reseskydd för företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "reseskydd för företag"

Transkript

1 reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från (10.10)

2 innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna GILTIGHETSOMRÅDE GILTIGHETSTID FÖRSÄKRADE ERSÄTTNINGARNAS SUBSIDIARITET KRIG, NATURKATASTROF, FLYGOLYCKA ELLER KÄRNSKADA...4 RESENÄRFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL HUR DEN FÖRSÄKRADES ÅLDER PÅVERKAR GILTIGHETEN FÖRMÅNSTAGARE SJÄLVRISK GILTIGHETEN I SAMBAND MED IDROTT OCH VISSA ANDRA AKTIVITETER tävlingsidrott Vissa idrottsgrenar och aktiviteter Utvidgning SJUKDOM UNDER RESA Definition av sjukdom under resa ar RESEOLYCKSFALL Definition av ett reseolycksfall Sjukdom, lyte eller skada som är oberoende av reseolycksfallet ar...4 A VÅRDKOSTNADER FÖR SJUKDOM UNDER RESA OCH RESEOLYCKSFALL...5 A.1 MAXIMIERSÄTTNINGSTID...5 A.2 BEFINTLIG SJUKDOM...5 A.3 VÅRDKOSTNADER...5 A.3.1 Förutsättningarna för att ersättning skall betalas...5 A.3.2 Vårdkostnader som ersätts...5 A.3.3 ar...5 A.3.4 Hemhjälp...5 A.3.5 Konvalescensersättning...5 A.3.6 Vårdkostnader vid tandskador och akut tandvärk...5 A.3.7 Hemtransport av en avliden, begravning...6 B AVBRUTEN RESA...6 B.1 MED AVBRUTEN RESA AVSES...6 B.2 RESA SOM AVBRUTITS PÅ GRUND AV NÄRA ANHÖRIG...6 B.3 VAD SOM ERSÄTTS...6 B.4 HEMTRANSPORT, NÄRA ANHÖRIGS RESA...6 B.5 HUR RESDAGARNA UTRÄKNAS...6 B.6 BEGRÄNSNINGAR...6 C D BESTÅENDE MEN FÖRORSAKAT AV RESEOLYCKSFALL (C) OCH/ELLER SJUKDOM UNDER RESA (D)...7 c.1 och d.1 väntetid...7 c.2 och d.2 definition av ett bestående men...7 c.3 och d.3 definition av invaliditetsklass...7 c.4 och d.4 tidpunkt för fastsällande av men.. 7 c.5 och d.5 begränsning...7 E F DÖDSFALL...7 e.1 och f.1 försäkringsbelopp...7 e.2 och f.2 begränsningar...7 G ANNULLERAD RESA...7 G.1 DEFINITION AV ANNULLERING...7 G.2 ANNULLERING SOM BEROR PÅ NÄRA ANHÖRIGA...7 G.3 ANNULLERINGSKOSTNADER...7 G.3.1 Annulleringskostnader, det begränsade alternativet...7 G.3.2 Annulleringskostnader, det omfattande alternativet...7 g.4 begränsningar...8 H FÖRSENING FRÅN EN RESA, VÄNTETID...8 H.1 FÖRSENING FRÅN EN RESA...8 H.1.1 Vad som avses med försening...8 H.1.2 Vad som ersätts...8 h.2 väntetid...8 J MISSHANDEL, KIDNAPPNING, KRISTERAPI...8 J.1 PERSONSKADA I SAMBAND MED MISSHANDELSBROTT...8 J.1.1 Framförande av skadeståndskrav...8 J.1.2 ar...8 j.2 kidnappning...8 j.3 kristerapi...8 K HÄLSOVÅRD UNDER RESAN...9 K.1 HÄLSOVÅRDSKOSTNADER...9 k.2 tandvårdskostnader...9 k.3 förlossningskostnader...9 k.4 begränsningar...9 HUR ERSÄTTNING KAN SÖKAS UTREDNING AV FÖRSÄKRINGSFALLET VÅRDKOSTNADER FÖR SJUKDOM UNDER RESA OCH RESEOLYCKSFALL (A) AVBRUTEN RESA (B) BESTÅENDE MEN FÖRORSAKAT AV RESEOLYCKSFALL (C) OCH/ELLER SJUKDOM UNDER RESA (D) DÖDSFALL (E OCH F) OCH TRANSPORT AV AVLIDEN, BEGRAVNING (A.3.7) ANNULLERAD RESA (G) FÖRSENING ELLER VÄNTAN (H) MISSHANDEL, KIDNAPPNING, KRISTERAPI (J)..9 9 HÄLSOVÅRD UNDER RESAN (K)...9 RESGODSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL FÖRSÄKRINGSOBJEKT Försäkrade personer i den personliga och familjespecifika resgodsförsäkringen försäkrad egendom ar Självrisk FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS Plötslighet och oförutsebarhet Ersättningar som utbetalas oberoende av försäkringsbelopp Läs särskilt de begränsande villkorspunkterna i kursiv stil

3 4 BEGRÄNSNINGAR SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säkerhetsföreskrifternas betydelse Resgods i hemmet, i inkvarteringsrum och förvaringsrum i anslutning till dessa Resgods i hemmet, i inkvarteringsrum och förvaringsrum i anslutning till dessa Tilläggsanvisningar för pengar, värdepapper och betalningsmedel Tilläggsanvisningar för sport- och hobbyutrustning Iakttagande av bruksanvisningar resgods som lätt går sönder Frätande och fläckande ämnen iakttagande av föreskrifter Anmälan till transportföretaget ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER Ansökan om ersättning och utredning av försäkringsfallet Ersättningens maximibelopp alternativa ersättningar Utöver resgodsskador ersätts även kostnaderna för att begränsa en skada ersättning för skada Ersättningsbelopp Värdeminskning och affektionsvärde Mervärdesskatt HEM- OCH BILFÖRSÄKRINGENS SJÄLVRISKSKYDD hemförsäkring Bilförsäkring...12 RESEANSVARSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS Ersättningsskyldighet Konstruktioner och utrustning i en lägenhet Tillfälligt hyrd cykel, moped eller motsvarande SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV ERSÄTTNINGSOMRÅDET SÄRSKILDA ÅTGÄRDER VID INTRÄFFADE FÖRSÄKRINGSFALL Utredning av ersättningsskyldighet Värdering av skadans storlek och eventuell uppgörelse i godo rättegång och därav förorsakade kostnader Merkostnader vid förkastande av uppgörelse i godo ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER Försäkringsbelopp ett försäkringsfall Självrisk avdrag av mervärdesskatt från ersättningen solidariskt ansvar...13 RESERÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL DOMSTOLAR FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS giltighet Bestridande Ärendets natur Ett försäkringsfall ÅTGÄRDER EFTER INTRÄFFAT FÖRSÄKRINGSFALL Anmälan till Europeiska Ombud Framförande av yrkande på kostnadsersättning till den försäkrades motpart KOSTNADER SOM FÖRSÄKRINGEN INTE ERSÄTTER ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER Ersättningens maximibelopp Självrisk kostnader som ersätts Besvärstillstånd och extraordinärt ändringssökande gemensamt intresse Ersättningens belopp och hur det uträknas ÖVRIGA BESTÄMMELSER ANGÅENDE ERSÄTTNING Tidpunkt för betalning av ersättning Minskning av ersättningsskyldighet och återbetalning av kostnadsersättning

4 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR RESESKYDD FÖR FÖRETAG Till reseförsäkringsavtalet kan väljas följande försäkringar: - resenärförsäkring - resgodsförsäkring - reseansvarsförsäkring - reserättsskyddsförsäkring, om även reseansvarsförsäkring valts De valda försäkringarna är uppräknade i försäkringsavtalet. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR FÖR- SÄKRINGARNA 1 GILTIGHETSOMRÅDE Om inte annat antecknats i försäkringsavtalet, är försäkringarna i kraft enligt följande: - under utrikesresor i hela världen - i den försäkrades hemland under resor som görs till platser som fågelvägen ligger minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Försäkringarna gäller emellertid inte på dessa platser eller under resor mellan dessa platser. 2 GILTIGHETSTID Försäkringarna gäller under i försäkringsavtalet nämnda resor och däri nämnda tid. Försäkringarna upphör då den försäkrades anställnings- eller avtalsförhållande till försäkringstagaren upphör. 3 FÖRSÄKRADE Försäkrade är de personer eller persongrupper som nämns i försäkringsavtalet. Om inte annat överenskommits, - är endast de försäkrade som har sitt egentliga hem i Finland och - skall de med reseförsäkring försäkrade dessutom ha rätt till ersättningar enligt finsk sjukförsäkringslag. 4 ERSÄTTNINGARNAS SUBSIDIARITET De kostnader ett försäkringsfall förorsakar den försäkrade ersätts till den del den försäkrade inte har eller inte har haft rätt att söka ersättning för dessa med stöd av finsk sjukförsäkringslag eller någon annan lag. Från de kostnader som ett försäkringsfall förorsakar en försäkrad avdras de kostnadsersättningar som den försäkrade till följd av skadan erhåller från annat håll. Ersättning betalas inte till den del den försäkrade av samma orsak får ersättning av researrangören, trafikbolaget, hotellet eller motsvarande. 5 KRIG, NATURKATASTROF, FLYG- OLYCKA ELLER KÄRNSKADA Försäkringarna ersätter inte skador som förorsakats av - krig, väpnad konflikt eller naturkatastrof - i atomansvarighetslagen avsedd atomskada, oberoende av var atomskadan inträffat Försäkringen gäller dock under 10 dagar från det att naturkatastrofen började eller de väpnade operationerna inleddes, utom i fråga om storkrig eller om den försäkrade själv har deltagit i operationerna. Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie kan man enligt Europeiskas prövning få resenärförsäkringen att gälla också i händelse av krig, väpnad konflikt eller naturkatastrof. Ett tilläggsavtal utvidgar emellertid inte försäkringen till att gälla storkrig och inte heller situationer där den försäkrade själv har deltagit i operationerna. en gällande naturkatastrofer tillämpas inte i en situation som nämns i punkt B.3. Ur resenärförsäkringen betalas inte ersättning vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall som vid en flygolycka drabbat en person som hör till flygpersonalen eller som har hand om uppgifter som ansluter sig till flygningen. RESENÄRFÖRSÄKRING 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Försäkringen täcker sjukdom under resa som bryter ut eller reseolycksfall som inträffar under försäkringens giltighetstid. Följande alternativa ersättningsformer kan ingå i försäkringen (ersättningsform A obligatorisk): A vårdersättning för sjukdom under resa och reseolycksfall B ersättning för avbruten resa och resekostnader för ersättare C menersättning i händelse av ett reseolycksfall D menersättning i händelse av sjukdom under resa E dödsfallsersättning i händelse av reseolycksfall F dödsfallsersättning i händelse av sjukdom under resa G ersättning för annullering av resa H ersättning för försening från en resa eller för väntetid J ersättning för misshandel, kidnappning och kristerapi K ersättning för hälsovård. I vårdersättningen (A) ingår även hemtransport av en avliden, om den försäkrade avlider under resa på grund av sjukdom under resa eller reseolycksfall (A 3.7). I avbrottsersättningen (B) ingår bl.a. sjuktransport av den försäkrade till hemlandet eller till tjänstgöringslandet samt en nära anhörigs resa till en försäkrad som befinner sig i livsfara. De ersättningsformer som valts för respektive försäkrad anges i försäkringsavtalet. 2 HUR DEN FÖRSÄKRADES ÅLDER PÅVERKAR GILTIGHETEN Resenärförsäkringen upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. 3 FÖRMÅNSTAGARE Förmånstagare till dödsfallsersättning är den försäkrades anhöriga om inte försäkringstagaren eller den försäkrade med försäkringstagarens samtycke skriftligt till Europeiska meddelat någon annan förmånstagare. Ett förmånstagarförordnande, ändringar i eller annulleringar av detta måste skriftligt meddelas till Europeiska. 4 SJÄLVRISK Vid varje försäkringsfall finns en i försäkringsavtalet antecknad självrisk för ifrågavarande ersättningsslag. 5 GILTIGHETEN I SAMBAND MED IDROTT OCH VISSA ANDRA AKTIVI- TETER 5.1 Tävlingsidrott Om en sjukdom, ett olycksfall eller ett dödsfall inträffat i samband med tävlingsidrott eller träning för sådan idrott, betalas inte ersättning ur försäkringen. 5.2 Vissa idrottsgrenar och aktiviteter Ersättning betalas inte heller om en sjukdom, ett olycksfall eller ett dödsfall inträffat i samband med följande idrottsgrenar eller andra motsvarande riskfyllda aktiviteter: - kamp- eller kontaktgrenar såsom boxning, brottning, judo eller karate - kraftsport såsom tyngdlyftning eller styrkelyft - motorsport - luftsporter såsom fallskärmshopp, segelflygning, flygning med varmluftsballong, bungyhopp, hängflygning och flygning med ultralätt eller självbyggt flygplan - klättringsgrenar såsom bergsbestigning samt klipp- eller väggklättring - speedskiing eller störtlopp - utförsåkning utanför backområden som markerats som säkra - dykning med utrustning - oceanseglatser - vandringar och forskningsresor utomlands i berg, djungel, öken, ödemark eller andra obebodda trakter. 5.3 Utvidgning Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie kan man enligt Europeiskas prövning få resenärförsäkringen att gälla också vid tävlingsidrott enligt punkt 5.1 och vid träning för sådan och i samband med de idrottsgrenar eller riskfyllda aktiviteter som nämns i punkt 5.2. Tilläggsavtalen gäller dock inte bungyhopp, väggklättring utan klättersele eller bergsbestigning. 6 SJUKDOM UNDER RESA 6.1 Definition av sjukdom under resa Sjukdom under resa är en sjukdom som krävt läkarvård, som har börjat eller visat de första symptomen under resan och för vilken läkarvård givits under resan eller inom 14 dygn efter resans slut. Om det är fråga om en smittsam sjukdom med längre inkubationstid, tillämpas inte begränsningen på 14 dagar. 6.2 ar Som sjukdom under resa ersätts inte - sjukdom som har förorsakats av missbruk av alkohol eller läkemedel eller bruk av något annat rusmedel - följdsjukdomar eller bieffekter förorsakade av organtransplantation - höjdsjuka. 7 RESEOLYCKSFALL 7.1 Definition av ett reseolycksfall Ett reseolycksfall är en plötslig yttre händelse genom vilken den försäkrade under en resa oavsiktligt förorsakas kroppsskada. 4

5 Som reseolycksfall betraktas även en skada som den försäkrade oavsiktligt har ådragit sig vid en plötslig kraftansträngning eller rörelse, om läkarvård för skadan har givits inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. Som reseolycksfall betraktas även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador som förorsakats av betydande förändringar i trycket, gasförgiftning samt förgiftning av ett ämne som den försäkrade förtärt av misstag, då dessa händelser inträffar oavsiktligt under en resa. 7.2 Sjukdom, lyte eller skada som är oberoende av reseolycksfallet Om en sjukdom, ett lyte eller en skada som är oberoende av ett olycksfall som inträffar under en resa väsentligt bidragit till den skada som uppstått i samband med ett reseolycksfall eller förlängt botandet av denna, betalas vård- eller menersättning endast till den del vårdkostnaderna eller det bestående menet måste anses vara ett resultat av reseolycksfallet. 7.3 ar Som reseolycksfall ersätts inte en skada som förorsakats - av ett försäkringsfall som berott på den försäkrades sjukdom, lyte eller skada - av ett operativt ingrepp, vård eller något annat medicinskt ingrepp, såvida inte ingreppet gjorts för behandlingen av en skada som ersätts som ett reseolycksfall - av förgiftning som framkallats av läkemedel, alkohol eller något annat rusmedel som den försäkrade använt eller av ett ämne som den försäkrade förtärt som föda - på en tand eller tandprotes vid tuggning, även om en yttre faktor bidragit till skadan. Tandskador ersätts emellertid enligt villkorspunkt A en smittsam sjukdom till följd av bett eller sting - psykiska följder av olycksfall. Med avvikelse från detta ersätts dock kristerapi enligt punkt J.3 om sådan har inkluderats i försäkringsavtalet. A VÅRDKOSTNADER FÖR SJUKDOM UNDER RESA OCH RESEOLYCKSFALL Rätt till vårdersättning uppstår när sjukdom under en resa eller ett reseolycksfall förorsakat den försäkrade sådana vårdkostnader som avses i försäkringsvillkoren. A. 1 MAXIMIERSÄTTNINGSTID Vårdkostnader som förorsakats av sjukdom under resa ersätts under högst den i försäkringsavtalet nämnda tiden från det att vården inletts. Kostnader som föranletts av reseolycksfall ersätts under högst tre års tid från det att olycksfallet inträffade. A.2 BEFINTLIG SJUKDOM Ersättning betalas också för vårdkostnader som förorsakats av en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom eller en plötslig försämring av tillståndet under resan, om en sådan förvärring eller försämring enligt allmän medicinsk erfarenhet inte har varit sannolik eller kunnat förväntas. I sådana fall ersätts endast akut vård av typ första hjälpen som getts på destinationsorten och under högst en vecka från det vården inleddes. A.3 VÅRDKOSTNADER A.3.1 Förutsättningarna för att ersättning skall betalas En förutsättning för att vårdkostnader skall ersättas är att undersökningen eller behandlingen av sjukdomen under resa eller reseolycksfallet har ordinerats av en läkare. Dessutom måste undersökningarna och behandlingarna följa allmänt accepterad medicinsk praxis och vara nödvändiga för behandlingen av den ifrågavarande sjukdomen eller den av ett reseolycksfall förorsakade skadan. A.3.2 Vårdkostnader som ersätts Av de kostnader sjukdom under resa eller reseolycksfall förorsakat ersätts följande: - vårddagsavgifter på sjukhus - arvoden till läkare eller inom hälsovårdssektorn utbildade sjukvårdare för undersökningsoch vårdåtgärder - kostnader föranledda av högst fem fysikaliska eller därmed jämförbara behandlingar per olycksfall eller sjukdom, och endast om vården givits på en vårdinrättning - kostnader för läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet eller en motsvarande utländsk myndighet - skäliga resekostnader till en läkare på orten eller en lämplig vårdinrättning - kostnader för återanskaffning eller reparation av glasögon eller kontaktlinser, hörapparat, tandprotes eller säkerhetshjälm som varit i bruk och skadats vid reseolycksfallet, förutsatt att reseolycksfallet föranlett läkarvård och reparationen eller återanskaffningen skett inom två månader efter olycksfallet - under resan nödvändiga telefonkostnader upp till 170 euro - kostnader för anskaffning av nödvändiga nödvändighetsartiklar upp till 170 euro, när dessa på grund av de lokala förhållandena inte ingår i sjukhusvården - endast rehabilitering som givits på sjukvårdsinrättning. Enligt Europeiskas förhandsgodkännande ersätts dessutom som vårdkostnader för sjukdom under resa och reseolycksfall även andra kostnader, om en av den försäkrade vidtagen åtgärd har begränsat en ersättningsbar skada eller sänkt de ersättningsbara kostnaderna. A.3.3 ar Andra kostnader än de ovan i punkt nämnda A.3.2 ersätts inte. Av försäkringsavtalet framgår om man i det valt en begränsning av kostnadernas ersättningsbarhet som gäller Norden. I så fall ersätts kostnader som i Norden förorsakats av sjukvård, vårddagsavgifter m.m. endast enligt vad sjukvården inom den offentliga sektorn debiterar av sina patienter. Europeiska kan kräva att den försäkrade på Europeiskas bekostnad transporteras till hemlandet eller tjänstgöringslandet för vård, antingen på medicinska grunder eller om den lokala vården skulle visa sig mycket dyr i förhållande till motsvarande vård i hemlandet eller tjänstgöringslandet. Om den försäkrade inte följer detta krav, kan ersättningen minskas. Vid andra än akuta sjukdoms- eller olycksfall förutsätts ett förhandsgodkännande av Europeiska eller dess representant, t.ex. Euro-Center, om sjukhusets vårddagsavgifter är över euro per dygn eller om sjukhusvården fortgår över tre dygn. Om förhandsgodkännande inte begärts, kan ersättningen minskas. Nedan uppräknas exempel på kostnader som inte ersätts ur resenärförsäkringens vårdersättningsform: - kostnader föranledda av graviditet, förlossning, abort, sterilisering, undersökning och behandling av barnlöshet eller konstbefruktning - undersökningar och behandling till följd av ändringar i synförmåga, ej heller korrigeringsoperationer av synförmågan, utom i det fall att de beror på sjukdom under resa eller reseolycksfall - anskaffning av glasögon eller kontaktlinser, utom i en situation som nämns i punkt A kostnader för anskaffning av spårämnes-, mineral-, närings-, naturmedicin- och vitaminpreparat eller för anskaffning av antroposofiska eller homeopatiska produkter - kostnader för läkemedel eller vård som i första hand förbättrar livskvaliteten - kostnader för att ett allmänt kommunikationsmedel måste ändra reseplanen till följd av en försäkrads sjukdom under resa eller reseolycksfall. A.3.4 Hemhjälp Som vårdkostnader ersätts kostnader för hemhjälp till följd av en försäkrads sjukdom under resa eller reseolycksfall. Hemhjälpen skall ha ordinerats av en läkare och den som utför arbetet skall vara någon annan än en nära anhörig till den försäkrade. Med nära anhörig avses en sådan person som finns uppräknad i den omfattande listan (punkt B.2) på nära anhöriga. Ersättning för hemhjälp betalas för högst 15 dagar, dock sammanlagt högst euro. A.3.5 Konvalescensersättning Med konvalescens avses den försäkrades tillfrisknande från sjukdom under resa eller reseolycksfall. Konvalescensersättning betalas för åtgärder som främjat tillfrisknandet. Dylika är kostnader för sådana åtgärder, händelser och anskaffning av utrustning som har en främjande inverkan på konvalescensen. Konvalescensersättning betalas för den del av sjukledigheten som överskrider 30 dagar och som förorsakats av sjukdom under resa eller reseolycksfall och som ordinerats av läkare. Ersättningen är högst 50 euro för varje sjukledighetsmånad efter de första 30 dagarna, dock högst för sex månader. Ersättningen utbetalas på basis av kostnadsverifikat i original. A.3.6 Vårdkostnader vid tandskador och akut tandvärk För vårdkostnaderna vid tandskador förorsakade av ett reseolycksfall ersätts nödvändiga kostnader för av en tandläkare given eller ordinerad behandling eller undersökning inklusive skäliga lokala resekostnader. 5

6 Om en tand eller tandprotes skadats vid tuggning ersätts vårdkostnader och skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt högst 120 euro. För nödvändig behandling av akut tandvärk ersätts vårdkostnaderna inklusive skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt 120 euro. En förutsättning är att värken har börjat och vården getts under resan. A.3.7 Hemtransport av en avliden, begravning Om den försäkrade avlider under resan, ersätts skäliga kostnader för hemtransport till den försäkrades boningsort i hemlandet eller för begravningskostnader utomlands. Dessa kostnader ersätts oberoende av orsaken till dödsfallet. B AVBRUTEN RESA Av försäkringsavtalet framgår om denna ersättningsform gäller för den försäkrade. B.1 MED AVBRUTEN RESA AVSES En avbruten resa är en av tvingande skäl gjord ändring av en påbörjad resa om skälet är: - att den försäkrade drabbats av sjukdom eller olycksfall under resan. Huruvida skälet är tvingande avgörs på medicinska grunder - en egendomsskada på minst euro på den försäkrades egendom i hemlandet - ett brott eller ett försök till ett sådant som riktats mot den försäkrade - en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbat en nära anhörig till den försäkrade (se punkt B.2). B.2 RESA SOM AVBRUTITS PÅ GRUND AV NÄRA ANHÖRIG Den försäkrade har rätt till ersättning om han av tvingande skäl har varit tvungen att återvända tidigare eller senare än avsett till hemlandet eller tjänstgöringslandet på grund av en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbat en nära anhörig till den försäkrade. Huruvida skälet till att resan avbröts är tvingande avgörs på medicinska grunder. Till resenärförsäkringen kan väljas antingen en omfattande eller en begränsad lista på nära anhöriga. Det valda alternativet har antecknats i försäkringsavtalet. Enligt den omfattande listan är nära anhöriga till den försäkrade - make eller i samma hushåll boende sambo - barn och fosterbarn - makens eller i samma hushåll boende sambos barn - barnbarn - föräldrar - far/morföräldrar eller svärföräldrar - syskon - makens syskon - svärdotter eller svärson - om så önskas, en person som på förhand skriftligen anmälts till Europeiska. Enligt den begränsade listan är nära anhöriga till den försäkrade - make eller i samma hushåll boende sambo - barn - föräldrar - om så önskas, en person som på förhand skriftligen anmälts till Europeiska. Personer som lever i ett registrerat partnerskap jämställs i listan över nära anhöriga med make. B.3 VAD SOM ERSÄTTS Vid avbruten resa ersätts - 45 euro per dag för de resdagar den försäkrade har förlorat till följd av att resan avbrutits på grund av att han varit intagen på sjukhus eller återvänt tidigare än avsett. Ersättning för förlorade resdagar på grund av sjukhusvård betalas endast till den insjuknade. Ersättning för en och samma tidsperiod betalas antingen för sjukhusvård eller för för tidig hemkomst - kostnader för tjänster, utflykter och resor på resmålet som den försäkrade inte har utnyttjat men betalat separat i förskott. Dessa kostnader ersätts dock sammanlagt högst upp till euro - den försäkrades under resan föranledda nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader - av Europeiska godkända skäliga resekostnader för en ny resa tillbaka till resmålet, om resan görs under försäkringens giltighetstid och är nödvändig på grund av att anställningen eller studierna vid en läroinrättning fortsätter. Returen till resmålet skall ske senast inom 60 dygn efter försäkringsfallet - ersättares resa om den försäkrade av tvingande skäl på grund av en i punkt B.1 nämnd orsak är tvungen att avbryta sin resa eller arbetsuppgift och han av affärsmässiga skäl genast måste ersättas med en annan person. I ersättning betalas nödvändiga och skäliga kostnader för en ersättares resa (tur- och returbiljett) och inkvartering för högst 60 dagar, dock sammanlagt högst euro. Huruvida det för den försäkrade förelåg tvingande skäl till att avbryta resan avgörs på medicinska grunder. Ersättning för förlorade resdagar betalas för högst 45 dagar, dock högst det i förväg betalda priset för resan. Ersättning betalas inte om den försäkrades resa från hem- eller tjänstgöringslandet vid skadetillfället har varat längre än 90 dagar. Extra rese- och inkvarteringskostnader ersätts utöver i de i B.1 uppräknade fallen även vid naturkatastrofsituationer, då den försäkrade placerar sig på en ny tillfällig boningsplats. I ersättning för kostnader betalas 50 euro per dygn för högst 20 dygn. Ersättningen utbetalas på basis av kostnadsverifikat i original. B.4 HEMTRANSPORT, NÄRA ANHÖRIGS RESA Enligt Europeiskas förhandsgodkännande ersätts dessutom som kostnader för avbruten resa - kostnaderna för sjuktransport av den försäkrade till hemlandet eller tjänstgöringslandet och skäliga rese- och uppehållskostnader för en nödvändig ledsagare. - en i den valda begränsade eller omfattande listan nämnd nära anhörigs skäliga reseoch uppehållskostnader vid resa till den försäkrade och tillbaka till den nära anhörigas boningsort, om den försäkrade enligt den behandlande läkaren befinner sig i ett livshotande tillstånd och den försäkrade inte har någon nära anhörig på resmålet. Ersättning för en nära anhörigs resa till den försäkrade betalas dock högst under 30 dygn. B.5 HUR RESDAGARNA UTRÄKNAS Resdagarna räknas i fulla 24 timmars perioder från det att resan började. De förlorade resdagarna räknas på motsvarande sätt från det att sjukhusvården började eller resan avbröts tills sjukhusvården upphörde eller högst till den tidpunkt då resan var avsedd att avslutas. Om den sista på detta sätt beräknade fulla perioden överskrids med 12 timmar, räknas även detta som en dag. B.6 BEGRÄNSNINGAR Ersättning för avbruten resa betalas inte, om orsaken till att resan avbröts var den försäkrades fruktan för att smittas av sjukdom eller någon annan rädsla. En försäkrads för tidiga återkomst från en resa på grund av sjukdom under resa eller reseolycksfall ersätts endast om vården på medicinska grunder kräver att den försäkrade återvänder till hemlandet eller tjänstgöringslandet. Om till den försäkrade betalats ersättning på grund av avbruten resa, erhåller han inte ersättning på basis av punkt G (annullering av resa). 6

7 C D BESTÅENDE MEN FÖRORSAKAT AV RESEOLYCKSFALL (C) OCH/ELLER SJUKDOM UNDER RESA (D) Av försäkringsavtalet framgår huruvida menersättningsformen i händelse av bestående men förorsakat av reseolycksfall (C) och/eller sjukdom under resa (D), samt försäkringsbeloppet för menersättningsformen gäller för den försäkrade. C.1 OCH D.1 VÄNTETID Rätt till menersättning uppstår när den försäkrade till följd av ett reseolycksfall (C) eller sjukdom under resa (D) som inträffat under menersättningsformens giltighetstid förorsakats ett bestående men och detta men har fortgått tre månader. C.2 OCH D.2 DEFINITION AV ETT BESTÅENDE MEN Med bestående men avses ett medicinsk bedömt allmänt men som ett reseolycksfall eller en sjukdom under resa förorsakat den försäkrade och som medicinskt sett sannolikt inte kan botas. Då menet fastställs beaktas endast sjukdomens, menets eller den nedsatta funktionens art. Den skadades individuella omständigheter såsom yrke eller intressen påverkar inte fastställandet av menet. C.3 OCH D.3 DEFINITION AV INVALIDITETSKLASS Menets omfattning fastställs enligt det beslut om invaliditetsklassificering som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring och som gällde vid tidpunkten då reseolycksfallet inträffade eller behandlingen av sjukdomen under resa inleddes. Skadorna och sjukdomarna är indelade i invaliditetsklasser från 1 till 20 så, att invaliditetsklass 20 motsvarar största och invaliditetsklass 1 minsta ersättningsbara men. Enligt beslutet om invaliditetsklassificering tillämpas invaliditetsklass 1 endast vid ögon- och fingerskador. Vid ett fullständigt men, d.v.s. ett men enligt invaliditetsklass 20, betalas i engångsersättning det försäkringsbelopp som gällde då reseolycksfallet inträffade eller behandlingen av sjukdomen under resa inleddes. Vid partiellt bestående men betalas i engångsersättning så många tjugondelar av det försäkringsbelopp som invaliditetsklassen utvisar. C.4 OCH D.4 TIDPUNKT FÖR FASTSTÄL- LANDE AV MEN Ett bestående men förorsakat av reseolycksfall fastställs senast då tre år har förflutit sedan reseolycksfallet inträffade. Om menet ändras med minst två invaliditetsklasser innan det har gått tre år sedan ersättningen betalades, ändras ersättningen på motsvarande sätt. En betald ersättning återkrävs dock inte. Ett bestående men förorsakat av sjukdom under resa fastställs då 12 månader förflutit sedan det första läkarbesöket. Tilläggsersättning för att menet förvärras betalas inte, om en ändring av invaliditetsklassen sker senare än 12 månader efter det att engångsersättning för menet betalats. C.5 OCH D.5 BEGRÄNSNING I punkt A.2 i försäkringsvillkoren har konstaterats att vid en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom hos den försäkrade eller en plötslig försämring av hans tillstånd under resan, ersätts endast en i försäkringsvillkoren nämnd, under resan given akut vård av typ första hjälpen. I sådana fall betalas inte ersättning för bestående men, eftersom det inte är fråga om sjukdom under resa. E F DÖDSFALL Av försäkringsavtalet framgår om dödsfallsersättningsformen i händelse av dödsfall förorsakat av reseolycksfall (E) och/eller sjukdom under resa (F) gäller för den försäkrade, samt försäkringsbeloppet för dödsfallsersättningsformen. Rätt till dödsfallsersättning uppstår om den försäkrade avlider till följd av ett reseolycksfall eller en sjukdom under resa under den tid dödsfallsersättningsformen är i kraft. E.1 OCH F.1 FÖRSÄKRINGSBELOPP I ersättning betalas det försäkringsbelopp som gällde då reseolycksfallet eller sjukdomen under resan inträffade. E.2 OCH F.2 BEGRÄNSNINGAR Dödsfallsersättning betalas inte om den försäkrade avlider efter det att tre år förflutit sedan reseolycksfallet inträffade (E) eller efter det att över sex månader förflutit sedan behandlingen av sjukdomen under resa inleddes (F). I punkt A.2 i försäkringsvillkoren har konstaterats att vid en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom hos den försäkrade eller en plötslig försämring av hans tillstånd under resan, ersätts endast en i försäkringsvillkoren nämnd, under resan given akut vård av typ första hjälpen. I sådana fall betalas inte dödsfallsersättning, eftersom det inte är fråga om sjukdom under resa. Av försäkringsavtalet framgår om denna ersättningsform gäller för den försäkrade. G.1 DEFINITION AV ANNULLERING Försäkringen ersätter en annullerad resa. Med annullerad resa avses att den försäkrades avresa från hem- eller tjänstgöringslandet av tvingande skäl förhindras av - att den försäkrade plötsligt har insjuknat, drabbats av ett olycksfall eller avlidit. Huruvida skälet är tvingande avgörs på medicinska grunder - en egendomsskada på minst euro på den försäkrades egendom i hemlandet - en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbat en nära anhörig till den försäkrade (se punkt G.2). G.2 ANNULLERING SOM BEROR PÅ NÄRA ANHÖRIGA Den försäkrade har rätt till ersättning om resan av tvingande skäl har annullerats på grund av en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbat en nära anhörig till den försäkrade. Huruvida skälet till an-nulleringen av resan är tvingande avgörs på medicinska grunder. G ANNULLERAD RESA Till resenärförsäkringen kan väljas antingen en omfattande eller en begränsad lista på nära anhöriga. Det valda alternativet har antecknats i försäkringsavtalet. Enligt den omfattande listan är nära anhöriga till den försäkrade - make eller i samma hushåll boende sambo - barn och fosterbarn - makens eller i samma hushåll boende sambos barn - barnbarn - föräldrar - far/morföräldrar eller svärföräldrar - syskon - makens syskon - svärdotter eller svärson - om så önskas, en person som på förhand skriftligen anmälts till Europeiska. Enligt den begränsade listan är nära anhöriga till den försäkrade - make eller i samma hushåll boende sambo - barn - föräldrar - om så önskas, en person som på förhand skriftligen anmälts till Europeiska. Personer som lever i ett registrerat partnerskap jämställs i listan över nära anhöriga med make. G.3 ANNULLERINGSKOSTNADER G.3.1 Annulleringskostnader, det begränsade alternativet Vid annullering ersätts de kostnader som den försäkrade enligt researrangörens resevillkor ansvarar för. G.3.2 Annulleringskostnader, det omfattande alternativet Som annulleringskostnader ersätts utöver de i punkt G.3.1 nämnda kostnaderna, även följande kostnader för tjänster som den försäkrade inte har utnyttjat men betalat i förväg: - rese- och inkvarteringskostnader - avgifter för deltagande i kongress - hyra för bil. Som annulleringskostnader ersätts även kostnader som förorsakas av att den försäkrade för att själv kunna åka i väg på en resa skaffar en skötare för ett i samma hushåll boende barn under 15 år till följd av att barnet plötsligt insjuknat eller drabbats av ett olycksfall. Annulleringskostnader enligt denna punkt ersätts upp till sammanlagt högst euro, dock inte mer än det i förväg betalda priset för resan. 7

8 G.4 BEGRÄNSNINGAR En avbeställd resa ersätts inte om - försäkringen för den försäkrades del har trätt i kraft senare än tre dygn före avresan - orsaken till annulleringen för den försäkrades del framgått innan försäkringen trädde i kraft - orsaken till annulleringen har framgått innan resan bokades eller betalades - det plötsliga insjuknandet beror på missbruk av alkohol eller läkemedel eller på bruk av rusmedel - orsaken till annulleringen är den försäkrades fruktan för att smittas av sjukdom eller någon annan rädsla - för försäkringsfallet utbetalas ersättning på basis av punkt B (avbruten resa) i denna försäkring. H FÖRSENING FRÅN EN RESA, VÄNTETID Av försäkringsavtalet framgår om denna ersättningsform gäller för den försäkrade. H.1 FÖRSENING FRÅN EN RESA H.1.1 Vad som avses med försening Försening ersätts om den försäkrade inte hinner i tid till den plats där flyg-, båt-, tåg- eller bussresan börjar eller till den plats där en anslutningsresa startar därför att - ett allmänt kommunikationsmedel, som den försäkrade ämnat anlita eller har anlitat för att nå den plats som nämns ovan, fördröjs på grund av väderleksförhållanden, en naturkatastrof, ett tekniskt fel, en brottslig handling eller en myndighetsåtgärd eller - det fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka eller får ett tekniskt fel. H.1.2 Vad som ersätts På grund av försening ersätts de nödvändiga och skäliga kostnader som krävs för att den försäkrade skall kunna komma med på resan. Kostnaderna ersätts upp till högst euro, dock högst den ursprungliga resans pris. Om den försäkrade inte hinner med på resan, ersätts den till följd av försening annullerade resan upp till högst euro. H.2 VÄNTETID Ersättning betalas ur försäkringen om den försäkrade blir tvungen att vänta mer än sex timmar på den plats där en resa eller en anslutningsresa börjar, därför att det allmänna kommunikationsmedel som man borde resa med inte kan anlitas av orsaker som nämns i punkt H.1. I kostnadsersättning betalas högst 35 euro för varje sex timmars period som börjar efter ovan nämnda väntetid. I kostnadsersättning betalas högst 350 euro per försäkrad. J MISSHANDEL, KIDNAPPNING, KRISTERAPI Av försäkringsavtalet framgår om denna ersättningsform gäller för den försäkrade. J.1 PERSONSKADA I SAMBAND MED MISSHANDELSBROTT Om den försäkrade har skadats utomlands under resan genom misshandel eller genom ett annat avsiktligt våldsdåd, får han ersättning för den sveda och värk och det inkomstbortfall som gärningen har förorsakat. Ersättningen är lika stor som det belopp som skadevållaren är eller vore skyldig att betala enligt finsk lagstiftning. Dessa ersättningar uppgår till maximalt euro. J.1.1 Framförande av skadeståndskrav Om åtal väcks mot skadevållaren, skall den försäkrade ställa anspråk på skadestånd av denne om Europeiska så kräver. Europeiska betalar härvid den försäkrades rättegångskostnader. J.1.2 ar Ersättning betalas endast om skadevållaren har förblivit okänd eller inte kan betala skadestånd. Ersättning betalas för en och samma misshandel dock endast på basis av en enda av Europeiska beviljad resenärförsäkring. Ersättningar betalas inte - om skadorna har förorsakats av en person som nämns i den omfattande listan på nära anhöriga i punkt B.2 - om skadan har samband med yrkesutövning, tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. J.2 KIDNAPPNING Om den försäkrade kidnappas under resan, betalas ersättning för psykiskt och fysiskt lidande för den tid frihetsberövandet varat. Med kidnappning avses en situation där någon med våld eller under hot om våld genom kapning berövar den försäkrade hans frihet. Dessutom förutsätts att kaparen har för avsikt att äventyra den försäkrade hans liv eller hälsa om man inte tillmötesgår det krav kaparen framfört. För psykiskt och fysiskt lidande betalas ersättning till den försäkrade sammanlagt 80 euro per dygn, för en och samma kidnappning dock högst för 90 dygn. Ersättning betalas inte om försäkringsfallet har förorsakats av en person som nämns i den omfattande listan på nära anhöriga i punkt B.2. J.3 KRISTERAPI Kristerapi ersätts om den försäkrade under sin resa råkat i en akut psykisk kris till följd av en plötslig och oförutsedd händelse, såsom - rån, hot eller överfall - allvarlig olycksfallsskada eller sjukdom - annan traumatisk händelse såsom eldsvåda, explosion, trafikolycka, naturkatastrof, kapning eller terrordåd. Om den försäkrade avlider under resan till följd av någon ovan nämnd händelse kan kristerapi även ges till på den försäkrades resa medföljande make eller sambo, registrerad partner och barn. Behovet av kristerapi bedöms på medicinska grunder. Som kristerapi ersätts kostnaderna för psykoterapi som givits av en psykiater eller en av en läkare ordinerad psykolog. Ersättning för terapi betalas för högst tio besök inom sex månader från den händelse som föranledde terapibehovet, sammanlagt högst euro. Ersättning betalas inte om den som förorsakade den händelse som föranledde terapibehovet är en person som nämns i den omfattande listan på nära anhöriga (punkt B.2). 8

9 K HÄLSOVÅRD UNDER RESAN Av försäkringsavtalet framgår om denna ersättningsform gäller för den försäkrade samt de valda försäkringsbeloppen. Denna ersättningsform gäller endast under utlandsuppdrag. K.1 HÄLSOVÅRDSKOSTNADER Som hälsovårdskostnader ersätts under försäkringsperioden: - årlig hälsokontroll samt eventuella av läkare till följd av denna ordinerade fortsatta undersökningar - kontroller vid moderskaps- och barnrådgivningsbyråer - vaccinationer - utöver synkontroll dessutom högst en gång vart tredje år 50 % av glasögonkostnaderna, om nya glasögon är nödvändiga på grund av ändring i synförmågan. K.2 TANDVÅRDSKOSTNADER Som tandvårdskostnader ersätts - grundundersökningar - skälig vård för att upprätthålla tändernas kondition K.3 FÖRLOSSNINGSKOSTNADER Under förutsättning att denna ersättningsform för den försäkrade varit i kraft oavbrutet i minst tio (10) månader, ersätts - en förlossning som sker i ett sjukhus i tjänstgöringslandet eller i den försäkrades hemland samt nödvändiga medicinska åtgärder i anslutning till denna - den försäkrades (den födande modern) resa i billigaste klass till hemlandet för att föda samt lokala resekostnader. HUR ERSÄTTNING KAN SÖKAS I förlossningskostnaderna ingår inte kostnader för telefon, privatrum eller annat som inte är nödvändigt ur medicinsk synvinkel. Inkvarterings- och boendekostnader i hemlandet ingår inte i förlossningskostnaderna. K.4 BEGRÄNSNINGAR Andra än ovan i punkterna K.1 K.3 nämnda kostnader ersätts inte. Ur resenärförsäkringens hälsovårdsersättningsform ersätts inte t.ex. - kontroller och åtgärder till följd av sjukdom under resa, reseolycksfall eller kronisk sjukdom med undantag av en årlig uppföljningskontroll av en kronisk sjukdom - läkarundersökning eller tandvård som utförts av kosmetiska skäl - mediciner eller mineralspårämnen - behandling av barnlöshet - resekostnader förutom vid förlossning. 1 UTREDNING AV FÖRSÄKRINGSFALLET Den som ansöker om ersättning skall tillställa Europeiska en skriftlig utredning av försäkringsfallet. Detta kan göras genom att fylla i Europeiskas blankett för ansökan om ersättning. Europeiska skall dessutom tillställas ett läkarutlåtande som gäller sjukdomen eller olycksfallet under resan, den adress till vilken ersättningen skall betalas samt vid behov resebiljetten eller annat verifikat som gäller resan. Den försäkrade skall själv underteckna ansökan om ersättning. Om den försäkrade är minderårig eller omyndig, skall ansökan om ersättning undertecknas av den försäkrades intressebevakare. 2 VÅRDKOSTNADER FÖR SJUKDOM UNDER RESA OCH RESEOLYCKS- FALL (A) Den ersättningssökande skall tillställa bolaget de räkningar eller kvitton i original som gäller sjukdomen eller olycksfallet under resan och eventuella verifikat enligt sjukförsäkringslagen vilka hänför sig till dessa. För mediciner skall tillställas både recept och apotekskvitto. 3 AVBRUTEN RESA (B) Den ersättningssökande skall tillställa Europeiska verifikat i original över extra kostnader, ämbetsbetyg som anger släktskapsförhållande samt övriga handlingar som gäller försäkringsfallet. För ersättningen av förlorade resdagar skall ersättningssökanden också tillställa Europeiska en utredning av vilken den avsedda dagen för återresan samt priset på den ursprungliga resan framgår. 4 BESTÅENDE MEN FÖRORSAKAT AV RESEOLYCKSFALL (C) OCH/ ELLER SJUKDOM UNDER RESA (D) Den som ansöker om ersättning skall tillställa Europeiska ett läkarutlåtande av vilket framgår tillståndet för den försäkrades skada eller sjukdom, när tillståndet stabiliserats. 5 DÖDSFALL (E OCH F) OCH TRANS- PORT AV AVLIDEN, BEGRAVNING (A.3.7) För utbetalningen av dödsfallsersättningen skall ersättningssökanden tillställa Europeiska dödsattest, polisundersökningsprotokoll och en officiell utredning av förmånstagarna. För kostnaderna för hemtransport eller för kostnader för begravning utomlands skall bolaget tillställas räkningar eller kvitton i original. 6 ANNULLERAD RESA (G) Den som ansöker om ersättning skall tillställa Europeiska läkarintyg, krediteringsintyg av researrangör, resebiljetterna i original eller intyg av researrangören om priset på resan samt ämbetsbetyg om resan annulleras på grund av en nära anhörigs sjukdom, skada eller död. 7 FÖRSENING ELLER VÄNTAN (H) Ersättningssökanden skall tillställa försäkringsbolaget åkeriets eller någon myndighets intyg över försäkringsfallet samt verifikat över de extra kostnaderna i original. Vid förseningsfall skall bolaget tillställas de outnyttjade resebiljetterna i original. 8 MISSHANDEL, KIDNAPPNING, KRISTERAPI (J) För misshandel som inträffat utomlands skall den som söker ersättning tillställa Europeiska ett läkarutlåtande om skadorna (ersättning för sveda och värk) samt arbetsgivarens intyg om eventuellt inkomstbortfall, skattekort samt läkarintyg om sjukledighet (ersättning för inkomstbortfall). Den som ansöker om ersättning för kidnappning skall tillställa Europeiska en utredning om de orsaker som ledde till kidnappningen, kidnappningen, dess längd samt ett läkarutlåtande. Den som ansöker om ersättning för kristerapi skall tillställa Europeiska en utredning om de orsaker som föranledde kristerapin, ett läkarutlåtande samt räkningar och kvitton i original. 9 HÄLSOVÅRD UNDER RESAN (K) Den som ansöker om ersättning för hälsovård skall tillställa bolaget räkningar eller kvitton i original och eventuella verifikat enligt sjukförsäkringslagen vilka hänför sig till dessa. 9

10 RESGODSFÖRSÄKRING 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Försäkringen täcker de sakskador som drabbar resgodset under försäkringens giltighetstid. Till försäkringen kan dessutom väljas ett självriskskydd för hem- och bilförsäkringen. 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 2.1 Försäkrade personer i den personliga och familjespecifika resgodsförsäkringen Av försäkringsavtalet framgår om försäkringen är personlig eller familjespecifik. Försäkrade i den familjespecifika försäkringen är utöver den försäkrade dessutom familjemedlemmar som stadigvarande bor med honom i samma hushåll och på samma adress. Den personliga försäkringen gäller endast den försäkrade. 2.2 Försäkrad egendom Försäkringen täcker de i försäkringsavtalet nämnda personernas resgods. De valda försäkringsbeloppen framgår av försäkringsavtalet. Med resgods avses egendom som den försäkrade tagit med på resan eller skaffat under resan, inklusive förvärvsarbetsredskap, datorer samt mobiltelefoner. Resgodset är försäkrat sammanlagt upp till det försäkringsbelopp som nämns i försäkringsavtalet. Betalningsmedel och värdepapper anses som resgods då den försäkrade bär dem med sig eller då de förvaras i ett låst förvaringsfack. Av försäkringsavtalet framgår om detta tilläggsskydd gäller för den försäkrade samt de valda försäkringsbeloppen. 2.3 ar Resgods avser inte - motordrivna fordon, husvagnar och andra släpvagnar, vatten- och luftfarkoster, ej heller delar av och tillbehör till dessa med undantag av nycklar till motordrivna fordon - segelbrädor jämte segel - handelsvaror, varuprover, reklammaterial, filmer och band som används i kommersiellt syfte eller för undervisning, fotografier, ritningar, programdisketter och filer - manuskript, samlingar och delar av dem - hemlösöre, flyttgods och separata fraktgodstransporter - djur och växter. 2.4 Självrisk Vid varje försäkringsfall finns en i försäkringsavtalet antecknad självrisk. 3 FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS 3.1 Plötslighet och oförutsebarhet Försäkringen ersätter direkta sakskador som under dess giltighetstid förorsakats av en plötslig och oförutsedd händelse. 3.2 Ersättningar som utbetalas oberoende av försäkringsbelopp Oberoende av försäkringsbelopp ersätts - skäliga kostnader för efterforskning av försvunnet resgods om detta lämnats för förvaring på ett hotell, hos ett transport- eller trafikföretag, en researrangör eller motsvarande - skäliga kostnader för begränsning av skadan - kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då resgods som inlämnats för transport försenas minst två timmar från det att den försäkrade anlänt till målet för utresan. Ersättningen är högst 340 euro. - för anskaffning av kläder och accessoarer dessutom högst 670 euro då det resgods som lämnats för transport blir försenat och den försäkrade innan resan inleddes har kommit överens om att han på destinationsorten håller ett föredrag eller deltar på en konferens. Anskaffningen skall göras innan den försäkrade håller föredraget eller deltar på konferensen. - rese-, inkvarterings- och telefonkostnader som uppkommit till följd av stöld av resebiljetter, visum eller pass under resa upp till sammanlagt 170 euro. 4 BEGRÄNSNINGAR Försäkringen ersätter inte skador - som förorsakats av sedvanlig användning av ett föremål, bristfälligt emballage, slitage, skavning, repning, korrosion eller ett motsvarande småningom fortskridande fenomen - som förorsakats av sedvanliga väderförhållanden eller naturfenomen - som förorsakats av myndighetsåtgärder - som ersätts på basis av någon speciallag eller garanti - som förorsakats cyklar, skidor eller andra idrottsredskap då dessa används för avsett ändamål, om inte någon utomstående avsiktligt vållat skadorna - som beror på att resgods förkommit eller kvarglömts. Resgods anses ha förkommit om den försäkrade inte har kunnat nämna någon viss plötslig händelse som varit orsak till att resgodset förkommit. Försäkringen ersätter emellertid upp till 85 euro skador till följd av att annat resgods än betalningsmedel eller värdepapper förkommit eller kvarglömts, förutsatt att tidpunkten och platsen samt omständigheterna för händelsen fastställs och att skadan omedelbart har konstaterats under resan på platsen för händelsen och att den då bevisligen har anmälts till en utomstående. Annat resgods än betalningsmedel eller värdepapper som lämnats i förvar hos researrangören eller motsvarande och förkommer ersätts till fullo, dock högst upp till försäkringsbeloppet, om inte annat följer av försäkringens säkerhetsföreskrifter. 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5.1 Säkerhetsföreskrifternas betydelse Den försäkrade skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som ges i försäkringsvillkoren, försäkringsbeskedet eller annars skriftligt. Om den försäkrade underlåter att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen minskas eller kravet på ersättning avslås enligt punkt 6 i de allmänna avtalsvillkoren. 5.2 Resgods i hemmet, i inkvarteringsrum och förvaringsrum i anslutning till dessa Skyldighet att låsa Dörrar, fönster, luckor och annat tillträde till de rum där resgods förvaras skall vara stängda på ett betryggande sätt med tanke på stöld- och inbrottsrisken. Rummen skall vara stängda på ett sådant sätt att man inte kan ta sig in utan att skada konstruktioner eller lås Om resgods förvaras i motorfordon, husvagnar eller båtar skall fordonen och husvagnarna vara låsta Värdeföremål samt värdefulla föremål eller apparater. Om resgods förvaras i ett hotellrum, en hytt eller på ett annat motsvarande inkvarteringsställe skall värdeföremål och föremål samt apparater vilkas värde överstiger 500 euro förvaras i ett fast, särskilt låst utrymme. I säkerhetsföreskrifterna avser värdeföremål bl.a. smycken, föremål av ädelmetall, pälsar och pälsverk, värdefulla samlingar och konstverk Nycklar till förvaringsrum Nycklar till bostaden, inkvarterings- eller förvaringsrummen får inte lämnas eller gömmas i närheten av dessa rum. Låset skall omedelbart bytas ut eller så skall kombinationen ändras om det finns anledning att anta att en obehörig person fått tillgång till nyckeln. Försäkringen ersätter inte kostnaderna för byte av lås eller ändring av kombinationen. 5.3 Resgods i hemmet, i inkvarteringsrum och förvaringsrum i anslutning till dessa Skyldighet att hålla uppsikt Medfört resgods skall stå under kontinuerlig uppsikt. Den försäkrade får inte lämna sitt resgods utan kontinuerlig uppsikt på allmänna platser såsom på trafikstationer, torg, i restauranger, affärer, inkvarteringsrörelsers vestibuler, på badstränder, idrottsplaner, i allmänna kommunikationsmedel eller vid allmänna sevärdheter och besöksobjekt Låst och fast förvaringsutrymme Om medfört resgods inte övervakas, måste det lämnas i ett låst och fast förvaringsutrymme som inte kan öppnas utan att man söndrar konstruktioner eller lås Värdeföremål, datorer samt optisk och elektronisk utrustning Värdeföremål, datorer samt optisk eller elektronisk utrustning får inte förvaras i lätta släpvagnar, tält, skidboxar, sido- eller tankväskor. Om värdeföremål, datorer samt optisk och elektronisk utrustning förvaras i dylika fordon, husvagnar eller båtar skall föremålen och utrustningen förvaras i ett fast, särskilt låst utrymme eller förvaringsfack som man inte kan bryta sig in i utan att söndra konstruktioner eller lås. I allmänna kommunikationsmedel skall värdeföremål, datorer samt optisk och elektronisk utrustning transporteras som handbagage. 5.4 Tilläggsanvisningar för pengar, värdepapper och betalningsmedel Pengar, andra betalningsmedel och värdepapper får inte lämnas i ett hotellrum, en hytt eller på ett annat motsvarande inkvarteringsställe, i ett motorfordon, en husvagn, båt, lätt släpvagn eller i ett tält, en skidbox, sido- eller tankväskor och de skall i allmänna kommunikationsmedel transporteras som handbagage. Koden till bank-, kredit- eller motsvarande betalningskort får inte förvaras i närheten av kortet. Kortet får inte användas så att en utomstående får kännedom om koden. 5.5 Tilläggsanvisningar för sportoch hobbyutrustning En cykel skall med tanke på stöldrisken vara låst med ett säkerhetslås. 10

11 Om skidor, snöbrädor eller annan sportutrustning som försäkrats med en resgodsförsäkring måste lämnas utomhus eller i utrymmen avsedda för allmänt bruk utan bevakning, skall den vara fastlåst vid ett för ändamålet avsett ställ eller vid ett annat lämpligt fast föremål. 5.6 Iakttagande av bruksanvisningar De bruksanvisningar föremålets tillverkare, försäljare eller importör givit måste iakttas. 5.7 Resgods som lätt går sönder Resgods som lätt går sönder inklusive datorer samt optisk och elektronisk utrustning skall i allmänna kommunikationsmedel transporteras som handbagage. Transportbolagets skriftliga anvisningar gällande transport av resgods skall iakttas. 5.8 Frätande och fläckande ämnen Frätande och fläckande ämnen samt flaskor och förpackningar som innehåller vätskor skall skyddsinpackas separat från annat medfört resgods. 5.9 Iakttagande av föreskrifter Föreskrifter givna av lokal myndighet, researrangör eller motsvarande skall iakttas Anmälan till transportföretaget Om resgods har tagit skada eller förkommit under transport eller förvaring, skall en representant för transportföretaget eller åkeriet underrättas på behörigt sätt och krav på ersättning skall ställas på denne. 6 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 6.1 Ansökan om ersättning och utredning av försäkringsfallet Den ersättningssökande skall utan dröjsmål underrätta Europeiska om försäkringsfallet genom att fylla i Europeiskas skadeanmälan. Den som yrkar på ersättning skall till Europeiska överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredningen av Europeiskas ansvar. Sådana är handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras om en skada har inträffat, hur stor den är och till vem ersättningen skall betalas. Exempelvis polisundersökningsprotokoll, polisanmälan kan behövas. Ett brott skall omedelbart anmälas till polisen på gärningsorten Handlingarna och kostnaderna för dessa Polisundersökningsprotokoll Polisundersökningsprotokoll skall på begäran tillställas Europeiska. Europeiska ersätter lösenkostnaderna för polisundersökningsprotokoll och andra av myndigheter utfärdade intyg som bolaget begärt för skaderegleringen Cykelstöld Vid yrkande på ersättning för en stöldskada som gäller en cykel skall Europeiska i samband med skadeanmälan tillställas en kopia av polisanmälan bestyrkt av polisen, bägge nycklarna till cykellåset, och cykelns garantibevis, som anger numren på cykelns ram och lås Reparationskostnadskalkyl Om Europeiska för skaderegleringen begär en reparationskostnadskalkyl, ersätts de därav föranledda kostnaderna Inspektion av skada och förvaring av skadat föremål Europeiska skall beredas tillfälle att inspektera skadan. En inspektion eller värdering av skadan som Europeiska företar är inte ett bevis på att skadan ersätts på basis av försäkringen. Ett skadat föremål får inte förstöras utan särskild anledning. Skadade glasögon skall vid ansökan om ersättning lämnas till bolaget om de inte kan repareras. 6.2 Ersättningens maximibelopp Europeiska är skyldigt att ersätta egendom med högst det belopp som motsvarar egendomens återanskaffnings- eller dagsvärde (punkt 6.5.1). Det i försäkringsavtalet antecknade försäkringsbeloppet är det maximala ersättningsbeloppet oavsett resgodsets totala värde. 6.3 Alternativa ersättningar Reparation av resgods I första hand ersätts det skadade resgodset genom att man låter reparera det. Om reparationskostnaderna överstiger resgodsets värde sådant det fastställts i dessa ersättningsbestämmelser, är ersättningen dock högst av samma storlek som resgodsets värde. Som reparationskostnader ersätts kostnaderna för att återställa det skadade föremålet i det skick det hade före skadan. Kostnader för ombyggnader eller andra förbättringar i samband med reparationen ersätts inte Anskaffande av motsvarande resgods Europeiska har rätt att i stället för att betala ersättning i pengar anskaffa motsvarande resgods eller låta reparera det. Om ersättningen emellertid betalas i pengar, bestäms maximiersättningen av det pris som Europeiska skulle ha betalat försäljaren respektive reparatören, om bolaget hade köpt föremålet eller låtit reparera det. Då ersättningen fastställs, beaktas alla de kontant-, parti-, specialoch andra rabatter som Europeiska skulle ha haft rätt till, om bolaget hade anskaffat eller låtit reparera föremålet Inlösning av skadat resgods Europeiska har rätt att lösa in skadat resgods eller en del av detta till det värde resgodset eller en del av detta hade före försäkringsfallet. Äganderätten till skadat resgods övergår till Europeiska om bolaget betalar full ersättning enligt dessa villkor Förlorat resgods som fås tillbaka Om förlorat resgods fås tillbaka efter det att ersättning har betalats, skall försäkringstagaren genast överlämna det till Europeiska eller betala tillbaka motsvarande ersättning. 6.4 Utöver resgodsskador ersätts även kostnaderna för att begränsa en skada Oberoende av försäkringsbeloppet ersätter försäkringen förutom direkta sakskador, skäliga kostnader som förorsakas den försäkrade vid begränsning av en inträffad eller omedelbart hotande skada som är ersättningsbar ur denna försäkring. 6.5 Ersättning för skada Återanskaffnings-, dags- och restvärden Med återanskaffningsvärde för resgods avses anskaffningskostnaderna för nytt likadant eller närmast motsvarande föremål. Med dagsvärdet avses föremålets gängse värde före skadan. Om resgodset har ett värde också efter skadan, beaktas detta som ett avdrag då ersättningen räknas ut, om den försäkrade behåller föremålet eller en del av detta. Detta restvärde fastställs enligt samma grunder som värdet på föremålet före skadan Två års tidsfrist Ersättning enligt återanskaffningsvärdet förutsätter att det skadade resgodset antingen repareras eller att ett nytt föremål av samma kvalitet och avsett för samma ändamål anskaffas inom två år efter försäkringsfallet Utbetalning av ersättning Ersättning enligt återanskaffningsvärdet kan betalas ut i två rater. Först betalas ersättning enligt dagsvärdet. Tilläggsersättningen, d.v.s. skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet, betalas när bolaget har fått en utredning om att ett nytt föremål har anskaffats. 6.6 Ersättningsbelopp Ersättningsbeloppet för ett föremål som är under ett år gammalt och i gott skick baserar sig på återanskaffningsvärdet. I annat fall fastställs ersättningen enligt föremålets värde vid skadetidpunkten, varvid man som värdepåverkande faktorer beaktar ålder, användning och annat motsvarande. Åldersavdragsprocenten för resgodset beror på föremålstypen. För föremålet görs ett avdrag på återanskaffningsvärdet per fullt år enligt procenttalen nedan. Föremål Åldersavdrag per år % - resväskor 10 - slalomutrustning och cyklar 10 - videokamera och annan elektronisk samt optisk utrustning 20 - kläder, accessoarer, skodon och glasögon 20 - datorer jämte kringutrustning 30 Utöver avdraget avdras den självrisk som anges i försäkringsavtalet. Åldersavdraget görs inte på kostnaderna enligt en reparationsräkning eller skriftlig kostnadsberäkning. Ersättningen är emellertid högst lika stor som det för föremålet fastställda värdet enligt denna punkt med beaktande av åldersavdragen. 6.7 Värdeminskning och affektionsvärde Värdeminskning ersätts inte. Med värdeminskning avses att det skadade resgodsets gängse värde minskat trots att föremålet efter skadan återställts i samma skick som före skadan. Då ersättningsbeloppet uppskattas, beaktas inte skillnader i färgnyans och inte heller affektionseller liknande värden. 6.8 Mervärdesskatt Vid beräkningen av skadebeloppet beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt eller motsvarande utländsk skatt. Om ersättningstagaren enligt lagen om mervärdesskatt eller motsvarande utländsk lag har rätt att i sin egen momsbeskattning dra av eller få återbäring på moms som ingår i köpfakturor för varor eller tjänster när fakturorna är orsakade av skadan, avdras dessa mervärdesskatter från ersättningen. Om avdrags- eller återbäringsrätt gäller för momsen i en faktura för anskaffning av ett föremål eller en del därav, avdras den moms som motsvarar skadebeloppet från ersättningen. Vid ersättning enligt återanskaffningsvärdet avdras momsen i anskaffningspriset på ett nytt motsvarande föremål eller en del därav. 11

12 7 HEM- OCH BILFÖRSÄKRINGENS SJÄLVRISKSKYDD Av försäkringsavtalet framgår om denna ersättningsform gäller för den försäkrade. Syftet med denna ersättningsform är att täcka den självriskkostnad för en skada som ersätts ur en hem- eller annan lösöresförsäkring (nedan hemförsäkring) samt ur en bilförsäkring och som en försäkrad skall betala på grund av en skada som omfattas av ersättningsområdet för en hem- eller bilförsäkring. En förutsättning för ersättning är att skadan inträffat då den försäkrade befunnit sig på en i försäkringsavtalet nämnd tjänsteresa. 7.1 Hemförsäkring Självriskskyddet ersätter självrisken i hemförsäkringen vid en skada på den försäkrades stadigvarande bostad i hemlandet som varit obebodd under den i försäkringsavtalet nämnda tjänsteresan. En förutsättning för ersättning är att skadebeloppet överstiger den i hemförsäkringen gällande självrisken. Ur självriskskyddet ersätts sammanlagt högst euro för varje försäkringsfall. Ersättningen utbetalas efter det att man på basis av hemförsäkringen fattat ett ersättningsbeslut gällande ett inträffat skadefall. Självriskskyddet gäller inte för en eventuell bonusförlust i hemförsäkringen. 7.2 Bilförsäkring Självriskskyddet ersätter självrisken i bilförsäkringen om - en privatbil som tillhör den försäkrade och som medförs på en i den försäkrades försäkringsavtal nämnd tjänsteresa vid ett försäkringsfall förorsakas en skada som ersätts ur bilförsäkringen. - en privatbil som tillhör den försäkrade och som inte medförs på en i den försäkrades försäkringsavtal nämnd tjänsteresa vid ett försäkringsfall förorsakas en skada som ersätts ur bilförsäkringen. En förutsättning är då att privatbilen under hela den försäkrade resan stått oanvänd på en avgiftsbelagd parkeringsplats vid en flygplats eller en hamn eller stått oanvänd på den försäkrades hemadress. En privatbil är en bil som ägs av den försäkrade eller för vilken den försäkrade själv svarar för premierna. En förutsättning för ersättning är att skadebeloppet överstiger den i bilförsäkringen gällande självrisken. Ur självriskskyddet ersätts sammanlagt högst euro för varje försäkringsfall. Ersättningen utbetalas efter det att man på basis av bilförsäkringen fattat ett ersättningsbeslut gällande ett inträffat skadefall. ar Självriskskyddet gäller inte - skada som handläggs på basis av en rättsskyddsförsäkring i anslutning till bilen - avbrottsskada i anslutning till bilen - bonusförlust i bilförsäkringen - stilleståndsersättningar i anslutning till bilen, ej heller kostnader för hyrbil. RESEANSVARSFÖRSÄKRING 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Reseansvarsförsäkringen ger skydd i händelse av sådana situationer där den försäkrade enligt lag är skyldig att betala skadestånd, men som den försäkrade inte har förorsakat med avsikt eller med grov vårdslöshet. 2 FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS 2.1 Ersättningsskyldighet Försäkringen ersätter person- och sakskador som den försäkrade i egenskap av privatperson förorsakar någon annan under resan och för vilka han enligt gällande rätt är ersättningsansvarig, då ersättningsansvaret grundar sig på en handling eller försummelse under försäkringsperioden Skador som förorsakas av barn Skador som förorsakas av ett försäkrat barn ersätts även om barnet med hänsyn till sin ålder inte ännu är ersättningsskyldigt. Till skillnad från vad som sägs i punkt 7 i de allmänna avtalsvillkoren ersätts också skador som avsiktligt har vållats av ett barn under 12 år. Skador förorsakade av barn ersätts inte om någon annan är ersättningsansvarig för skadorna Skador som förorsakas av hund Oberoende av den försäkrades oaktsamhet ersätter försäkringen personskador som en av den försäkrades familj ägd hund förorsakat genom att bita någon samt skador hunden förorsakar genom direkt sammanstötning med ett motorfordon. Denna utvidgning gäller inte - skador för vilka någon annan är ersättningsansvarig - trafikskador eller andra skador som förorsakas av väjning för en hund. 2.2 Konstruktioner och utrustning i en lägenhet Till skillnad från vad som sägs i punkt 3.2 ersätter försäkringen plötsliga skador på konstruktioner eller utrustning i en hyres-, aktie- eller hotellägenhet som den försäkrade och hans familj använder som bostad och för vilka den försäkrade är ersättningsansvarig enligt punkt 3.1. Försäkringen ersätter dock inte skador på ytmaterial och inte heller skador som beror på att lägenheten är vanvårdad eller sliten.ytmaterial avser här bl.a. parketter, plastmattor, heltäckande mattor, tapeter och lägenhetens målade ytor. 2.3 Tillfälligt hyrd cykel, moped eller motsvarande Till skillnad från vad som sägs i punkt 3.2 i vilkoren för reseansvarsförsäkringen omfattar försäkringen den ersättningsskyldighet som åläggs den försäkrade vid skador som han plötsligt förorsakar en cykel, moped, skoter eller motsvarande vattenfarkost han tillfälligt hyrt. I sådana fall ersätts skadorna upp till högst 350 euro. 3 SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV ERSÄTTNINGSOMRÅDET: Försäkringen ersätter inte 3.1 skador som förorsakas - den försäkrade eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som han - en hos den försäkrade anställd eller härmed jämförbar person till den del som han är berättigad att få ersättning ur en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring 3.2 skador på egendom som den försäkrade eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som han, vid tidpunkten för den handling eller försummelse som har lett till skadan, har eller hade i sin besittning, till låns eller annars till sin disposition, för uppbevaring eller annars för behandling eller tillsyn 3.3 skador för vilka ersättningsansvaret enbart grundar sig på ett avtal, en förbindelse, ett löfte eller en garanti 3.4 skador för vilka den försäkrade är ansvarig i egenskap av innehavare eller ägare av en fastighet 3.5 skador som vid byggnads- eller ombyggnadsarbeten förorsakas rörledningar eller kab-lar, om den försäkrade inte har anskaffat och som arbetsanvisningar använt kabel- eller rörledningskartor över arbetsplatsen 3.6 skador som förorsakats av en i trafikförsäkringslagen beskriven trafikskada, oberoende av var trafikskadan inträffat 3.7 skador som beror på - att ett registreringspliktigt fartyg, en registreringspliktig båt eller en över 6 meter lång segelbåt använts - att en luftfarkost använts, då den försäkrade är ersättningsskyldig på grund av att han äger, innehar eller använder luftfarkosten 3.8 skador som med tiden uppstår till följd av vibration, rök, sot, gas, fukt, vatten eller avloppsvatten 3.9 skador som med tiden uppstår till följd av att vattendrag, grundvattnet eller jordmånen förorenas 3.10 skador till följd av att grundvattennivån förändras 3.11 skador till följd av brytnings- eller sprängningsarbete som utförs med främmande arbetskraft eller för en annan person, eller skador som detta ger upphov till i form av att marken sätter sig eller förskjuts 3.12 skador som den försäkrade förorsakar i yrkes-, närings- eller förvärvsverksamhet eller för vilka den försäkrade är ansvarig i egenskap av arbetstagare 3.13 skador som förorsakas vid misshandel eller slagsmål 3.14 böter eller annan sådan påföljd 3.15 skador till följd av strejk eller liknande. 4 SÄRSKILDA ÅTGÄRDER VID IN- TRÄFFADE FÖRSÄKRINGSFALL 4.1 Utredning av ersättningsskyldighet I fall som omfattas av försäkringen utreder Europeiska om den försäkrade är ersättningsskyldig, förhandlar med den som kräver ersättning och betalar ut den ersättning som skadan förutsätter. 12

13 4.2 Värdering av skadans storlek och eventuell uppgörelse i godo Den försäkrade skall bereda Europeiska tillfälle att värdera skadans storlek och möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo. Om den försäkrade ersätter skadan, kommer överens om ersättning eller godkänner ett krav, binder detta inte Europeiska, om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppenbart riktiga. 4.3 Rättegång och därav förorsakade kostnader Om skadestånd yrkas av den försäkrade inför rätta, och detta skall betalas enligt denna försäkring, skall den försäkrade utan dröjsmål underrätta Europeiska om rättegången. Europeiska sköter rättegången på egen bekostnad och för den försäkrades räkning till den del som den gäller det aktuella skadeståndet. Kostnaderna för en rättegång ersätts upp till högst euro. 4.4 Merkostnader vid förkastande av uppgörelse i godo Om Europeiska har meddelat den försäkrade att bolaget inom gränserna för försäkringsbeloppet är redo att träffa en överenskommelse med den som lidit skada, och den försäkrade inte godkänner detta, är Europeiska inte skyldigt att ersätta merkostnader som uppstår efter detta eller att företa ytterligare utredning. 5. ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 5.1 Försäkringsbelopp Högsta gräns för bolagets ersättningsskyldighet är vid varje försäkringsfall det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet. 5.2 Ett försäkringsfall Skador som förorsakas genom en och samma händelse eller omständighet betraktas som ett och samma försäkringsfall. 5.3 Självrisk Vid varje försäkringsfall har den försäkrade den självrisk av skadebeloppet som anges i försäkringsavtalet. 5.4 Avdrag av mervärdesskatt från ersättningen Vid beräkningen av skadebeloppet beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt eller motsvarande utländsk skatt. Om ersättningstagaren enligt lagen om mervärdesskatt eller motsvarande utländsk lag har rätt att i sin egen momsbeskattning dra av eller få återbäring på moms som ingår i köpfakturor för varor eller tjänster när fakturorna är orsakade av skadan, avdras dessa mervärdesskatter från ersättningen. Om avdrags- eller återbäringsrätt gäller för momsen i en faktura för anskaffning av egendom eller en del därav, avdras den moms som motsvarar skadebeloppet från ersättningen. Om försäkringsersättningen skall anses vara sådan inkomst som träder i stället för momspliktig inkomst i näringsverksamhet, utbetalas ersättningen momsfri. 6 SOLIDARISKT ANSVAR Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen bara den del av skadan som svarar mot det som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eventuellt har av försäkringsfallet. RESERÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Syftet med reserättsskyddsförsäkringen är att den skall ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i tvistemål och brottmål och som gäller försäkringsfall som avses i punkt 3. Försäkringen gäller ärenden som hänför sig till den försäkrades privatliv och där den försäkrade är part i sin egenskap av resenär. 2 DOMSTOLAR Den försäkrade kan utnyttja sin försäkring i ärenden som omedelbart kan tas upp till behandling i en tingsrätt i Finland eller i en motsvarande domstol på det i försäkringsavtalet nämnda området. Försäkringen ersätter således inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar. 3 FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS 3.1 Giltighet Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid och på det i försäkringsavtalet nämnda giltighetsområdet. Försäkringsfallet har inträffat under försäkringens giltighetstid om det i ärendet framförda yrkandet baserar sig på en händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning som uppkommit under försäkringens giltighetstid. 3.2 Bestridande Det i ärendet framförda yrkandet skall vara bestridet. Både yrkandet och bestridandet skall vara specificerat till sin grund och sitt belopp. Bestridandet skall vara skriftligt. 3.3 Ärendets natur Den försäkrade kan utnyttja försäkringen i ärenden som gäller - sådan ersättningsgill sjukdom under resa eller ersättningsgillt reseolycksfall som resenärförsäkringen avser - den försäkrades egendom som försäkrats med en resgodsförsäkring, - personskador som förorsakats den försäkrade, - inkvarterings-, transporttjänster eller andra för resenärer sedvanliga tjänster som den försäkrade utnyttjat under sin resa - ett åtal som utomlands drivs mot den försäkrade på annan grund än en gärning som påstås ha begåtts avsiktligt eller genom grovt vållande eller - ett skadeståndskrav som framförts till den försäkrade och som baserar sig på något annat än en gärning som begåtts avsiktligt eller genom grov oaktsamhet Ett försäkringsfall Det är fråga om ett och samma försäkringsfall även då två eller flera personer som är försäkrade genom denna försäkring står på samma sida i ett ärende eller då flera ärenden grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning. 4 ÅTGÄRDER EFTER INTRÄFFAT FÖRSÄKRINGSFALL 4.1 Anmälan till Europeiska Om den försäkrade vill utnyttja försäkringen, skall han anmäla detta till Europeiska på förhand. Europeiska ger då den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut. 4.2 Ombud Den försäkrade skall anlita en advokat eller någon annan jurist som sitt ombud. : Om den försäkrade inte anlitar något ombud alls eller anlitar ett ombud som inte avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen, betalas inte ersättning ur försäkringen. 4.3 Framförande av yrkande på kostnadsersättning till den försäkrades motpart Den försäkrade skall i en rättegång och i förlikningsförhandlingar yrka på full ersättning av sin motpart för sina advokat och rättegångskostnader. Om det yrkande på rättegångskostnader som den försäkrade riktar till motparten med domstols beslut har förkastats helt eller delvis skall beslutet på Europeiskas yrkande överklagas. : Om den försäkrade inte yrkar på ersättning för sina kostnader av motparten eller om han utan Europeiskas samtycke helt eller delvis avstår från att yrka på ersättning för dessa eller om han trots Europeiskas yrkande inte går med på att anföra besvär över domstolens beslut gällande rättegångskostnaderna, kan enligt lagen om försäkringsavtal den ersättning som skall betalas ur försäkringen nedsättas eller kravet på ersättning helt avslås. 5 KOSTNADER SOM FÖRSÄKRINGEN INTE ERSÄTTER Försäkringen ersätter inte - motpartens advokat- eller rättegångskostnader som enligt dom eller överenskommelse skall betalas av den försäkrade, - kostnader som förorsakas av verkställigheten av dom eller beslut, - den försäkrades tidsspillan, eget arbete, inkomst- eller förtjänstbortfall, rese- eller uppehållskostnader, - kostnader på grund av byte av ombud eller av ökade eller onödiga kostnader till följd av den försäkrades eget förfarande, - kostnader för inhämtande av juridiskt expertutlåtande, - kostnader som förorsakas av polisanmälan, begäran om undersökning eller förundersökning av brott - kostnader för sådana omständigheter och sådan bevisning som domstolen inte beaktar, - kostnader som den försäkrade eller hans ombud har förorsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domsto- 13

14 lens förordnanden eller genom att framföra ett påstående som de har vetat eller borde ha vetat vara grundlöst, - kostnader som den försäkrade eller hans ombud annars förorsakat genom att uppsåtligt eller av oaktsamhet förlänga rättegången, - kostnader för en rättegång som den försäkrade eller hans ombud har inlett utan att motparten har gett anledning till det, eller för en onödig rättegång som den försäkrade eller hans ombud annars uppsåtligt eller av oaktsamhet har föranlett, - skiljemännens och förlikningsmännens arvoden och kostnader, - kostnader som förorsakas av att ärendet behandlas i någon av Europeiska Gemenskapens domstolar eller i Europadomstolen för mänskliga rättigheter 6 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 6.1. Ersättningens maximibelopp I tvistemål betalas ur försäkringen som ersättning ett belopp som är högst tre gånger värdet av det intresse som bestridits, dock högst det belopp som antecknats i försäkringsbrevet. Vid uppskattning av värdet av detta intresse beaktas endast det belopp som kan uppskattas i pengar. Vid uppskattning av värdet av intresset beaktas inte yrkanden på ränte- eller advokat- och rättegångskostnader. I åtalsärenden ersätts av den försäkrades försvarskostnader högst det belopp som antecknats i försäkringsbrevet. 6.2 Självrisk Från de kostnader som ersätts avdras den i försäkringsavtalet antecknade självrisken. 6.3 Kostnader som ersätts Ur försäkringen ersätts den försäkrades nödvändiga och skäliga kostnader för anlitande av ombud och bevisning. Om förutsättningen för att ärendet skall kunna hänskjutas till domstolsprövning är att någon rättshandling har företagits eller att ett beslut fattats av något organ, någon myndighet eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna fr.o.m. det att ärendet har kunnat hänskjutas för behandling i tingsrätten eller en motsvarande utländsk domstol. 6.4 Besvärstillstånd och extraordinärt ändringssökande Om sökande av ändring i domstols beslut förutsätter besvärstillstånd, ersätts kostnaderna för sökande av ändring endast om besvärstillstånd beviljats. Kostnader för anlitande av extraordinära rättsmedel ersätts inte. 6.5 Gemensamt intresse Om det i ärendet är fråga om något väsentligen annat än den försäkrades eget intresse eller om den försäkrade i ärendet har ett gemensamt intresse att bevaka med andra än sådana som är försäkrade genom denna försäkring, ersätts ur försäkringen endast den del av kostnaderna som skall anses utgöra den försäkrades andel. 6.6 Ersättningens belopp och hur det uträknas De kostnader som skall ersättas ur försäkringen fastställs enligt rättsnormerna i rättegångsbalken och i lagen om rättegångskostnader i brottmål. Om domstolen på grund av parternas medgivande inte har yttrat sig om rättegångskostnaderna i sitt beslut, eller om saken har avgjorts genom förlikning, bestäms de kostnader som skall ersättas också utgående från de kostnader som i allmänhet döms ut eller betalas i motsvarande fall. Av kostnaderna ersätts dock högst det kostnadsbelopp som domstol ålagt den försäkrades motpart att betala, om inte domstolen på de grunder som den anfört i sina beslut ansett att den försäkrade själv helt eller delvis skall bära sina rättegångskostnader. För anlitande av ombud betalas ersättning för skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid bedömningen av om arvodet och kostnaderna är skäliga beaktas värdet av det intresse tvisten gäller, ärendets svårighetsgrad och omfattning samt kvaliteten och kvantiteten av det utförda arbetet. Det kostnadsbelopp som ersätts är dock högst den kostnadsersättning den försäkrade yrkat av motparten. Vid fastställande av de kostnader som skall ersättas vid ett mål eller ärende som handläggs utomlands beaktas utöver det ovannämnda även ifrågavarande lands lagstiftning och praxis för kostnadsersättning samt arvodesgrunderna för ombud. Den försäkrade har inte rätt att på ett sätt som binder Europeiska medge beloppet av de kostnader som skötseln av hans ärende föranlett och inte heller binder det arvode eller den ersättning för kostnader han betalat till sitt ombud Europeiska. 7 ÖVRIGA BESTÄMMELSER AN- GÅENDE ERSÄTTNING 7.1 Tidpunkt för betalning av ersättning Europeiska betalar ersättning för den försäkrades advokat- och rättegångskostnader då domstolens avgörande vunnit laga kraft eller då förlikning ingåtts. Innan ersättningen utbetalas skall den försäkrade om Europeiska så yrkar visa att han betalat in sin självriskandel av kostnaderna och den andel som eventuellt överstiger försäkringsbeloppet till samma bankkonto för ombudet, till vilken den ersättning som betalas från försäkringen, skall erläggas. Om den försäkrades motpart har dömts eller förbundit sig att betala den försäkrade sådan kostnadsersättning som är obetald när ersättning betalas ur försäkringen, är den försäkrade skyldig att innan ersättningen betalas på Europeiska överföra sin rätt till kostnadsersättningen intill det ersättningsbelopp som Europeiska har betalt. Den försäkrade är skyldig att överföra sin rätt även om också han skulle ha blivit ålagd att ersätta motpartskostnader. Om den försäkrade har varit tvungen att själv betala en del av sina kostnader på grund av att dessa överstiger det maximibelopp som anges i punkt 6.1, är den försäkrade skyldig att på Europeiska överföra den del av motpartens skyldighet till kostnadsersättning som överstiger den andel som den försäkrade själv har betalt. 7.2 Minskning av ersättningsskyldighet och återbetalning av kostnadsersättning En kostnadsersättning som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala den försäkrade skall betraktas som en minskning av Europeiskas ersättningsskyldighet, om denna kostnadsersättning har kunnat inkasseras hos den betalningsskyldige eller om den försäkrade annars har kunnat räkna sig den till godo. Om en kostnadsersättning som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala har betalats till den försäkrade eller om den försäkrade annars har kunnat räkna sig den till godo, skall den försäkrade återbetala kostnadsersättningen till Europeiska jämte ränta intill det belopp som utbetalats ur försäkringen. Försäkringsaktiebolaget Europeiska, Labbackavägen 1, Pohjola Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer

15 15

16

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009.

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN102 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget ACE har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget Chubb har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta Produktfakta Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer 353-4772076-N) I Sparbankens Visa Gold-kort ingår Reseförsäkring som beviljas av LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN104 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2017) är år 1998 eller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m )

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m ) FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m. 1.1.2017) 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Resenärförsäkring för vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom, kostnader vid annullering

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

ReseföRsäkRing

ReseföRsäkRing Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete.

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Gäller från 1.1.2012 133 255 1 10.11 20 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD...4 PERSONFÖRSÄKRINGAR...4

Läs mer

Euro reseförsäkring för företag

Euro reseförsäkring för företag Euro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 091 1 10.10 innehållsförteckning Euro reseförsäkring för företag...1 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING BASERAD PÅ MEDLEMSKAP

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING BASERAD PÅ MEDLEMSKAP SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING BASERAD PÅ MEDLEMSKAP Reseförsäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2016 330299s 11.15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESEFÖRSÄKRINGAR...3 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Supereuro reseförsäkring för företag

Supereuro reseförsäkring för företag Supereuro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 041 1 10.10 innehållsförteckning SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG...3 1 syftet med

Läs mer

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor DBFIN01 -v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012. Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

*Produktblad: Nordea Gold -kortets reseförsäkring för fritidsresor utomlands

*Produktblad: Nordea Gold -kortets reseförsäkring för fritidsresor utomlands *Produktblad: Nordea Gold -kortets reseförsäkring för fritidsresor utomlands Försäkrade är Nordea Gold kortinnehavare (MasterCard och Visa), samt också den medresande kortinnehavarens maka/make eller sambo

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 Sid 2 (13) 2014-06-09 Innehåll 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922.

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922. SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkringar sedan 1922. Innehållsförteckning Trygg på resan...3 Ett unikt servicenät...3 Resenärförsäkring och resgodsförsäkring för resenärer...3 Tidsbestämd

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING Reseförsäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2015 133 289 1 1 15 INNEHÅLL RESEFÖRSÄKRINGAR...4 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4 2 GILTIGHETSTID...4

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L

GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum eller Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare Gäller från 1.1.2016 Innehållsförteckning RESENÄRFÖRSÄKRING

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Gäller fr.o.m.1.1.2014 Innehåll 1. Personförsäkringar 2. Gemensamma bestämmelser för privat olycksfallsförsäkring

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING Reseförsäkringsvillkor och allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2013 133 706 1 1.13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESEFÖRSÄKRING...4 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING Reseförsäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2016 133 419 1 11.15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESEFÖRSÄKRINGAR...4 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring 1 (16) MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring för utrikesresor Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2009 Försäkringsnummer 102-3040 Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K

Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K Gäller från 1.1.2015 Innehåll Resenärförsäkring 3. Försäkringens giltighet 4. Förmånstagare 5. Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 6. Ersättningar

Läs mer

AKTIA KREDITKORT RESEFÖRSÄKRING

AKTIA KREDITKORT RESEFÖRSÄKRING AKTIA KREDITKORT RESEFÖRSÄKRING Sektion A Försäkringsvillkor för reseförsäkring Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren. Försäkringstagare

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

*Produktblad: Reseförsäkring för utrikesresor, Nordea Business MasterCard -kort

*Produktblad: Reseförsäkring för utrikesresor, Nordea Business MasterCard -kort *Produktblad: Reseförsäkring för utrikesresor, Nordea Business MasterCard -kort Försäkrade är innehavare av Nordea Business MasterCard -kort och deras makar/sambor samt barn under 19 år som de försörjer.

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Reseförsäkringsvillkor

Reseförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia www.alandia.com Reseförsäkringsvillkor av år 2011 Vi försäkrar människor Personförsäkring Innehåll sida 3 Alandias Reseförsäkringsvillkor av år 2011 3 A. Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Försäkringsvillkor, gäller från 1.1.2015 Försäkringsnummer 102-3601 och 119-4842 1 Innehåll Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan Kollektiv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den

Läs mer

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor 1 (15) Finnair Plus Visa Gold reseförsäkring för utrikesresor Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2009 Försäkringsnummer 102-2931 Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Använd din nättjänst I nättjänsten

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015

Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015 Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll Alandias Reseförsäkrings villkor 1.1.2015 sida 3 6 Allmänna avtalsvillkor 1. Vissa centrala begrepp 2. Lämnande av information innan försäkringsavtalet ingås 3.

Läs mer