Barn- och ungdomsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsförsäkring"

Transkript

1 Barn- och ungdomsförsäkring Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m

2 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m Barn- och ungdomsförsäkring Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtalet och dess innehåll 02 Försäkringstagarens och den försäkrades skyldighet att ge uppgifter 03 Försäkringsavtalets giltighet och bolagets ansvar 04 Försäkringspremie 05 Återupplivning av försäkring som upphört att gälla 07 Indexjusteringar 11 Förmånstagarförordnande 12 Uppsägning av försäkringsavtal 13 Allmänna begränsningar i bolagets ansvar 14 Utbetalning av ersättningar 15 Sökande av ändring i bolagets beslut 16 Ändring av försäkringsavtal Särskilda villkor 24 Barn- och ungdomsförsäkring

3 Definitioner Försäkringsgivare är Aktia Livförsäkring Ab, i dessa villkor bolaget. Försäkringstagare är den som ingått ett försäkringsavtal med bolaget. Försäkringstagaren äger försäkringen. Om försäkringens äganderätt överlåts, blir förvärvaren försäkringstagare. Den försäkrade är den som är föremål för försäkringen. Förmånstagare är den till vilken försäkringssumma eller ersättning utbetalas på basis av försäkringen. Försäkringstid är den avtalade giltighetstid för försäkringen, som antecknats i försäkringsbrevet. Premieperiod är den tidsperiod, för vilken man har avtalat att premiebetalning ska ske. Årsdag är den dag som motsvarar försäkringens begynnelsetidpunkt varje år. Försäkringsfall är den händelse som ligger till grund för den ersättning som utbetalas ur försäkringen. Beräkningsgrunderna är de matematiska regler varom stadgas i lagen om försäkringsbolag, och enligt vilka premien beräknas. Varje ersättningsansökan med tillhörande verifikat som lämnas in till bolaget utgör en ansökningsgång. Allmänna avtalsvillkor 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 1.1 Försäkringsavtalet består av gällande försäkringsbrev och försäkringsvillkor. På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal (543/94) och annan finsk lagstiftning. 1.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter, som skriftligen lämnats till bolaget när försäkringen ansöktes eller ändrades. 1.4 Det försäkringsskydd som försäkringsavtalet omfattar har angivits i försäkringsbrevet. 1.5 Under försäkringens giltighetstid skickas till försäkringstagaren årligen en utredning över det ikraftvarande försäkringsskyddet. 1.6 Försäkringstagaren och bolaget kan under försäkringstiden avtala om ändringar i försäkringsskyddet. Ett tillägg i försäkringsskyddet avgörs på basis av den försäkrades hälsotillstånd. Förändringen i bolagets ansvar träder i kraft enligt punkt Om en överlåtelse av försäkringsavtalets äganderätt ska skriftligen meddelas bolaget. 2 Försäkringstagarens och den försäkrades skyldighet att ge uppgifter 2.1 Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas eller ändras ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som bolaget ställer. 2.2 Om dessa uppgifter inte är korrekta och fullständiga, bestäms bolagets ansvar enligt lagen om försäkringsavtal och försäkringens beräkningsgrunder. 3 Försäkringsavtalets giltighet och bolagets ansvar 3.1 Försäkringsavtalet träder i kraft när bolaget har sänt ett godkännande svar på försäkringsansökan, om man inte särskilt har avtalat om någon annan tidpunkt. 3.2 Om det är uppenbart att bolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar bolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter att ansökan överlämnats eller avsänts, om man inte särskilt har avtalat om någon annan tidpunkt för ikraftträdandet. 3.3 I annat fall börjar bolagets ansvar när försäkringstagaren avsänder eller överlämnar ett godkännande svar på bolagets motanbud. 3.4 Om det inte av någon utredning framgår vid vilken tid på dygnet ansökan eller svaret har avsänts eller överlämnats, anses detta ha skett klockan Vid försäkringsreservering för ett ofött barn börjar bolagets ansvar i och med barnets födelse, förutsatt att bolaget har godkänt försäkringsreserveringen och att premien har betalats enligt punkt Försäkringsavtalet är i kraft den försäkringstid som antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet upphör att gälla före utgången av denna tid om den försäkrade avlider. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla under försäkringstiden på grund av uppsägning eller återköp. 3.7 Olika slag av försäkringsskydd kan vara i kraft högst till den ålder som nämns i de särskilda villkoren för respektive försäkringsskydd. I försäkringsbrevet anges den giltighetstiden för respektive försäkringsskydd. 4 Försäkringspremie 4.1 Premien ska betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan. 4.2 Premien som gäller en försäkringsreservering för ett ofött barn ska betalas före barnets födelse. Premieinbetalningen är en förutsättning för att bolagets ansvar ska börja. 4.3 Om försäkringstagaren inte har betalat premien senast på förfallodagen, har bolaget rätt att säga upp försäkringsavtalet. VI BER ER SÄRSKILT BEKANTA ER MED DE SKUGGADE PUNKTERNA

4 4.4 Om premien inte betalas senast på förfallodagen ska dröjsmålsränta betalas för förseningstiden enligt gällande räntelag. 4.5 Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt och en del av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren, bestäms den premie som ska återbetalas med ett dygns noggrannhet för den tid under vilken bolagets ansvar inte längre är i kraft. 5 Återupplivning av försäkring som upphört att gälla 5.1 Om försäkringsavtalet upphört att gälla på grund av att någon annan premie än den första premien inte har betalats, träder avtalet på nytt i kraft, om försäkringstagaren betalar de obetalda premierna och det återköpsvärde som eventuellt utbetalats till henne eller honom på grund av upphörandet. Detta ska ske inom sex månader efter det att försäkringen upphört att gälla. 5.2 Om försäkringen träder i kraft på nytt, börjar bolagets ansvar dagen efter det att premierna har betalats. 7 Indexjusteringar 7.1 Beloppen som gäller försäkringsskyddets olika delar, ersättningarnas maximibelopp, självriskens eurobelopp samt premien justeras årligen den dag då kalenderårets första premie förfaller till betalning eller, om premier inte längre förfaller till betalning, den 1 januari. Justeringen är högst lika stor som förändringen i levnadskostnadsindexet (oktober 1951 = 100) räknad enligt poängtalet för september året innan.indexjustering verkställs dock med begränsningar som framgår i punkt Bolagets styrelse fastställer årligen indexjusteringen. Ifall att förändringen i levnadskostnadsindexet är negativt kan bolaget välja att inte göra någon indexjustering. 11 Förmånstagarförordnande 11.1 Försäkringstagaren har rätt att förordna en förmånstagare. Försäkringstagaren ska skriftligen underrätta bolaget om förmånstagarförordnandet samt om ändring eller återkallande av detta Försäkringstagaren kan ge förmånstagaren eller den försäkrade en skriftlig förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft. Bolaget ska skriftligen underrättas om förbindelsen. 12 Uppsägning av försäkringsavtal 12.1 Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska ske skriftligen. Försäkringen upphör att gälla när meddelandet om uppsägningen har överlämnats eller avsänts till bolaget, om försäkringstagaren inte har bestämt en senare tidpunkt för försäkringens upphörande Bolaget har rätt att säga upp försäkringen, om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa, försummat sin skyldighet att ge uppgifter och om bolaget överhuvudtaget inte hade beviljat försäkringen, om korrekta och fullständiga uppgifter hade givits Bolaget har rätt att säga upp försäkringen, om försäkringstagaren inte har betalat premien senast på förfallodagen Bolaget säger skriftligen upp försäkringen utan obefogat dröjsmål efter att ha fått kännedom om uppsägningsgrunden. Försäkringen upphör att gälla en månad efter det att meddelandet om uppsägning har avsänts. Om bolaget säger upp försäkringen på grund av försummad premiebetalning, upphör försäkringen dock redan 14 dagar efter det att meddelande om uppsägning avsänts Bolaget har rätt att säga upp en sjukförsäkring vid premieperiodens utgång. Om man inte har avtalat om någon premieperiod, har bolaget på motsvarande sätt rätt att säga upp försäkringen vid kalenderårets utgång. Uppsägningen sker skriftligen senast en månad före premieperiodens utgång eller, om man inte avtalat om någon premieperiod, senast en månad före kalenderårets utgång Försäkringen sägs dock inte upp av den anledning att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter det att försäkringen tecknades, eller av den anledning att ett försäkringsfall har inträffat. 13 Allmänna begränsningar i bolagets ansvar 13.1 Ersättning utbetalas inte, om den försäkrades död, sjukdom eller skada föranletts av: att den försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt utomlands eller tjänstgjort i verksamhet för tryggande av fred eller fredsframtvingande verksamhet eller motsvarande uppdrag eller plötslig massdödande eller -skadande verkan av vapen eller anläggning som baserar sig på kärnreaktion eller krig eller annan väpnad konflikt utanför Finlands gränser trots att den försäkrade själv inte deltagit i ovannämnda aktioner. Denna begränsning tillämpas inte under de 14 första dagarna från det att den väpnade konflikten började om den försäkrade redan före konfliktens början hade inlett resan i ett sådant land Dödsfallssumma utbetalas inte, om den försäkrade begått självmord innan ett år förflutit från det att bolagets ansvar började Ersättning utbetalas inte om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet uppsåtligen. Om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet kan bolagets ansvar sänkas enligt vad som är skäligt med beaktande av förhållandena Ersättning utbetalas inte om orsaken till undersökningen, vården eller invaliditeten är självmordsförsök eller sjukdom eller skada, som orsakats av bruk av alkohol eller rusmedel eller missbruk av läkemedel Begränsningar i bolagets ansvar ingår också i försäkringsskyddets särskilda villkor. 14 Utbetalning av ersättningar 14.1 Ansökan om ersättning För utbetalning av dödsfallssumma ska bolaget tillställas den försäkrades och förmånstagarnas ämbetsbetyg (släktutredning) samt av läkare utfärdad dödsattest.

5 För utbetalning av engångsersättning för bestående invaliditet ska bolaget tillställas utlåtande över invaliditeten, dess orsak och varaktighet. Utlåtandet ska vara utfärdat av den läkare som vårdat den försäkrade För sjukvårdskostnader ska den som ansöker om ersättning först ansöka om ersättning enligt sjukförsäkringslagen hos Folkpensionsanstalten. Därefter ska den som ansöker om ersättning tillställa bolaget ersättningsansökan, Folkpensionsanstaltens verifikat i original och kopior av kostnadsverifikaten. De kvitton, för vilka Folkpensionsanstalten inte betalar ersättning, ska tillställas bolaget i original. Om rätten till ersättning enligt sjukförsäkringslagen har förlorats, drar bolaget av den del som skulle ha betalats på basis av sjukförsäkringslagen från ersättningen Förutom ovannämnda utredningar, ska bolaget vid behov tillställas även annan utredning som den sökande har tillgång till och som är nödvändig för utredningen av bolagets ansvar Försäkringen ersätter inte kostnader för anskaffning av i punkt 14.1 avsedda utredningar eller kostnader för utbetalning av ersättning till utlandet Om bolaget i något särskilt fall uppmanar den försäkrade att låta undersöka sitt hälsotillstånd av läkare som bolaget utsett, ska den försäkrade följa denna uppmaning. Bolaget betalar kostnaderna för en dylik undersökning Försäkringsersättning ska sökas hos bolaget inom ett år från det att den som ansöker om ersättning fått kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och från det att kostnaderna uppkommit. Ersättning ska i vilket fall som helst sökas inom tio år från det att försäkringsfallet inträffat Utbetalning av ersättning På grund av ett försäkringsfall utbetalar bolaget ersättning enligt försäkringsavtalet, eller meddelar att ersättning inte utbetalas, senast en månad efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för att utreda bolagets ansvar. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, utbetalar bolaget den ostridiga delen av ersättningen inom ovan angiven tid Bolaget underrättar magistraten på den omyndiges hemort om försäkringsersättning som ska utbetalas till omyndig, om ersättningen omfattar annat än ersättning för kostnader På försenad utbetalning betalar bolaget dröjsmålsränta enligt gällande räntelag Från ersättning kan avdras obetalda förfallna premier och bolagets andra förfallna fordringar jämte dröjsmålsränta. 15 Sökande av ändring i bolagets beslut 15.1 Part som är missnöjd med bolagets beslut kan hänskjuta beslutet till Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden. Nämndernas avgöranden är rekommendationer Ändring i bolagets beslut i ett försäkringsärende kan sökas vid tingsrätten på parternas hemort i Finland Talan med anledning av bolagets beslut ska väckas inom tre år efter det att parten fått skriftligt meddelande om bolagets beslut och nämnda tidsfrist. 16 Ändring av försäkringsavtal 16.1 Bolaget har rätt att under försäkringstiden ändra premien och övriga avtalsvillkor så att de motsvarar de korrekta förhållandena, om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat den skyldighet att ge uppgifter som nämns i punkt 2.1 och om bolaget, om korrekta och fullständiga uppgifter hade lämnats, skulle ha beviljat försäkringen endast mot högre premie eller annars på andra villkor än vad som avtalats Bolaget har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor för livförsäkring under förutsättning att därtill finns särskilda skäl på grund av förändringar i den allmänna skadeutvecklingen eller räntenivån, och att innehållet i försäkringsavtalet inte ändras väsentligt jämfört med det ursprungliga avtalet Bolaget har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor för sjukförsäkring, om orsaken till ändringen är en oförutsedd utveckling i skadekostnaderna eller annan nedannämnd oförutsedd förändring i omständigheterna: ny eller ändrad lagstiftning eller av myndighet utfärdad bestämmelse internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrof förändring i dödlighetsutvecklingen eller förändring i den kostnadsnivå som påverkar försäkringen, förutsatt att förändringen är större än förändringen i det index som tilläm pas på försäkringen och att den beror på omständigheter som ligger utanför bolagets kontroll Premien och övriga avtalsvillkor kan ändras högst i samma grad som grunden för ändringen har förändrats Bolaget har dessutom rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren om ändringarna inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll En inskränkning av försäkringsskyddet som görs i försäkringsvillkoren gäller inte sådan sjukdom eller skada, vars undersökning eller vård har påbörjats före villkorsändringen Ändringar enligt punkterna 16.2, 16.3 och 16.5 tilllämpas fr.o.m. ingången av följande premieperiod eller, om man inte avtalat om premieperioden, fr.o.m. ingången av följande kalenderår. Bolaget meddelar om ändringen minst en månad på förhand. Om försäkringstagaren inte godkänner ändringen, ska hon eller han säga upp försäkringen Premien och försäkringsskyddet kan också ändras enligt punkt 7. Särskilda villkor 24 Barn- och ungdomsförsäkring 24.1 I försäkringen ingår ersättning för sjukvårdskostnader engångsersättning för bestående invaliditet samt dödsfallssumma.

6 24.2 Reserveringsansökan gällande försäkring för ofött barn ska tillställas bolaget senast tre månader före beräknad tid. I annat fall kan försäkringen beviljas från 2 månaders ålder Försäkringen upphör på försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 20 år Rätt till ersättning Ersättning för den försäkrades i punkt nämnda sjukvårdskostnader, som uppkommit i Finland, medan denna försäkring varit i kraft, utbetalas till den del de inte berättigar eller inte hade berättigat till ersättning med stöd av sjukförsäkringslagen, någon annan lag eller något avtal Ur försäkringen ersätts också i samband med utlandsvistelse som varat högst 12 månader uppkomna, i punkt nämnda kostnader för akut sjukdomsfall eller olycksfall, till den del de inte berättigar eller hade berättigat till ersättning med stöd av någon lag eller något avtal. Som utlandsvistelse anses inte vistelse i Sverige Sjukkostnadsförsäkringen kan innehålla en självrisk per ansökningsgång och självriskens storlek kan läsas i försäkringsbrevet. Sjukvårdskostnader enligt villkoren ersätts till den del de överstiger självrisken per ansökningsgång Sjukvårdskostnaderna ersätts under förutsättning att undersökning eller vård är ordinerad av läkare, och att den enligt allmänt accepterad medicinsk erfarenhet varit nödvändig för att undersöka eller behandla sjukdomen eller skadan Med sjukvårdskostnader avses: kostnader för av läkare ordinerade mediciner, som säljs på apotek med Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas tillstånd förutom de i punkt 24.6 nämnda preparat skäliga avgifter till läkare och yrkesutbildad hälsovårdsperso nal för undersökning och vård av den försäkrade på grund av hans eller hennes sjukdom eller skada förutom de i punkt 24.6 nämnda undersöknings- och vårdåtgärder vårddagsavgifter på i punkt nämnt sjukhus eller i punkt nämnd vårdinrättning upp till det maximibelopp per dag som anges i försäkringsbrevet andra skäliga kostnader som föranletts av för sjukdomen eller skadan nödvändiga undersöknings- och vårdåtgärder på nämnda sjukhus eller vårdinrättningar skäliga kostnader för tandskador och skador på tandprotes förorsakade av olycksfall skäliga kostnader för av specialläkare ordinerad psykoterapi,dock bara för en högst två år lång vårdperiod under hela försäkringstiden skäliga kostnader för av läkare ordinerad talterapi samt nödvändiga extra kostnader för skolresor som enligt läkarordination på grund av sjukdom eller skada företagits på annat sätt än genom att använda billigast möjliga färdmedel Som sjukhus anses statens, kommuns eller samkommunens sjukhus, hälsovårdscentralernas bäddavdelningar, privata vårdinrättningar som verkar som egentliga sjukhus samt med de ovannämnda jämförbara utländska sjukhus Ersättning utbetalas också om den försäkrade vårdats på annan inhemsk vårdinrättning än sjukhus, förutsatt att vården har ersatt sjukhusvård och har varit nödvändig av medicinska skäl. Som vårdinrättning anses dock inte badinrättning, inrättning som tillämpar naturläkekonst och rehabiliteringsinrättning I ersättning för sjukvårdskostnader utbetalas sam manlagt högst det maximibelopp som angivits i försäkringsbrevet, varefter försäkringen till denna del upphör. Vid kontroll av huruvida summan av utbetalda ersättningar överskrider nämnda maximibelopp justeras alla utbetalda ersättningar till samma indexnivå Engångsersättning för bestående invaliditet om minst 60 % utbetalas, om sjukdomen eller skadan som förorsakat invaliditeten börjat eller uppstått, medan detta ansvar varit i kraft, och tillståndet som motsvarar en invaliditetsgrad om minst 60 % fortgått under minst ett års tid medan bolagets ansvar fortlöpande varit i kraft. Bolagets ansvar enligt denna punkt träder i kraft på försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 4 år Med invaliditet avses ett allmänt, medicinskt uppskattat men, som uttrycks i procent och som sjukdomen eller skadan förorsakar den försäkrade Engångsersättning för bestående invaliditet utbetalas endast en gång, varefter försäkringen till denna del upphör Dödsfallssumman utbetalas om den försäkrade avlider medan detta ansvar är i kraft. Bolagets ansvar enligt denna punkt börjar då den försäkrade fyller 2 månader Begränsningar i bolagets ersättningsansvar Ersättning för sjukvårdskostnader utbetalas inte för: graviditet, förlossning, undersökning av fostrets tillstånd eller avbrytande av graviditet förhindrandet av graviditet eller preparat som används för att förhindra graviditet trots att de ordinerats för att behandla sjukdom undersökning eller behandling av barnlöshet eller tillhörande medicinering undersökning, medicinering eller behandling för att öka eller återställa sexuell lust eller förmåga undersökning eller vård av nikotinberoende skada som vid tuggning förorsakats tand eller tandprotes, även om en yttre faktor medverkat till skadan rehabilitering eller undersökning för att utreda behovet av rehabilitering annan terapi än i punkt nämnda.

7 Ersättning utbetalas inte heller för: arvoden för läkarutlåtande eller -intyg förebyggande vård, vaccinering eller medicinering hälsoundersökningar 24.7 Uppsägning av försäkring Om försäkringstagaren säger upp försäkringen att upphöra innan den varit i kraft ett år, debiteras för uppsägningsbehandlingen en åtgärdsavgift enligt beräkningsgrunderna. homeopatiska eller antroposofiska preparat, bassalva, drog-, vitamin-, mineral- eller näringspreparat syngranskningar, anskaffning av glasögon eller kontaktlinser, operationer som utförs i syfte att korrigera brytningsfel samt tillhörande operationsförberedande undersökningar och åtgärder samt eftervård medicinska eller andra hjälpmedel samt olika bandage och stöd undersökningar, vård eller mediciner som ordinerats enbart eller i första hand i syfte att förbättra livskvalitet eller utseende undersökning, behandling eller medicinering av övervikt kosmetiska behandlingar eller operationer, utom för sådana som utförs för korrigering av skador förorsakade av olycksfall inom tre år från det olycksfallet inträffade tandvård, tandprotesvård eller vård av bettfel i andra fall än i sam band med skador förorsakade av olycksfall fysikalisk eller därmed jämförbar vård bröstförminsknings- eller förstoringsoperationer oberoende av orsaken till operationen korrigerande operation av ögonlock oberoende av orsaken till operationen undersökning, behandling eller medicinering av godartade hudtumörer resekostnader hemvård eller andra sådana kostnader som inte nämns i punkt Engångsersättning för bestående invaliditet utbetalas inte, om invaliditeten framkommer först efter att försäkringen upphört att gälla Begränsningar i ersättningsansvaret ingår även i punkt 13 i de allmänna avtalsvillkoren Med olycksfall avses en plötslig, yttre händelse, som åsamkar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades avsikt. Som olycksfall anses enligt dessa villkor även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning och gasförgiftning samt förgiftning föranledd av ämne som förtärts av misstag, om händelsen inträffat utan den försäkrades avsikt. Med olycksfall avses också skada eller smärttillstånd som den försäkrade inom förloppet av högst ett dygn ofrivilligt drabbats av och som har förorsakats av en rörelse eller av yttre kraft Med olycksfall avses inte skada som förorsakats av operations- eller vårdåtgärd eller av annan medicinsk åtgärd.

8 Aktia Livförsäkring Ab PB Åbo (besöksadress: Lemminkäinengatan 14 A) Tfn Fax FO-nummer HRnr Hemort Åbo, Finland 302r - 01/2012

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtalet

Läs mer

AKTIA BARNFÖRSÄKRING

AKTIA BARNFÖRSÄKRING AKTIA BARNFÖRSÄKRING PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2012 Innehållsförteckning Försäkringsavtalet 2 Ingående av avtal Aktia Barnförsäkringsreservering och hur avtalet träder i kraft Aktia Barnförsäkring för födda

Läs mer

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2015 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller namnändring

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Avec Spar- och Placeringsförsäkring

Avec Spar- och Placeringsförsäkring Avec Spar- och Placeringsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 11.6.2012 Innehållsförteckning Definitioner av använda begrepp Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtal 02 Försäkringsavtalets innehåll

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd

Produktfakta. ALANDIA Personskydd Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2016 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2.

Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M. Gäller fr.o.m Innehåll. 1. Försäkringens innehåll. 2. Företagets sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 19M Gäller fr.o.m. 1.1.2018 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Försäkrade 3. Försäkringens giltighet 4. Ersättningar 5. Begränsningar gällande ersättningar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD För privathushåll Gäller från 24.10.2005 103 159 1 10.08(5.10) innehåll Försäkringsvillkor för Krisskyddsförsäkring...3 1 Försäkringens syfte...3

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll sida 3 7 Alandias barn- och ungdoms - försäkringsvillkor 1.1.2015 Utredning av sjukdom och olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR

SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SPARFÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Gäller från 4.4.2016 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Försäkringsgivare är OP-Livförsäkrings Ab (nedan försäkringsbolaget). Försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G

Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Privat olycksfallsförsäkring och olycksfallsoch sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor 11 G Gäller fr.o.m.1.1.2014 Innehåll 1. Personförsäkringar 2. Gemensamma bestämmelser för privat olycksfallsförsäkring

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION FOLKSAM BARN OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn (samtliga förnamn) Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011

VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 1(10) VILLKOR FÖR IDROTTSFÖRSÄKRING FÖR FINLANDS BOLLFÖRBUND R.F:S SPELPASSFÖRSÄKRING 1.1.2011 Detta är en förkortad översättning av den engelska texten och ifall det råder olikheter mellan texterna är

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Gruppolycksfallsförsäkring

Gruppolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Gruppolycksfallsförsäkring INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor för gruppolycksfallsförsäkring... 2 Tillämpningsområde... 2 1 Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Försäkringens

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag

Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring för invånare i bostadsaktiebolag Försäkringsvillkor, gäller från 1.1.2015 Försäkringsnummer 102-3601 och 119-4842 1 Innehåll Colemont Ab:s gruppolycksfallsförsäkring

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Innehåll sida 3 6 ALANDIAS PRIVAT OLYCKSFALLS - FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Utredning av olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De försäkrade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA Pohjolas gruppförsäkring utgör en fast del av det Taimiturva-tjänsteavtal som Metsäliitto Osuuskunta beviljat. Med avtalet tryggas

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring.

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR De allmänna försäkringsvillkoren tillämpas på alla försäkringar, om annat inte i något avseende avtalats i gruppförsäkringsavtalet, gruppförmångsförsäkringsavtalet eller i de

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer