VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01"

Transkript

1 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN

2 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen omfattar Förmögenhetsbrottsförsäkring enligt följande. För vem, när och var försäkringen gäller Försäkringen gäller för den verksamhet, som anges i försäkringsbrevet och för försäkringstagaren (den försäkrade) vid skada, som inträffar under försäkringstiden under förutsättning att försäkringen är i kraft. Skada anses inträffad vid tidpunkten för brottet. vid skada, som inträffar inom Norden. Vad försäkringen gäller för Dataintrång m.m. Försäkringen gäller för direkt ekonomisk förlust, dock inte skadestånd, som åsamkas den försäkrade genom att någon olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling, olovligen ändrar, utplånar eller i register för in sådana upptagningar och därmed gör sig skyldig till dataintrång eller i Brottsbalken upptaget förmögenhetsbrott. Stöld, bedrägeri, förskingring m.m. Försäkringen gäller för direkt ekonomisk förlust, även skadestånd, som åsamkas den försäkrade genom att arbetstagare hos denne, i syfte att uppnå ekonomisk vinning för sig själv eller någon annan, gjort sig skyldig till brottslig handling som riktar sig mot försäkringstagaren eller dennes kunder. Med brottslig handling förstås här stöld, snatteri, grov stöld bedrägeri, bedrägligt beteende, grovt bedrägeri förskingring, undandräkt, grov förskingring trolöshet mot huvudman urkundsförfalskning. och där gärningsmannen dömts genom en lagakraftvunnen dom, eller 2

3 om gärningsmannen inte dömts, den utredning som den försäkrade har presenterat är sådan att det är ställt utom allt rimligt tvivel att brott begåtts av gärningsmannen. Med arbetstagare förstås även den, för vilken den försäkrade har principalansvar enligt Skadeståndslagen, även om anställningsförhållande inte föreligger. Rättegångskostnader Försäkringen gäller för skäliga rättegångskostnader. Vad försäkringen inte gäller för Annan försäkring Försäkringen gäller inte i den mån ersättning för skadan kan betalas genom annan försäkring. Ränta Försäkringen gäller inte för ränta på uppkommen kapitalförlust. Utrednings- och revisionskostnader Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisionskostnader för att fastställa skadans omfattning även om kostnaden uppkommit i samband med rättegång. Goodwill Försäkringen gäller inte för förlust av goodwill. Grov vårdslöshet och uppsåt Försäkringen gäller inte för skada, som den försäkrade framkallat eller främjat uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, även om den försäkrade var i sådant sinnestillstånd, som förutsätts för straffrihet enligt brottsbalken. Undantagna personer Försäkringen gäller inte för skada (förlust), som åsamkas den försäkrade av person, som äger väsentlig andel i det försäkrade företaget eller föreningen, eller som har väsentligt inflytande på dess verksamhet 3

4 bolagsman i handelsbolag eller kommanditbolag styrelseledamot eller VD (detta undantag gäller inte styrelseledamot i föreningsverksamhet). Svinn Försäkringen gäller inte för skada som upptäcks enbart vid inventering såvida inte bestämt brottstillfälle kan fastställas. Datavirus Försäkringen gäller inte för skada till följd av datavirus. Med datavirus avses att program eller instruktioner kopierar sig själva (smittar) till andra existerande program och filer och därmed åstadkommer oönskade effekter. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet är en miljon kronor om inte annat framgår av försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet baseras på det belopp, som gällde för det försäkringsår då den första genom försäkringen ersättningsbara handlingen begicks. Flera skador under samma försäkringsår Svelands ersättningsskyldighet är vid skada till följd av brottsliga handlingar begränsad till försäkringsbeloppet för under ett och samma försäkringsår inträffade skador. En skada, som hänförs till flera försäkringsår Svelands ersättningsskyldighet är vid skada till följd av brottsliga handlingar, som en eller flera personer gemensamt begått, begränsat till försäkringsbeloppet, oavsett om skadan hänförs till ett eller flera försäkringsår. Föreskrifter Det åligger den försäkrade att minst en gång varje försäkringsår göra inventering av maskiner och kontorsinventarier m.m. samt i övrigt 4

5 göra de kontroller och revisioner, som är brukliga inom verksamhetsområdet. Det åligger vidare den försäkrade att följa av datainspektionen meddelade föreskrifter. Om den försäkrade åsidosätter dessa föreskrifter, ersätts endast den förlust, som kan ha uppstått oberoende av detta. Dokumentation av system, program och drift samt regler för behörighet och liknande handlingar ska i rimlig omfattning bevaras och på Svelands begäran uppvisas, när det kan ha betydelse för utredning av ett skadeärende. Självrisk Självrisken är vid varje skadetillfälle kronor om inte annat anges i försäkringsbrevet. Endast en självrisk tas ut vid flera skador till följd av brottsliga handlingar, som en eller flera personer gemensamt begått, oavsett om skadorna hänför sig till ett eller flera försäkringsår. Självrisken baseras därvid på det belopp, som gällde för det försäkringsår då den första genom försäkringen ersättningsbara brottsliga handlingen begicks. Åtgärder vid skada Anmälan om skada och räddningsplikt Upptäcker den försäkrade att brottsligt förfarande förekommit, som medfört eller skäligen kan väntas medföra skada, ska den försäkrade - även om ersättning inte begärs - ofördröjligen underrätta Sveland och efter förmåga sörja för avvärjande eller minskning av skadan. Åsidosätter den försäkrade detta, ersätts inte skada på grund av därefter förövade, brottsliga handlingar. Ersättningskrav Det åligger den försäkrade dels att utreda förlustens storlek, dels att tillhandahålla alla tillgängliga handlingar (böcker, räkenskaper, brev m.m.) och lämna andra upplysningar av betydelse så att Sveland kan bedöma ansvarsfrågan. 5

6 Ersättningskrav ska framställas till Sveland snarast efter det att skadan uppkommit och senast sex månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Om så inte sker är Sveland fritt från ansvar. Talan om krav till domstol Om den försäkrade inte är nöjd med Svelands beslut i ersättningsfrågan, måste den försäkrade, enligt Försäkringsavtalslagen, väcka talan om kravet i domstol inom tre år från det han fått kännedom om sin ersättningsmöjlighet, annars förlorar den försäkrade sin rätt att kräva ersättning. I intet fall har den försäkrade rätt till ersättning om talan om kravet inte väckts vid domstol inom 10 år från skadetillfället. Sveland får dock aldrig avböja kravet, om den försäkrade väcker talan vid domstol inom sex månader från det den försäkrade fick del av Svelands ståndpunkt. Polisutredning Det åligger den försäkrade att begära polisutredning. Skadeståndstalan Föranleder skada att åtal väcks, ska den försäkrade på Svelands begäran föra skadeståndstalan. Bedrägliga uppgifter Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning bortfaller ersättningen helt. Skadevärderings- och ersättningsregler Skada värderas enligt utomobligatoriska skadeståndsrättsliga regler. Vid tvist om värdet Tvist om värdet ska avgöras genom skiljeförfarande om någon av parterna begär det. 6

7 Ersättningsregler Försäkringstagaren äger, före Sveland, rätt att tillgodogöra sig värdet av tillrättakommen egendom (även pengar) i den utsträckning det totala skadebeloppet överstiger summan av försäkringsbelopp och självrisk. Sveland äger rätt att tillgodogöra sig återstoden, dock aldrig mer än utbetald ersättning. Kommer egendom tillrätta, för vilken ersättning utbetalats, tillkommer äganderätten Sveland och egendomen ska snarast ställas till Svelands förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om den försäkrade utan dröjsmål återbetalar erhållen ersättning. Arbetstagares fordran Vid beräkning av skadans storlek ska, i den mån så lagligen kan ske, avdrag göras för fordran, som arbetstagare, vilken begått brottet, har gentemot den försäkrade. 7

8 Växthusvägen 2, Hässleholm Tel

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Försäkringsvillkor BF09 Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:143

Regeringens proposition 2012/13:143 Regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljöoch arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2013 Fredrik

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORTFÖRSÄKRING AV VAROR Gällande fr o m 1 april 2000 (justerade per den 1 januari 2007)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORTFÖRSÄKRING AV VAROR Gällande fr o m 1 april 2000 (justerade per den 1 januari 2007) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORTFÖRSÄKRING AV VAROR Gällande fr o m 1 april 2000 (justerade per den 1 januari 2007) Dessa villkor är antagna av Sjöassuradörernas Förening och är endast av vägledande karaktär.

Läs mer