FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan"

Transkript

1 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras enligt vid var tid gällande försäkringsvillkor. Försäkringarna gäller enligt SalusAnsvars Allmänna villkor för Gruppförsäkring. Allmänt Gruppmedlem kan inte inträda i försäkringen om hon/han inte är fullt arbetsför. Övertagande av plan Vid övertagande av gruppförsäkringsplan sker inträdet till full arbetsförhet. SalusAnsvars ansvarighet förutsätter att skadan inträffar/påbörjas under SalusAnsvars ansvarighetstid.

2 2 (6) Försäkringsmoment Medicinsk invaliditet Varaktig arbetsoförmåga Merkostnader Personliga tillhörigheter Rehabilitering Läke-, rese- & tandskadekostnader Ärr ersättning Dödsfall Olycksfall- Vuxen Arbetstid Försäkringsbelopp 20 pbb 20 pbb 1 pbb 0,25 pbb 1 pbb Skäliga kostnader Enligt SA tabell 0,5 pbb Försäkringen gäller utan självrisk Försäkrade: Försäkringen tecknas kollektivt för samtliga gruppmedlemmar yngre än 65 år Försäkrade är samtliga anställda och ägare i FRILANSFINANS och som är stadigvarande bosatta i Sverige. Hälsoprövning: Fullt arbetsför 360 dagar vid anslutningstillfället, se viktiga begrepp nedan. Avtrappning: Försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet / varaktig arbetsoförmåga avtrappas med 2,5% per år för vart år åldern överstiger 45 år. Varaktig arbetsoförmåga upphör vid 55 års ålder. Gäller dock fram till 60 år för olycksfall som inträffat före 55år. Till grund för bedömning av medicinsk invaliditet gäller branschgemensamt tabellverk av år 2004 Skada, sjukdom eller handikapp som visat symptom innan försäkringen tecknats berättigar inte till ersättning Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringen upphör för gruppmedlem som uppnår 65 års ålder. Försäkringsgivare om inget annat anges: SalusAnsvar Grupplivförsäkringsaktiebolag, org nr

3 3 (6) VIKTIGA BEGREPP, REGLER OCH UNDANTAG I FÖRSÄKRINGARNA Fullt arbetsför Den anställde ska kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte uppbära sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning), inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning vid dagen för tecknandet av försäkring, eller mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna. Oriktig uppgift Om oriktig, sveklig eller ofullständig uppgift har lämnats vid försäkringens tecknande, kan detta medföra att försäkringen blir ogiltig eller att nedsättning av ersättning kan ske. Sådan inskränkning gäller även mot förmånstagare. Framkallande av försäkringsfall Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, är försäkringsgivaren fri från ansvar. Har den försäkrade begått självmord inom ett år från det försäkringen trädde i kraft eller senast återupplivades, ansvarar ändå försäkringsgivaren, om det kan antas att försäkringen tagits eller återupplivats utan tanke på självmordet och att den försäkrade skulle ha företagit handlingen även om försäkringen inte funnits. Vid utökning eller höjning av försäkringen gäller också sådan tidsfrist. Andra försäkringar samt lag- och avtalsbundet skydd För samtliga försäkringar gäller beträffande ersättningsregler som avser kostnadsersättningar eller merkostnader, att de i första hand ska ersättas från annat håll enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. Är den försäkrade inte ansluten till försäkringskassan, lämnas ersättning endast för de kostnader som skulle ha ersatts om denne varit ansluten. Försäkringarnas giltighet vid utlandsvistelse Försäkringen gäller vid vistelse inom EU/EES-området i upp till ett år och utanför EU/EES-området i 90 dagar. Försäkringen gäller även vid vistelse utomlands i hela världen obegränsad tid om den försäkrade, den försäkrades make/maka, sambo eller registrerad partner är: I utlandstjänst hos svenska staten, ett svenskt företag eller en svensk ideell förening I tjänst hos ett utländskt företag med fast anknytning till Sverige I tjänst hos en sammanslutning av stater där Sverige är medlem I tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige Utlandsstuderande Au pair För att vistelsen utomlands ska anses avbruten vid tillfälliga uppehåll i Sverige och ny utlandsvistelseperiod påbörjas krävs att den försäkrade varit i Sverige i minst 90 dagar. Vid olycksfall utanför hemorten och utomlands ska ersättning i första hand lämnas från separat reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkring om sådan finns. Ersättning för kostnader som uppstått utomlands lämnas ej. Dock lämnas ersättning för kostnader som uppstått i Sverige efter olycksfallsskada utomlands. Vid brottslig handling och påverkan av alkohol m.m. Vid försäkringsfall vad gäller olycksfallsskada eller sjukdom som inträffar då den försäkrade: uppträtt grovt vårdslöst,

4 4 (6) utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse, är påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på felaktigt sätt. tillfogas skada av nära anhörig person kan ersättningen reduceras eller upphöra helt. Ovanstående gäller också för sjukdom eller olycksfall som anses ha samband med att den försäkrade använt alkohol, andra berusningsmedel, narkotiska preparat eller till följd av användning av läkemedel på felaktigt sätt. För att ovan nämnda begränsningar i försäkringens giltighet ska vara aktuella krävs att den händelse som förorsakat skadan är en direkt följd av det ovanstående. Ovanstående begränsningar gäller vidare endast under förutsättning att den försäkrade uppnått 18 års ålder. Försäkringen gäller inte heller för skada där det får antas att den skadevållande händelsen föranletts av att den försäkrade varit i sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 brottsbalken. Vid flygning Försäkringen gäller inte vid flygolycka om den försäkrade är förare eller har annan funktion ombord vid: militärflygning avancerad flygning eller yrkesmässig provflygning flygning som utförs av flygbolag som inte är koncessionerat i nordiskt land. Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning, ska väcka talan snarast, dock senast inom tre år från det att denne fått kännedom om att försäkringen kunde tas i anspråk och i varje fall inom tio år från försäkringsfallet. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsgivaren inom denna tid är fristen alltid max sex månader från det att försäkringsgivaren meddelat sitt slutgiltiga ställningstagande. Produkter Olycksfall Vuxen Begreppet Olycksfallsskada: Med olycksfallsskada menas kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen olycksfall). Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. Vid sådan skada bortses från kravet på plötslighet och tidpunkt för skadan är den dag denna visade sig. Total hälseneruptur samt insektsbett t.ex. fästingbett betraktas också som olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses här inte kroppsskada som uppkommit genom överansträngning, sträckning eller sjukliga förändringar, smitta av bakterie eller virus oavsett orsak till smitta, eller förgiftning genom intagande av mat och dryck, eller överkänslighet, användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring, kärnexplosion eller radioaktiv strålning, sådant tillstånd som - även om det konstateras efter ett olycksfall - enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar.

5 5 (6) Försäkringen lämnar endast ersättning för följder av olycksfallsskada som inträffat under försäkringstiden. Om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på kroppsfel, som antingen redan fanns vid olyckstillfället eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, lämnas ingen ersättning för de kostnader, sveda och värk samt den invaliditet som försämringen medfört. Med kroppsfel avses i detta sammanhang sjukdom, sjuklig förändring, lyte eller men. När försäkringen upphör Försäkring enligt Gruppavtal gäller längst till den slutålder som framgår av Gruppavtal och Förmånsmeny. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla vid utgången av den månad då Gruppavtal upphör, gruppmedlemmen utträder ur försäkringen eller lämnar avtalsgruppen. Försäkringarna för gruppmedlem upphör tidigast från innevarande premieperiods slut om försäkringstagaren skriftligen sagt upp försäkringsavtalet. Fortsättningsförsäkring För gruppmedlem föreligger rätt att teckna Fortsättningsförsäkring om Gruppavtal upphör, om gruppmedlem måste lämna Gruppavtal före den i Gruppavtal eller Gruppförsäkringsplan angivna slutåldern. Ansökan om Fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från det att Gruppavtal, eller rätten att tillhöra Gruppavtal, upphört. Fortsättningsförsäkring tecknas utan hälsoprövning. Den kan tecknas att gälla längst till och med utgången av den försäkringsperiod då gruppmedlemmen uppnår den i villkoren för respektive försäkring angivna slutåldern och får ha högst samma omfattning och förmåner som tidigare gruppförsäkring. Rätten till fortsättningsförsäkring gäller inte om försäkrad varit försäkrad kortare tid än sex månader eller kan få liknande försäkring på annat håll. Fortsättningsförsäkring kan ha andra försäkringsvillkor och försäkringsbelopp än gruppförsäkringen och kan ha andra premier. Rätten att teckna fortsättningsförsäkring gäller inte om gruppmedlemmen har valt att säga upp försäkringen för sig, men kvarstår i den försäkringsberättigade gruppen, om den försäkrade uppnått 60 års ålder. Rätt till Seniorförsäkring Om avtalet för Liv och Olycksfallsförsäkring upphör vid 65 års ålder föreligger rätt till Seniorförsäkring när gruppmedlem utträder ur gruppen före utgången av den försäkringsperiod då den försäkrade uppnår 71 års ålder, dock tidigast vid 55 års ålder. Ansökan om försäkring ska vara SalusAnsvar tillhanda senast inom tre månader efter utträdandet ur gruppen. Efterskydd Om en försäkrad har omfattats av gruppförsäkring i minst sex månader och försäkringen upphör på grund av att den försäkrade inte längre uppfyller förutsättningarna enligt Gruppavtal eller Gruppförsäkringsplan, gäller ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd) i tre månader. Efterskydd gäller inte om Gruppavtal helt eller delvis har sagts upp av gruppen eller om den försäkrade själv valt att säga upp försäkringen men står kvar i den försäkringsberättigade gruppen. Om den försäkrade under efterskyddstiden ansluter sig till en annan gruppförsäkring eller tecknar Fortsättningsförsäkring eller seniorförsäkring, minskas efterskyddet med det försäkringsskydd han därigenom erhåller. Om en försäkrad som omfattas av försäkring under efterskyddstiden uppnår eller uppnått Gruppavtals slutålder, begränsas efterskyddet enligt följande:

6 6 (6) Efterskyddet för olycksfallsförsäkring begränsas till den omfattning som gäller för Seniorförsäkring. Åtgärder för utbetalning Dödsfall eller olycksfall, som kan ge rätt till ersättning, ska snarast möjligt anmälas till gruppföreträdare eller försäkringsgivaren. Skadeanmälan och erforderliga blanketter kan rekvireras från gruppföreträdare eller SalusAnsvar. De handlingar och övriga upplysningar, som försäkringsgivaren anser vara av betydelse för bedömning av rätten till ersättning och försäkringsgivarens ansvarighet, ska anskaffas och insändas utan kostnad för försäkringsgivaren. Vid dödsfall ska de efterlevande anskaffa dödsfallsintyg och släktutredning från lokal skattemyndighet, samt intyg om dödsorsak. Medgivande för försäkringsgivaren att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, statliga- och kommunala myndigheter, försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas på försäkringsgivarens begäran. En förutsättning för rätt till ersättning vid olycksfallsskada är att den försäkrade: snarast anlitar ojävig läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkares föreskrifter, aktivt deltar i av försäkringskassan, försäkringsgivaren, arbetsgivaren eller läkares rekommenderade rehabiliteringsåtgärder, följer försäkringsgivarens anvisningar. Försäkringsgivaren kan begära att den försäkrade inställer sig för undersökning och behandling av särskilt anvisad läkare eller vårdinrättning. Kostnad betalas i dessa fall av försäkringsgivaren. Om försäkrad ej följer anvisningar kan rätten till ersättning reduceras alternativt upphöra helt.

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg

Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Villkor 2010.03.01 Försäkringar för dig som frilansar Frilans Extra trygg Villkor 2010.02.08 Gruppförsäkringsplan Frilans Extra trygg Som frilansare är du extra utsatt om det skulle hända något med dig

Läs mer

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Villkor 2015 Personförsäkringar Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Innehåll A. Definitioner 4 A.1 Arbetsoförmåga 4 A.2 Arbetstid 4 A.3 Basbelopp/prisbasbelopp

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009

Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Allmänna villkor för Gruppförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2009 Innehåll A Definitioner... 4 B Allmänna försäkringsregler... 9 B.1 Gruppavtal, Gruppförsäkringsplan och Gruppförsäkringsbesked... 9 B.2

Läs mer

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall

gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall gäller från 1 januari 2013 Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och Olycksfall personförsäkring Allmänna villkor för Gruppförsäkring Sjuk- och OIycksfall 2013-01-01 Innehållsförteckning A Definitioner...

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Senior kring PLUS. om din trygghet.

Senior kring PLUS. om din trygghet. Senior försä kring PLUS seniorförsäkring om din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som bestämde

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring för medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 41 050 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Allmänna

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Gruppförsäkring barnförsäkring

Gruppförsäkring barnförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring barnförsäkring SJUK- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR BARN OCH UNGDOM (BA1) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas barnförsäkring innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott

Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Gruppförsäkringsvillkor GRF 13:02 Avbrott Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista... 3 1.1 Ordlista Definitioner... 3 2. Allmänna bestämmelser... 4 2.1 Inledning allmänna

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING Euro Accident Health & Care Insurance AB Version 2006:1 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 1 1.1 NÄR FÖRSÄKRINGEN TRÄDER IKRAFT... 1 1.2 HÄLSOKRAV... 1 1.3 PREMIE... 1 1.4 PREMIEBEFRIELSE...

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 8082 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 8 4 Olycksfallsförsäkring 9 Ersättning

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Bas 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Bas OLB 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänna bestämmelser... 3 A.2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer