EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND"

Transkript

1 YH 02 EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från Livet i fokus. 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING... 3 ES 1 Syfte... 3 ES 2 Försäkringsobjekt Byggnader Maskiner och anordningar avsedda för byggnadens användning Annan egendom Försäkringen omfattar inte Lösöre Tilläggsinvesteringar... 3 ES 3 Skador som ersätts och begränsningar som gäller dem Skador som ersätts Skador som inte ersätts samt andra begränsningar... 3 ES 4 Säkerhetsföreskrifter Vid heta arbeten skall de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet iakttas... 4 ES 5 Värderings- och ersättningsbestämmelser Ersättningens omfattning Självrisk Beräkning av egendomens värde och skadebeloppet vid sakskada Ersättningsbelopp Utbetalning av ersättning Restvärde av byggnad Andra ersättningsbestämmelser... 6 ES 6 Indexvillkor Indexjustering av försäkringspremien eller försäkringsbeloppet per försäkringsperiod Indexvillkor för självrisken... 6 ES 7 Dubbelförsäkring... 6 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR... 7 YL 1 Vissa centrala begrepp... 7 YL 2 Information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås Pohjolas informationsplikt Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Åsidosättande av upplysningsplikten... 7 YL 3 Inträdandet av Pohjolas ansvar och försäkringsavtalets giltighet Pohjolas ansvar inträder Försäkringsavtalets giltighet... 7 YL 4 Premie Premiebetalning Dröjsmål med premien Betalning av försenad premie Återbetalning av premie Kvittning mot premie som skall återbetalas... 8 YL 5 Information som skall lämnas under avtalets giltighetstid Pohjolas informationsplikt Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning... 8 YL 6 Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter Skyldighet att avvärja och begränsa en skada... 8 YL 7 Förorsakande av skada... 8 YL 8 Identifikation... 8 YL 9 Otillräknelighet och nödläge... 8 YL 10 Ersättningsförfarande Ersättningssökandens skyldigheter Preskription av rätt till ersättning Pohjolas skyldigheter Kvittning mot försäkringsersättning... 9 YL 11 Försäkringsersättning Överförsäkring och berikandeförbud Underförsäkring... 9 YL 12 Krig och kärnskada... 9 YL 13 Sökande av ändring i Pohjolas beslut... 9 YL 14 Pohjolas regressrätt Pohjolas regressrätt gentemot tredje man Pohjolas regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade... 9 YL 15 Ändring av försäkringsavtal Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod... 9 YL 16 Försäkringsavtalets upphörande Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Pohjolas rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden Pohjolas rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång Ägarbyte YL 17 Tredje mans rätt Övriga försäkrade, till förmån för vilka en egendomsförsäkring gäller Den försäkrades ställning när en skada har inträffat Företrädesrätt till ersättning Läs särskilt de villkorspunkter som är tryckta i kursivstil 2

3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND Försäkringen innehåller sakförsäkring (ES) samt allmänna avtalsvillkor (YL). ES SAKFÖRSÄKRING ES 1 SYFTE Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola (nedan benämnt försäkringsbolaget) förbinder sig att enligt dessa villkor samt de allmänna avtalsvillkoren (YL) ersätta direkta sakskador som förorsakas försäkringsobjektet av en sådan plötslig och oförutsedd skada som anges i punkt 3 samt de i villkoren separat nämnda övriga kostnaderna. ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT Försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknad egendom på den plats (försäkringsstället) som anges i försäkringsbrevet. 2.1 Byggnader Försäkringsobjekt är de byggnader som försäkringstagaren äger och har meddelat försäkringsbolaget. Försäkringsobjekt är inte - kyrkor och jordfästningskapell, - sådana lätta konstruktioner och mindre anläggningar som avses i 131 byggnadslagen, - landsvägar, järnvägar, gator, flygfält och andra trafikområden samt parkeringsområden vid dem, - bergrum och tunnlar, - broar, dammkonstruktioner, kanaler, hamnanläggningar eller liknande vattenbyggnader, - vattenlednings-, avlopps-, fjärrvärmeoch eldistributionsnät, och inte heller - kraftstationer och värmekraftverk. Till byggnaden hör för dess användning avsedda ursprungliga eller motsvarande eller senare i hela byggnaden och av samma klass fast installerade konstruktioner, inventarier och ytbeläggningar. 2.2 Maskiner och anordningar avsedda för byggnadens användning Till byggnaden hör för dess användning avsedda och fast installerade - värme-, kyl-, vattendistributions-, vattenavlopps-, inre regnvattenavlopps-, luftkonditionerings-, övervaknings-, dataöverförings- och övriga liknande maskiner, anordningar och apparater, samt ledningar, rör, kanaler och behållare som hör till dem. Av försäkringstagaren ägda eller annars på hans risk och i byggnadens bruk befintliga - fasta vatten-, avlopps-, värme-, olje-, gas- eller ångledningar och elledningar utanför byggnaden fram till en allmän anslutning. Till byggnaden hör inte - grunden under byggnadens bottenbjälklag och grundsulor, eller armering därav, och inte heller - annan mark på fastigheten. 2.3 Annan egendom Av försäkringstagaren ägda eller annars på hans risk och i byggnadens bruk befintliga - fasta sedvanliga konstruktioner utanför byggnaden, dock inte utan särskilt omnämnande bil-, avfalls- och andra tak som är större än 40 m 2, - sedvanliga arbetsmaskiner och redskap för fastighetens skötsel samt bränslen, och - inventarier avsedda för gemensamt bruk av privathushåll. 2.4 Försäkringen omfattar inte - konstruktioner som byggnadens eller lägenhetens användare har byggt eller anordningar som han har installerat, ens i det fall att de är fast installerade, - konstruktioner som aktieägaren i ett bostadsaktiebolag är skyldig att underhålla utom lägenhetens sedvanliga, fast installerade inventarier och ytbeläggningar, - konstruktioner, anordningar, ledningar och rörledningar som enbart används för affärsverksamhet som bedrivs i byggnaden, eller konstruktioner, anordningar, ledningar och rörledningar i anslutning till maskiner och anläggningar som används i byggnaden, och inte heller - motorfordon, vars konstruktiva hastighet är över 15 kilometer i timmen. 2.5 Lösöre Försäkringsobjekt är sådant annat än i punkt 2.1 ovan nämnt, av försäkringstagaren ägt lösöre som finns i den till försäkringsbolaget meddelade byggnaden och som försäkras tillsammans med byggnaden Försäkringsobjekt är inte följande egendomsposter om inte särskilt avtal har träffats därom och detta har antecknats i försäkringsbrevet - konst- och museiföremål, - pengar, värdepapper och värdefulla samlingar, varmed även avses oanvända frimärken och kuponger, - ritningar, arkiv, modeller, formar, manuskript och dokument, - data och program i datamedier, - vetenskapliga eller andra samlingar, - biblioteksböcker, - växter och djur, och inte heller - båtar, utombordsmotorer, fordon och anordningar som drivs eller framförs med maskinkraft samt deras utrustning med undantag för sedvanliga arbetsmaskiner och redskap för fastighetens skötsel (se punkt ES 2.3) Försäkringsobjekt är inte heller maskiner, anläggningar eller anordningar vilkas återanskaffningsvärde är större än det belopp som nämns i försäkringsbrevet. Beloppet ökas med index på samma grunder som självrisken (se punkt 5.8.2). 2.6 Tilläggsinvesteringar Försäkringsobjekt är dessutom anskaffning av i försäkringsbrevet nämnd egendom som anknyter till försäkringstagarens egen verksamhet och som sker under försäkringstiden från och med den dag egendomen i sin helhet har övergått till försäkringstagaren. Försäkringsobjekt är dock inte - enskilda anskaffningar vilkas totala värde är över euro, - enskilda anskaffningar av sådana maskiner, anläggningar och anordningar som hör till lösöret och vilkas värde är större än det belopp som avses ovan i punkt ES 3 SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BE- GRÄNSNINGAR SOM GÄLLER DEM 3.1 Skador som ersätts Försäkringen ersätter skador till följd av en plötslig oförutsedd händelse. 3.2 Skador som inte ersätts samt andra begränsningar Slitage Försäkringen ersätter inte skador till följd av slitage, korrosion, frätning, förskämning, svampbildning, förmultning, materialtrötthet, eller liknande långsamt verkande skador, och inte heller det att föremålet eller någon del av detta förlorar sin funktionsförmåga Underhållskostnader Försäkringen ersätter inte kostnader för justerings- eller underhållsåtgärder, förhandsservice eller periodisk service, avhjälpande av funktionsstörningar, och inte heller för delar som byts ut i samband med dessa Fabrikationsfel och fel i utförandet Försäkringen ersätter inte skador som genom fel i arbete, anläggning eller material, fabrikationsfel, fel i beräkningar eller ritningar eller på grund av oriktiga råd förorsakas råmaterial, halvfabrikat, produkter eller kunders egendom som lämnats för reparation, service eller behandling. Försäkringen ersätter inte kostnader för reparation av ett föremål eller någon del av detta som har tillverkats felaktigt eller av felaktigt material, inte ens om orsaken är beräknings- eller ritningsfel, eller felaktiga råd eller anvisningar. Skador på den övriga försäkrade egendomen till följd av ett sådant fel ersätts Avtal Försäkringen ersätter inte skador eller kostnader som en leverantör eller någon annan är ansvarig för enligt avtal, garanti, serviceavtal eller någon liknande förbindelse. En skada som annars omfattas av försäkringen ersätts emellertid till den del som försäkringstagaren kan bevisa att den ansvariga parten inte kan fullgöra sin ersättningsskyldighet. Om försäkringstagaren själv är föremålets tillverkare eller säljare, ersätts skadan inte, om tillverkaren eller säljaren är ansvarig enligt gängse garantipraxis i branschen Förmögenhetsbrott Försäkringen ersätter inte skador till följd av bedrägeri, förskingring eller andra därmed jämförbara brott. 3

4 3.2.6 Förkommen och kvarglömd egendom Försäkringen ersätter inte egendom som har förkommit eller blivit kvarglömd eller stulen, - om omständigheterna inte kan fastställas eller - om det först vid inventering konstateras att egendomen har förkommit. Stöldskador ersätts inte heller om försäkringstagaren inte har vidtagit skäliga skyddsåtgärder med beaktande av egendomens värde och förvaringsförhållandena Sprängningsarbeten Försäkringen ersätter inte skador till följd av yrkesmässigt sprängnings- eller schaktningsarbete eller av att sprängämnen som tillhör en offentlig inrättning har exploderat. En skada som annars omfattas av försäkringen ersätts emellertid till den del som försäkringstagaren kan bevisa att den ansvariga parten inte kan fullgöra sin ersättningsskyldighet Egendom utomhus Försäkringen ersätter inte skador som naturkrafter har förorsakat lösegendom som är utomhus eller i en öppen byggnad, om det inte är fråga om en anordning som är avsedd att användas i en sådan byggnad Ämnen och tillbehör för konsumtion Försäkringen ersätter inte skador på ämnen och tillbehör för konsumtion, såsom bränslen och smörjmedel, andra vätskor, skopor, vajrar och gummidäck, som används i maskin eller anordning, utom i det fall att ämnet eller tillbehöret har tagit skada i samband med någon annan skada som ersätts enligt dessa villkor Program- och datafel Försäkringen ersätter inte skador på programmerbara elektroniska utrustningar eller datamedier, filer eller program till följd av funktionsfel i utrustning eller program, operationsfel, av att data har förstörts av magnetfält eller av att data har raderats Grundvatten Försäkringen ersätter inte skador till följd av förändringar i grundvattenståndet Värdeminskning Försäkringen ersätter inte värdeminskning och inte heller skador som inte påverkar egendomens användbarhet Översvämning Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av sjögång, en förskjutning i isen eller översvämning till följd av höjning av vattenståndet. ES 4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Försäkringstagaren skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet samt säkerhetsföreskrifterna nedan (se punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren). 4.1 Vid heta arbeten skall de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet iakttas Heta arbeten är arbeten där det förekommer gnistor eller där gaslågor, annan öppen eld eller varmluftsfläkt används. 4.2 Fönster, dörrar och övriga öppningar till förvaringsplatserna skall med tanke på inbrott och stöld vara stängda på ett tillförlitligt sätt. Skydd och lås skall dessutom uppfylla de krav på byggtekniskt inbrottsskydd som anges i försäkringsbrevet och som är en bilaga till detta. 4.3 Dörrarna till kassaskåp eller kassavalv skall låsas efter användning och nycklarna till dem får inte förvaras i samma lägenhet. 4.4 Kassaapparater och kassaskrin skall olåsta och öppna lämnas i stängda förvaringsutrymmen. 4.5 Anslutningen mellan rörledningen och en anordning skall följa tillverkarens eller importörens samt myndigheternas bestämmelser och anvisningar. 4.6 Gods som förvaras i den nedersta källarvåningen skall ställas på minst 10 cm höjd över golvytan. Med en källarvåning avses ett våningsutrymme vars golv helt eller delvis ligger minst en meter under markytan. 4.7 Byggnadens ledningsnät skall underhållas omsorgsfullt och skyddas mot frysning. Vattnet skall tömmas ur ledningsnätet när byggnaden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och tillsyn under den kalla årstiden. 4.8 Försäkrade maskiner skall underhållas på det sätt som importören eller tillverkaren förutsätter eller rekommenderar. Serviceåtgärder skall registreras. 4.9 Minst en gång per vecka skall minst två uppdaterade säkerhetskopior utöver originalen tas av system- och tillämpningsprogramvara samt data på magnetband, magnetskiva eller något liknande datamedium. En kopia skall förvaras i ett för datamedier avsett brandsäkert säkerhetsarkiv. Säkerhetsarkivet skall ligga i en annan brandsektion än den där de andra kopiorna förvaras eller i ett datamedieskåp av minst klass S60 DIS Nycklar och andra redskap som medger inträde och som används i passerkontrollen skall förvaras omsorgsfullt och får inte överlåtas till utomstående Objekt som skyddas med släckningsanordningar skall för dessa system ha ett skriftligt underhållsprogram som är uppgjort enligt gällande bestämmelser. Släckningsanordningarna skall vara funktionsdugliga och vederbörligen kontrollerade och underhållna Oljecisterner på fastigheten och oljerör i anslutning till dessa skall första gången besiktigas under det tionde bruksåret och stålcisterner skall därefter besiktigas vart femte år och övriga cisterner vart tionde år. Från cisterner för uppvärmningsolja, vilka tagits ur bruk, skall uppvärmningsoljan avlägsnas, aggregaten göras ofarliga och studsar för påfyllningsrör avlägsnas före början av följande uppvärmningsperiod. ES 5 VÄRDERINGS OCH ERSÄTT- NINGSBESTÄMMELSER Denna försäkring är en fullvärdesförsäkring, vilket betyder att försäkringsobjektet är försäkrat utan något överenskommet försäkringsbelopp eller att försäkringsobjektets värde baserar sig på det försäkringsbelopp som försäkringstagaren uppgivit för varje enskilt försäkringsobjekt. Ersättningarna beräknas enligt ersättningsbestämmelserna nedan på basis av återanskaffnings- eller dagsvärdet. 5.1 Ersättningens omfattning Sakskada Försäkringen ersätter direkta sakskador på den försäkrade egendomen. Dessutom ersätter försäkringen nödvändiga kostnader för uppbrytning och igenläggning av byggnadens konstruktioner samt kostnader för grävning och fyllning av jord vid reparation av direkta sakskador eller vid återanskaffning Andra kostnader som ersätts Tilläggskostnader på grund av myndighetsbestämmelse Vid skador på byggnader ersätter försäkringen skäliga tilläggskostnader förorsakade av tvingande myndighetsbestämmelser om reparation eller byggnad, dock högst 20 % av den direkta sakskadans belopp inklusive de tilläggskostnader som avses här. Om försäkringen grundar sig på ett överenskommet försäkringsbelopp, utgör detta försäkringsbelopp övre gräns för den sammanlagda ersättningen. Förlust av hyresinkomst Försäkringen ersätter skador som förorsakas försäkringstagaren genom förlust av hyresinkomst på grund av att den försäkrade byggnaden inte kan användas till följd av en sakskada som ersätts enligt villkoren (se punkt Skadebelopp vid förlust av hyresinkomst). Avvärjningskostnader vid hotande skada Förutom direkta sakskador ersätter försäkringen sådana skäliga kostnader enligt punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren (YL) som förorsakas av begränsning eller avvärjning av en skada som har inträffat eller är omedelbart hotande och som ersätts ur försäkringen. Kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås Om universalnycklar eller bostadsnycklar som försäkringstagaren besitter har stulits, ersätter försäkringen för skadeavvärjning nödvändiga kostnader för ändring av låskombination eller byte av lås i den byggnad som är försäkringsobjekt. Det förutsätts att nycklarna har stulits - genom rån eller - genom intrång i den byggnad eller lägenhet som är försäkringsobjekt så att dess konstruktioner eller lås därvid har skadats. På kostnaderna görs ett årligt avdrag på 5 % för varje påbörjat bruksår från och med det andra bruksåret. Bruksåren räknas från början av det kalenderår som följer på installationsåret. Kostnader för skador på mark Försäkringen ersätter sådana kostnader för undersökning, rengöring eller byte av mark samt transport och hantering av avfall som förorsakas av att marken på en fastighet som försäkringstagaren äger eller besitter skadas som en direkt följd av en ersättningsgill sakskada på egendom som försäkrats med denna försäkring. Härvid förutsätts att kostnaderna gäller åtgärder på grund av en tvingande myndighetsbestämmelse och att myndighetsbestämmelsen utfärdats senast ett år efter skadefallet. De kostnader som avses här ersätts med högst euro per skada. 5.2 Självrisk Försäkringstagaren har en självrisk vid varje skadefall. Självrisken har antecknats i försäkringsbrevet och är bunden vid konsumentprisindex (se punkt Indexvillkor för självrisken). Andra villkor som gäller försäkringen och försäkringsbrevet kan 4

5 innehålla bestämmelser för hur självrisken skall beräknas, såsom den förhöjda självrisken i brandförsäkringen vid skador som uppkommit till följd av heta arbeten Självrisk vid heta arbeten Om en ersättningsgill skada orsakad av eld som kommit lös (brandskada) beror på att heta arbeten har utförts (se punkt 4.1), är försäkringstagarens självrisk tio gånger den självrisk som anges i försäkringsbrevet, dock högst euro eller ett sådant större självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet. 5.3 Beräkning av egendomens värde och skadebeloppet vid sakskada Skadebelopp Skadebeloppet och egendomens värde beräknas i regel enligt återanskaffningsvärdet och den prisnivå som råder vid skadetidpunkten. Om egendomens dagsvärde emellertid var mindre än 50 % av återanskaffningsvärdet omedelbart före skadan, beräknas ersättningen enligt dagsvärdet. Då denna regel tillämpas, värderas varje skadat föremål för sig Skadebelopp enligt återanskaffningsvärdet Återanskaffningsvärdet är det belopp som behövs för att till samma plats anskaffa ny likadan eller närmast motsvarande egendom. Skadebeloppet erhålls när den återstående egendomens värde (restvärdet) dras av från egendomens värde omedelbart före skadan. Bägge värdena beräknas enligt återanskaffningsvärdet. Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock högst skillnaden mellan återanskaffningsvärdet och restvärdet. Om emellertid egendomens värde minskat fram till tidpunkten för skadan så att dess dagsvärde var mindre än 50 % av återanskaffningsvärdet omedelbart före skadan, beräknas skadebeloppet enligt dagsvärdet (se punkt 5.3.3). Varje skadat föremål värderas för sig Skadebelopp enligt dagsvärdet Med dagsvärde avses det belopp som erhålls när egendomens värdeminskning till följd av ålder, användning, minskad användbarhet eller liknande dras av från återanskaffningsvärdet. Egendomens minskade användbarhet på grund av förändringar i de lokala förhållandena, såsom nedläggning av näringsverksamhet eller liknande, beaktas också. Skadebeloppet erhålls när den återstående egendomens värde (restvärdet) dras av från dagsvärdet. Bägge värdena beräknas enligt dagsvärdet. Om egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock högst skillnaden mellan dagsvärdet och restvärdet Skadebelopp vid förlust av hyresinkomst När skadebeloppet beräknas avdras de inbesparade underhållskostnaderna för fastigheten från de uteblivna hyresinkomsterna eller skötselvederlag. Som skadebelopp räknas högst 0,75 procent i månaden av byggnadens värde och under högst ett års tid räknat från den dag då sakskadan har inträffat. Byggnadens värde är återanskaffnings eller dagsvärdet beroende på hur byggnaden har inkluderats i försäkringen Skadebelopp vid haveri av maskiner eller utrustning i byggnaden Vid ersättningsbara skador på den egendom som nämns i punkt 2.2 (ES) görs från samtliga reparations- eller återanskaffningskostnader, inklusive sådana kostnader för sakskador som nämns i punkt 5.1.1, ett avdrag på 6 % per varje påbörjat bruksår från och med det femte bruksåret. Bruksåren räknas från början av det kalenderår som följer på installationsåret Skadebeloppet vid läckageskador Om en läckageskada uppkommit genom att vätska, ånga eller gas plötsligt och oförutsett läckt ut direkt ur - den försäkrade byggnadens egna fasta vatten-, avlopps- eller värmeledning, ång-, gas- eller oljeledningar, oljebehållare, inre regnvattenavlopp, jacuzzi-, bubbelpool- eller simbassängsrörledning, eller ur en maskin eller anordning som är fast ansluten till dessa, eller - den försäkrade byggnadens eget fasta förvaringskärl för ämnet, görs ett åldersavdrag från samtliga reparations- eller återanskaffningskostnader på basis av åldern hos den ledning, det rör eller annan anordning som orsakat skadan enligt följande tabell. Åldern hos ledningen, röret Ålders eller annan anordning år avdrag % över Åldersavdraget uppgår dock högst till euro per skada. Åldern hos ledningen, röret eller annan anordning räknas från början av det kalenderår som följer på installationsåret Skadebeloppet vid skada på lös egendom På följande reparations- och återanskaffningskostnader för maskiner och utrustning som ingår i lös egendom görs följande avdrag på basis av ålder 20 % per år - kontorsmaskiner och kontorsutrustning - datautrustning, t.ex. arbetsstationer och servrar samt kringutrustning till dessa, såsom skannrar och laserskrivare - datatrafikutrustning - telefoncentraler - utrustning avsedd för inspelning och återgivning av ljud och bilder samt förstärkarutrustning Åldern på datautrustning och annan elektronikutrustning räknas från början av det kalenderår som följer på ibruktagningsåret. 6 % per år - Övriga maskiner och övrig utrustning som ingår i lös egendom Vid ersättningsbara skador på maskiner och utrustning som ingår i lös egendom görs från samtliga reparations- eller återanskaffningskostnader, inklusive sådana sakskador som nämns i punkt 5.1.1, ett avdrag på 6 % för varje påbörjat bruksår från och med det femte bruksåret. Bruksåren räknas från och med början av det kalenderår som följer på installationsåret Mervärdesskatt Då skadebeloppet beräknas beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt. Momsandelen betalas inte, om den är avdragsgill i ersättningstagarens beskattning. 5.4 Ersättningsbelopp Ersättningsbelopp Ersättningsbeloppet erhålls när självrisken dras av från skadebeloppet Underförsäkring Fullvärdesförsäkring Om den volym som anges i den objektsförteckning som utgör bilaga till försäkringsbrevet är mindre än byggnadens verkliga volym, ersätter försäkringen bara en så stor del av skadebeloppet som förhållandet mellan den i objektsförteckningen som utgör bilaga till försäkringsbrevet angivna volymen och den verkliga volymen utvisar. Den verkliga volymen beräknas enligt definitionen i RTkortet Försäkring som grundar sig på försäkringsbelopp Om försäkringsbeloppet är mindre än egendomens värde, är det fråga om underförsäkring. Vid en skada på underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse ersätter försäkringen endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens värde Överförsäkring Försäkringen ersätter inte med anledning av en skada på överförsäkrad egendom mer än vad som behövs för att täcka skadan. Fullvärdesförsäkring Om den volym som anges i den objektsförteckning som utgör bilaga till försäkringsbrevet är större än byggnadens verkliga volym, rör det sig om överförsäkring. Försäkring som grundar sig på försäkringsbelopp Om försäkringsbeloppet är större än egendomens värde, är det fråga om överförsäkring. 5.5 Utbetalning av ersättning Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet. Skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet betalas ut, när den skadade egendomen inom två år efter skadan har reparerats eller när ny egendom av samma slag och för samma användningsändamål har anskaffats till samma plats. Rätt till skillnaden mellan ersättning enligt återanskaffningsvärdet och ersättning enligt dagsvärdet har bara försäkringstagaren eller den för vilken försäkring för tredje man har tecknats. Rätten kan inte överföras. Om byggandet fördröjs till följd av en myndighetsåtgärd, förlängs tvåårsfristen med dröjsmålstiden. 5.6 Restvärde av byggnad Ersättning för minskat restvärde Om ett byggnadsförbud eller en byggnadsbegränsning är i kraft enligt bestämmelser i byggnads- eller väglagstiftningen och det därför inte är möjligt att utnyttja byggnadsdelar som är kvar efter skadan för att återställa byggnaden i dess tidigare skick, ersätts också minskningen av restvärdet. 5

6 5.6.2 Undantagslov Försäkringstagaren skall visa att ett byggnadsförbud eller en byggnadsbegränsning är i kraft. På begäran av försäkringsbolaget skall försäkringstagaren söka undantagslov för att återställa byggnaden i dess tidigare skick samt, i händelse av avslag, söka ändring i beslutet. Försäkringstagaren skall på begäran av försäkringsbolaget bemyndiga försäkringsbolaget att representera honom i dispensärendet. 5.7 Andra ersättningsbestämmelser Ersättning av ritningar m.m. Ritningar, dokument, samt modeller och formar ersätts bara om motsvarande egendom skaffas i stället för den skadade egendomen inom två år efter skadan Ersättning av data och program Data och program som ingår i datamedier är försäkringsobjekt endast om en separat överenskommelse ingåtts om detta och det i försäkringsbrevet har antecknats ett särskilt försäkringsbelopp för dessa. Det är härvid fråga om en förstariskförsäkring som utgör ett undantag från ersättningsbestämmelserna, och bestämmelserna om underförsäkring tillämpas inte i detta fall. Med datamedier avses hjälpmedel innehållande minneskapacitet som används för lagring av program och data, såsom ett magnetband, en dataskiva eller en datakassett. Skador på data och program ersätts bara i samband med sakskador på maskinvara eller datamedier. Ett villkor är dessutom att också skadan på maskinvaran eller datamediet är ersättningsbar ur denna försäkring. Försäkringen ersätter utöver kostnader för återskapande av data från säkerhetskopior dessutom sedvanliga kostnader förorsakade av rekonstruktion av data som producerats under högst en veckas tid före tidpunkten för sakskadan. Utöver sedvanliga kostnader för återskapande och rekonstruktion ersätter försäkringen dessutom forceringskostnader upp till högst 30 % av beloppet av de sedvanliga kostnaderna. Med forceringskostnader avses sådana utgifter som föranletts av övertid, tillfälliga installationer, påskyndande av anskaffningar eller anskaffande av tillfälliga arbetslokaler som förorsakats på grund av iståndsättandet av det skadade försäkringsobjektet Alternativ till ersättning i pengar Försäkringsbolaget har rätt att låta bygga eller reparera eller att skaffa förkommen eller skadad egendom i stället för att betala ersättning i pengar Inteckningsbar egendom För egendom i vilken inteckning kan fastställas betalas ersättning till försäkringstagaren först när han har klarlagt att egendomen inte är intecknad som säkerhet för gäld eller att inteckningshavarna gett sitt samtycke till att ersättningen betalas till försäkringstagaren (jfr 13 företagsinteckningslagen och 17 kap. 8 jordabalken). För fastighet krävs ingen utredning om försäkringstagaren kan påvisa att - skadan har reparerats - säkerhet ställts för att ersättningen används för reparation av den skadade egendomen - ersättningsbeloppet är ringa i förhållande till fastighetens värde - eller när det annars är uppenbart att fordringsägarens möjlighet att inkassera sin fordran inte äventyras av att ersättningen lyfts Försäkringsbolagets rätt att lösa in skadad egendom Den försäkrade egendomen förblir hos ägaren även då den skadats. Försäkringsbolaget har emellertid rätt att lösa in återstående egendom eller en del av den. Den egendom eller del av egendom som inlösts ersätts på samma grunder (antingen enligt återanskaffningsvärdet eller dagsvärdet) som en skada på föremålet eller egendomsposten ifråga Försäkringstagarens skyldighet att överlämna egendom som återfåtts Om försäkringstagaren får tillbaka förlorad egendom efter det att ersättning har betalats, skall han omedelbart överlämna egendomen till försäkringsbolaget eller återbetala ersättningen till denna del. ES 6 INDEXVILLKOR Försäkringen är bunden vid det index som nämns i försäkringsbrevet. 6.1 Indexjustering av försäkringspremien eller försäkringsbeloppet per försäkringsperiod Fullvärdesförsäkring Försäkringspremien är bunden vid det index som nämns i försäkringsbrevet. Premien justeras den första dagen i varje försäkringsperiod. Premien justeras då med lika många procent som justeringsindexet avviker från basindexet. Basindexet är byggnadskostnadsindex för september året före försäkringens begynnelseår. Justeringsindexet är byggnadskostnadsindex för september det kalenderår som föregår begynnelsemånaden i den försäkringsperiod som har antecknats i försäkringsbrevet. Försäkring som grundar sig på försäkringsbelopp Försäkringsbeloppen i den objektsförteckning som utgör bilaga till försäkringsbrevet justeras den första dagen i varje försäkringsperiod. Försäkringsbeloppet justeras då med lika många procent som justeringsindexet avviker från basindexet. Samtidigt ökas försäkringsbeloppet med värdet av de investeringar som gjorts och anmälts under försäkringsperioden. Basindexet är indexet för den kalendermånad som infaller fyra månader före den första försäkringsperiodens begynnelsemånad. Justeringsindexet är indexet för den kalendermånad som infaller fyra månader före den försäkringsperiod som anges i försäkringsbrevet. Premierna ändras så att de motsvarar det justerade försäkringsbeloppet. Försäkringsbelopp vid skadetidpunkten (Gäller inte fullvärdesförsäkring) Försäkringsbeloppet utgör vid skadetidpunkten lika många procent av försäkringsbeloppet enligt den objektsförteckning som utgör bilaga till försäkringsbrevet som indexet för den kalendermånad som inföll fyra månader tidigare utgör av basindexet. Försäkringsbeloppet ökas dessutom med de investeringar i byggnader och maskiner som har gjorts under försäkringsperioden innan skadan inträffade. Ökningen är högst 15 % av försäkringsbeloppet för varje egendomspost och sammanlagt högst euro. 6.2 Indexvillkor för självrisken Den i försäkringsbrevet antecknade självrisken har bundits vid konsumentprisindex med tillämpande av följande bestämmelser. Basindexet är konsumentprisindex för september månad 2000 och den motsvarande självrisken är 500 euro. Justeringsindexet är konsumentprisindex för september det kalenderår som föregår den i försäkringsbrevet antecknade begynnelsemånaden i försäkringsperioden. Indexet justeras på försäkringsperiodens begynnelsedag. Självrisken för följande försäkringsperiod utgör lika många procent av den i försäkringsbrevet antecknade självrisken som justeringsindexet utgör av basindexet. Självrisken ändras dock inte om indexändringen inte är minst 10 %. ES 7 DUBBELFÖRSÄKRING Om samma egendom har försäkrats mot samma skada med flera försäkringar, rör det sig om en dubbelförsäkring, varvid ersättningen beräknas enligt 59 lagen om försäkringsavtal. 6

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 950 1 10.05 200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte...

Läs mer

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING YH 04 AY 04 FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.3.2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ES SAKFÖRSÄKRING... 2 ES 1 SYFTE... 2 ES 2 OBJEKT... 2 2.1 Försäkringsobjekt... 2 2.2 Utvidgningar och begränsningar

Läs mer

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING... FÖRETAGSETTAN Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3 2.1 Försäkringsobjekt...3

Läs mer

Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Båtförsäkring Försäkringsvillkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Hemöms försäkringsvillkor

Hemöms försäkringsvillkor Hemöms försäkringsvillkor ö01c 01.06.2012 www.omsen.ax HEMÖMS FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.06.2012 Ö 01C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Vem försäkringen

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K

Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K Hemförsäkring Försäkringsvillkor 88K Gäller från. 1.1.2015 Innehållsförteckning 10 Försäkringens innehåll 20 Egendomsförsäkring 21 Försäkringens ändamål 22 De försäkrade 23 Försäkringens föremål 24 Försäkringens

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. INNEHÅLL Begrepp som

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR RÖRELSE N25:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 3 Ansvarsförsäkring 4 3.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 Vem försäkringen gäller för 6 Självrisk

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring villkor abm 690.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i BMW Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Ansvarsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

Båtförsäkring för näringsidkare

Båtförsäkring för näringsidkare Båtförsäkring för näringsidkare Allmänt försäkringsvillkor Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner 1. Försäkringsformer Ifs båtförsäkring kan vara en helförsäkring eller enbart en separat

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

Kombinerad företagsförsäkring

Kombinerad företagsförsäkring Box 400 581 04 Linköping Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför att numreringen inte alltid

Läs mer

Samlingsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4

Samlingsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4 Samlingsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor F95:4 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR INBROTTSFÖRSÄKRING N71:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehållsförteckning 1 Egendomsförsäkring 3 1.1 Vem försäkringen gäller för 3 1.2 När försäkringen

Läs mer