reseskydd för företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "reseskydd för företag"

Transkript

1 reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från (10.10)

2 innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna GILTIGHETSOMRÅDE GILTIGHETSTID FÖRSÄKRADE ERSÄTTNINGARNAS SUBSIDIARITET KRIG, NATURKATASTROF, FLYGOLYCKA ELLER KÄRNSKADA...4 RESENÄRFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL HUR DEN FÖRSÄKRADES ÅLDER PÅVERKAR GILTIGHETEN FÖRMÅNSTAGARE SJÄLVRISK GILTIGHETEN I SAMBAND MED IDROTT OCH VISSA ANDRA AKTIVITETER tävlingsidrott Vissa idrottsgrenar och aktiviteter Utvidgning SJUKDOM UNDER RESA Definition av sjukdom under resa ar RESEOLYCKSFALL Definition av ett reseolycksfall Sjukdom, lyte eller skada som är oberoende av reseolycksfallet ar...4 A VÅRDKOSTNADER FÖR SJUKDOM UNDER RESA OCH RESEOLYCKSFALL...5 A.1 MAXIMIERSÄTTNINGSTID...5 A.2 BEFINTLIG SJUKDOM...5 A.3 VÅRDKOSTNADER...5 A.3.1 Förutsättningarna för att ersättning skall betalas...5 A.3.2 Vårdkostnader som ersätts...5 A.3.3 ar...5 A.3.4 Hemhjälp...5 A.3.5 Konvalescensersättning...5 A.3.6 Vårdkostnader vid tandskador och akut tandvärk...5 A.3.7 Hemtransport av en avliden, begravning...6 B AVBRUTEN RESA...6 B.1 MED AVBRUTEN RESA AVSES...6 B.2 RESA SOM AVBRUTITS PÅ GRUND AV NÄRA ANHÖRIG...6 B.3 VAD SOM ERSÄTTS...6 B.4 HEMTRANSPORT, NÄRA ANHÖRIGS RESA...6 B.5 HUR RESDAGARNA UTRÄKNAS...6 B.6 BEGRÄNSNINGAR...6 C D BESTÅENDE MEN FÖRORSAKAT AV RESEOLYCKSFALL (C) OCH/ELLER SJUKDOM UNDER RESA (D)...7 c.1 och d.1 väntetid...7 c.2 och d.2 definition av ett bestående men...7 c.3 och d.3 definition av invaliditetsklass...7 c.4 och d.4 tidpunkt för fastsällande av men.. 7 c.5 och d.5 begränsning...7 E F DÖDSFALL...7 e.1 och f.1 försäkringsbelopp...7 e.2 och f.2 begränsningar...7 G ANNULLERAD RESA...7 G.1 DEFINITION AV ANNULLERING...7 G.2 ANNULLERING SOM BEROR PÅ NÄRA ANHÖRIGA...7 G.3 ANNULLERINGSKOSTNADER...7 G.3.1 Annulleringskostnader, det begränsade alternativet...7 G.3.2 Annulleringskostnader, det omfattande alternativet...7 g.4 begränsningar...8 H FÖRSENING FRÅN EN RESA, VÄNTETID...8 H.1 FÖRSENING FRÅN EN RESA...8 H.1.1 Vad som avses med försening...8 H.1.2 Vad som ersätts...8 h.2 väntetid...8 J MISSHANDEL, KIDNAPPNING, KRISTERAPI...8 J.1 PERSONSKADA I SAMBAND MED MISSHANDELSBROTT...8 J.1.1 Framförande av skadeståndskrav...8 J.1.2 ar...8 j.2 kidnappning...8 j.3 kristerapi...8 K HÄLSOVÅRD UNDER RESAN...9 K.1 HÄLSOVÅRDSKOSTNADER...9 k.2 tandvårdskostnader...9 k.3 förlossningskostnader...9 k.4 begränsningar...9 HUR ERSÄTTNING KAN SÖKAS UTREDNING AV FÖRSÄKRINGSFALLET VÅRDKOSTNADER FÖR SJUKDOM UNDER RESA OCH RESEOLYCKSFALL (A) AVBRUTEN RESA (B) BESTÅENDE MEN FÖRORSAKAT AV RESEOLYCKSFALL (C) OCH/ELLER SJUKDOM UNDER RESA (D) DÖDSFALL (E OCH F) OCH TRANSPORT AV AVLIDEN, BEGRAVNING (A.3.7) ANNULLERAD RESA (G) FÖRSENING ELLER VÄNTAN (H) MISSHANDEL, KIDNAPPNING, KRISTERAPI (J)..9 9 HÄLSOVÅRD UNDER RESAN (K)...9 RESGODSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL FÖRSÄKRINGSOBJEKT Försäkrade personer i den personliga och familjespecifika resgodsförsäkringen försäkrad egendom ar Självrisk FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS Plötslighet och oförutsebarhet Ersättningar som utbetalas oberoende av försäkringsbelopp Läs särskilt de begränsande villkorspunkterna i kursiv stil

3 4 BEGRÄNSNINGAR SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säkerhetsföreskrifternas betydelse Resgods i hemmet, i inkvarteringsrum och förvaringsrum i anslutning till dessa Resgods i hemmet, i inkvarteringsrum och förvaringsrum i anslutning till dessa Tilläggsanvisningar för pengar, värdepapper och betalningsmedel Tilläggsanvisningar för sport- och hobbyutrustning Iakttagande av bruksanvisningar resgods som lätt går sönder Frätande och fläckande ämnen iakttagande av föreskrifter Anmälan till transportföretaget ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER Ansökan om ersättning och utredning av försäkringsfallet Ersättningens maximibelopp alternativa ersättningar Utöver resgodsskador ersätts även kostnaderna för att begränsa en skada ersättning för skada Ersättningsbelopp Värdeminskning och affektionsvärde Mervärdesskatt HEM- OCH BILFÖRSÄKRINGENS SJÄLVRISKSKYDD hemförsäkring Bilförsäkring...12 RESEANSVARSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS Ersättningsskyldighet Konstruktioner och utrustning i en lägenhet Tillfälligt hyrd cykel, moped eller motsvarande SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV ERSÄTTNINGSOMRÅDET SÄRSKILDA ÅTGÄRDER VID INTRÄFFADE FÖRSÄKRINGSFALL Utredning av ersättningsskyldighet Värdering av skadans storlek och eventuell uppgörelse i godo rättegång och därav förorsakade kostnader Merkostnader vid förkastande av uppgörelse i godo ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER Försäkringsbelopp ett försäkringsfall Självrisk avdrag av mervärdesskatt från ersättningen solidariskt ansvar...13 RESERÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL DOMSTOLAR FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS giltighet Bestridande Ärendets natur Ett försäkringsfall ÅTGÄRDER EFTER INTRÄFFAT FÖRSÄKRINGSFALL Anmälan till Europeiska Ombud Framförande av yrkande på kostnadsersättning till den försäkrades motpart KOSTNADER SOM FÖRSÄKRINGEN INTE ERSÄTTER ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER Ersättningens maximibelopp Självrisk kostnader som ersätts Besvärstillstånd och extraordinärt ändringssökande gemensamt intresse Ersättningens belopp och hur det uträknas ÖVRIGA BESTÄMMELSER ANGÅENDE ERSÄTTNING Tidpunkt för betalning av ersättning Minskning av ersättningsskyldighet och återbetalning av kostnadsersättning

4 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR RESESKYDD FÖR FÖRETAG Till reseförsäkringsavtalet kan väljas följande försäkringar: - resenärförsäkring - resgodsförsäkring - reseansvarsförsäkring - reserättsskyddsförsäkring, om även reseansvarsförsäkring valts De valda försäkringarna är uppräknade i försäkringsavtalet. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR FÖR- SÄKRINGARNA 1 GILTIGHETSOMRÅDE Om inte annat antecknats i försäkringsavtalet, är försäkringarna i kraft enligt följande: - under utrikesresor i hela världen - i den försäkrades hemland under resor som görs till platser som fågelvägen ligger minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Försäkringarna gäller emellertid inte på dessa platser eller under resor mellan dessa platser. 2 GILTIGHETSTID Försäkringarna gäller under i försäkringsavtalet nämnda resor och däri nämnda tid. Försäkringarna upphör då den försäkrades anställnings- eller avtalsförhållande till försäkringstagaren upphör. 3 FÖRSÄKRADE Försäkrade är de personer eller persongrupper som nämns i försäkringsavtalet. Om inte annat överenskommits, - är endast de försäkrade som har sitt egentliga hem i Finland och - skall de med reseförsäkring försäkrade dessutom ha rätt till ersättningar enligt finsk sjukförsäkringslag. 4 ERSÄTTNINGARNAS SUBSIDIARITET De kostnader ett försäkringsfall förorsakar den försäkrade ersätts till den del den försäkrade inte har eller inte har haft rätt att söka ersättning för dessa med stöd av finsk sjukförsäkringslag eller någon annan lag. Från de kostnader som ett försäkringsfall förorsakar en försäkrad avdras de kostnadsersättningar som den försäkrade till följd av skadan erhåller från annat håll. Ersättning betalas inte till den del den försäkrade av samma orsak får ersättning av researrangören, trafikbolaget, hotellet eller motsvarande. 5 KRIG, NATURKATASTROF, FLYG- OLYCKA ELLER KÄRNSKADA Försäkringarna ersätter inte skador som förorsakats av - krig, väpnad konflikt eller naturkatastrof - i atomansvarighetslagen avsedd atomskada, oberoende av var atomskadan inträffat Försäkringen gäller dock under 10 dagar från det att naturkatastrofen började eller de väpnade operationerna inleddes, utom i fråga om storkrig eller om den försäkrade själv har deltagit i operationerna. Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie kan man enligt Europeiskas prövning få resenärförsäkringen att gälla också i händelse av krig, väpnad konflikt eller naturkatastrof. Ett tilläggsavtal utvidgar emellertid inte försäkringen till att gälla storkrig och inte heller situationer där den försäkrade själv har deltagit i operationerna. en gällande naturkatastrofer tillämpas inte i en situation som nämns i punkt B.3. Ur resenärförsäkringen betalas inte ersättning vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall som vid en flygolycka drabbat en person som hör till flygpersonalen eller som har hand om uppgifter som ansluter sig till flygningen. RESENÄRFÖRSÄKRING 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Försäkringen täcker sjukdom under resa som bryter ut eller reseolycksfall som inträffar under försäkringens giltighetstid. Följande alternativa ersättningsformer kan ingå i försäkringen (ersättningsform A obligatorisk): A vårdersättning för sjukdom under resa och reseolycksfall B ersättning för avbruten resa och resekostnader för ersättare C menersättning i händelse av ett reseolycksfall D menersättning i händelse av sjukdom under resa E dödsfallsersättning i händelse av reseolycksfall F dödsfallsersättning i händelse av sjukdom under resa G ersättning för annullering av resa H ersättning för försening från en resa eller för väntetid J ersättning för misshandel, kidnappning och kristerapi K ersättning för hälsovård. I vårdersättningen (A) ingår även hemtransport av en avliden, om den försäkrade avlider under resa på grund av sjukdom under resa eller reseolycksfall (A 3.7). I avbrottsersättningen (B) ingår bl.a. sjuktransport av den försäkrade till hemlandet eller till tjänstgöringslandet samt en nära anhörigs resa till en försäkrad som befinner sig i livsfara. De ersättningsformer som valts för respektive försäkrad anges i försäkringsavtalet. 2 HUR DEN FÖRSÄKRADES ÅLDER PÅVERKAR GILTIGHETEN Resenärförsäkringen upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. 3 FÖRMÅNSTAGARE Förmånstagare till dödsfallsersättning är den försäkrades anhöriga om inte försäkringstagaren eller den försäkrade med försäkringstagarens samtycke skriftligt till Europeiska meddelat någon annan förmånstagare. Ett förmånstagarförordnande, ändringar i eller annulleringar av detta måste skriftligt meddelas till Europeiska. 4 SJÄLVRISK Vid varje försäkringsfall finns en i försäkringsavtalet antecknad självrisk för ifrågavarande ersättningsslag. 5 GILTIGHETEN I SAMBAND MED IDROTT OCH VISSA ANDRA AKTIVI- TETER 5.1 Tävlingsidrott Om en sjukdom, ett olycksfall eller ett dödsfall inträffat i samband med tävlingsidrott eller träning för sådan idrott, betalas inte ersättning ur försäkringen. 5.2 Vissa idrottsgrenar och aktiviteter Ersättning betalas inte heller om en sjukdom, ett olycksfall eller ett dödsfall inträffat i samband med följande idrottsgrenar eller andra motsvarande riskfyllda aktiviteter: - kamp- eller kontaktgrenar såsom boxning, brottning, judo eller karate - kraftsport såsom tyngdlyftning eller styrkelyft - motorsport - luftsporter såsom fallskärmshopp, segelflygning, flygning med varmluftsballong, bungyhopp, hängflygning och flygning med ultralätt eller självbyggt flygplan - klättringsgrenar såsom bergsbestigning samt klipp- eller väggklättring - speedskiing eller störtlopp - utförsåkning utanför backområden som markerats som säkra - dykning med utrustning - oceanseglatser - vandringar och forskningsresor utomlands i berg, djungel, öken, ödemark eller andra obebodda trakter. 5.3 Utvidgning Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie kan man enligt Europeiskas prövning få resenärförsäkringen att gälla också vid tävlingsidrott enligt punkt 5.1 och vid träning för sådan och i samband med de idrottsgrenar eller riskfyllda aktiviteter som nämns i punkt 5.2. Tilläggsavtalen gäller dock inte bungyhopp, väggklättring utan klättersele eller bergsbestigning. 6 SJUKDOM UNDER RESA 6.1 Definition av sjukdom under resa Sjukdom under resa är en sjukdom som krävt läkarvård, som har börjat eller visat de första symptomen under resan och för vilken läkarvård givits under resan eller inom 14 dygn efter resans slut. Om det är fråga om en smittsam sjukdom med längre inkubationstid, tillämpas inte begränsningen på 14 dagar. 6.2 ar Som sjukdom under resa ersätts inte - sjukdom som har förorsakats av missbruk av alkohol eller läkemedel eller bruk av något annat rusmedel - följdsjukdomar eller bieffekter förorsakade av organtransplantation - höjdsjuka. 7 RESEOLYCKSFALL 7.1 Definition av ett reseolycksfall Ett reseolycksfall är en plötslig yttre händelse genom vilken den försäkrade under en resa oavsiktligt förorsakas kroppsskada. 4

5 Som reseolycksfall betraktas även en skada som den försäkrade oavsiktligt har ådragit sig vid en plötslig kraftansträngning eller rörelse, om läkarvård för skadan har givits inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. Som reseolycksfall betraktas även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador som förorsakats av betydande förändringar i trycket, gasförgiftning samt förgiftning av ett ämne som den försäkrade förtärt av misstag, då dessa händelser inträffar oavsiktligt under en resa. 7.2 Sjukdom, lyte eller skada som är oberoende av reseolycksfallet Om en sjukdom, ett lyte eller en skada som är oberoende av ett olycksfall som inträffar under en resa väsentligt bidragit till den skada som uppstått i samband med ett reseolycksfall eller förlängt botandet av denna, betalas vård- eller menersättning endast till den del vårdkostnaderna eller det bestående menet måste anses vara ett resultat av reseolycksfallet. 7.3 ar Som reseolycksfall ersätts inte en skada som förorsakats - av ett försäkringsfall som berott på den försäkrades sjukdom, lyte eller skada - av ett operativt ingrepp, vård eller något annat medicinskt ingrepp, såvida inte ingreppet gjorts för behandlingen av en skada som ersätts som ett reseolycksfall - av förgiftning som framkallats av läkemedel, alkohol eller något annat rusmedel som den försäkrade använt eller av ett ämne som den försäkrade förtärt som föda - på en tand eller tandprotes vid tuggning, även om en yttre faktor bidragit till skadan. Tandskador ersätts emellertid enligt villkorspunkt A en smittsam sjukdom till följd av bett eller sting - psykiska följder av olycksfall. Med avvikelse från detta ersätts dock kristerapi enligt punkt J.3 om sådan har inkluderats i försäkringsavtalet. A VÅRDKOSTNADER FÖR SJUKDOM UNDER RESA OCH RESEOLYCKSFALL Rätt till vårdersättning uppstår när sjukdom under en resa eller ett reseolycksfall förorsakat den försäkrade sådana vårdkostnader som avses i försäkringsvillkoren. A. 1 MAXIMIERSÄTTNINGSTID Vårdkostnader som förorsakats av sjukdom under resa ersätts under högst den i försäkringsavtalet nämnda tiden från det att vården inletts. Kostnader som föranletts av reseolycksfall ersätts under högst tre års tid från det att olycksfallet inträffade. A.2 BEFINTLIG SJUKDOM Ersättning betalas också för vårdkostnader som förorsakats av en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom eller en plötslig försämring av tillståndet under resan, om en sådan förvärring eller försämring enligt allmän medicinsk erfarenhet inte har varit sannolik eller kunnat förväntas. I sådana fall ersätts endast akut vård av typ första hjälpen som getts på destinationsorten och under högst en vecka från det vården inleddes. A.3 VÅRDKOSTNADER A.3.1 Förutsättningarna för att ersättning skall betalas En förutsättning för att vårdkostnader skall ersättas är att undersökningen eller behandlingen av sjukdomen under resa eller reseolycksfallet har ordinerats av en läkare. Dessutom måste undersökningarna och behandlingarna följa allmänt accepterad medicinsk praxis och vara nödvändiga för behandlingen av den ifrågavarande sjukdomen eller den av ett reseolycksfall förorsakade skadan. A.3.2 Vårdkostnader som ersätts Av de kostnader sjukdom under resa eller reseolycksfall förorsakat ersätts följande: - vårddagsavgifter på sjukhus - arvoden till läkare eller inom hälsovårdssektorn utbildade sjukvårdare för undersökningsoch vårdåtgärder - kostnader föranledda av högst fem fysikaliska eller därmed jämförbara behandlingar per olycksfall eller sjukdom, och endast om vården givits på en vårdinrättning - kostnader för läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet eller en motsvarande utländsk myndighet - skäliga resekostnader till en läkare på orten eller en lämplig vårdinrättning - kostnader för återanskaffning eller reparation av glasögon eller kontaktlinser, hörapparat, tandprotes eller säkerhetshjälm som varit i bruk och skadats vid reseolycksfallet, förutsatt att reseolycksfallet föranlett läkarvård och reparationen eller återanskaffningen skett inom två månader efter olycksfallet - under resan nödvändiga telefonkostnader upp till 170 euro - kostnader för anskaffning av nödvändiga nödvändighetsartiklar upp till 170 euro, när dessa på grund av de lokala förhållandena inte ingår i sjukhusvården - endast rehabilitering som givits på sjukvårdsinrättning. Enligt Europeiskas förhandsgodkännande ersätts dessutom som vårdkostnader för sjukdom under resa och reseolycksfall även andra kostnader, om en av den försäkrade vidtagen åtgärd har begränsat en ersättningsbar skada eller sänkt de ersättningsbara kostnaderna. A.3.3 ar Andra kostnader än de ovan i punkt nämnda A.3.2 ersätts inte. Av försäkringsavtalet framgår om man i det valt en begränsning av kostnadernas ersättningsbarhet som gäller Norden. I så fall ersätts kostnader som i Norden förorsakats av sjukvård, vårddagsavgifter m.m. endast enligt vad sjukvården inom den offentliga sektorn debiterar av sina patienter. Europeiska kan kräva att den försäkrade på Europeiskas bekostnad transporteras till hemlandet eller tjänstgöringslandet för vård, antingen på medicinska grunder eller om den lokala vården skulle visa sig mycket dyr i förhållande till motsvarande vård i hemlandet eller tjänstgöringslandet. Om den försäkrade inte följer detta krav, kan ersättningen minskas. Vid andra än akuta sjukdoms- eller olycksfall förutsätts ett förhandsgodkännande av Europeiska eller dess representant, t.ex. Euro-Center, om sjukhusets vårddagsavgifter är över euro per dygn eller om sjukhusvården fortgår över tre dygn. Om förhandsgodkännande inte begärts, kan ersättningen minskas. Nedan uppräknas exempel på kostnader som inte ersätts ur resenärförsäkringens vårdersättningsform: - kostnader föranledda av graviditet, förlossning, abort, sterilisering, undersökning och behandling av barnlöshet eller konstbefruktning - undersökningar och behandling till följd av ändringar i synförmåga, ej heller korrigeringsoperationer av synförmågan, utom i det fall att de beror på sjukdom under resa eller reseolycksfall - anskaffning av glasögon eller kontaktlinser, utom i en situation som nämns i punkt A kostnader för anskaffning av spårämnes-, mineral-, närings-, naturmedicin- och vitaminpreparat eller för anskaffning av antroposofiska eller homeopatiska produkter - kostnader för läkemedel eller vård som i första hand förbättrar livskvaliteten - kostnader för att ett allmänt kommunikationsmedel måste ändra reseplanen till följd av en försäkrads sjukdom under resa eller reseolycksfall. A.3.4 Hemhjälp Som vårdkostnader ersätts kostnader för hemhjälp till följd av en försäkrads sjukdom under resa eller reseolycksfall. Hemhjälpen skall ha ordinerats av en läkare och den som utför arbetet skall vara någon annan än en nära anhörig till den försäkrade. Med nära anhörig avses en sådan person som finns uppräknad i den omfattande listan (punkt B.2) på nära anhöriga. Ersättning för hemhjälp betalas för högst 15 dagar, dock sammanlagt högst euro. A.3.5 Konvalescensersättning Med konvalescens avses den försäkrades tillfrisknande från sjukdom under resa eller reseolycksfall. Konvalescensersättning betalas för åtgärder som främjat tillfrisknandet. Dylika är kostnader för sådana åtgärder, händelser och anskaffning av utrustning som har en främjande inverkan på konvalescensen. Konvalescensersättning betalas för den del av sjukledigheten som överskrider 30 dagar och som förorsakats av sjukdom under resa eller reseolycksfall och som ordinerats av läkare. Ersättningen är högst 50 euro för varje sjukledighetsmånad efter de första 30 dagarna, dock högst för sex månader. Ersättningen utbetalas på basis av kostnadsverifikat i original. A.3.6 Vårdkostnader vid tandskador och akut tandvärk För vårdkostnaderna vid tandskador förorsakade av ett reseolycksfall ersätts nödvändiga kostnader för av en tandläkare given eller ordinerad behandling eller undersökning inklusive skäliga lokala resekostnader. 5

6 Om en tand eller tandprotes skadats vid tuggning ersätts vårdkostnader och skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt högst 120 euro. För nödvändig behandling av akut tandvärk ersätts vårdkostnaderna inklusive skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt 120 euro. En förutsättning är att värken har börjat och vården getts under resan. A.3.7 Hemtransport av en avliden, begravning Om den försäkrade avlider under resan, ersätts skäliga kostnader för hemtransport till den försäkrades boningsort i hemlandet eller för begravningskostnader utomlands. Dessa kostnader ersätts oberoende av orsaken till dödsfallet. B AVBRUTEN RESA Av försäkringsavtalet framgår om denna ersättningsform gäller för den försäkrade. B.1 MED AVBRUTEN RESA AVSES En avbruten resa är en av tvingande skäl gjord ändring av en påbörjad resa om skälet är: - att den försäkrade drabbats av sjukdom eller olycksfall under resan. Huruvida skälet är tvingande avgörs på medicinska grunder - en egendomsskada på minst euro på den försäkrades egendom i hemlandet - ett brott eller ett försök till ett sådant som riktats mot den försäkrade - en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbat en nära anhörig till den försäkrade (se punkt B.2). B.2 RESA SOM AVBRUTITS PÅ GRUND AV NÄRA ANHÖRIG Den försäkrade har rätt till ersättning om han av tvingande skäl har varit tvungen att återvända tidigare eller senare än avsett till hemlandet eller tjänstgöringslandet på grund av en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbat en nära anhörig till den försäkrade. Huruvida skälet till att resan avbröts är tvingande avgörs på medicinska grunder. Till resenärförsäkringen kan väljas antingen en omfattande eller en begränsad lista på nära anhöriga. Det valda alternativet har antecknats i försäkringsavtalet. Enligt den omfattande listan är nära anhöriga till den försäkrade - make eller i samma hushåll boende sambo - barn och fosterbarn - makens eller i samma hushåll boende sambos barn - barnbarn - föräldrar - far/morföräldrar eller svärföräldrar - syskon - makens syskon - svärdotter eller svärson - om så önskas, en person som på förhand skriftligen anmälts till Europeiska. Enligt den begränsade listan är nära anhöriga till den försäkrade - make eller i samma hushåll boende sambo - barn - föräldrar - om så önskas, en person som på förhand skriftligen anmälts till Europeiska. Personer som lever i ett registrerat partnerskap jämställs i listan över nära anhöriga med make. B.3 VAD SOM ERSÄTTS Vid avbruten resa ersätts - 45 euro per dag för de resdagar den försäkrade har förlorat till följd av att resan avbrutits på grund av att han varit intagen på sjukhus eller återvänt tidigare än avsett. Ersättning för förlorade resdagar på grund av sjukhusvård betalas endast till den insjuknade. Ersättning för en och samma tidsperiod betalas antingen för sjukhusvård eller för för tidig hemkomst - kostnader för tjänster, utflykter och resor på resmålet som den försäkrade inte har utnyttjat men betalat separat i förskott. Dessa kostnader ersätts dock sammanlagt högst upp till euro - den försäkrades under resan föranledda nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader - av Europeiska godkända skäliga resekostnader för en ny resa tillbaka till resmålet, om resan görs under försäkringens giltighetstid och är nödvändig på grund av att anställningen eller studierna vid en läroinrättning fortsätter. Returen till resmålet skall ske senast inom 60 dygn efter försäkringsfallet - ersättares resa om den försäkrade av tvingande skäl på grund av en i punkt B.1 nämnd orsak är tvungen att avbryta sin resa eller arbetsuppgift och han av affärsmässiga skäl genast måste ersättas med en annan person. I ersättning betalas nödvändiga och skäliga kostnader för en ersättares resa (tur- och returbiljett) och inkvartering för högst 60 dagar, dock sammanlagt högst euro. Huruvida det för den försäkrade förelåg tvingande skäl till att avbryta resan avgörs på medicinska grunder. Ersättning för förlorade resdagar betalas för högst 45 dagar, dock högst det i förväg betalda priset för resan. Ersättning betalas inte om den försäkrades resa från hem- eller tjänstgöringslandet vid skadetillfället har varat längre än 90 dagar. Extra rese- och inkvarteringskostnader ersätts utöver i de i B.1 uppräknade fallen även vid naturkatastrofsituationer, då den försäkrade placerar sig på en ny tillfällig boningsplats. I ersättning för kostnader betalas 50 euro per dygn för högst 20 dygn. Ersättningen utbetalas på basis av kostnadsverifikat i original. B.4 HEMTRANSPORT, NÄRA ANHÖRIGS RESA Enligt Europeiskas förhandsgodkännande ersätts dessutom som kostnader för avbruten resa - kostnaderna för sjuktransport av den försäkrade till hemlandet eller tjänstgöringslandet och skäliga rese- och uppehållskostnader för en nödvändig ledsagare. - en i den valda begränsade eller omfattande listan nämnd nära anhörigs skäliga reseoch uppehållskostnader vid resa till den försäkrade och tillbaka till den nära anhörigas boningsort, om den försäkrade enligt den behandlande läkaren befinner sig i ett livshotande tillstånd och den försäkrade inte har någon nära anhörig på resmålet. Ersättning för en nära anhörigs resa till den försäkrade betalas dock högst under 30 dygn. B.5 HUR RESDAGARNA UTRÄKNAS Resdagarna räknas i fulla 24 timmars perioder från det att resan började. De förlorade resdagarna räknas på motsvarande sätt från det att sjukhusvården började eller resan avbröts tills sjukhusvården upphörde eller högst till den tidpunkt då resan var avsedd att avslutas. Om den sista på detta sätt beräknade fulla perioden överskrids med 12 timmar, räknas även detta som en dag. B.6 BEGRÄNSNINGAR Ersättning för avbruten resa betalas inte, om orsaken till att resan avbröts var den försäkrades fruktan för att smittas av sjukdom eller någon annan rädsla. En försäkrads för tidiga återkomst från en resa på grund av sjukdom under resa eller reseolycksfall ersätts endast om vården på medicinska grunder kräver att den försäkrade återvänder till hemlandet eller tjänstgöringslandet. Om till den försäkrade betalats ersättning på grund av avbruten resa, erhåller han inte ersättning på basis av punkt G (annullering av resa). 6

7 C D BESTÅENDE MEN FÖRORSAKAT AV RESEOLYCKSFALL (C) OCH/ELLER SJUKDOM UNDER RESA (D) Av försäkringsavtalet framgår huruvida menersättningsformen i händelse av bestående men förorsakat av reseolycksfall (C) och/eller sjukdom under resa (D), samt försäkringsbeloppet för menersättningsformen gäller för den försäkrade. C.1 OCH D.1 VÄNTETID Rätt till menersättning uppstår när den försäkrade till följd av ett reseolycksfall (C) eller sjukdom under resa (D) som inträffat under menersättningsformens giltighetstid förorsakats ett bestående men och detta men har fortgått tre månader. C.2 OCH D.2 DEFINITION AV ETT BESTÅENDE MEN Med bestående men avses ett medicinsk bedömt allmänt men som ett reseolycksfall eller en sjukdom under resa förorsakat den försäkrade och som medicinskt sett sannolikt inte kan botas. Då menet fastställs beaktas endast sjukdomens, menets eller den nedsatta funktionens art. Den skadades individuella omständigheter såsom yrke eller intressen påverkar inte fastställandet av menet. C.3 OCH D.3 DEFINITION AV INVALIDITETSKLASS Menets omfattning fastställs enligt det beslut om invaliditetsklassificering som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring och som gällde vid tidpunkten då reseolycksfallet inträffade eller behandlingen av sjukdomen under resa inleddes. Skadorna och sjukdomarna är indelade i invaliditetsklasser från 1 till 20 så, att invaliditetsklass 20 motsvarar största och invaliditetsklass 1 minsta ersättningsbara men. Enligt beslutet om invaliditetsklassificering tillämpas invaliditetsklass 1 endast vid ögon- och fingerskador. Vid ett fullständigt men, d.v.s. ett men enligt invaliditetsklass 20, betalas i engångsersättning det försäkringsbelopp som gällde då reseolycksfallet inträffade eller behandlingen av sjukdomen under resa inleddes. Vid partiellt bestående men betalas i engångsersättning så många tjugondelar av det försäkringsbelopp som invaliditetsklassen utvisar. C.4 OCH D.4 TIDPUNKT FÖR FASTSTÄL- LANDE AV MEN Ett bestående men förorsakat av reseolycksfall fastställs senast då tre år har förflutit sedan reseolycksfallet inträffade. Om menet ändras med minst två invaliditetsklasser innan det har gått tre år sedan ersättningen betalades, ändras ersättningen på motsvarande sätt. En betald ersättning återkrävs dock inte. Ett bestående men förorsakat av sjukdom under resa fastställs då 12 månader förflutit sedan det första läkarbesöket. Tilläggsersättning för att menet förvärras betalas inte, om en ändring av invaliditetsklassen sker senare än 12 månader efter det att engångsersättning för menet betalats. C.5 OCH D.5 BEGRÄNSNING I punkt A.2 i försäkringsvillkoren har konstaterats att vid en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom hos den försäkrade eller en plötslig försämring av hans tillstånd under resan, ersätts endast en i försäkringsvillkoren nämnd, under resan given akut vård av typ första hjälpen. I sådana fall betalas inte ersättning för bestående men, eftersom det inte är fråga om sjukdom under resa. E F DÖDSFALL Av försäkringsavtalet framgår om dödsfallsersättningsformen i händelse av dödsfall förorsakat av reseolycksfall (E) och/eller sjukdom under resa (F) gäller för den försäkrade, samt försäkringsbeloppet för dödsfallsersättningsformen. Rätt till dödsfallsersättning uppstår om den försäkrade avlider till följd av ett reseolycksfall eller en sjukdom under resa under den tid dödsfallsersättningsformen är i kraft. E.1 OCH F.1 FÖRSÄKRINGSBELOPP I ersättning betalas det försäkringsbelopp som gällde då reseolycksfallet eller sjukdomen under resan inträffade. E.2 OCH F.2 BEGRÄNSNINGAR Dödsfallsersättning betalas inte om den försäkrade avlider efter det att tre år förflutit sedan reseolycksfallet inträffade (E) eller efter det att över sex månader förflutit sedan behandlingen av sjukdomen under resa inleddes (F). I punkt A.2 i försäkringsvillkoren har konstaterats att vid en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom hos den försäkrade eller en plötslig försämring av hans tillstånd under resan, ersätts endast en i försäkringsvillkoren nämnd, under resan given akut vård av typ första hjälpen. I sådana fall betalas inte dödsfallsersättning, eftersom det inte är fråga om sjukdom under resa. Av försäkringsavtalet framgår om denna ersättningsform gäller för den försäkrade. G.1 DEFINITION AV ANNULLERING Försäkringen ersätter en annullerad resa. Med annullerad resa avses att den försäkrades avresa från hem- eller tjänstgöringslandet av tvingande skäl förhindras av - att den försäkrade plötsligt har insjuknat, drabbats av ett olycksfall eller avlidit. Huruvida skälet är tvingande avgörs på medicinska grunder - en egendomsskada på minst euro på den försäkrades egendom i hemlandet - en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbat en nära anhörig till den försäkrade (se punkt G.2). G.2 ANNULLERING SOM BEROR PÅ NÄRA ANHÖRIGA Den försäkrade har rätt till ersättning om resan av tvingande skäl har annullerats på grund av en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbat en nära anhörig till den försäkrade. Huruvida skälet till an-nulleringen av resan är tvingande avgörs på medicinska grunder. G ANNULLERAD RESA Till resenärförsäkringen kan väljas antingen en omfattande eller en begränsad lista på nära anhöriga. Det valda alternativet har antecknats i försäkringsavtalet. Enligt den omfattande listan är nära anhöriga till den försäkrade - make eller i samma hushåll boende sambo - barn och fosterbarn - makens eller i samma hushåll boende sambos barn - barnbarn - föräldrar - far/morföräldrar eller svärföräldrar - syskon - makens syskon - svärdotter eller svärson - om så önskas, en person som på förhand skriftligen anmälts till Europeiska. Enligt den begränsade listan är nära anhöriga till den försäkrade - make eller i samma hushåll boende sambo - barn - föräldrar - om så önskas, en person som på förhand skriftligen anmälts till Europeiska. Personer som lever i ett registrerat partnerskap jämställs i listan över nära anhöriga med make. G.3 ANNULLERINGSKOSTNADER G.3.1 Annulleringskostnader, det begränsade alternativet Vid annullering ersätts de kostnader som den försäkrade enligt researrangörens resevillkor ansvarar för. G.3.2 Annulleringskostnader, det omfattande alternativet Som annulleringskostnader ersätts utöver de i punkt G.3.1 nämnda kostnaderna, även följande kostnader för tjänster som den försäkrade inte har utnyttjat men betalat i förväg: - rese- och inkvarteringskostnader - avgifter för deltagande i kongress - hyra för bil. Som annulleringskostnader ersätts även kostnader som förorsakas av att den försäkrade för att själv kunna åka i väg på en resa skaffar en skötare för ett i samma hushåll boende barn under 15 år till följd av att barnet plötsligt insjuknat eller drabbats av ett olycksfall. Annulleringskostnader enligt denna punkt ersätts upp till sammanlagt högst euro, dock inte mer än det i förväg betalda priset för resan. 7

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Personförsäkringsvillkor

Personförsäkringsvillkor Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.5, gäller från 29.8.2005 personförsäkringsprodukter Personförsäkringens skydd kan väljas bland de separata skyddsalternativen (3.1, 3.2, 3.4 3.7, 3.9, 3.11 och

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? Pohjolas Måttskydd Försäkringar för hemmet och familjen Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? 1 Denna produktbeskrivning berättar om Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Måttskydd

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01

Tjänstereseförsäkring. europ assistance 2009:01 Tjänstereseförsäkring europ assistance 2009:01 Innehållsförteckning europ assistance tjänstereseförsäkring 2009:01 Översiktstabell... 3 Definitioner... 4 Försäkringens giltighet och omfattning... 6 Vem

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 Gäller från och med 2015-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING. Fullständiga villkor. Gäller fr. o m 1 oktober 2014 AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor Gäller fr. o m 1 oktober 2014 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 5 A. ALLMÄNT - FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING 7 A.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Försäkringar för hemmet och familjen Gäller från 4.2.2013 133 684 1 11.12 10 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 3 Pohjolas Hälsoförsäkring... 4 Skydd som ingår

Läs mer

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden.

A. 5 Självrisk. Försäkringen gäller utan självrisk. För moment I Rättsskydd, lämnas ersättning med 80 % av kostnaden. Försäkringsvillkor för STUDENT Reseförsäkring (Student, Au Pair och Exchange student) Gällande fr o m 1 februari 2012 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV, FÖR VEM, VAR OCH NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER, BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 Vid svårare sjukdom, olycksfall eller om försäkrad behöver hjälp utomlands, kontakta: SOS-International A/S, Danmark (ange alltid försäkringsnummer)

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2015 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01

utlandsvistelse TU14 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse TU14 VILLKOR Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse

Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse VILLKOR FÖRSÄKRING VID TILLFÄLLIG UTLANDSVISTELSE TU13 Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Var, när och för vilka försäkringen gäller 3 B Aktsamhetskrav 3 C Självrisk

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

Group Plus Tjänstereseförsäkring

Group Plus Tjänstereseförsäkring Group Plus Tjänstereseförsäkring Maj 2010 Bring on tomorrow Insurer: AIG Europe Limited Reg.nr: 516408-1027 Telephone: +46 8 506 920 00 Visiting adress: Västra Järnvägsgatan 7 Post address: Box 3506, 103

Läs mer