän det har erhållit ovannämnda utredningar. Anmälan om skada under resa ska i mån av möjlighet göras på ACE:s blankett som undertecknas. Vid skadefall ska ersättningssökanden ta kontakt med ACE eller i nödfall med SOS International som är ett assistansbolag för nödsituationer under resa. Den försäkrade ska själv ta hand om sådana fall som orsakar ringa kostnader och söka ersättning efter resan mot originalverifikat. Ifall den försäkrade går på läkarkontroll på begäran av ACE, ersätter ACE de kostnader som detta förorsakar den försäkrade. På försäkringen tillämpas finsk lag. Försäkringen erbjuds av försäkringsbolaget ACE European Group Limited (ACE). ACE:s kundtjänst ACE:s skadetjänst Assistans i nödsituationer under resa SOS International AS: Köpenhamn, Danmark Tel: (24 h service på finska, svenska och engelska) ACE European Group Limited, filial i Finland PB 687 (Mannerheimvägen 16 A 9) Helsingfors Tel: Fax: E-post: E-post: ACE European Group Limited, filial i Finland, Mannerheimvägen 16 A 9, PB 687, HELSINGFORS, FO-nummer Huvudkontor: I England registrerat aktiebolag, registernummer , 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, United Kingdom. Filialens verksamhet har godkänts av Finansinspektionen och är underställd dess tillsyn av marknadsuppförande. Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, United Kingdom, har beviljat filialen koncession och reglerar dess verksamhet genom Financial Conduct Authority.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Platinum Card-kortets. försäkringsförmåner

Platinum Card-kortets. försäkringsförmåner Platinum Card-kortets försäkringsförmåner fr.o.m. 20.1.2012 Innehållsförteckning Skadeanmälan och rådgivning... 4 Gruppförsäkringsvillkor... 5 1. Reseförsäkringsvillkoren med Platinum Card... 9 2. Inköpsskydd

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Platinum Cards unika försäkringsförmåner.

Platinum Cards unika försäkringsförmåner. Platinum Cards unika försäkringsförmåner. Ett starkt skäl att ha ett Platinum Card. Platinum Card Telefon 0800 133 211, Fax (09) 6132 0386. www.americanexpress.fi/se/platinum CAM 4554 American Express

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 A. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor-,

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen.

Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Nordea Finans TUOHI MasterCard Prisskyddsförsäkring Försäkringsvillkor gäller från och med 1.10.2014 och tillämpas för

Läs mer

Köpskyddsförsäkringen omfattar Inköpsskydd och Produktskydd. Försäkrade är innehavarna av nedanstående Ålandsbanken-kort:

Köpskyddsförsäkringen omfattar Inköpsskydd och Produktskydd. Försäkrade är innehavarna av nedanstående Ålandsbanken-kort: *PRODUKTBLAD: Köpskyddsförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking, Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

Personförsäkringsvillkor

Personförsäkringsvillkor Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.5, gäller från 29.8.2005 personförsäkringsprodukter Personförsäkringens skydd kan väljas bland de separata skyddsalternativen (3.1, 3.2, 3.4 3.7, 3.9, 3.11 och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ), nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0124-1 INFORMATION Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard

Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard Försäkringsvillkor för Djurgårdskortet MasterCard Gällande från och med 1 juli 2013 TH-0120-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för Djurgårdskortet MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken

Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Allmänna försäkringsvillkor 1 november 2009 för Handelsbankens Profilerade kort med Master Card-anslutning som används vid betalning från och med den 1 november 2009.

Läs mer

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Extra trygghet för dig och ditt resesällskap När du betalar minst 75% av en resa med något av nedanstående kort ingår ett förmånligt

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Platinum Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Platinum Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för SAS EuroBonus American Express Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner

Läs mer

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för SAS EuroBonus American Express Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner

Läs mer