Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring"

Transkript

1 Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Beskrivningen, som gäller konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare är inte uttömmande. Därför bör man också bekanta sig med försäkringsvillkoren.

2 TIDSBUNDEN FÖRSÄKRING Försäkringens giltighet Reseförsäkringen som beskrivs i dessa produktfakta gäller för resor som varar en viss tid. Den tidsbundna reseförsäkringen träder i kraft då premien blivit betald. Försäkringen gäller under den tid som antecknats i försäkringsbrevet. Storleken på premien beror på resmål och försäkringstid. Man kan välja mellan tre olika giltighetsområden. Produktfakta ger de uppgifter man behöver för att kunna välja det försäkringsalternativ som bäst svarar mot ens behov. Ur beskrivningen framgår försäkringsskyddets omfattning till väsentliga delar. Produktfakta är bra att läsa innan man tecknar en reseförsäkring. Beskrivningen är inte uttömmande, varför det lönar sig att också bekanta sig med de fullständiga försäkringsvillkoren. Reseförsäkring En reseförsäkring består vanligtvis av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring, i vilken det ytterligare ingår en reseansvarsförsäkring. Resenärförsäkring Resenärförsäkringen är en frivillig personförsäkring. Den är avsedd att ersätta ekonomiska förluster till följd av olycksfall och sjukdom under en resa samt annullering och avbrytande av resa. Resgodsförsäkring Resgodsförsäkringen ersätter skada på och stöld av resgods som tagits med på resan. Reseansvarsförsäkring Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och egendomsskador, som den försäkrade eller någon annan inom familjen, i egenskap av privatperson, under resan förorsakar en annan person. Socialskyddsavtal Den viktigaste principen i socialskyddsavtalen mellan Finland och andra länder är att finska medborgare jämställs med medborgarna i det andra landet beträffande socialskyddsförmåner. Rätten till sjukvård för finländare, till följd av olycksfall eller akut sjukdom, varierar i de olika avtalsländerna. Närmare information fås hos Folkpensionsanstalten. Den europeiska unionen Om man som finsk medborgare bor i Finland och besöker ett annat EU-land har man rätt till sjukvård på samma villkor som landets egna invånare om man råkar ut för ett olycksfall eller drabbas av en akut sjukdom. Vård fås enligt lagstiftningen i vistelselandet. Om det i ifrågavarande land uppbärs patientavgifter eller självriskandelar, behöver man inte betala mera än landets egna invånare. I vissa fall är man tvungen att i första hand betala alla kostnader själv och därefter ansöka om ersättning från sjukförsäkringsbyrån i vistelselandet. I vissa länder hör den privata sjukvården inte till det allmänna ersättningssystemet. Om man önskar använda sig av ovan nämnda förmåner bör man besöka någon av Folkpensionsanstaltens byråer för att få en färdigt ifylld blankett för ändamålet. I vistelselandet får man bäst information om förfarandet genom att vända sig till den lokala sjukförsäkringsbyrån. Är en reseförsäkring nödvändig? Om man reser till ett EU-land och anser att den lagstadgade hälsotryggheten för befolkningen i landet är tillräckligt bra behövs kanske inte någon resenärförsäkring. Men man bör komma ihåg att om man, på grund av en sjukdom eller ett olycksfall, är i behov av specialtransport från ett land utanför Norden så måste man själv betala kostnaderna. Det gäller också om man besöker en läkare eller ett sjukhus som står utanför landets ersättningssystem. Har man en resenärförsäkring kan man själv välja en privat läkare eller ett privat sjukhus och behöver inte köa via det allmänna sjukvårdssystemet. Vid olycksfall och akut sjukdom under en resa ersätter resenärförsäkringen vårdkostnaderna utan övre gräns. Vilka andra försäkringar ger skydd under resan? Vid arbetsresor gäller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, som arbetsgivaren tecknat, i hela världen. Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar i arbetet samt på vägen mellan bostaden eller hotellet och arbetsplatsen, men inte under fritiden. Trafikförsäkringen ersätter, med olika begränsningar i olika länder, personskador som inträffar i trafiken. Med tanke på olycksfall och akut sjukdom gäller också frivilligt tecknade privata olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringar på resor i hela världen. Om en privat olycksfallsförsäkring är en s.k. heltidsförsäkring, gäller den såväl på arbets- som semesterresor. En olycksfallsförsäkring för fritiden gäller enbart på semesterresor. Resenärförsäkringen och den privata olycksfallsförsäkringen kan ingå som fortlöpande merskyddsförsäkringar t.ex. i hemförsäkringen. De kan också vara tecknade via något förbund som en medlemsförmån. Om resan betalas med kreditkort, fås i vissa fall samtidigt en reseförsäkring, som gäller under resan. Med tanke på dödsfall under resa skall också eventuella livförsäkringar beaktas. De flesta privata olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringar ersätter vårdkostnader upp till ett visst belopp medan resenärförsäkringen saknar övre gräns. Dessutom ger resenärförsäkringen extra förmåner, såsom ersättning för annullerad eller avbruten resa samt för förlorade resdagar till följd av olycksfall eller sjukdom. Beträffande skada på resgods kan försäkringsskydd ingå i t.ex. en hemförsäkring. Beroende på omfattningen av försäkringsskyddet gäller den antingen i EU- och EES- länder (och Schweiz), i hela världen (ej Nordamerika) eller i Nordamerika (inklusive hela världen). I resgodsförsäkringen ingår en ansvarsförsäkring för privatpersoner. Den gäller i hela världen. I hemförsäkring ingår en ansvarsförsäkring, som gäller i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Olika försäkringsalternativ Man kan teckna resenär- och resgodsförsäkringar som separata försäkringar. Storleken på premien beror på resmål och försäkringstid. Man kan välja mellan tre olika giltighetsområden.

3 För resenär- och resgodsförsäkringen finns ingen självrisk. Ansvarsförsäkringen däremot har en självrisk. Geografiskt giltighetsområde Tidsbundna reseförsäkringar gäller antingen i EU- och EESländer (och Schweiz), i hela världen (ej Nordamerika) eller i Nordamerika (inklusive hela världen). I Finland gäller försäkringen under resor som inte hör till den försäkrades normala, dagliga livsmiljö och som görs till en plats belägen minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad som är i den försäkrades regelbundna bruk. Försäkringen gäller inte på ovan nämnda platser eller under resor mellan dessa platser. RESENÄRFÖRSÄKRING Försäkrade Resenärförsäkringen kan endast tecknas för personer som är fast bosatta i Finland och som omfattas av den finländska sjukförsäkringslagen. Försäkringen gäller också de barn, barnbarn eller syskon under 15 år som reser tillsammans med den försäkrade, likväl samtidigt på basen av endast en försäkring. Detta gäller dock inte reseförsäkring i anslutning till hemförsäkringen. Förmånstagare Förmånstagare är vid dödsfall den försäkrades anhöriga och i övriga fall den försäkrade, om försäkringstagaren inte skriftligt har meddelat någon annan förmånstagare till försäkringsbolag. Skadefall som ersätts och vissa begränsningar Resenärförsäkringen ersätter: kostnader till följd av akut sjukdom under en resa kostnader till följd av olycksfall under en resa annullering av en resa avbrytande av en resa Med sjukdom under resa avses en sjukdom som krävt läkarvård och som visat symptom först under resan, eller som enligt medicinsk erfarenhet anses ha börjat under denna tid. Höjdsjuka eller sjukdom som förorsakats av alkohol, medicin, narkotika eller andra medel som missbrukats ersätts inte. Med olycksfall avses en plötslig yttre händelse, varigenom den försäkrade ofrivilligt förorsakats kroppsskada. Som olycksfall ersätts däremot inte skada som förorsakats: av skadefall som berott på den försäkrades sjukdom eller kroppslyte av operation, vård eller annan medicinsk åtgärd för behandling av sjukdom eller kroppslyte, såvida inte åtgärden vidtagits för att behandla skada som försäkringen ersätter av förgiftning förorsakad av medicin, alkohol eller annat rusmedel som den försäkrade använt av förgiftning genom ämne som intagits som föda på tand eller tandprotes vid tuggning, även om en yttre faktor bidragit till skadan av sjukdom till följd av fästing-, insektbett eller insektsting av självmord, oberoende av ålder eller sinnestillstånd Om en sjukdom eller ett kroppslyte, som inte har samband med olycksfallet, väsentligt bidragit till olycksfallsskadan, betalas ersättning endast till den del skadan anses vara förorsakad av detta olycksfall. Med annullering av en resa avses att resan förhindras och med avbrytande av en resa att en påbörjad resa ändras på grund av att: den försäkrade plötsligt insjuknat, råkat ut för ett olycksfall eller dött eller närstående person plötsligt, allvarligt insjuknat, råkat ut för ett olycksfall eller dött eller den försäkrades egendom i Finland väsentligt materiellt skadats. Som närstående person avses den försäkrades maka/make, registrerad partner eller sambo, som varaktigt bor i samma hushåll med den försäkrade, barn, adoptiv- och fosterbarn, makas/makes, registrerad partners eller sambos barn, barnbarn, föräldrar, svär-, adoptiv- och mor- eller farföräldrar, syskon, svärdotter och svärson samt en reskamrat med vilken den försäkrade reserverat resan, som börjat i Finland. Försäkringsbolaget ersätter annullerad resa endast om försäkringen betalts senast tre dagar före resan inleddes och orsaken till annulleringen framkommit först efter att försäkringen betalts. Ersättningar Vårdkostnader Resenärförsäkringen ersätter som vårdkostnader: läkararvoden och sjukhusavgifter skäliga kostnader för resa tur och retur till läkare eller sjukhus sjuktransport för vård i hemlandet som försäkringsbolag godkänt på förhand kostnader för nödvändig behandling av tandskada orsakad av olycksfall kostnader för nödvändig behandling av akut tandvärk högst 170 euro, även om värken förorsakats av bitande eller annat än sjukdom under resa kostnader för anskaffning eller reparation av glasögon, högst 340 euro, hörapparat, tandprotes och cykelhjälm som skadats vid olycksfall. Försäkringen ersätter vårdkostnader för olycksfall för en tid av högst tre år från det olycksfallet inträffade och vid sjukdom under resa för en tid av högst 90 dagar från det vården började. Vårdkostnader ersätts utan övre gräns. Försäkringsbolaget kan välja läkarcentral, sjukhus eller vårdanstalt där undersökningar och vårdåtgärder skall utföras, ifall detta inte förorsakar den försäkrade orimligt besvär. Ersättning för kostnader när resan annulleras Kostnader till följd av att resan annulleras ersätts om den försäkrade enligt researrangörens resevillkor är ansvarig för kostnaderna. Ersättning för avbruten resa Om den försäkrade måste avbryta resan av tidigare nämnda orsaker ersätter försäkringsbolag nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader samt skäliga kostnader för en ny resa till resmålet, om resan är nödvändig på grund av fortsatta studier eller arbetsförhållande. Om den försäkrade blir intagen på sjukhus eller måste återvända från en resa tidigare än avsett, ersätter

4 försäkringsbolaget de förlorade resdagarna. Ersättning för förlorade resdagar utbetalas inte åt person som avlidit. Ersättning vid försening Försening ersätts om den försäkrade inte hinner i tid till den plats där flyg-, båt-, tåg- eller bussresan från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland börjar eller till den plats där ett anslutningsflyg eller annat transportmedel till destinationen startar. Ersättning för medicinskt men Storleken av det bestående allmänna menet fastställs enligt av social- och hälsovårdsministeriet givet beslut om invaliditetsklassificering, som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring. Storleken av menet fastställs i stöd av den invaliditetsklassificering som är gällande vid olycksfallets inträffande. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser 1-20 sålunda att invaliditetsklass 20 (100 %) motsvarar fullt men. Vid fullt bestående men utbetalas det försäkringsbelopp, som gällde då olycksfallet inträffade. För partiellt bestående men utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar. Ersättning vid dödsfall Om den försäkrade avlider under resan ersätts skäliga kostnader för hemtransport eller begravning utomlands. Om ett olycksfall inom tre år, räknat från olycksdagen, leder till att den försäkrade avlider, betalar försäkringsbolaget ut det överenskomna försäkringsbeloppet. Försäkringsbolaget utbetalar ersättning för dödsfall också om den väsentliga dödsorsaken är en smittosam sjukdom som den försäkrade ådragit sig under resan och som enligt förordningen om smittosamma sjukdomar definieras som allmänt farlig. Ersättningen utbetalas inte om den försäkrade avlider efter det att ett år förflutit från det sjukdomen konstaterades. Försäkringsskydd för barn under 15 år En tidsbunden resenärförsäkring täcker även försäkringstagarens barn, barnbarn eller syskon under 15 år, utan extra kostnad. Barnen får ersättningar för samma kostnader som de vuxna. Ersättningen för fullständigt bestående medicinskt men åt ett barn under 15 år är euro och dödsfallsersättningen euro. Förorsakande av försäkringsfall Om den försäkrade har förorsakat ett försäkringsfall uppsåtligen är försäkringsbolag fritt från ansvar. Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet kan försäkringsbolagets ansvar minskas. Ersättningsbegränsningar Flygresa Resenärförsäkringen gäller inte för person som hör till flygpersonalen eller för person som utför till flygningen hörande uppdrag vid olycksfall som drabbar dem i samband med flygolycka. Försäkringen gäller under flygresor, då den försäkrade är passagerare i ett flygplan med nationalitetsbeteckning. Tävlingsidrott, specialidrottsgrenar och specialresor (Berör ej barn under 18 år) Under tävlingsidrott, matcher eller träning som ordnas av idrottsförbund eller -förening eller då den försäkrade tränar enligt träningsprogram för tävlingsidrott gäller försäkringen endast med tilläggsavtal och mot tilläggspremie. Det samma gäller vissa specialidrottsgrenar och specialresor. Försäkringsskyddet kan utvidgas att omfatta ett flertal idrottsgrenar genom att teckna ett idrottstillägg. För barn under 18 år gäller försäkringen utan idrottstillägg. Mot tilläggsavtal och premie kan försäkringsskyddet utvidgas att omfatta även vissa specialresor. Försärkingen gäller inte vid följande idrotts- eller fritidssysselsättningar Försäkringen gäller inte och kan inte mot tilläggsavtal eller premie utvidgas att gälla följande idrotts- eller fritidssysselsättningar: Glaciärvandring Off-pist-, freestyle- eller hastighetsåkning och störtlopp Utförsåkning med skridskor Mixed martial arts Kraftsporter såsom bodybuilding och tyngdlyftning Motorsporter Världshavssegling (Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen och Norra Ishavet) Bergsbestigning, vandring eller klättring på höjder över 3000 meter Kroppsligt förvärvsarbete I kroppsligt förvärvsarbete gäller försäkringen endast enligt tilläggsavtal och mot tilläggspremie. Atomskada och krig Försäkringen ersätter inte skadefall som förorsakats av: plötslig inverkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion och som förorsakat massförintelse av människor krig, uppror eller väpnad konflikt. Ansvarsbegränsningen i denna punkt tillämpas inte under 14 dagar från det en väpnad operation inletts, utom i fråga om storkrig, ifall den försäkrade dessförinnan börjat sin resa och själv inte deltagit i operationerna. kemisk eller biologisk krigföring Fortskaffningsmedel Försäkringen ersätter inte hemtransport av fortskaffningsmedel. RESGODSFÖRSÄKRING Resgodsförsäkringen ersätter skada på och förlust av egendom, inklusive resebiljetter, som tagits med på resan. Som resgods räknas inte motorfordon, hus- eller andra släpvagnar, båtar samt delar eller tillbehör till sådan egendom, inte heller handelsvaror, djur, kreditkort, eller pengar. Skadefall som ersätts och vissa begränsningar Resgodsförsäkringen ersätter skäliga kostnader för återanskaffande av stulet pass, resebiljetter och visum, samt eventuella extra reseoch inkvarteringskostnader till ett maximalt belopp om 255 euro. skäliga kostnader för efterforskning av försvunnet resgods

5 och kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar då resgods, som lämnats in för transport, försenats minst 12 timmar. Då resgodset försenats betalar försäkringsbolaget ersättning för de verkliga kostnaderna enligt kvitton. Ersättningen är högst 68 euro per dygn och sammanlagt högst 340 euro. Resgodsförsäkringen ersätter inte skador som orsakats t.ex. av att resgodset kvarglömts eller förkommit av normal användning av föremålet, eller av skavning, slitage, repning eller bristfälligt emballage cyklar, skidor eller andra idrottsredskap då de använts för sitt ändamål av att flaskor i bagaget läckt eller gått sönder eller av normala väderleksförhållanden Säkerhetsföreskrifter Den försäkrade bör övervaka resgodset omsorgsfullt för att undvika att det blir stulet. Detta innebär att resväskor, handbagage, kamera o.dyl. som tagits med, inte får lämnas utan noggrann övervakning på allmänna platser. Om resgods förvaras i ett hotellrum skall föremål eller apparatur, vars värde överstiger 340 euro, förvaras i ett särskilt låst utrymme. Detta om det är möjligt med beaktande av föremålets användning och storlek. Föremål eller apparatur, vars värde överstiger 340 euro, får inte under dagen förvaras fritt synligt för förbipasserande, eller förvaras i motorfordon som parkerats nattetid eller för natten eller som lämnats i tredje persons vård, eller i obebodd camping- eller annan släpvagn eller i båt. Ett skadat föremål får inte förstöras utan särskild orsak. Om ett föremål har skadats eller försvunnit under transporten skall den försäkrade anmäla skadan till transport- eller trafikföretagets representant. Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter Den försäkrade skall iaktta i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren antecknade eller i övrigt skriftligen givna säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Räddningsplikt När ett skadefall inträffar eller hotar att inträffa skall den försäkrade göra allt vad han kan för att avvärja och begränsa skadan. Om skadan förorsakats av en utomstående skall den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevara försäkringsbolagets rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade skall t.ex. försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har förorsakats genom en straffbar handling skall polisanmälan göras. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt sin räddningsplikt kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Förorsakande av försäkringsfall Om den försäkrade förorsakat en skada uppsåtligen är försäkringsbolaget fritt från ansvar. Om den försäkrade förorsakat skadan av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet kan ersättningen nedsättas eller förvägras. försäkringstagare, som är skyldig att handla på ett visst sätt. Detta tillämpas också på den som tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom eller bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med denne. Ersättningens omfattning Vid sakskada utgör det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet för egendom högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Resgodsets sammanlagda värde inverkar inte på ersättningsbeloppet. Uträkning av ersättningen Om den försäkrade förlorat ett föremål eller om det skadats så att det inte går att reparera, är skadebeloppet det samma som föremålets dagsvärde. Dagsvärdet fås genom att från återanskaffningsvärdet avdra det belopp egendomen förlorat i värde på grund av bl. a. ålder och bruk. Om den skadade egendomen kan repareras är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna. Försäkringsbolaget har rätt att, i stället för att betala ut ersättningen i pengar, låta reparera det skadade föremålet eller skaffa ett motsvarande i stället. Exempel på ersättning av resgodsskada En kamera, vars inköpspris varit 850 euro men som på grund av ålder har ett dagsvärde på 680 euro, har skadats under en resa så att den inte går att reparera. Försäkringsbeloppet för allt resgods är 510 euro. Då är försäkringsersättningen 510 euro. En resväska, vars inköpspris varit 204 euro, men som på grund av ålder och bruk har ett dagsvärde på 153 euro, har under flygtransporten fått ett hål i sidan. Försäkringsbolaget låter reparera resväskan och återställer väskan till försäkringstagaren. RESEANSVARSFÖRSÄKRINGEN En reseansvarsförsäkring ingår alltid i resgodsförsäkringen. Skadefall som ersätts och vissa begränsningar Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador, som den försäkrade eller en medlem av dennes familj i egenskap av privat person förorsakar någon annan under resan. Skadan ersätts om den försäkrade enligt gällande rätt är ansvarig för den och ansvaret grundar sig på en handling eller försummelse under försäkringsperioden. Reseansvarsförsäkringen ersätter t.ex. inte: skador som förorsakas den försäkrade skador på egendom som den försäkrade innehaft, lånat, hyrt eller annars utnyttjat skador som baserar sig på att ett motorfordon eller en motordriven anordning använts i trafik skador som beror på att en registreringspliktig båt använts skador som förorsakas i yrkes-, närings- eller förvärvsverksamhet skador som förorsakas vid misshandel, slagsmål eller annan brottslig gärning skada till den del den ersätts av annan gällande ansvarsförsäkring som den försäkrade har Det är inte bara den försäkrade själv, i egenskap av

6 Räddningsplikt När ett försäkringsfall inträffar eller är omedelbart hotande skall den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skadan. Förorsakande av försäkringsfall Om den försäkrade har förorsakat ett försäkringsfall uppsåtligen är försäkringsbolaget fritt från ansvar. Om den försäkrade förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan försäkringsbolaget nedsätta ersättningen eller förvägra att betala den. Ersättningens omfattning Den övre gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet är euro. Om en ersättningsfråga som hänför sig till denna försäkring blir föremål för rättslig behandling, sköter försäkringsbolaget rättegången till den del rättegången gäller sagda skadestånd och betalar härav föranledda rättegångskostnader. Självrisken för reseansvarsförsäkringen är 50 euro. OM EN SKADA INTRÄFFAR Olycksfall eller akut sjukdom Om den försäkrade är tvungen att uppsöka läkare till följd av olycksfall eller akut sjukdom under en resa kan den försäkrade, genom att visa upp sitt försäkringsbrev, anhålla om fri läkar- och sjukvård. Folksam Skadeförsäkring har kommit överens med flera läkarstationer och sjukhus på de vanligaste turistorterna om att räkningen för sjukvården får skickas direkt till försäkringsbolaget. Flera läkare och sjukhus sänder räkningen till försäkringsbolag också då ingen överenskommelse finns. Om den läkare den försäkrade uppsöker inte anser sig kunna debitera försäkringsbolag direkt bör originalkvittot och läkarutlåtandet bifogas till den skadeanmälan som sänds till bolaget. Om det vid en allvarlig olycksfallsskada eller akut sjukdom blir nödvändigt att ordna med specialsjuktransport till Finland, bör sjuktransporten och kostnaderna först godkännas av försäkringbolag. I nödsituation hjälper: Vid svåra sjukdoms- eller olycksfall, som förutsätter hemtransport eller vidtagande av andra speciella sjukvårdsåtgärder, kan Nödtjänst kontaktas dygnet runt. Folksam Nödtjänst Tel: Fax: Resgodsskada skadan bör genast meddelas guiden, reseledaren, transportbolagets tjänsteman eller någon annan motsvarande person och intyg över skadan begäras. stöld, inbrott, rån, skadegörelse eller annat brott skall omedelbart anmälas till de lokala polismyndigheterna och intyg för försäkringsbolag begäras försäkringsersättningen utbetalas i Finland när skadeanmälan, innefattande en tillförlitlig utredning, sänts till försäkringsbolag. skadade föremål bör besiktigas av försäkringsbolag. Reseansvarsskada Om den försäkrade förorsakat skada åt någon utomstående som framställer ersättningsanspråk skall researrangörens representant eller försäkringsbolaget kontaktas. Om den försäkrade betalar skadan under resan skall kvitto över ersättningen begäras. Om ärendet har undersökts av polisen skall den försäkrade be att få en kopia av protokollet från polisförhöret. Ersättningssökandens skyldigheter Då ersättning söks skall till försäkringsbolaget överlämnas sådana handlingar och uppgifter som behövs för att utreda försäkringsbolagets ansvar. Sådana är t.ex. de handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras, om ett försäkringsfall inträffat, hur stor skada som uppkommit och till vem ersättningen skall betalas. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ersättning förrän det erhållit ovan nämnda utredningar. Försäkringsbolaget överlämnar uppgifter gällande till bolaget meddelade skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem. Detta gäller dock inte sjukdomar. Försäkringsbolaget kontrollerar då vilka skador som anmälts till de övriga försäkringsbolagen. Uppgifterna används endast i samband med behandling av ersättningsärenden för att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolagen. Missnöje med ersättningsbeslut Om man är missnöjd med ersättningsbeslut kan man söka ändring i beslutet. Om försäkringsbolaget inte gör självrättelse till följd av tilläggsutredning, kan man vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen och anhålla om utlåtande av Försäkringsnämnden. Man kan också föra ärendet till Konsumenttvistenämnden eller väcka talan mot försäkringsbolaget vid tingsrätten. Uppgifterna i produktfakta är inte fullständiga, därför är det viktigt att också läsa försäkringsvillkoren!

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L

GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum eller Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare Gäller från 1.1.2016 Innehållsförteckning RESENÄRFÖRSÄKRING

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K

Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K Gäller från 1.1.2015 Innehåll Resenärförsäkring 3. Försäkringens giltighet 4. Förmånstagare 5. Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 6. Ersättningar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta Produktfakta Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer 353-4772076-N) I Sparbankens Visa Gold-kort ingår Reseförsäkring som beviljas av LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Läs mer

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009.

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt

Läs mer

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN102 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION FOLKSAM BARN OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn (samtliga förnamn) Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Gäller fr.o.m.1.1.2014 Innehåll 1. Personförsäkringar 2. Gemensamma bestämmelser för privat olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget ACE har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget Chubb har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN104 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

Euro reseförsäkring för företag

Euro reseförsäkring för företag Euro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 091 1 10.10 innehållsförteckning Euro reseförsäkring för företag...1 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2.

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2. Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M Gäller fr.o.m. 1.1.2018 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Försäkrade 3. Försäkringens giltighet 4. Ersättningar 5. Begränsningar gällande ersättningar

Läs mer

ReseföRsäkRing

ReseföRsäkRing Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete.

Läs mer

Utrikesreseförsäkring för Business Eurocard -företagskort

Utrikesreseförsäkring för Business Eurocard -företagskort Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Utrikesreseförsäkring för Business Eurocard -företagskort Försäkringsvillkor, gäller från 1.4.2014 Försäkringsnummer

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

*Produktblad: Reseförsäkring för utrikesresor, Nordea Business MasterCard -kort

*Produktblad: Reseförsäkring för utrikesresor, Nordea Business MasterCard -kort *Produktblad: Reseförsäkring för utrikesresor, Nordea Business MasterCard -kort Försäkrade är innehavare av Nordea Business MasterCard -kort och deras makar/sambor samt barn under 19 år som de försörjer.

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m )

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m ) FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m. 1.1.2017) 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Resenärförsäkring för vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom, kostnader vid annullering

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor 1 (15) Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2009 Försäkringsnummer 102-2931 Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring 1 (16) MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring för utrikesresor Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2009 Försäkringsnummer 102-3040 Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Supereuro reseförsäkring för företag

Supereuro reseförsäkring för företag Supereuro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 041 1 10.10 innehållsförteckning SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG...3 1 syftet med

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922.

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922. SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkringar sedan 1922. Innehållsförteckning Trygg på resan...3 Ett unikt servicenät...3 Resenärförsäkring och resgodsförsäkring för resenärer...3 Tidsbestämd

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015

Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015 Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll Alandias Reseförsäkrings villkor 1.1.2015 sida 3 6 Allmänna avtalsvillkor 1. Vissa centrala begrepp 2. Lämnande av information innan försäkringsavtalet ingås 3.

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Reseförsäkringsvillkor

Reseförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia www.alandia.com Reseförsäkringsvillkor av år 2011 Vi försäkrar människor Personförsäkring Innehåll sida 3 Alandias Reseförsäkringsvillkor av år 2011 3 A. Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbanken Platinum -kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbanken Platinum -kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbanken Platinum -kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 försäkringssydd i anslutning till handelsbanken platinum -kreditkort Innehåll 1 Resenärförsäkring.... 2 2

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

AKTIA KREDITKORT RESEFÖRSÄKRING

AKTIA KREDITKORT RESEFÖRSÄKRING AKTIA KREDITKORT RESEFÖRSÄKRING Sektion A Försäkringsvillkor för reseförsäkring Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren. Försäkringstagare

Läs mer