Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa alkaen. Produktbeskrivningen gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009."

Transkript

1 Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa alkaen. Produktbeskrivningen gäller från

2 Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffar i arbetet eller under omständigheter som hänför sig till arbetet, men inte till exempel ett plötsligt insjuknande under en arbetsresa. Ett plötsligt allvarligt insjuknande eller ett olycksfall utomlands kan orsaka oväntade problem eller kostnader, som varken det lokala sjukförsäkringsskyddet eller sjukförsäkringen i Finland ersätter, för att inte tala om en eventuell hemtransport. Även nivån på vården och vårdinrättningarna varierar i olika delar av världen. Därför behöver de av företagets anställda som reser i arbetet skydd i form av en täckande reseförsäkring hos Europeiska oberoende av om de reser i Finland eller utomlands. Ett unikt servicenät Reseskyddet för företag beviljas av Europeiska, som är det enda försäkringsbolaget i Finland som har specialiserat sig på reseförsäkringar. Som en avgiftsfri tilläggsförmån till reseförsäkringen har Europeiska ett unikt servicenät utomlands: Europeiskas försäkrade kan anlita Euro-Centers skaderegleringsbyråer, som hjälper dem och betalar ut ersättningar. Skadejouren betjänar dygnet runt Databanken innehåller uppgifter om klassificerade sjukhus och läkare De läkare och sjukhus som hör till servicenätet fakturerar Europeiska eller Euro-Center direkt för vården mot uppvisande av reseförsäkringskortet Hjälp och ersättning fås också på Europeiskas systerbolag och SOS International SAS:s kontor över hela världen utbetalar ersättningar mot uppvisande av betalningsverifikat. Läs närmare om vårt servicenät på webbplatsen Försäkringsalternativ Försäkringslösningen Reseskydd för Företag kan byggas upp flexibelt så att den motsvarar kundens behov. Försäkringspremiens storlek beror på försäkringens omfattning, hur länge resan varar utan avbrott, storleken på självriskerna samt hur omfattande förteckningen på nära anhöriga är. Försäkringen kan tecknas för tjänsteresor, utlandsuppdrag och semesterresor. Försäkringen gäller på utrikesresor i hela världen samt i arbete och på fritid. I Finland gäller försäkringen på resor som ligger på ett avstånd om minst 50 kilometer från den anställdes bostad, arbetsplats, fritidsbostad eller studieplats. Resor mellan dessa platser räknas emellertid inte som tjänsteresor. En tjänsteresa är en resa utan avbrott på under tre månader som en anställd gör på uppdrag av och på bekostnad av sin arbetsgivare. Semesterdagar som eventuellt tillbringas i samband med tjänsteresan omfattas upp till tre dagar av försäkringen. Ett utlandsuppdrag varar utan avbrott från tre månader till fem år. Till ett reseförsäkringsavtal kan följande försäkringar väljas: resenärförsäkring resgodsförsäkring reseansvarsförsäkring reserättsskyddsförsäkring, för vilken man även har valt en reseansvarsförsäkring Giltighet Försäkringsskydden för företag gäller i hela världen. Försäkringen gäller emellertid endast mot ett tilläggsavtal och en tilläggspremie: vid skador som har förorsakats av krig, väpnad konflikt eller naturkatastrof vid tävlingsidrott eller träning för sådan idrott vid i försäkringsvillkoren nämnda idrottsgrenar och riskfyllda aktiviteter. Resenärförsäkring Försäkringen täcker sjukdom under resa som bryter ut eller reseolycksfall som inträffar under försäkringens giltighetstid. Följande alternativa ersättningsformer kan ingå i försäkringen: A Vårdersättning för sjukdom under resa och reseolycksfall; obligatorisk ersättningsgren, i vilken även ingår hemtransport av en avliden, om den försäkrade avlider under resa på grund av sjukdom under resa eller reseolycksfall. B Ersättning för avbruten resa; i ersättningsgrenen ingår bl.a. sjuktransport av den försäkrade till hemlandet eller till tjänstgöringslandet, rese- och inkvarteringskostnader för en ersättare samt en nära anhörigs resa till en försäkrad som befinner sig i livsfara. C Bestående men förorsakat av reseolycksfall D Bestående men förorsakat av sjukdom under resa E Dödsfall förorsakat av reseolycksfall F Dödsfall förorsakat av sjukdom under resa G Annullering av resa, omfattande eller begränsad H Försening från en resa eller väntetid J Misshandel, kidnappning och kristerapi K Hälsovård under resa

3 A Vårdkostnader för sjukdom under resa och reseolycksfall Försäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom som bryter ut under en resa och för reseolycksfall. Som ersättning för vårdkostnader som förorsakats av sjukdom under resa kan väljas en övre gräns antingen per dygn eller i euro. om en tand eller tandprotes skadats vid tuggning ersätts vårdkostnader och skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt högst 120 euro. för nödvändig behandling av akut tandvärk som har börjat under resan ersätts vårdkostnaderna inklusive skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt 120 euro. Alternativen är: 90 dygn, ingen övre gräns i euro 120 dygn, ingen övre gräns i euro 180 dygn, ingen övre gräns i euro 2 år, dock högst euro högst euro, ingen tidsgräns Ersättning betalas också för vårdkostnader som förorsakats av en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom eller en plötslig försämring av tillståndet under resan, om en sådan försämring eller förändring enligt allmän medicinsk erfarenhet inte har varit sannolik och inte kunnat förväntas. I sådana fall ersätts endast akut vård av typ första hjälpen som getts på destinationsorten och under högst en vecka från det vården inleddes. Vårdkostnader som förorsakats av reseolycksfall ersätts utan övre gräns i euro under högst tre år från det olycksfallet inträffade. Som vårdkostnader ersätts bl.a. vårddagsavgifter på sjukhus, arvoden till läkare eller inom hälsovårdssektorn utbildade sjukvårdare för undersöknings- och vårdåtgärder, läkemedel, resekostnader till en läkare på orten eller en lämplig sjukvårdsinrättning och nödvändiga telefonkostnader upp till 170 euro. I försäkringen kan väljas en begränsning av kostnadernas ersättningsbarhet som gäller Norden. I så fall ersätts kostnaderna endast enligt vad sjukvården inom den offentliga sektorn debiterar. A Hemhjälp Som vårdkostnader ersätts kostnader för hemhjälp till följd av en försäkrads sjukdom under resa eller reseolycksfall. Hemhjälpen skall ha ordinerats av en läkare och den som utför arbetet skall vara någon annan än en nära anhörig till den försäkrade. Ersättning för hemhjälp betalas för högst 15 dagar, dock sammanlagt högst euro. A Konvalescensersättning Försäkringen ersätter åtgärder och anskaffning av utrustning som främjar tillfrisknandet efter sjukdom under resa eller reseolycksfall. Konvalescensersättning betalas för den del av sjukledigheten som överskrider 30 dagar och som förorsakats av sjukdom under resa eller reseolycksfall och som ordinerats av läkare. Ersättningen är högst 50 euro för varje sjukledighetsmånad efter de första 30 dagarna, dock högst för sex månader. Ersättningen utbetalas på basis av kostnadsverifikat i original. A Vårdkostnader vid tandskador och akut tandvärk Reseskyddet för företag ersätter vårdkostnader vid tandskador enligt följande: för vårdkostnaderna vid tandskador förorsakade av ett reseolycksfall ersätts nödvändiga kostnader för av en tandläkare given eller ordinerad behandling eller undersökning inklusive skäliga lokala resekostnader. A Hemtransport av en avliden eller begravning utomlands Om den försäkrade avlider under resan, ersätts skäliga kostnader för hemtransport av den försäkrade till hemorten i hemlandet eller skäliga kostnader för begravning utomlands. Dessa kostnader ersätts oavsett dödsorsaken. B Avbruten resa En avbruten resa är en av tvingande skäl gjord ändring av en påbörjad resa om skälet är att den försäkrade drabbats av sjukdom eller olycksfall under resan en egendomsskada på minst euro på den försäkrades egendom i hemlandet ett brott eller ett försök till ett sådant som riktats mot den försäkrade en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbar en nära anhörig till den försäkrade. Till resenärförsäkringen kan väljas antingen en omfattande eller en begränsad lista på nära anhöriga. Vid avbruten resa ersätts: för de resdagar den försäkrade har förlorat 45 euro per dag för högst 45 dagar, dock inte mer än priset för resan kostnader för tjänster, utflykter och resor på resmålet som den försäkrade inte har utnyttjat men betalat separat i förskott, dock sammanlagt högst upp till euro den försäkrades under resan föranledda nödvändiga och skäliga extra rese- och inkvarteringskostnader av Europeiska godkända skäliga resekostnader för en ny resa tillbaka till resmålet, om resan görs under försäkringens giltighetstid och är nödvändig på grund av att anställningen eller studierna vid en läroinrättning fortsätter. ersättares resa om den försäkrade av tvingande skäl är tvungen att avbryta sin resa eller arbetsuppgift och han av affärsmässiga skäl genast måste ersättas med en annan person. I ersättning betalas nödvändiga och skäliga kostnader för en ersättares resa (tur- och returbiljett) och inkvartering för högst 60 dagar, dock sammanlagt högst euro. extra rese- och inkvarteringskostnader vid naturkatastrofer, då den försäkrade placerar sig på en ny tillfällig boningsplats. I ersättning för kostnader betalas på basis av kostnadsverifikat i original 50 euro per dygn för högst 20 dygn. Enligt Europeiskas förhandsgodkännande ersätts dessutom som kostnader för avbruten resa: kostnaderna för sjuktransport av den försäkrade till hemlandet och skäliga rese- och uppehållskostnader för en nödvändig ledsagare en nära anhörigs rese- och uppehållskostnader vid resa till den försäkrade och tillbaka till den nära anhörigas boningsort, om den försäkrade enligt den behandlande läkaren befinner sig i ett livshotande tillstånd och den försäkrade inte har någon nära anhörig på resmålet.

4 Bestående men förorsakat av C reseolycksfall och D sjukdom under resa Rätt till menersättning uppstår när den försäkrade till följd av ett reseolycksfall eller sjukdom under resa förorsakats ett bestående men och detta men har fortgått tre månader. Med bestående men avses ett medicinskt bedömt allmänt men som ett reseolycksfall eller en sjukdom under resa förorsakat den försäkrade och som medicinskt sett sannolikt inte kan botas. Då menet fastställs beaktas endast sjukdomens, menets eller den nedsatta funktionens art. Den skadades individuella omständigheter såsom yrke eller intressen påverkar inte faställandet av menet. Dödsfall till följd av E reseolycksfall eller F sjukdom under resa Rätt till dödsfallsersättning uppstår om den försäkrade avlider till följd av ett reseolycksfall eller en sjukdom under resa under den tid dödsfallsersättningsformen är i kraft. I ersättning betalas det försäkringsbelopp som gällde då reseolycksfallet eller sjukdomen under resan inträffade. G Annullerad resa Försäkringen ersätter en annullerad resa. Med annullerad resa avses att den försäkrades avresa från hem- eller tjänstgöringslandet av tvingande skäl förhindras av att den försäkrade plötsligt insjuknat, drabbats av ett olycksfall eller avlidit en egendomsskada på minst euro på den försäkrades egendom i hemlandet en plötslig sjukdom, ett plötsligt olycksfall eller ett plötsligt dödsfall som drabbat en nära anhörig till den försäkrade. Till resenärförsäkringen kan väljas antingen en omfattande eller en begränsad lista på nära anhöriga. Till försäkringen för annullerad resa kan väljas antingen ett omfattande eller ett begränsat alternativ. Enligt det begränsade alternativet ersätts vid annullering de kostnader, som den försäkrade svarar för enligt resevillkoren hos en sådan researrangör som avses i lagen om paketresor. Enligt det omfattande alternativet ersätts utöver de ovan nämnda kostnaderna även rese- och inkvarteringskostnader, avgifter för deltagande i kongress, kostnader för hyra av bil samt kostnader som förorsakats av att den försäkrade för att själv kunna åka på en resa skaffar en skötare för ett i samma hushåll boende barn under 15 år till följd av att barnet plötsligt insjuknat eller drabbats av ett olycksfall. Kostnader ersätts upp till sammanlagt högst euro, dock inte mer än det i förväg betalda priset för resan. H Försening eller väntan Försening ersätts om den försäkrade inte hinner i tid till den plats där flyg-, båt-, tåg- eller bussresan börjar eller till den plats där en anslutningsresa startar därför att ett allmänt kommunikationsmedel, som den försäkrade ämnat anlita, fördröjs på grund av väderleksförhållanden, en naturkatastrof, ett tekniskt fel, en brottslig handling eller en myndighetsåtgärd eller det fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka eller får ett tekniskt fel. På grund av försening ersätts de nödvändiga och skäliga kostnader som krävs för att den försäkrade skall kunna komma med på resan. Kostnaderna ersätts upp till högst euro, dock högst den ursprungliga resans pris. Om den försäkrade inte hinner med på resan, ersätts den till följd av försening annullerade resan upp till högst euro. Ersättning för väntetid betalas ur försäkringen om den försäkrade blir tvungen att vänta mer än sex timmar på den plats där en resa eller en anslutningsresa börjar. I kostnadsersättning betalas högst 35 euro för varje sex timmars period som börjar efter ovan nämnda väntetid. I kostnadsersättning betalas högst 350 euro per försäkrad. J Misshandel, kidnappning och kristerapi Misshandel Om den försäkrade har skadats utomlands under resan genom misshandel eller genom ett annat avsiktligt våldsdåd, får han ersättning för den sveda och värk och det inkomstbortfall som gärningen har förorsakat. Ersättningen är lika stor som det belopp som skadevållaren är eller vore skyldig att betala enligt finsk lagstiftning. Dessa ersättningar uppgår till maximalt euro. Kidnappning Om den försäkrade kidnappas under resan, betalas ersättning för psykiskt och fysiskt lidande för den tid frihetsberövandet varar. Med kidnappning avses en situation där någon med våld genom kapning berövar den försäkrade hans frihet. Dessutom förutsätts att kaparen har för avsikt att äventyra den försäkrade hans liv eller hälsa om man inte tillmötesgår det krav kaparen framfört. För psykiskt och fysiskt lidande betalas ersättning till den försäkrade sammanlagt 80 euro per dygn, dock högst för 90 dygn. Kristerapi Kristerapi ersätts om den försäkrade under sin resa råkat i en akut psykisk kris till följd av en plötslig och oförutsedd händelse såsom överfall, allvarlig olycksfallsskada eller annan traumatisk händelse. Om den försäkrade avlider under resan till följd av någon ovan nämnd händelse kan kristerapi även ges till på den försäkrades resa medföljande make eller sambo, registrerad partner och barn. Som kristerapi ersätts kostnaderna för psykoterapi som givits av en psykiater eller en av en läkare ordinerad psykolog. Ersättning för terapi betalas för högst tio besök inom sex månader från den händelse som föranledde terapibehovet, sammanlagt högst euro. K Hälsovård under resan Ersättningsbeloppen för hälsovård kan väljas bland tre olika alternativ. Denna ersättningsform gäller endast under utlandsuppdrag. Som hälsovårdskostnader ersätts högst upp till det valda försäkringsbeloppet: en årlig hälsokontroll samt eventuella av läkare till följd av denna ordinerade fortsatta undersökningar moderskapskontroller och kontroller vid rådgivningsbyråer vaccineringar

5 utöver synkontroll dessutom högst en gång vart tredje år 50 % av glasögonkostnaderna, om nya glasögon är nödvändiga på grund av ändring i synförmågan grundundersökningar samt skälig vård för att upprätthålla tändernas kondition en förlossning som sker i tjänstgöringslandet eller i den försäkrades hemland. Resgodsförsäkring Resgodsförsäkringen täcker de sakskador som drabbar resgodset. Reseskyddet för företag kan väljas antingen som en personlig eller familjespecifik försäkring. Försäkrade i den familjespecifika försäkringen är utöver den försäkrade arbetstagaren dessutom familjemedlemmar som stadigvarande bor med honom i samma hushåll och på samma adress. Den personliga försäkringen gäller endast den försäkrade. Med resgods avses egendom som den försäkrade tagit med på resan eller skaffat under resan, inklusive förvärvsarbetsredskap, datorer samt mobiltelefoner. Betalningsmedel och värdepapper kan försäkras med en resgodsförsäkring mer omfattande än tidigare. Försäkringen ersätter direkta sakskador som förorsakats av en plötslig och oförutsedd händelse. Oberoende av försäkringsbeloppet ersätts bl.a. kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då resgods som inlämnats för transport försenas minst två timmar från det att den försäkrade anlänt till målet för utresan eller återresan. Ersättningen är högst 340 euro. För anskaffning av kläder och accessoarer ersätts dessutom högst 670 euro då resgods som lämnats för transport försenas och den försäkrade före resans början har avtalat om att han på resmålet håller ett föredrag eller deltar i ett möte. Försäkringen ersätter även upp till 85 euro skador till följd av att annat resgods än betalningsmedel eller värdepapper förkommit eller kvarglömts, förutsatt att tidpunkten och platsen samt omständigheterna för händelsen fastställs och att skadan omedelbart har konstaterats under resan på platsen för händelsen och att den då bevisligen har anmälts till en utomstående. Hem- och bilförsäkringens självriskskydd Självriskskyddet kan fogas till resgodsförsäkringen. Detta gäller endast på tjänsteresor. Syftet med försäkringen är att täcka den självriskkostnad för en skada som ersätts ur en hem- eller annan lösöresförsäkring eller ur en bilförsäkring. Ur självriskskyddet ersätts sammanlagt högst euro för varje försäkringsfall. Reseansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen ger skydd i händelse av sådana situationer där den försäkrade enligt lag är skyldig att betala skadestånd, men som den försäkrade inte har förorsakat med avsikt eller med grov vårdslöshet. Försäkringen ersätter person- och sakskador som den försäkrade i egenskap av privatperson förorsakar någon annan under resan och för vilka han enligt gällande rätt är ersättningsansvarig, då ersättningsansvaret grundar sig på en handling eller försummelse under försäkringsperioden. Reseansvarsförsäkringen kan tecknas separat. Reserättsskyddsförsäkring Syftet med reserättsskyddsförsäkringen är att den skall ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i tvistemål och brottmål. Försäkringen gäller ärenden som hänför sig till den försäkrades privatliv och där den försäkrade är part i sin egenskap av resenär. Reserättsskyddsförsäkringen kan endast tecknas i anslutning till en reseansvarsförsäkring. Sökande av ersättning Vården ges i allmänhet kostnadsfritt vid uppvisande av reseförsäkringskortet. Om man själv måste betala vården, skall man spara originalverifikaten. Mot dem får man ersättning på Europeiskas servicekontor utomlands eller i Finland. Skador gällande resgods skall genast underrättas t.ex. transportbolagets tjänsteman. Ett intyg över skadan skall begäras. Om det är fråga om ett brott, skall en anmälan till den lokala polisen genast göras. Detaljerade anvisningar för ansökan om ersättning gällande varje ersättningsslag finns i slutet av reseförsäkringsvillkoren. På webbsidan finns också anvisningar för ansökan om ersättning. Fullständiga reseförsäkringsvillkor för Företagets Reseskydd finns att få på Pohjolas kontor.

6 Pohjolas servicenummer Försäkrings- och ersättningstjänst Skadejour 24 tim./dygn n Europeiskas Emergency Service n Vid samtal från utlandet Vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall även n Europeiskas läkarjour n Vid samtal från utlandet n SOS International Skadejour 24 tim./dygn n Skador på bil och i hemmet n Vid samtal från utlandet Spara numren i din mobil! För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på vår kundservice bandar vi en del av samtalen till telefontjänsten Försäkringsaktiebolaget Europeiska, Handelsregistret FO-nummer Adress: Labbackavägen 1, Pohjola, hemort: Helsingfors, Huvudbransch: försäkringsverksamhet

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget ACE har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget Chubb har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt

Läs mer

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie

Läs mer

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

ReseföRsäkRing

ReseföRsäkRing Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete.

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta Produktfakta Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer 353-4772076-N) I Sparbankens Visa Gold-kort ingår Reseförsäkring som beviljas av LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922.

SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING. Gäller från Reseförsäkringar sedan 1922. SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkringar sedan 1922. Innehållsförteckning Trygg på resan...3 Ett unikt servicenät...3 Resenärförsäkring och resgodsförsäkring för resenärer...3 Tidsbestämd

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Använd din nättjänst I nättjänsten

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN102 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

POHJOLAS MÅTTSKYDD. Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. INNEHÅLL. Försäkringar på nätet. Ring oss

POHJOLAS MÅTTSKYDD. Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. INNEHÅLL. Försäkringar på nätet. Ring oss Reseförsäkring POHJOLAS MÅTTSKYDD Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan du teckna försäkringar söka ersättning

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån. I samarbete med ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för både dig och ditt hem med studentrabatt! När du flyttat

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN104 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Supereuro reseförsäkring för företag

Supereuro reseförsäkring för företag Supereuro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 041 1 10.10 innehållsförteckning SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG...3 1 syftet med

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29

Försäkringsbrev Företagsförsäkring Datum 2012-11-29 106 60 Stockholm Försäkringsbrev Telefonnummervid frågor Förmedlare: Marsh AB Försäkringsärenden: 08-4124200 Inträffad skada: 0771-960960 792 80 Mora 20 2 06.03.56 18 66 64 7+1 Utfärdat på grund av Försäkringstagare

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Nu är ändringarna genomförda

Nu är ändringarna genomförda TIBRO KOMMUN 543 80 TIBRO Nu är ändringarna genomförda På följande sidor ser ni de ändringar som ni har kommit överens om med er försäkringsförmedlare. Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30

Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Eslövs kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0527 2013-05-01-2014-04-30 Försäkringsgivare : AIG Europe Limited Org.nr: 516408-1027 Tel : + 46 8 506 920 00 Sverige filial av Försäkringsbolaget

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG

KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG KFOs OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRIVILLIGARBETARE OCH PRAKTIKANTER MEDLEMSFÖRMÅN FÖR ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFOS MEDLEMSFÖRETAG Volontärsförsäkringen ingår i medlemskapet och omfattar frivilligarbetare,

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m )

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m ) FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m. 1.1.2017) 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Resenärförsäkring för vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom, kostnader vid annullering

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Dagens försäkringssystem

Dagens försäkringssystem Dagens försäkringssystem Ex: Avtal om ersättning vid personskada, PSA. Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring, TGL-S Ex: Socialförsäkringsbalken (sjukpenning, sjukersättning) och lag om arbetsskadeförsäkring

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Euro reseförsäkring för företag

Euro reseförsäkring för företag Euro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 091 1 10.10 innehållsförteckning Euro reseförsäkring för företag...1 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3

Läs mer

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009

Försäkringsinformation. för Svenska Skidförbundet. Gäller från och med 1 juli 2009 Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2009 2 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren finns en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14

UVAplus-försäkring. Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 UVAplus-försäkring Försäkringsvillkor 2014-07-01 Dnr 899-4936-14 Sid 2 (13) 2014-06-09 Innehåll 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Tecknande... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation 1 juli 2014 Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation i samarbete med Folksam Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation för Svenska Skidförbundet Gäller från och med 1 juli 2010 Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Välj mellan Kompletterande reseskydd till din hemförsäkring och Heltäckande reseförsäkring. Helt utan självrisk. Tecknar

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer