Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015"

Transkript

1 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

2 Innehåll sida 3 7 Alandias barn- och ungdoms - försäkringsvillkor Utredning av sjukdom och olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De försäkrade 3. Försäkringens giltighet 4. Försäkringsreservering för ofött barn 5. Olycksfall; skador som ersätts och begränsningar i samband därmed 6. Sjukdom; skador som ersätts och begränsningar i samband därmed 7. Gruppolycksfallsförsäkringar 8 12 allmänna avtalsvillkor 8. Vissa centrala begrepp 9. Lämnande av information innan försäkringsavtalet ingås 10. Ansvarets inträdande och försäkringsavtalets giltighet 11. Premie 12. Lämnande av information under avtalets giltighetstid 13. Förorsakande av försäkringsfall 14. Otillräknelighet och nödläge 15. Förmånstagarförordnande 16. Ersättningsförfarande 17. Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut 18. Försäkringsbolagets regressrätt 19. Ändring av försäkringsavtal 20. Försäkringsavtalets upphörande 21. Andra frågor som behandlas i lagen om försäkringsavtal 2 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

3 Alandias Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor Innehållet i försäkringsavtalet som gäller Försäkringsaktiebolaget Alandias (i fortsättningen Alandia) Barn- och ungdomsförsäkring fastställs enligt försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren för Alandias Barn- och ungdomsförsäkring samt de allmänna avtals villkoren. I försäkringsbrevet har antecknats individuella uppgifter om försäkringsavtalet såsom till exempel försäkrade och försäkringsavtalets omfattning. Utredning av sjukdom och olycksfall Ersättningssökanden ska till Alandia lämna in ersättningsansökan om skadan. Ersättningsansökan ska göras personligen på kontoret eller genom att lämna in en skriftlig ansökan. Ersättningsanspråk, som grundar sig på försäkringsavtal, ska riktas till Alandia inom ett år efter det att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och den skadepåföljd som föranletts av försäkringsfallet. Ersättningsanspråk ska i varje fall göras inom tio år efter försäkringsfallet eller efter det att skadepåföljden uppkommit. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. Om ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning. Indexvillkor A På försäkringen tillämpas detta indexvillkor, ifall anteckning finns i försäkringsbrevet, enligt följande regler: 1 Försäkringen är till 100 % bunden vid i försäkringsbrevet nämnt index. 2 Basindex utgörs av indexet för den kalendermånad som ligger tre månader före försäkringens begynnelsemånad. 3 Justeringsindex utgörs av indexet för den kalendermånad som ligger tre månader före i försäkringsbrevet angiven premieförfallomånad. 4 Försäkringsbeloppen justeras årligen. Justeringstidpunkt är försäkringspremiens förfallodag. De justerade försäkringsbeloppen för följande försäkringsperiod uppgår till så många fulla procent av de ursprungliga, i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppen, som justeringsindexet utgör av basindexet. På detta sätt justerade försäkringsbelopp nedsätts dock inte lägre än de ursprungliga, i försäkringsbrevet angivna summorna. 5 Från och med justeringstidpunkten förfallande premier ändras i samma proportion som försäkringsbeloppen. 6 Önskar försäkringstagaren att varken försäkringsbeloppen eller -premien vidare ska justeras enligt index bör hon eller han skriftligen meddela Alandia senast tre månader före förfallodagen. 7 I fall försäkringsbeloppet eller del därav utbetalas upphör samtidigt indexvillkorens tillämpning för den delen. 1. Försäkringens ändamål 1.1 Olycksfallsförsäkringens ändamål Olycksfallsförsäkringens ändamål är att i enlighet med dessa villkor ersätta de olycksfall som drabbat den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft. 1.2 Sjukkostnadsförsäkringens ändamål Sjukkostnadsförsäkringens ändamål är att i enlighet med dessa villkor ersätta de sjukdomsfall som drabbat den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft. 2. De försäkrade Försäkringen omfattar de personer som nämns i försäkringsbrevet. 3. Försäkringens giltighet 3.1 Giltighetsområde Försäkringen gäller överallt i världen. Begränsning gällande ersättning av vårdkostnader under punkt Giltighet vid idrottsutövning Försäkringen gäller vid idrottsutövning. 3.3 Giltighet under flygresa Försäkringen gäller under flygresa, då den försäkrade är passa gerare i ett luftfartyg försett med nationalitetsbeteckning. Vid olycksfall som sker i samband med flygolycka gäller försäkringen inte för personer som hör till flygpersonalen eller som utför uppdrag i anslutning till flygning. 3.4 Åldersbegränsning Försäkringen beviljas för personer som är under 26 år. Försäkringen gäller inte längre efter utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 26 år. 3.5 Självrisk Försäkringen har ingen självrisk. Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

4 3.6 Försäkringsalternativ Försäkringen finns i följande alternativ: Olycksfallsförsäkring, ersätter vård på Åland enbart hos Ålands hälso- & sjukvård. Vård utanför Ålands hälso- & sjukvård ersätts endast med remiss och betalningsförbindelse från Ålands Centra lsjukhus. Detta gäller dock inte om man befann sig utanför Åland då olycksfall inträffade och behov av omedelbar vård förelåg. Olycksfalls- & sjukkostnadsförsäkring basförsäkring, ersätter offentlig vård på Åland enbart hos Ålands hälso- & sjukvård. Vård utanför Ålands hälso- & sjukvård ersätts endast med remiss och betalningsförbindelse från Ålands Centralsjukhus. Detta gäller dock inte om man befann sig utanför Åland då sjukdom eller olycksfall inträffade och behov av omedelbar vård förelåg. Olycksfalls- & sjukkostnadsförsäkring utvidgad försäkring, ersätter förutom vård hos Ålands hälso- & sjukvård även privatläkare på Åland, och vård i fastlandet utan remiss. Gruppolycksfallsförsäkring ersätter vård på Åland enbart hos Ålands hälso- & sjukvård, se villkorspunkt Vårdinrättningar Som vårdinrättningar anses: Inhemska statens, kommunens eller kommunalförbunds sjukhus, hälsovårdscentralernas bäddavdelningar och privata sjukvårdsinrättningar som fungerar som egentliga sjukhus Utländska vårdinrättningar som kan likställas med i punkt nämnda sjukvårdsinrättningar Om det är uppenbart att kostnad, för vilken ersättning söks, betydligt överstiger den normala, allmänt godkända och vedertagna nivån för sådan kostnad, har bolaget rätt att nedsätta ersättningens belopp, dock inte lägre än centralsjukhusavgiften i Finland Försäkringsbolaget kan välja på vilken läkarcentral, vilket sjukhus eller vilken vårdinrättning undersöknings- och vårdåtgärderna ska utföras, om detta inte medför oskäliga besvär för den försäkrade 3.8 Giltighet kontra lagstadgade försäkringar Försäkringen är frivillig vilket innebär att lagstadgade försäkringar alltid träder in före vid ersättning av vårdkostnader, exempelvis vid arbetsolycksfall, trafikolycksfall eller skador orsakade av försäkringspliktiga motorfordon såsom t.ex. motorcross och fyrhjuling Motorfordon vid idrottsutövning: Försäkringen ersätter skador orsakade av motorfordon endast när dessa används inom tävling eller träning ordnat av förbund eller förening och detta sker inom ett inhägnat område Ersättning för bestående men och dödsfall betalas likväl ut till följd av olycksfall Om rätten till ersättning enligt sjukförsäkringslagen eller någon annan lag har gått förlorad till följd av att man försummat nämnda utsatta tider eller någon annan orsak, avdras från ersättningen den andel som skulle ha betalats på basis av dessa lagar. 4. Försäkringsreservering för ofött barn Reserveringsansökan om försäkring för ofött barn, ska lämnas in till Alandia senast tre (3) månader före barnets beräknade födelsetid. Försäkringstagaren har rätt att få ikraft försäkringen från och med barnets födsel om Alandia har godkänt reserverings ansökan och reserveringspremien har betalats i sin helhet senast på fakturans förfallodag. Modern ska vara under 40 år vid den beräknade födselsetiden. Barnets namn och personbeteckning behöver meddelas innan ersättning för vårdkostnader kan betalas ut. 5. Olycksfall; skador som ersätts och begränsningar i samband därmed Olycksfallsförsäkringens ändamål är att i enlighet med punkterna ersätta vårdkostnader som under försäkringens giltighetstid uppstått till följd av den försäkrades olycksfallsskada. 5.1 Skador som ersätts Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd, yttre händelse, som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades avsikt Som olycksfall ersätts drunkning, värmeslag, solsting, brännskada p.g.a. sol, förfrysning, förgiftning till följd av ämne som intagits i misstag, gasförgiftning och skada till följd av en avsevärd tryckväxling, som den försäkrade själv inte bidragit till Som olycksfall ersätts sträckningsskada i muskel eller sena som orsakats av plötslig rörelse eller kraftansträngning, till den del den inte beror på men, skada eller sjukdom som inte ersätts enligt dessa försäkringsvillkor. Ersättning betalas endast om läkarvården har inletts inom 14 dygn efter att man skadat sig. Ersättning betalas för högst sex veckor efter att sträckningsskadan uppstått. Som vårdkostnader för en sträckningsskada till följd av plötslig rörelse eller kraftansträngning ersätts inte magnetundersökning, fysioterapi eller kirurgiska ingrepp Som olycksfall ersätts vårdkostnader orsakade av svimning, däremot inte om svimningen är orsakad av sjukdom, såsom t.ex. diabetes, epilepsi osv. Ersättning för bestående men och dödsfall ersätts inte. 5.2 Skador som inte ersätts Som olycksfall ersätts inte försäkringsfall som orsakats av: Den försäkrades sjukdom eller men Operativt ingrepp, vård- eller annan medicinsk åtgärd, om åtgärden inte har utförts för behandling av skada som ersätts från denna försäkring Förgiftning på grund av medicin, alkohol eller annat berusningsmedel som den försäkrade använt, eller bruk av narkotika Bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre händelse bidragit till skadans uppkomst Att den försäkrade deltagit i krig eller väpnad konflikt utomlands eller tjänstgjort i verksamhet för tryggande av fred eller fredsframtvingande verksamhet eller motsvarande uppdrag Kärnvapen, kärnolycka, kärnreaktion eller annan därmed jämförbar händelse oberoende av orsaken till ifrågavarande händelse Krig eller annan väpnad konflikt utanför Finlands gränser trots att den försäkrade själv inte deltagit i ovannämnda aktioner. Denna begränsning tillämpas inte under de 14 första dagarna från det att den väpnade konflikten började om den försäkrade redan före konfliktens början hade inlett resan i ett sådant land 4 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

5 5.2.8 Diskbråck, bråck i magen eller ljumsken, ruptur i akillessena och inte heller upprepade urledvridningar om inte skadan orsakats av ett olycksfall i vilket även friska vävnader skulle ha skadats Psykiska följder till följd av olycksfall Inverkan av sjukdom, men, skada eller degeneration som inte beror på olycksfall. En sjukdom, ett men, en skada eller en degeneration i stöd- och rörelseorganen, som är oberoende av olycksfallet ersätts inte, även om de skulle ha varit symptomfria före olycksfallet. Om dessa faktorer, som inte beror på olycksfallet, väsentligt har bidragit till uppkomsten av skada till följd av olycksfall eller till att dess läkning fördröjts, betalas vårdkostnader och ersättning för bestående men bara till den del som vården eller menet, på basis av den medicinska kunskapen kan anses ha orsakats av det ersättningsbara olycksfallet Den försäkrades självmord eller självmordsförsök En smittsam sjukdom eller sjukdom inklusive följdverkningar, som orsakas av bett, insektsstick eller fästingbett Andra sådana skador som inte angetts i punkt Ersättning till följd av olycksfall Vårdkostnader ersätts enligt originalräkning eller -kvitto till den del som dessa inte ersätts eller skulle ha ersatts på grund av någon lag. Vårdkostnaderna ersätts per olycksfall högst upp till det avtalade försäkringsbeloppet, samt villkorspunkten Ersättning av vårdkostnader förutsätter att undersökning och vård av skada har ordinerats av läkare och att de enligt den allmänt godkända medicinska kunskapen är nödvändig för under sökningen och vården av skadan. Vårdkostnaderna ska vara skäliga Som vårdkostnader till följd av olycksfall ersätts: Avgifter till läkare, sjukskötare och sjukhus för undersöknings- eller vårdåtgärder som gäller den försäkrades kroppsskada Hembesök av läkare och sjukvårdspersonal Kostnader för läkemedel som ordinerats av läkare som säljs på apotek med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Skäliga kostnader för förbandsmaterial i samband med olycksfall som krävt läkarvård Näringspreparat ordinerade av läkare Avgifter till tandläkare för undersökning och behandling av tandskador Kostnader för från den offentliga vården hyra och lån av kryckor och övriga hjälpmedel som syftar till att förbättra den försäkrades skada, t.ex. nackstöd och rullstol Anskaffning av det första ortopediska stödet som är nödvändigt för vård av olycksfallsskada Nödvändiga kostnader för reparation eller anskaffning av skyddshjälm, hörapparat och tandprotes, som varit i användning och gått sönder i samband med olycksfall som krävt läkarvård. Ifall reparationen inte är möjlig ersätts återanskaffningskostnaderna för motsvarande föremål Kostnader för reparation av glasögon som varit i användning och skadats i samband med olycksfall som krävt läkarvård. Ifall reparation inte är möjlig ersätts återanskaffnings kostnaderna för motsvarande glasögon. Kostnaderna ersätts upp till ett belopp av högst 300 EUR per försäkringsfall. Reparationen eller återanskaffningen ska göras inom tre månader från olycksfallet Nödvändiga extra kostnader för skolresor, vilka på läkarordination till följd av skadan företagits på sätt som avviker från det normala, detta gäller för personer under 20 år Vårddagsavgift för sjukhusvistelse ersätts högst enligt centralsjukhusavgiften i Finland Kosmetisk operation, för korrigering av skada förorsakad av olycksfall inom 3 år från det att skadan inträffade Fysioterapi, eller annan därmed jämförbar vård, ersätts till följd av olycksfall med remiss av läkare och under förutsättning att behandlingen utförts av en legitimerad fysioterapeut godkänd av Folkpensionsanstalten. Ersättning betalas för max 10 ggr per olycksfall Som vårdkostnader till följd av olycksfall ersätts inte: Kostnader som är äldre än ett år, räknat från dagen när kostnaden uppstod Rese- och övernattningskostnader Inkomstbortfall eller andra indirekta kostnader Förebyggande vård, medicinbehandlingar eller vaccinationer Leukotape och övriga tape Kostnader för vistelse på rehabiliterings-, bad- eller kurort, inte heller resekostnader tur och retur Kostnader för läkarintyg och utlåtanden Hålfotsinlägg, övriga skoinlägg och specialbyggda skor Stöd och skenor för t.ex. fot-, knä-, armbåge och handled Tandvård, tandprotesvård eller vård av bettfel i andra fall än i samband med skador förorsakade av olycksfall. Bettskena ersätts inte oavsett orsak Kostnader för fysikalisk vård, om vården getts av någon annan orsak än kroppsskada till följd av olycksfall Telefon- och måltidskostnader Förälders kostnad på sjukhus Kläder och övriga föremål som gått sönder i samband med olycksfall Fotvård Stödstrumpor Fakturerings- och fraktavgifter Andra sådana kostnader som inte angetts i punkt Bestående men på grund av olycksfall Definition på bestående men Med bestående men avses ett på medicinska grunder bedömt allmänt men, som den försäkrade orsakats till följd av olycksfall. Då ett bestående men bestäms beaktas endast arten av den skada som olycksfallet orsakat men inte individuella förhållanden såsom yrke eller fritidsintressen Omfattningen av bestående men fastställs enligt socialoch hälsovårdsministeriets beslut om invaliditetsklassificering som baserar sig på lagen om olycksfallsförsäkring som gällde vid skadetidpunkten. Skadorna har indelats i invaliditetsklasserna 0 20 så att invaliditetsklass 1 motsvarar ett femprocentigt medicinskt men och varje följande klass motsvarar ett men som är fem procentenheter högre. Invaliditetsklass 20 motsvarar ett fullständigt 100 procentigt men. Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

6 5.4.3 Ersättning för bestående men Ersättning betalas efter att menet blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Som ersättning betalas den del av för säkringsbeloppet, som gällde vid skadetidpunkten och som motsvarar invaliditetsklassen Årlig ersättning betalas till personer under 20 år. Ersättningen utbetalas från och med den dag då det bestående menet fastställts och är inom invaliditetsklass ( %). Årlig ersättning upphör då personen fyllt 20 år, och då utbetalas en engångsersättning enligt den fastställda invaliditetsklassen. Om den slutliga invaliditetsgraden är inom invaliditetsklass 0 10 (50 % eller lägre), utbetalas ingen årlig ersättning, utan ersättning betalas endast som en engångsersättning för bestående men. Sedan den försäkrade fyllt 20 år betalas alltid endast en engångsersättning. Ersättningen utbetalas först då det bestående menet fastställts Ersättning betalas inte för ett men som framkommer först efter att tre år förflutit sedan försäkringsfallet Om invaliditetsklassen, till följd av att skadan förvärrats, ändras innan tre år förflutit sedan ersättningen betalades, ska tilläggsersättning som motsvarar försämringen betalas. Ersättningsbeloppet justeras dock inte på grund av att skadan förvärrats, om förändringen framkommit först efter ovannämnda tid Om den försäkrade har men eller sjukdom, som beror på någon annan orsak än det olycksfall för vilket ersättning ska utbetalas, bör graden av bestående men fastställas endast för den skada som föranletts av olycksfallet. 5.5 Dödsfall genom olycksfall Om den försäkrade avlider på grund av olycksfall, utbetalas det avtalade försäkringsbeloppet. Beloppet betalas till de an höriga ifall inte annat överenskommits i förmånstagarförordnandet. Från ersättningen avdras engångsbeloppet för bestående men, som betalats med anledning av samma olycksfall Ersättning utbetalas dock inte, om den försäkrade avlider efter det att tre år förflutit från olycksfallet. 6. Sjukdom; skador som ersätts och begränsningar i samband därmed Sjukkostnadsförsäkringens ändamål är att i enlighet med punkterna ersätta vårdkostnader som under försäkringens giltighetstid uppstått till följd av den försäkrades sjukdom. 6.1 Skador som ersätts Med sjukdom avses sådant tillstånd som kräver läkarvård och som uppkommer utan den försäkrades avsikt på annat sätt än olycksfall. 6.2 Ersättning till följd av sjukdom Vårdkostnader ersätts enligt originalräkning eller -kvitto till den del de inte ersätts eller skulle ha ersatts med stöd av någon lag. Vårdkostnaderna per samma sjukdom ersätts högst intill det avtalade försäkringsbeloppet, samt villkorspunkten Ersättning av vårdkostnader förutsätter att undersökning och vård av sjukdom har ordinerats av läkare och att de enligt den allmänt godkända medicinska kunskapen är nödvändig för under sökningen och vården av sjukdomen. Vårdkostnaderna ska vara skäliga Som vårdkostnader till följd av sjukdom ersätts: Kostnader för av läkare ordinerade receptbelagda mediciner; d.v.s. försäkringen ersätter endast medicin som inte kan inhandlas utan recept Kostnader för av läkare ordinerad modersmjölkersättning som säljs på apotek med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Modersmjölkersättningen ska vara berättigad till FPA-ersättning och ersätts upp till 1 års ålder Avgifter till läkare, sjukskötare och sjukhus för undersöknings- eller vårdåtgärder som gäller den försäkrades sjukdom Hembesök av läkare och sjukvårdspersonal Vårddagsavgift för sjukhusvistelse ersätts högst enligt centralsjukhusavgiften i Finland Övriga kostnader för av läkare föreskrivna nödvändiga åtgärder för undersökning eller botande av sjukdom i under punkt 3.7 nämnda vårdinrättningar Psykoterapi ersätts p.g.a. psykiska besvär/sjukdom med remiss av läkare och under förutsättning att behandlingen utförs av en av Valvira godkänd psykoterapeut eller psykolog. Ersättning betalas för max 10 ggr. Om psykoterapi ges i form av par-, familje- eller gruppterapi ersätts bara den försäkrades andel av terapin Kostnader för medicinska hjälpmedel från den offentliga vården som hyra av kryckor och korsett Anskaffning av ögonlappar ordinerade av läkare för behandling av latöga Talterapi och dietist endast inom den offentliga vården Som vårdkostnader till följd av sjukdom ersätts inte: Kostnader som är äldre än ett år, räknat från dagen när kostnaden uppstod Om sjukdom bör anses har börjat och tydliga sjukdomssymptom även visat sig innan försäkringen trädde i kraft Om sjukdom föranleds av missbruk av alkohol, läkemedel eller bruk av narkotika Kostnader till följd av vård av beroende som orsakats av användning av rusmedel, alkohol, läkemedel, nikotin eller annat ämne eller vård av annat beroende Rese- och övernattningskostnader Inkomstbortfall eller andra indirekta kostnader Näringspreparat, vitaminer, spårämnen, mineralämnen, bassalvor, naturmedicinpreparat Hälsokostprodukter eller homeopatiska eller antroposofiska preparat Kostnader till följd av graviditet, förlossning, abort, missfall eller undersökning eller vård av barnlöshet eller komplikationer i anslutning till dessa Förhindrandet av graviditet eller preparat som används för att förhindra graviditet trots att de ordinerats för behandling av sjukdom Förebyggande vård, medicinbehandlingar eller vaccinationer 6 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

7 Hälsoundersökning eller kontroll som inte berör den försäkrades sjukdom Kostnader för synundersökningar, undersökningar, vård, reparation eller operation av försämrad synförmåga eller brytningsfel, eller anskaffande av glasögon eller kontaktlinser Vård till följd av Hiv-smitta eller aids Hålfotsinlägg samt övriga skoinlägg och specialbyggda skor Stöd och skenor för t.ex. fot-, knä- armbåge och handled Leukotape och övriga tape Alla hjälpmedel mot sängvätning Läkarintyg och utlåtanden Förälders kostnad på sjukhus Telefon- och måltidskostnader Tandvård, tandprotesvård eller vård av bettfel i andra fall än i samband med skador förorsakade av i punkt definierat olycksfall. Bettskena ersätts inte oavsett orsak Kosmetiska operationer, utom för korrigering av skada förorsakad av i punkt definierat olycksfall inom tre år från det skadan inträffade Fysioterapi eller annan därmed jämförbar vård, om vården orsakats av något annat än kroppsskada till följd av i punkt definierat olycksfall Rehabilitering Fotvård Kläder och övriga föremål som gått sönder i samband med sjukdomsfall Fakturerings- och fraktavgifter Stödstrumpor Pef-mätare Andra sådana kostnader som inte angetts i punkt Gruppolycksfallsförsäkringar 7.1 Gruppförsäkring Försäkringen kan beviljas som gruppförsäkring, varvid med samma försäkringsbrev försäkras minst tre personer. Försäkringen ersätter offentlig vård Försäkringsbeloppet är beräknat för varje försäkrad Dödsfallsersättningen betalas åt den försäkrades anhöriga och övriga ersättningar åt henne eller honom själv om inte annat avtalats. 7.2 Idrottsförsäkring för barn Försäkringen gäller under tävling, övervakad träning och under resor i samband med dessa både i hemlandet och utomlands. Försäkringen ersätter skäliga resekostnader. Försäkringen ersätter offentlig vård Ersättning utbetalas inte ifall olycksfallet ersätts med stöd av trafikförsäkringen eller det bör betraktas som arbetsolycksfall enligt olycksfallsförsäkringslagen. 7.3 Olycksfallsförsäkring för skolelever Försäkringen är i kraft under den egentliga skoltiden, under undervisning, gymnastik, raster samt vid deltagande inom ramen för skolans undervisningsplan i av skolan anordnade gemensamma idrottsevenemang, exkursioner, besök på utställningar, museer, fabriker osv. samt under resa rakaste vägen till och från skolan. Försäkringen ersätter skäliga resekostnader till personer under 20 år. Försäkringen ersätter offentlig vård. 7.4 Olycksfallsförsäkring för barn i dagvård Försäkringen omfattar alla barn i dagvård. Försäkringen är i kraft under tiden för dagvården samt under resa rakaste vägen till och från dagvårdsplatsen. Försäkringen ersätter skäliga resekostnader. Försäkringen ersätter offentlig vård. 7.5 Olycksfallsförsäkring för klubbmedlemmar Försäkringen omfattar alla barn i klubben. Försäkringen är i kraft under den egentliga vistelsen i klubben och under resa rakaste vägen till och från klubben. Försäkringen ersätter skäliga resekostnader. Försäkringen ersätter offentlig vård. 7.6 Olycksfallsförsäkring under vistelse på läger, exkursion och kurs Försäkringen är i kraft på läger, exkursion eller kurs samt under resa dit och återresa Om den försäkrade på grund av olycksfall, som hon eller han råkat ut för, på läkares ordination måste ändra sin reseplan eller återvända hem, ersätts därav föranledda extra inkvarteringsoch resekostnader samt kostnader för av försäkringsbolaget godkänd sjuktransport. Som kostnader för ändrad resa eller hemresa utbetalas högst tre gånger det vårdkostnadsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter offentlig vård Om den försäkrade avlider under resan till följd av olycksfall ersätts skäliga kostnader för hemtransport eller för begravning utomlands, dock högst tre gånger det vårdkostnadsbelopp som anges i försäkrings brevet. Försäkringen ersätter skäliga resekostnader Gäller för personer under 20 år och endast för läger, kurser och resor i Sverige och Finland. Ledare som är över 20 år kan ingå i försäkringen. 7.7 Olycksfallsförsäkring för frivillig brandkårs ungdomsavdelning Försäkringen omfattar alla i FBK:s matrikel upptagna medlemmar i kårens ungdomsavdelning, vilka är under 20 år, eller namngivna personer Försäkringen är i kraft på ungdomsavdelningens läger, övningar, tävlingar, förevisningar, vid idrottsövning som för siggår på brandverkets område under jour, i stafettuppdrag under brandsläckning samt under tur- och returresor, som hänför sig till dessa tillfällen. Försäkringen ersätter skäliga resekostnader. Försäkringen ersätter offentlig vård. 7.8 Försäkringsavtalslagens (FAL) stadganden som tillämpas på gruppförsäkring framgår av lagens 4 Alandias Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor ovan gäller därmed för gruppförsäkringar enbart vid tillämpliga delar. Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

8 Allmänna avtalsvillkor Rättigheter och skyldigheter som följer av lagen om försäkringsavtal. På försäkringsavtal tillämpas Lagen om försäkringsavtal (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållanden mellan kunden och försäkringsbolaget samt tredje mans rätt i vissa fall. I det följande återges en del av lagens centrala stadganden samt frågor som enligt lagen bör regleras i försäkringsvillkoren. På försäkringsavtal tillämpas också sådana stadganden i försäkrings avtalslagen som inte återges i det följande. 8. Vissa centrala begrepp Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Försäkringstagare är den som ingått försäkringsavtalet med försäkringsbolaget. Den försäkrade är den som är föremål för försäkringen. Försäkringsperiod är den för försäkringen avtalade giltighetstiden, vilken antecknats i försäkringsbrevet. Försäkrings avtalet fortsätter en avtalad försäkringsperiod i sänder, såvida inte någon dera avtalsparten säger upp avtalet. Premieperiod är den tidsperiod, för vilken premiebetalning har avtalats ske regelbundet. Försäkringsfall är den händelse till följd av vilken ersättning ur försäkringen betalas. 9. Lämnande av information innan försäkringsavtalet ingås 9.1 Försäkringsbolagets informationsplikt Försäkringsbolaget ska innan ett försäkringsavtal ingås ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för val av försäkring, såsom information om försäkringsbolagets egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När informationen lämnas ska försäkringssökanden också göras uppmärksam på väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Vid distansförsäljning av försäkringar ska därtill lämnas i konsumentskyddslagen 6 a kapitel avsedda förhandsuppgifter. Med distansförsäljning avses t.ex. försäljning av försäkringar per telefon eller nät. Om försäkringsbolaget eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen eller givit henne eller honom felaktiga eller vilseledande uppgifter, avses försäkringen gälla med det innehåll försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information hon eller han fått. 9.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen meddelas ge korrekta och fullständiga svar på försäkrings bolagets frågor vilka kan vara av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringstagaren och den för säkrade ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som hon eller han lämnat försäkringsbolaget och som hon eller han konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av ovannämnda plikt har förfarit svikligen är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. Försäkringsbolaget är fritt från ansvar, om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt och försäkringsbolaget inte överhuvudtaget skulle ha beviljat försäkring i det fall att det hade fått korrekta och fullständiga svar. Om försäkringsbolaget skulle ha beviljat försäkring men endast mot högre premie eller annars på andra villkor än de avtalade, begränsas försäkringsbolagets ansvar till vad som motsvarar den avtalade premien eller de villkor enligt vilka försäkringen skulle ha beviljats. Om de ovannämnda påföljderna av åsidosättande av upplysningsplikten skulle leda till uppenbar oskälighet för försäkringstagaren eller någon annan som är berättigad till försäkringsersättning kan påföljderna jämkas. 10. Ansvarets inträdande och försäkringsavtalets giltighet 10.1 Ansvarets inträdande Försäkringsbolagets ansvar inträder när försäkringsbolaget eller försäkringstagaren ger eller sänder ett antagande svar på den andra avtalspartens anbud, om ingen annan tidpunkt har avtalats enskilt med försäkringstagaren. Om försäkringstagaren till försäkringsbolaget har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan och det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter att ansökan överlämnades eller avsändes. En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till försäkringsbolagets representant anses ha överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget. Om det inte finns utredning om vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan Grunder för beviljande av personförsäkring Premien och de övriga avtalsvillkoren bestäms på grundval av den försäkrades hälsotillstånd vid den tidpunkt då ansökningshandlingarna lämnades in eller sändes till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget får inte avslå en ansökan om personförsäkring på den grunden att ett försäkringsfall har inträffat eller att hälsotillståndet hos den person, för vilken försäkring söks, har försämrats efter det att ansökningshandlingarna lämnats in eller sänts till försäkringsbolaget. 8 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

9 10.3 Försäkringsavtalets giltighet Försäkringsavtalet gäller efter den första försäkringsperiodens utgång för en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller försäkringsbolaget säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också av andra orsaker, vilka nämns senare i punkterna 11.2 och Premie 11.1 Premiebetalning Premien ska betalas inom en månad från det att försäkringsbolaget sänt en premiefaktura till försäkringstagaren. Den första premien behöver dock inte betalas förrän försäkringsbolagets ansvar inträtt. Senare premier behöver inte betalas före den a vtalade premieperiodens eller försäkringsperiodens början. Om försäkringsbolagets ansvar delvis inträder senare behöver premien för denna del av ansvaret inte betalas förrän ansvaret inträtt. Om försäkringstagarens betalning inte täcker försäkringsbolagets alla premiefordringar har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska avkortas med det belopp hon eller han betalar. I fall försäkringstagaren inte anger ordningen ska betalningarna hänföras till de först förfallna premierna Dröjsmål med premien Om försäkringstagaren har försummat att betala premien inom ovan i punkt 11.1 avsedd tid har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet avsändes. Om försäkringstagaren betalar premien före uppsägningstidens utgång upphör försäkringen likväl inte när uppsägningstiden löper ut. Försäkringsbolaget ska nämna denna möjlighet i uppsägningsmeddelandet. Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter uppsägningstidens utgång. I uppsägningsmeddelandet ska också nämnas möjligheten att försäkringen fortsätter att gälla en viss tid. Om premien inte betalas inom ovan i punkt 11.1 avsedd utsatt tid ska för dröjsmålstiden betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen Återupplivning av personförsäkring som upphört att gälla Om en försäkring har upphört att gälla på grund av att någon annan än den första premien inte betalts, träder den på nytt i kraft, om försäkringstagaren betalar premien inom sex månader efter att försäkringen upphört. Försäkringsbolaget ska nämna denna möjlighet i uppsägningsmeddelandet. Adressuppgifternas riktighet svarar försäkringstagaren för. Om försäkringen träder i kraft på nytt vidtar försäkringsbolagets ansvar dagen efter att premien betalats Återbetalning av premie efter att avtalet upphört Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt har försäkringsbolaget rätt till premie endast för den tid under vilken dess ansvar varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien ska återbetalas till försäkringstagaren. Premie återbetalas dock inte, om i ärendet förfarits svikligt i situationer som avses i punkt 9.2. Den premie som ska återbetalas bestäms på basen av den uppburna risken i förhållande till hela risken och försäkringstiden/ -perioden. Premiebelopp på mindre är 8 EUR behöver inte återbetalas separat. 12. Lämnande av information under avtalets giltighetstid 12.1 Försäkringsbolagets informationsplikt Efter att försäkringsavtalet ingåtts ska försäkringsbolaget till försäkringstagaren överlämna försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Under försäkringens giltighetstid ska försäkringsbolaget årligen informera försäkringstagaren om försäkringsbelopp och andra sådana omständigheter beträffande försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren (årsmeddelande). Om försäkringsbolaget eller dess representant under försäkringens giltighetstid har givit försäkringstagaren bristfällig, oriktig eller vilseledande information, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information hon eller han fått, om denna bristfälliga, oriktiga eller vilseledande information kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som försäkringsbolaget eller dess representant efter ett inträffat försäkringsfall har gett om en framtida ersättning Försäkringstagarens upplysningsplikt vid riskökning Om det i de omständigheter som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks och som är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar har skett förändringar som innebär riskökning, t.ex. ifråga om den försäkrades yrke, fritidsintressen eller boningsort, eller om annat försäkringsskydd upphört, ska försäkringstagaren underrätta försäkringsbolaget därom. Försäkringstagaren ska underrätta försäkringsbolaget om en sådan förändring senast en månad efter det att hon eller han erhållit det första årsmeddelandet efter förändringen. Om förändring i hälsotillståndet behöver inte meddelas. Försäkringsbolaget ska på minna försäkringstagaren om denna skyldighet i årsmeddelandet. Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa åsidosätter sin upplysningsskyldighet om riskökning är försäkringsbolaget fritt från ansvar, ifall bolaget inte skulle ha hållit försäkringen i kraft. Om försäkringsbolaget hade fortsatt försäkringen mot en högre premie eller på andra villkor, begränsar sig försäkringsbolagets ansvar till vad som hade motsvarat premien eller de villkor enligt vilka försäkringen skulle ha fortsatts. Om ovannämnda påföljderna av åsidosättande av upplysningsplikten skulle leda till uppenbar oskälighet för försäkringstagaren eller någon annan som är berättigad till försäkringsersättning, kan påföljderna jämkas. Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

10 13. Förorsakande av försäkringsfall 13.1 Förorsakande av försäkringsfall Försäkringsbolaget är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligen. Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet kan försäkringsbolagets ansvar minskas enligt vad som är skäligt med beaktande av förhållandena Försäkringsfall förorsakat av den som är berättigad till försäkringsersättning Om någon annan som är berättigad till försäkringsersättning än den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligen är försäkringsbolaget fritt från ansvar gentemot honom. Den som har förorsakat ett försäkringsfall av grov oaktsamhet eller i en sådan ålder eller ett sådant sinnestillstånd att hon eller han inte skulle kunna dömas till straff för brott, kan få ut försäkringsersättningen eller en del av den endast om detta anses skäligt med beaktande av de förhållanden under vilka försäkringsfallet har förorsakats. Om den försäkrade har avlidit ska den del av försäkringsersättningen som inte utbetalas till den eller dem som förorsakat försäkringsfallet utbetalas till de övriga ersättningsberättigade. 14. Otillräknelighet och nödläge Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa den ovannämnda punkten 13, om den försäkrade när hon eller han förorsakade ett försäkringsfall eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller räddningsplikt var yngre än 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att hon eller han inte skulle ha kunnat dömas till straff för brott. Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkterna 12 och 13 om den försäkrade när hon eller han förorsakade riskökningen eller försäkringsfallet eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller räddningsplikten handlade i syfte att förhindra person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras. 15. Förmånstagarförordnande 15.1 Förmånstagare Försäkringstagaren har rätt att förordna en person (förmånstagare) som i stället för henne, honom eller den försäkrade har rätt till försäkringsersättningen. Försäkringstagaren kan ändra eller återkalla förmånstagarförordnandet, om något försäkringsfall där förordnandet är avsett att tillämpas inte har inträffat. Om ett förmånstagarförordnande är i kraft, ingår en försäkringsersättning som ska betalas med anledning av den försäkrades död inte i hennes eller hans dödsbo. En försäkringsersättning ingår i den försäkrades dödsbo, om det inte finns något förmånstagarförordnande och det i försäkringsvillkoren inte bestämts att ersättningen ska betalas till försäkringstagaren Förmånstagarförordnandets form Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det är utan verkan, om försäkringsbolaget inte skriftligen har underrättats om saken. 16. Ersättningsförfarande 16.1 Ersättningssökandens skyldigheter Den som söker ersättning ska till försäkringsbolaget överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Dylika är t.ex. de handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras, huruvida ett försäkringsfall inträffat, hur stor skada som uppkommit och till vem ersättningen ska utbetalas. Den som söker ersättning är skyldig att införskaffa de utredningar som hon eller han bäst får tillgång till, dock med beaktande även av försäkringsbolagets möjligheter att införskaffa utredningar. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ersättning förrän det erhållit ovannämnda utredningar. Om den som söker ersättning efter ett försäkringsfall svikligen har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga uppgifter, vilka är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar, kan ersättningen nedsättas eller förvägras enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna Preskription av rätt till ersättning Försäkringsersättning ska sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljden med anledning av försäkringsfallet. Ersättningsanspråket ska i varje händelse framläggas inom tio år från det att försäkringsfallet inträffat eller från det att skadepåföljden uppkommit. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. Om ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning Försäkringsbolagets skyldigheter Efter inträffat försäkringsfall ska försäkringsbolaget till den som söker ersättning, t.ex. till den försäkrade eller förmånstagaren, lämna uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid ansökan om ersättning. Eventuella förhandsuppgifter till ersättningssökanden om framtida ersättning, ersättningsbelopp eller sätt att betala ersättningen inverkar inte på prestationsskyldigheten enligt försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget ska med anledning av ett inträffat försäkringsfall utan dröjsmål och senast en månad efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för ut redandet av dess ansvar betala ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddela att någon ersättning inte betalas. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, ska försäkringsbolaget dock betala den ostridiga delen av ersättningen inom ovan angiven tid. Försäkringsbolaget ska när försäkringsersättning betalas till en omyndig underrätta förmyndarmyndigheten i den omyndiges hemkommun, om ersättningen innefattar annat än ersättning för kostnader eller förmögenhetsförluster, ifall ersättningens totalbelopp är större än EUR. På försenad ersättning ska försäkringsbolaget betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/82). 10 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

11 16.4 Kvittning I enlighet med allmänna kvittningsförutsättningar kan från ersättningen avdras obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar som försäkringsbolaget har. 17. Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut Försäkringstagaren eller ersättningssökanden har till sitt förfogande olika medel att få försäkringsbolagets beslut ändrat. Hon eller han har rätt att väcka talan mot försäkringsbolaget. Före det kan hon eller han hos Försäkrings- och finansrådgivningen be om råd och handledning eller hos nämnder anhålla om en rekommendation om avgörande. Behandling vid nämnd hindrar inte att talan väcks. Däremot tar nämnderna inte upp till behandling ett ärende som har behandlats eller anhängiggjorts vid domstol Självrättelse Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden misstänker ett fel i försäkringsbolagets ersättningsbeslut eller i något annat beslut har hon eller han rätt att få närmare information om de omständigheter som har lett fram till avgörandet. Försäkringsbolaget ska korrigera beslutet, om nya utredningar ger anledning därtill Försäkrings- och finansrådgivningen och nämnder som utfärdar rekommendationer om avgöranden Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan hon eller han be om råd och handledning hos Försäkrings- och finansrådgivningen Fine. Det är ett opartiskt organ som har till uppgift att ge konsumenterna råd i försäkrings- och ersättningsärenden. Försäkringsbolagets beslut kan hänskjutas till Försäkringsnämnden, som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Nämnden har till uppgift att ge rekommendationer om avgöranden i tvister som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor i försäkringsförhållanden. Försäkringsbolagets beslut kan också hänskjutas till Konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om avgöranden med stöd av konsumentskyddslagstiftningen. Rådgivningsservicen och nämndernas utlåtanden erhålls gratis Tingsrätt Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden inte nöjer sig med försäkringsbolagets beslut, kan hon eller han väcka talan mot försäkringsbolaget. Talan kan väckas antingen vid tingsrätt på partens hemort i Finland eller vid tingsrätt på försäkringsbolagets hemort eller på skadeorten, såvida inte annat följer av Finlands internationella avtal. Talan med anledning av försäkringsbolagets beslut ska väckas inom tre år efter att parten fått skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och om denna tidsfrist. Efter att tidsfristen löpt ut föreligger inte längre rätt att väcka talan. Behandling i nämnd avbryter preskriptionstiden för rätten att väcka talan. 18. Försäkringsbolagets regressrätt Den försäkrades rätt att av för skadan ansvarig ersättnings ansvarig tredje man kräva ersättning för kostnader och förmögenhetsförluster som orsakats av sjukdom eller olycksfall övergår till försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp som bolaget betalat. Om skadan har förorsakats av tredje man i egenskap av privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller annan med dessa enligt skadeståndslagens 3 kapitel jämställbar person, uppkommer för försäkringsbolaget regressrätt gentemot den ifrågavarande personen endast om hon eller han förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om hon eller han är ersättningsansvarig oberoende av oaktsamhet. 19. Ändring av försäkringsavtal 19.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringsperioden ändra premien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de nya förhållandena om: 1 försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin i punkt 9.2 avsedda upplysningsplikt och försäkringsbolaget, om korrekta och fullständiga upplysningar hade lämnats, skulle ha beviljat försäkring endast mot högre premie eller annars på andra villkor än de avtalade, 2 försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligen vid uppfyllandet av sin i punkt 9.2 avsedda upplysningsplikt och försäkringen trots detta, på grund av jämkning av påföljderna av åsidosättandet, enligt punkt 9.2 är bindande för försäkringsbolaget eller 3 det under försäkringsperioden, i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för försäkringsbolaget när avtalet ingicks har skett en sådan förändring som avses i punkt 12.2 och försäkringsbolaget skulle ha beviljat försäkring endast mot högre premie eller annars på andra villkor i det fall att den med den försäkrade förknippade omständigheten skulle ha svarat mot förändringen redan då försäkringen beviljades. Efter att ha fått kännedom om ovannämnd omständighet ska försäkringsbolaget utan obefogat dröjsmål sända ett meddelande till försäkringstagaren om att premien eller villkoren ändrats. I meddelandet ska nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod Anmälningsförfarande Försäkringsbolaget har rätt att inför övergången till ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkoren, premien och övriga avtalsvillkor, när grunden för ändringen utgörs av: ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrofartad olycka) förändring i det index som försäkringen är bunden vid (index nämnt i försäkringsbrevet och i Indexvillkor A i försäkringsvillkoren) förändring i försäkringens skadekostnad Försäkringsbolaget har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor

12 Om försäkringsbolaget företar ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet ska bolaget i samband med premiefakturan sända försäkringstagaren ett meddelande om hur premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet ska nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod, eller om premieperioden är kortare än ett år eller om det inte avtalats om någon premieperiod, vid ingången av det kalenderår som först följer sedan en månad förflutit från det meddelandet avsändes Ändring som förutsätter att försäkringen sägs upp Om försäkringsbolaget ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än sådana som nämnts i punkt eller om bolaget slopar en kraftigt marknadsförd förmån ur försäkringen, ska försäkringsbolaget säga upp försäkringen att upphöra när försäkringsperioden går ut. Uppsägningen ska ske skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång. 20. Försäkringsavtalets upphörande 20.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringstagare har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen ska ske skriftligen, annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angivit något datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden, om: 1 försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin i punkt 9.2 avsedda upplysningsplikt och försäkringsbolaget inte överhuvudtaget skulle ha beviljat försäkring, om korrekta och fullständiga upplysningar hade lämnats, 2 försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligen vid uppfyllandet av sin i punkt 9.2 avsedda upplysningsplikt och försäkringsavtalet trots detta med stöd av ifrågavarande punkt är bindande för försäkringsbolaget, 3 det under försäkringsperioden, i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för försäkringsbolaget när avtalet ingicks har skett en sådan förändring som avses i punkt 12.2 och försäkringsbolaget inte skulle ha beviljat försäkring i det fall att den med den försäkrade förknippade omständigheten skulle ha svarat mot förändringen redan då försäkringen beviljades, 4 den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligen, 5 den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringsbolaget ska efter att ha fått vetskap om uppsägningsgrunden utan obefogat dröjsmål säga upp försäkringen skriftligen. I uppsägningsmeddelandet ska uppsägningsgrunden nämnas. Försäkringen upphör att gälla en månad efter att meddelandet har avsänts. Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen på grund av underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen vid premieperiodens utgång Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid premieperiodens utgång. Om premieperioden är kortare än ett år eller om det inte avtalats om någon premieperiod har försäkringsbolaget på motsvarande sätt rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid kalenderårets utgång. Uppsägningen ska ske skriftligen senast en månad före premieperiodens utgång eller, om det inte avtalats om någon premieperiod, senast en månad före kalenderårets utgång. I meddelandet ska uppsägningsgrunden nämnas. Försäkringen kan dock inte sägas upp av den anledningen att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter att försäkringen tecknades eller av den anledningen att ett försäkringsfall har inträffat. 21. Andra frågor som behandlas i lagen om försäkringsavtal I lagen om försäkringsavtal finns stadganden också om följande frågor: Tillämpningsområde (1 ) Bestämmelsernas tvingande karaktär (3 ) Fall där oriktiga upplysningar eller riskökning saknar betydelse (35 ) Begränsning av ansvaret i vissa fall (37 ) Premiebetalning genom bank (44 ) Preskription av premiefordran (46 ) Förmånstagarförordnandets återgång (49 ) Tolkning av förmånstagarförordnande (50 ) Meddelande till Panträttsinnehavaren och den som får utfästelse om ett förmånstagarförordnande (53 ) Utmätning vid olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring (55 ) Återvinning till konkursbo vid personförsäkring (56 ) Betalning till fel person (71 ) FörsäkringsAKTIEBOLAGET Alandia Ålandsvägen 31, Mariehamn, tel , fax , FO-nummer alandia.com

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar rättsskyddsförsäkring för ytk-yhdistys ry sida 1 Syftet med försäkringen 4 2 Försäkringstagare och försäkrade 4 3 Försäkringsperiod

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta

VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk. Hjerta VILLKOR 2013 Sjukvårdsförsäkring EXTRA med och utan självrisk Hjerta Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 4 VAD SOM ÄR FÖRSÄKRAT...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas sjukvårdsförsäkring olycksfall senior i Bliwa KORT OM FÖRSÄKRINGEN Ledarnas sjukvårdsförsäkring - olycksfall i Bliwa är en gruppersonförsäkring som

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård 4 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för tjänster som anvisas av If samt för kostnader för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden och då behandling påbörjas inom tolv månader från försäkringsfallets

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1996

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version

Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version Information om förändringar i Gruppvillkor från 2009 års version till 2011 års version ALLMÄNNA VILLKOR DEFINITIONER har lyfts ut till en egen punkt längst bak i produktvillkoret. De flesta definitioner

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 09 BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006 103 969 1 10.05 400 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING... 3 ES 1 SYFTE... 3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...

Läs mer

Villkor If Privatsjukvård BAS OCH EXTRA 2009-04-01

Villkor If Privatsjukvård BAS OCH EXTRA 2009-04-01 Villkor If Privatsjukvård BAS OCH EXTRA 2009-04-01 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 4 1.1 ANSLUTNING UPPHÖR... 4 1.2 RÄTT ATT ANSÖKA OM FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRAN... 5 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet

Försäkringsvillkor. Inkomstförsäkring. vid ofrivillig arbetslöshet Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01 Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2016 01 01 2/17 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringarnas giltighet...4 Sport och idrott...4 Vistelse

Läs mer

Flygolycksfallsförsäkring

Flygolycksfallsförsäkring Flygolycksfallsförsäkring Form QAVPA04905SE QBE Nordic Aviation Insurance A/S Vester Farimagsgade 7 Phone: (+45) 33 45 03 00 CVR-no.: 28 11 51 72 DK-1606 Copenhagen V Fax: (+45) 33 13 06 01 E-mail: info@nff.aero

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser

Adoptionslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Adoption av personer som uppnått myndighetsåldern. Allmänna bestämmelser I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Adoptionslag Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2012 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syftet med adoption Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:2 2016-01-01. Sjukvård med remisskrav

ALLMÄNNA VILLKOR 81:2 2016-01-01. Sjukvård med remisskrav ALLMÄNNA VILLKOR 81:2 2016-01-01 Sjukvård med remisskrav 2 Sjukvård 81:2 Sjukvård 81:2 3 SJUKVÅRD 81:2 INNEHÅLL A. GRUPPFÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var gäller försäkringen? 6 Begreppsförklaringar avseende

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS

Särskilt Personskadeskydd SPS Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2011-07-01 [Titel 3] Sid 2 (11) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Sn 23.10.2014 Bilaga A-108 Stöd för närståendevård Principer Arvoden Anvisningar Information Gällande från 01.01.2015 INLEDNING Principerna för stöd för närståendevård i Lemlands kommun är utarbetade enligt

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring

Försäkringsvillkor. Hundförsäkring Försäkringsvillkor Hundförsäkring Gäller från och med 1 maj 2016 Folksam 106 60 Stockholm 0771-950 950 folksam.se 2 Innehåll Översiktlig information...4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring Bas...5 1. Vem

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 NOVEMBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från 1 november 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4 1.1 Den

Läs mer

Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2007

Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2007 Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Gäller från och med 1 januari 2007 2 Omslagsfoto Johan Persson 3 Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64920 Detta är en

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01

Villkor Säker Person. Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring. Gäller från 2013-01-01 Villkor SP 610:2 Villkor Säker Person Olycksfallsförsäkring för medhjälpare Olycksfallsförsäkring för småhusarbete Kundolycksfallsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2325436 Organisationsnr: 212000-0589 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Eksjö kommun

Läs mer

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS

GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GJENSIDIGE GRAVID & GRAVID PLUS GÄLLER FRÅN 1 FEBRUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Gjensidige Gravid och Gravid Plus Gäller från 1 februari 2010 Innehållsförteckning A. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Livförsäkring med traditionell förvaltning

Livförsäkring med traditionell förvaltning 2003-10-01 Allmänna villkor för Livförsäkring med traditionell förvaltning LFAB 03180 Utg 03 03-09 Form & Profil 1 Försäkringsgivare...........................1 2 Försäkringstagare...........................1

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2810893 Organisationsnr: 212000-1132 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lunds kommun

Läs mer

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Innehåll sida 3 6 ALANDIAS PRIVAT OLYCKSFALLS - FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Utredning av olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De försäkrade

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer