BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG"

Transkript

1 YH 09 BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING... 3 ES 1 SYFTE... 3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT Byggnader Lösöre Tilläggsinvesteringar... 3 ES 3 SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER DEM Brand Värme, rök och sot Åskslag Elektriskt fenomen Explosion Utlösning av släckningsanordning Inbrott Rån Läckage Storm... 4 ES 4 TILLÄGGSSKADOR... 4 ES 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 ES 6 VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER Egendomens försäkringsbelopp Försäkringsbeloppets betydelse Ersättningens omfattning Självrisk Beräkning av egendomens värde och skadebeloppet vid sakskada Ersättningsbelopp Utbetalning av ersättning Restvärde av byggnad Andra ersättningsbestämmelser... 6 ES 7 INDEXVILLKOR Indexjustering av försäringsbeloppet per försäkringsperiod Försäkringsbelopp vid skadetidpunkten Indexvillkor för självrisken... 6 ES 8 DUBBELFÖRSÄKRING... 6 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR... 7 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP... 7 YL 2 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS Pohjolas informationsplikt Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Åsidosättande av upplysningsplikten... 7 YL 3 INTRÄDANDET AV POHJOLAS ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHET Pohjolas ansvar inträder Försäkringsavtalets giltighet... 7 YL 4 PREMIE Premiebetalning Dröjsmål med premien Betalning av försenad premie Återbetalning av premie Kvittning mot premie som skall återbetalas... 8 YL 5 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID Pohjolas informationsplikt Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning... 8 YL 6 SKYLDIGHET ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA UPPKOMST AV SKADA Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter Skyldighet att avvärja och begränsa en skada... 8 YL 7 FÖRORSAKANDE AV SKADA... 8 YL 8 IDENTIFIKATION... 8 YL 9 OTILLRÄKNELIGHET OCH NÖDLÄGE... 8 YL 10 ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Ersättningssökandens skyldigheter Preskription av rätt till ersättning Pohjolas skyldigheter Kvittning mot försäkringsersättning... 9 YL 11 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING Överförsäkring och berikandeförbud Underförsäkring... 9 YL 12 KRIG OCH KÄRNSKADA... 9 YL 13 SÖKANDE AV ÄNDRING I POHJOLAS BESLUT... 9 YL 14 POHJOLAS REGRESSRÄTT Pohjolas regressrätt gentemot tredje man Pohjolas regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade... 9 YL 15 ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod... 9 YL 16 FÖRSÄKRINGSAVTALETS UPPHÖRANDE Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Pohjolas rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden Pohjolas rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång Ägarbyte YL 17 TREDJE MANS RÄTT Övriga försäkrade, till förmån för vilka egendomsförsäkringen gäller Den försäkrades ställning när en skada har inträffat Företrädesrätt till ersättning Läs särskilt de villkorspunkter som är trykcta i kursivstil 2

3 BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR Försäkringen innehåller sakförsäkring (ES) samt allmänna avtalsvillkor (YL). ES SAKFÖRSÄKRING ES 1 SYFTE Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola (nedan benämnt försäkringsbolag) förbinder sig att enligt dessa villkor samt de allmänna avtalsvillkoren (YL) ersätta direkta sakskador som förorsakas försäkringsobjektet av en sådan plötslig och oförutsedd skada som anges i punkt 3 samt de i villkoren separat nämnda övriga kostnaderna. ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT Försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknad egendom på den plats (försäkringsstället) som anges i försäkringsbrevet Byggnader Försäkringsobjekt är den byggnad som anges i försäkringsbrevet. Till byggnaden hör för dess användning avsedda ursprungliga eller motsvarande eller senare i hela byggnaden och av samma klass fast installerade - konstruktioner, inventarier och ytbeläggningar, - värme-, kyl-, vattendistributions-, vattenavlopps-, inre regnvattenavlopps-, luftkonditionerings-, övervaknings-, dataöverförings- och övriga liknande maskiner, anordningar och apparater, samt ledningar, rör, kanaler och behållare som hör till dem. Dessutom omfattar byggnaden av försäkringstagaren ägda eller annars på hans risk och i byggnadens bruk befintliga - fasta vatten-, avlopps-, värme-, olje-, gaseller ångledningar och elledningar utanför byggnaden fram till en allmän anslutning, Till byggnaden hör inte - grunden under byggnadens bottenbjälklag och grundsulor, eller armering därav, och inte heller - annan mark på fastigheten Andra försäkringsobjekt Av försäkringstagaren ägda eller annars på hans risk och i byggnadens bruk befintliga - fasta sedvanliga konstruktioner utanför byggnaden, dock inte utan särskilt omnämnande bil-, avfalls- och andra skärmtak som är större än 40 m 2, - sedvanliga arbetsmaskiner och redskap för fastighetens skötsel, såsom arbetsmaskiner som manövreras gående samt bränslen, och - inventarier avsedda för gemensamt bruk av privathushåll Försäkringen omfattar inte - konstruktioner som byggnadens eller lägenhetens användare har byggt eller anordningar som han har installerat, ens i det fall att de är fast installerade, - konstruktioner som aktieägaren i ett bostadsaktiebolag är skyldig att underhålla utom lägenhetens sedvanliga, fast installerade inventarier och ytbeläggningar, - konstruktioner, anordningar, ledningar och rörledningar som enbart används för affärsverksamhet som bedrivs i byggnaden, eller konstruktioner, anordningar, ledningar och rörledningar i anslutning till maskiner och anläggningar som används i byggnaden, och inte heller - motorfordon. 2.2 Lösöre Försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknad egendom på den plats (försäkringsstället) som anges i försäkringsbrevet. Följande egendomsposter är inte försäkringsobjekt, om inte en separat överenskommelse ingås och en anteckning därom införs i försäkringsbrevet - annan än försäkringstagaren tillhörig egendom, såsom leasad eller annan hyrd egendom, - data och program som ingår i datamedier, - ritningar, arkiv, modeller, formar, manuskript och handlingar, - fordon och anordningar som drivs eller framförs med maskinkraft och inte heller deras utrustning, - luftfartyg, - registreringspliktiga fartyg och registreringspliktiga båtar, och inte heller - pengar, värdefulla samlingar och värdepapper, varmed även avses oanvända frimärken och kuponger, - lotter, växlar, checkar och liknande fordringsbevis, - växter och djur Tilläggsinvesteringar Försäkringsobjekt är också de byggnadsoch maskininvesteringar som görs under försäkringsperioden med de begränsningar som nämns nedan i punkt 7.2. ES 3 SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER DEM 3.1 Brand Försäkringen ersätter skador som förorsakas av eld som har kommit lös. Försäkringen ersätter inte skador på föremål som har utsatts för värme. 3.2 Värme, rök och sot Försäkringen ersätter skador som förorsakas av en plötslig och oförutsedd utströmning av värme, sot eller rök från en värmeapparat eller från ett brinnande eller varmt föremål. 3.3 Åskslag Försäkringen ersätter skador som förorsakas av direkt åskslag eller genom överspänning till följd av åskslag. 3.4 Elektriskt fenomen Försäkringen ersätter skador på elektriska anordningar, om ett elektriskt fenomen i anordningen förorsakar skadan. Elektriska fenomen är kortslutning, genomslag eller annan elektrisk urladdning som skadar den elektriska anordningens isoleringar med permanent verkan. Till skillnad från vad som sägs nedan i punkt ES 4 om bestämmelserna för ersättning av tilläggsskador ersätter försäkringen inte sådana skador som förorsakas annan egendom till följd av enbart en elfenomenskada. Sådana tilläggsskador kan ersättas bara om de förorsakas av något annat fenomen, såsom brand, explosion eller läckage, som inträffar i samband med samma händelse och som ersätts ur försäkringen. Försäkringen ersätter inte skador som beror på avbrott i eldistributionen eller variationer i elströmmens kvalitet. 3.5 Explosion Försäkringen ersätter skador som förorsakas av en explosion. Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av - inre spänning, tätning som lossnat eller hydrauliskt tryck, 3

4 - att sprängämnen som tillhör en offentlig inrättning exploderar, - yrkesmässigt sprängnings- eller schaktningsarbete (en skada som annars omfattas av försäkringen ersätts emellertid till den del som försäkringstagaren kan bevisa att den ansvariga parten inte kan fullgöra sin ersättningsskyldighet), - skador på en förbränningsmotor på grund av en explosion i densamma, och inte heller - skador på ett slutet och tryckhåll fast kärl, anordning, rör eller behållare som har innehållit gas eller ånga, om inte skadeorsaken är ett plötsligt och oförutsett exceptionellt övertryck. 3.6 Utlösning av släckningsanordning Försäkringen ersätter skador som förorsakas av att en släckningsanordning plötsligt och oförutsett utlöses. 3.7 Inbrott Försäkringen ersätter sådana skador i en i försäkringsbrevet antecknad byggnad eller lägenhet som uppkommit till följd av tillgrepp eller skadegörelse om någon - bryter sig in och därvid skadar konstruktioner och lås, eller - tränger sig in med nyckel som har tillgripits vid ett rån eller vid ett sådant inbrott som beskrivs ovan. 3.8 Rån Försäkringen ersätter skador till följd av tillgrepp, då våld eller direkt hot om våld mot person används vid tillgreppet (jfr strafflagen kapitel 31 1 och 2). 3.9 Läckage Försäkringen ersätter skador som förorsakas genom läckage av vätska, ånga eller gas. Dessutom ersätter försäkringen skador som vid en läckageskada har förorsakats den vätska, ånga eller gas som har läckt ut, om det aktuella ämnet är försäkringsobjekt. En förutsättning är att ämnet har strömmat ut plötsligt, oförutsett och direkt - ur byggnadens egen fasta vattenledning, avloppsledning, värmeledning, ång, gas eller oljeledningar, oljebehållare, inre regnvattenavlopp, bubbelpool- eller simbassängsrörledning, - ur rörledningar som hör till en fast maskin eller anordning - ur fasta förvaringskärl för ämnet. Dessutom ersätter försäkringen plötsligt vätskeläckage i byggnadens konstruktioner ur en anordning som tillhör en i bostadsfastigheten bosatt person. Härvid förutsätts dock att anordningen har anslutits till ledningsnätet med ett godkänt anslutningsdon och en godkänd avstängningsventil, samt att användaren inte förfarit vårdslöst. Försäkringen ersätter inte - skador genom utströmning av regn eller smältvatten ur takrännor, byggnadens yttre regnvattenavlopp, stuprör eller motsvarande, - skador förorsakade av kondensvatten, - skador genom att vatten vid regn, snösmältning eller översvämning tränger ut ur en avloppsbrunn eller avloppsledning, - skador förorsakade av läckage ur ett avloppsrör eller en avloppsventil till ett kar eller en bassäng - skador till följd av att en kommunal eller annan allmän vatten- eller avloppsledning skadats eller tilltäppts, - fuktskador såsom röta, svampbildning eller lukt, - skador genom utströmning av vätska ur ett fast ledningsnät innan detta har godkänts för ibruktagning, - skador till följd av att vätska tränger ut genom konstruktionernas vattenspärrar eller i fogarna mellan rörledningar och konstruktioner, till exempel mellan golvbrunnen och flänsringen, - skador på ledningsnät, manöverdon eller isoleringar i dem Storm Försäkringen ersätter skador till följd av storm. Storm råder när vindens hastighet är minst 20 meter per sekund. Försäkringen ersätter inte - skador på utvändiga väggbeklädnader eller fönster, dörrar, antennanläggningar och fastighetens sedvanliga konstruktioner ersätts bara om skadan förorsakas av ett kullblåst träd eller av något annat föremål som stormen har ryckt loss. - skador som förorsakas av sjögång, en förskjutning i isen, isens eller snöns tyngd, översvämning eller höjning av vattenståndet - skador på bryggor, - skador på lösöre som förvaras utomhus, och inte heller - skador på lösöre, om de inte har uppkommit i samband med stormskador på byggnaden. ES 4 TILLÄGGSSKADOR Försäkringen ersätter dessutom - skador till följd av att egendomen, på grund av de omständigheter som råder vid ett i övrigt ersättningsgillt skadefall, har stulits, förkommit eller skadats, samt - skador som förorsakas av köld eller hetta, regn eller annat dylikt, om skadan är en direkt och oundviklig följd av ett ersättningsgillt skadefall. ES 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Försäkringstagaren skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet samt säkerhetsföreskrifterna nedan (se punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren). 5.1 Vid heta arbeten skall de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet iakttas. Heta arbeten är arbeten där det förekommer gnistor eller där gaslågor, annan öppen eld eller varmluftsfläkt används. 5.2 Fönster, dörrar och övriga öppningar till förvaringsplatserna skall med tanke på inbrott och stöld vara stängda på ett tillförlitligt sätt. Skydd och lås skall dessutom uppfylla de krav på byggtekniskt inbrottsskydd som anges i försäkringsbrevet och som är en bilaga till detta. 5.3 Dörrarna till kassaskåp eller kassavalv skall låsas efter användning och nycklarna till dem får inte förvaras i samma lägenhet. 5.4 Kassaapparater och kassaskrin skall olåsta och öppna lämnas i stängda förvaringsutrymmen. 5.5 Anslutningen mellan rörledningen och en anordning skall följa tillverkarens eller importörens samt myndigheternas bestämmelser och anvisningar. 5.6 Gods som förvaras i den nedersta källarvåningen skall ställas på minst 10 cm höjd över golvytan. Med en källarvåning avses ett våningsutrymme vars golv helt eller delvis ligger minst en meter under markytan. 5.7 Försäkringstagaren skall omsorgsfullt underhålla byggnadens ledningsnät och skydda den mot frost. Vattnet skall tömmas ur ledningsnätet när byggnaden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och tillsyn under den kalla årstiden. 5.8 Försäkrade maskiner skall underhållas på det sätt som importören eller tillverkaren förutsätter eller rekommenderar. Serviceåtgärder skall registreras. 5.9 Minst en gång per vecka skall minst två uppdaterade säkerhetskopior utöver originalen tas av system- och tillämpningsprogramvara samt data på magnetband, magnetskiva eller något liknande datamedium. En kopia skall förvaras i ett för datamedier avsett brandsäkert säkerhetsarkiv. Säkerhetsarkivet skall ligga i en annan brandsektion än den där de andra kopiorna förvaras eller i ett datamedieskåp av minst klass S60 DIS. 5.10Nycklar och andra redskap som medger inträde och som används i passerkontrollen skall förvaras omsorgsfullt och får inte överlåtas till utomstående. 5.11Objekt som skyddas med släckningsanordningar skall för dessa system ha ett skriftligt underhållsprogram som är uppgjort enligt gällande bestämmelser. Släckningsanordningarna skall vara funktionsdugliga och vederbörligen kontrollerade och underhållna. 5.12Om man separat avtalat om att försäkringen skall vara i kraft under transport 4

5 ES 6 av den egendom som är försäkringsobjekt, får egendomen inte ges för transport till en person som på grund av sin ålder eller sin hälsa inte är lämpad för denna uppgift. VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER Försäkringsbeloppet och ersättningarna fastställs enligt nedan angivna bestämmelser om inte annat angivits i andra villkor för försäkringen eller i försäkringsbrevet. 6.1 Egendomens försäkringsbelopp Egendomen är försäkrad till ett överenskommet försäkringsbelopp som antecknas i försäkringsbrevet för varje föremål eller egendomspost och som justerat med det i försäkringsbrevet antecknade indexet (se punkt 7 Indexvillkor) utgör den övre gränsen för ersättningen vid inträffad skada. Det värde på vilket försäkringsbeloppet grundar sig har antecknats i försäkringsbrevet. Någotdera av nedan angivna värden tillämpas Återanskaffningsvärdet Återanskaffningsvärdet är det belopp som behövs för att till samma plats anskaffa ny likadan eller närmast motsvarande egendom. Om inte annat överenskommits med försäkringsbolaget, grundar sig försäkringsbeloppet på egendomens återanskaffningsvärde Dagsvärdet Dagsvärdet är det belopp som erhålls när egendomens värdeminskning till följd av ålder, användning, minskad användbarhet eller liknande dras av från återanskaffningsvärdet. Egendomens minskade användbarhet på grund av förändringar i de lokala förhållandena såsom nedläggning av näringsverksamhet eller liknande beaktas också. 6.2 Försäkringsbeloppets betydelse Försäkringsbeloppet används som underlag för beräkning av premien och utgör den högsta ersättning som utbetalas. Skadebeloppet eller beräkningen av skadebeloppet grundar sig däremot inte på försäkringsbeloppet. 6.3 Ersättningens omfattning Sakskada Försäkringen ersätter direkta sakskador på den försäkrade egendomen. Ersättningen för egendomen, för respektive föremål eller egendomspost, uppgår till högst det överenskomna försäkringsbeloppet justerat med indexet vid skadetidpunkten (se punkt 7 Indexvillkor) Andra kostnader som ersätts Tilläggskostnader på grund av myndighetsbestämmelse Vid skador på byggnader ersätter försäkringen skäliga tilläggskostnader förorsakade av tvingande myndighetsbestämmelser om reparation eller byggnad, dock högst 20 % av den direkta sakskadans belopp inklusive de tilläggskostnader som avses här. Försäkringsbeloppet utgör övre gräns för den totala ersättningen. Avvärjningskostnader vid hotande skada Förutom direkta sakskador ersätter försäkringen sådana skäliga kostnader enligt punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren (YL) som förorsakas av begränsning eller avvärjning av en skada som har inträffat eller är omedelbart hotande och som ersätts ur försäkringen. Kostnader för skador på mark Försäkringen ersätter kostnader för undersökning, rengöring eller byte av mark samt transport och hantering av avfall, som förorsakas av att marken på en fastighet som försäkringstagaren äger eller besitter skadas till följd av att en ersättningsgill sakskada på försäkringsobjektet. Härvid förutsätts att kostnaderna gäller åtgärder på grund av en tvingande myndighetsbestämmelse och att myndighetsbestämmelsen utfärdats senast ett år efter skadefallet. De kostnader som avses här ersätts med högst euro per skada Självrisk Försäkringstagaren har en självrisk vid varje skadefall. Självrisken har antecknats i försäkringsbrevet och är bunden vid konsumentprisindex (se punkt 7 Indexvillkor). Andra villkor som gäller försäkringen och försäkringsbrevet kan innehålla bestämmelser för hur självrisken skall beräknas, såsom den förhöjda självrisken i brandförsäkringen vid skador som uppkommit till följd av heta arbeten Självrisk vid heta arbeten Om en i punkt 3.1 (ES) avsedd brandskada beror på att heta arbeten har utförts (se punkt 5.1), är försäkringstagarens självrisk tio gånger den självrisk som anges i försäkringsbrevet, dock högst euro eller ett sådant större självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet. 6.5 Beräkning av egendomens värde och skadebeloppet vid sakskada Skadebelopp i försäkringar som grundar sig på återanskaffningsvärdet (se punkt 6.1.1) Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet erhålls när den återstående egendomens värde (restvärdet) dras av från egendomens värde omedelbart före skadan. Bägge värdena beräknas enligt återanskaffningsvärdet. Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock högst skillnaden mellan återanskaffningsvärdet och restvärdet. Om emellertid egendomens värde minskat fram till tidpunkten för skadan så att dess dagsvärde var mindre än 50 % av återanskaffningsvärdet omedelbart före skadan, beräknas skadebeloppet enligt dagsvärdet (se punkt 6.5.2). Varje skadat föremål värderas för sig Skadebeloppet i försäkringar som grundar sig på dagsvärdet Skadebeloppet enligt dagsvärdet erhålls när den återstående egendomens värde (restvärdet) dras av från dagsvärdet. Bägge värdena beräknas enligt dagsvärdet. Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock högst skillnaden mellan dagsvärdet och restvärdet Mervärdesskatt Då skadebeloppet beräknas beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt. Momsandelen betalas inte, om den är avdragsgill i ersättningstagarens beskattning. 6.6 Ersättningsbelopp Ersättningsbelopp Ersättningsbeloppet erhålls när självrisken dras av från skadebeloppet Underförsäkring Om försäkringsbeloppet är mindre än egendomens värde, är det fråga om underförsäkring. Ersättningen beräknas då enligt punkten 11.2 i de allmänna avtalsvillkoren (YL) Överförsäkring Om försäkringsbeloppet är större än egendomens värde, är det fråga om överförsäkring. I ersättningen beaktas då föreskrifterna i punkt 11.1 i de allmänna avtalsvillkoren (YL). 6.7 Utbetalning av ersättning Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet. Skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet betalas ut, när den skadade egendomen inom två år efter skadan har reparerats eller när ny egendom av samma slag och för samma användningsändamål har anskaffats till samma plats. Rätt till skillnaden mellan ersättning enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet har bara försäkringstagaren eller den för vilken försäkring för tredje man har tecknats. Rätten kan inte överföras. 5

6 Om byggandet fördröjs till följd av en myndighetsåtgärd, förlängs tvåårsfristen med dröjsmålstiden. 6.8 Restvärde av byggnad Ersättning för minskat restvärde Om ett byggnadsförbud eller en byggnadsbegränsning är i kraft enligt byggnads- eller väglagstiftningen och det därför inte är möjligt att utnyttja byggnadsdelar som är kvar efter skadan för att återställa byggnaden i dess tidigare skick, ersätts också minskningen av restvärdet Undantagslov Försäkringstagaren skall visa att ett byggnadsförbud eller en byggnadsbegränsning är i kraft. På begäran av försäkringsbolaget skall försäkringstagaren söka undantagslov för att återställa byggnaden i dess tidigare skick samt, i händelse av avslag, söka ändring i beslutet. Försäkringstagaren skall på begäran av försäkringsbolaget bemyndiga försäkringsbolaget att representera honom i dispensärendet. 6.9 Andra ersättningsbestämmelser Ersättning för ritningar m.m. Ritningar, dokument, samt modeller och formar ersätts bara om motsvarande egendom skaffas i stället för den skadade egendomen inom två år efter skadan. För under arbete varande manuskript och översättningsarbeten ersätts endast de skrivark som man på grund av skadan är tvungen att göra på nytt för att slutföra ett oavslutat arbete Ersättning av data och program Om data och program är försäkringsobjekt, ersätts skador på dessa bara i samband med sakskador på maskinvara eller datamedier. Försäkringen ersätter utöver kostnader för återskapande av data från säkerhetskopior dessutom sedvanliga kostnader förorsakade av rekonstruktion av data som producerats under högst en veckas tid före tidpunkten för sakskadan Oavslutade arbeten Om inte annat avtalats om försäkringsvärdet på en omsättningstillgång, beräknas värdet på oavslutade arbeten enligt de prissättningsgrunder som försäkringstagaren på förhand avtalat med beställaren. Ersättningen betalas enligt de ovan nämnda prissättningsgrunderna upp till det värde den skadade egendomen hade i arbetsfasen vid skadetidpunkten Värdepapper För aktier, mortifierbara obligationer, debenturer, andra masskuldebrevslån och andra mortifierbara finansiella instrument ersätts endast de kostnader som mortifieringen av dem förorsakar Främmande egendom Om främmande egendom utgör försäkringsobjekt, utbetalas ersättning för skada på denna endast i det fall att nämnda egendom inte ersätts på basis av något annat försäkringsavtal. Skadorna ersätts till fullt belopp högst upp till försäkringsbeloppet och bestämmelserna gällande underförsäkring tillämpas inte Alternativ till ersättning i pengar Försäkringsbolaget har rätt att låta bygga eller reparera eller att skaffa förkommen eller skadad egendom i stället för att betala ersättning i pengar Inteckningsbar egendom För egendom i vilken inteckning kan fastställas betalas ersättning till försäkringstagaren först när han har klarlagt att egendomen inte är intecknad som säkerhet för gäld eller att inteckningshavarna gett sitt samtycke till att ersättningen betalas till försäkringstagaren (jfr 13 företagsinteckningslagen och 17 kap. 8 jordabalken). För fastighet krävs ingen utredning om försäkringstagaren kan påvisa att - skadan har reparerats - säkerhet ställts för att ersättningen används för reparation av den skadade egendomen - ersättningsbeloppet är ringa i förhållande till fastighetens värde - eller när det annars är uppenbart att fordringsägarens möjlighet att inkassera sin fordran inte äventyras av att ersättningen lyfts Försäkringsbolagets rätt att lösa in skadad egendom Den försäkrade egendomen förblir hos ägaren även då den skadats. Försäkringsbolaget har emellertid rätt att lösa in återstående egendom eller en del av den. Den egendom eller del av egendom som inlösts ersätts på samma grunder (antingen enligt återanskaffningsvärdet eller dagsvärdet) som en skada på föremålet eller egendomsposten ifråga Försäkringstagarens skyldighet att överlämna egendom som återfåtts Om försäkringstagaren får tillbaka förlorad egendom efter det att ersättning har betalats, skall han omedelbart överlämna egendomen till försäkringsbolaget eller återbetala ersättningen till denna del Maskiner och apparater som drivs av förbränningsmotor Ersättningen för maskiner och apparater som drivs av förbränningsmotor beräknas enligt dagsvärdet. ES 7 INDEXVILLKOR Försäkringen är bunden vid det index som nämns i försäkringsbrevet. 7.1 Indexjustering av försäringsbeloppet per försäkringsperiod Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet justeras den första dagen i varje försäkringsperiod. Försäkringsbeloppet justeras då med lika många procent som justeringsindexet avviker från basindexet. Samtidigt ökas försäkringsbeloppet med värdet av de investeringar som har gjorts och anmälts under försäkringsperioden. Basindexet är indexet för den kalendermånad som infaller fyra månader före den första försäkringsperiodens begynnelsemånad. Justeringsindexet är indexet för den kalendermånad som infaller fyra månader före försäkringsperiodens begynnelsemånad som anges i försäkringsbrevet. Premierna ändras så att de motsvarar det justerade försäkringsbeloppet. 7.2 Försäkringsbelopp vid skadetidpunkten Försäkringsbeloppet utgör vid skadetidpunkten lika många procent av det ursprungliga försäkringsbeloppet enligt försäkringsbrevet som indexet för den kalendermånad som inföll fyra månader tidigare utgör av basindexet. I försäkringsbeloppet vid skadetidpunkten beaktas dessutom de byggnads- och maskininvesteringar som under försäkringsperioden har gjorts på det aktuella försäkringsstället innan skadan inträffade, dock med följande begränsningar - investeringarna gäller den verksamhet i vilken den egendom som är försäkringsobjekt har använts, - ökningen av försäkringsbeloppet till följd av indexförhöjningen och investeringar för varje punkt i försäkringsbrevet kan sammanlagt vara högst 15 % av det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, dock högst det i försäkringsbrevet nämnda beloppet. 7.3 Indexvillkor för självrisken Den i försäkringsbrevet antecknade självrisken har bundits vid konsumentprisindex med tillämpande av följande bestämmelser. Basindexet är konsumentprisindex för september månad 2000 och den motsvarande självrisken är 500 euro. Justeringsindexet är konsumentprisindex för september det kalenderår som föregår den i försäkringsbrevet antecknade begynnelsemånaden i försäkringsperioden. Indexet justeras på försäkringsperiodens begynnelsedag. Självrisken för följande försäkringsperiod utgör lika många procent av den i försäkringsbrevet antecknade självrisken som justeringsindexet utgör av basindexet. Självrisken ändras dock inte om indexändringen inte är minst 10 %. ES 8 DUBBELFÖRSÄKRING Om samma egendom har försäkrats mot samma skada med flera försäkringar, rör det sig om en dubbelförsäkring, varvid ersättningen beräknas enligt 59 lagen om försäkringsavtal. 6

7 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP Försäkringstagare är den som ingått försäkringsavtalet med Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola (nedan benämnt Pohjola). Den försäkrade är den till vars förmån försäkringen gäller. En konsument är den som anskaffar konsumtionsförnödenheter främst för något annat ändamål än idkande av näring. En näringsidkare jämställd med en konsument är den näringsidkare, som med beaktande av näringsverksamhetens art och omfattning samt omständigheterna i övrigt, är jämställd med en konsument i egenskap av avtalspart till försäkringsgivaren. Försäkringsperiod är den för försäkringen avtalade giltighetstiden, vilken antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortsätter en avtalad försäkringsperiod i sänder, såvida inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. En skada är en händelse på basis av vilken ersättning utbetalas ur försäkringen. Säkerhetsföreskrifter innebär en i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller i övrigt skriftligt ålagd skyldighet att följa anvisningar som syftar till att förhindra eller begränsa uppkomsten av en skada. YL 2 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRING- SAVTALET INGÅS 2.1 Pohjolas informationsplikt Innan ett försäkringsavtal ingås skall Pohjola ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för val av försäkring, såsom information om Pohjolas egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När informationen lämnas skall försäkringssökanden också göras uppmärksam på väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Om Pohjola eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen, eller givit honom felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått. 2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Försäkringstagaren och den försäkrade skall innan försäkringen meddelas ge korrekta och fullständiga svar på Pohjolas frågor vilka kan vara av betydelse för bedömningen av Pohjolas ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade skall dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som de lämnat Pohjola och som de konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Pohjola. Pohjola har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. 2.3 Åsidosättande av upplysningsplikten Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås, skall det beaktas, vilken betydelse den omständighet om vilken försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade den oriktiga eller bristfälliga uppgiften har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom skall beaktas försäkringstagarens och den försäkrades eventuella uppsåt eller arten av deras oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. YL 3 INTRÄDANDET AV POHJOLAS ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGSAV- TALETS GILTIGHET 3.1 Pohjolas ansvar inträder Pohjolas ansvar inträder från den tidpunkt som parterna har kommit överens om. Om ingen överenskommelse om begynnelsetidpunkten har träffats, inträder Pohjolas ansvar när Pohjola eller försäkringstagaren givit eller sänt ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Om försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan till Pohjola och det är uppenbart att Pohjola skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Pohjola också för skada som har inträffat efter det att ansökan överlämnades eller avsändes. En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till Pohjolas representant anses ha överlämnats eller avsänts till Pohjola. Om det inte är dokumenterat vid vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan Försäkringsavtalets giltighet Försäkringsavtalet gäller antingen för viss tid eller fortlöpande. Ett fortlöpande försäkringsavtal gäller efter den första försäkringsperiodens utgång för en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller Pohjola säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också utan uppsägning av den orsak som nämns i punkt 16.4 (ägarbyte). Ett försäkringsavtal för viss tid gäller under den överenskomna försäkringsperioden, om inte försäkringstagaren eller Pohjola säger upp avtalet eller om det inte på motsvarande sätt upphör att gälla av den orsak som nämns i punkt 16.4 (ägarbyte). YL 4 PREMIE 4.1 Premiebetalning Premien skall betalas senast på den förfallodag som anges i Pohjolas faktura. Den första premien behöver emellertid inte betalas innan Pohjolas ansvar inträder. Om försäkringstagarens betalning inte täcker Pohjolas alla premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som skall avkortas med det belopp han betalar. Premien används dock i första hand för den försäkring med vars faktura den är betald, om inte försäkringstagaren skriftligt har meddelat något annat. 4.2 Dröjsmål med premien Om försäkringstagaren har försummat att betala premien på utsatt tid, har Pohjola rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om försäkringstagaren betalar hela premien före uppsägningstidens utgång, upphör försäkringen likväl inte när uppsägningstiden löper ut. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument och försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom eller arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter det att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter uppsägningstidens utgång. Försäkringstagaren skall senast inom uppsägningstiden skriftligt meddela Pohjola om denna betalningssvårighet. Om premien inte betalas inom utsatt tid, skall för dröjsmålstiden betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. 4.3 Betalning av försenad premie Om försäkringstagaren betalar hela den försummade premien efter det att försäkringen upphört, inträder Pohjolas ansvar dagen efter det att premien betalts. Försäkringen gäller då till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden, räknat från det att försäkringen på nytt trätt i kraft. Om Pohjola likväl inte på nytt önskar återuppliva en försäkring som upphört att gälla, skall Pohjola inom 14 dagar efter det att premien betalts meddela försäkringstagaren sin vägran att ta emot premien. 4.4 Återbetalning av premie Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt, har Pohjola rätt till premie endast för den tid under vilken bolagets ansvar varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien skall återbetalas till försäkringstagaren. Premien återbetalas dock inte om den försäkrade eller försäkringstagaren förfarit svikligt i sådana fall som avses i punkt 2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt. Den premie som skall återbetalas räknas ut på så sätt att en andel som motsvarar den tid under vilken försäkringen varit i kraft dras av från premien för den försäkringsperiod som premieåterbetalningen gäller enligt följande formel ( premien för _ giltighetstiden i dygn premien för försäkringsperioden x försäkringsperioden försäkringsperioden i dygn premie som = skall återbetalas ( 7

8 Pohjola drar av 50 euro i handläggningsavgift från premien som skall återbetalas. Premien återbetalas dock inte separat om den premie som skall återbetalas är mindre än ett belopp om vilket stadgats i lagen om försäkringsavtal eller i förordning. Vid återbetalning av premie för försäkringen för installation och byggarbeten tillämpas inte ovan angivna bestämmelser, utan bestämmelserna för återbetalning av premie anges i försäkringsbrevet. 4.5 Kvittning mot premie som skall återbetalas Pohjola kan dra av obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar från en premie som skall återbetalas. YL 5 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID 5.1 Pohjolas informationsplikt Då försäkringsavtalet ingåtts skall Pohjola till försäkringstagaren överlämna försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Under försäkringens giltighetstid skall Pohjola årligen informera försäkringstagaren om försäkringsbeloppet och andra sådana omständigheter beträffande försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren. Om Pohjola eller dess representant under försäkringens giltighetstid har givit försäkringstagaren bristfällig, oriktig eller vilseledande information, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått, om denna bristfälliga, oriktiga eller vilseledande information kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som Pohjola eller dess representant efter en inträffad skada har lämnat om en framtida ersättning. 5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning Försäkringstagaren skall utan dröjsmål meddela Pohjola, om det i de uppgifter som lämnades när försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet skett en väsentlig förändring som innebär fareökning och som Pohjola inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument, skall försäkringstagaren underrätta Pohjola om en sådan förändring senast vid följande premiebetalning. Fareökande förändringar är till exempel att försäkringsobjektets användningsändamål ändras, att det repareras, ändras eller utvidgas, förändrade transportförhållanden eller förändringar i den försäkrade verksamheten. Om upplysningsplikten försummas, har Pohjola rätt att nedsätta den ersättning som betalas ur försäkringen, att avslå kravet på ersättning eller att säga upp försäkringsavtalet. Försäkringen upphör härvid en månad efter det att meddelandet om uppsägning har sänts. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument, har Pohjola inte rätt att säga upp försäkringsavtalet av denna anledning. Pohjola har även i detta fall rätt att nedsätta ersättningen eller avslå kravet på ersättning, dock endast i det fall att försäkringstagaren uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att anmäla om fareökningen. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas, vilken betydelse den förändrade omständighet som ökat faran har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom skall beaktas eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. YL 6 SKYLDIGHET ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA UPPKOMST AV SKADA 6.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter Den försäkrade skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som ingår i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren eller i övrigt har givits skriftligt. Om den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse åsidosättandet av säkerhetsföreskrifterna har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom skall beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument, kan i ansvarsförsäkring ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås på grund av den försäkrades oaktsamhet bara om den försäkrade har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Trots den försäkrades förfarande betalar Pohjola dock ur ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat driva in av den försäkrade. Ersättning betalas dock inte, om den försäkrade uppsåtligt har försummat att iaktta säkerhetsföreskrifter. 6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa en skada När en skada inträffar eller är omedelbart hotande skall den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skadan. Om skadan förorsakats av en utomstående, skall den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevaka Pohjolas rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade skall t.ex. försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har förorsakats genom straffbar gärning, skall den försäkrade utan dröjsmål meddela polismyndigheterna detta och i domstol kräva straff för brottsförövarna, om Pohjolas fördel så kräver. Den försäkrade skall även i övrigt iaktta de föreskrifter som Pohjola utfärdat för att avvärja och begränsa en skada. Pohjola ersätter skäliga kostnader för uppfyllande av ovannämnda skyldighet att avvärja och begränsa en skada även om försäkringsbeloppet därigenom skulle överskridas. Om den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin ovan avsedda plikt, kan ersättningen till honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse åsidosättandet har haft för uppkomsten av skadan. Därtill skall beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument, kan i ansvarsförsäkring ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås på grund av den försäkrades oaktsamhet bara om den försäkrade har åsidosatt sin plikt uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Trots den försäkrades förfarande betalar Pohjola dock ur ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat driva in av den försäkrade. Ersättning betalas dock inte, om den försäkrade uppsåtligt har åsidosatt sin plikt. YL 7 FÖRORSAKANDE AV SKADA Pohjola är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som har förorsakat skadan uppsåtligt. Om den försäkrade har förorsakat skadan av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har bidragit till skadan, kan ersättningen till honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen i ovannämnda fall skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse den försäkrade personens åtgärd har haft för uppkomsten av skadan. Om den försäkrade har förorsakat skadan av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har bidragit till skadan, betalar Pohjola dock ur ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat driva in till följd av att den försäkrade befunnits vara insolvent vid utsökning eller konkurs. YL 8 IDENTIFIKATION Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om förorsakande av skada, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller uppfyllande av räddningsplikt skall på motsvarande sätt tillämpas på den som - med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg, - tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar den försäkrade egendomen eller - bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med honom. Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter skall på motsvarande sätt tillämpas på den som på grund av att han står i arbetseller tjänsteförhållande till försäkringstagaren skall sörja för att säkerhetsföreskrifterna iakttas. YL 9 OTILLRÄKNELIGHET OCH NÖDLÄGE Pohjola får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkterna 6 och 8

9 7 ovan, om den försäkrade när han förorsakade en skada eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller skyldigheten att avvärja och begränsa skadan var yngre än 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han inte skulle ha kunnat dömas till straff för brott. Pohjola får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkterna 5, 6 och 7, om den försäkrade när han förorsakade fareökningen eller skadan eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller skyldigheten att avvärja och begränsa skadan handlade i syfte att förhindra person eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras. Vad som i denna punkt har sagts om den försäkrade skall även tillämpas på den som i punkt 8 identifieras med den försäkrade. YL 10 ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE 10.1 Ersättningssökandens skyldigheter Pohjola skall beredas tillfälle att inspektera skadan. Brott skall utan dröjsmål anmälas till polisen. Den som yrkar på ersättning skall till Pohjola överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av Pohjolas ansvar. Hit hör t.ex. de handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras om en skada inträffat, hur stor skada som uppkommit och till vem ersättningen skall utbetalas (till exempel polisundersökningsprotokoll, anmälan om brott, gravationsbevis och utredning om inteckningshavare). Den som yrkar på ersättning är skyldig att införskaffa de utredningar som han bäst får tillgång till. Pohjola är inte skyldigt att betala ersättning förrän det erhållit de ovannämnda utredningarna. Om den som yrkar på ersättning efter en skada svikligt har lämnat Pohjola oriktiga eller bristfälliga uppgifter, vilka är av betydelse för utredningen av skadan och Pohjolas ansvar, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna Preskription av rätt till ersättning Försäkringsersättning skall sökas hos Pohjola inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning och senast inom tio år från det att skadan inträffat. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om skadan. Om ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid, förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning Pohjolas skyldigheter Efter inträffad skada skall Pohjola till den som yrkar på ersättning lämna uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid ansökan om ersättning. Eventuella förhandsuppgifter till ersättningssökanden om framtida ersättning, ersättningsbelopp eller sätt att betala ersättningen inverkar inte på prestationsskyldigheten enligt försäkringsavtalet. Pohjola skall med anledning av en inträffad skada utan dröjsmål, och senast en månad efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredandet av dess ansvar, betala ut ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddela att någon ersättning inte betalas. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, skall Pohjola dock betala den ostridiga delen av ersättningen inom ovan angiven tid. På försenad ersättning skall Pohjola betala dröjsmålsränta enligt räntelagen Kvittning mot försäkringsersättning Pohjola kan kvitta obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar mot en försäkringsersättning som skall betalas. YL 11 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING 11.1 Överförsäkring och berikandeförbud Egendom eller intresse är överförsäkrat, om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde. Pohjola är inte skyldigt att med anledning av en skada som har gällt överförsäkrad egendom eller ett överförsäkrat intresse betala ut mera i ersättning än vad som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet dock väsentligt grundar sig på en värdering som har gjorts av Pohjola eller dess representant, skall ersättningen betalas enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligt har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter Underförsäkring Egendom eller intresse är underförsäkrat, om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde. Pohjola är skyldigt att med anledning av en skada som har gällt underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse ersätta endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets värde. Vid bedömning av underförsäkring jämförs försäkringsbeloppet vid uträkning av ersättning enligt återanskaffningsvärdet med egendomens återanskaffningsvärde och vid uträkning av ersättning enligt dagsvärdet med egendomens dagsvärde. Om försäkringsbeloppet dock väsentligt grundar sig på en värdering som har gjorts av Pohjola eller dess representant, skall ersättning betalas enligt skadebeloppet, dock högst upp till försäkringsbeloppet. YL 12 KRIG OCH KÄRNSKADA Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas - av krig, uppror, revolution eller annat liknande, - av en i atomansvarighetslagen eller en motsvarande utländsk lag avsedd atomolycka eller av att ett kärnvapen exploderar. YL 13 SÖKANDE AV ÄNDRING I POHJOLAS BESLUT Om försäkringstagaren, den försäkrade, den skadelidande vid ansvarsförsäkring eller någon annan som yrkar på ersättning är missnöjd med Pohjolas beslut, kan han väcka talan mot Pohjola i Helsingfors tingsrätt, i tingsrätten på sin hemort i Finland eller i tingsrätten på skadeorten i Finland om annat inte följer av Finlands internationella fördrag. Pohjolas beslut kan också behandlas av Försäkringsnämnden vid Konsumenternas försäkringsbyrå. Nämnden ger rekommendationer om avgöranden. Talan med anledning av Pohjolas beslut skall, vid äventyr av förlust av rätten att väcka talan, väckas inom tre år efter det att parten fått skriftligt besked om Pohjolas beslut och om denna tidsfrist. YL 14 POHJOLAS REGRESSRÄTT 14.1 Pohjolas regressrätt gentemot tredje man Om en närings, yrkes eller förvärvsidkare eller ett offentligt samfund är skyldigt att ersätta skadan, övergår försäkringstagarens rätt att yrka ersättning av den som förorsakat skadan på Pohjola upp till det belopp som Pohjola har betalat i ersättning för skadan. Regressrätt uppstår också gentemot den som oberoende av vållande enligt gällande rätt är ansvarig för skadan. Om skadan har vållats av någon annan, eller om ersättningen har utbetalats på grund av arbetsgivares ansvar, övergår rätten att yrka ersättning hos skadevållaren på Pohjola bara i det fall att skadan har vållats uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller något annat rusmedel Pohjolas regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade Beträffande Pohjolas regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade gäller 75 4 mom. lagen om försäkringsavtal. YL 15 ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGS- AVTAL 15.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Pohjola har rätt att under försäkringsperioden ändra premien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de nya förhållandena, - om försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin upplysningsplikt enligt punkt 2.2 eller - om det under försäkringsperioden har skett en sådan förändring som avses i punkt 5.2 i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för Pohjola när avtalet ingicks eller i någon omständighet som antecknats i försäkringsbrevet. Efter att ha fått kännedom om en sådan omständighet skall Pohjola utan obefogat dröjsmål sända ett meddelande om hur och från vilken tidpunkt premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet skall nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. 9

10 15.2 Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod Anmälningsförfarande Pohjola har rätt att inför övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkoren, premien och övriga avtalsvillkor, då grunden för ändringen utgörs av - ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift, - en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrofartad olycka), - förändring i det index som försäkringen är bunden vid och som anges i försäkringsbrevet, - förändring i försäkringens skadekostnad. Pohjola har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Om Pohjola företar ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, skall Pohjola i samband med försäkringsbrevet sända försäkringstagaren ett meddelande om hur och fr.o.m. när premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet skall nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp Om Pohjola ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än sådana som nämnts i punkt , eller om bolaget utelämnar en kraftigt marknadsförd förmån ur försäkringen, skall Pohjola säga upp försäkringen att upphöra när försäkringsperioden går ut. Uppsägningen skall ske skriftligt senast en månad före försäkringsperiodens utgång. YL 16 FÖRSÄKRINGSAVTALETS UPPHÖRANDE 16.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringstagaren har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen skall ske skriftligt. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angivit något senare datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till Pohjola Pohjolas rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden Pohjola har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden, om den försäkrade eller försäkringstagaren innan försäkringen meddelades har lämnat oriktiga eller bristfälliga upplysningar och om Pohjola inte skulle ha meddelat försäkringen om det hade känt till det rätta sakförhållandet, om det under försäkringsperioden, i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för Pohjola när avtalet ingicks eller i någon omständighet som antecknats i försäkringsbrevet har skett en förändring som innebär en väsentlig fareökning och som Pohjola inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks, om den försäkrade eller försäkringstagaren uppsåtligt eller av grov oaktsamhet har åsidosatt en säkerhetsföreskrift, om den försäkrade eller försäkringstagaren har förorsakat skadan uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, eller om den försäkrade eller försäkringstagaren efter skadan svikligt har lämnat Pohjola oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av Pohjolas ansvar, om det inträffar en skada som skall ersättas enligt de villkor som tillämpas på försäkringen, om försäkringstagaren har försummat den upplysningsplikt som avses i villkorspunkten 5.2 (upplysningsplikt vid fareökning), om försäkringstagaren har försatts i konkurs. Om den försäkrade är en försäkringstagare som är en näringsidkare jämställd med en konsument, har Pohjola dock inte rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden på de grunder som nämns i punkterna , och Pohjola skall, efter att ha fått vetskap om den grund som berättigar till uppsägning, utan obefogat dröjsmål säga upp försäkringen skriftligt. Försäkringen upphör att gälla en månad efter det att uppsägningsmeddelandet har avsänts. Pohjolas rätt att säga upp försäkringen på grund av underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt Pohjolas rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång Pohjola har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringsperiodens utgång. Meddelandet om uppsägningen skall sändas senast en månad före försäkringsperiodens utgång Ägarbyte Försäkringsavtalet upphör att gälla, om den försäkrade egendomen övergår till annan ny ägare än till försäkringstagaren själv eller dennes dödsbo. Om en skada inträffar inom 14 dagar efter äganderättens övergång, har den nye ägaren dock rätt till ersättning, såvida han inte själv har tecknat en försäkring för egendomen. YL 17 TREDJE MANS RÄTT 17.1 Övriga försäkrade, till förmån för vilka egendomsförsäkringen gäller Om annat inte har avtalats, gäller egendomsförsäkringen till förmån för ägare, den som köpt egendomen med äganderättsförbehåll, den som har panträtt eller retentionsrätt i egendomen samt även i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen Den försäkrades ställning när en skada har inträffat Gentemot en försäkrad som avses i punkt 17.1 får Pohjola, i syfte att nedsätta ersättningen eller avslå kravet på ersättning, åberopa stadgandena om försäkringstagarens eller en annan försäkrads åsidosättande av upplysningsplikt (punkt 2.2) eller anmälan om fareökning (punkt 5.2) endast i det fall att den försäkrade före skadan hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller någon annan försäkrads förfarande. Varje försäkrad har rätt till den ersättning som betalas ut med anledning av en skada. Försäkringstagaren får dock med bindande verkan för den försäkrade förhandla med Pohjola samt lyfta ersättningen, utom då den försäkrade nämns vid namn i avtalet eller har uppgivit att han själv bevakar sin rätt eller då det är fråga om en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen Företrädesrätt till ersättning Gäller en egendomsförsäkring till förmån för en person som till säkerhet för sin fordran har panträtt i egendomen, har denne, även om fordran inte har förfallit till betalning, rätt att före ägaren få betalning ur ersättningen, om ägaren inte har reparerat skadan eller ställer säkerhet för reparationen. Vad som här sagts gäller på motsvarande sätt till förmån för den som har retentionsrätt i egendomen till säkerhet för en fordran som förfallit till betalning. Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som köpt egendomen med äganderättsförbehåll. Angående en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen gäller vad som stadgats om inteckningshavares rätt till försäkringsersättning. 10

11 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, Labbackavägen 1, Pohjola Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer

12 POHJOLAS SERVICENUMMER Försäkrings- och ersättningstjänst, sparande och placerande Skadejour (dygnet runt) - Skador på bil och i hemmet Skadejour vid resor (dygnet runt) - Euro-Finland Claims Service / Helsingfors från utlandet Spara numren i din mobiltelefon! För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på Pohjolas kundservice bandar vi en del av samtalen till telefontjänsten.

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 05 BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 958 1 11.05 100 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Försäkringens struktur... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte... 4 ES 2 Objekt...

Läs mer

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 05 BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...3 ES2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

HEMÖMS JUNIOR FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.4.2007

HEMÖMS JUNIOR FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.4.2007 HEMÖMS JUNIOR FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.4.2007 2 Ö 28B HEMÖMS JUNIOR FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.4.2007 INNEHÅLL 10 Försäkringens innehåll 20 Sakförsäkring 1 Försäkringens ändamål 2 Giltighetstid

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR..4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 4 FÖRSÄKRAT INTRESSE...4 4.1 Extrakostnad... 4 4.2 Hyresförlust... 4 5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER...4

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringsvillkor. ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsvillkor ZS 61:1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring ZS 61:1 - Allmänna villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV TRANSPORTÖRS ANSVAR ENLIGT SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER (ALLTRANS 2007) Dessa allmänna villkor är antagna av Sveriges Försäkringsförbunds Sjöutskott och

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KAMERAFÖRSÄKRING 2006 05 01 OBEROENDE FILMARES FÖRBUND FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Promemoria 1 (14) Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Lagen om ändring av jordlegolagen och lagen om upphävande av 25 kap. 1 b 4 mom. i ärvdabalken trädde i kraft 1.2.2011. I det följande

Läs mer

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014.

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Anknyter till försäkringsvillkoren för A-Försäkrings och OP Försäkrings (nedan försäkringsbolaget) Tilläggsanordningsextra 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

Avser försäkringen flera byggnader, gäller tidpunkten från när huvudbyggnaden godkändes vid slutbesiktning. Försäkringsvillkor BMS2015:1.

Avser försäkringen flera byggnader, gäller tidpunkten från när huvudbyggnaden godkändes vid slutbesiktning. Försäkringsvillkor BMS2015:1. Försäkringsvillkor BMS2015:1.10 BYGGFÖRSÄKRING MAXI 10 ÅR, SMÅHUS, NY- ELLER TILLBYGGNAD *Se Definitioner 1. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING 1.1 Fel*, skada m.m. Försäkringen omfattar inom ramen för försäkringsbeloppet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag

Lag. om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag Lag om ändring av lagen om öppna bolag och kommanditbolag I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 7 kap. 1, ändras 1 kap. 1, 2 och 4, 2 kap. 1 1 mom.

Läs mer

Utställningsförsäkring

Utställningsförsäkring GK 916:1 Utställningsförsäkring Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-04-01 Se även Allmänna försäkringsvillkoren samt Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800. Vad försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Allmänna villkor för hyresavtal

Allmänna villkor för hyresavtal 01.01.2016 Allmänna villkor för hyresavtal 1. Premisser Stiftelsens studentbostäder är avsedda att under studietiden utgöra bostäder för personer som på heltid studerar för grundexamen vid läroinrättningar

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 2005-01-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 13 april 2013 1 (20) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning- övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2 OmdutyckerIfgjortfel

Läs mer

Försäkring för slott och särskilda bostadshus

Försäkring för slott och särskilda bostadshus VILLKOR V 853:4 Särskilt Villkor Försäkring för slott och särskilda bostadshus Gäller från 2015-01-01 Innehåll B Aktsamhetskrav 3 C Självrisker 3 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 3 E Värderings-

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen

Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen 19.3. 2010 Publikationens titel Betänkande av arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen Författare Arbetsgruppen för översyn av jordlegolagen. Ordförande: Tuomo Antila, sekreterare: Sofia Rajamäki och

Läs mer

Söderberg & Partners Att: Hedingby, Marie Box 3145 16903 SOLNA. Avseende försäkringsnummer SP943831.

Söderberg & Partners Att: Hedingby, Marie Box 3145 16903 SOLNA. Avseende försäkringsnummer SP943831. Söderberg & Partners Att: Hedingby, Marie Box 3145 16903 SOLNA Avseende försäkringsnummer SP943831. Information angående villkorstexter 23 april 2015 1 (30) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning

Läs mer

ANSLUTNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 1 (14)

ANSLUTNINGS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 1 (14) 1 (14) 1. Ingående av värmeavtal 1.1 Värmeleverantören och kunden ingår ett skriftligt värmeavtal om anslutning av värmeförbrukningsplatsen till fjärrvärmenätet och värmeleverans till leveranspunkten.

Läs mer

BILTRANSPORTFÖRSÄKRING Icke yrkesmässig trafik

BILTRANSPORTFÖRSÄKRING Icke yrkesmässig trafik BILTRANSPORTFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Giltigt från 2013-01-01 1 Egendomsförsäkring Biltransportförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 2009-04-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Avtalsvillkor för fjärrvärme

Avtalsvillkor för fjärrvärme Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Avtalsvillkor för fjärrvärme T1/2010 www.kokkolanenergia.fi KARLEBY ENERGI AVTALSVILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME INNEHÅLL I AVTALSVILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME 1 Ingående av värmeavtal...

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll sida 3 7 Alandias barn- och ungdoms - försäkringsvillkor 1.1.2015 Utredning av sjukdom och olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2000:226 Utkom från trycket den 9 maj 2000 utfärdad den 19 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 Anslutningsvillkor för elproduktion (AVP 09) Sida 1 av 6 ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION PÅ ÅLAND AVP 09 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 09)

Läs mer

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 02 EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 953 1 10.05 100 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING...

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se.

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 13 maj 2016 1 (26) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2 Om du

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014

ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 1(6) ANSLUTNINGSVILLKOR FÖR ELPRODUKTION AVP 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1 Dessa anslutningsvillkor för elproducenter (AVP 2014) bifogas till

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTKÖP OCH MONTERING AV TIMMERHUSPAKET OCH TIMMERPRODUKTER Denna anvisning innehåller allmänna avtalsvillkor för konsumentköp

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller... 3 2.1 Försäkrade

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Elförsäljningsvillkor EFV 2014

Elförsäljningsvillkor EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf 1 Elförsäljningsvillkor EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORTFÖRSÄKRING AV VAROR FÖR PRIVATPERSONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORTFÖRSÄKRING AV VAROR FÖR PRIVATPERSONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORTFÖRSÄKRING AV VAROR FÖR PRIVATPERSONER (Gällande fr.o.m. den 29 mars 2006) Dessa villkor är antagna av Sjöassuradörernas Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

Egendomsförsäkring för utleasad egendom

Egendomsförsäkring för utleasad egendom Egendomsförsäkring för utleasad egendom Allmänt försäkringsvillkor Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i 19. Definitioner Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 2. Försäkrat intresse 3.

Läs mer

GJB 753:2. Skogsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011

GJB 753:2. Skogsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 GJB 753:2 Skogsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2011 1 Innehåll B EGENDOMSFÖRSÄKRING - SKOGSFÖRSÄKRING...3 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. När försäkringen gäller...3 3. Var försäkringen gäller...3

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor

BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM 1.1.2012 VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR Båt- och motorverkstäder samt måleriverkstäder, som tillhör Båtbranschens Centralförbund Finnboats rf:s

Läs mer

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27

AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 AMEX Life Villkor nr S75C-370 2008-08-27 1.0 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 1.1 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet. 2.0 FÖRSÄKRINGSGIVARE 2.1 ACE Europe Life UK Limited

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8)

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) Fråga 1 Punkt A max 3 p - Kostnaderna för renoveringen (10 000 euro) fogas till aktielägenhetens anskaffningsutgift. Kostnaderna får inte avdras vid inkomstbeskattningen,

Läs mer

Riksbyggen Försäkring Riksbyggen Skåne Produktbeskrivning 2010

Riksbyggen Försäkring Riksbyggen Skåne Produktbeskrivning 2010 Riksbyggen Försäkring Riksbyggen Skåne Produktbeskrivning 2010 Produktbeskrivning 2010 Detta är en kortfattad version av de försäkringsvillkor som gäller för fastighetsförsäkringsavtalet tecknat mellan

Läs mer

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda)

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) SFS 1988:220 Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Syftet med denna lag

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam

Villkor. Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam Villkor Allmänna villkor för Saco Inkomstförsäkring 2016-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med Folksam A Innehåll A Innehåll... 3 B Vem får teckna försäkringen... 4 C När gäller försäkringen...

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor (Gällande fr o m 2012-02-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: ERV Försäkringsaktiebolag (publ) Box 1

Läs mer

Försäkring för båthandel

Försäkring för båthandel Försäkring för båthandel Särskilt försäkringsvillkor De allmänna försäkringsvillkoren, Båtförsäkring för näringsidkare, K 727, gäller om de inte upphävs av detta försäkringsvillkor. Ord som skrivs med

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (if.se/villkorfordon alla villkor 8183)

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:49

Regeringens proposition 2002/03:49 Regeringens proposition 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler Prop. 2002/03:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2003 Göran Persson Mona Sahlin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar

Villkor. Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01. För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Villkor Allmänna villkor för Gemensam Inkomstförsäkring och Tilläggsförsäkring 2013-01-01 För medlemmar i Saco-förbunden i samarbete med SalusAnsvar Innehållsförteckning 1 Gemensam försäkring... 4 1A

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla.

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla. ? t e h g g y r Extra t sk jälvri s n e g n I ationer r a p e r a i dsfr Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring Vi har datorer som passar alla. VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer