FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1

2 Gäller fr.o.m INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET Giltighet Giltighetstid och -område Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas giltighet Giltighet i idrott samt riskfyllda idrottsgrenar och -aktiviteter Giltighet i tävlingsidrott Giltighet i samband med idrott och vissa andra aktiviteter Giltighet i professionell idrott 4 2 ÖVRIGA BESTÄMMELSER OM FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkrade Förmånstagare Bestämmande av försäkringspremie Indexjusteringar 5 3 FÖRSÄKRINGSSKYDD OCH BEGRÄNSNINGAR AV FÖRSÄKRINGSSKYDD Olycksfall Bestående men på grund av olycksfall Dödsfall på grund av olycksfall Kraftansträngning och plötslig rörelse Allmänna begränsningar av försäkringsskydd Allmänna begränsningar av ersättligheten av försäkringsfall Krig och väpnade konflikter Kriminell verksamhet Atomskada 8 4 ERSÄTTNINGAR Ersättning för vårdkostnader Ersättning för men och vid dödsfall 11 5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR VÅRDKOSTNADER 11 2

3 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 1.1 Giltighet Försäkringen gäller i enlighet med de skydd som har valts och antecknats i försäkringsbrevet. Ersättning betalas i enlighet med de försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Förutsättningen för ersättning är att försäkringsfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. Försäkringsskyddet utgörs av innehållet i det avtal som antecknats i försäkringsbrevet, olycksfallsförsäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. 1.2 Giltighetstid och -område Försäkringsskydden gäller i hela världen dygnet runt både i arbetet och på fritiden. Utanför Finlands gränser gäller olycksfallsförsäkringens skydd i sex månader efter att resan påbörjats. Försäkringen gäller i enlighet med de valda skydden. Olycksfallsförsäkringens försäkringsskydd upphör att gälla vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 80 år. Försäkringen gäller dygnet runt både i arbetet och på fritiden. 1.4 Giltighet i idrott samt riskfyllda idrottsgrenar och -aktiviteter Olycksfallsförsäkringen täcker idrott när idrott utövas för att upprätthålla den egna fysiska konditionen. Försäkringen gäller inte i tävlingsidrott enligt punkt eller riskfyllda idrottsgrenar och -aktiviteter enligt punkt Begränsningarna i punkterna och gäller inte personer under 17 år. För under 17 år gamla personer gäller försäkringen i all idrott med undantag för professionell idrott enligt punkt Begränsningarna gäller från och med utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 17 år Giltighet i tävlingsidrott Försäkringen är inte i kraft om skadan har orsakats av att den försäkrade deltagit i tävlingar eller matcher som ordnats av idrottsförbund eller -förening eller i träningar inför sådana tävlingar eller matcher oberoende av tävlingsidrottens nivå. Försäkringen gäller inte heller då den försäkrade deltagit i träning enligt träningsprogram eller i träning som är typisk för den aktuella grenen 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas giltighet Försäkringen upphör att gälla ett år efter utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade har flyttat utomlands. Om den försäkrade flyttar utomlands permanent, upphör försäkringen dock genast på flyttningsdagen. 3

4 1.4.2 Giltighet i samband med idrott och vissa andra aktiviteter Försäkringen gäller inte i samband med följande riskfyllda idrottsgrenar och aktiviteter: klättringsgrenar, såsom bergs-, vägg-, klipp- eller isklättring, med undantag för väggklättring med skydds- och säkerhetsanordningar glaciärvandring kamp-, kontakt- och självförsvarsgrenar styrkeidrott, såsom tyngdlyftning, bodybuilding eller motsvarande motorsport sport- och fridykning och dykning med utrustning luftsporter, såsom fallskärmshopp, häng- och fallskärmsflygning, segelflygning, flygning med varmluftsballong, base- och bungyhopp, vindtunnelträning, flygning med ultralätt eller självbyggt flygplan eller motsvarande freestyleskidåkning, speedskiing eller störtlopp eller puckelpiståkning och utförsåkning utanför markerade backar ving- och draksegling amerikansk och australiensisk fotboll eller rugby lacrosse utförsåkning på skridskor eller cykel oceanseglatser vandringar och resor utomlands i berg, djungel, öken, ödemark eller andra obebodda trakter Begränsningarna i punkterna och gäller inte personer under 16 år. Begränsningarna gäller från och med utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 16 år Giltighet i professionell idrott Försäkring av professionella idrottare stadgas i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare. Olycksfallsförsäkring gäller inte inom professionell idrott. 4

5 2 ÖVRIGA BESTÄMMELSER OM FÖRSÄKRINGSSKYDD 2.1 Försäkrade Försäkrade är, om inget annat avtalats, i försäkringsbrevet angivna personer som har gällande FPAkort och en stadigvarande hemort i Finland enligt lagen om hemkommun och som är stadigvarande bosatta i Finland. Som stadigvarande bosatta i Finland räknas inte försäkrade som vistas utomlands i fler än sex månader under kalenderåret. Om den försäkrade under två på varandra följande år inte uppfyller dessa krav, upphör försäkringen att gälla vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade första gången reste utomlands i fler än sex månader. 2.2 Förmånstagare 2.3 Bestämmande av försäkringspremie I försäkringsskyddet och premien görs årligen ändringar utifrån den försäkrades ålder. För att försäkringsskyddet ska kunna vara aktuellt är försäkringsbeloppet och premierna bundna till index. Olycksfallsförsäkringens omfattning och försäkringsbelopp kan förändras under försäkringens giltighetstid utifrån den försäkrades ålder och på det sätt som anges i försäkringsvillkoren eller försäkringsbrevet. 2.4 Indexjusteringar Premien justeras med index varje år när en ny försäkringsperiod börjar. Som justeringstal används poängtalet i september föregående kalendermånad. Olycksfallsförsäkringen justeras i enlighet med huvudgruppen Hälsovård i konsumentprisindexet. Försäkringstagaren har rätt att bestämma vilken person som har rätt till försäkringsersättning som betalas från personförsäkringen (förmånstagare). Från dödsfallsskyddet betalas försäkringsbeloppet till de anhöriga och övriga försäkringsersättningar till den försäkrade, såvida inte försäkringstagaren skriftligen uppgett någon annan förmånstagare till försäkringsbolaget. Försäkringstagaren kan ändra eller återkalla förmånstagarförordnandet om ett sådant försäkringsfall där förordnandet skulle tillämpas inte har inträffat. Förmånstagarförordnandet och ändringar i det ska lämnas i skriftlig form till försäkringsbolaget. 5

6 3 FÖRSÄKRINGSSKYDD OCH BEGRÄNSNINGAR AV FÖRSÄKRINGSSKYDD 3.1 Olycksfall Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan till följd av inverkan av en yttre faktor. Som olycksfall räknas också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning, plötslig skada till följd av betydande växling i lufttryck och förgiftning på grund av ämne som intagits av misstag, förutsatt att de inträffat utan den försäkrades förskyllan. Som olycksfall ersätts inte smittsam sjukdom eller sjukdom till följd av bett eller sting inklusive konsekvenser skador som orsakas av bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor bidragit till detta diskbråck, mag- eller ljumskbråck, ruptur i akillessena, sena i biceps långa huvud eller axelns rotatorkuff eller urledvridning av leder, såvida skadan inte orsakats av ett olycksfall som även skulle skada frisk vävnad psykiska följder av olycksfall Bestående men på grund av olycksfall Från detta försäkringsskydd betalas ersättning för bestående men till följd av olycksfall, förutsatt att invaliditetsklassen är minst 1 (5 procent). En förutsättning för ersättning är att olycksfallet inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid och att olycksfallet är ersättningsbart enligt försäkringsvillkoren. Med bestående men avses ett på medicinska grunder uppskattat allmänt men som en skada orsakar den försäkrade. Vid bedömningen av menet beaktas skadans art, men inte den skadades individuella förhållanden, såsom yrke eller fritidsintressen. Omfattningen av ett bestående men fastställs enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring. En invaliditetsklass motsvarar en invaliditetsgrad på fem procent. Exempelvis motsvarar invaliditetsklass 2 en invaliditetsgrad på tio procent och den största invaliditetsgraden i enlighet med invaliditetsklass 20 innebär ett men på 100 procent. 6

7 Ersättningen utgör den andel av försäkringsbeloppet vid tidpunkten för olycksfallet som procenttalet i enlighet med den fastställda invaliditetsklassen anger. Ersättningen för bestående men på grund av olyksfall kan betalas ut när menet har blivit bestående, dock tidigast om ett år efter att olycksfallet inträffat. Ett bestående men fastställs senast tre år efter att olycksfallet inträffat. Ersättning för bestående men betalas inte om menet framträder senare än tre år från tidpunkten för olycksfallet. I ersättning för bestående men betalas högst en ersättning i enlighet med invaliditetsklass 20 (100 procent), varefter skyddet i händelse av bestående men på grund av olycksfall upphör Dödsfall på grund av olycksfall Från detta försäkringsskydd betalas till förmånstagarna det försäkringsbelopp som varit i kraft vid tidpunkten för skadan när den försäkrade dött på grund av olycksfall. Ersättning betalas inte om den försäkrade dör senare än tre år från tidpunkten för olycksfallet. 3.2 Kraftansträngning och plötslig rörelse Försäkringen ersätter försträckningsskada på muskel eller sena som orsakats den försäkrade till följd av en särskild, enskild kraftansträngning eller plötslig rörelse, förutsatt att läkarvården påbörjats inom 14 dygn efter att skadan uppkommit. Ersättning betalas för högst sex veckor efter att försträckningsskadan inträffat. Magnetröntgen eller operativa åtgärder ersätts inte som kostnader för vård av försträckningsskada som förorsakats till följd av kraftansträngning eller plötslig rörelse. 3.3 Allmänna begränsningar av försäkringsskydd Allmänna begränsningar av ersättligheten av försäkringsfall Olycksfallsförsäkringen ersätter inte skada, men eller dödsfall som har förorsakats av ett försäkringsfall som föranletts av en sjukdom, ett lyte eller en skada hos den försäkrade den försäkrades självmord eller försök därtill en operation, vård eller annat medicinskt ingrepp, såvida inte ingreppet har gjorts för att behandla en skada som ersätts utifrån försäkringen. förgiftning till följd av ett ämne som har intagits som föda eller av läkemedel, alkohol eller annat rusmedel som den försäkrade har använt. 7

8 Försäkringen ersätter inte heller sjukdom, skada, lyte eller degeneration i stöd- och rörelseorganen som inte har något samband med olycksfallet, även om dessa inte har uppvisat några symptom före försäkringsfallet. Om sjukdom eller lyte utan samband med det olycksfall som ska ersättas väsentligt har bidragit till en skada eller till att tillfrisknandet fördröjts, betalas ersättning för vårdkostnader, menersättning och dödsfallsersättning endast till den del som de måste anses ha orsakats av det olycksfall som ska ersättas Krig och väpnade konflikter Försäkringsskydden gäller inte då den försäkrade deltar i krig eller väpnad konflikt och inte heller vid tjänstgöring i internationella krishanteringsuppdrag eller därmed förknippade uppdrag. I lagen om försäkringsavtal finns separata bestämmelser om försäkringsbolagets ansvar i fall där den försäkrade, som är en finsk medborgare eller bosatt i Finland, omkommer eller blir arbetsoförmögen till följd av att Finland råkar i krig eller blir utsatt för ett väpnat anfall Kriminell verksamhet Ersättning betalas inte för skada som har förorsakats på grund av den försäkrades kriminella verksamhet Atomskada Ersättning betalas inte om skada, men eller dödsfall har orsakats av kärnvapen, atomskada eller annan därmed jämförbar händelse, oberoende av orsakerna till händelsen som orsakat skadan eller av de faktorer som bidragit till dess uppkomst. Ersättning betalas inte för skada som orsakats av krig, uppror, väpnad konflikt eller motsvarande, även om den försäkrade inte själv deltagit i nämnda operationer. Om den försäkrade har inlett sin resa utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan de väpnade handlingarna började och inte själv har deltagit i dem, tillämpas denna villkorspunkt först när 14 dygn har förflutit från att de väpnade handlingarna inletts. Om det är fråga om storkrig, tillämpas denna villkorspunkt genast. Med storkrig avses ett krig mellan två eller flera permanenta medlemsländer i FN:s säkerhetsråd. 8

9 4 ERSÄTTNINGAR 4.1 Ersättning för vårdkostnader Detta försäkringsskydd ersätter vårdkostnader till följd av försäkringsfall som inträffat under skyddets giltighetstid till den del de inte ger eller skulle ha gett rätt till ersättning med stöd av någon lag, såsom trafikförsäkringslagen, sjukförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring. Om försäkringsbolaget betalar vårdkostnader som är ersättningsbara med stöd av någon lag, har försäkringsbolaget rätt att återkräva den lagenliga andelen. Som ersättningsbara vårdkostnader räknas endast sådana kostnader som den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala. Maximiersättning som betalas per olycksfall från detta försäkringsskydd har antecknats i försäkringsbrevet. Ersättning för vårdkostnader betalas sammanlagt högst till det belopp som antecknats i försäkringsbrevet, varefter skyddet i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall upphör i fråga om den aktuella skadan som förorsakats på grund av olycksfall. En förutsättning för ersättning för vårdkostnader är att undersökningen och vården ordinerats av läkare och getts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Dessutom ska vårdkostnaderna vara måttliga och förenliga med allmänt godkänd medicinsk uppfattning samt nödvändiga för vård av skadan i fråga. Om den kostnad för vilken ersättning söks betydligt överstiger den normala, allmänt vedertagna och tillämpliga lokala skäliga nivån i landet, betalas ersättning enligt denna skäliga nivå. Vård i utlandet ersätts endast när det enligt en medicinsk bedömning är nödvändigt. Vårdkostnadernas ersättningsgillhet förutsätter dessutom att den försäkrade, när vårdkostnaderna uppstår, omfattas av Finlands sociala trygghet och har ett giltigt FPA-kort som bevis på detta. 9

10 Med ersättningsbara vårdkostnader avses skäliga läkararvoden och kostnader för undersökning och vård som getts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården avgifter för vårddagar på sjukhus kostnader för läkemedel som ordinerats av läkare och som säljs på apotek med tillstånd av Säkerhetsoch utvecklingscentret för läkemedelsområdet kostnader för undersökning och vård av tandskada till följd av olycksfall. Behandling av tänder ersätts högst till det tillstånd som rådde före olycksfallet. nödvändiga kostnader för resa till och från en läkare, tandlädare eller vårdinrättning på orten på grund av olycksfall. Kostnader för användning av privatbil ersätts upp till högst 0,25 euro/km. kostnader för reparation av glasögon, skyddshjälm, hörapparat och tandprotes som varit i bruk och gått sönder i samband med ett olycksfall som krävt läkarvård eller kostnader för anskaffning av motsvarande glasögon, skyddshjälm, hörapparat eller tandprotes upp till högst 500 euro per skadat föremål, om olycksfallet har krävt läkarvård och återanskaffningen har gjorts senast inom tre månader efter olycksfallet. kostnader för första glasögon ordinerade på grund av en skada som förorsakats av ett olycksfall och som lett till försämrad synförmåga kostnader för första anskaffning av läkarordinerat medicinskt hjälpmedel, såsom ortopediskt stöd förbandsartiklar kostnaderna för nödvändig fysikalisk vård ordinerad av läkare efter operation och gipsning av skada som orsakats av en olycka, dock högst en vårdperiod på 15 vårdtillfällen per olycksfall kostnader för med tanke på vård av skada nödvändig plastikkirurgisk vård eller operation av skada som förorsakats till följd av ett olycksfall som ersatts från detta försäkringsskydd. Plastikkirurgisk vård eller operation ska avtalas med försäkringsbolaget på förhand. Ersättning för kostnader betalas inte för rehabilitering eller fysikalisk vård, med undantag av kostnader för fysikalisk vård som anges som ersättningsbara kostnader personliga hjälpmedel, såsom glasögon, tandproteser och hörapparater, som försvunnit i samband med olyckan tal-, psyko-, närings- eller ergoterapi, neuropsykologisk terapi eller annan därmed jämförbar terapi, undersökning, vård eller rehabilitering kostnader för anskaffning av spårämnes-, mineralämnes-, närings- eller vitaminpreparat, naturmediciner eller antroposofiska eller homeopatiska preparat och därmed förknippad undersökning och vård resekostnader, med undantag av kostnader som angetts som ersättningsbara kostnader 10

11 kostnader för dagvård, hemmavård eller hemvård, telefonkostnader, kostnader för ledsagare, inkomstbortfall, tolkningskostnader, måltidskostnader eller andra indirekta kostnader för anskaffning av medicinskt redskap, protes eller annat hjälpmedel, med undantag för det första medicinska redskapet som ordinerats på grund av olyckan och som nämns i de ersättningsgilla kostnaderna, såsom ortopediskt stöd eller förband kosmetisk eller plastikkirurgisk vård, åtgärd eller operation eller komplikationer till följd därav eller senare korrigeringsåtgärder, med undantag av sådana kostnader för plastikkirurgisk vård som angetts som ersättningsbara kostnader övriga kostnader som inte nämnts som ersättningsgilla vårdkostnader i punkt 4.1. Om den kostnad för vilken ersättning söks betydligt överstiger den normala, allmänt vedertagna och tillämpliga lokala skäliga nivån, betalas ersättningen enligt denna skäliga nivå. 5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR VÅRDKOSTNADER Den ersättningsberättigade ska själv betala de kostnader som ansluter sig till vården och sedan ansöka om ersättningsandelen enligt sjukförsäkringslagen på Folkpensionsanstaltens byrå inom sex månader från den dag kostnaderna har betalats. Ersättningssökanden ska spara FPA:s ersättningskalkyl, kopiorna av de kvitton som tillställts FPA och i original de kvitton som FPA inte betalar ersättning för. Dessa ska på begäran tillställas försäkringsbolaget. Ersättning ska sökas hos försäkringsbolaget senast inom ett år efter att vårdkostnaderna uppstått. Om rätten till ersättning i enlighet med sjukförsäkringslagen har gått förlorad på grund av försummelse av ovannämnda tidsfrist på sex månader eller av annan orsak, sänks försäkringsbolagets ersättning med den andel som FPA skulle ha betalat med stöd av sjukförsäkringslagen. 4.2 Ersättning för men och vid dödsfall För handläggningen av ansökan om menersättning behöver försäkringsbolaget ett läkarutlåtande eller en motsvarande medicinsk utredning av skadan. Vid dödsfall ska bolaget tillställas den försäkrades dödsattest och en officiell utredning av förmånstagarna. 11

12 Hjälp och svar på eventuella frågor får du via chatkundtjänsten på adressen sparbankensforsakringar.fi per telefon i försäljningstjänsten på (vard. kl. 8 18) samt kund- och ersättningstjänsten (vard. kl. 9 17). Sparbankens försäkringar produceras av Finska Skadeförsäkring Ab. Sparbankens försäkringar Finska Skadeförsäkring Ab Lars Soncks båge 12, Esbo (inget servicekontor)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m )

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m ) FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m. 1.1.2017) 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Resenärförsäkring för vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom, kostnader vid annullering

Läs mer

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar rättsskyddsförsäkring för ytk-yhdistys ry sida 1 Syftet med försäkringen 4 2 Försäkringstagare och försäkrade 4 3 Försäkringsperiod

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Gäller fr.o.m.1.1.2014 Innehåll 1. Personförsäkringar 2. Gemensamma bestämmelser för privat olycksfallsförsäkring

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Försäkringar för hemmet och familjen Gäller från 4.2.2013 133 684 1 11.12 10 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 3 Pohjolas Hälsoförsäkring... 4 Skydd som ingår

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2015 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Pohjolas Hälsoförsäkring...3 Pohjolas Utkomstförsäkring... 15 Livförsäkring...

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2.

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2. Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M Gäller fr.o.m. 1.1.2018 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Försäkrade 3. Försäkringens giltighet 4. Ersättningar 5. Begränsningar gällande ersättningar

Läs mer

Gruppolycksfallsförsäkring

Gruppolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Gruppolycksfallsförsäkring INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor för gruppolycksfallsförsäkring... 2 Tillämpningsområde... 2 1 Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Försäkringens

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 1(10) VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 Detta är en förkortad översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtalet

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Personförsäkringsvillkor

Personförsäkringsvillkor Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.5, gäller från 29.8.2005 personförsäkringsprodukter Personförsäkringens skydd kan väljas bland de separata skyddsalternativen (3.1, 3.2, 3.4 3.7, 3.9, 3.11 och

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar Gäller från 1.1.2012 133 255 1 10.11 20 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD...4 PERSONFÖRSÄKRINGAR...4

Läs mer

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS liv- oc olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Se över ditt försäkringsskydd....................................

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll sida 3 7 Alandias barn- och ungdoms - försäkringsvillkor 1.1.2015 Utredning av sjukdom och olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Barn- och ungdomsförsäkring Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Försäkringsvillkor, gäller från 1.1.2015 Försäkringsnummer 102-3601 och 119-4842 1 Innehåll Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Ifs försäkringar för barn, gäller från

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Ifs försäkringar för barn, gäller från Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2017 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med de omfattande försäkringarna för

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Personalförsäkring Avbrott vid arbetsoförmåga Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 1.1 RÄTTEN TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF PERSONFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 Se över ditt försäkringsskydd.... 3 Rätt information

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Grund Hälsoskydd. Grund Hälsoskydd. 1 Försäkrad. 2 Försäkringens innehåll. 3 Försäkringens giltighet och centrala begrepp. 4 Försäkringsbelopp

Grund Hälsoskydd. Grund Hälsoskydd. 1 Försäkrad. 2 Försäkringens innehåll. 3 Försäkringens giltighet och centrala begrepp. 4 Försäkringsbelopp Grund Hälsoskydd Försäkringsvillkor 1.1.2016 Läs särskilt de begränsande villkoren i försäkringen. 330433s 11.16 Innehållsförteckning Försäkringen Grund Hälsoskydd... 1 1 Försäkrad... 1 2 Försäkringens

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

Försäkringar för dig och dina närstående

Försäkringar för dig och dina närstående Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2017 Försäkringar för dig och dina närstående Innehållsförteckning PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring... 4 Vårdskydd... 4 Kostnadsskydd... 5 Tilläggsvårdskydd...

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION FOLKSAM BARN OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn (samtliga förnamn) Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att gardera dig med tanke på olika situationer i livet.

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Grund Hälsoskydd Gruppförsäkring

Grund Hälsoskydd Gruppförsäkring Grund Hälsoskydd Gruppförsäkring Försäkringsvillkor 1.1.2016 Läs särskilt de begränsande villkoren i försäkringen. Innehållsförteckning GRUND HÄLSOSKYDD GRUPPFÖRSÄKRING... 1 1 Försäkrad... 1 2 Försäkringens

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING SÄRSKILT VILLKOR V 965:2 O OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare. 02. När försäkringen gäller Försäkringen gäller under

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Använd din nättjänst I nättjänsten

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Hela livet ut. Pris: Begränsningar: Observera viktiga begränsningar under rubriken Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1996

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta Produktfakta Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer 353-4772076-N) I Sparbankens Visa Gold-kort ingår Reseförsäkring som beviljas av LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Försäkringsbesked Byggnads

Försäkringsbesked Byggnads Försäkringsbesked Byggnads Obligatorisk gruppförsäkring GF 965, GF 11417 och GF 967 Gäller från och med 1 januari 2017 I samarbete med Folksam Försäkrade Medlemmar i Byggnads. Dessa försäkringar ingår

Läs mer

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2015 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller namnändring

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för företagare i enlighet med 57 1 och 2 momentet i lagen om olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor gäller fr.o.m 1.1.2014 De understreckade begreppen i texten

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD För privathushåll Gäller från 24.10.2005 103 159 1 10.08(5.10) innehåll Försäkringsvillkor för Krisskyddsförsäkring...3 1 Försäkringens syfte...3

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Ifs Barnförsäkringar, gäller från 1.1.2018 HÄLSORÅD- GIVNING 24/7 på numret 010 19 18 55 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen.

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.10.2017 HÄLSORÅD- GIVNING 24/7 på numret 010 19 18 55 SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att gardera

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Innehåll sida 3 6 ALANDIAS PRIVAT OLYCKSFALLS - FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Utredning av olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De försäkrade

Läs mer

Sjukvå. om din trygghet.

Sjukvå. om din trygghet. Sjukvå r Direkt d plus personförsäkringar om din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde sig för att

Läs mer

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009.

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall

Läs mer