FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN"

Transkript

1 YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte... 4 ES 2 Försäkringsställe samt när försäkringen börjar och slutar 4 ES 3 Försäkringsobjekt... 4 ES 4 Skador som ersätts och begränsningar som gäller dem... 5 ES 5 Säkerhetsföreskrifter... 5 ES 6 Försäkringens giltighet... 6 ES 7 Värderings- och ersättningsbestämmelser... 6 ES 8 Ersättningsbestämmelser... 6 ES 9 Dubbelförsäkring... 8 OM EN SKADA INTRÄFFAR... 8 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR... 9 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP... 9 YL 2 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGS- AVTALET INGÅS Pohjolas informationsplikt Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Åsidosättande av upplysningsplikten... 9 YL 3 INTRÄDANDET AV POHJOLAS ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGS- AVTALETS GILTIGHET Pohjolas ansvar inträder Försäkringsavtalets giltighet... 9 YL 4 PREMIE Premiebetalning Dröjsmål med premien Betalning av försenad premie Återbetalning av premie Kvittning mot premie som skall återbetalas YL 5 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID Pohjolas informationsplikt Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning YL 6 SKYLDIGHET ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA UPPKOMST AV SKADA Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter Skyldighet att avvärja och begränsa en skada YL 7 FÖRORSAKANDE AV SKADA YL 8 IDENTIFIKATION YL 9 OTILLRÄKNELIGHET OCH NÖDLÄGE YL 10 ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Ersättningssökandens skyldigheter Preskription av rätt till ersättning Pohjolas skyldigheter Kvittning mot försäkringsersättning YL 11 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING Överförsäkring och berikandeförbud Underförsäkring YL 12 KRIG OCH KÄRNSKADA YL 13 SÖKANDE AV ÄNDRING I POHJOLAS BESLUT YL 14 POHJOLAS REGRESSRÄTT Pohjolas regressrätt gentemot tredje man Pohjolas regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade YL 15 ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGS- AVTAL Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod YL 16 FÖRSÄKRINGSAVTALETS UPPHÖRANDE Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Pohjolas rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden Pohjolas rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång Ägarbyte YL 17 TREDJE MANS RÄTT Övriga försäkrade, till förmån för vilka en egendomsförsäkring gäller Den försäkrades ställning när en skada har inträffat Företrädesrätt till ersättning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER HETA ARBETEN S621 (1998) Förpliktelse och syfte Definitioner Alternativa arbetsmetoder Övervakningsplan för heta arbeten Hetarbetsansvariga personer i företag Permanent hetarbetsplats Företagets praxis i fråga om hetarbetstillstånd Tillfällig hetarbetsplats LÄS SÄRSKILT DE VILLKORSPUNKTER SOM ÄR TRYCKTA I KURSIVSTIL

3 8 Hetarbetsexamen och hetarbetskort Arbetsredskap, deras förvaring och användning Ikraftträdande Källor BYGGNADS- OCH BYGGREPA- RATIONSARBETEN S450 (2000) Förpliktelse och syfte Allmänna anvisningar och tillämpning Brand Inbrott och stöld Grävnings- och schaktningsarbeten Källförteckning HETA TAK- OCH VATTENISOLERINGS- ARBETEN S623 (1997) Förpliktelse och syfte Definitioner Övervakningsplan för heta arbeten Hetarbetsexamen och hetarbetscertifikat för tak- och vattenisoleringarbeten Hetarbetstillstånd för tak- och vattenisoleringsarbeten Ordningen vid arbetsobjektet Hetarbetsplatsen Arbetsredskap, förvaring och användning Åtgärder vid brand Ikraftträdande Källor och annan litteratur på området

4 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN Försäkringen innehåller sakförsäkring (ES) och allmänna avtalsvillkor (YL). ES SAKFÖRSÄKRING 4 ES 1 SYFTE Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola (nedan benämnt försäkringsbolaget) förbinder sig att enligt dessa villkor och de allmänna avtalsvillkoren (YL) ersätta direkta sakskador som förorsakas försäkringsobjektet av en sådan plötslig, oförutsedd skada som nämns i punkt ES 4 och de i villkoren separat nämnda övriga kostnaderna. ES 2 FÖRSÄKRINGSSTÄLLE SAMT NÄR FÖRSÄKRINGEN BÖRJAR OCH SLUTAR Försäkringen gäller i Finland på det i försäkringsbrevet antecknade arbetsområdet och på lager som finns i anslutning till detta. Egendom omfattas av försäkringen från det att den lastats av från transportmedlet på arbetsområdet eller i ett lager i anslutning till detta, ända tills försäkringsperiodens utgång (se punkt 6.3). Försäkringen upphör för arbetsobjektets del (se punkt 3.1) dock senast då arbetsobjektet har överlåtits till beställaren eller tagits i bruk (se punkterna ). ES 3 FÖRSÄKRINGSOBJEKT Försäkringsobjekt är endast de i punkterna nämnda egendoms- eller kostnadsposter som har antecknats i försäkringsbrevet. 3.1 Arbetsobjekt Om inte annat har överenskommits, skall försäkringsbeloppet för arbetsobjektet motsvara den slutliga kostnadsberäkningen för objektet vilken skall inbegripa maskiner, anordningar och konstruktioner som skall installeras samt byggnader och tillfälliga under arbetets gång förbrukade konstruktioner, inredningar och halvfärdiga monteringar samt råvaror och tillbehör som är avsedda för det försäkrade arbetsobjektet. Försäkringen omfattar bara de kostnader som ingår i det försäkringsbelopp som har meddelats försäkringsbolaget. Försäkringsobjekt är inte broar, bergsutrymmen, tunnlar, dammkonstruktioner, vattenkraftstationer, hamnanläggningar eller andra liknande arbeten som utförs under sjö, hav eller annat vattendrag eller under eller över dessas yta, inte heller arbeten i anslutning till petrokemisk industri eller oljeraffinaderier. Om ovan nämnda egendomsposter ingår i ett annat försäkrat arbetsobjekt, är maximiersättningen för dessa egendomsposter euro, om inte annat har överenskommits och antecknats i försäkringsbrevet. 3.2 Verktyg, arbetsmaskiner och arbetsredskap Om ett separat avtal har ingåtts och anteckning därom har gjorts i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen verktyg, arbetsmaskiner och arbetsredskap. Till denna grupp hör små maskiner, verktyg och arbetsredskap, presenningar, ställningar, formar och andra sådana tillbehör som den försäkrade äger och som används vid installations- och byggverksamheten och som inte till någon del är avsedda att höra till det färdiga arbetet. Försäkringsobjekt är inte rörliga arbetsmaskiner, hissar, lyftkranar, annat lyftmateriel, samt arbetsfärjor och pontoner. 3.3 Arbetsplatsbyggnader Om ett separat avtal har ingåtts och anteckning därom har gjorts i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen arbetsplatsbyggnaderna. Till denna grupp hör flyttbara kontors- och lagerbyggnader, husvagnar, skjul, baracker och övriga tillfälliga konstruktioner som den försäkrade äger och som är avsedda att användas i installations- och byggverksamheten. 3.4 Kontorsmaterial Om ett separat avtal har ingåtts och anteckning därom har gjorts i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen kontorsmaterial. Till denna grupp hör kontorsmaskiner och inventarier, ritningar och övriga dokument, minidatorer och data och program i datamedier. 3.5 Arbetstagarnas egendom Om ett separat avtal har ingåtts och anteckning därom har gjorts i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen arbetstagarnas verktyg och utrustning som arbetsgivaren enligt kollektivavtal är skyldig att försäkra. 3.6 Hyrd egendom Om ett separat avtal har ingåtts och anteckning därom har gjorts i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen sådana hyrda egendomsposter som har fastställts i punkterna Till denna grupp hör hyrda eller lånade egendomsposter. För hyrda egendomsposters del rör det sig om en förstariskförsäkring. 3.7 Omgivande egendom Om ett separat avtal har ingåtts och anteckning därom har gjorts i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen omgivande egendom. Med omgivande egendom avses annan än i punkterna ovan nämnd egendom på arbetsområdet. Härvid rör det sig om en förstariskförsäkring och ersättning betalas endast till den del som det inte är möjligt att få ersättning ur någon annan försäkring. Därtill förutsätts att skadan är en direkt följd av den verksamhet som den försäkrade eller en person som arbetar för dennes räkning utövar på objektet ifråga för att ersättning skall betalas. 3.8 Forceringskostnader Om ett separat avtal har ingåtts och anteckning därom har gjorts i försäkringsbrevet, omfattar försäkringen forceringskostnader. Försäkringen ersätter utöver direkta sakskador upp till det i försäkringsbrevet separat angivna försäkringsbeloppet följande kostnader

5 för iståndsättande av den skadade egendomen - kostnader för övertid, - kostnader för tillfälligt arbete, - kostnader för snabbfrakt. ES 4 SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER DEM 4.1 Skador som ersätts Försäkringen ersätter skador till följd av en plötslig oförutsedd händelse. 4.2 Skador som inte ersätts samt andra begränsningar Slitage Försäkringen ersätter inte skador till följd av slitage, korrosion, frätning, förskämning, svampbildning, förmultning, materialtrötthet eller liknande långsamt verkande skador, och inte heller det att föremålet eller någon del av detta förlorar sin funktionsförmåga Underhållskostnader Försäkringen ersätter inte kostnader för justerings- eller underhållsåtgärder, förhandsservice eller periodisk service, avhjälpande av funktionsstörningar, och inte heller för delar som byts ut i samband med dessa Fabrikationsfel och fel i utförandet Försäkringen ersätter inte skador som genom fel i arbete, anläggning eller material, fabrikationsfel, fel i beräkningar eller ritningar eller på grund av oriktiga råd förorsakas råmaterial, halvfabrikat, produkter eller kunders egendom som lämnats för reparation, service eller behandling. Försäkringen ersätter inte kostnader för reparation av ett föremål eller någon del av detta som har tillverkats felaktigt eller av felaktigt material, inte ens om orsaken är beräknings- eller ritningsfel, eller felaktiga råd eller anvisningar. Skador på den övriga försäkrade egendomen till följd av ett sådant fel ersätts Avtal Försäkringen ersätter inte skador eller kostnader som en leverantör eller någon annan är ansvarig för enligt avtal, garanti, serviceavtal eller någon liknande förbindelse. En skada som annars omfattas av försäkringen ersätts emellertid till den del som försäkringstagaren kan bevisa att den ansvariga parten inte kan fullgöra sin ersättningsskyldighet. Om försäkringstagaren själv är föremålets tillverkare eller säljare, ersätts skadan inte, om tillverkaren eller säljaren är ansvarig enligt gängse garantipraxis i branschen Förmögenhetsbrott Försäkringen ersätter inte skador till följd av bedrägeri, förskingring eller andra därmed jämförbara brott Förkommen och kvarglömd egendom Försäkringen ersätter inte egendom som har förkommit eller blivit kvarglömd eller stulen, - om omständigheterna inte kan fastställas eller - om det först vid inventering konstateras att egendomen har förkommit. Försäkringen ersätter inte egendom som stulits ur ett fordon, en släpvagn eller annat motsvarande transportmedel. Stöldskador ersätts inte heller om försäkringstagaren inte har vidtagit skäliga skyddsåtgärder med beaktande av egendomens värde och förvaringsförhållandena Sprängningsarbeten Försäkringen ersätter inte skador till följd av yrkesmässigt sprängnings- eller schaktningsarbete eller av att sprängämnen som tillhör en offentlig inrättning har exploderat. En skada som annars omfattas av försäkringen ersätts emellertid till den del som försäkringstagaren kan bevisa att den ansvariga parten inte kan fullgöra sin ersättningsskyldighet Egendom utomhus Försäkringen ersätter inte skador som naturkrafter har förorsakat lösegendom som finns utomhus eller i en öppen byggnad, om det inte är fråga om en anordning som är avsedd att användas i en sådan byggnad Ämnen och tillbehör för konsumtion Försäkringen ersätter inte skador på ämnen och tillbehör för konsumtion, såsom bränslen och smörjmedel, andra vätskor, skopor, vajrar och gummidäck, som används i maskin eller anordning, utom i det fall att ämnet eller tillbehöret har tagit skada i samband med någon annan skada som ersätts enligt dessa villkor Program- och datafel Försäkringen ersätter inte skador på programmerbara elektroniska utrustningar eller datamedier, filer eller program till följd av funktionsfel i utrustning eller program, operationsfel, av att data har förstörts av magnetfält eller av att data har raderats Grundvatten Försäkringen ersätter inte skador till följd av förändringar i grundvattenståndet Värdeminskning Försäkringen ersätter inte värdeminskning och inte heller skador som inte påverkar egendomens användbarhet Översvämning Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av sjögång, en förskjutning i isen eller översvämning till följd av höjning av vattenståndet. ES 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Försäkringstagaren skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet, föreskrifterna nedan samt de i slutet av dessa villkor särskilt tryckta säkerhetsföreskrifterna (S621, S450 och S623) och sörja för att också under- och sidoentreprenörerna följer dem (se punkt 6.1 i de allmänna avtalsvillkoren). 5.1 Vid heta arbeten skall de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsbrevet iakttas. 5

6 6 Heta arbeten är arbeten där det förekommer gnistor eller där gaslågor, annan öppen eld eller varmluftsfläkt används. 5.2 Fönster, dörrar och övriga öppningar till förvaringsplatserna skall med tanke på inbrott och stöld vara stängda på ett tillförlitligt sätt. Skydd och lås skall dessutom på bygg- eller installationsplatsen uppfylla de krav som ställs på egendomens förvaring och inbrottsskyddet och som är särskilt tryckta i villkoren (se skyddsföreskrifterna S450, punkt 3) samt på försäkringstagarens verksamhetsställe de krav som gäller byggnadstekniskt inbrottsskydd för affärslokaler och som anges i försäkringsbrevet. 5.3 Gods som förvaras i den nedersta källarvåningen skall ställas på minst 10 cm höjd över golvytan. Med en källarvåning avses ett våningsutrymme vars golv helt eller delvis ligger minst en meter under markytan. 5.4 Byggnadens ledningsnät skall underhållas omsorgsfullt och skyddas mot frost. Vattnet skall tömmas ur ledningsnätet när byggnaden lämnas utan tillräcklig uppvärmning och tillsyn under den kalla årstiden. 5.5 Anslutningen mellan rörledningen och en anordning skall följa tillverkarens eller importörens samt myndigheternas bestämmelser och anvisningar. 5.6 Försäkrade maskiner skall underhållas på det sätt som importören eller tillverkaren förutsätter eller rekommenderar. Serviceåtgärder skall registreras. 5.7 Minst en gång per vecka skall minst två uppdaterade säkerhetskopior utöver originalen tas av system- och tillämpningsprogramvara samt data på magnetband, magnetskiva eller något liknande datamedium. En kopia skall förvaras i ett för datamedier avsett brandsäkert säkerhetsarkiv. Säkerhetsarkivet skall ligga i en annan brandsektion än den där de andra kopiorna förvaras eller i ett datamedieskåp av minst klass S60 DIS. 5.8 Nycklar och andra redskap som medger inträde och som används i passerkontrollen skall förvaras omsorgsfullt och får inte överlåtas till utomstående. ES 6 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET Försäkringen gäller under den på förhand överenskomna tiden, dock högst på följande sätt. 6.1 Arbete som utförs för beställares räkning Då det är fråga om ett arbete som utförs för en beställares räkning och som slutförs under försäkringsperioden, gäller försäkringen tills arbetsobjektet helt eller delvis har överlåtits till beställaren eller tagits i bruk (se punkt 6.3). Om beställaren inte har någon egen försäkring, gäller försäkringen också skador som förorsakas av att beställaren har inlett verksamheten i den del av arbetet som inte har överlåtits. Om ibruktagningen medför fareökning och försäkringsbolaget inte har underrättats härom, kan försäkringsbolaget enligt punkt 5.2 i de allmänna avtalsvillkoren helt eller delvis befrias från ansvar. 6.2 Arbete som utförs för försäkringstagarens egen räkning Då det är fråga om arbete som utförs för försäkringstagarens egen räkning och som slutförs under försäkringsperioden gäller försäkringen tills arbetsobjektet har blivit färdigt, dock högst tills ibruktagningen har inletts. 6.3 Garantitid Försäkringen gäller enligt dessa villkor för det försäkrade arbetsobjektets del också under garantitiden, dock högst två år från överlåtelsen eller ibruktagningen av objektet eller en del därav vid sådana skador som - uppkommer vid reparation av garantiskador eller - förorsakas av fel som har begåtts under installations- eller byggarbete. Om inte annat överenskommits och antecknats i försäkringsbrevet, ersätts skador som nämns i denna punkt med sammanlagt högst 10 % av försäkringsbeloppet för arbetsobjektet och då bara till den del som skadestånd inte kan erhållas enligt någon annan försäkring. ES 7 VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGS- BESTÄMMELSER 7.1 Försäkringsbelopp Egendomen är försäkrad till ett överenskommet försäkringsbelopp som antecknas i försäkringsbrevet för varje föremål eller egendomspost och som utgör den övre gränsen för ersättningen vid inträffad skada. Det värde på vilket försäkringsbeloppet grundar sig har antecknats i försäkringsbrevet. Någotdera av nedan angivna värden tillämpas Återanskaffningsvärdet Återanskaffningsvärdet är det belopp som behövs för att till samma plats anskaffa ny likadan eller närmast motsvarande egendom. Om inte annat överenskommits med försäkringsbolaget, grundar sig försäkringsbeloppet på egendomens återanskaffningsvärde Dagsvärdet Dagsvärdet är det belopp som erhålls när egendomens värdeminskning till följd av ålder, användning, minskad användbarhet eller liknande dras av från återanskaffningsvärdet. Egendomens minskade användbarhet på grund av förändringar i de lokala förhållandena såsom nedläggning av näringsverksamhet eller liknande beaktas också. 7.2 Försäkringsbeloppets betydelse Försäkringsbeloppet används som underlag för beräkning av premien och utgör den högsta ersättning som utbetalas. Skadebeloppet eller beräkningen av skadebeloppet grundar sig däremot inte på försäkringsbeloppet. 7.3 Försäkringsbeloppet efter inträffad skada Försäkringsbeloppet minskar med ersättningsbeloppet om ersättningen är minst 10 % av det försäkringsbelopp som överenskommits för egendomen, eller för varje föremål eller egendomspost. ES 8 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 8.1 Ersättningens omfattning Sakskada Försäkringen ersätter direkta sakskador på den försäkrade egendomen. Ersättningen för egendomen, för respektive föremål eller egendomspost, uppgår till högst det överenskomna försäkringsbeloppet.

7 8.1.2 Andra kostnader som ersätts Tilläggskostnader på grund av myndighetsbestämmelse Vid skador på byggnader ersätter försäkringen skäliga tilläggskostnader förorsakade av tvingande myndighetsbestämmelser om reparation eller byggnad, dock högst 20 % av den direkta sakskadans belopp inklusive de tilläggskostnader som avses här. Försäkringsbeloppet utgör övre gräns för den totala ersättningen. Avvärjningskostnader vid hotande skada Förutom direkta sakskador ersätter försäkringen sådana skäliga kostnader enligt punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren (YL) som förorsakas av begränsning eller avvärjning av en skada som har inträffat eller är omedelbart hotande och som ersätts ur försäkringen. Kostnader för skador på mark Försäkringen ersätter sådana kostnader för undersökning, rengöring eller byte av mark samt transport och hantering av avfall som förorsakas av att marken på försäkringsstället skadas till följd av en ersättningsgill sakskada på försäkringsobjektet. Härvid förutsätts att kostnaderna gäller åtgärder på grund av en tvingande myndighetsbestämmelse och att myndighetsbestämmelsen utfärdats senast ett år efter skadefallet. De kostnader som avses här ersätts med högst euro per skada. Röjningskostnader Förutom direkta sakskador som ersätts ur försäkringen ersätts också kostnader för att avlägsna och förstöra skadad egendom. Om annat inte har överenskommits separat, ersätts röjningskostnader för varje objekt så att kostnadernas totala belopp för hela objektet tillsammans överstiger objektets försäkringsbelopp med högst 10 %. 8.2 Självrisk Försäkringstagaren har en självrisk vid varje skadefall. Självrisken har antecknats i försäkringsbrevet. Andra villkor som gäller försäkringen och försäkringsbrevet kan innehålla bestämmelser för hur självrisken skall beräknas, såsom den förhöjda självrisken i brandförsäkringen vid skador som uppkommit till följd av heta arbeten Självrisk vid heta arbeten Om en brandskada beror på att heta arbeten har utförts (se punkt 5.1), är försäkringstagarens självrisk tio gånger den självrisk som anges i försäkringsbrevet, dock högst euro eller ett sådant större självriskbelopp som anges i försäkringsbrevet. 8.3 Beräkning av egendomens värde och skadebeloppet vid sakskada Skadebeloppet i försäkringar som grundar sig på återanskaffningsvärdet (se punkt 7.1.1) Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet erhålls när den återstående egendomens värde (restvärdet) dras av från egendomens värde omedelbart före skadan. Bägge värdena beräknas enligt återanskaffningsvärdet. Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock högst skillnaden mellan återanskaffningsvärdet och restvärdet. Om emellertid egendomens värde minskat fram till tidpunkten för skadan så att dess dagsvärde var mindre än 50 % av återanskaffningsvärdet omedelbart före skadan, beräknas skadebeloppet enligt dagsvärdet (se punkt 8.3.2). Varje skadat föremål värderas för sig Skadebeloppet i försäkringar som grundar sig på dagsvärdet Skadebeloppet enligt dagsvärdet erhålls när den återstående egendomens värde (restvärdet) dras av från dagsvärdet. Bägge värdena beräknas enligt dagsvärdet. Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med reparationskostnaderna, dock högst skillnaden mellan dagsvärdet och restvärdet Mervärdesskatt Då skadebeloppet beräknas, beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt. Momsandelen betalas inte om den är avdragsgill i ersättningstagarens beskattning. 8.4 Ersättningsbelopp Ersättningsbelopp Ersättningsbeloppet erhålls när självrisken dras av från skadebeloppet Underförsäkring Om försäkringsbeloppet är mindre än egendomens värde, är det fråga om underförsäkring. Ersättningen beräknas då enligt punkt 11.2 i de allmänna avtalsvillkoren (YL) Överförsäkring Om försäkringsbeloppet är större än egendomens värde, är det fråga om överförsäkring. I ersättningen beaktas då föreskrifterna i punkt 11.1 i de allmänna avtalsvillkoren (YL). 8.5 Utbetalning av ersättning Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet. Skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet betalas ut, när den skadade egendomen inom två år efter skadan har reparerats eller när ny egendom av samma slag och för samma användningsändamål har anskaffats till samma plats. Rätt till skillnaden mellan ersättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt dagsvärdet har bara försäkringstagaren eller den för vilken försäkring för tredje man har tecknats. Rätten kan inte överföras. Om byggandet fördröjs till följd av en myndighetsåtgärd, förlängs tvåårsfristen med dröjsmålstiden. 8.6 Restvärde av byggnad Ersättning för minskat restvärde Om ett byggnadsförbud eller en byggnadsbegränsning är i kraft enligt byggnads- eller väglagstiftningen och det därför inte är möjligt att utnyttja byggnadsdelar som är kvar efter skadan för att återställa byggnaden i dess tidigare skick, ersätts också minskningen av restvärdet. 7

8 Undantagslov Försäkringstagaren skall visa att ett byggnadsförbud eller en byggnadsbegränsning är i kraft. På begäran av försäkringsbolaget skall försäkringstagaren söka undantagslov för att återställa byggnaden i dess tidigare skick samt, i händelse av avslag, söka ändring i beslutet. Försäkringstagaren skall på begäran av försäkringsbolaget bemyndiga försäkringsbolaget att representera honom i dispensärendet. 8.7 Andra ersättningsbestämmelser Ersättning av ritningar m.m. Ritningar och dokument ersätts bara om motsvarande egendom skaffas i stället för den skadade egendomen inom två år efter skadan Ersättning av data och program Om data och program är försäkringsobjekt, ersätts skador på dessa bara i samband med ersättningsgilla sakskador på maskinvara eller datamedier Alternativ till ersättning i pengar Försäkringsbolaget har rätt att låta bygga eller reparera eller att skaffa förkommen eller skadad egendom i stället för att betala ersättning i pengar Inteckningsbar egendom För egendom i vilken inteckning kan fastställas betalas ersättning till försäkringstagaren först när han har klarlagt att egendomen inte är intecknad som säkerhet för gäld eller att inteckningshavarna gett sitt samtycke till att ersättningen betalas till försäkringstagaren (jfr 13 företagsinteckningslagen och 17 kap. 8 jordabalken). För fastighet krävs ingen utredning om försäkringstagaren kan påvisa att - skadan har reparerats - säkerhet ställts för att ersättningen används för reparation av den skadade egendomen - ersättningsbeloppet är ringa i förhållande till fastighetens värde - eller när det annars är uppenbart att fordringsägarens möjlighet att inkassera sin fordran inte äventyras av att ersättningen lyfts Försäkringsbolagets rätt att lösa in skadad egendom Den försäkrade egendomen förblir hos ägaren även då den skadats. Försäkringsbolaget har emellertid rätt att lösa in återstående egendom eller en del av den. Den egendom eller del av egendom som inlösts ersätts på samma grunder (antingen enligt återanskaffningsvärdet eller dagsvärdet) som en skada på föremålet eller egendomsposten ifråga Försäkringstagarens skyldighet att överlämna egendom som återfåtts Om försäkringstagaren får tillbaka förlorad egendom efter det att ersättning har betalats, skall han omedelbart överlämna egendomen till försäkringsbolaget eller återbetala ersättningen till denna del. ES 9 DUBBELFÖRSÄKRING Om samma egendom har försäkrats mot samma skada med flera försäkringar, rör det sig om en dubbelförsäkring, varvid ersättningen beräknas enligt 59 lagen om försäkringsavtal. OM EN SKADA INTRÄFFAR Om en skada inträffar - skrid genast till åtgärder för att avvärja och begränsa ytterligare skador, - underrätta försäkringsbolaget utan dröjsmål, använd en skadeanmälningsblankett eller ring upp försäkringsbolagets skadeinspektör direkt om skadan är stor eller kräver snabba ingrepp och - ge försäkringsbolaget möjlighet att inspektera skadan.

9 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP 2.3 Åsidosättande av upplysningsplikten Försäkringstagare är den som ingått försäkringsavtalet med Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola (nedan benämnt Pohjola). Den försäkrade är den till vars förmån försäkringen gäller. En konsument är den som anskaffar konsumtionsförnödenheter främst för något annat ändamål än idkande av näring. En näringsidkare jämställd med en konsument är den näringsidkare, som med beaktande av näringsverksamhetens art och omfattning samt omständigheterna i övrigt, är jämställd med en konsument i egenskap av avtalspart till försäkringsgivaren. Försäkringsperiod är den för försäkringen avtalade giltighetstiden, vilken antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortsätter en avtalad försäkringsperiod i sänder, såvida inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. En skada är en händelse på basis av vilken ersättning utbetalas ur försäkringen. Säkerhetsföreskrifter innebär en i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller i övrigt skriftligt ålagd skyldighet att följa anvisningar som syftar till att förhindra eller begränsa uppkomsten av en skada. YL 2 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS 2.1 Pohjolas informationsplikt Innan ett försäkringsavtal ingås skall Pohjola ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för val av försäkring, såsom information om Pohjolas egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När informationen lämnas skall försäkringssökanden också göras uppmärksam på väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Om Pohjola eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen, eller givit honom felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått. 2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Försäkringstagaren och den försäkrade skall innan försäkringen meddelas ge korrekta och fullständiga svar på Pohjolas frågor vilka kan vara av betydelse för bedömningen av Pohjolas ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade skall dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som de lämnat Pohjola och som de konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för Pohjola. Pohjola har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås, skall det beaktas, vilken betydelse den omständighet om vilken försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade den oriktiga eller bristfälliga uppgiften har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom skall beaktas försäkringstagarens och den försäkrades eventuella uppsåt eller arten av deras oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. YL 3 INTRÄDANDET AV POHJOLAS ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHET 3.1 Pohjolas ansvar inträder Pohjolas ansvar inträder från den tidpunkt som parterna har kommit överens om. Om ingen överenskommelse om begynnelsetidpunkten har träffats, inträder Pohjolas ansvar när Pohjola eller försäkringstagaren givit eller sänt ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Om försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan till Pohjola och det är uppenbart att Pohjola skulle ha godkänt ansökan, ansvarar Pohjola också för skada som har inträffat efter det att ansökan överlämnades eller avsändes. En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till Pohjolas representant anses ha överlämnats eller avsänts till Pohjola. Om det inte är dokumenterat vid vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan Försäkringsavtalets giltighet Försäkringsavtalet gäller antingen för viss tid eller fortlöpande. Ett fortlöpande försäkringsavtal gäller efter den första försäkringsperiodens utgång för en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller Pohjola säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också utan uppsägning av den orsak som nämns i punkt 16.4 (ägarbyte). Ett försäkringsavtal för viss tid gäller under den överenskomna försäkringsperioden, om inte försäkringstagaren eller Pohjola säger upp avtalet eller om det inte på motsvarande sätt upphör att gälla av den orsak som nämns i punkt 16.4 (ägarbyte). YL 4 PREMIE 4.1 Premiebetalning Premien skall betalas senast på den förfallodag som anges i Pohjolas faktura. Den första premien behöver emellertid inte betalas innan Pohjolas ansvar inträder. Om försäkringstagarens betalning inte täcker Pohjolas alla premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som skall avkortas med det belopp han betalar. 9

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING... FÖRETAGSETTAN Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3 2.1 Försäkringsobjekt...3

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Båtförsäkring Försäkringsvillkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

Hemöms försäkringsvillkor

Hemöms försäkringsvillkor Hemöms försäkringsvillkor ö01c 01.06.2012 www.omsen.ax HEMÖMS FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.06.2012 Ö 01C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Vem försäkringen

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Ansvarsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 Vem försäkringen gäller för 6 Självrisk

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. INNEHÅLL Begrepp som

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring villkor abm 690.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i BMW Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Båtförsäkring för näringsidkare

Båtförsäkring för näringsidkare Båtförsäkring för näringsidkare Allmänt försäkringsvillkor Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner 1. Försäkringsformer Ifs båtförsäkring kan vara en helförsäkring eller enbart en separat

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkring motorfordon, släpfordon och motorredskap allmänna villkor företagsmotor 1 mars 2009 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. I vissa fall finns det kompletterande

Läs mer

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01

Båtförsäkring 2013-04-01. Fritidsbåt. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Fritidsbåt Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2013-04-01 Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 288 962. Styrelsens säte Oslo, Norge. www.vardia.com Grundläggande principer

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 2007-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD VERKSAMHET 4 1.1 Försäkringstagaren... 4 1.2 Fastighetsägaransvar... 4 1.3 Annan

Läs mer