Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring"

Transkript

1 Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Beskrivningen, som gäller konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare är inte uttömmande. Därför bör man också bekanta sig med försäkringsvillkoren.

2 TIDSBUNDEN FÖRSÄKRING Försäkringens giltighet Reseförsäkringen som beskrivs i dessa produktfakta gäller för resor som varar en viss tid. Den tidsbundna reseförsäkringen träder i kraft då premien blivit betald. Försäkringen gäller under den tid som antecknats i försäkringsbrevet. Storleken på premien beror på resmål och försäkringstid. Man kan välja mellan tre olika giltighetsområden. Produktfakta ger de uppgifter man behöver för att kunna välja det försäkringsalternativ som bäst svarar mot ens behov. Ur beskrivningen framgår försäkringsskyddets omfattning till väsentliga delar. Produktfakta är bra att läsa innan man tecknar en reseförsäkring. Beskrivningen är inte uttömmande, varför det lönar sig att också bekanta sig med de fullständiga försäkringsvillkoren. Reseförsäkring En reseförsäkring består vanligtvis av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring, i vilken det ytterligare ingår en reseansvarsförsäkring. Resenärförsäkring Resenärförsäkringen är en frivillig personförsäkring. Den är avsedd att ersätta ekonomiska förluster till följd av olycksfall och sjukdom under en resa samt annullering och avbrytande av resa. Resgodsförsäkring Resgodsförsäkringen ersätter skada på och stöld av resgods som tagits med på resan. Reseansvarsförsäkring Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och egendomsskador, som den försäkrade eller någon annan inom familjen, i egenskap av privatperson, under resan förorsakar en annan person. Socialskyddsavtal Den viktigaste principen i socialskyddsavtalen mellan Finland och andra länder är att finska medborgare jämställs med medborgarna i det andra landet beträffande socialskyddsförmåner. Rätten till sjukvård för finländare, till följd av olycksfall eller akut sjukdom, varierar i de olika avtalsländerna. Närmare information fås hos Folkpensionsanstalten. Den europeiska unionen Om man som finsk medborgare bor i Finland och besöker ett annat EU-land har man rätt till sjukvård på samma villkor som landets egna invånare om man råkar ut för ett olycksfall eller drabbas av en akut sjukdom. Vård fås enligt lagstiftningen i vistelselandet. Om det i ifrågavarande land uppbärs patientavgifter eller självriskandelar, behöver man inte betala mera än landets egna invånare. I vissa fall är man tvungen att i första hand betala alla kostnader själv och därefter ansöka om ersättning från sjukförsäkringsbyrån i vistelselandet. I vissa länder hör den privata sjukvården inte till det allmänna ersättningssystemet. Om man önskar använda sig av ovan nämnda förmåner bör man besöka någon av Folkpensionsanstaltens byråer för att få en färdigt ifylld blankett för ändamålet. I vistelselandet får man bäst information om förfarandet genom att vända sig till den lokala sjukförsäkringsbyrån. Är en reseförsäkring nödvändig? Om man reser till ett EU-land och anser att den lagstadgade hälsotryggheten för befolkningen i landet är tillräckligt bra behövs kanske inte någon resenärförsäkring. Men man bör komma ihåg att om man, på grund av en sjukdom eller ett olycksfall, är i behov av specialtransport från ett land utanför Norden så måste man själv betala kostnaderna. Det gäller också om man besöker en läkare eller ett sjukhus som står utanför landets ersättningssystem. Har man en resenärförsäkring kan man själv välja en privat läkare eller ett privat sjukhus och behöver inte köa via det allmänna sjukvårdssystemet. Vid olycksfall och akut sjukdom under en resa ersätter resenärförsäkringen vårdkostnaderna utan övre gräns. Vilka andra försäkringar ger skydd under resan? Vid arbetsresor gäller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, som arbetsgivaren tecknat, i hela världen. Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar i arbetet samt på vägen mellan bostaden eller hotellet och arbetsplatsen, men inte under fritiden. Trafikförsäkringen ersätter, med olika begränsningar i olika länder, personskador som inträffar i trafiken. Med tanke på olycksfall och akut sjukdom gäller också frivilligt tecknade privata olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringar på resor i hela världen. Om en privat olycksfallsförsäkring är en s.k. heltidsförsäkring, gäller den såväl på arbets- som semesterresor. En olycksfallsförsäkring för fritiden gäller enbart på semesterresor. Resenärförsäkringen och den privata olycksfallsförsäkringen kan ingå som fortlöpande merskyddsförsäkringar t.ex. i hemförsäkringen. De kan också vara tecknade via något förbund som en medlemsförmån. Om resan betalas med kreditkort, fås i vissa fall samtidigt en reseförsäkring, som gäller under resan. Med tanke på dödsfall under resa skall också eventuella livförsäkringar beaktas. De flesta privata olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringar ersätter vårdkostnader upp till ett visst belopp medan resenärförsäkringen saknar övre gräns. Dessutom ger resenärförsäkringen extra förmåner, såsom ersättning för annullerad eller avbruten resa samt för förlorade resdagar till följd av olycksfall eller sjukdom. Beträffande skada på resgods kan försäkringsskydd ingå i t.ex. en hemförsäkring. Beroende på omfattningen av försäkringsskyddet gäller den antingen i EU- och EES- länder (och Schweiz), i hela världen (ej Nordamerika) eller i Nordamerika (inklusive hela världen). I resgodsförsäkringen ingår en ansvarsförsäkring för privatpersoner. Den gäller i hela världen. I hemförsäkring ingår en ansvarsförsäkring, som gäller i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Olika försäkringsalternativ Man kan teckna resenär- och resgodsförsäkringar som separata försäkringar. Storleken på premien beror på resmål och försäkringstid. Man kan välja mellan tre olika giltighetsområden.

3 För resenär- och resgodsförsäkringen finns ingen självrisk. Ansvarsförsäkringen däremot har en självrisk. Geografiskt giltighetsområde Tidsbundna reseförsäkringar gäller antingen i EU- och EESländer (och Schweiz), i hela världen (ej Nordamerika) eller i Nordamerika (inklusive hela världen). I Finland gäller försäkringen under resor som inte hör till den försäkrades normala, dagliga livsmiljö och som görs till en plats belägen minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad som är i den försäkrades regelbundna bruk. Försäkringen gäller inte på ovan nämnda platser eller under resor mellan dessa platser. RESENÄRFÖRSÄKRING Försäkrade Resenärförsäkringen kan endast tecknas för personer som är fast bosatta i Finland och som omfattas av den finländska sjukförsäkringslagen. Försäkringen gäller också de barn, barnbarn eller syskon under 15 år som reser tillsammans med den försäkrade, likväl samtidigt på basen av endast en försäkring. Detta gäller dock inte reseförsäkring i anslutning till hemförsäkringen. Förmånstagare Förmånstagare är vid dödsfall den försäkrades anhöriga och i övriga fall den försäkrade, om försäkringstagaren inte skriftligt har meddelat någon annan förmånstagare till försäkringsbolag. Skadefall som ersätts och vissa begränsningar Resenärförsäkringen ersätter: kostnader till följd av akut sjukdom under en resa kostnader till följd av olycksfall under en resa annullering av en resa avbrytande av en resa Med sjukdom under resa avses en sjukdom som krävt läkarvård och som visat symptom först under resan, eller som enligt medicinsk erfarenhet anses ha börjat under denna tid. Höjdsjuka eller sjukdom som förorsakats av alkohol, medicin, narkotika eller andra medel som missbrukats ersätts inte. Med olycksfall avses en plötslig yttre händelse, varigenom den försäkrade ofrivilligt förorsakats kroppsskada. Som olycksfall ersätts däremot inte skada som förorsakats: av skadefall som berott på den försäkrades sjukdom eller kroppslyte av operation, vård eller annan medicinsk åtgärd för behandling av sjukdom eller kroppslyte, såvida inte åtgärden vidtagits för att behandla skada som försäkringen ersätter av förgiftning förorsakad av medicin, alkohol eller annat rusmedel som den försäkrade använt av förgiftning genom ämne som intagits som föda på tand eller tandprotes vid tuggning, även om en yttre faktor bidragit till skadan av sjukdom till följd av fästing-, insektbett eller insektsting av självmord, oberoende av ålder eller sinnestillstånd Om en sjukdom eller ett kroppslyte, som inte har samband med olycksfallet, väsentligt bidragit till olycksfallsskadan, betalas ersättning endast till den del skadan anses vara förorsakad av detta olycksfall. Med annullering av en resa avses att resan förhindras och med avbrytande av en resa att en påbörjad resa ändras på grund av att: den försäkrade plötsligt insjuknat, råkat ut för ett olycksfall eller dött eller närstående person plötsligt, allvarligt insjuknat, råkat ut för ett olycksfall eller dött eller den försäkrades egendom i Finland väsentligt materiellt skadats. Som närstående person avses den försäkrades maka/make, registrerad partner eller sambo, som varaktigt bor i samma hushåll med den försäkrade, barn, adoptiv- och fosterbarn, makas/makes, registrerad partners eller sambos barn, barnbarn, föräldrar, svär-, adoptiv- och mor- eller farföräldrar, syskon, svärdotter och svärson samt en reskamrat med vilken den försäkrade reserverat resan, som börjat i Finland. Försäkringsbolaget ersätter annullerad resa endast om försäkringen betalts senast tre dagar före resan inleddes och orsaken till annulleringen framkommit först efter att försäkringen betalts. Ersättningar Vårdkostnader Resenärförsäkringen ersätter som vårdkostnader: läkararvoden och sjukhusavgifter skäliga kostnader för resa tur och retur till läkare eller sjukhus sjuktransport för vård i hemlandet som försäkringsbolag godkänt på förhand kostnader för nödvändig behandling av tandskada orsakad av olycksfall kostnader för nödvändig behandling av akut tandvärk högst 170 euro, även om värken förorsakats av bitande eller annat än sjukdom under resa kostnader för anskaffning eller reparation av glasögon, högst 340 euro, hörapparat, tandprotes och cykelhjälm som skadats vid olycksfall. Försäkringen ersätter vårdkostnader för olycksfall för en tid av högst tre år från det olycksfallet inträffade och vid sjukdom under resa för en tid av högst 90 dagar från det vården började. Vårdkostnader ersätts utan övre gräns. Försäkringsbolaget kan välja läkarcentral, sjukhus eller vårdanstalt där undersökningar och vårdåtgärder skall utföras, ifall detta inte förorsakar den försäkrade orimligt besvär. Ersättning för kostnader när resan annulleras Kostnader till följd av att resan annulleras ersätts om den försäkrade enligt researrangörens resevillkor är ansvarig för kostnaderna. Ersättning för avbruten resa Om den försäkrade måste avbryta resan av tidigare nämnda orsaker ersätter försäkringsbolag nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader samt skäliga kostnader för en ny resa till resmålet, om resan är nödvändig på grund av fortsatta studier eller arbetsförhållande. Om den försäkrade blir intagen på sjukhus eller måste återvända från en resa tidigare än avsett, ersätter

4 försäkringsbolaget de förlorade resdagarna. Ersättning för förlorade resdagar utbetalas inte åt person som avlidit. Ersättning vid försening Försening ersätts om den försäkrade inte hinner i tid till den plats där flyg-, båt-, tåg- eller bussresan från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland börjar eller till den plats där ett anslutningsflyg eller annat transportmedel till destinationen startar. Ersättning för medicinskt men Storleken av det bestående allmänna menet fastställs enligt av social- och hälsovårdsministeriet givet beslut om invaliditetsklassificering, som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring. Storleken av menet fastställs i stöd av den invaliditetsklassificering som är gällande vid olycksfallets inträffande. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser 1-20 sålunda att invaliditetsklass 20 (100 %) motsvarar fullt men. Vid fullt bestående men utbetalas det försäkringsbelopp, som gällde då olycksfallet inträffade. För partiellt bestående men utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar. Ersättning vid dödsfall Om den försäkrade avlider under resan ersätts skäliga kostnader för hemtransport eller begravning utomlands. Om ett olycksfall inom tre år, räknat från olycksdagen, leder till att den försäkrade avlider, betalar försäkringsbolaget ut det överenskomna försäkringsbeloppet. Försäkringsbolaget utbetalar ersättning för dödsfall också om den väsentliga dödsorsaken är en smittosam sjukdom som den försäkrade ådragit sig under resan och som enligt förordningen om smittosamma sjukdomar definieras som allmänt farlig. Ersättningen utbetalas inte om den försäkrade avlider efter det att ett år förflutit från det sjukdomen konstaterades. Försäkringsskydd för barn under 15 år En tidsbunden resenärförsäkring täcker även försäkringstagarens barn, barnbarn eller syskon under 15 år, utan extra kostnad. Barnen får ersättningar för samma kostnader som de vuxna. Ersättningen för fullständigt bestående medicinskt men åt ett barn under 15 år är euro och dödsfallsersättningen euro. Förorsakande av försäkringsfall Om den försäkrade har förorsakat ett försäkringsfall uppsåtligen är försäkringsbolag fritt från ansvar. Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet kan försäkringsbolagets ansvar minskas. Ersättningsbegränsningar Flygresa Resenärförsäkringen gäller inte för person som hör till flygpersonalen eller för person som utför till flygningen hörande uppdrag vid olycksfall som drabbar dem i samband med flygolycka. Försäkringen gäller under flygresor, då den försäkrade är passagerare i ett flygplan med nationalitetsbeteckning. Tävlingsidrott, specialidrottsgrenar och specialresor (Berör ej barn under 18 år) Under tävlingsidrott, matcher eller träning som ordnas av idrottsförbund eller -förening eller då den försäkrade tränar enligt träningsprogram för tävlingsidrott gäller försäkringen endast med tilläggsavtal och mot tilläggspremie. Det samma gäller vissa specialidrottsgrenar och specialresor. Försäkringsskyddet kan utvidgas att omfatta ett flertal idrottsgrenar genom att teckna ett idrottstillägg. För barn under 18 år gäller försäkringen utan idrottstillägg. Mot tilläggsavtal och premie kan försäkringsskyddet utvidgas att omfatta även vissa specialresor. Försärkingen gäller inte vid följande idrotts- eller fritidssysselsättningar Försäkringen gäller inte och kan inte mot tilläggsavtal eller premie utvidgas att gälla följande idrotts- eller fritidssysselsättningar: Glaciärvandring Off-pist-, freestyle- eller hastighetsåkning och störtlopp Utförsåkning med skridskor Mixed martial arts Kraftsporter såsom bodybuilding och tyngdlyftning Motorsporter Världshavssegling (Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen och Norra Ishavet) Bergsbestigning, vandring eller klättring på höjder över 3000 meter Kroppsligt förvärvsarbete I kroppsligt förvärvsarbete gäller försäkringen endast enligt tilläggsavtal och mot tilläggspremie. Atomskada och krig Försäkringen ersätter inte skadefall som förorsakats av: plötslig inverkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion och som förorsakat massförintelse av människor krig, uppror eller väpnad konflikt. Ansvarsbegränsningen i denna punkt tillämpas inte under 14 dagar från det en väpnad operation inletts, utom i fråga om storkrig, ifall den försäkrade dessförinnan börjat sin resa och själv inte deltagit i operationerna. kemisk eller biologisk krigföring Fortskaffningsmedel Försäkringen ersätter inte hemtransport av fortskaffningsmedel. RESGODSFÖRSÄKRING Resgodsförsäkringen ersätter skada på och förlust av egendom, inklusive resebiljetter, som tagits med på resan. Som resgods räknas inte motorfordon, hus- eller andra släpvagnar, båtar samt delar eller tillbehör till sådan egendom, inte heller handelsvaror, djur, kreditkort, eller pengar. Skadefall som ersätts och vissa begränsningar Resgodsförsäkringen ersätter skäliga kostnader för återanskaffande av stulet pass, resebiljetter och visum, samt eventuella extra reseoch inkvarteringskostnader till ett maximalt belopp om 255 euro. skäliga kostnader för efterforskning av försvunnet resgods

5 och kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar då resgods, som lämnats in för transport, försenats minst 12 timmar. Då resgodset försenats betalar försäkringsbolaget ersättning för de verkliga kostnaderna enligt kvitton. Ersättningen är högst 68 euro per dygn och sammanlagt högst 340 euro. Resgodsförsäkringen ersätter inte skador som orsakats t.ex. av att resgodset kvarglömts eller förkommit av normal användning av föremålet, eller av skavning, slitage, repning eller bristfälligt emballage cyklar, skidor eller andra idrottsredskap då de använts för sitt ändamål av att flaskor i bagaget läckt eller gått sönder eller av normala väderleksförhållanden Säkerhetsföreskrifter Den försäkrade bör övervaka resgodset omsorgsfullt för att undvika att det blir stulet. Detta innebär att resväskor, handbagage, kamera o.dyl. som tagits med, inte får lämnas utan noggrann övervakning på allmänna platser. Om resgods förvaras i ett hotellrum skall föremål eller apparatur, vars värde överstiger 340 euro, förvaras i ett särskilt låst utrymme. Detta om det är möjligt med beaktande av föremålets användning och storlek. Föremål eller apparatur, vars värde överstiger 340 euro, får inte under dagen förvaras fritt synligt för förbipasserande, eller förvaras i motorfordon som parkerats nattetid eller för natten eller som lämnats i tredje persons vård, eller i obebodd camping- eller annan släpvagn eller i båt. Ett skadat föremål får inte förstöras utan särskild orsak. Om ett föremål har skadats eller försvunnit under transporten skall den försäkrade anmäla skadan till transport- eller trafikföretagets representant. Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter Den försäkrade skall iaktta i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren antecknade eller i övrigt skriftligen givna säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Räddningsplikt När ett skadefall inträffar eller hotar att inträffa skall den försäkrade göra allt vad han kan för att avvärja och begränsa skadan. Om skadan förorsakats av en utomstående skall den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevara försäkringsbolagets rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade skall t.ex. försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har förorsakats genom en straffbar handling skall polisanmälan göras. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt sin räddningsplikt kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Förorsakande av försäkringsfall Om den försäkrade förorsakat en skada uppsåtligen är försäkringsbolaget fritt från ansvar. Om den försäkrade förorsakat skadan av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet kan ersättningen nedsättas eller förvägras. försäkringstagare, som är skyldig att handla på ett visst sätt. Detta tillämpas också på den som tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom eller bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med denne. Ersättningens omfattning Vid sakskada utgör det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet för egendom högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Resgodsets sammanlagda värde inverkar inte på ersättningsbeloppet. Uträkning av ersättningen Om den försäkrade förlorat ett föremål eller om det skadats så att det inte går att reparera, är skadebeloppet det samma som föremålets dagsvärde. Dagsvärdet fås genom att från återanskaffningsvärdet avdra det belopp egendomen förlorat i värde på grund av bl. a. ålder och bruk. Om den skadade egendomen kan repareras är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna. Försäkringsbolaget har rätt att, i stället för att betala ut ersättningen i pengar, låta reparera det skadade föremålet eller skaffa ett motsvarande i stället. Exempel på ersättning av resgodsskada En kamera, vars inköpspris varit 850 euro men som på grund av ålder har ett dagsvärde på 680 euro, har skadats under en resa så att den inte går att reparera. Försäkringsbeloppet för allt resgods är 510 euro. Då är försäkringsersättningen 510 euro. En resväska, vars inköpspris varit 204 euro, men som på grund av ålder och bruk har ett dagsvärde på 153 euro, har under flygtransporten fått ett hål i sidan. Försäkringsbolaget låter reparera resväskan och återställer väskan till försäkringstagaren. RESEANSVARSFÖRSÄKRINGEN En reseansvarsförsäkring ingår alltid i resgodsförsäkringen. Skadefall som ersätts och vissa begränsningar Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador, som den försäkrade eller en medlem av dennes familj i egenskap av privat person förorsakar någon annan under resan. Skadan ersätts om den försäkrade enligt gällande rätt är ansvarig för den och ansvaret grundar sig på en handling eller försummelse under försäkringsperioden. Reseansvarsförsäkringen ersätter t.ex. inte: skador som förorsakas den försäkrade skador på egendom som den försäkrade innehaft, lånat, hyrt eller annars utnyttjat skador som baserar sig på att ett motorfordon eller en motordriven anordning använts i trafik skador som beror på att en registreringspliktig båt använts skador som förorsakas i yrkes-, närings- eller förvärvsverksamhet skador som förorsakas vid misshandel, slagsmål eller annan brottslig gärning skada till den del den ersätts av annan gällande ansvarsförsäkring som den försäkrade har Det är inte bara den försäkrade själv, i egenskap av

6 Räddningsplikt När ett försäkringsfall inträffar eller är omedelbart hotande skall den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skadan. Förorsakande av försäkringsfall Om den försäkrade har förorsakat ett försäkringsfall uppsåtligen är försäkringsbolaget fritt från ansvar. Om den försäkrade förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan försäkringsbolaget nedsätta ersättningen eller förvägra att betala den. Ersättningens omfattning Den övre gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet är euro. Om en ersättningsfråga som hänför sig till denna försäkring blir föremål för rättslig behandling, sköter försäkringsbolaget rättegången till den del rättegången gäller sagda skadestånd och betalar härav föranledda rättegångskostnader. Självrisken för reseansvarsförsäkringen är 50 euro. OM EN SKADA INTRÄFFAR Olycksfall eller akut sjukdom Om den försäkrade är tvungen att uppsöka läkare till följd av olycksfall eller akut sjukdom under en resa kan den försäkrade, genom att visa upp sitt försäkringsbrev, anhålla om fri läkar- och sjukvård. Folksam Skadeförsäkring har kommit överens med flera läkarstationer och sjukhus på de vanligaste turistorterna om att räkningen för sjukvården får skickas direkt till försäkringsbolaget. Flera läkare och sjukhus sänder räkningen till försäkringsbolag också då ingen överenskommelse finns. Om den läkare den försäkrade uppsöker inte anser sig kunna debitera försäkringsbolag direkt bör originalkvittot och läkarutlåtandet bifogas till den skadeanmälan som sänds till bolaget. Om det vid en allvarlig olycksfallsskada eller akut sjukdom blir nödvändigt att ordna med specialsjuktransport till Finland, bör sjuktransporten och kostnaderna först godkännas av försäkringbolag. I nödsituation hjälper: Vid svåra sjukdoms- eller olycksfall, som förutsätter hemtransport eller vidtagande av andra speciella sjukvårdsåtgärder, kan Nödtjänst kontaktas dygnet runt. Folksam Nödtjänst Tel: Fax: Resgodsskada skadan bör genast meddelas guiden, reseledaren, transportbolagets tjänsteman eller någon annan motsvarande person och intyg över skadan begäras. stöld, inbrott, rån, skadegörelse eller annat brott skall omedelbart anmälas till de lokala polismyndigheterna och intyg för försäkringsbolag begäras försäkringsersättningen utbetalas i Finland när skadeanmälan, innefattande en tillförlitlig utredning, sänts till försäkringsbolag. skadade föremål bör besiktigas av försäkringsbolag. Reseansvarsskada Om den försäkrade förorsakat skada åt någon utomstående som framställer ersättningsanspråk skall researrangörens representant eller försäkringsbolaget kontaktas. Om den försäkrade betalar skadan under resan skall kvitto över ersättningen begäras. Om ärendet har undersökts av polisen skall den försäkrade be att få en kopia av protokollet från polisförhöret. Ersättningssökandens skyldigheter Då ersättning söks skall till försäkringsbolaget överlämnas sådana handlingar och uppgifter som behövs för att utreda försäkringsbolagets ansvar. Sådana är t.ex. de handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras, om ett försäkringsfall inträffat, hur stor skada som uppkommit och till vem ersättningen skall betalas. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ersättning förrän det erhållit ovan nämnda utredningar. Försäkringsbolaget överlämnar uppgifter gällande till bolaget meddelade skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem. Detta gäller dock inte sjukdomar. Försäkringsbolaget kontrollerar då vilka skador som anmälts till de övriga försäkringsbolagen. Uppgifterna används endast i samband med behandling av ersättningsärenden för att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolagen. Missnöje med ersättningsbeslut Om man är missnöjd med ersättningsbeslut kan man söka ändring i beslutet. Om försäkringsbolaget inte gör självrättelse till följd av tilläggsutredning, kan man vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen och anhålla om utlåtande av Försäkringsnämnden. Man kan också föra ärendet till Konsumenttvistenämnden eller väcka talan mot försäkringsbolaget vid tingsrätten. Uppgifterna i produktfakta är inte fullständiga, därför är det viktigt att också läsa försäkringsvillkoren!

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Personförsäkringsvillkor

Personförsäkringsvillkor Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.5, gäller från 29.8.2005 personförsäkringsprodukter Personförsäkringens skydd kan väljas bland de separata skyddsalternativen (3.1, 3.2, 3.4 3.7, 3.9, 3.11 och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK.

Särskilt värdefull egendom är egendom av samma slag som utan att vara stöldbegärlig betingar ett sammanlagt pris överstigande 10 000 SEK. Villkor för Reseförsäkring Extrem Gäller fr. o m 20 mars 2012 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 0 INNEHÅLL A ALLMÄN INFORMATION... 4 1.a Teckna privatreseförsäkring Plus... 4 1.b Teckna privatreseförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Tjänstereseförsäkring genom The Card

Tjänstereseförsäkring genom The Card Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom The Card Försäkringsnummer 432039-8664-NF01 Gäller från och med 2011-07-01 2 Innehåll 1. Försäkringens giltighet och omfattning...2 2. Självrisk...4 3.

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Statens Tjänstereseförsäkring

Statens Tjänstereseförsäkring Statens Tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor 2010-01-01 Till grund för dessa försäkringsvillkor ligger förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor. Förordningen ålägger

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer