EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND"

Transkript

1 YH 02 EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från Livet i fokus. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING... 3 ES 1 Syfte... 3 ES 2 Försäkringsobjekt Byggnader Maskiner och anordningar avsedda för byggnadens användning Annan egendom Försäkringen omfattar inte Lösöre Tilläggsinvesteringar... 3 ES 3 Skador som ersätts och begränsningar som gäller dem Skador som ersätts Skador som inte ersätts samt andra begränsningar... 3 ES 4 Säkerhetsföreskrifter Vid heta arbeten skall de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet iakttas... 4 ES 5 Värderings- och ersättningsbestämmelser Ersättningens omfattning Självrisk Beräkning av egendomens värde och skadebeloppet vid sakskada Ersättningsbelopp Utbetalning av ersättning Restvärde av byggnad Andra ersättningsbestämmelser... 6 ES 6 Indexvillkor Indexjustering av försäkringspremien eller försäkringsbeloppet per försäkringsperiod Indexvillkor för självrisken... 6 ES 7 Dubbelförsäkring... 6 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR... 7 YL 1 Vissa centrala begrepp... 7 YL 2 Information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås Pohjolas informationsplikt Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Åsidosättande av upplysningsplikten... 7 YL 3 Inträdandet av Pohjolas ansvar och försäkringsavtalets giltighet Pohjolas ansvar inträder Försäkringsavtalets giltighet... 7 YL 4 Premie Premiebetalning Dröjsmål med premien Betalning av försenad premie Återbetalning av premie Kvittning mot premie som skall återbetalas... 8 YL 5 Information som skall lämnas under avtalets giltighetstid Pohjolas informationsplikt Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning... 8 YL 6 Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter Skyldighet att avvärja och begränsa en skada... 8 YL 7 Förorsakande av skada... 8 YL 8 Identifikation... 8 YL 9 Otillräknelighet och nödläge... 8 YL 10 Ersättningsförfarande Ersättningssökandens skyldigheter Preskription av rätt till ersättning Pohjolas skyldigheter Kvittning mot försäkringsersättning... 9 YL 11 Försäkringsersättning Överförsäkring och berikandeförbud Underförsäkring... 9 YL 12 Krig och kärnskada... 9 YL 13 Sökande av ändring i Pohjolas beslut... 9 YL 14 Pohjolas regressrätt Pohjolas regressrätt gentemot tredje man Pohjolas regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade... 9 YL 15 Ändring av försäkringsavtal Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod... 9 YL 16 Försäkringsavtalets upphörande Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Pohjolas rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden Pohjolas rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång Ägarbyte YL 17 Tredje mans rätt Övriga försäkrade, till förmån för vilka en egendomsförsäkring gäller Den försäkrades ställning när en skada har inträffat Företrädesrätt till ersättning Läs särskilt de villkorspunkter som är tryckta i kursivstil 2

3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND Försäkringen innehåller sakförsäkring (ES) samt allmänna avtalsvillkor (YL). ES SAKFÖRSÄKRING ES 1 SYFTE Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola (nedan benämnt försäkringsbolaget) förbinder sig att enligt dessa villkor samt de allmänna avtalsvillkoren (YL) ersätta direkta sakskador som förorsakas försäkringsobjektet av en sådan plötslig och oförutsedd skada som anges i punkt 3 samt de i villkoren separat nämnda övriga kostnaderna. ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT Försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknad egendom på den plats (försäkringsstället) som anges i försäkringsbrevet. 2.1 Byggnader Försäkringsobjekt är de byggnader som försäkringstagaren äger och har meddelat försäkringsbolaget. Försäkringsobjekt är inte - kyrkor och jordfästningskapell, - sådana lätta konstruktioner och mindre anläggningar som avses i 131 byggnadslagen, - landsvägar, järnvägar, gator, flygfält och andra trafikområden samt parkeringsområden vid dem, - bergrum och tunnlar, - broar, dammkonstruktioner, kanaler, hamnanläggningar eller liknande vattenbyggnader, - vattenlednings-, avlopps-, fjärrvärmeoch eldistributionsnät, och inte heller - kraftstationer och värmekraftverk. Till byggnaden hör för dess användning avsedda ursprungliga eller motsvarande eller senare i hela byggnaden och av samma klass fast installerade konstruktioner, inventarier och ytbeläggningar. 2.2 Maskiner och anordningar avsedda för byggnadens användning Till byggnaden hör för dess användning avsedda och fast installerade - värme-, kyl-, vattendistributions-, vattenavlopps-, inre regnvattenavlopps-, luftkonditionerings-, övervaknings-, dataöverförings- och övriga liknande maskiner, anordningar och apparater, samt ledningar, rör, kanaler och behållare som hör till dem. Av försäkringstagaren ägda eller annars på hans risk och i byggnadens bruk befintliga - fasta vatten-, avlopps-, värme-, olje-, gas- eller ångledningar och elledningar utanför byggnaden fram till en allmän anslutning. Till byggnaden hör inte - grunden under byggnadens bottenbjälklag och grundsulor, eller armering därav, och inte heller - annan mark på fastigheten. 2.3 Annan egendom Av försäkringstagaren ägda eller annars på hans risk och i byggnadens bruk befintliga - fasta sedvanliga konstruktioner utanför byggnaden, dock inte utan särskilt omnämnande bil-, avfalls- och andra tak som är större än 40 m 2, - sedvanliga arbetsmaskiner och redskap för fastighetens skötsel samt bränslen, och - inventarier avsedda för gemensamt bruk av privathushåll. 2.4 Försäkringen omfattar inte - konstruktioner som byggnadens eller lägenhetens användare har byggt eller anordningar som han har installerat, ens i det fall att de är fast installerade, - konstruktioner som aktieägaren i ett bostadsaktiebolag är skyldig att underhålla utom lägenhetens sedvanliga, fast installerade inventarier och ytbeläggningar, - konstruktioner, anordningar, ledningar och rörledningar som enbart används för affärsverksamhet som bedrivs i byggnaden, eller konstruktioner, anordningar, ledningar och rörledningar i anslutning till maskiner och anläggningar som används i byggnaden, och inte heller - motorfordon, vars konstruktiva hastighet är över 15 kilometer i timmen. 2.5 Lösöre Försäkringsobjekt är sådant annat än i punkt 2.1 ovan nämnt, av försäkringstagaren ägt lösöre som finns i den till försäkringsbolaget meddelade byggnaden och som försäkras tillsammans med byggnaden Försäkringsobjekt är inte följande egendomsposter om inte särskilt avtal har träffats därom och detta har antecknats i försäkringsbrevet - konst- och museiföremål, - pengar, värdepapper och värdefulla samlingar, varmed även avses oanvända frimärken och kuponger, - ritningar, arkiv, modeller, formar, manuskript och dokument, - data och program i datamedier, - vetenskapliga eller andra samlingar, - biblioteksböcker, - växter och djur, och inte heller - båtar, utombordsmotorer, fordon och anordningar som drivs eller framförs med maskinkraft samt deras utrustning med undantag för sedvanliga arbetsmaskiner och redskap för fastighetens skötsel (se punkt ES 2.3) Försäkringsobjekt är inte heller maskiner, anläggningar eller anordningar vilkas återanskaffningsvärde är större än det belopp som nämns i försäkringsbrevet. Beloppet ökas med index på samma grunder som självrisken (se punkt 5.8.2). 2.6 Tilläggsinvesteringar Försäkringsobjekt är dessutom anskaffning av i försäkringsbrevet nämnd egendom som anknyter till försäkringstagarens egen verksamhet och som sker under försäkringstiden från och med den dag egendomen i sin helhet har övergått till försäkringstagaren. Försäkringsobjekt är dock inte - enskilda anskaffningar vilkas totala värde är över euro, - enskilda anskaffningar av sådana maskiner, anläggningar och anordningar som hör till lösöret och vilkas värde är större än det belopp som avses ovan i punkt ES 3 SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BE- GRÄNSNINGAR SOM GÄLLER DEM 3.1 Skador som ersätts Försäkringen ersätter skador till följd av en plötslig oförutsedd händelse. 3.2 Skador som inte ersätts samt andra begränsningar Slitage Försäkringen ersätter inte skador till följd av slitage, korrosion, frätning, förskämning, svampbildning, förmultning, materialtrötthet, eller liknande långsamt verkande skador, och inte heller det att föremålet eller någon del av detta förlorar sin funktionsförmåga Underhållskostnader Försäkringen ersätter inte kostnader för justerings- eller underhållsåtgärder, förhandsservice eller periodisk service, avhjälpande av funktionsstörningar, och inte heller för delar som byts ut i samband med dessa Fabrikationsfel och fel i utförandet Försäkringen ersätter inte skador som genom fel i arbete, anläggning eller material, fabrikationsfel, fel i beräkningar eller ritningar eller på grund av oriktiga råd förorsakas råmaterial, halvfabrikat, produkter eller kunders egendom som lämnats för reparation, service eller behandling. Försäkringen ersätter inte kostnader för reparation av ett föremål eller någon del av detta som har tillverkats felaktigt eller av felaktigt material, inte ens om orsaken är beräknings- eller ritningsfel, eller felaktiga råd eller anvisningar. Skador på den övriga försäkrade egendomen till följd av ett sådant fel ersätts Avtal Försäkringen ersätter inte skador eller kostnader som en leverantör eller någon annan är ansvarig för enligt avtal, garanti, serviceavtal eller någon liknande förbindelse. En skada som annars omfattas av försäkringen ersätts emellertid till den del som försäkringstagaren kan bevisa att den ansvariga parten inte kan fullgöra sin ersättningsskyldighet. Om försäkringstagaren själv är föremålets tillverkare eller säljare, ersätts skadan inte, om tillverkaren eller säljaren är ansvarig enligt gängse garantipraxis i branschen Förmögenhetsbrott Försäkringen ersätter inte skador till följd av bedrägeri, förskingring eller andra därmed jämförbara brott. 3

4 3.2.6 Förkommen och kvarglömd egendom Försäkringen ersätter inte egendom som har förkommit eller blivit kvarglömd eller stulen, - om omständigheterna inte kan fastställas eller - om det först vid inventering konstateras att egendomen har förkommit. Stöldskador ersätts inte heller om försäkringstagaren inte har vidtagit skäliga skyddsåtgärder med beaktande av egendomens värde och förvaringsförhållandena Sprängningsarbeten Försäkringen ersätter inte skador till följd av yrkesmässigt sprängnings- eller schaktningsarbete eller av att sprängämnen som tillhör en offentlig inrättning har exploderat. En skada som annars omfattas av försäkringen ersätts emellertid till den del som försäkringstagaren kan bevisa att den ansvariga parten inte kan fullgöra sin ersättningsskyldighet Egendom utomhus Försäkringen ersätter inte skador som naturkrafter har förorsakat lösegendom som är utomhus eller i en öppen byggnad, om det inte är fråga om en anordning som är avsedd att användas i en sådan byggnad Ämnen och tillbehör för konsumtion Försäkringen ersätter inte skador på ämnen och tillbehör för konsumtion, såsom bränslen och smörjmedel, andra vätskor, skopor, vajrar och gummidäck, som används i maskin eller anordning, utom i det fall att ämnet eller tillbehöret har tagit skada i samband med någon annan skada som ersätts enligt dessa villkor Program- och datafel Försäkringen ersätter inte skador på programmerbara elektroniska utrustningar eller datamedier, filer eller program till följd av funktionsfel i utrustning eller program, operationsfel, av att data har förstörts av magnetfält eller av att data har raderats Grundvatten Försäkringen ersätter inte skador till följd av förändringar i grundvattenståndet Värdeminskning Försäkringen ersätter inte värdeminskning och inte heller skador som inte påverkar egendomens användbarhet Översvämning Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av sjögång, en förskjutning i isen eller översvämning till följd av höjning av vattenståndet. ES 4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Försäkringstagaren skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet samt säkerhetsföreskrifterna nedan (se punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren). 4.1 Vid heta arbeten skall de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet iakttas Heta arbeten är arbeten där det förekommer gnistor eller där gaslågor, annan öppen eld eller varmluftsfläkt används. 4.2 Fönster, dörrar och övriga öppningar till förvaringsplatserna skall med tanke på inbrott och stöld vara stängda på ett tillförlitligt sätt. Skydd och lås skall dessutom uppfylla de krav på byggtekniskt inbrottsskydd som anges i försäkringsbrevet och som är en bilaga till detta. 4.3 Dörrarna till kassaskåp eller kassavalv skall låsas efter användning och nycklarna till dem får inte förvaras i samma lägenhet. 4.4 Kassaapparater och kassaskrin skall olåsta och öppna lämnas i stängda förvaringsutrymmen. 4.5 Anslutningen mellan rörledningen och en anordning skall följa tillverkarens eller importörens samt myndigheternas bestämmelser och anvisningar. 4.6 Gods som förvaras i den nedersta källarvåningen skall ställas på minst 10 cm höjd över golvytan. Med en källarvåning avses ett våningsutrymme vars golv helt eller delvis ligger minst en meter under markytan. 4.7 Byggnadens ledningsnät skall underhållas omsorgsfullt och skyddas mot frysning. Vattnet skall tömmas ur ledningsnätet när byggnaden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och tillsyn under den kalla årstiden. 4.8 Försäkrade maskiner skall underhållas på det sätt som importören eller tillverkaren förutsätter eller rekommenderar. Serviceåtgärder skall registreras. 4.9 Minst en gång per vecka skall minst två uppdaterade säkerhetskopior utöver originalen tas av system- och tillämpningsprogramvara samt data på magnetband, magnetskiva eller något liknande datamedium. En kopia skall förvaras i ett för datamedier avsett brandsäkert säkerhetsarkiv. Säkerhetsarkivet skall ligga i en annan brandsektion än den där de andra kopiorna förvaras eller i ett datamedieskåp av minst klass S60 DIS Nycklar och andra redskap som medger inträde och som används i passerkontrollen skall förvaras omsorgsfullt och får inte överlåtas till utomstående Objekt som skyddas med släckningsanordningar skall för dessa system ha ett skriftligt underhållsprogram som är uppgjort enligt gällande bestämmelser. Släckningsanordningarna skall vara funktionsdugliga och vederbörligen kontrollerade och underhållna Oljecisterner på fastigheten och oljerör i anslutning till dessa skall första gången besiktigas under det tionde bruksåret och stålcisterner skall därefter besiktigas vart femte år och övriga cisterner vart tionde år. Från cisterner för uppvärmningsolja, vilka tagits ur bruk, skall uppvärmningsoljan avlägsnas, aggregaten göras ofarliga och studsar för påfyllningsrör avlägsnas före början av följande uppvärmningsperiod. ES 5 VÄRDERINGS OCH ERSÄTT- NINGSBESTÄMMELSER Denna försäkring är en fullvärdesförsäkring, vilket betyder att försäkringsobjektet är försäkrat utan något överenskommet försäkringsbelopp eller att försäkringsobjektets värde baserar sig på det försäkringsbelopp som försäkringstagaren uppgivit för varje enskilt försäkringsobjekt. Ersättningarna beräknas enligt ersättningsbestämmelserna nedan på basis av återanskaffnings- eller dagsvärdet. 5.1 Ersättningens omfattning Sakskada Försäkringen ersätter direkta sakskador på den försäkrade egendomen. Dessutom ersätter försäkringen nödvändiga kostnader för uppbrytning och igenläggning av byggnadens konstruktioner samt kostnader för grävning och fyllning av jord vid reparation av direkta sakskador eller vid återanskaffning Andra kostnader som ersätts Tilläggskostnader på grund av myndighetsbestämmelse Vid skador på byggnader ersätter försäkringen skäliga tilläggskostnader förorsakade av tvingande myndighetsbestämmelser om reparation eller byggnad, dock högst 20 % av den direkta sakskadans belopp inklusive de tilläggskostnader som avses här. Om försäkringen grundar sig på ett överenskommet försäkringsbelopp, utgör detta försäkringsbelopp övre gräns för den sammanlagda ersättningen. Förlust av hyresinkomst Försäkringen ersätter skador som förorsakas försäkringstagaren genom förlust av hyresinkomst på grund av att den försäkrade byggnaden inte kan användas till följd av en sakskada som ersätts enligt villkoren (se punkt Skadebelopp vid förlust av hyresinkomst). Avvärjningskostnader vid hotande skada Förutom direkta sakskador ersätter försäkringen sådana skäliga kostnader enligt punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren (YL) som förorsakas av begränsning eller avvärjning av en skada som har inträffat eller är omedelbart hotande och som ersätts ur försäkringen. Kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås Om universalnycklar eller bostadsnycklar som försäkringstagaren besitter har stulits, ersätter försäkringen för skadeavvärjning nödvändiga kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås i den byggnad som är försäkringsobjekt. Det förutsätts att nycklarna har stulits - genom rån eller - genom intrång i den byggnad eller lägenhet som är försäkringsobjekt så att dess konstruktioner eller lås därvid har skadats. På kostnaderna görs ett årligt avdrag på 5 % för varje påbörjat bruksår från och med det andra bruksåret. Bruksåren räknas från början av det kalenderår som följer på installationsåret. Kostnader för skador på mark Försäkringen ersätter sådana kostnader för undersökning, rengöring eller byte av mark samt transport och hantering av avfall som förorsakas av att marken på en fastighet som försäkringstagaren äger eller besitter skadas som en direkt följd av en ersättningsgill sakskada på egendom som försäkrats med denna försäkring. Härvid förutsätts att kostnaderna gäller åtgärder på grund av en tvingande myndighetsbestämmelse och att myndighetsbestämmelsen utfärdats senast ett år efter skadefallet. De kostnader som avses här ersätts med högst euro per skada. 5.2 Självrisk Försäkringstagaren har en självrisk vid varje skadefall. Självrisken har antecknats i försäkringsbrevet och är bunden vid konsumentprisindex (se punkt Indexvillkor för självrisken). Andra villkor som gäller försäkringen och försäkringsbrevet kan 4

5 innehålla bestämmelser för hur självrisken skall beräknas, såsom den förhöjda självrisken i brandförsäkringen vid skador som uppkommit till följd av heta arbeten Självrisk vid heta arbeten Om en ersättningsgill skada orsakad av eld som kommit lös (brandskada) beror på att heta arbeten har utförts (se punkt 4.1), är försäkringstagarens självrisk tio gånger den självrisk som anges i försäkringsbrevet, dock högst euro eller ett sådant större självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet. 5.3 Beräkning av egendomens värde och skadebeloppet vid sakskada Skadebelopp Skadebeloppet och egendomens värde beräknas i regel enligt återanskaffningsvärdet och den prisnivå som råder vid skadetidpunkten. Om egendomens dagsvärde emellertid var mindre än 50 % av återanskaffningsvärdet omedelbart före skadan, beräknas ersättningen enligt dagsvärdet. Då denna regel tillämpas, värderas varje skadat föremål för sig Skadebelopp enligt återanskaffningsvärdet Återanskaffningsvärdet är det belopp som behövs för att till samma plats anskaffa ny likadan eller närmast motsvarande egendom. Skadebeloppet erhålls när den återstående egendomens värde (restvärdet) dras av från egendomens värde omedelbart före skadan. Bägge värdena beräknas enligt återanskaffningsvärdet. Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock högst skillnaden mellan återanskaffningsvärdet och restvärdet. Om emellertid egendomens värde minskat fram till tidpunkten för skadan så att dess dagsvärde var mindre än 50 % av återanskaffningsvärdet omedelbart före skadan, beräknas skadebeloppet enligt dagsvärdet (se punkt 5.3.3). Varje skadat föremål värderas för sig Skadebelopp enligt dagsvärdet Med dagsvärde avses det belopp som erhålls när egendomens värdeminskning till följd av ålder, användning, minskad användbarhet eller liknande dras av från återanskaffningsvärdet. Egendomens minskade användbarhet på grund av förändringar i de lokala förhållandena, såsom nedläggning av näringsverksamhet eller liknande, beaktas också. Skadebeloppet erhålls när den återstående egendomens värde (restvärdet) dras av från dagsvärdet. Bägge värdena beräknas enligt dagsvärdet. Om egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock högst skillnaden mellan dagsvärdet och restvärdet Skadebelopp vid förlust av hyresinkomst När skadebeloppet beräknas avdras de inbesparade underhållskostnaderna för fastigheten från de uteblivna hyresinkomsterna eller skötselvederlag. Som skadebelopp räknas högst 0,75 procent i månaden av byggnadens värde och under högst ett års tid räknat från den dag då sakskadan har inträffat. Byggnadens värde är återanskaffnings eller dagsvärdet beroende på hur byggnaden har inkluderats i försäkringen Skadebelopp vid haveri av maskiner eller utrustning i byggnaden Vid ersättningsbara skador på den egendom som nämns i punkt 2.2 (ES) görs från samtliga reparations- eller återanskaffningskostnader, inklusive sådana kostnader för sakskador som nämns i punkt 5.1.1, ett avdrag på 6 % per varje påbörjat bruksår från och med det femte bruksåret. Bruksåren räknas från början av det kalenderår som följer på installationsåret Skadebeloppet vid läckageskador Om en läckageskada uppkommit genom att vätska, ånga eller gas plötsligt och oförutsett läckt ut direkt ur - den försäkrade byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledning, ång-, gas- eller oljeledningar, oljebehållare, inre regnvattenavlopp, jacuzzi-, bubbelpool- eller simbassängsrörledning, eller ur en maskin eller anordning som är fast ansluten till dessa, eller - den försäkrade byggnadens eget fasta förvaringskärl för ämnet, görs ett åldersavdrag från samtliga reparations- eller återanskaffningskostnader på basis av åldern hos den ledning, det rör eller annan anordning som orsakat skadan enligt följande tabell. Åldern hos ledningen, röret Ålders eller annan anordning år avdrag % över Åldersavdraget uppgår dock högst till euro per skada. Åldern hos ledningen, röret eller annan anordning räknas från början av det kalenderår som följer på installationsåret Skadebeloppet vid skada på lös egendom På följande reparations- och återanskaffningskostnader för maskiner och utrustning som ingår i lös egendom görs följande avdrag på basis av ålder 20 % per år - kontorsmaskiner och kontorsutrustning - datautrustning, t.ex. arbetsstationer och servrar samt kringutrustning till dessa, såsom skannrar och laserskrivare - datatrafikutrustning - telefoncentraler - utrustning avsedd för inspelning och återgivning av ljud och bilder samt förstärkarutrustning Åldern på datautrustning och annan elektronikutrustning räknas från början av det kalenderår som följer på ibruktagningsåret. 6 % per år - Övriga maskiner och övrig utrustning som ingår i lös egendom Vid ersättningsbara skador på maskiner och utrustning som ingår i lös egendom görs från samtliga reparations- eller återanskaffningskostnader, inklusive sådana sakskador som nämns i punkt 5.1.1, ett avdrag på 6 % för varje påbörjat bruksår från och med det femte bruksåret. Bruksåren räknas från och med början av det kalenderår som följer på installationsåret Mervärdesskatt Då skadebeloppet beräknas beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt. Momsandelen betalas inte, om den är avdragsgill i ersättningstagarens beskattning. 5.4 Ersättningsbelopp Ersättningsbelopp Ersättningsbeloppet erhålls när självrisken dras av från skadebeloppet Underförsäkring Fullvärdesförsäkring Om den volym som anges i den objektsförteckning som utgör bilaga till försäkringsbrevet är mindre än byggnadens verkliga volym, ersätter försäkringen bara en så stor del av skadebeloppet som förhållandet mellan den i objektsförteckningen som utgör bilaga till försäkringsbrevet angivna volymen och den verkliga volymen utvisar. Den verkliga volymen beräknas enligt definitionen i RTkortet Försäkring som grundar sig på försäkringsbelopp Om försäkringsbeloppet är mindre än egendomens värde, är det fråga om underförsäkring. Vid en skada på underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse ersätter försäkringen endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens värde Överförsäkring Försäkringen ersätter inte med anledning av en skada på överförsäkrad egendom mer än vad som behövs för att täcka skadan. Fullvärdesförsäkring Om den volym som anges i den objektsförteckning som utgör bilaga till försäkringsbrevet är större än byggnadens verkliga volym, rör det sig om överförsäkring. Försäkring som grundar sig på försäkringsbelopp Om försäkringsbeloppet är större än egendomens värde, är det fråga om överförsäkring. 5.5 Utbetalning av ersättning Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet. Skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet betalas ut, när den skadade egendomen inom två år efter skadan har reparerats eller när ny egendom av samma slag och för samma användningsändamål har anskaffats till samma plats. Rätt till skillnaden mellan ersättning enligt återanskaffningsvärdet och ersättning enligt dagsvärdet har bara försäkringstagaren eller den för vilken försäkring för tredje man har tecknats. Rätten kan inte överföras. Om byggandet fördröjs till följd av en myndighetsåtgärd, förlängs tvåårsfristen med dröjsmålstiden. 5.6 Restvärde av byggnad Ersättning för minskat restvärde Om ett byggnadsförbud eller en byggnadsbegränsning är i kraft enligt bestämmelser i byggnads- eller väglagstiftningen och det därför inte är möjligt att utnyttja byggnadsdelar som är kvar efter skadan för att återställa byggnaden i dess tidigare skick, ersätts också minskningen av restvärdet. 5

6 5.6.2 Undantagslov Försäkringstagaren skall visa att ett byggnadsförbud eller en byggnadsbegränsning är i kraft. På begäran av försäkringsbolaget skall försäkringstagaren söka undantagslov för att återställa byggnaden i dess tidigare skick samt, i händelse av avslag, söka ändring i beslutet. Försäkringstagaren skall på begäran av försäkringsbolaget bemyndiga försäkringsbolaget att representera honom i dispensärendet. 5.7 Andra ersättningsbestämmelser Ersättning av ritningar m.m. Ritningar, dokument, samt modeller och formar ersätts bara om motsvarande egendom skaffas i stället för den skadade egendomen inom två år efter skadan Ersättning av data och program Data och program som ingår i datamedier är försäkringsobjekt endast om en separat överenskommelse ingåtts om detta och det i försäkringsbrevet har antecknats ett särskilt försäkringsbelopp för dessa. Det är härvid fråga om en förstariskförsäkring som utgör ett undantag från ersättningsbestämmelserna, och bestämmelserna om underförsäkring tillämpas inte i detta fall. Med datamedier avses hjälpmedel innehållande minneskapacitet som används för lagring av program och data, såsom ett magnetband, en dataskiva eller en datakassett. Skador på data och program ersätts bara i samband med sakskador på maskinvara eller datamedier. Ett villkor är dessutom att också skadan på maskinvaran eller datamediet är ersättningsbar ur denna försäkring. Försäkringen ersätter utöver kostnader för återskapande av data från säkerhetskopior dessutom sedvanliga kostnader förorsakade av rekonstruktion av data som producerats under högst en veckas tid före tidpunkten för sakskadan. Utöver sedvanliga kostnader för återskapande och rekonstruktion ersätter försäkringen dessutom forceringskostnader upp till högst 30 % av beloppet av de sedvanliga kostnaderna. Med forceringskostnader avses sådana utgifter som föranletts av övertid, tillfälliga installationer, påskyndande av anskaffningar eller anskaffande av tillfälliga arbetslokaler som förorsakats på grund av iståndsättandet av det skadade försäkringsobjektet Alternativ till ersättning i pengar Försäkringsbolaget har rätt att låta bygga eller reparera eller att skaffa förkommen eller skadad egendom i stället för att betala ersättning i pengar Inteckningsbar egendom För egendom i vilken inteckning kan fastställas betalas ersättning till försäkringstagaren först när han har klarlagt att egendomen inte är intecknad som säkerhet för gäld eller att inteckningshavarna gett sitt samtycke till att ersättningen betalas till försäkringstagaren (jfr 13 företagsinteckningslagen och 17 kap. 8 jordabalken). För fastighet krävs ingen utredning om försäkringstagaren kan påvisa att - skadan har reparerats - säkerhet ställts för att ersättningen används för reparation av den skadade egendomen - ersättningsbeloppet är ringa i förhållande till fastighetens värde - eller när det annars är uppenbart att fordringsägarens möjlighet att inkassera sin fordran inte äventyras av att ersättningen lyfts Försäkringsbolagets rätt att lösa in skadad egendom Den försäkrade egendomen förblir hos ägaren även då den skadats. Försäkringsbolaget har emellertid rätt att lösa in återstående egendom eller en del av den. Den egendom eller del av egendom som inlösts ersätts på samma grunder (antingen enligt återanskaffningsvärdet eller dagsvärdet) som en skada på föremålet eller egendomsposten ifråga Försäkringstagarens skyldighet att överlämna egendom som återfåtts Om försäkringstagaren får tillbaka förlorad egendom efter det att ersättning har betalats, skall han omedelbart överlämna egendomen till försäkringsbolaget eller återbetala ersättningen till denna del. ES 6 INDEXVILLKOR Försäkringen är bunden vid det index som nämns i försäkringsbrevet. 6.1 Indexjustering av försäkringspremien eller försäkringsbeloppet per försäkringsperiod Fullvärdesförsäkring Försäkringspremien är bunden vid det index som nämns i försäkringsbrevet. Premien justeras den första dagen i varje försäkringsperiod. Premien justeras då med lika många procent som justeringsindexet avviker från basindexet. Basindexet är byggnadskostnadsindex för september året före försäkringens begynnelseår. Justeringsindexet är byggnadskostnadsindex för september det kalenderår som föregår begynnelsemånaden i den försäkringsperiod som har antecknats i försäkringsbrevet. Försäkring som grundar sig på försäkringsbelopp Försäkringsbeloppen i den objektsförteckning som utgör bilaga till försäkringsbrevet justeras den första dagen i varje försäkringsperiod. Försäkringsbeloppet justeras då med lika många procent som justeringsindexet avviker från basindexet. Samtidigt ökas försäkringsbeloppet med värdet av de investeringar som gjorts och anmälts under försäkringsperioden. Basindexet är indexet för den kalendermånad som infaller fyra månader före den första försäkringsperiodens begynnelsemånad. Justeringsindexet är indexet för den kalendermånad som infaller fyra månader före den försäkringsperiod som anges i försäkringsbrevet. Premierna ändras så att de motsvarar det justerade försäkringsbeloppet. Försäkringsbelopp vid skadetidpunkten (Gäller inte fullvärdesförsäkring) Försäkringsbeloppet utgör vid skadetidpunkten lika många procent av försäkringsbeloppet enligt den objektsförteckning som utgör bilaga till försäkringsbrevet som indexet för den kalendermånad som inföll fyra månader tidigare utgör av basindexet. Försäkringsbeloppet ökas dessutom med de investeringar i byggnader och maskiner som har gjorts under försäkringsperioden innan skadan inträffade. Ökningen är högst 15 % av försäkringsbeloppet för varje egendomspost och sammanlagt högst euro. 6.2 Indexvillkor för självrisken Den i försäkringsbrevet antecknade självrisken har bundits vid konsumentprisindex med tillämpande av följande bestämmelser. Basindexet är konsumentprisindex för september månad 2000 och den motsvarande självrisken är 500 euro. Justeringsindexet är konsumentprisindex för september det kalenderår som föregår den i försäkringsbrevet antecknade begynnelsemånaden i försäkringsperioden. Indexet justeras på försäkringsperiodens begynnelsedag. Självrisken för följande försäkringsperiod utgör lika många procent av den i försäkringsbrevet antecknade självrisken som justeringsindexet utgör av basindexet. Självrisken ändras dock inte om indexändringen inte är minst 10 %. ES 7 DUBBELFÖRSÄKRING Om samma egendom har försäkrats mot samma skada med flera försäkringar, rör det sig om en dubbelförsäkring, varvid ersättningen beräknas enligt 59 lagen om försäkringsavtal. 6

7 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP Försäkringstagare är den som ingått försäkringsavtalet med Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola (nedan benämnt Pohjola). Den försäkrade är den till vars förmån försäkringen gäller. En konsument är den som anskaffar konsumtionsförnödenheter främst för något annat ändamål än idkande av näring. En näringsidkare jämställd med en konsument är den näringsidkare, som med beaktande av näringsverksamhetens art och omfattning samt omständigheterna i övrigt, är jämställd med en konsument i egenskap av avtalspart till försäkringsgivaren. Försäkringsperiod är den för försäkringen avtalade giltighetstiden, vilken antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortsätter en avtalad försäkringsperiod i sänder, såvida inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. En skada är en händelse på basis av vilken ersättning utbetalas ur försäkringen. Säkerhetsföreskrifter innebär en i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller i övrigt skriftligt ålagd skyldighet att följa anvisningar som syftar till att förhindra eller begränsa uppkomsten av en skada. YL 2 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGS- AVTALET INGÅS 2.1 Pohjolas informationsplikt Innan ett försäkringsavtal ingås skall Pohjola ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för val av försäkring, såsom information om Pohjolas egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När informationen lämnas skall försäkringssökanden också göras uppmärksam på väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Om Pohjola eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen, eller givit honom felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått. 2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Försäkringstagaren och den försäkrade skall innan försäkringen meddelas ge korrekta och fullständiga svar på Pohjolas frågor vilka kan vara av betydelse för bedömningen av Pohjolas ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade skall dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som de lämnat Pohjola och som de konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Pohjola. Pohjola har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. 2.3 Åsidosättande av upplysningsplikten Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås, skall det beaktas, vilken betydelse den omständighet om vilken försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade den oriktiga eller bristfälliga uppgiften har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom skall beaktas försäkringstagarens och den försäkrades eventuella uppsåt eller arten av deras oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. YL 3 INTRÄDANDET AV POHJOLAS ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGS- AVTALETS GILTIGHET 3.1 Pohjolas ansvar inträder Pohjolas ansvar inträder från den tidpunkt som parterna har kommit överens om. Om ingen överenskommelse om begynnelsetidpunkten har träffats, inträder Pohjolas ansvar när Pohjola eller försäkringstagaren givit eller sänt ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Om försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan till Pohjola och det är uppenbart att Pohjola skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Pohjola också för skada som har inträffat efter det att ansökan överlämnades eller avsändes. En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till Pohjolas representant anses ha överlämnats eller avsänts till Pohjola. Om det inte är dokumenterat vid vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan Försäkringsavtalets giltighet Försäkringsavtalet gäller antingen för viss tid eller fortlöpande. Ett fortlöpande försäkringsavtal gäller efter den första försäkringsperiodens utgång för en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller Pohjola säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också utan uppsägning av den orsak som nämns i punkt 16.4 (ägarbyte). Ett försäkringsavtal för viss tid gäller under den överenskomna försäkringsperioden, om inte försäkringstagaren eller Pohjola säger upp avtalet eller om det inte på motsvarande sätt upphör att gälla av den orsak som nämns i punkt 16.4 (ägarbyte). YL 4 PREMIE 4.1 Premiebetalning Premien skall betalas senast på den förfallodag som anges i Pohjolas faktura. Den första premien behöver emellertid inte betalas innan Pohjolas ansvar inträder. Om försäkringstagarens betalning inte täcker Pohjolas alla premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som skall avkortas med det belopp han betalar. Premien används dock i första hand för den försäkring med vars faktura den är betald, om inte försäkringstagaren skriftligt har meddelat något annat. 4.2 Dröjsmål med premien Om försäkringstagaren har försummat att betala premien på utsatt tid, har Pohjola rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om försäkringstagaren betalar hela premien före uppsägningstidens utgång, upphör försäkringen likväl inte när uppsägningstiden löper ut. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument och försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom eller arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter det att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter uppsägningstidens utgång. Försäkringstagaren skall senast inom uppsägningstiden skriftligt meddela Pohjola om denna betalningssvårighet. Om premien inte betalas inom utsatt tid, skall för dröjsmålstiden betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. 4.3 Betalning av försenad premie Om försäkringstagaren betalar hela den försummade premien efter det att försäkringen upphört, inträder Pohjolas ansvar dagen efter det att premien betalts. Försäkringen gäller då till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden, räknat från det att försäkringen på nytt trätt i kraft. Om Pohjola likväl inte på nytt önskar återuppliva en försäkring som upphört att gälla, skall Pohjola inom 14 dagar efter det att premien betalts meddela försäkringstagaren sin vägran att ta emot premien. 4.4 Återbetalning av premie Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt, har Pohjola rätt till premie endast för den tid under vilken bolagets ansvar varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien skall återbetalas till försäkringstagaren. Premien återbetalas dock inte om den försäkrade eller försäkringstagaren förfarit svikligt i sådana fall som avses i punkt 2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt. Den premie som skall återbetalas räknas ut på så sätt att en andel som motsvarar den tid under vilken försäkringen varit i kraft dras av från premien för den försäkringsperiod som premieåterbetalningen gäller enligt följande formel ( premien för _ giltighetstiden i dygn premien för försäkringsperioden x försäkringsperioden försäkringsperioden i dygn premie som = skall återbetalas Pohjola drar av 50 euro i handläggningsavgift från premien som skall återbetalas. ( 7

8 Premien återbetalas dock inte separat om den premie som skall återbetalas är mindre än ett belopp om vilket stadgats i lagen om försäkringsavtal eller i förordning. Vid återbetalning av premie för försäkringen för installation och byggarbeten tillämpas inte ovan angivna bestämmelser, utan bestämmelserna för återbetalning av premie anges i försäkringsbrevet. 4.5 Kvittning mot premie som skall återbetalas Pohjola kan dra av obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar från en premie som skall återbetalas. YL 5 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID 5.1 Pohjolas informationsplikt Då försäkringsavtalet ingåtts skall Pohjola till försäkringstagaren överlämna försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Under försäkringens giltighetstid skall Pohjola årligen informera försäkringstagaren om försäkringsbeloppet och andra sådana omständigheter beträffande försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren. Om Pohjola eller dess representant under försäkringens giltighetstid har givit försäkringstagaren bristfällig, oriktig eller vilseledande information, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått, om denna bristfälliga, oriktiga eller vilseledande information kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som Pohjola eller dess representant efter en inträffad skada har lämnat om en framtida ersättning. 5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning Försäkringstagaren skall utan dröjsmål meddela Pohjola, om det i de uppgifter som lämnades när försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet skett en väsentlig förändring som innebär fareökning och som Pohjola inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument, skall försäkringstagaren underrätta Pohjola om en sådan förändring senast vid följande premiebetalning. Fareökande förändringar är till exempel att försäkringsobjektets användningsändamål ändras, att det repareras, ändras eller utvidgas, förändrade transportförhållanden eller förändringar i den försäkrade verksamheten. Om upplysningsplikten försummas, har Pohjola rätt att nedsätta den ersättning som betalas ur försäkringen, att avslå kravet på ersättning eller att säga upp försäkringsavtalet. Försäkringen upphör härvid en månad efter det att meddelandet om uppsägning har sänts. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument, har Pohjola inte rätt att säga upp försäkringsavtalet av denna anledning. Pohjola har även i detta fall rätt att nedsätta ersättningen eller avslå kravet på ersättning, dock endast i det fall att försäkringstagaren uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att anmäla om fareökningen. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas, vilken betydelse den förändrade omständighet som ökat faran har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom skall beaktas eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. YL 6 SKYLDIGHET ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA UPPKOMST AV SKADA 6.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter Den försäkrade skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som ingår i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren eller i övrigt har givits skriftligt. Om den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse åsidosättandet av säkerhetsföreskrifterna har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom skall beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument, kan i ansvarsförsäkring ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås på grund av den försäkrades oaktsamhet bara om den försäkrade har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Trots den försäkrades förfarande betalar Pohjola dock ur ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat driva in av den försäkrade. Ersättning betalas dock inte, om den försäkrade uppsåtligt har försummat att iaktta säkerhetsföreskrifter. 6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa en skada När en skada inträffar eller är omedelbart hotande skall den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skadan. Om skadan förorsakats av en utomstående, skall den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevaka Pohjolas rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade skall t.ex. försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har förorsakats genom straffbar gärning, skall den försäkrade utan dröjsmål meddela polismyndigheterna detta och i domstol kräva straff för brottsförövarna, om Pohjolas fördel så kräver. Den försäkrade skall även i övrigt iaktta de föreskrifter som Pohjola utfärdat för att avvärja och begränsa en skada. Pohjola ersätter skäliga kostnader för uppfyllande av ovannämnda skyldighet att avvärja och begränsa en skada även om försäkringsbeloppet därigenom skulle överskridas. Om den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin ovan avsedda plikt, kan ersättningen till honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse åsidosättandet har haft för uppkomsten av skadan. Därtill skall beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Om försäkringstagaren är en konsument eller en näringsidkare jämställd med en konsument, kan i ansvarsförsäkring ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås på grund av den försäkrades oaktsamhet bara om den försäkrade har åsidosatt sin plikt uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen. Trots den försäkrades förfarande betalar Pohjola dock ur ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat driva in av den försäkrade. Ersättning betalas dock inte, om den försäkrade uppsåtligt har åsidosatt sin plikt. YL 7 FÖRORSAKANDE AV SKADA Pohjola är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som har förorsakat skadan uppsåtligt. Om den försäkrade har förorsakat skadan av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har bidragit till skadan, kan ersättningen till honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen i ovannämnda fall skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse den försäkrade personens åtgärd har haft för uppkomsten av skadan. Om den försäkrade har förorsakat skadan av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har bidragit till skadan, betalar Pohjola dock ur ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat driva in till följd av att den försäkrade befunnits vara insolvent vid utsökning eller konkurs. YL 8 IDENTIFIKATION Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om förorsakande av skada, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller uppfyllande av räddningsplikt skall på motsvarande sätt tillämpas på den som - med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg, - tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar den försäkrade egendomen eller - bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med honom. Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter skall på motsvarande sätt tillämpas på den som på grund av att han står i arbetseller tjänsteförhållande till försäkringstagaren skall sörja för att säkerhetsföreskrifterna iakttas. YL 9 OTILLRÄKNELIGHET OCH NÖDLÄGE Pohjola får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkterna 6 och 7 ovan, om den försäkrade när han förorsakade en skada eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller skyldigheten att avvärja och 8

9 begränsa skadan var yngre än 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han inte skulle ha kunnat dömas till straff för brott. Pohjola får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkterna 5, 6 och 7, om den försäkrade när han förorsakade fareökningen eller skadan eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller skyldigheten att avvärja och begränsa skadan handlade i syfte att förhindra person eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras. Vad som i denna punkt har sagts om den försäkrade skall även tillämpas på den som i punkt 8 identifieras med den försäkrade. YL 10 ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE 10.1 Ersättningssökandens skyldigheter Pohjola skall beredas tillfälle att inspektera skadan. Brott skall utan dröjsmål anmälas till polisen. Den som yrkar på ersättning skall till Pohjola överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av Pohjolas ansvar. Hit hör t.ex. de handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras om en skada inträffat, hur stor skada som uppkommit och till vem ersättningen skall utbetalas (till exempel polisundersökningsprotokoll, anmälan om brott, gravationsbevis och utredning om inteckningshavare). Den som yrkar på ersättning är skyldig att införskaffa de utredningar som han bäst får tillgång till. Pohjola är inte skyldigt att betala ersättning förrän det erhållit de ovannämnda utredningarna. Om den som yrkar på ersättning efter en skada svikligt har lämnat Pohjola oriktiga eller bristfälliga uppgifter, vilka är av betydelse för utredningen av skadan och Pohjolas ansvar, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna Preskription av rätt till ersättning Försäkringsersättning skall sökas hos Pohjola inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning och senast inom tio år från det att skadan inträffat. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om skadan. Om ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid, förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning Pohjolas skyldigheter Efter inträffad skada skall Pohjola till den som yrkar på ersättning lämna uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid ansökan om ersättning. Eventuella förhandsuppgifter till ersättningssökanden om framtida ersättning, ersättningsbelopp eller sätt att betala ersättningen inverkar inte på prestationsskyldigheten enligt försäkringsavtalet. Pohjola skall med anledning av en inträffad skada utan dröjsmål, och senast en månad efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredandet av dess ansvar, betala ut ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddela att någon ersättning inte betalas. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, skall Pohjola dock betala den ostridiga delen av ersättningen inom ovan angiven tid. På försenad ersättning skall Pohjola betala dröjsmålsränta enligt räntelagen Kvittning mot försäkringsersättning Pohjola kan kvitta obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar mot en försäkringsersättning som skall betalas. YL 11 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING 11.1 Överförsäkring och berikandeförbud Egendom eller intresse är överförsäkrat, om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde. Pohjola är inte skyldigt att med anledning av en skada som har gällt överförsäkrad egendom eller ett överförsäkrat intresse betala ut mera i ersättning än vad som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet dock väsentligt grundar sig på en värdering som har gjorts av Pohjola eller dess representant, skall ersättningen betalas enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligt har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter Underförsäkring Egendom eller intresse är underförsäkrat, om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde. Pohjola är skyldigt att med anledning av en skada som har gällt underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse ersätta endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets värde. Vid bedömning av underförsäkring jämförs försäkringsbeloppet vid uträkning av ersättning enligt återanskaffningsvärdet med egendomens återanskaffningsvärde och vid uträkning av ersättning enligt dagsvärdet med egendomens dagsvärde. Om försäkringsbeloppet dock väsentligt grundar sig på en värdering som har gjorts av Pohjola eller dess representant, skall ersättning betalas enligt skadebeloppet, dock högst upp till försäkringsbeloppet. YL 12 KRIG OCH KÄRNSKADA Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas - av krig, uppror, revolution eller annat liknande, - av en i atomansvarighetslagen eller en motsvarande utländsk lag avsedd atomolycka eller av att ett kärnvapen exploderar. YL 13 SÖKANDE AV ÄNDRING I POHJOLAS BESLUT Om försäkringstagaren, den försäkrade, den skadelidande vid ansvarsförsäkring eller någon annan som yrkar på ersättning är missnöjd med Pohjolas beslut, kan han väcka talan mot Pohjola i Helsingfors tingsrätt, i tingsrätten på sin hemort i Finland eller i tingsrätten på skadeorten i Finland om annat inte följer av Finlands internationella fördrag. Pohjolas beslut kan också behandlas av Försäkringsnämnden vid Konsumenternas försäkringsbyrå. Nämnden ger rekommendationer om avgöranden. Talan med anledning av Pohjolas beslut skall, vid äventyr av förlust av rätten att väcka talan, väckas inom tre år efter det att parten fått skriftligt besked om Pohjolas beslut och om denna tidsfrist. YL 14 POHJOLAS REGRESSRÄTT 14.1 Pohjolas regressrätt gentemot tredje man Om en närings-, yrkes- eller förvärvsidkare eller ett offentligt samfund är skyldigt att ersätta skadan, övergår försäkringstagarens rätt att yrka ersättning av den som förorsakat skadan på Pohjola upp till det belopp som Pohjola har betalat i ersättning för skadan. Regressrätt uppstår också gentemot den som oberoende av vållande enligt gällande rätt är ansvarig för skadan. Om skadan har vållats av någon annan, eller om ersättningen har utbetalats på grund av arbetsgivares ansvar, övergår rätten att yrka ersättning hos skadevållaren på Pohjola bara i det fall att skadan har vållats uppsåtligt eller genom grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller något annat rusmedel Pohjolas regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade Beträffande Pohjolas regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade gäller 75 4 mom. lagen om försäkringsavtal. YL 15 ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGS- AVTAL 15.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Pohjola har rätt att under försäkringsperioden ändra premien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de nya förhållandena, - om försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin upplysningsplikt enligt punkt 2.2 eller - om det under försäkringsperioden har skett en sådan förändring som avses i punkt 5.2 i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för Pohjola när avtalet ingicks eller i någon omständighet som antecknats i försäkringsbrevet. Efter att ha fått kännedom om en sådan omständighet skall Pohjola utan obefogat dröjsmål sända ett meddelande om hur och från vilken tidpunkt premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet skall nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod Anmälningsförfarande Pohjola har rätt att inför övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkoren, premien och övriga avtalsvillkor, då grunden för ändringen utgörs av - ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift, - en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, excep- 9

10 tionell naturföreteelse, katastrofartad olycka), - förändring i det index som försäkringen är bunden vid och som anges i försäkringsbrevet, förändring i försäkringens skadekostnad. Pohjola har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Om Pohjola företar ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, skall Pohjola i samband med försäkringsbrevet sända försäkringstagaren ett meddelande om hur och fr.o.m. när premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet skall nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp Om Pohjola ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än sådana som nämnts i punkt , eller om bolaget utelämnar en kraftigt marknadsförd förmån ur försäkringen, skall Pohjola säga upp försäkringen att upphöra när försäkringsperioden går ut. Uppsägningen skall ske skriftligt senast en månad före försäkringsperiodens utgång. YL 16 FÖRSÄKRINGSAVTALETS UPPHÖRANDE 16.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringstagaren har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen skall ske skriftligt. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angivit något senare datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till Pohjola Pohjolas rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden Pohjola har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden, om den försäkrade eller försäkringstagaren innan försäkringen meddelades har lämnat oriktiga eller bristfälliga upplysningar och om Pohjola inte skulle ha meddelat försäkringen om det hade känt till det rätta sakförhållandet, om det under försäkringsperioden, i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för Pohjola när avtalet ingicks eller i någon omständighet som antecknats i försäkringsbrevet har skett en förändring som innebär en väsentlig fareökning och som Pohjola inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks, om den försäkrade eller försäkringstagaren uppsåtligt eller av grov oaktsamhet har åsidosatt en säkerhetsföreskrift, om den försäkrade eller försäkringstagaren har förorsakat skadan uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, eller om den försäkrade eller försäkringstagaren efter skadan svikligt har lämnat Pohjola oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av Pohjolas ansvar, om det inträffar en skada som skall ersättas enligt de villkor som tillämpas på försäkringen, om försäkringstagaren har försummat den upplysningsplikt som avses i villkorspunkten 5.2 (upplysningsplikt vid fareökning), om försäkringstagaren har försatts i konkurs. Om den försäkrade är en försäkringstagare som är en näringsidkare jämställd med en konsument, har Pohjola dock inte rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden på de grunder som nämns i punkterna , och Pohjola skall, efter att ha fått vetskap om den grund som berättigar till uppsägning, utan obefogat dröjsmål säga upp försäkringen skriftligt. Försäkringen upphör att gälla en månad efter det att uppsägningsmeddelandet har avsänts. Pohjolas rätt att säga upp försäkringen på grund av underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt Pohjolas rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång Pohjola har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringsperiodens utgång. Meddelandet om uppsägningen skall sändas senast en månad före försäkringsperiodens utgång Ägarbyte Försäkringsavtalet upphör att gälla, om den försäkrade egendomen övergår till annan ny ägare än till försäkringstagaren själv eller dennes dödsbo. Om en skada inträffar inom 14 dagar efter äganderättens övergång, har den nye ägaren dock rätt till ersättning, såvida han inte själv har tecknat en försäkring för egendomen. YL 17 TREDJE MANS RÄTT 17.1 Övriga försäkrade, till förmån för vilka en egendomsförsäkring gäller Om annat inte har avtalats, gäller en egendomsförsäkring till förmån för ägare, den som köpt egendomen med äganderättsförbehåll, den som har panträtt eller retentionsrätt i egendomen samt även i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen Den försäkrades ställning när en skada har inträffat Gentemot en försäkrad som avses i punkt 17.1 får Pohjola, i syfte att nedsätta ersättningen eller avslå kravet på ersättning, åberopa stadgandena om försäkringstagarens eller en annan försäkrads åsidosättande av upplysningsplikt (punkt 2.2) eller anmälan om fareökning (punkt 5.2) endast i det fall att den försäkrade före skadan hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller någon annan försäkrads förfarande. Varje försäkrad har rätt till den ersättning som betalas ut med anledning av en skada. Försäkringstagaren får dock med bindande verkan för den försäkrade förhandla med Pohjola samt lyfta ersättningen, utom då den försäkrade nämns vid namn i avtalet eller har uppgivit att han själv bevakar sin rätt eller då det är fråga om en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen Företrädesrätt till ersättning Gäller en egendomsförsäkring till förmån för en person som till säkerhet för sin fordran har panträtt i egendomen, har denne, även om fordran inte har förfallit till betalning, rätt att före ägaren få betalning ur ersättningen, om ägaren inte har reparerat skadan eller ställer säkerhet för reparationen. Vad som här sagts gäller på motsvarande sätt till förmån för den som har retentionsrätt i egendomen till säkerhet för en fordran som förfallit till betalning. Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som köpt egendomen med äganderättsförbehåll. Angående en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen gäller vad som stadgats om inteckningshavares rätt till försäkringsersättning. 10

11 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, Labbackavägen 1, Pohjola Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer

12 POHJOLAS SERVICENUMMER Försäkrings- och ersättningstjänst, sparande och placerande Skadejour (dygnet runt) - Skador på bil och i hemmet Från utlandet Skadejour vid resor (dygnet runt) - Euro-Finland Claims Service / Helsingfors Från utlandet Spara numren i din mobiltelefon! För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på Pohjolas kundservice bandar vi en del av samtalen till telefontjänsten.

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 09 BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006 103 969 1 10.05 400 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING... 3 ES 1 SYFTE... 3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 950 1 10.05 200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte...

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN Allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN...2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...2 ES SAKFÖRSÄKRING...2 ES 1 ES

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

Pohjolas fastighetsförsäkringar

Pohjolas fastighetsförsäkringar Pohjolas fastighetsförsäkringar Fastighetsförsäkring, Omfattande fastighetsförsäkring, Fullvärdesförsäkring för fastighet Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 KI 01 Fastighetsförsäkring...3

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 05 BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 958 1 11.05 100 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Försäkringens struktur... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte... 4 ES 2 Objekt...

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 05 BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...3 ES2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3

Läs mer

EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor. Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare

EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor. Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare Gäller från 1.1.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EGENDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA Pohjolas gruppförsäkring utgör en fast del av det Taimiturva-tjänsteavtal som Metsäliitto Osuuskunta beviljat. Med avtalet tryggas

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D

Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D Gäller från. 1. 3. 2013 Innehåll 1 Försäkringens ändamål 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING YH 04 AY 04 FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.3.2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ES SAKFÖRSÄKRING... 2 ES 1 SYFTE... 2 ES 2 OBJEKT... 2 2.1 Försäkringsobjekt... 2 2.2 Utvidgningar och begränsningar

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD För privathushåll Gäller från 24.10.2005 103 159 1 10.08(5.10) innehåll Försäkringsvillkor för Krisskyddsförsäkring...3 1 Försäkringens syfte...3

Läs mer

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING... FÖRETAGSETTAN Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3 2.1 Försäkringsobjekt...3

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING N11:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.3 Extrakostnadsförsäkring 3 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.3.2

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

måttskydd hästförsäkringar

måttskydd hästförsäkringar måttskydd hästförsäkringar Försäkringsvillkor Gäller från 1.8.2009 103 010 1 5.09 (9.09) 500 innehållsförteckning hästförsäkringar gemensamma bestämmelser...3 1 det Försäkrade djuret...3 2 giltighet...3

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 11 FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION...4 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...4 ES SAKFÖRSÄKRING...4 ES 1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...4

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsavtalslag; utfärdad den 10 mars 2005. SFS 2005:104 Utkom från trycket den 22 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA AVDELNINGEN Inledande

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

10 Allmänna avtalsbestämmelser

10 Allmänna avtalsbestämmelser 10 Allmänna avtalsbestämmelser 10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION

FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION FÖRSÄKRING FÖR LANTBRUKSPRODUKTION Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.10.2008 YH 11 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...4 ES SAKFÖRSÄKRING...4 ES 1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE...4 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...4 2.1 Produktionsbyggnader...4

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR Förlust av licens N78:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de försäkrade som angivits i försäkringsbrevet.

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck HT 60:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För gods under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för gods under lyft och transport med kran och/eller truck FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VPK2012:1 Giltigt från PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Euro reseförsäkring för företag

Euro reseförsäkring för företag Euro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 091 1 10.10 innehållsförteckning Euro reseförsäkring för företag...1 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 1 6.4.1

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR PATIENTFÖRSÄKRING N52:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 6.10 Patientförsäkring 6.10.1 Patientförsäkring 6.10.1.1 De ersättningsberättigade och försäkrad

Läs mer

Förmögenhetsbrott Villkor VFB 2015:2 2015-11-01

Förmögenhetsbrott Villkor VFB 2015:2 2015-11-01 Förmögenhetsbrott Villkor VFB 2015:2 2015-11-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad som är försäkrat 3 5. Vad försäkringen

Läs mer