FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4 Sjukvårdsförsäkring och sjukkostnadsförsäkring...5 Olycksfallsförsäkring...5 Livförsäkring...6 Invaliditetsförsäkring...6 SKADEFÖRSÄKRING...6 Gemensamma bestämmelser för den vidsträckta hemförsäkringen, hemförsäkringen och brandförsäkringen...7 Vidsträckt hemförsäkring...8 Hemförsäkring...9 Brandförsäkring...10 Säkerhetsföreskrifter...10 Ersättningsbestämmelser...12 Familjens ansvarsförsäkring...14 Familjens rättskyddsförsäkring...15 RESEFÖRSÄKRINGAR...17 Resenärförsäkring...18 Resgodsförsäkring...21 Reseansvarsförsäkring...21 Reserättsskyddsförsäkring...21 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Läs särskilt de begränsande villkoren i fet stil.

3 PERSONFÖRSÄKRINGAR De här försäkringsvillkoren tillämpas på de vårdkostnads-, sjukkostnads-, sjukvårds-, olycksfalls-, liv- och invaliditetsförsäkringar som börjat gälla före samt på olycksfallsförsäkringarna i försäkringspaketet Easy. I Easy-paketet i Måttskydd ingår det alltid en olycksfallsförsäkring och dessutom kan man välja att ytterligare lägga till en resenärförsäkring. I de här villkoren ingår också försäkringsvillkor för sådana vårdkostnads-, sjukkostnads- och sjukvårdsförsäkringar som inte längre säljs. I försäkringsbrevet finns alla de försäkringar antecknade som valts för varje enskild försäkrad. Villkoren för resenärförsäkringen ingår i avsnittet Reseförsäkringar. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR ALLA FÖRSÄKRINGAR UTOM RESENÄRFÖRSÄK- RINGEN 1 FÖRSÄKRAD Försäkrade är de personer som nämns i försäkringsbrevet. 2 FÖRMÅNSTAGARE Försäkringstagaren kan förordna den förmånstagare till vilken försäkringsersättningen skall betalas. Förmånstagarförordnandet, ändringar och annulleringar av detta skall skriftligt meddelas försäkringsbolaget. 3 FÖRSÄKRINGARNAS GILTIGHET 3.1 Giltighetsområde Försäkringarna gäller överallt i världen. Vårdersättning till följd av sjukdom betalas emellertid endast för undersökning som utförts eller behandling som givits i Finland. 3.2 Giltigheten i samband med idrott och vissa andra aktiviteter Om en sjukdom eller skada har förorsakats i samband med tävlingar eller matcher som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, eller i samband med träningar enligt träningsprogram eller träning ar som är typiska för ifrågavarande gren, betalas inte vård-, dag- eller invaliditets ersättning Om en sjukdom eller skada har förorsakats i samband med följande idrottsgrenar eller aktiviteter, betalas inte vård- eller dagersättning - kamp-, kontakt- eller självförsvarsgrenar såsom judo, brottning, boxning eller karate - kraftsport - tyngdlyftningsrörelser - styrkelyftsrörelser - bodybuilding - motorsport - flygsport såsom fallskärmshopp, segelflygning, flygning med varmluftsballong, hängflygning eller flygning med ultralätt eller självbyggt flygplan - bungyhopp, - klättringsgrenar såsom bergsbestigning samt klipp-, is- eller väggklättring - dykning med utrustning eller fridykning - freestyleskidåkning, speedskiing eller störtlopp eller utförsåkning på opreparerade backar eller utanför markerade backar - ving- eller draksegling Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie kan försäkringsskyddet fås att gälla också i samband med de idrottsgrenar och aktiviteter som nämns i punkt (idrottsutvidgning). Utvidgningen gäller inte tävlingar eller matcher som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, inte heller träningar enligt träningsprogram eller trän ing ar som är typiska för ifrågavarande gren. 3.3 Hur den försäkrades ålder påverkar giltigheten Försäkringen eller ersättningsformen upphör eller ändras vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade uppnår den ålder som nämns i villkoren för respektive försäkring. 3.4 Hur en vistelse utomlands påverkar giltigheten En förutsättning för att vårdersättningsformens ska gälla, är att den försäkrade bor mer än hälften av året i Finland. Om den försäkrade två år i följd inte uppfyller ovan nämnda krav, upphör vårdersättningsformen ett år efter utgången av den försäkringsperiod, då den försäkrade första gången reste utomlands för mer än ett halvt år. 4 OLYCKSFALL OCH BEGRÄNSNINGAR I SAMBAND MED DESSA 4.1 Olycksfall, kraftansträngning och rörelse Olycksfall Ett olycksfall är en plötslig yttre händelse som förorsakar en kroppsskada och som inträffar oavsiktligt. Som ett olycksfall betraktas också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, en skada till följd av betydande tryckförändring, gasförgiftning och förgiftning av ett ämne som den försäkrade har förtärt av misstag, förutsatt att dessa händelser har inträffat oavsiktligt Kraftansträngning och rörelse Förutom olycksfall ersätts också en sträckningsskada i en muskel eller en sena som den försäkrade har ådragit sig som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, och för vilken läkarvård har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. Ersättning betalas för högst sex veckor från det att sträckningsskadan uppkom. Som vårdkostnader för sträckningsskador som förorsakats av kraftansträngning och rörelse ersätts inte magnetundersökningar och inte heller operativa ingrepp. 4.2 Såsom olycksfall ersätts inte Såsom ett olycksfall ersätts inte en skada som har förorsakats - av ett försäkringsfall som har föranletts av en sjukdom, ett lyte eller en skada hos den försäkrade - av en operation, vård eller annat medicinskt ingrepp, om inte ingreppet har gjorts för att behandla en skada som ersätts ur samma försäkring - av en förgiftning av läkemedel, alkohol, annat berusningsmedel eller ett födoämne som den försäkrade har intagit - en tand eller tandprotes vid tuggning, inte ens om en yttre faktor har bidragit till skadan - av självmord eller försök därtill. Som olycksfall ersätts inte heller - diskbråck, magbråck, bråck i ljumsktrakten, akillessenerupturer eller återkommande urledvridningar av leder, om inte skadan föranletts av ett olycksfall, vid vilket även en frisk vävnad skulle ha tagit skada - en smittsam sjukdom förorsakad av ett bett eller sting. 4.3 Inverkan av sjukdom, lyte, skada eller degeneration som är oberoende av olycksfallet Ersättning betalas inte för en sjukdom, ett lyte, en skada eller degeneration i det muskuloskeletala systemet som är oberoende av ett olycksfall även om dessa inte har uppvisat några symptom före olycksfallet. Om dessa av olycksfallet oberoende sakförhållanden väsentligt har bidragit till en skada som uppstått i samband med olycksfallet eller förlängt botandet av denna, betalas vård-, dag- och menersättning endast till den del vårdkostnaderna, arbetsoförmågan eller det bestående menet måste anses vara ett resultat av det här olycksfallet. 5 KÄRNSKADA, KRIG OCH FLYGOLYCKA Ersättning betalas inte ur försäkringarna om en sjukdom, skada eller ett dödsfall har för-orsakats - av en i atomansvarighetslagen beskriven kärnskada eller av en skada som förorsakats av ett material, en anordning eller ett vapen som baserar sig på en kärnreaktion eller ioniserande strålning, oberoende av var denna inträffat - av krig eller väpnad konflikt. Denna begränsning tillämpas inte under 10 dagar från det att de väpnade operationerna inleddes, utom i fråga om storkrig eller om den försäkrade själv har deltagit i de ovan nämnda operationerna. Ersättning ur vårdkostnads- eller olycksfallsförsäkringen betalas inte heller om en sjukdom, skada eller ett dödsfall vid en flygolycka i samband med hobbyflygning eller yrkesmässig luftfart har drabbat en pilot eller en annan person som hör till flygpersonalen eller som utför ett uppdrag i anslutning till flygningen. 3

4 VÅRDKOSTNADSFÖRSÄKRING 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Försäkringen ersätter vårdkostnader föranledda av en sjukdom som har brutit ut eller ett olycksfall som har inträffat under försäkringens giltighetstid. Den i försäkringen ingående ersättningsformen är vårdersättning. 2 VILLKOR FÖR ATT FÖRSÄKRINGEN SKALL GÄLLA FRÅN BARNETS FÖDSEL Försäkringen börjar gälla från barnets födsel förutsatt att - försäkringstagaren har gjort en skriftlig ansökan om reservering av försäkring senast tre månader före det beräknade födelsedatumet - försäkringsbolaget skriftligen har meddelat att det godkänner reserveringen och - reserveringsavgiften har betalts i sin helhet senast på den i fakturan angivna förfallodagen. Barnets namn och personbeteckning skall meddelas till försäkringsbolaget senast inom tre månader från barnets födelse. Om uppgifterna inte har meddelats till försäkringsbolaget eller om de meddelas efter det att den utsatta tiden har löpt ut, träder vårdkostnadsförsäkringen inte i kraft. Den betalade reserveringsavgiften returneras härvid inte. Om försäkringstagaren har ansökt om en reservering av en försäkring för ett ofött barn och reserveringen har godkänts, men om antalet barn som föds på samma gång de facto är två eller flera, gäller vårdkostnadsförsäkringen det först födda barnet. 3 HUR DEN FÖRSÄKRADES ÅLDER PÅVERKAR FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. Samtidigt träder en olycksfallsförsäkring där en vårdersättningsform ingår i kraft, förutsatt att den försäkrade inte enligt samma försäkringsavtal redan har en gällande vårdersättningsform. 4 VÅRDERSÄTTNING 4.1 Rätt till vårdersättning Rätt till vårdersättning uppstår då en sjukdom som har brutit ut eller ett olycksfall som har inträffat under försäkringens giltighetstid föranleder vårdkostnader. Vårdkostnader ersätts till den del den försäkrade inte har eller inte skulle ha haft rätt till ersättning för dem med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Vårdkostnader ersätts under försäkringens giltighetstid sammanlagt upp till det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet. Från försäkringsbeloppet avdras de vårdersättningar som betalats på basis av försäkringen. Försäkringen upphör när vårdkostnader har ersatts upp till nämnda försäkringsbelopp. Från de ersättningsgilla vårdkostnaderna avdras den i försäkringsbrevet nämnda självrisken. Självrisken bestäms enligt den tidpunkt då ersättning söks. På basis av sjukdom betalas vårdersättning endast för undersökning utförd eller behandling given i Finland. Vid olycksfall betalas vårdersättning också för utomlands utförd undersökning eller utomlands given behandling. På basis av sjukdom betalas vårdersättning enbart förutsatt att kostnaderna har uppstått under försäkringens giltighetstid. Vid olycksfall betalas vårdersättning även om kostnaderna har uppstått efter det att försäkringen upphört. 4.2 Vårdkostnader som ersätts En förutsättning för att vårdkostnader skall ersättas är att undersökningen eller behandlingen av sjukdomen eller skadan har ordinerats av en läkare. Dessutom måste undersökningarna och behandlingarna följa allmänt accepterad medicinsk praxis och vara nödvändiga för behandlingen av den ifrågavarande sjukdomen eller skadan. Av dessa vårdkostnader ersätts - arvoden till läkare eller inom hälsovårdssektorn utbildade sjukvårdare för undersöknings- och vårdåtgärder - kostnader för läkemedel som säljs på apotek med tilstånd av Säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet - vårddagsavgifter på sjukhus upp till det maximala dagsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Maximibeloppet gäller inte skador till följd av olycksfall. - kostnader för undersökning och behandling av tandskador som har uppstått till följd av olycksfall - i samband med olycksfall, skäliga resekostnader till en läkare, tandläkare eller vårdinrättning på orten - nödvändiga extra kostnader för skolresor då en försäkrad under 20 år till följd av ett olycksfall och på en läkares ordination företagit dessa resor med ett färdmedel som föranlett extra kostnader - kostnader för reparation eller återanskaffning av glasögon, hörapparat, tandprotes eller skyddshjälm som har varit i bruk och gått sönder vid olycksfallet, förutsatt att olycksfallet krävt läkarvård och reparationen eller återanskaffningen skett senast inom två månader efter olycksfallet - kostnader för nödvändig fysikalisk behandling som givits efter operation eller gipsning som utförts till följd av ett olycksfall, om behandlingen ordinerats av läkare och givits på en vårdinrättning. Försäk ringen ersätter en behandlingsomgång per olycksfall, vilken kan bestå av högst tio fysikaliska behandlingar. 4.3 Kostnader som inte ersätts Som sjukvårdskostnader ersätts inte - av fysioterapi, fysikalisk behandling eller därmed jämförbar behandling föranledda kostnader - kostnader som förorsakas av undersökning eller behandling av graviditet, förlossning, abort och barnlöshet eller komplikationer i anslutning till dessa - kostnader föranledda av missbruk av läkemedel eller bruk av alkohol eller narkotika - av rehabilitering föranledda kostnader, ej heller kostnader föranledda av psyko-, neuropsyko-, verksamhets- eller talterapi eller annan därmed jämförbar behandling - kostnader föranledda av operation mot brytningsfel i ögonen - kostnader för anskaffning av spårämnes-, mineral-, närings-, naturmedicin- och vitaminpreparat eller bassalvor eller för anskaffning av antroposofiska eller homeopatiska produkter - kostnader för vård eller behandling som hänför sig till kroppsformen eller utseendet. Som sådana betraktas också kostnader för vård eller behandling som gäller förminskning eller förstoring av bröst, ögonlyft eller fettsugning - kostnader för vård som ges för behandling av fetma och inte heller kostnader för vård eller behandling som i första hand förbättrar livskvaliteten, om det inte är fråga om läkemedel som har ersatts som kostnader för sjukvård med stöd av sjukförsäkringslagen - kostnader föranledda av vård eller behandling för beroende som förorsakats av bruk av narkotika, alkohol, läkemedel, nikotin eller något annat ämne eller för något annat beroende - kostnader som förorsakas av undersökningseller vårdåtgärder som hänför sig till tänder, tändernas stödjevävnader, tuggorgan eller käkleder - medicinska eller andra hjälpmedel eller proteser - behandling av snarkning, om det inte är fråga om sömnapné som påvisats genom sömnregistrering - kostnader för anskaffning av ortopediska förband och stöd - indirekta kostnader, såsom kostnader för resor och inkvartering Som vårdkostnader föranledda av olycksfall ersätts inte - kostnader för fysioterapi, fysikalisk behandling eller därmed jämförbar behandling utom i det ovan i punkt 4.2 sist nämnda undantagsfallet - kostnader föranledda av rehabilitering, om rehabiliteringen skett på någon annan plats än på en sjukvårdsinrättning - kostnader för anskaffning av spårämnes-, mineral-, närings-, naturmedicin- eller vitaminpreparat eller bassalvor, eller för anskaffning av antroposofiska eller homeopatiska produkter - medicinska eller andra hjälpmedel eller proteser - kostnader för anskaffning av ortopediska förband och stöd. 4.4 Kostnadernas skälighet Om det är uppenbart att den kostnad för vilken försäkringstagaren har ansökt om ersättning betydligt överstiger en allmänt godkänd och tillämpad skälig nivå, har försäkringsbolaget rätt att till denna del nedsätta ersättningen, dock inte så att den understiger en skälig nivå. För användning av egen bil ersätts som villkorsenliga skäliga eller nödvändiga kostnader högst det belopp för resekostnader med motorfordon som har fastställts i Social- och hälsovårdsministeriets förordning som utfärdats med stöd av sjukförsäkringslagen. 5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING 5.1 Utredning av sjukdom eller olycksfall Den som ansöker om ersättning skall tillställa försäkringsbolaget en skriftlig utredning av sjukdomen eller olycksfallet. Försäkringstagaren kan genom en och samma ansökan ansöka om ersättning för flera olika sjukdomar och olycksfall. Detta skall göras genom att fylla i försäkringsbolagets blankett för ansökan om ersättning som skall finnas med bland de verifikat som tillställs försäkringsbolaget. Blanketten och de därtill fogade verifikaten över kostnader som uppkommit inom högst ett år före det att ersättningsansökan lämnades till försäkringsbolaget, utgör en ansökningsgång. 5.2 Ersättningsverifikat Den som ansöker om ersättning skall själv betala vårdkostnaderna och för dessa ansöka om den ersättning som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen. Ansökan om ersättning enligt sjukförsäkringslagen skall tillställas Folkpensionsanstalten inom sex månader efter det att vårdkostnaderna har betalats. Den ersättningssökande skall tillställa försäkringsbolaget Folkpensionsanstaltens originalverifikat över de ersättningar som utbetalats och kopior av de verifikat som tillställts Folkpensionsanstalten. De kvitton för vilka ingen ersättning erhållits enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan lag skall i original tillställas försäkringsbolaget. 5.3 Tid inom vilken ersättning skall sökas Ersättning för vårdkostnader skall sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att kostnaderna uppstod. 4

5 SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING OCH SJUKKOSTNADSFÖRSÄKRING Försäljningen av sjukvårdsförsäkringar och sjukkostnadsförsäkringar har upphört. På de sjukvårdsförsäkringar och sjukkostnadsförsäkringar som är i kraft tillämpas villkoren för vårdkostnadsförsäkringen med följande undantag. Undantagen gäller självrisken och försäkringsbeloppet i sjukkostnadsförsäkringen. 1 SJÄLVRISKEN VID VÅRDERSÄTTNING I stället för en självrisk per ansökan har försäkringarna en i försäkringsbrevet antecknad självrisk i euro för en och samma sjukdom eller ett och samma olycksfall. 2 FÖRSÄKRINGSBELOPPET I SJUKKOSTNADSFÖRSÄKRINGEN Vårdkostnader för en och samma sjukdom eller ett och samma olycksfall ersätts upp till högst det försäkringsbelopp som gällde när vården inleddes eller olycksfallet inträffade. 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Försäkringen ersätter de olycksfall som drabbar den försäkrade under försäkringens giltighetstid. I försäkringen ingår följande valbara ersättningsformer - vårdersättning - dagersättning - menersättning - dödsfallsersättning. De ersättningsformer som valts för varje enskild försäkrad har antecknats i försäkringsbrevet. 2 HUR DEN FÖRSÄKRADES ÅLDER PÅVERKAR FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år. Ersättningsformen dagersättning upphör emellertid att gälla redan vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år. 3 ERSÄTTNINGSFORMERNA 3.1 Vårdersättning Rätt till vårdersättning Rätt till vårdersättning uppstår när ett olycksfall som inträffat under vårdersättningsformens giltighetstid förorsakar den försäkrade vårdkostnader. Vårdkostnaderna ersätts till den del den försäkrade inte har eller skulle ha haft rätt till ersättning för dem med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. För ett och samma olycksfall ersätts vårdkostnaderna upp till högst det försäkringsbelopp som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. Vid varje försäkringsfall finns en i försäkringsbrevet antecknad självrisk för ett och samma olycksfall Vårdkostnader som ersätts En förutsättning för att vårdkostnader skall ersättas är att undersökningen eller behandlingen av skadan har ordinerats av en läkare. Dessutom måste undersökningarna och behandlingarna följa allmänt accepterad medicinsk praxis och vara nödvändiga för be handlingen av den ifrågavarande skadan. Av dessa vårdkostnader ersätts - arvoden till läkare eller inom hälsovårdssektorn utbildade sjukvårdare för undersöknings- och vårdåtgärder - kostnader för läkemedel som säljs på apotek med tilstånd av Säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet - vårddagsavgifter på sjukhus - kostnader för undersökning och behandling av tandskador - skäliga resekostnader till en läkare, tandläkare eller vårdinrättning på orten eller till den vårdplats som försäkringsbolaget utgående från punkt har valt - nödvändiga extra kostnader för skolresor då en försäkrad under 20 år till följd av ett olycksfall och på en läkares ordination företagit dessa resor med ett färdmedel som föranlett extra kostnader - kostnader för reparation eller återanskaffning av glasögon, hörapparat, tandprotes eller skyddshjälm som har varit i bruk och gått sönder vid OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING olycksfallet, förutsatt att olycksfallet krävt läkarvård och reparationen eller återanskaffningen skett senast inom två månader efter olycksfallet - kostnader för nödvändig fysikalisk behandling som givits efter operation eller gipsning som utförts till följd av ett olycksfall, om behandlingen ordinerats av läkare och givits på en vårdinrättning. Försäk ringen ersätter en behandlingsomgång per olycksfall, vilken kan bestå av högst tio fysikaliska behandlingar Kostnader som inte ersätts Som vårdkostnader ersätts inte - kostnader för fysioterapi, fysikalisk behandling eller därmed jämförbar behandling utom i det ovan i punkt sist nämnda undantagsfallet - kostnader föranledda av rehabilitering, om rehabiliteringen skett någon annanstans än på en sjukvårdsinrättning - kostnader för anskaffning av spårämnes-, mineral-, närings-, naturmedicin- eller vitaminpreparat eller bassalvor, eller för anskaffning av antroposofiska eller homeopatiska produkter - medicinska eller andra hjälpmedel eller proteser - kostnader för anskaffning av ortopediska förband och stöd - kostnader föranledda av de psykiska följderna av ett olycksfall; Som vårdkostnader ersätts emellertid kostnaderna för psykoterapi given av en psykiater eller en av en läkare ordinerad psykolog. Ersättning betalas dock för högst tio psykoterapibesök per olycksfall. En förutsättning för att ersättning skall betalas är att den försäkrade sökt vård inom tre månader efter olycksfallet. Kostnaderna ersätts till den del terapin givits inom sex månader efter olycksfallet Utvidgade vårdkostnader Om den försäkrade inte drabbats av en kroppsskada, anses vid ersättningen av vårdkostnaderna att olycksfallet förorsakat den försäkrade en själslig skada, om denna är en följd av följande under vårdkostnadsformens giltighetstid inträffade försäkringsfall: - ett våldsbrott eller ett försök till ett sådant som riktats mot den försäkrade - ett inbrott i den försäkrades bostad eller en brand eller naturkatastrof som drabbat den försäkrades hem. Som vårdkostnader ersätts kostnaderna för psykoterapi given av en psykiater eller en av en läkare ordinerad psykolog. Ersättning betalas dock för högst tio psykoterapibesök per försäkringsfall. En förutsättning för att ersättning skall betalas är att den försäkrade sökt vård inom tre månader efter försäkringsfallet. Kostnaderna ersätts till den del terapin givits inom sex månader efter försäkringsfallet. Ersättning betalas inte om den som gjort sig skyldig till våldsbrottet, försöket till detta, inbrottet eller branden är den försäkrades make, sambo, barn, bror, syster, far, mor eller en person som bor i samma hushåll som den försäkrade. Brott eller försök till brott skall polisanmälas Möjlighet att välja vårdplats Försäkringsbolaget kan välja på vilken läkarcentral, vilket sjukhus eller vilken vårdinrättning undersöknings- och vårdåtgärderna ska utföras, om detta inte medför oskäligt besvär för den försäkrade Kostnadernas skälighet Om det är uppenbart att den kostnad för vilken försäkringstagaren har ansökt om ersättning betydligt överstiger en allmänt godkänd och tillämpad skälig nivå, har försäkringsbolaget rätt att till denna del nedsätta ersättningen, dock inte så att den understiger en skälig nivå. För användning av egen bil ersätts som villkorsenliga skäliga eller nödvändiga kostnader högst det belopp för resekostnader med motorfordon som har fastställts i Social- och hälsovårdsministeriets förordning som utfärdats med stöd av sjukförsäkringslagen. 3.2 Dagersättning Rätt till dagersättning för den tid under vilken den försäkrade är arbetsoförmögen uppstår om den försäkrade till följd av ett olycksfall som inträffar under dagersättningsformens giltighetstid blir arbetsoförmögen. Vid full arbetsoförmåga betalas den dagersättning som gällde vid tidpunkten för olycksfallet och vid partiell arbetsoförmåga den del av dagersättningen som motsvarar förlusten av arbetsförmågan. Den försäkrade är fullständigt arbetsoförmögen om han är helt oförmögen att utföra sina sedvanliga arbetsuppgifter och partiellt arbetsoförmögen om han är delvis oförmögen att utföra dessa uppgifter. Ersättning betalas för så många dagar som arbetsoförmågan fortgår utöver den i försäkringsbrevet antecknade självrisktiden. Självrisktiden börjar löpa fr.o.m. den dag en läkare konstaterat att arbetsoförmågan inträtt. På basis av ett och samma olycksfall betalas ersättning högst under den tid som antecknats i försäkringsbrevet. Ersättning betalas inte för psykiska följder av ett olycksfall. 3.3 Menersättning Rätt till menersättning uppstår när den försäkrade till följd av ett olycksfall som inträffat under menersättningsformens giltighetstid förorsakats ett bestående men och detta fortgått tre månader. Med bestående men avses ett medicinskt bedömt allmänt men som skadan förorsakat den försäkrade och som medicinskt sett sannolikt inte kan botas. Då menet fastställs beaktas endast skadans art. Den skadades individuella omständigheter såsom yrke eller intressen påverkar inte fastställandet av menet. Menets omfattning fastställs enligt det beslut om invaliditetsklassificering som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring och som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser från 1 till 20 så, att invaliditetsklass 20 motsvarar största och invaliditetsklass 1 minsta ersättningsbara men. Vid ett fullständigt bestående men, d.v.s. ett men enligt invaliditetsklass 20, betalas en engångsersättning som motsvarar det vid tidpunkten för olycksfal- 5

6 let gällande försäkringsbeloppet. Vid ett partiellt bestående men utbetalas i engångsersättning så många tjugondelar av detta försäkringsbelopp som invaliditetsklassen utvisar. Ett bestående men fastställs senast tre år efter olycksfallet. Om menet förändras med minst två invaliditetsklasser innan tre år har gått efter det att ersättning har utbetalats, ändras ersättningsbeloppet i motsvarande mån. En utbetald ersättning återkrävs dock inte. Ersättning betalas inte för de psykiska följderna av ett olycksfall. 3.4 Dödsfallsersättning Rätt till dödsfallsersättning uppstår om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall som inträffar under dödsfallsersättningsformens giltighetstid. 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Ur försäkringen betalas ersättning om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Försäkringen kan tecknas som en individuell försäkring eller som en parförsäkring. Ersättningsformen i försäkringen är dödsfallsersättning. 2 HUR DEN FÖRSÄKRADES ÅLDER OCH FÖRSÄKRINGSFALLET PÅVERKAR FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET Skyddet i en individuell försäkring upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. I ersättning betalas det vid tidpunkten för olycksfallet gällande försäkringsbeloppet. Ersättning betalas inte om den försäkrade avlider senare än tre år efter olycksfallet. Ersättning betalas inte heller för psykiska följder av ett olycksfall. 4 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING 4.1 Utredning av olycksfallet Den som ansöker om ersättning skall tillställa försäkringsbolaget en skriftlig utredning av olycksfallet. Detta kan göras genom att fylla i försäkringsbolagets anmälan om personskada. 4.2 Vårdersättning Den som ansöker om ersättning skall själv betala vårdkostnaderna och för dessa ansöka LIVFÖRSÄKRING Parskyddet upphör när någondera av de försäkrade avlidit eller vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den ena av de försäkrade fyller 70 år. Samtidigt fortsätter försäkringen att vara i kraft som en individuell försäkring med oförändrat försäkringsbelopp till förmån för den efterlevande eller den under 70 år gamla försäkrade. 3 DÖDSFALLSERSÄTTNING 3.1 Rätt till dödsfallsersättning Rätt till dödsfallsersättning uppstår om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. I ersättning betalas det försäkringsbelopp som gäller vid tidpunkten för dödsfallet. INVALIDITETSFÖRSÄKRING om den ersättning som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen. Ansökan om ersättning enligt sjukförsäkringslagen skall tillställas Folkpensionsanstalten inom sex månader efter det att vårdkostnaderna betalats. Den ersättningssökande skall tillställa försäkringsbolaget Folkpensionsanstaltens originalverifikat över de ersättningar som utbetalats liksom kopior av de verifikat som tillställts Folkpensionsanstalten. De kvitton för vilka ingen ersättning erhållits enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan lag skall i original tillställas försäkringsbolaget. 4.3 Dödsfallsersättning För utbetalningen av dödsfallsersättningen skall bolaget tillställas den försäkrades dödsattest och en officiell utredning av förmåns tagarna. Ur parförsäkringen betalas ersättningen endast en gång, d.v.s. då den ena av de försäkrade avlidit. Om de försäkrade avlider samtidigt, har varderas förmånstagare rätt till hälften av försäkringsbeloppet. 3.2 Begränsning Ersättning betalas inte om den försäkrade begått självmord inom ett år efter det att försäkringen trädde i kraft. Då denna begränsning tillämpas beaktas inte den försäkrades ålder eller sinnestillstånd. 4 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING För utbetalningen av dödsfallsersättningen skall den ersättningssökande tillställa försäkringsbolaget den försäkrades dödsattest, en officiell utredning av förmånstagarna och den adress till vilken ersättningen skall betalas. 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Ur försäkringen betalas ersättning om den försäkrade under försäkringens giltighetstid blir bestående arbetsoförmögen. Ersättningsformen i försäkringen är invaliditetsersättning. 2 HUR ETT FÖRSÄKRINGSFALL OCH DEN FÖRSÄKRADES ÅLDER PÅVERKAR FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET Försäkringen upphör när rätt till invaliditetsersättning uppstår eller vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år. 3 INVALIDITETSERSÄTTNING 3.1 Rätt till invaliditetsersättning Rätt till invaliditetsersättning uppstår om den försäkrade under försäkringens giltighetstid blir bestående arbetsoförmögen till följd av en sjukdom eller skada och den bestående arbetsoförmågan har fortgått tre månader medan försäkringen fortfarande är i kraft. Den försäkrade anses vara bestående arbetsoförmögen om han på grund av en sjukdom eller skada är oförmögen att utföra sitt tidigare arbete eller ett arbete, som med hänsyn till hans ålder och yrkeskunskap, kan anses lämpligt för honom och trygga honom en skälig utkomst. Den försäkrade anses inte vara bestående arbetsoförmögen enbart på den grund att han är berättigad till individuell förtidspension eller en annan pension som utbetalas på basis av nedsatt arbetsförmåga. I ersättning betalas det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet fastställs enligt den tidpunkt vid vilken rätt till ersättning uppstod. SKADEFÖRSÄKRING 3.2 Begränsningar Ersättning betalas inte om orsaken till arbetsoförmågan är - missbruk av alkohol eller läkemedel eller användning av berusningsmedel - självmordsförsök inom ett år efter det att försäkringen trädde i kraft. Vid tillämpningen av denna begränsning beaktas inte den försäkrades ålder eller sinnestillstånd. 4 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING För utbetalningen av invaliditetsersättning skall den ersättningssökande tillställa försäkringsbolaget ett läkarutlåtande över bestående arbetsoförmåga liksom den adress till vilken ersättningen skall betalas. De försäkringar som valts för egendom samt de ansvars- och rättsskyddsförsäkringar som fogats till försäkringsavtalet har antecknats i försäkringsbrevet. Villkoren för resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring ingår i avsnittet Reseförsäkringar. 6

7 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DEN VIDSTRÄCKTA HEMFÖRSÄKRINGEN, HEMFÖRSÄKRINGEN OCH BRANDFÖRSÄKRINGEN Försäljningen av den vidsträckta hemförsäkringen (exkl. lösöreförsäkringen i Easy-försäkringen), hemförsäkringen och brandförsäkringen upphörde De villkor som gäller dessa försäkringar tillämpas därför bara på försäkringar som tecknats före detta datum. 1 FÖRSÄKRADE Försäkrade är försäkringstagaren och de personer som stadig varande bor i dennes hushåll. 2 GILTIGHETEN PÅ FÖRSÄKRINGSSTÄLLET Försäkringen för en byggnad gäller på det i försäkringsbrevet nämnda försäkringsstället där byggnaden är belägen. Försäkringen för hemlösöre och lösöre i fritidshus gäller i den bostadslägenhet som är belägen på det försäkringsställe som antecknats i försäkringsbrevet och i förvaringsrum som ansluter sig till lägenhetens användning, vilka tillsammans utgör försäkringsstället för lösöre. Försäkringsbolaget är skyldigt att upp till ett belopp som motsvarar högst 10 % av försäkringsbeloppet för hemlösöret och lösöret i fritidshus på ett försäkringsställe eller av det maximala ersättningsbeloppet ersätta sådant lösöre som vid tidpunkten för en skada har förvarats - i vinds-, källar- eller förvaringsrum, i för gemensamt bruk avsedda förvaringsrum för sport- och hobbyutrustning, vilka hänför sig till användningen av en hyres- eller aktielägenhet, men är belägna utanför bostadslägenheten eller - i förvaringsutrymmen som ligger separat från bostadsbyggnaden på försäkringsstället. 3 GILTIGHETEN UTANFÖR FÖRSÄKRINGSSTÄLLET 3.1 Lösöre som tillfälligt har flyttats bort från försäkringsstället för högst ett år är försäkrat i Finland och de övriga nordiska länderna upp till euro. 3.2 Vid flyttning från en stadigvarande bostad till en annan är försäkringen för hemlösöre och lösöre i fritidshus giltig i Finland utanför försäkringsstället under högst två månader upp till det i försäkringsbrevet antecknade maximala ersättningsbeloppet eller försäkringsbeloppet för hemlösöre eller lösöre i fritidshus. Begränsningar: 3.3 Försäkringen ersätter lösöre som stulits ur motorfordon, släpvagnar, båtar, yttre bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, bagageväskor på fordon eller ur tält upp till ett belopp om högst euro per försäkringsfall. Denna begränsning tillämpas emellertid inte i samband med flyttning eller om den försäkrade egendomen finns på ett ställe som fågelvägen ligger på ett avstånd om minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats och fritidsbostad. I sådana fall fastställs det maximala ersättningsbeloppet enligt punkt 3.1 eller punkt I den situation som avses i punkt 3.1 betalas inte belopp som överstiger ovan nämnda, inte ens om egendomen skulle vara försäkrad med flera försäkringar som inkluderar ovan nämnda förmån. 4 FÖRSÄKRAD EGENDOM Den egendom som nämns i försäkringsbrevet är försäkrad. 4.1 Byggnad Då en byggnad är försäkrad gäller försäkringen också för byggnadens användning avsedda fasta maskiner och anordningar samt för byggnadens användning avsedda eller i samma fastighet befintliga - bränslen för uppvärmning till en mängd som motsvarar högst ett års användning, handverktyg och arbetsmaskiner som manövreras utifrån och gående - elledningar, som försäkringstagaren äger - fasta sedvanliga konstruktioner, brunnar jämte anordningar, högst 4 m 2 stora byggnader, förråd, tak eller liknande lätta konstruktioner - oljecisterner - elektriska och andra kablar samt ledningar och rörledningar fram till en kommunal eller annan allmän anslutning. Då ett bostads- eller fritidshus är försäkrat gäller försäkringen också marken och trädgården på byggnadens gårdsområde. Begränsningar: Skador på fasta sedvanliga konstruktioner, brunnar jämte anordningar och högst 4 m2 stora byggnader ersätts upp till totalt högst euro. Bryggor är inte sedvanliga konstruktioner, ej heller t.ex. strandanläggningar och strandkonstruktioner, utanför byggnaden befintliga simbassänger, badbaljor, badtunnor, fristående bassänger eller springbrunnar. Försäkringen gäller inte fastighetens täckdikning och inte heller grunden under golvbjälklaget frånsett fundament. 4.2 Byggande och totalrenovering De i försäkringsbrevet nämnda byggnaderna är försäkrade också medan de uppförs eller medan de totalrenoveras. Då en privatperson har försäkrat en byggnad som skall uppföras för hans bruk eller som han äger, och som han i huvudsak själv bygger eller totalrenoverar, tillämpas följande: - Byggtillbehör som flyttas till försäkringsstället blir försäkringsobjekt i byggtidsförsäkringen då ansvaret för tillbehören enligt köpevillkoren övergår på försäkringstagaren. En förutsättning är att tillbehören flyttas till försäkringsstället senast inom en vecka efter det att ansvaret övergått. - Byggtillbehör som tillfälligt, för högst sex månader i följd, avlägsnas från försäkringsstället är utan separat avtal försäkringsobjekt. - Arbetsplatstillbehör, d.v.s. de kläder och verktyg som tillhör de utomstående arbetstagare som utför bygg- eller totalrenoveringsarbete, tillfälliga arbetsplatsbyggnader samt hyrda och lånade maskiner och anordningar ingår i försäkringen upp till ett belopp om sammanlagt euro. För arbetsplatstillbehörens del ersätts endast sådana skador som förorsakas av försäkringsfall som avses i punkt 1 (brand) och punkt 5 (inbrott) i hemförsäkringen. 4.3 Hemlösöre Hemlösöre avser för privathushåll avsett lösöre i bostaden och förvaringsrum som ansluter sig till bostadens användning. Till det försäkrade hemlösöret hör också utan separat omnämnande - varje försäkrads pengar, övriga betalningsmedel och värdepapper upp till högst 500 euro - sällskapsdjur som normalt hålls i en bostadslägenhet upp till totalt högst euro - båtar som tillverkats som roddbåtar upp till totalt högst euro - utombordsmotorer på högst 5 hk (3,7 kw) upp till totalt högst euro - förvärvsarbetsredskap som tillhör den försäkrade upp till sammanlagt euro, då verksamheten bedrivs av en privatperson i anställnings- eller tjänsteförhållande eller en privat firma - arbetsmaskiner för fastighetsskötsel vilka manövreras utifrån och gående upp till sammanlagt högst euro - till hyres- eller aktielägenheten hörande golv-, vägg- och takbeläggningar, balkongglas, delar av fastigheten som enligt lagen om bostadsaktiebolag omfattas av aktieägarens underhållsansvar och fast specialinredning upp till totalt högst euro - följande bostadsspecifika anordningar i hyreseller aktielägenheter: elspis, gasspis, spisfläkt, kylrumskompressor, centraldammsugarmaskineri och elektrisk bastuugn. I hemlösöret ingår också sådan för privathushåll avsedd hyrd och lånad egendom som om den tillhörde den försäkrade skulle ingå i dennes försäkrade hemlösöre. Begränsningar: Bl.a. säljlager, råmaterial, varuprover eller reklammaterial anses inte vara försäkrade förvärvsarbetsredskap. Skador på golv-, vägg- eller takbeläggningar, delar av fastigheten som omfattas av aktieägarens underhållsansvar eller fast specialinredning i en hyres- eller aktielägenhet ersätts endast till den del fastighetens ägare inte är skyldig att reparera dem. Sådana utvidgningar av underhållsansvaret som ingår i bolagsordningen eller om vilka beslut fattats på bolagsstämman påverkar inte innehållet i försäkringen. Till i hyres- eller aktielägenheter försäkrade anordningar hör bl.a. inte bostadsspecifika varmvattenberedare, luftvärmepumpar, simbassänger eller bubbelpooler jämte tillhörande anordningar, golvvärmeanordningar eller takfläktar. Hyrda bostadsbyggnader betraktas inte som hyreslägenheter. För skador på hyrt eller lånat lösöre betalas ersättning endast om skadorna inte ersätts ur någon annan försäkring. 4.4 Lösöre i fritidshus Lösöre i fritidshus är för privathushåll avsett lösöre i ett fritidshus eller i förvaringsrum som hänför sig till användningen av fritidshuset. I det försäkrade lösöret i ett fritidshus ingår utan separat omnämnande också - båtar som tillverkats som roddbåtar upp till totalt högst euro - utombordsmotorer på 5 hk (3,7 kw) upp till totalt högst euro och - arbetsmaskiner för fastighetsskötsel vilka manövreras utifrån och gående upp till sammanlagt högst euro. I lösöret i fritidshus ingår också sådan för i privathushåll använd hyrd eller lånad egendom som om denna tillhörde den försäkrade skulle ingå i försäkringen för lösöret i dennes fritidshus. Vid skador på hyrt eller lånat lösöre betalas ersättning endast om skadorna inte ersätts ur någon annan försäkring. 4.5 Tilläggsförsäkring för lösöre Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie går det att försäkra - golv-, vägg- och takbeläggningar, balkongglas och fast specialinredning till den del värdet på dessa överstiger euro - förvärvsarbetsredskap till den del värdet på dessa överstiger euro. Tilläggsförsäkringen för förvärvsarbetsredskap gäller endast på det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsstället. 7

8 4.6 Anordningar som framförs med maskinkraft Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie går det att försäkra - trädgårdstraktorer och motsvarande för trädgårdsskötsel avsedda maskiner som manövreras genom att man sitter på dem och vilkas dimensionerade hastighet inte överstiger 15 km i timmen - för barn och unga avsedda små fordon som drivs med el- och bränslemotorer. 4.7 Egendom som inte omfattas av försäkringen Försäkrad egendom är inte - redskap för förvärvsverksamhet som disponeras eller ägs av ett öppet bolag, kommandit- eller aktiebolag, en förening eller någon annan sammanslutning och inte heller redskap för förvärvsarbete som den försäkrade fått till sitt förfogande på basis av arbets-, tjänste- eller uppdragsförhållande 1 FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS Försäkringen ersätter direkta sakskador som förorsakats av en plötslig och oförutsedd händelse som inträffar under försäkringens giltighetstid. Ersättning av skador som har förorsakats av att vattendrag eller havsvatten svämmat över eller skador som har förorsakats av att isen förskjutits till följd av detta, förutsätter dessutom att höjningen av vattenståndet har varit exceptionell. Med översvämning av vattendrag avses en exceptionell förhöjning av vattenståndet i älvar, åar, sjöar, diken eller bäckar, som beror på stormvind, exceptionella regn, snösmältning eller på dammar som bildats av is eller issörja. Med översvämning av havsvatten avses en exceptionell höjning av havsvattenståndet, som beror på stormvind, variation i lufttrycket eller strömningar i de danska sunden. Med en exceptionell höjning av vattenståndet i ett vattendrag eller i havet avses att en stormvind förorsakat en höjning av vattenståndet samt att vattnet är så högt att sannolikheten för att så ska ske är en gång per 50 år eller mer sällan. En översvämning som beror på en bestående höjning av det genomsnittliga vattenståndet eller en översvämning som beror på normal variation av vattenståndet eller på sjögång anses inte som exceptionellt. 2 SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV FÖRSÄKRINGEN Försäkringen för lösöre och byggnad ersätter inte 2.1 skador på föremålet självt till följd av slitage, korrosion, frätning, lukt, förskämning, mögelbildning, förmultning, svampbildning, materialtrötthet eller av något annat liknande småningom fortskridande fenomen 2.2 skador förorsakade av tjälbildning eller av att marken sätter sig eller förskjuts 2.3 skador på byggnader eller på lösöre i dem som förorsakats av att vattendrag eller havsvatten svämmat över eller som förorsakats på grund av förskjutning i isen till följd av detta, om byggnaden har byggts utan ett sådant tillstånd som lagen kräver eller i strid mot ett beviljat tillstånd Försäkringen ersätter inte heller skador som har förorsakats av isens eller snöns tyngd eller förskjutningar i dessa. Den sistnämnda begränsningen gäller inte en förskjutning i isen som beror på att havsvatten eller vattendrag har svämmat över. - data, filer eller program som ingår i datamedier med undantag för fritt saluförda färdigprogram - manuskript, avhandlingar, lärdomsprov eller motsvarande - anordningar som inte uppfyller säkerhetsbestämmelser och myndighetsbestämmelser samt annan egendom som man enligt gällande lag inte får inneha eller använda och - motordrivna fordon, husvagnar och andra släpvagnar, vatten- och luftfarkoster och inte heller delar, utrustning och tillbehör till dessa - elström och vatten. 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER Om en skada enligt försäkringsvillkoren är ersättningsgill, tillämpas nedanstående säkerhetsföreskrifter. Den ersättning som betalas ur försäkringarna beräknas enligt ersättningsbestämmelserna nedan. VIDSTRÄCKT HEMFÖRSÄKRING 2.4 skador som naturförhållanden förorsakat trädgårds-, jord- eller skogsbruksprodukter eller trädgårdsväxter 2.5 skador som förorsakats av insekter, råttor, möss, sorkar,, ekorrar, harar eller kaniner 2.6 skador som sällskapsdjur förorsakat genom att bita, riva eller klösa 2.7 kostnader som i samband med läckageskador har förorsakats av att vätska gått till spillo 2.8 kostnader som förorsakats av servicereparation eller underhåll 2.9 skador till följd av yrkesmässigt sprängnings-, brytnings- eller pålningsarbete 2.10 stöldskador, om inte tiden, omständigheterna och platsen för stölden kan fastställas noggrant 2.11 skada som den försäkrades hyresgäst eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som hyresgästen har förorsakat försäkrad egendom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 2.12 skador som ersätts enligt någon garanti, lag eller något annat avtal eller som ersätts ur allmänna medel 2.13 skador som förorsakats av kondensvatten 2.14 skador till följd av att vätska trängt ut genom konstruktionernas vattenspärrar eller i fogarna mellan rörledningar och konstruktioner, till exempel mellan golvbrunnen och flänsringen, eller skador som förorsakats av vätska då orsaken är en icke godkänd fog 2.15 skador som förorsakats av läckor i yttertaket, om inte läckorna förorsakats av att en stormvind skadat yttertaket eller av någon annan plötslig och oförutsedd yttre orsak. Ur försäkringen för lösöre ersätts inte punkterna och inte heller 2.16 skador på föremålet självt då föremålet har gått sönder till följd av ett fel i detsamma eller skador till följd av att ett föremål har använts felaktigt 2.17 skador till följd av att egendom har förkommit eller blivit kvarglömd även om egendomen efter detta har hittats i söndrigt tillstånd eller det konstaterats att den gått förlorad 2.18 skador på ett försäkrat sällskapsdjur frånsett död genom olycksfall eller avlivning som blivit nödvändig till följd av ett olycksfall 6 KÄRNSKADA OCH KRIG Ur den vidsträckta hemförsäkringen, hem- och brandförsäkringen betalas inte ersättning för skador som förorsakats av - av en i atomansvarighetslagen beskriven kärnskada eller av en skada som förorsakats av ett material, en anordning eller ett vapen som baserar sig på en kärnreaktion eller ioniserande strålning, oberoende av var kärnskadan inträffat - krig eller väpnad konflikt bräckage på sportredskap och sportutrustning, radiostyrd anordning eller el- eller förbränningsmotor i hobbyfordon i samband med att dessa använts för avsett ändamål 2.20 skador på datautrustning eller dess färdigprogram, om orsaken till skadorna är ett feltillstånd, en felaktighet eller upphörd funktionsförmåga som förorsakats av data eller program 2.21 stöldskador som gäller annat utomhus förvarat lösöre än cykel, barnvagn, båt eller motor fastsatt på båt 2.22 stöld av pengar, andra betalningsmedel, värdepapper eller värdeföremål som lämnats i motorfordon, släpvagnar, båtar eller i yttre bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, i bagageväskor på fordon eller i tält. Värdeföremål avser bl.a. smycken, föremål av ädelmetall, pälsar och pälsverk, värdefulla samlingar och konstverk stöld av optiska eller elektroniska anordningar och eldrivna verktyg som lämnats i släpvagnar, i yttre bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, i bagageväskor på fordon eller i tält. Denna begränsning gäller emellertid inte stöld av optiska eller elektroniska anordningar eller eldrivna verktyg ur husvagnar. Ur försäkringen för byggnad ersätts inte punkterna och inte heller 2.24 planerings-, grundläggnings-, installationseller byggfel eller skador på en byggnad som är förorsakade av sådana fel. 3 ALTERNATIVA BEGRÄNSNINGAR AV ERSÄTTNINGSOMRÅDET Om detta antecknats i försäkringsbrevet, 3.1 ersätter försäkringen inte skador som förorsakas av att vätska rinner ut ur rörledningar som finns i byggnaden och används i denna eller ur anordningar som är kopplade till rörledningarna 3.2 ur försäkringen för en byggnad ersätts inte bräckageskador på vvs-anordningar, ej heller bräckage som förorsakats av blixtnedslag och andra elektriska fenomen. Begränsningen gäller - fasta kyl-, luftkonditionerings-, vattenledningsoch centralvärmeanläggningar, motsvarande fasta direktverkande och ackumulerande elvärmeanläggningar, värmeåtervinningsanläggningar jämte kompressorer, elmotorer och cisterner - värmekablar och rörledningar. 8

9 Försäkringen ersätter direkta sakskador som inträffat under försäkringens giltighet, om de förorsakats av följande plötsliga och oförutsedda händelser. 1 BRAND Försäkringen ersätter skador som förorsakats av eld som har kommit lös och av en plötslig och oförutsedd utströmning av sot från en eldstad eller värmeapparat. Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas ett föremål genom att det antänds eller skadas genom att det utsatts för värme. 2 BLIXTNEDSLAG ELLER ANNAT ELEKTRISKT FENOMEN Försäkringen ersätter skador som har tillfogats egendom som är försäkringsobjekt genom direkt blixtnedslag med mekanisk splittring av egendomen som följd. Försäkringen ersätter skador som till följd av ett plötsligt och oväntat elektriskt fenomen förorsakas elektriska anordningar som ingår i den försäkrade byggnaden eller elektriska anordningar som hör till det försäkrade lösöret. 3 EXPLOSION Försäkringen ersätter skador till följd av explosion. Försäkringen ersätter inte skador till följd av yrkesmässigt sprängnings- eller brytningsarbete. 4 STÖLD Försäkringen ersätter skador till följd av stöld av lösöre, om någon - brutit sig in i det utrymme i vilket lösöret förvaras och därvid skadat konstruktioner eller lås eller trängt sig in genom att använda något annat slag av våld - trängt sig in med en nyckel som har tillgripits vid ett inbrott eller rån. Försäkringen ersätter dessutom skador till följd av stöld av egendom som medtagits på en resa i Finland och i de övriga nordiska länderna. Begränsningar: Försäkringen ersätter inte skador till följd av stöld av annat utomhus förvarat lösöre än cykel, barnvagn, båt eller motor fastsatt på båt. Försäkringen ersätter inte stöldskador, om tiden, omständigheterna och platsen för stölden inte kan fastställas noggrant. Försäkringen ersätter inte skador till följd av att egendom har förkommit eller blivit kvarglömd, även om egendomen efter detta har hittats i söndrigt tillstånd eller det konstaterats att den gått förlorad. Försäkringen ersätter inte stöld av pengar, andra betalningsmedel, värdepapper eller värdeföremål som lämnats i motorfordon, släpvagnar, båtar, i yttre bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, i bagageväskor på fordon eller i tält. Värdeföremål avser bl.a. smycken, föremål av ädelmetall, pälsar och pälsverk, värdefulla samlingar och konstverk. Försäkringen ersätter inte stöld av optiska eller elektroniska anordningar och eldrivna verktyg som lämnats i släpvagnar, i yttre bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar, i bagageväskor på fordon eller i tält. Denna begränsning gäller emellertid inte stöld av optiska eller elektroniska anordningar eller eldrivna arbetsredskap ur husvagnar. 5 INBROTT Försäkringen ersätter skador på en byggnad och på lösöre om någon HEMFÖRSÄKRING - brutit sig in i byggnaden eller lägenheten och därvid skadat byggnadens konstruktioner och lås eller trängt sig in genom att använda något annat slag av våld - trängt sig in med en nyckel som har tillgripits vid ett inbrott eller ett rån. 6 RÅN Försäkringen ersätter skador då egendom blir stulen eller vid stöld skadas genom våld eller hot om våld mot person. 7 SKADEGÖRELSE PÅ BYGGNAD Försäkringen ersätter skador som förorsakas en byggnad eller fasta konstruktioner på gårdsområdet genom uppsåtlig skade görelse. Försäkringen ersätter inte skada som den försäkrades hyresgäst eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som hyresgästen har förorsakat försäkrad egendom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 8 LÄCKAGE Försäkringen ersätter skador som förorsakas av en plötslig, oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas ur - byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät-, ång-, gas- eller oljeledningar - byggnadens invändiga regnvattenledningar - byggnadens egna fasta anordningar som finns i gemensamma utrymmen - tvättmaskin som används i hushållet och som är ansluten till ledningsnätet med en godkänd slangkoppling och avstängningsventil - simbassäng eller dess anordningar. Försäkringen för byggnaden ersätter dessutom kostnaderna för felsökning på grund av en läckagereparation, uppbrytning och igenläggning av konstruktioner samt kostnader för grävning och fyllning av jord, om den vätska som har strömmat ut ur ledningsnätet har skadat den försäkrade byggnaden. Begränsningar: Försäkringen ersätter inte - skador genom utströmning av regn- eller smältvatten ur takrännor, byggnadens yttre stuprör, regnvattenavlopp eller ur motsvarande - skador genom att vatten vid störtregn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur en avloppsbrunn eller avloppsledning - skador till följd av att en kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning är skadad eller tilltäppt - skador till följd av att vätska tränger ut genom konstruktionernas vattenspärrar eller i fogarna mellan rörledningar och konstruktioner, till exempel mellan golvbrunnen och flänsringen, eller skador som förorsakats av vätska då orsaken är en icke godkänd fog - fuktskador som förorsakat röta, svampbildning, mögelbildning eller lukt - skada som förorsakats av tjäle eller av att marken sätter sig eller rör sig - kostnader för reparation eller förnyande av rörledningar eller anordningar - vätskor, ånga eller gas som har runnit till spillo - skador som förorsakas av kondensvatten. Alternativ begränsning av ersättningsområdet Om så antecknats i försäkringsbrevet, ersätter försäkringen inte skador som förorsakats av ovan avsedda läckage. 9 BRÄCKAGESKADOR PÅ FASTA ANORDNINGAR OCH RÖRLEDNINGAR Försäkringen ersätter bräckageskador som plötsligt och oförutsett förorsakas byggnadens - fasta kyl-, luftkonditionerings-, vattenledningsoch centralvärmeanläggningar, motsvarande fasta direktverkande och ackumulerande elvärmeanläggningar, värmeåtervinningsanläggningar jämte kompressorer, elmotorer och cisterner - värmekablar och rörledningar. Försäkringen ersätter dessutom kostnaderna för uppbrytning och igenläggning av konstruktioner samt kostnaderna för grävning och fyllning av jord då kostnaderna föranleds av felsökning och reparation som gäller en skadad maskin, anläggning eller elkabel. Begränsningar: Försäkringen ersätter inte - skador som uppstår innan rörledningar och ledningar i en nybyggd eller ombyggd byggnad har godkänts för ibruktagning på vederbörligt sätt - servicereparationer - skador till följd av slitage, pannsten, slaggbildning, översvämning, packis eller jordskred - skador på vattenledningsarmaturer - skador på avloppsanläggningar - skada som förorsakats av tjäle eller av att marken sätter sig eller rör sig - skador som tillverkaren eller någon annan ansvarar för enligt avtal. Försäkringen ersätter dock en sådan skada om försäkringstagaren kan bevisa att den ersättningsskyldiga inte kan fullgöra sin förbindelse. Alternativ begränsning av ersättningsområdet Om så antecknats i försäkringsbrevet, ersätter försäkringen inte skador som genom ovan avsett bräckage eller i punkt 2 avsett bräckage till följd av blixtnedslag eller andra elektriska fenomen förorsakats på byggnadens ovan nämnda fasta anordningar och rörledningar. 10 STORM Försäkringen ersätter skador till följd av att storm har skadat byggnaden, sedvanliga konstruktioner på samma fastighet eller lösöret i byggnaden. Skador till följd av att vattenståndet stigit ersätts om det har stigit till följd av storm på skadeplatsen. Storm innebär att vindstyrkan varit minst 20 meter i sekunden. Begränsningar: Skador förorsakade av översvämning eller av en höjning av vattenståndet som beror på någonting annat än storm ersätts inte ur försäkringen. Försäkringen ersätter inte heller skador som förorsakas av sjögång, isens eller snöns tyngd eller förskjutningar i dessa. 11 SKADOR FÖRORSAKADE AV VILDA DJUR Försäkringen ersätter skador på byggnaden och lösöret i denna om de förorsakats av ett vilt djur som trängt sig in i bostadslägen heten. Icke värmeisolerade vinds-, källar- eller förvaringsrum anses inte vara bostadslägenheter. Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av insekter, råttor, möss, sorkar, mårdar, ekorrar, harar eller kaniner. 12 NEDFALLANDE LUFTFARKOST ELLER FÖREMÅL SOM LOSSNAT FRÅN LUFTFARKOST Försäkringen ersätter skador som förorsakas av en nedfallande luft- eller rymdfarkost eller av ett föremål som lossnat från en sådan farkost. 13 TRAFIKOLYCKA OCH GRUNDSTÖTNING Försäkringen ersätter skador på lösöre som förorsakas i samband med en trafikolycka i vilken ett motorfordon varit inblandat eller i samband med grundstötning. 9

10 Skador ersätts dock inte till den del de ersätts ur trafikförsäkringen. 14 TILLÄGGSSKADOR I SAMBAND MED VISSA FÖRSÄKRINGSFALL Försäkringen ersätter direkta sakskador i samband med brand, explosion och nedfallande luftfarkost om 1 BRANDFÖRSÄKRING Försäkringen ersätter skador förorsakade av försäkringsfall som beskrivs i hemförsäkringen under punkterna 1 (brand), 2 (blixtnedslag och elektriskt fenomen), 3 (explosion) och 10 (storm). Försäkringen ersätter tilläggsskador i samband med försäkringsfall enligt vad som sägs nedan under punkten tilläggsskador. 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNAS BETYDELSE Den försäkrade skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som ges i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligt. Om den försäkrade underlåter att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen minskas eller kravet på ersättning avslås enligt punkt 6 i de allmänna avtalsvillkoren. 2 BRANDSÄKERHET 2.1 El-, värme- och varningsapparater Driftsäkerheten hos eldstäder, rökkanaler och brandmurar skall hela tiden övervakas. Dessa får inte tas i bruk innan brand- eller byggnadsmyndigheterna har godkänt dem. Om eldstäder, rökkanaler eller brandmurar är bristfälliga, får de inte användas förrän brand- eller byggnadsmyndigheterna har godkänt dem för användning. Sotning ska ombesörjas så att eldstäder jämte rökkanaler oberoende av det bränsle som används ska sotas en gång om året. Eldstäder jämte rökkanaler i fritidsbostäder som inte är i bruk året runt ska sotas en gång på tre år. Den som utför sotning ska ha avlagt yrkesexamen för sotare. Vid placeringen av bastuugnar ska nödvändiga säkerhetsavstånd beaktas. Kläder eller annat antändligt material får inte torkas ovanför eller i omedelbar närhet av en bastuugn. Efter användningen av hushållsmaskiner skall strömmen brytas. När man lämnar byggnaden skall man särskilt försäkra sig om att strömmen till spisen, strykjärnet och andra brandfarliga hushållsmaskiner är frånslagen. Då tillfälliga värmeapparater utplaceras, skall man beakta de skyddsavstånd som respektive apparat förutsätter. Ytglödande värmare eller oinkapslade elvärmare försedda med glödmotstånd får inte placeras i dammiga utrymmen eller användas för annat ändamål än det avsedda. Värmeapparater får inte täckas över. För uppvärmning av ett fordons motor, kraftöverföringsanordningar, kupéutrymme och övriga delar får utöver standardutrustning bara apparater som är godkända för användning i fordon användas. Godkända apparater är - sådana nätströmsdrivna, CE-godkända apparater som uttryckligen är avsedda att användas i fordon. Kupévärmare har skyddade glödtrådar och bär i allmänhet texten Kupévärmare. Det ska säkerställas att luften kan cirkulera runt kupévärmaren - sådana andra CE-godkända apparater som är avsedda att användas i fordon och som har installerats av en godkänd installationsfirma. den försäkrade egendomen samtidigt försvinner, blir stulen eller skadas. Försäkringen ersätter direkta sakskador som förorsakas försäkringsobjektet av brand, explosion, en nedfallande luftfarkost, stöld, rån, inbrott, skadegörelse, läckage, storm, vilda djur, trafikolycka eller BRANDFÖRSÄKRING Alternativ begränsning av ersättningsområdet Om så antecknats i försäkringsbrevet, ersätter försäkringen inte skador som förorsakats av ovan nämnd storm. 2 TILLÄGGSSKADOR Försäkringen ersätter - direkta sakskador i samband med brand och explosion om den försäkrade egendomen samtidigt försvinner, blir stulen eller skadas SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Det är förbjudet att lägga ett täcke mellan fordonets motorhuv och motor. Yttemperaturen på värmeapparater som används för uppvärmningen av garage får inte överstiga +125 C. Det är förbjudet att i garage använda värmeapparater eller kaminer som fungerar med olja, gas eller fotogen. I bostadslägenheter samt bostads- och fritidsbostadsbyggnader ska det finnas en i myndighetsbestämmelser avsedd, funktionsduglig brandvarnare. Alla våningar i en bostad och källarvåningarna och vindarna i anslutning till dem ska förses med minst en brandvarnare. Det ska finnas en brandvarnare för varje påbörjad 60 m 2 i bostaden. 2.2 Rökning och uppgörande av öppen eld Det är förbjudet att röka på dammiga platser eller där brandfarligt material förvaras, och på platser där brännbara vätskor, gaser och sprängämnen förvaras eller hanteras. Det är förbjudet att röka i sängen. Det är förbjudet att göra upp öppen eld utan erforderligt tillstånd. Öppen eld skall hållas under ständig uppsikt och släckas med yttersta omsorg. Rör får inte tinas upp med öppen eld eller med en varmluftsfläkt. Tillbehör för att göra upp eld skall hållas utom räckhåll för barn. Aska skall på grund av glödfaran behandlas särskilt varsamt. Aska som tagits ur härden skall i och nära byggnader förvaras i ett eldfast slutet kärl tills askan är helt kall. Brinnande ljus och marschaller ska övervakas. De ska ställas på ett obrännbart underlag och så att lågan eller värmen inte antänder brinnande material. 2.3 Heta arbeten När heta arbeten utförs ska särskild försiktighet iakttas och i tillämpliga delar ska följande anvisningar följas: - Platsen och omgivningen där heta arbeten ska utföras ska innan dessa arbeten påbörjas röjas och skyddas. Brännbart material ska avlägsnas. Brännbara konstruktioner i närheten ska skyddas. - Svetsfilt, tillräcklig försläckningsutrustning och vattenslang med tryck ska hinnas på platsen. - Omgivningen skall vid behov vätas. - Brandbevakning ska ombesörjas medan arbetet pågår och under minst två timmar efter det arbetet slutförts. grundstötning, köld eller hetta, regn eller motsvarande, om skadorna är en direkt och oundviklig följd av ett ovan nämnt ersättningsbart försäkringsfall. - direkta sakskador som förorsakas den försäkrade egendomen av brand, explosion eller storm, köld eller hetta, regn eller motsvarande, om skadorna är en direkt och oundviklig följd av ett sådant ersättningsbart försäkringsfall. Heta arbeten är arbeten som ger upphov till gnistor eller där gaslåga, annan öppen eld eller varmluftsfläkt används. Sådana arbeten är bl.a. svetsning, brännskärning, skärning med kapslipskiva, metallslipning, lödning, uppvärmning samt vattenisolerings- och takarbeten. Reparationsarbeten vid vilka öppen eld, låga samt glödande eller gnistbildande utrustning används får inte utföras i garage eller skyddsbyggnader för lösöre. 2.4 Brännbara vätskor, gaser, lättantändliga ämnen och sprängämnen Brännbara vätskor och gaser samt lättantändliga ämnen och sprängämnen skall förvaras enligt brandmyndigheternas föreskrifter. Rökning och öppen eld är förbjudna vid hanteringen av dessa ämnen. Gnistbildande apparater får inte finnas i närheten av dessa ämnen. Ventiler och fogar på flytgasapparater skall granskas för läckage regelbundet, minst en gång om året. Redskap som används vid hantering av lättantändliga vätskor ska efter användningen placeras så att de inte kan förorsaka brand trots eventuell självantändning. 3 SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA STÖLD OCH INBROTT 3.1 Egendom i byggnader, bostäder, inkvarteringsrum och förvaringsutrymmen i anslutning till dessa Dörrar, fönster, luckor och annat tillträde till de rum där lösöre förvaras skall vara stängda på ett betryggande sätt med tanke på stöld- och inbrottsrisken. Rummen skall vara stängda på ett sådant sätt att man inte kan ta sig in utan att skada konstruktioner eller lås. Då egendomen magasineras, ska värdeföremål dessutom placeras så eller täckas över på ett sådant sätt att någon utomstående inte kan få syn på dem utan att bryta sig in i utrymmet. Värdeföremål avser bl.a. smycken, föremål av ädelmetall, pälsar och pälsverk, värdefulla samlingar och konstverk. Nycklar till bostaden, inkvarterings- eller förvaringsrummen får inte lämnas eller gömmas i närheten av dessa rum. Låset skall omedelbart bytas ut eller så skall kombinationen ändras om det finns anledning att anta att en obehörig person fått tillgång till nyckeln. Om egendom förvaras i ett hotellrum, en hytt eller på ett annat motsvarande inkvarteringsställe skall värdeföremål och föremål samt apparater vilkas värde överstiger 800 euro förvaras i ett fast, särskilt låst utrymme. Som värdeföremål avser bl.a. smycken, föremål av ädelmetall, pälsar och pälsverk, värdefulla samlingar och konstverk. 10

11 3.2 Egendom som förvaras utanför byggnad, bostad, inkvarteringsrum eller förvaringsrum i anslutning till dessa Medförd egendom skall stå under kontinuerlig uppsikt. Den försäkrade får inte lämna medförd egendom eller resgods utan kontinuerlig uppsikt på allmänna platser såsom på gator, trafikstationer, torg, i restauranger, affärer, inkvarteringsrörelsers vestibuler, på badstränder, idrottsplaner, i allmänna kommunikationsmedel eller vid allmänna sevärdheter, besöksobjekt och offentliga tillställningar. Om medförd egendom inte övervakas, måste den lämnas i ett låst och fast förvaringsutrymme som inte kan öppnas utan att man söndrar konstruktioner eller lås. När lösegendom förvaras i motorfordon, släpvagnar, båtar, yttre bagageutrymmen i fordon eller släpvagnar eller i bagageväskor på fordon ska dessa vara låsta. Egendomen ska dessutom placeras så eller täckas över på ett sådant sätt att någon utomstående inte kan få syn på egendomen utan att bryta sig in i utrymmet. Bagageutrymmet eller bagageväskan ska vara fastlåst i eller fäst vid fordonet eller släpvagnen så att de inte kan lösgöras utan verktyg. När egendom förvaras i en släpvagn ska släpvagnen vara låst med en anordning som förhindrar att den kopplas till ett dragfordon eller vara låst på ett sådant sätt att flytning av den klart försvåras. För att undvika stöld ska trädgårdstraktorer och motoriserade hobbyfordon förvaras i ett låst och på betryggande sätt stängt förvaringsutrymme eller låsas med rattlås eller med broms-, kedje- eller vajerlås för att förhindra olovligt bruk. Då barnvagnar och trädgårdsgrillar förvaras utanför en byggnad, en bostad, ett inkvarteringsrum eller förvaringsutrymmen i anslutning till dessa, ska de hållas under uppsikt eller vara låsta på ett sådant sätt att flyttning av dem klart försvåras Egendom får inte lämnas utan uppsikt i tält. I allmänna kommunikationsmedel ska värdeföremål transporteras som handbagage. Värdeföremål avser bl.a. smycken, föremål av ädelmetall, pälsar och pälsverk, värdefulla samlingar och konstverk. Pengar, andra betalningsmedel och värdepapper får inte lämnas i ett hotellrum, en hytt eller motsvarande inkvarteringsrum och de ska i allmänna kommunikationsmedel transporteras som handbagage. Koden till bank-, kredit- eller motsvarande betalningskort får inte förvaras i närheten av kortet. Kortet får inte användas så att en utomstående får kännedom om koden. 3.3 Tilläggsanvisningar för sport- och hobbyutrustning En cykel skall med tanke på stöldrisken vara låst med ett ändamålsenligt lås. Om skidor, snöbrädor eller annan sportutrustning som försäkrats med en resgodsförsäkring måste lämnas utomhus eller i utrymmen avsedda för allmänt bruk utan bevakning, skall den vara fastlåst vid ett för ändamålet avsett ställ eller vid ett annat lämpligt fast föremål. 3.4 Båtar, båtmotorer och båtutrustning Med tanke på stöldrisken skall en båt förvaras i ett låst och på betryggande sätt stängt förvaringsutrymme eller låsas med kätting och hänglås med stålbygel vid en fast förtöjningsplats. Om båten förvaras utomhus, skall utombordsmotorn och båtens utrustning vara låsta vid båten, som skall vara låst på ovan nämnt sätt. En från båten lösgjord motor skall förvaras i ett låst förvaringsrum. 4 HUR EGENDOM SKYDDAS MOT LÄCKAGESKADOR För att förhindra att ledningsnätet och VVS-anordningarna fryser och för att förhindra läckageskador ska man se till att byggnaden är tillräckligt uppvärmd. Tomtvattenledningens avstängningsventil ska stängas eller bruksvattenpumpen frånkopplas då byggnaden under den kalla årstiden lämnas utan tillsyn över en vecka. Ledningsnätet och VVS-anordningarna ska tömmas på vatten och tomtvattenledningens avstängningsventil utanför byggnaden stängas eller bruksvattenpumpen frånkopplas då byggnaden under den kalla årstiden lämnas utan uppvärmning. Oljecisterner på fastigheten och oljerör i anslutning till dessa skall första gången besiktigas under det tionde bruksåret och stålcisterner skall därefter besiktigas vart femte år och övriga cisterner vart tionde år. Från cisterner för uppvärmningsolja, vilka tagits ur bruk, skall uppvärmningsoljan avlägsnas, aggregaten skall göras ofarliga och påfyllningsstudsar skall avlägsnas före början av följande uppvärmningsperiod. En tvättmaskin skall alltid anslutas till vattenledningsnätet med en egen avstängningsventil och en godkänd tryckhållfast vattenslang. Tvättmaskinens avloppsslang skall vara fast ansluten till avloppsnätet eller så skall maskinen övervakas när den är i gång. Avstängningsventilen till tvättmaskinens tryckslang ska stängas efter det att tvättprogrammet avslutats. Man ska följa med att rörfogarna håller tätt och se till att det inte finns veck på slangarna. Vid installation av diskmaskiner ska en ändamålsenlig säkerhetsbricka läggas under maskinen. Föremål som är känsliga för fukt skall vid förvaring i källare ställas minst 10 cm över golvytan. 5 HUR EGENDOM SKYDDAS MOT ÖVERSVÄMNINGSSKADOR Man ska med vattenisolering och system för bortledning av regn(dag)vatten förhindra att regn- och smältvatten, dvs. dagvatten kommer in i en byggnad, bl.a. genom att se till att gårdsplanen lutar bort från byggnaden, med tomtdiken, täckdiken och dagvattenbrunnar samt pumpverk. Tomten ska anslutas till det kommunala nätverket för regn(dag)vatten, om ett sådant finns på området. Tomtdiken och täckdiken ska hållas funktionsdugliga. Funktionsdugligheten ska säkerställas årligen. Avloppssystemet ska hållas funktionsdugligt och avloppspumparna ska skötas och underhållas. Egendom som förvaras i underjordiska lagerrum och som är känslig för fukt och väta ska ställas minst 10 cm över golvytan. Fastighetsspecifika säkerhetsföreskrifter som antecknats i försäkringsbrevet och som i övrigt separat överenskommits i försäkringsavtalet ska följas. 6 ÖVRIGA FÖRESKRIFTER De bruksanvisningar föremålets tillverkare, försäljare eller importör givit måste iakttas. Föremål som lätt går sönder skall i allmänna kommunikations medel transporteras som handbagage. Frätande och fläckande ämnen samt flaskor och förpackningar som innehåller vätskor skall skyddsinpackas separat från annan medförd egendom. Om ett föremål har tagit skada eller förkommit under transport eller förvaring, skall en representant för transportföretaget eller åkeriet underrättas på behörigt sätt och krav på ersättning skall ställas på denne. Byggnader och maskiner skall hållas i det skick byggnadslagen, byggbestämmelserna och arbetarskyddsbestämmelserna förutsätter. 11

12 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 1 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING 1.1 Utredning av försäkringsfallet Den ersättningssökande skall omedelbart underrätta försäkringsbolaget om försäkringsfallet. Detta kan göras genom att fylla i försäkringsbolagets skadeanmälan. Den som yrkar på ersättning skall till försäkringsbolaget överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredningen av försäkringsbolagets ansvar. Hit hör de handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras om ett försäkringsfall har inträffat, hur stor skada som uppkommit och till vem ersättningen skall betalas. T.ex. polisundersökningsprotokoll, anmälan om brott, verifikat över anskaffningen av det skadade föremålet, gravationsbevis och utredning om inteckningshavare kan behövas. Ett brott skall omedelbart anmälas till polisen på brottsorten. 1.2 Handlingarna och kostnaderna för dessa Polisundersökningsprotokoll skall på begäran tillställas försäkringsbolaget. Bolaget ersätter lösenkostnaderna för polisundersökningsprotokoll och andra av myndigheter utfärdade intyg som bolaget begärt för skaderegleringen. Vid yrkande på ersättning för en stöldskada som gäller en cykel skall försäkringsbolaget i samband med skadeanmälan tillställas en kopia av polisanmälan bestyrkt av polisen. Om försäkringsbolaget för skaderegleringen begär en reparationskostnadskalkyl, ersätts de därav föranledda kostnaderna. 1.3 Skadeinspektion och uppbevaring av ett skadat föremål Försäkringsbolaget ska beredas tillfälle att inspektera skadan innan reparationsarbetet inleds. En inspektion eller värdering av skadan som försäkringsbolaget företar är inte ett bevis på att skadan ersätts på basis av försäkringen. Ett skadat föremål får inte förstöras utan särskild anledning. Skadade glasögon skall vid ansökan om ersättning lämnas till bolaget om de inte kan repareras. 2 MAXIMALA ERSÄTTNINGSBELOPP Försäkringsbolaget är skyldigt att ersätta egendom med högst det belopp som motsvarar egendomens återanskaffnings- eller dagsvärde. Det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet är det maximala ersättningsbeloppet om en överenskommelse om ett försäkringsbelopp träffats när försäkringen tecknades. Den i försäkringsbrevet antecknade maximiersättningen är det maximala ersättningsbeloppet om en överenskommelse om ett maximiersättningsbelopp träffats när försäkringen tecknades. 3 ALTERNATIVA ERSÄTTNINGAR I första hand ersätts den skadade egendomen genom reparation av det skadade föremålet. Om reparationskostnaderna överstiger egendomens värde sådant det fastställts i dessa ersättningsbestämmelser, är ersättningen dock högst av samma storlek som egendomens värde. Som reparationskostnader ersätts kostnaderna för att återställa den skadade egendomen i det skick den hade före skadan. Kostnader för ombyggnader eller andra förbättringar i samband med reparationen ersätts inte. Försäkringsbolaget har rätt att i stället för att betala ersättning i pengar anskaffa motsvarande egendom eller låta reparera den skadade egendomen. Försäkringsbolaget har också rätt att utse en byggare eller reparatör, som återbygger eller reparerar den skadade egendomen, eller utse inköpsställe, där motsvarande egendom skaffas. Om ersättningen emellertid betalas i pengar, bestäms maximiersättningen av det pris som bolaget skulle ha betalat försäljaren respektive reparatören, om det hade köpt egendomen eller låtit reparera den. Då ersättningen fastställs, beaktas alla de kontant-, parti- och specialrabatter samt andra rabatter som bolaget skulle ha haft rätt till, om det hade anskaffat eller låtit reparera egendomen. Bolaget har rätt att lösa in skadad egendom eller en del av den till ett värde som fastställs på samma grunder som före försäkringsfallet. Om förlorad egendom fås tillbaka efter det att ersättning har betalats, skall försäkringstagaren genast överlämna egendomen till försäkringsbolaget eller betala tillbaka motsvarande ersättning. 4 SJÄLVRISK Vid varje försäkringsfall finns en i försäkringsbrevet antecknad självrisk av skadebeloppet. Självrisken avdras inte - vid brandskador, om en brandvarnare har brutit eltillförseln och därmed begränsat skadeloppet eller om en särskild säkring i en spis har brutit eltillförseln till spisen och sålunda begränsat skadeloppet - vid brandskador, om ett automatisk brandsläckningssystem begränsat omfattningen av skadan genom sin funktion - vid stöldskador, om någon brutit sig in i lägenheten eller byggnaden genom en dörr som varit låst med säkerhetslås - vid stöldskador, om en inbrottslarmordning har fungerat korrekt - vid läckageskador, om en läckagelarmanordning på försäkringsstället begränsat omfattningen av skadan genom sin funktion - från anskaffningskostnaderna för ett nytt överspänningsskydd, om överspänningsskyddet som skyddat elanordningen har gått sönder till följd av blixtnedslag eller annan överspänning. 5 KOSTNADER SOM ERSÄTTS UTÖVER SAKSKADA 5.1 Kostnader föranledda av begränsningen av en skada och av myndighetsbestämmelser Oberoende av försäkringsbeloppet ersätter försäkringen förutom direkta sakskador - skäliga kostnader som förorsakas den försäkrade vid avvärjning eller begränsning av en inträffad eller omedelbart hotande skada som är ersättningsbar ur denna försäkring - skäliga merkostnader till följd av tvingande myndighets bestämmelser som gäller en byggnad till högst 10 % av byggnadsskadans belopp. 5.2 Merkostnader för boende i samband med en ersättningsbar skada Oberoende av försäkringsbeloppet ersätts förutom direkta sak skador av försäkringsbolaget i förväg godkända skäliga merkostnader som förorsakas den försäkrade av att dennes fasta bostad helt eller delvis är oanvändbar till följd av ett försäkringsfall som ersätts ur denna försäkring. Ersättningen betalas ur sakförsäkringen för lösöret i den skadade bostaden. Begränsningar: Ersättningen för merkostnader för boende är högst 10 %/mån. av den maximiersättning eller det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet. Merkostnaderna ersätts under högst sex månader. Såsom merkostnader ersätts inte måltidskostnader. 6 ERSÄTTNING FÖR SKADOR PÅ LÖSÖRE 6.1 Återanskaffnings-, dags- och restvärden Vid skador på lösöre baseras ersättningsbeloppet på återanskaffningsvärdet varmed avses anskaffningskostnaderna för ny likadan eller närmast motsvarande egendom. Då ersättningen utbetalas i pengar, beaktas i ersättningsbeloppet dock de i punkt 3 nämnda avdragen. Om egendomens värde på grund av ålder, användning, minskad användbarhet eller av någon annan liknande orsak har sjunkit till under 50 % av återanskaffningsvärdet, fastställs ersättningen enligt egendomens dagsvärde. Med dagsvärdet avses egendomens gängse värde före skadan. Värdet av den egendom som är föremål för åldersavdrag bestäms dock i enlighet med punkt 6.2 utgående från föremålens ålder. Ersättning enligt återanskaffningsvärdet förutsätter att den skadade egendomen inom två år efter försäkringsfallet antingen repareras eller ersätts med ny egendom av samma kvalitet och avsedd för samma ändamål. Ersättning enligt återanskaffningsvärdet betalas ut i två rater. Först betalas ersättning enligt dagsvärdet. Tilläggsersättningen, d.v.s. skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet, betalas när bolaget har fått en utredning av att det nya föremålet har anskaffats. Om egendomen har ett värde också efter skadan, beaktas detta som ett avdrag då ersättningen räknas ut. Restvärdet fastställs enligt samma grunder som värdet före skadan. 6.2 Åldersavdrag på ersättningarna för lösöre På återanskaffningsvärdet för ett ersättningsbart föremål görs följande årliga avdrag fr.o.m. det andra användningsåret: Egendom Åldersavdrag per år % hushållsmaskiner 10 digitala kameror 20 andra elektroniska och optiska anordningar cyklar, motordrivna verktyg och maskiner samt utombordmotorer datautrustning (datorer) och mobiltelefoner jämte kringutrustning och övriga terminaler glasögon, kläder, accessoarer, skodon samt sportredskap och sportutrustning Avdraget uträknas så att avskrivningsprocenten multipliceras med antalet hela kalenderår efter det år då föremålet har tagits i bruk. Åldersavdraget uppgår dock högt till 70 %. Utöver avdraget avdras den självrisk som anges i försäkrings brevet. Åldersavdraget görs inte på kostnaderna enligt en reparationsräkning. Ersättningen för reparationskostnader är emellertid högst lika stor som egendomens värde enligt denna punkt. Åldersavdrag tillämpas också vid betalning av ersättning för lösöre som omfattas av försäkringen för byggnaden. 7 ERSÄTTNING FÖR SKADOR PÅ BYGGNADER 7.1 Återanskaffnings-, dags- och restvärden Vid skador på byggnader är grunden för ersättningsbeloppet återanskaffningsvärdet varmed avses

13 anskaffningskostnaderna för ny likadan eller närmast motsvarande egendom. Om egendomens värde på grund av ålder, användning, minskad användbarhet eller av någon annan liknande orsak har sjunkit till under 50 % av återanskaffningsvärdet, fastställs ersätt ningen enligt egendomens dagsvärde. Vid bedömningen av skadebeloppet beaktas också byggnadens restvärde, varmed avses egendomens värde omedelbart efter försäkringsfallet uträknat på samma grunder som omedelbart före försäkringsfallet. Värdet på byggnadens maskiner, anordningar och rörledningar för vilka åldersavdrag görs fastställs dock, med undantag för brandskador, utgående från egendomens ålder i enlighet med punkt Betalning av ersättning enligt återanskaffningsvärdet Ersättning enligt återanskaffningsvärdet förutsätter att den skadade egendomen repareras eller att en ny byggnad av samma typ och för samma ändamål byggs på samma byggnadsplats inom två år efter försäkringsfallet. Om bygget försenas till följd av myndighetsåtgärder, förlängs denna tid med dröjsmålstiden. Ersättning enligt återanskaffningsvärdet betalas ut i två rater. Först betalas ersättning enligt dagsvärdet. Tilläggsersättningen, d.v.s. skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet, betalas när bolaget har fått en utredning av ovan nämnda återanskaffningsåtgärder. 7.3 Betalning av ersättning enligt dagsvärdet Vid utbetalning av ersättning för en skada enligt dagsvärdet räknas ersättningen enligt egendomens dagsvärde. Om egendomen repareras ersätts reparationskostnaderna högst upp till byggnadens dagsvärde. Om egendomen inte repareras ersätts högst den del av dagsvärdet som skadegraden anger. Vid utbetalning av ersättning enligt dagsvärdet ur en försäkring som baserar sig på ett försäkringsbelopp räknas ersättningen vid totalskada ut enligt egendomens dagsvärde och vid delskada enligt förhållandet mellan dagsvärdet och återanskaffningsvärdet. Om då försäkringen tecknades överenskommelse träffades om ett på förstarisk baserat försäkringsbelopp och egendomen repareras, är försäkringsbeloppet det maximala ersättningsbeloppet. Om egendomen inte repareras, är det maximala ersättningsbeloppet den del av försäkringsbeloppet som skadegraden anger. 7.4 Minskning av restvärdet Om det på grund av bestämmelser i byggnadslagen eller väglagen, gällande byggnadsförbud eller byggnadsbegränsning inte är möjligt att utnyttja byggnadsdelar som återstår efter skadan för att återställa byggnaden i dess tidigare skick, höjs ersättningen med den sänkning av restvärdet som har uppkommit på detta sätt. Värdeminskningen beräknas genom att från restvärdet avdra det pris som kan fås för kvarvarande byggnadsdelar när de säljs för bortflyttning. Försäkringstagaren skall förete utredning av att byggnadsförbud eller byggnadsbegränsning är i kraft, och på begäran av bolaget söka dispens från dessa för att återställa byggnaden i tidigare skick samt, i händelse av avslag, söka ändring i beslutet. Försäkringstagaren skall på bolagets begäran bemyndiga bolaget att representera honom i dispensärendet. 7.5 Åldersavdrag vid skador på byggnadens maskiner, anordningar och rörledningar På återanskaffnings- och reparationskostnaderna för byggnadens maskiner, anordningar och rörledningar görs, med undantag för vid brandskador, följande årliga avdrag efter det andra användningsåret: Byggnadens maskiner, anordningar och rörledningar cisterner, avlopps-, regn-, vatten- och värmeledningsrör inne i byggnaden, dock inte i golvbjälklaget koppar- och plaströr i golvbjälklaget och under jord andra rörledningar i golvbjälklaget och under jord anordningar för simbassänger, inbrottslarmanläggningar ramverk och mekanismer för markiser utomhus spisar, spisfläktar, kylskåp, diskmaskiner och bastuugnar centralvärmeanläggningar, värmeväxlare och värmebärare, varmvattenberedare jämte cisterner, behållare under jord och i golvbjälklaget, regler- och styrutrustning, värmekablar, elektriska värmeelement, luftkonditionerings- och kylaggregat samt elmotorer och annan utrustning Åldersavdrag % Ovannämnda åldersavdrag görs också på kostnaderna för uppbrytning och igenläggning av byggnadens konstruktioner samt på kostnaderna för grävning och fyllning av jord. Åldersavdraget uträknas så att avskrivningsprocenten multipliceras med antalet hela kalenderår efter det år då utrustningen har tagits i bruk. Utöver åldersavdraget avdras inte den självrisk som anges i försäkringsbrevet. Åldersavdraget är dock minst lika stort som denna självrisk. Spisar, spisfläktar, kylskåp, diskmaskiner och bastuugnar ersätts dock enligt villkorspunkt 6.2. Åldersavdraget görs inte på kostnaderna för att spåra fel eller på elledningar. Avdrag tillämpas också vid ersättning för anordningar och rörledningar som omfattas av försäkringen för lösöre. 7.6 Läckageavdraget i den vidsträckta hemförsäkringen och hemförsäkringen vid läckageskador på bostadsbyggnad förorsakade av söndriga rör i olvbjälklaget Vid sådana läckageskador på en bostadsbyggnad som har förorsakats av att en i golvbjälklaget i byggnaden installerad rörledning har gått sönder görs utgående från rörledningens ålder följande åldersavdrag på återanskaffnings- och reparationskostnaderna för bostadsbyggnaden. Rörledningens ålder per år Läckageavdrag på skadebeloppet % över Läckagesavdraget beräknas på det skadebelopp gällande skadan som omfattas av försäkringen. Avdragets maximibelopp är euro per skada. Läckagesavdraget kan enligt särskild överenskommelse och mot en tilläggspremie lämnas bort ur försäkringen. Vid läckageavdrag avdras inte den självrisk som anges i försäkringsbrevet från ersättningen. Läckageavdraget är emellertid alltid minst lika stort som denna självrisk. På återanskaffnings- och reparationskostnaderna för byggnadens maskiner, anordningar och rörledningar görs emellertid alltid åldersavdrag i enlighet med punkt UNDER- OCH ÖVERFÖRSÄKRING SAMT ORIKTIGA UPPGIFTER 8.1 Inverkan av oriktiga uppgifter Om det har lämnats oriktiga uppgifter om det försäkrade objektet och en för liten premie därför uppburits, ersätter försäkringen bara en så stor del av skadebeloppet minskat med självrisken som förhållandet mellan den uppburna premien för försäkringsobjektet och den på riktiga grunder fastställda premien utvisar. 8.2 Försäkringsbelopp och underförsäkring I en försäkring baserad på ett försäkringsbelopp skall lösörets försäkringsbelopp motsvara dess återanskaffningsvärde eller, genom separat avtal, dess dagsvärde. I en försäkring baserad på ett försäkringsbelopp skall försäkringsbeloppet för en färdig byggnad eller en byggnad som är under uppförande eller som ombyggs motsvara återanskaffningsvärdet på den färdiga byggnaden eller, genom separat avtal, dess dagsvärde. Till försäkringsbeloppet räknas också kostnaderna för rivning, skydd och röjning av byggnaden. Om försäkringsbeloppet är avsevärt mindre än återanskaffningsvärdet, är egendomen underförsäkrad. Vid ett försäkringsfall som gäller underförsäkrad egendom ersätter försäkringsbolaget en så stor del av skadebeloppet beräknat enligt återanskaffnings värdet och minskat med självrisken, som förhållandet mellan försäkringsbeloppet och återanskaffningsvärdet utvisar. Om det finns en separat överenskommelse om att egendomen är försäkrad till sitt dagsvärde, och försäkringsbeloppet är avsevärt lägre än dagsvärdet, är egendomen underförsäkrad. Vid ett försäkringsfall som gäller underförsäkrad egendom ersätter försäkringsbolaget en så stor del av skadebeloppet beräknat enligt dagsvärdet och minskat med självrisken som förhållandet mellan försäkringsbeloppet och dagsvärdet utvisar. Om försäkringsbeloppet emellertid väsentligt baserar sig på en bedömning av försäkringsbolaget eller en representant för detta, betalas ersättningen till skadans belopp minskat med självrisken, dock högst enligt försäkringsbeloppet. Skadebeloppet beräknas enligt dagsvärdet, om egendomen är försäkrad till sitt dagsvärde. Vid fastställande av skador på byggnader som är under nybyggnad eller ombyggnad beaktas också hur långt arbetet har framskridit och de faktiska byggkostnaderna fram till skadetidpunkten. 8.3 Försäkringsbelopp och överförsäkring Egendomen är överförsäkrad om försäkringsbeloppet är avsevärt större än den försäkrade egendomens återanskaffningsvärde eller det separat avtalade dagsvärdet. Försäkringsbolaget ersätter inte en skada på överförsäkrad egendom med ett belopp som är större än det som behövs för att täcka skadan minskad med självrisken. Skadebeloppet uträknas enligt dagsvärdet, om egendomen är försäkrad till sitt dagsvärde. Om försäkringsbeloppet emellertid väsentligt baserar sig på en bedömning av försäkringsbolaget eller en representant för detta, utbetalas ersättning vid överförsäkring enligt försäkringsbeloppet om försäkringsobjektet blir totalförstört, utom då bedömningen har påverkats av bristfälliga eller oriktiga uppgifter som försäkringstagaren har lämnat avsiktligt. 9 ERSÄTTNING FÖR SKADOR PÅ MARK OCH TRÄDGÅRD Skador på mark och trädgård ersätts enligt kostnaderna för återställandet. 13

14 Till trädgården räknas också träd och buskar som finns på ett skött gårdsområde. Träd och buskar som finns på ett gårdsområde som befinner sig i naturtillstånd hör inte till trädgården. Ersättningen för träden i trädgården är trädens skogsbruksvärde. Buskar och sådana träd som inte har ett skogsbruksvärde ersätts med det tredubbla priset på de minsta nya plantor som kan köpas i handelsträdgårdar. För plantor som är högst 130 cm, betalas i ersättning priset på en ny planta av samma storlek. Dessutom ersätts skäliga kostnader för transport och plantering av plantorna. Om en förstörd art inte normalt finns till salu i handelsträdgårdar i Finland, ersätts skadan enligt värdet på närmast motsvarande planta som saluförs. 10 ERSÄTTNING FÖR DJUR För djur som dör genom olycksfall betalas ersättning enligt djurets gängse värde, dock högst det belopp i euro som nämns för sällskapsdjur under de gemensamma bestämmelserna i den punkt som gäller lösöre i skadeförsäkringarna. Kostnader för vård av djur ersätts inte. 11 VÄRDEMINSKNING OCH AFFEKTIONSVÄRDE Värdeminskning ersätts inte. Med värdeminskning avses att den skadade egendomens gängse värde minskat trots att egendomen efter skadan återställts i samma skick som före skadan. Då ersättningsbeloppet uppskattas, beaktas inte skillnader i färg nyans och inte heller affektionseller liknande värden. 12 SÄNKT FÖRSÄKRINGSBELOPP TILL FÖLJD AV ERSÄTTNING Till följd av en skada kan försäkringsbeloppet sänkas med ersättningsbeloppet, om ersättningen är minst 10 % av egen domens försäkringsbelopp. 13 ERSÄTTNING FÖR INTECKNINGSBAR EGENDOM Om ersättning betalas för egendom i vilken fastighetsinteckning har fastställts, har fastighetsägaren rätt (JB 17: 8) att lyfta försäkringsersättningen om - han inom skälig tid reparerat skadan - han ställt säkerhet för att ersättningen används för att förnya eller reparera fastigheten - ersättningsbeloppet är ringa i jämförelse med fastighetens värde eller - det är uppenbart att lyftandet av ersättningen inte äventyrar fordringsägarens möjlighet att inkassera sin fordring. 14 MERVÄRDESSKATT Vid beräkningen av skadebeloppet beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt. Om ersättningstagaren enligt lagen om mervärdesskatt har rätt att i sin egen momsbeskattning dra av eller få återbäring på moms som ingår i köpfakturor för varor eller tjänster när fakturorna är orsakade av skadan, avdras dessa mervärdesskatter från ersättningen. Om avdrags- eller återbäringsrätt gäller för momsen i en faktura för anskaffning av egendom eller en del därav, avdras den moms som motsvarar skadebeloppet från ersättningen. Vid ersättning enligt återanskaffningsvärdet avdras momsen i anskaffningspriset på ny motsvarande egendom eller en del därav. FAMILJENS ANSVARSFÖRSÄKRING 1 FÖRSÄKRADE Försäkrade är försäkringstagaren och de personer som stadigvarande bor i samma hushåll som han. Försäkrad är också ett med Måttskydd försäkrat sällskapsdjurs temporära handhavare eller innehavare, vardera i denna egenskap. Om försäkringstagaren är ett dödsbo, är en på försäkringsstället stadigvarande bosatt delägare i dödsboet samt med denne i samma hushåll stadigvarande bosatta personer försäkrade. Vid försäkringsfall som gäller ägandet, innehavet eller användningen av en med Måttskyddet försäkrad fastighet, är också de övriga delägarna i dödsboet försäkrade. 2 GILTIGHET Försäkringen gäller i Norden. 3 FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS 3.1 Försäkringen ersätter person- och sakskador som den försäkrade i egenskap av privatperson förorsakar någon annan och för vilka han enligt gällande rätt är ersättningsansvarig, då ersättningsansvaret grundar sig på en handling eller försummelse under försäkringsperioden. 3.2 Skador som förorsakas av ett barn ersätts även om barnet med hänsyn till sin ålder inte ännu är ersättningsskyldigt. Till skillnad från vad som sägs i punkt 7 i de allmänna avtalsvillkoren ersätts också skador som avsiktligt har vållats av ett barn under 12 år. Skador förorsakade av barn ersätts inte om någon annan är ersättningsansvarig för skadorna. 3.3 Oberoende av den försäkrades vållande ersätter försäkringen personskador som en av försäkringstagarens familj ägd hund förorsakat genom att bita någon samt skador hunden förorsakar genom direkt sammanstötning med ett motorfordon. Denna utvidgning gäller inte - skador för vilka någon annan är ersättningsansvarig - trafik- eller andra skador som förorsakas av väjning för en hund. 3.4 Till skillnad från vad som sägs i punkt 4.2 ersätter försäkringen plötsliga skador på konstruktioner eller fast utrustning i en hyres- eller aktielägenhet som den försäkrade och hans familj använder som bostad och för vilka den försäkrade är ersättningsansvarig enligt punkt 3.1. Detsamma gäller skador på konstruktioner eller fast utrustning i en hotellägenhet. Hyrda bostadsbyggnader betraktas dock inte som hyreslägenheter. Försäkringen ersätter dock inte skador på ytmaterial och inte heller skador som beror på att lägenheten är vanvårdad eller sliten. Ytmaterial avser här bl.a. parketter, plastmattor, heltäckande mattor, tapeter och lägenhetens målade ytor. 3.5 Till skillnad från vad som sägs i punkt 4.4 ersätter försäkringen en ansvarsskada baserad på ägande eller innehav av en fastighet, om den försäkrade är bosatt i en byggnad som hör till fastigheten eller om det är fråga om en annan med Måttskydd försäkrad bostadsfastighet som den försäkrade äger eller innehar. 3.6 Till skillnad från vad som sägs i punkt 4.8 ersätter försäkringen skador som skall ersättas enligt punkt 3.1 och som förorsakas av en tillfällig händelse eller omständighet till följd av ett tillfälligt fel. 4 SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV ERSÄTTNINGSOMRÅDET Försäkringen ersätter inte 4.1 skador som förorsakas - den försäkrade - en hos den försäkrade anställd eller härmed jämförbar person till den del som han är berättigad att få ersättning ur en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring 4.2 skador på egendom som den försäkrade eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som han, vid tidpunkten för den handling eller försummelse som har lett till skadan, har eller hade i sin besittning, till låns eller annars till sin disposition, för uppbevaring eller annars för behandling eller tillsyn 4.3 skador för vilka ersättningsansvaret enbart grundar sig på ett avtal, en förbindelse, ett löfte eller en garanti 4.4 skador för vilka den försäkrade är ansvarig i egenskap av innehavare eller ägare av en fastighet 4.5 skador som vid byggnads- eller ombyggnadsarbeten förorsakas rörledningar eller kablar, om den försäkrade inte har anskaffat och som arbetsanvisningar använt kabel- eller rörledningskartor över arbetsplatsen 4.6 skador som förorsakats av en i trafikförsäkringslagen beskriven trafikskada, oberoende av var trafikskadan inträffat 4.7 skador som beror på - att ett registreringspliktigt fartyg, en registreringspliktig båt eller en över 6 meter lång segelbåt använts - att en luftfarkost använts, då den försäkrade är ersättningsskyldig på grund av att han äger, innehar eller använder luftfarkosten, utför en uppgift i denna eller är arbetsgivare för personer som utför sådana uppgifter 4.8 skador som med tiden uppstår till följd av vibration, rök, sot, gas, fukt, vatten, avloppsvatten eller av att vattendrag, grundvattnet eller jordmånen förorenas 4.9 skador till följd av att grundvattennivån förändras 4.10 skador till följd av sprängnings- eller brytningsarbete som utförs med främmande arbetskraft eller för en annan person, eller skador som detta ger upphov till i form av att marken sätter sig eller förskjuts 4.11 skador som den försäkrade förorsakar i yrkes-, närings- eller förvärvsverksamhet eller skador som den försäkrade förorsakar sin arbetsgivare 4.12 skador som förorsakas vid misshandel eller slagsmål 4.13 böter eller annan sådan påföljd 4.14 skador till följd av strejk eller liknande. 5 SÄRSKILDA ÅTGÄRDER VID INTRÄFFADE FÖRSÄKRINGSFALL 5.1 I fall som omfattas av försäkringen utreder bolaget om den försäkrade är ersättningsskyldig, förhandlar med den som kräver ersättning och betalar ut den ersättning som skadan förutsätter. 5.2 Den försäkrade skall bereda bolaget tillfälle att värdera skadans storlek och möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo. Om den försäkrade ersätter skadan, kommer överens om ersättning eller godkänner ett krav, binder detta inte bolaget, om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppenbart riktiga. 5.3 Om skadestånd yrkas av den försäkrade inför rätta, och detta skall betalas enligt denna försäkring, skall den försäkrade utan dröjsmål underrätta försäkringsbolaget om rättegången. Bolaget sköter rättegången på egen bekostnad och för den försäkrades räkning till den del som den gäller det aktuella skadeståndet. Kostnaderna för en rättegång utanför Norden ersätts upp till högst euro. 14

15 5.4 Om bolaget har meddelat den försäkrade att det inom gränserna för försäkringsbeloppet är redo att träffa en överenskommelse med den som lidit skada, och den försäkrade inte godkänner detta, är bolaget inte skyldigt att ersätta merkostnader som uppstår efter detta. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Den försäkrade ska iaktta de säkerhetsföreskrifter som ges i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligt. Om den försäkrade underlåter att följa säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen minskas eller kravet på ersättning avslås enligt punkt 6.3 i de allmänna avtalsvillkoren. 6.1 Oljecisterner på fastigheten och oljerör i anslutning till dessa skall första gången besiktigas under det tionde bruksåret och stålcisterner skall därefter besiktigas vart femte år och övriga cisterner vart tionde år. Från cisterner för uppvärmningsolja, vilka tagits ur bruk, skall uppvärmningsoljan avlägsnas, aggregaten skall göras ofarliga och påfyllningsstudsar skall avlägsnas före början av följande uppvärmningsperiod. 6.2 När man använder duschen i ett badrum ska man fortlöpande kontrollera att vattnet rinner in i golvbrunnen och att det inte är stopp i avloppet. 7 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 7.1 Högsta gräns för bolagets ersättningsskyldighet är vid varje försäkringsfall det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 7.2 Skador som förorsakas genom en och samma händelse eller omständighet betraktas som ett och samma försäkringsfall. 7.3 Vid varje försäkringsfall har den försäkrade den självrisk av skadebeloppet som anges i försäkringsbrevet. 7.4 Vid uträkningen av skadebeloppet beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt. Om ersättningstagaren enligt lagen om mervärdesskatt har rätt att i sin egen momsbeskattning dra av eller få återbäring på moms som ingår i köpfakturor för varor eller tjänster när fakturorna är orsakade av skadan, avdras momsen från ersättningen. Om avdrags- eller återbäringsrätt gäller för momsen i en faktura för anskaffning av egendom eller en del därav, avdras den moms som motsvarar skadebeloppet från ersättningen. Om försäkringsersättningen skall anses vara sådan inkomst som träder i stället för momspliktig inkomst i näringsverksamhet, utbetalas ersättningen momsfri. 8 SOLIDARISKT ANSVAR Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen bara den del av skadan som svarar mot det som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eventuellt har av försäkringsfallet. 9 UTVIDGNING TILL SKOGSBRUK Om skogen är försäkrad med en skogsförsäkring eller skogsbrandförsäkring i Måttskydd, gäller familjens ansvarsförsäkring också den försäkrade skogslägenheten enligt följande: 9.1 Försäkrat är det skadeståndsansvar för skogsvårds- och drivningsverksamhet som den försäkrade utför eller låter någon annan utföra på en försäkrad skogslägenhet. 9.2 Försäkrade är också sådana personer som utför oavlönat eller tillfälligt arbete och för vilkas verksamhet försäkringstagaren är ansvarig i den i denna villkorspunkt nämnda verksamheten. 9.3 Till skillnad från vad som sägs i punkt 4.4 i villkoren ersätter försäkringen ansvarsskador som baserar sig på ägande eller besittning av en fastighet och som gäller en skogslägenhet som i avtalet är försäkrad med en skogs- eller skogsbrandförsäkring. 9.4 Till skillnad från vad som sägs i den begränsande villkorspunkten 4.11, som gäller förvärvsverksamhet, ersätter försäkringen ansvarsskador som gäller den försäkrades i denna villkorspunkt nämnda verksamhet 9.5 Försäkringen ersätter inte skador som har förorsakas till följd av hyggesbränning som den försäkrade själv eller någon utomstående har utfört. 9.6 Försäkringen ersätter inte skador till den del som de ersätts ur en ansvarsförsäkring som ansluter sig till en lantbruksförsäkring eller ur någon annan ansvarsförsäkring som försäkringstagaren har tecknat. 9.7 I övrigt tillämpas villkoren för familjens ansvarsförsäkring. FAMILJENS RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING 1 FÖRSÄKRINGENS ÄNDAMÅL Syftet med försäkringen är att den skall ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i tvistemål, brottmål och ansökningsärenden som gäller försäkringsfall som avses i punkt 4. Försäkringen gäller ärenden som hänför sig till den försäkrades privatliv. 2 FÖRSÄKRADE Försäkrade är försäkringstagaren och de personer som stadig varande bor i samma hushåll som han. Om försäkringstagaren är ett dödsbo, är en på försäkringsstället stadigvarande bosatt delägare i dödsboet samt med denne i samma hushåll stadigvarande bosatta personer försäkrade. 3 DOMSTOLAR OCH FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE Den försäkrade kan utnyttja sin försäkring i försäkringsfall som uppkommer i Finland eller ett annat nordiskt land och som omedelbart kan tas upp till behandling i en tingsrätt i Finland eller i mot svarande nordiska domstolar. En ytterligare förutsättning är, att de frågor på vilka försäkringsfallet grundar sig har uppstått inom Norden. Försäkringen ersätter således inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. av en länsstyrelse, förvaltningsdomstol, försäkringsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter eller Europeiska unionens domstol. 4 FÖRSÄKRINGSFALL SOM ERSÄTTS 4.1 Definitionen av ett försäkringsfall Med försäkringsfall som ersätts ur försäkringen avses i tvistemål och ansökningsärenden - uppkomsten av en tvist. En tvist har uppstått när ett yrkande som individualiserats till sin grund och sitt belopp bevisligen och individualiserat har bestridits till sin grund eller sitt belopp. i brottmål - ett privaträttsligt yrkande som framförs av den försäkrade och som bestrids till sin grund eller sitt belopp - åtal som en målsägande väckt eller fullföljt mot den försäkrade, när allmän åklagare beslutat att inte väcka åtal eller återkallat åtalet. Åtal har väckts när den målsägandes stämningsansökan har anlänt till tingsrättens kansli. Åtalet har fullföljts när den målsägande skriftligt har meddelat att han för talan till domstol efter det att allmän åklagare har återkallat åtalet. Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffar under försäkringens giltighetstid. Om emellertid försäkringen har varit i kraft under en kortare tid än två år när försäkringsfallet inträffar, skall också de faktorer som yrkandet eller åtalet baserar sig på ha uppstått under försäkringens giltighetstid. Som försäkringens giltighetstid betraktas här den tid som denna försäkring ensam eller direkt efter och tillsammans med andra upphörda rättsskyddsförsäkringar med motsvarande innehåll fortlöpande har varit i kraft för den försäkrades del. Om försäkringstagaren när ett försäkringsfall inträffar har flera rättsskyddsförsäkringar som är i kraft, räknas emellertid bara den här försäkringens giltighetstid. 4.2 Ett försäkringsfall Det är fråga om ett och samma försäkringsfall då - två eller flera personer som är försäkrade genom denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, brottmål eller ansökningsärende, eller - de försäkrade är parter i flera tvistemål, brottmål och ansökningsärenden som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning eller som grundar sig på samma yrkande eller på ett likadant yrkande även om detta har gjorts på andra grunder. 5 BEGRÄNSNINGAR I SAMBAND MED FÖRSÄKRINGSFALL Försäkringen ersätter inte de kostnader som förorsakas den försäkrade i ärenden 1) där det inte kan visas att yrkandet har bestridits 2) där det är fråga om sådant som gäller den försäkrades eller en i samma hushåll boende annan försäkrads nuvarande, tidigare, framtida eller planerade arbete, yrkesutövning, tjänst, befattning, närings- eller förvärvsverksamhet, delägarskap i ett kommersiellt företag eller medlemskap i ett sådant företags förvaltningsorgan eller annan huvud- eller bisyssla för förvärvandet av inkomst 3) där det är fråga om placeringsverksamhet eller en enskild placering vars värde då tvisten uppstod eller placeringen gjordes översteg euro 4) där det är fråga om borgensförbindelse, pantförbindelse eller annan förbindelse för gäld eller åtagande som en annan person har för sin närings- eller förvärvsverksamhet 5) där det är fråga om lån som beviljats en annan person för närings- eller förvärvsverksamhet 6) där det är fråga om annan fastighet, del av fastighet, byggnad, aktie- eller hyreslägenhet än den försäkrades stadigvarande bostad eller fritidsbostad i eget bruk 7) som är av ringa betydelse för den försäkrade 8) där de som är försäkrade genom denna försäkring är motparter 9) där det är fråga om en fordring eller ett anspråk som har överförts på den försäkrade, om det inte då tvisten uppstår gått två år sedan fordringen eller anspråket överfördes 10) där det är fråga om ett straffprocessuellt ansökningsärende eller ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade eller under det att ett sådant åtal är anhängigt, ett privaträttsligt anspråk som målsägande riktar mot den försäkrade som står åtalad 15

16 11) som gäller ett privaträttsligt yrkande som har framställts mot den försäkrade och som grundar sig på en gärning för vilken den försäkrade har ådömts straff eller för vilken han på basis av specialbestämmelser blivit frikänd 12) som gäller ett sådant av den försäkrade framställt privaträttsligt yrkande som grundar sig på en gärning för vilken den försäkrade har ådömts straff eller för vilken han på basis av specialbestämmelser blivit frikänd 13) som hänför sig till besöksförbud 14) som gäller äktenskapsskillnad eller upplösning av re gistrerat partnerskap, förmögenhetstvister eller andra yrkanden i samband med äktenskapsskillnad, avbrytande av samliv eller av äktenskapsliknande samliv eller upp lösning eller avbrytande av registrerat eller icke registrerat partnerskap 15) som gäller vårdnad om, underhåll av eller umgängesrätt med barn eller barns boende 16) där det är fråga om att förordna intressebevakare, god man, skiftesman eller boutredare eller om befrielse från ett sådant uppdrag eller upplösning av samägoförhållande 17) där den försäkrade är part i egenskap av ägare, innehavare eller förare av ett motorfordon eller en vattenfarkost som ska registreras enligt lagen om farkostregistret eller där de kostnader som förorsakats den försäkrade ersätts ur en ansvarsförsäkring 18) som hänför sig till konkurs 19) som hänför sig till utsökning, i lagen om utsökning avsedd exekutionstvist eller verkställande av utsökning eller till verkställande av beslut som gäller vårdnad om eller umgängesrätt med barn 20) där det är fråga om ett förfarande enligt lagen om företagssanering eller lagen om skuldsanering för privatpersoner eller om sådan frivillig skuldsanering för jordbruksidkare som avses i landsbygdsnäringlagen 21) där det är fråga om huruvida kostnader som förorsakas av ett försäkringsfall som har anmälts av den försäkrade helt eller delvis skall ersättas ur rättsskyddsförsäkringen 22) som behandlas som grupptalan. 6 ÅTGÄRDER EFTER INTRÄFFAT FÖRSÄKRINGSFALL 6.1 Om den försäkrade vill utnyttja försäkringen, skall han anmäla detta skriftligt till försäkringsbolaget på förhand. Försäkringsbolaget ger då den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut. 6.2 Den försäkrade skall anlita en advokat eller annan jurist som sitt ombud. Om den försäkrade inte anlitar något ombud alls eller anlitar ett ombud som inte avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen, betalas inte ersättning ur försäkringen. 6.3 Den försäkrade skall i en rättegång och i förlikningsförhandlingar yrka på att motparten ersätter hans advokat- och rättegångskostnader i sin helhet. Om ett av den försäkrade till motparten framfört yrkande på ersättning för rättegångskostnader genom beslut av domstol helt eller delvis förkastats, skall på yrkande av försäkringsbolaget besvär anföras över beslutet. Om den försäkrade inte yrkar på ersättning för sina kostnader av motparten eller utan försäkringsbolagets samtycke helt eller delvis avstår från sitt yrkande eller om den försäkrade inte går med på att anföra besvär över domstolens beslut gällande rättegångskostnaderna, kan den ersättning som skall betalas ur försäkringen nedsättas eller kravet på ersättning avslås enligt lagen om försäkringsavtal. 6.4 Den försäkrade har inte rätt att på ett sätt som binder försäkringsbolaget medge beloppet av de kostnader som föranletts av skötseln av saken. En ersättning som den försäkrade eventuellt har betalat till sitt ombud för dennes arvoden och kostnader binder inte försäkringsbolaget vid bedömningen av om rättegångskostnaderna är nödvändiga och skäliga. 7 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 7.1 Försäkringsbelopp Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet utgör den högsta gränsen för bolagets ersättningsskyldighet i varje försäkringsfall. 7.2 Självrisk Från de kostnader som skall ersättas avdras den självrisk som anges i försäkringsbrevet. 7.3 Kostnader som ersätts Ur försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångs kostnader enligt följande: I tvistemål och ansökningsärenden Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och bevisning. Om förutsättningen för att tvisten skall kunna hänskjutas till domstolsprövning är att någon rättshandling har företagits eller att ett beslut fattats av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet har kunnat hänskjutas till behandling i tingsrätten. Om målet eller ärendet har behandlats genom medling i domstol ersätter försäkringen också den försäkrades andel av arvodet och kostnaderna för medlarens eventuella biträde efter de tvistande parternas huvudtal Ärende som är föremål för skiljeförfarande eller förlikning Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och bevisning. Skilje- och förlikningsmännens arvoden och kostnader ersätts inte I brottmål Målsägande De rättegångskostnader som anlitande av ombud och bevisningen förorsakar den försäkrade, till den del det i rättegången är fråga om ett annat av den försäkrade framställt privaträttsligt anspråk på grund av brott än ett anspråk som gäller rättegångskostnader Svarande De rättegångskostnader som anlitande av ombud och bevisningen förorsakar den försäkrade, om det är fråga om åtal som målsägande driver mot den försäkrade och allmän åklagare har beslutat att inte väcka åtal eller återkallat åtalet Sökande av ändring i högsta domstolen Om sökande av ändring i högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd, ersätts kostnaderna för sökande av ändring endast om besvärstillstånd beviljats. Kostnader för anlitande av extraordinära rättsmedel ersätts endast om högsta domstolen godkänner klagan, återbrytande av domen eller återställer en försutten fatalietid Gemensamt intresse Om det i saken är fråga om något väsentligen annat än den försäkrades eget intresse eller om den försäkrade i försäkringsfallet har ett gemensamt intresse att bevaka med andra som inte är försäkrade genom denna försäkring, ersätts ur försäkringen endast den del av kostnaderna som skall anses utgöra den försäkrades andel. 7.4 Ersättningens belopp och hur det uträknas De advokat- och rättegångskostnader som skall ersättas ur försäkringen fastställs enligt rättsnormerna i rättegångsbalken och i lagen om rättegångskostnader i brottmål. Om domstolen på grund av parternas medgivande inte har yttrat sig om advokat- och rättegångskostnaderna i sitt beslut, eller om saken har avgjorts genom förlikning, bestäms de kostnader som skall ersättas utgående också från de kostnader som i allmänhet döms ut eller betalas i motsvarande fall. Kostnaderna ersätts dock högst upp till det kostnadsbelopp som den försäkrades motpart har ådömts att betala, såvida inte domstolen på de grunder som framgår av beslutet uttryckligen ansett att den försäkrade själv helt eller delvis ska stå för sina kostnader. För anlitande av ombud betalas ersättning för skäligt arvode för ombudet och nödvändiga kostnader. Vid bedömningen av om arvodet och kostnaderna är skäliga beaktas värdet av det intresse tvisten gäller, ärendets svårighetsgrad och omfattning samt kvaliteten och kvantiteten av det utförda arbetet. Beloppet av de kostnader som ska ersättas är emellertid högst lika stort som det belopp som den försäkrade framställt till motparten. Om värdet av det tvistiga intresset kan uppskattas i pengar, ersätter försäkringen vid tviste- och ansökningsärenden samt då den försäkrade är målsägande i ett brottmål högst två gånger värdet av det intresse tvisten gäller. Vid uppskattning av värdet av intresset beaktas inte yrkanden på ränte-, parts- eller advokat- och rättegångskostnader. Om föremålet för tvisten är en betalning av återkommande natur, beaktas vid uppskattningen av värdet av intresset högst ett belopp som är tio gånger det tvistiga engångsbeloppet. 7.5 Kostnader som inte ersätts ur försäkringen Ur försäkringen ersätts inte kostnader som förorsakats av åtgärder som vidtagits före försäkringsfallet eller av preliminär utredning av ett ärende eller av en sådan utredning eller skötsel av ett tvistigt ärende till följd av vilken den försäkrade avstår från sina yrkanden gentemot motparten även om detta skulle vara helt motiverat motpartens rättegångskostnader som enligt dom eller överenskommelse skall betalas av den försäkrade. Försäkringen ersätter dock motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts att betala på samma villkor som den försäkrades egna advokatkostnader, - om den försäkrade vid rättegången har biträtts av konsumentombudsmannen eller dennes underlydande, och skötseln av den försäkrades ärende har varit viktigt med tanke på tillämpningen av lagen och på konsumenternas allmänna intresse - om den försäkrades motpart huvudsakligen har underlåtit att iaktta konsumenttvistenämndens, Försäkringsnämndens eller något annat motsvarande organs beslut i saken, när beslutet till sina centrala delar var positivt för den försäkrade kostnader som förorsakas av verkställigheten av dom eller beslut den försäkrades tidsspillan, eget arbete, inkomst- eller förtjänst bortfall, resor eller uppehållskostnader, tilläggskostnader på grund av byte av ombud eller av ökade eller onödiga kostnader till följd av den försäkrades eget förfarande kostnader för inhämtande av juridiskt expertutlåtande kostnader som förorsakas av anmälan om brott, begäran om undersökning eller förundersökning av brott kostnader för sådana omständigheter eller sådan bevisning som domstolen inte beaktar emedan de har framlagts för sent 16

17 7.5.8 kostnader som den försäkrade eller hans ombud har förorsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att framföra ett påstående som de har vetat eller borde ha vetat vara grundlöst, eller genom att annars uppsåtligt eller av oaktsamhet förlänga rättegången kostnader för en rättegång som den försäkrade eller hans ombud har inlett utan att motparten har gett anledning till det, eller för en onödig rättegång som den försäkrade eller hans ombud annars uppsåtligt eller av oaktsamhet har föranlett skilje- och förlikningsmännens arvoden och kostnader. 7.6 Övriga bestämmelser angående ersättning Försäkringsbolaget betalar ersättningar för den försäkrades advokat- och rättegångskostnader då domstolens avgörande vunnit laga kraft eller då förlikning ingåtts. Den slutliga ersättningen utbetalas efter det att den försäkrade på yrkande av försäkringsbolaget har visat att han betalat in sin självriskandel av kostnaderna och den andel som eventuellt överstiger försäkringsbeloppet på ombudets bankkonto. Kontot skall vara samma konto som det på vilket den ersättning som skall betalas ur försäkringen inbetalas. De här försäkringsvillkoren tillämpas på de reseförsäkringar som börjat gälla före samt på reseförsäkringarna i försäkringspaketet Easy. Till Easy-paketet i Måttskydd kan man från och med välja följande reseförsäkringar resenärförsäkring resgodsförsäkring reseansvarsförsäkring reserättsskyddsförsäkring GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR FÖR- SÄKRINGARNA 1 GILTIGHETSOMRÅDE Försäkringarna gäller på resor överallt i världen såväl utomlands som i Finland. Med utlandsresa avses en resa som företas utanför Finlands gränser. Resan börjar när den försäkrade avlägsnar sig från sin bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad i Finland och slutar när den försäkrade återvänder till någon av dessa platser. Försäkringarna gäller emellertid inte på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa platser. Resande i Finland som sker i anslutning till en utlandsresa utgör en del av utlandsresan när resan utan avbrott fortsätter från ovannämnda platser till utlandet eller från utlandet tillbaka till Finland. Med en resa i hemlandet avses en resa i Finland som görs till en plats som fågelvägen ligger minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Resan börjar när den försäkrade avlägsnar sig från sin bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad i Finland och slutar när den försäkrade återvänder till någon av dessa platser. Försäkringarna gäller emellertid inte på ovannämnda platser eller under resor mellan dessa platser. Från slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade har fyllt 76 år, gäller resenärförsäkringen i avvikelse från ovanstående endast under utlandsresor överallt i världen. 2 GILTIGHETSTID Resenärförsäkringen gäller högst tre månader räknat från den tidpunkt då resan började. Resenärförsäkringen för en påbörjad resa upphör att gälla En kostnadsersättning som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala den försäkrade skall betraktas som en minskning av försäkringsbolagets ersättningsskyldighet, om denna kostnadsersättning har kunnat inkasseras hos den betalningsskyldige Om motparten har dömts eller förbundit sig att betala den försäkrade sådan kostnadsersättning som är obetald när ersättning betalas ur försäkringen, är den försäkrade skyldig att på försäkringsbolaget överföra sin rätt till kostnadsersättningen intill det ersättningsbelopp som bolaget har betalt. Om den försäkrade har varit tvungen att själv betala en del av sina kostnader på grund av att dessa överstiger den maximiersättning som anges i punkt 7.1, är den försäkrade skyldig att på försäkringsbolaget överföra den del av motpartens kostnadsersättning som överstiger den andel som den försäkrade själv har betalt Om en kostnadsersättning som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala har betalats till den försäkrade eller om den försäkrade annars har kunnat räkna sig den till godo, skall den försäkrade återbetala kostnadsersättningen till försäkringsbolaget jämte ränta intill det belopp som utbetalats ur försäkringen. 8 UTVIDGNING TILL SKOGSBRUK Om skogen är försäkrad med en skogsförsäkring eller skogsbrandförsäkring i Måttskydd, gäller familjens rättsskyddsförsäkring också ärenden som gäller den försäkrade skogslägenheten enligt följande: RESEFÖRSÄKRINGAR senast tre månader efter det att resan började även om resan skulle fortsätta efter det. Från slutet av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade har fyllt 76 år, gäller resenärförsäkringen dock högst 45 dygn räknat från det att resan började. Resenärförsäkringen för en påbörjad resa upphör att gälla senast 45 dygn efter det att resan började även om resan skulle fortsätta efter det. En påbörjad resa anses inte ha slutat, dvs. resan eller vistelsen utomlands anses inte ha avbrutits genom ett besök i hemlandet som varar mindre än 30 dygn, om resan som den försäkrade återvänt från har varat oavbrutet i över tre månader och den försäkrade har för avsikt att återvända till samma resmål. Sjukdomar som börjat och olycksfall som inträffat under besöket i Finland ersätts inte som sjukdom eller olycksfall under utlandsresa. Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie kan resenärförsäkringens giltighetstid förlängas. Resans tidsmässiga längd inverkar inte på giltighetstiden för resgods-, reseansvars- eller reserättsskyddsförsäkringarna. 3 BOENDEORTENS INVERKAN PÅ FÖRSÄKRINGARNAS GILTIGHET För att den försäkrade ska få ersättning ur en försäkring som tecknats för honom eller henne ska den försäkrade ha sin faktiska stadigvarande hemkommun och boningsort enligt lagen om hemkommun och systemet för befolkningsuppgifter i Finland. 4 RISKOMRÅDEN, KÄRNSKADA OCH FLYGOLYCKA Resenärförsäkringen gäller inte i sådana länder eller områden som det finska utrikesministeriet rekommenderar att man inte ska resa till eller som det finska utrikesministeriet rekommenderar att man ska avlägsna sig från. Den här begränsningen tillämpas emellertid inte under tio dagar från det att rekommendationen gavs om den försäkrade har anlänt till ett ovan beskrivet land eller till en del av ett sådant land innan ministeriet har utfärdat sin rekommendation, utom i det fall att det är fråga om ett storkrig eller då den försäkrade själv har deltagit i ett krig eller en väpnad konflikt eller då den försäkrade har deltagit i fredsbevarande verksamhet eller 8.1 Försäkringen gäller ärenden som hänför sig till ägande eller besittning av den försäkrade skogslägenheten eller ärenden som gäller skogsbruk som bedrivs på lägenheten. 8.2 Försäkrade är också sådana personer som utför oavlönat eller tillfälligt arbete och för vilkas verksamhet försäkringstagaren är ansvarig i den i denna villkorspunkt nämnda verksamheten. 8.3 Till skillnad från vad som sägs i den begränsande villkorspunkten 5.2, som gäller förvärvsverksamhet, ersätter försäkringen skador som gäller den försäkrades i denna villkorspunkt nämnda verksamhet. 8.4 Till skillnad från vad som sägs i den begränsande villkorspunkten 5.6, som gäller ärenden rörande ägande och besittning av en fastighet, ersätter försäkringen ärenden som hänför sig till en skogslägenhet som i avtalet har försäkrats med en skogs- eller skogsbrandförsäkring. 8.5 Försäkringen ersätter inte ärenden där de kostnader som förorsakas den försäkrade ersätts ur en rättsskyddsförsäkring i anslutning till en lantbruksförsäkring eller ur någon annan rättsskyddsförsäkring som försäkringstagaren har tecknat. 8.6 I övrigt tillämpas villkoren för familjens rättsskyddsförsäkring. annan militär verksamhet som har organiserats av Förenta Nationerna, Europeiska Unionen eller något annat samfund. om den försäkrades sjukdom eller olycksfall under resan inte beror på den omständighet som är orsaken till att ministeriet har utfärdat sin rekommendation. Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie gäller vårdersättningsformen i resenärförsäkringen också i ett sådant land eller en del av det som det finska utrikesministeriet rekommenderar att man ska undvika eller som det finska utrikesministeriet rekommenderar att man ska avlägsna sig från även om den sjukdom eller det olycksfall som drabbat den försäkrade under resan skulle bero på den omständighet som är orsaken till att ministeriet har utfärdat sin rekommendation. En utvidgning av riskområdesskyddet innebär emellertid inte att försäkringen utvidgas till att gälla vid storkrig och inte heller vid situationer där den försäkrade själv har deltagit i ett krig eller i en väpnad konflikt. Trots utvidgningen gäller skyddet inte heller om den försäkrade har deltagit i fredsbevarande verksamhet eller annan militär verksamhet som har organiserats av Förenta Nationerna, Europeiska Unionen eller något annat samfund. Resenärförsäkringen ersätter inte heller skada som förorsakats av en i atomansvarighetslagen beskriven kärnskada eller av en skada som förorsakats av ett material, en anordning eller ett vapen som baserar sig på en kärnreaktion eller ioniserande strålning, oberoende av var kärnskadan inträffat om en sjukdom, skada eller dödsfall vid en flygolycka i samband med hobbyflygning eller yrkesmässig luftfart har drabbat en pilot eller en annan person som hör till flygpersonalen eller som utför ett uppdrag i anslutning till flygningen. 17

18 RESENÄRFÖRSÄKRING 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Försäkringen ersätter sjukdom under resa som bryter ut eller reseolycksfall som inträffar under försäkringens giltighetstid. Följande alternativa ersättningsformer kan ingå i försäkringen - vårdersättning för sjukdom och olycksfall under resa - dagersättning i händelse av olycksfall under resa - menersättning i händelse av olycksfall under resa - dödsfallsersättning i händelse av olycksfall under resa. I vårdersättningen ingår utöver kostnadsersättningen vid sjukdomar och olycksfall under resa också ersättning för en avbeställd eller avbruten resa, ersättning för försening från en resa eller för väntetid, ersättning för personskada till följd av misshandelsbrott samt ersättning för hemtransport av en avliden. De ersättningsformer som valts för respektive försäkrad anges i försäkringsbrevet. 2 FÖRSÄKRAD Försäkrade är de personer som nämns i försäkringsbrevet. Försäkrade är också de familjemedlemmar under 15 år och barnbarn under 15 år som följer med en försäkrad på en resa, dock samtidigt på basis av endast en av Europeiska beviljad resenärförsäkring. Dessa personer har de ersättningsformer som valts för respektive person som i försäkringsbrevet antecknats som försäkrad, dock aldrig dagersättning. 3 FÖRMÅNSTAGARE Försäkringstagaren kan förordna den förmånstagare till vilken försäkringsersättningen skall betalas. Ett förmånstagarförordnande, ändring-ar i eller annulleringar av detta måste skriftligt meddelas till försäkringsbolaget. 4 HUR DEN FÖRSÄKRADES ÅLDER PÅVERKAR GILTIGHETEN Resenärförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Om det i avtalet ingår en gällande vidsträckt hemförsäkring för lösöre, hemförsäkring för lösöre eller Mitthem-försäkring för lösöre, upphör försäkringen först vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år. Dagersättningsformen upphör emellertid redan vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år. 5 GILTIGHETEN I SAMBAND MED IDROTT OCH VISSA ANDRA AKTIVITETER 5.1 Om en sjukdom, en skada eller ett dödsfall förorsakats i samband med tävlingar eller matcher som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, eller i samband med träningar enligt träningsprogram eller träningar som är typiska för ifrågavarande gren, betalas inte ersättning ur försäkringen. 5.2 Ersättning betalas inte heller om en sjukdom, en skada eller ett dödsfall förorsakats i samband med följande idrottsgrenar eller aktiviteter: - kamp-, kontakt- eller självförsvarsgrenar såsom judo, brottning, boxning eller karate - kraftsport - tyngdlyftningsrörelser - styrkelyftsrörelser - bodybuilding - motorsport - flygsport såsom fallskärmshopp, segelflygning, flygning med varmluftsballong, hängflygning eller flygning med ultralätt eller självbyggt flygplan - bungyhopp - klättringsgrenar såsom bergsbestigning samt klipp-, is- eller väggklättring - dykning med utrustning eller fridykning - freestyleskidåkning, speedskiing störtlopp eller utförsåkning i opreparerade backar eller utanför markerade backar - ving- eller draksegling - oceanseglatser - vandringar och forskningsresor utomlands i berg, djungel, öken, ödemark eller andra obebodda trakter. 5.3 Med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie kan försäkringsskyddet fås ett gälla också i samband med de idrottsgrenar och aktiviteter som nämns i punkt 5.2 (idrottsutvidgning). Utvidgningen gäller inte tävlingar eller matcher som arrangerats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening, inte heller träningar enligt träningsprogram eller träningar som är typiska för ifrågavarande gren. 6 SJUKDOM UNDER RESA 6.1 Sjukdom under resa Sjukdom under resa är en sjukdom som krävt läkarvård, som har börjat eller visat de första symptomen under resan och för vilken läkarvård givits under resan eller inom 14 dygn efter resans slut. Om det är fråga om en smittsam sjukdom med längre inkubationstid, tillämpas inte tidsfristen på 14 dygn. 6.2 Som sjukdom under resa ersätts inte - höjdsjuka - sjukdom som har förorsakats av missbruk av läkemedel eller av bruk av alkohol eller något annat berusningsmedel, - graviditetstillstånd, förlossning eller abort eller sjukdomar eller komplikationer i anslutning till dessa, om det inte är fråga om en under resan inträffad plötslig förändring i ett graviditetstillstånd som kräver omedelbar vård och om en sådan förändring enligt allmän medicinsk erfarenhet inte har varit sannolik eller kunnat förväntas - undersökning eller behandling av barnlöshet eller komplikationer i anslutning till dessa. 7 RESEOLYCKSFALL OCH BEGRÄNS- NINGAR I SAMBAND MED DESSA 7.1 Reseolycksfall, kraftansträngning och rörelse Reseolycksfall Ett reseolycksfall är en plötslig yttre händelse genom vilken den försäkrade oavsiktligt förorsakas kroppsskada. Som reseolycksfall betraktas även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador som förorsakats av betydande förändringar i trycket, gasförgiftning samt förgiftning av ett ämne som förtärts av misstag, förutsatt att dessa händelser har inträffat oavsiktligt Kraftansträngning och rörelse Förutom ett olycksfall ersätts också en sträckningsskada i en muskel eller en sena som den försäkrade har ådragit sig under resa som en direkt följd av en specifik och enskild kraftansträngning och rörelse, och för vilken läkarvård har getts inom 14 dygn efter det att skadan uppkom. Ersättning betalas för högst sex veckor från det att sträckningsskadan uppkom. Som vårdkostnader för sträckningsskador som förorsakats av kraftansträngning och rörelse ersätts inte magnetundersökningar och inte heller operativa ingrepp. 7.2 Som reseolycksfall ersätts inte Som reseolycksfall ersätts inte en skada som förorsakats - av ett försäkringsfall som berott på den försäkrades sjukdom, lyte eller skada - av ett operativt ingrepp, vård eller något annat medicinskt ingrepp, såvida inte ingreppet gjorts för behandlingen av en skada som ersätts som ett reseolycksfall - av förgiftning som framkallats av läkemedel, alkohol eller något annat berusningsmedel som den försäkrade använt eller av ett ämne som den försäkrade förtärt som föda - på en tand eller tandprotes vid tuggning, även om en yttre faktor bidragit till skadan. Tandskador ersätts emellertid enligt villkorspunkt av självmord eller försök därtill. Som reseolycksfall ersätts inte heller - diskbråck, magbråck, bråck i ljumsktrakten, akillessenerupturer eller återkommande urledvridningar av leder, om inte skadan föranletts av ett olycksfall, vid vilket även en frisk vävnad skulle ha tagit skada - en smittsam sjukdom till följd av bett eller sting - psykiska följder av olycksfall - en smittsam sjukdom till följd av bett eller sting - psykiska följder av olycksfall. 7.3 Inverkan av sjukdom, lyte, skada eller degeneration som är oberoende av reseolycksfallet Ersättning betalas inte för en sjukdom, ett lyte, en skada eller degeneration i det muskuloskeletala systemet som är oberoende av ett reseolycksfall även om dessa inte har uppvisat några symptom före olycksfallet. Om dessa av olycksfallet oberoende sakförhållanden väsentligt har bidragit till en skada som uppstått i samband med olycksfallet eller förlängt botandet av denna, betalas vård-, dag- och menersättning endast till den del vårdkostnaderna, arbetsoförmågan eller det bestående menet måste anses vara ett resultat av reseolycksfallet 8 ERSÄTTNINGSFORMER 8.1 Vårdersättning Rätt till vårdersättning Rätt till vårdersättning uppstår när sjukdom eller olycksfall under en resa förorsakat den försäkrade vårdkostnader. Vårdkostnader som förorsakats av sjukdom under resa ersätts under högst 120 dagar från det att vården inletts. Vårdkostnader som förorsakats av reseolycksfall ersätts under högst tre år från det olycksfallet inträffade. Ersättning betalas också för vårdkostnader som förorsakats av en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom eller en plötslig försämring av tillståndet under resan, om en sådan försämring eller förändring enligt allmän medicinsk erfarenhet inte har varit sannolik och kunnat förväntas. I sådana fall ersätts endast akut vård av typ första hjälpen som getts på destinationsorten och under högst en vecka från det vården inleddes. Vårdkostnaderna ersätts till den del den försäkrade inte har eller hade haft rätt till ersättning med stöd av sjukförsäkringslagen eller någon annan lag. Vid varje försäkringsfall gäller en i försäkringsbrevet antecknad självrisk för en och samma sjukdom och för ett och samma olycksfall Vårdkostnader som ersätts En förutsättning för att vårdkostnader skall ersättas är att undersökningen eller behandlingen av sjukdomen eller skadan har ordinerats av en läkare. Dessutom måste undersökningarna och behandlingarna följa allmänt accepterad medicinsk praxis och vara nödvändiga för behandlingen av den ifrågavarande sjukdomen eller skadan. 18

19 Av dessa vårdkostnader ersätts - skäliga arvoden till läkare eller inom hälsovårdssektorn utbildade sjukvårdare för undersökningsoch vårdåtgärder - kostnader för läkemedel som säljs på apotek med tilstånd av Säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet eller en motsvarande utländsk myndighet - vårddagsavgifter på sjukhus - skäliga resekostnader till en läkare eller sjukvårdsinrättning på orten - kostnader för återanskaffning eller reparation av glasögon, hörapparat, tandprotes eller säkerhetshjälm som varit i bruk och skadats vid olycksfallet under resan, förutsatt att olycksfallet föranlett läkarvård och reparationen eller återanskaffningen skett senast inom två månader efter olycksfallet - kostnader för nödvändig fysikalisk behandling som givits efter operation eller gipsning som utförts till följd av reseolycksfall eller sjukdom under resa, om behandlingen ordinerats av läkare och givits på en vårdinrättning. Försäkringen ersätter en behandlingsomgång per försäkringsfall, vilken kan bestå av högst tio fysikaliska behandlingar. Som vårdkostnader ersätts också - under resan nödvändiga telefonkostnader upp till 170 euro - kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar upp till 170 euro, när dessa på grund av de lokala förhållandena inte ingår i sjukhusvården. Försäkringsbolaget kan kräva att den försäkrade på bolagets bekostnad transporteras till Finland för vård, om den lokala vården skulle visa sig mycket dyr i förhållande till motsvarande vård i Finland. Om den försäkrade inte går med på detta, betalar bolaget för den utomlands givna vården högst ett belopp som motsvarar kostnaderna för transport av den försäkrade till Finland och vård av den försäkrade i Finland. Om det är uppenbart att den kostnad för vilken försäkringstagaren har ansökt om ersättning betydligt överstiger en allmänt godkänd och tillämpad skälig nivå, har försäkringsbolaget rätt att till denna del nedsätta ersättningen, dock inte så att den understiger en skälig nivå. För användning av egen bil ersätts som skäliga eller nödvändiga kostnader högst det belopp för resekostnader med motorfordon som har fastställts i Social- och hälsovårdsministeriets förordning som utfärdats med stöd av sjukförsäkringslagen. Enligt försäkringsbolagets förhandsgodkännande ersätts dessutom som vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa - kostnaderna för sjuktransport till hemlandet och rese- och uppehållskostnaderna för en nödvändig ledsagare - en nära anhörigs rese- och uppehållskostnader vid resa till den försäkrade och tillbaka till boningsorten, om den försäkrade enligt den behandlande läkaren befinner sig i ett livs hotande tillstånd - även andra kostnader, om en av den försäkrade vidtagen åtgärd har begränsat en ersättningsbar tilläggsskada eller sänkt de ersättningsbara kostnaderna Kostnader som inte ersätts Som vårdkostnader ersätts inte - kostnader för fysioterapi, fysikalisk behandling eller därmed jämförbar behandling utom i det ovan i punkt under vårdkostnader som ersätts sist nämnda undantagsfallet - kostnader för rehabilitering, om rehabiliteringen skett på någon annan plats än på en sjukvårdsinrättning - kostnader för spårämnen, mineraler, närings-, naturmedicin- eller vitaminpreparat eller bassalvor eller kostnader för anskaffning av antroposofiska eller homeopatiska preparat - medicinska eller andra hjälpmedel eller proteser. - kostnader föranledda av vård eller behandling för beroende som förorsakats av bruk av narkotika, alkohol, läkemedel, nikotin eller något annat ämne eller för något annat beroende - kostnader för anskaffning av ortopediska förband och stöd Vårdkostnader vid tandskador och akut tandvärk Av vårdkostnaderna vid tandskador förorsakade av ett reseolycksfall ersätts nödvändiga kostnader för av en tandläkare given eller ordinerad behandling eller undersökning, inklusive skäliga lokala resekostnader. Om en tand eller tandprotes skadats vid tuggning ersätts vårdkostnader och skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt högst 120 euro. För nödvändig behandling av akut tandvärk ersätts vårdkostnaderna inklusive skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt 120 euro. En förutsättning är att värken har börjat och vården getts under resan. 8.2 Övriga ersättningar som ingår i vårdersättningsformen Ersättning för avbeställd resa Försäkringen ersätter en av tvingande skäl avbeställd resa, d.v.s. att den försäkrades avresa från Finland inte skett, om detta beror på - att den försäkrade plötsligt insjuknat, drabbats av ett olycksfall eller avlidit. Huruvida skälet är tvingande avgörs på medicinska grunder - en avsevärd egendomsskada på den försäkrades egendom i Finland. Den försäkrade har dessutom rätt till ersättning om resan av tvingande skäl avbeställts på grund av allvarligt, oförutsett och plötsligt insjuknande, ett allvarligt olycksfall eller ett dödsfall som drabbat den försäkrades make eller i samma hushåll boende sambo, barn, adoptiv- eller fosterbarn, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar, svär-, adoptiv- eller far/morföräldrar, syskon, makens syskon, svärdotter eller svärson eller en reskamrat med vilken den försäkrade på tumanhand i Finland reserverat resan, som börjar här. Huruvida skälet är tvingande avgörs på basis av medicinska grunder. Vid avbeställning ersätts de på förhand betalda kostnader som den försäkrade enligt researrangörens eller tjänsteproducentens villkor ansvarar för enligt följande: - Vid avbeställning av paketresor som avses i lagen om paketresor ersätts expeditionskostnader i enlighet med de allmänna villkoren för paketresor. - Vid avbeställning av resor som avses i de speciella villkor som det hänvisas till i de allmänna villkoren för paketresor ersätts skäliga kostnader upp till högst 75 % av resans pris. Vid avbeställning av andra resetjänster ersätts på förhand betalda avtalsenliga kostander upp till högst euro per resa och försäkrad. En avbeställd resa ersätts inte om - försäkringen har tecknats senare än tre dygn före avresan - orsaken till avbeställningen har framgått innan försäkringen tecknades - orsaken till avbeställningen har framgått innan resan reserverades eller betalades - det plötsliga insjuknandet beror på missbruk av läkemedel eller på bruk av alkohol eller narkotika - orsaken är den försäkrades fruktan för att smittas av sjukdom eller någon annan rädsla Ersättning för avbruten resa En avbruten resa är en av tvingande skäl gjord ändring av en påbörjad resa om skälet är - att den försäkrade drabbats av sjukdom eller olycksfall under resan. Huruvida skälet är tvingande avgörs på medicinska grunder. - en avsevärd skada på den försäkrades egendom i Finland. En för tidig återkomst från resan ersätts endast om sjukdomens eller olycksfallets art på medicinska grunder kräver att den försäkrade återvänder till Finland. Den försäkrade har dessutom rätt till ersättning om han av tvingande skäl har varit tvungen att återvända tidigare eller senare än avsett på grund av allvarligt, oförutsett och plötsligt insjuknande, ett allvarligt olycksfall eller ett dödsfall som drabbat den försäkrades make eller i samma hushåll boende sambo, barn, adoptiv- eller fosterbarn, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar, svär-, adoptiveller far/morföräldrar, syskon, makens syskon, svärdotter eller svärson eller en reskamrat med vilken den försäkrade på tumanhand i Finland reserverat resan, som börjar här. Huruvida skälet är tvingande avgörs på medicinska grunder. Vid avbruten resa ersätts - den försäkrades under resan föranledda nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader - av försäkringsbolaget godkända skäliga resekostnader för en ny resa tillbaka till resmålet, om resan görs under försäkringens giltighetstid och är nödvändig på grund av att anställningen eller studierna vid en läroinrättning fortsätter - kostnader för tjänster, utflykter och resor på resmålet som den försäkrade inte har utnyttjat men betalat separat i förskott. Dessa kostnader ersätts dock sammanlagt högst upp till euro euro per dag för de resdagar den försäkrade har förlorat till följd av att resan avbrutits på grund av att han varit intagen på sjukhus eller återvänt tidigare än avsett. Ersättning för förlorade resdagar på grund av sjukhusvård betalas endast till den insjuknade. Om en försäkrad som ännu inte fyllt 15 år har intagits för sjukhusvård och behandlingen av sjukdomen eller skadan enligt en läkares föreskrift kräver insatser av vårdnadshavaren, betalas emellertid motsvarande ersättning till vårdnadshavaren. Ersättning för en och samma tidsperiod betalas antingen för sjukhusvård eller för tidig hemkomst. Ersättning betalas för högst 45 dagar, dock högst det i förväg betalda priset för resan. Ersättning betalas inte om resan vid skadetillfället har varat längre än 90 dagar. Resdagarna räknas i fulla 24 timmars perioder från det att resan började. De förlorade resdagarna räknas på motsvarande sätt från det att sjukhusvården började eller resan avbröts tills sjukhusvården upphörde eller högst till den tidpunkt då resan var avsedd att avslutas. Om den sista på detta sätt beräknade fulla perioden överskrids med 12 timmar, räknas även detta som en dag. Om en försäkrad som har deltagit i en paketresa som varat högst 90 dagar är berättigad till ersättning för förlorade resdagar, och den försäkrade har förlorat över hälften av sina resdagar, kan han i stället för dagersättning få en ny resa i kompensation. En ny resa i ersättning får också en make eller sambo som på grund av att maken drabbats av sjukdom eller olycksfall under resan varit tvungen att återvända tidigare än avsett och därvid förlorat mer än hälften av sina resdagar, förutsatt att han eller hon tecknat en av Europeiska beviljad resenärförsäkring. När ett barn under 15 år har rätt till en ny paketresa, erhåller också en förälder som varit med på den avbrutna resan en ny resa, förutsatt att också föräldern haft en resenärförsäkring i Europeiska. I ersättning ges en ny resa som arrangeras av samma researrangör och vars pris inte får överstiga priset för den resa som avbrutits eller gått förlorad på grund av sjukhusvård. Maximiersättningen är euro per person som är berättigad till en ersättande resa. Den nya resan kan även vara arrangerad av en annan researrangör, om den ursprungliga researrangören inte kan arrangera resan. 19

20 Den nya resan skall påbörjas inom ett år från den avbrutna resans begynnelsedag. Den nya resan är personlig och kan inte över låtas på någon annan. Med paketresa avses en resa som arrangeras enligt de allmänna villkoren för paketresor eller motsvarande utländska villkor Ersättning till följd av försening Försening ersätts om den försäkrade inte hinner i tid till den plats där flyg-, båt-, tåg- eller bussresan till utlandet börjar eller till den plats där ett anslutningsflyg till utlandet startar därför att - ett allmänt kommunikationsmedel, som den försäkrade ämnat anlita eller har anlitat för att nå den plats som nämns ovan, fördröjs på grund av väderleksförhållanden, en naturkatastrof, ett tekniskt fel, en brottslig handling eller en myndighetsåtgärd - det fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka eller får ett tekniskt fel. På grund av försening ersätts de nödvändiga och skäliga kostnader som krävs för att den försäkrade ska kunna komma med på resan till utlandet, dock högst den ursprungliga resans pris till den del som resan har avbeställts. Dessa kostnader ersätts dock högst upp till euro. Om den försäkrade inte hinner med på resan till utlandet, ersätts den till följd av försening avbeställda resans pris, eller om resan avbeställs bara delvis, den avbeställda resans andel av priset för hela resan. Ersättning för dessa betalas dock högst upp till euro. Ersättning betalas inte till den del den försäkrade får ersättning av researrangören, trafikbolaget, hotellet eller motsvarande Ersättning till följd av väntan Ersättning betalas ur försäkringen om den försäkrade blir tvungen att vänta mer än sex timmar på den plats där en resa till utlandet börjar eller återresan börjar, därför att det allmänna kommunikationsmedel som man skulle resa med inte kan anlitas av orsaker som nämns i punkt I kostnadsersättning betalas högst 34 euro för varje sex timmars period som börjar efter ovan nämnda väntetid. I ersättning betalas högst 340 euro per försäkrad Ersättning för personskada i samband med misshandelsbrott Om den försäkrade har skadats utomlands under resan genom misshandel eller genom ett annat avsiktligt våldsdåd, får han ersättning också för den sveda och värk och det inkomstbortfall som gärningen har förorsakat. Ersättningen är lika stor som det belopp som skadevållaren är eller vore skyldig att betala enligt finsk lagstiftning. Dessa ersättningar uppgår till maximalt euro. Ersättning betalas endast om skadevållaren har förblivit okänd eller inte kan betala skadestånd. Om åtal väcks mot skadevållaren, skall den försäkrade ställa anspråk på skadestånd av denne om försäkringsbolaget så kräver. Bolaget betalar härvid den försäkrades rättegångskostnader. Ersättningar betalas inte - om skadorna har förorsakats av en person som står i ett sådant förhållande till den försäkrade som avses i punkt om skadan har samband med yrkesutövning, tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet Ersättning för hemtransport av en avliden Om den försäkrade avlider under resan, ersätts skäliga kostnader för hemtransport till Finland eller för begravningskostnader utomlands. Dessa kostnader ersätts oberoende av orsaken till döds fallet. 8.3 Dagersättning Rätt till dagersättning för den tid den försäkrade är arbetsoförmögen uppstår då den försäkrade under den tid dagersättningsformen är giltig blir arbetsoförmögen på grund av ett reseolycksfall. För fullständig arbetsoförmåga betalas den dagersättning som gällde då olycksfallet inträffade och för partiell arbetsoförmåga den del av dagersättningen som motsvarar den nedsatta arbetsförmågan. Den försäkrade är fullständigt arbetsoförmögen om han är helt oförmögen att utföra sina sedvanliga arbetsuppgifter, och partiellt arbetsoförmögen om han är delvis oförmögen att utföra dessa uppgifter. Ersättning betalas för så många dagar som arbetsoförmågan fortgår utöver den i försäkringsbrevet antecknade självrisktiden. Självrisktiden börjar löpa den dag arbetsoförmågan enligt en läkare började. Ersättning för ett och samma olycksfall betalas högst under den tid som anges i försäkringsbrevet. 8.4 Menersättning Rätt till menersättning uppstår när den försäkrade till följd av ett reseolycksfall som inträffat under menersättningsformens giltighetstid förorsakats ett bestående men och detta fortgått tre månader. Med bestående men avses ett medicinsk bedömt allmänt men som skadan förorsakat den försäkrade och som medicinskt sett sannolikt inte kan botas. Då menet fastställs beaktas endast skadans art. Den skadades individuella omständigheter såsom yrke eller intressen påverkar inte fastställandet av menet. Menets omfattning fastställs enligt det beslut om invaliditetsklassificering som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring och som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser från 1 till 20 så, att invaliditetsklass 20 motsvarar största och invaliditetsklass 1 minsta ersättningsbara men. Vid ett fullständigt bestående men, d.v.s. ett men enligt invaliditetsklass 20 betalas i engångsersättning det försäkringsbelopp som gällde då reseolycksfallet inträffade. Vid partiellt bestående men betalas i engångsersättning så många tjugondelar av detta försäkringsbelopp som invaliditetsklassen utvisar. För familjemedlemmar och barnbarn under 15 år som nämns i punkt 2 är det här avsedda försäkringsbeloppet euro per försäkrad. Ett bestående men fastställs senast då tre år har förflutit sedan reseolycksfallet inträffade. Om menet ändras med minst två invaliditetsklasser innan det har gått tre år sedan ersättningen betalades, ändras ersättningen på motsvarande sätt. En betald ersättning återkrävs dock inte. 8.5 Dödsfallsersättning Rätt till dödsfallsersättning uppstår om den försäkrade avlider till följd av ett reseolycksfall under den tid dödsfallsersättningsformen är i kraft. I ersättning betalas det försäkringsbelopp som gällde då reseolycksfallet inträffade. För familjemedlemmar och barnbarn under 15 år som nämns i punkt 2 är det här avsedda försäkringsbeloppet euro per försäkrad. Ersättning betalas dock inte om den försäkrade avlider efter det att tre år förflutit sedan reseolycksfallet inträffade. 9 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING 9.1 Utredning av försäkringsfallet Den som yrkar på ersättning skall tillställa försäkringsbolaget en skriftlig utredning av försäkringsfallet. Detta kan göras genom att fylla i försäkringsbolagets anmälan om personskada. Bolaget skall dessutom tillställas den adress till vilken ersättningen skall betalas samt vid behov resebiljetten eller annat verifikat som gäller resan. 9.2 Vårdersättning Vid vårdkostnader för sjukdom under resa och reseolycksfallsskador som inträffat i Finland ska den som ansöker om ersättning själv betala vårdkostnaderna och för dem ansöka om den ersättning som betalas med stöd av sjukförsäkringslagen. Ansökan om ersättning enligt sjukförsäkringslagen ska tillställas Folkpensionsanstalten inom sex månader efter det att vårdkostnaderna har betalats. Den ersättningssökande ska tillställa försäkringsbolaget Folkpensionsanstaltens originalverifikat över de ersättningar som utbetalats och kopior av de verifikat som tillställts Folkpensionsanstalten. De kvitton för vilka ingen ersättning erhållits enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan lag ska i original tillställas försäkringsbolaget. För vårdkostnader som förorsakats någon annanstans än i Finland ska den ersättningssökande tillställa bolaget de räkningar eller kvitton i original som gäller sjukdomen eller olycksfaller under resan. 9.3 Avbeställd eller avbruten resa Den ersättningssökande skall tillställa bolaget verifikat i original över extra kostnader, ämbetsbetyg som anger släktskapsförhållande samt övriga handlingar som gäller försäkringsfallet. För ersättningen av förlorade resdagar skall ersättningssökanden också tillställa bolaget en utredning av vilken den avsedda dagen för återresan framgår. 9.4 Försening eller väntan Ersättningssökanden skall tillställa försäkringsbolaget åkeriets eller någon myndighets intyg över försäkringsfallet. Om ersättning söks för försening eller väntan på avresa, skall dessutom kostnadsverifikaten i original överlämnas. 9.5 Dödsfall För utbetalningen av dödsfallsersättningen skall ersättningssökanden tillställa försäkringsbolaget den försäkrades dödsattest, polisundersökningsprotokoll och en officiell utredning av förmåns tagarna. För kostnaderna för hemtransport eller begravningskostnader skall bolaget tillställas räkningar eller kvitton i original. 9.6 Skaderegleringskostnader Som skaderegleringskostnader ersätter försäkringen lösen för polisundersökningsprotokoll och reparationskostnadskalkyl som försäkringsbolaget begärt samt kostnaderna för av försäkringsbolaget i förväg godkänd nöd- eller ersättningsbetjäning. 20

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Gäller från 1.1.2012 133 255 1 10.11 20 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD...4 PERSONFÖRSÄKRINGAR...4

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

EASY OCH FÖRSÄKNINGAR SOM TAGITS UT FÖRSÄLJNING

EASY OCH FÖRSÄKNINGAR SOM TAGITS UT FÖRSÄLJNING Måttskydd försäkringsvillkor 1.1.2014 EASY OCH FÖRSÄKNINGAR SOM TAGITS UT FÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 2 Vårdkostnadsförsäkring... 3 Sjukvårdsförsäkring och Sjukkostnadsförsäkring...

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? Pohjolas Måttskydd Försäkringar för hemmet och familjen Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? 1 Denna produktbeskrivning berättar om Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Måttskydd

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR SOM TAGITS BORT FRÅN FÖRSÄLJNING

FÖRSÄKRINGAR SOM TAGITS BORT FRÅN FÖRSÄLJNING Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 FÖRSÄKRINGAR SOM TAGITS BORT FRÅN FÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 2 Vårdkostnadsförsäkring... 3 Sjukvårdsförsäkring och Sjukkostnadsförsäkring...

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Gäller fr.o.m.1.1.2014 Innehåll 1. Personförsäkringar 2. Gemensamma bestämmelser för privat olycksfallsförsäkring

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Försäkringar för hemmet och familjen Gäller från 4.2.2013 133 684 1 11.12 10 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 3 Pohjolas Hälsoförsäkring... 4 Skydd som ingår

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2015 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Pohjolas Hälsoförsäkring...3 Pohjolas Utkomstförsäkring... 15 Livförsäkring...

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET

FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2015 FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET INNEHÅLL FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET...2 Mitthem-försäkring...2 Försäkring för värdeföremål...4 Småbåtsförsäkring...5

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2.

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2. Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M Gäller fr.o.m. 1.1.2018 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Försäkrade 3. Försäkringens giltighet 4. Ersättningar 5. Begränsningar gällande ersättningar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtalet

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 1(10) VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 Detta är en förkortad översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Barn- och ungdomsförsäkring Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Gruppolycksfallsförsäkring

Gruppolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Gruppolycksfallsförsäkring INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor för gruppolycksfallsförsäkring... 2 Tillämpningsområde... 2 1 Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Försäkringens

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Använd din nättjänst I nättjänsten

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN102 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Försäkringsvillkor, gäller från 1.1.2015 Försäkringsnummer 102-3601 och 119-4842 1 Innehåll Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget ACE har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar rättsskyddsförsäkring för ytk-yhdistys ry sida 1 Syftet med försäkringen 4 2 Försäkringstagare och försäkrade 4 3 Försäkringsperiod

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget Chubb har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009.

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy

Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy Försäkringar för hemmet och lösöret samt Easy POHJOLAS MÅTTSKYDD Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan du teckna

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS liv- oc olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Se över ditt försäkringsskydd....................................

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll sida 3 7 Alandias barn- och ungdoms - försäkringsvillkor 1.1.2015 Utredning av sjukdom och olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och

Läs mer

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta Produktfakta Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer 353-4772076-N) I Sparbankens Visa Gold-kort ingår Reseförsäkring som beviljas av LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Läs mer

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m )

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m ) FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m. 1.1.2017) 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Resenärförsäkring för vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom, kostnader vid annullering

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Euro reseförsäkring för företag

Euro reseförsäkring för företag Euro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 091 1 10.10 innehållsförteckning Euro reseförsäkring för företag...1 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION FOLKSAM BARN OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn (samtliga förnamn) Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN104 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Grund Hälsoskydd. Grund Hälsoskydd. 1 Försäkrad. 2 Försäkringens innehåll. 3 Försäkringens giltighet och centrala begrepp. 4 Försäkringsbelopp

Grund Hälsoskydd. Grund Hälsoskydd. 1 Försäkrad. 2 Försäkringens innehåll. 3 Försäkringens giltighet och centrala begrepp. 4 Försäkringsbelopp Grund Hälsoskydd Försäkringsvillkor 1.1.2016 Läs särskilt de begränsande villkoren i försäkringen. 330433s 11.16 Innehållsförteckning Försäkringen Grund Hälsoskydd... 1 1 Försäkrad... 1 2 Försäkringens

Läs mer