måttskydd hästförsäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "måttskydd hästförsäkringar"

Transkript

1 måttskydd hästförsäkringar Försäkringsvillkor Gäller från (9.09) 500

2 innehållsförteckning hästförsäkringar gemensamma bestämmelser det Försäkrade djuret giltighet giltighetsområde hur hästens ålder påverkar försäkringens giltighet tidpunkten för försäkringsfallet vid sjukdomsfall kärnskada, krig och ersättning som fås från annat håll mervärdesskatt...3 djurförsäkring 1 sjukdomar, olycksfall, stöld och försvinnande försäkringsfall som ersätts skador som inte ersätts olycksfall, stöld och försvinnande försäkringsfall som ersätts skador som inte ersätts ersättning nedsatt försäkringsbelopp...4 vårdkostnadsförsäkring 1 vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall försäkringsfall som ersätts Vårdkostnader som ersätts kostnader som inte ersätts vårdkostnader vid specificerade sjukdomar och olycksfall försäkringsfall som ersätts Vårdkostnader som ersätts kostnader som inte ersätts självrisk och maximiersättning kostnader för atta ta föl försäkringsfall som ersätts kostnader som inte ersätts Ersättning Upphörande...5 Försäkring för nyttofunktion 1 försäkringsfall som ersätts skador som inte ersätts ersättning försäkringsfallets inverkan på försäkringens giltighet nedsatt försäkringsbelopp...5 säkerhetsföreskrifter för hästförsäkringarna 1 säkerhetsföreskrifternas betydelse hästens skötsel brandsäkerhet i utrymmen där man håller djur övriga bestämmelser...5 hur ersättning söks ur hästförsäkringarna 1 utredning av försäkringsfallet djurförsäkring vårdkostnadsförsäkring försäkring för nyttofunktion övriga ersättningshandlingar och kostnader för handlingar...6 djuransvarsförsäkring 1 försäkrade försäkringsfall som ersätts skador som inte ersätts särskilda åtgärder vid inträffat försäkringsfall ersättningsbestämmelser solidariskt ansvar...6 allmänna avtalsvillkor centrala begrepp information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås ansvarets inträdande och försäkringsavtalets giltighet premie information som skall lämnas under avtalets giltighetstid skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada förorsakande av försäkringsfall identifikation ersättningsförfarande överförsäkring sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut försäkringsbolagets regressrätt ändring av försäkringsavtal försäkringsavtalets upphörande tredje persons rätt lag som tillämpas andra frågor som behandlas I lagen om försäkringsavtal Läs särskilt de ändrade villkorspunkter som är tryckta i fet kursiv stil.

3 hästförsäkringar Hästförsäkringar är djurförsäkringen, vårdkostnadsförsäkringen, försäkringen för nyttofunktion och djuransvarsförsäkringen. I djurförsäkringen kan man enligt separat överenskommelse välja en försäkringsform som endast omfattar olycksfall och av vårdkostnadsförsäkringen en försäkringsform som endast omfattar vårdkostnader för specificerade sjukdomar och olycksfall. I vårdkostnadsförsäkringen kan man enligt separat överenskommelse inkludera kostnader för att ta föl. I försäkringsbrevet har antecknats de försäkringar som valts för varje häst. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 1 Det försäkrade djuret Försäkrad är den häst som specificerats i försäkringsbrevet. 2 Giltighet 2.1 Giltighetsområde Försäkringarna gäller i Norden. Djurförsäkringen, vårdkostnadsförsäkringen, försäkringen för nyttofunktion och djuransvarsförsäkringen är tillfälligt i kraft också i andra EU-länder och i Schweiz, dock fortlöpande i högst ett år. Giltighetsområdet för djurförsäkringen och försäkringen för nyttofunktion kan utvidgas genom ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie. 2.2 Hur hästens ålder påverkar försäkringens giltighet Hästförsäkringarna upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade hästen fyller 22 år. Hästens ålder räknas från den 1 januari det år då den föddes. 3 Tidpunkten för försäkringsfallet vid sjukdomsfall En sjukdom anses ha börjat då sjukdomen enligt veterinärmedicinsk erfarenhet har brutit ut oberoende av när sjukdomen eller dess symptom för första gången konstaterades. 4 Kärnskada, krig och ersättning som fås från annat håll Hästförsäkringarna ersätter inte skador som förorsakats - av en i atomansvarighetslagen beskriven kärnskada eller av en skada som förorsakats av ett material, en anordning eller ett vapen som baserar sig på en kärnreaktion eller ioniserande strålning, oberoende av var skadan inträffat - krig eller väpnad konflikt. Ur försäkringarna betalas inte heller ersättning till den del som ersättning för ett och samma försäkringsfall betalas med stöd av lagen om djursjukdomar eller annars ur offentliga medel eller på basis av en garanti eller något annat avtal. 5 Mervärdesskatt Försäkringen ersätter inte mervärdesskatt (moms) om försäkringstagaren är skyldig att betala mervärdesskatt. djurförsäkring I djurförsäkringen kan man enligt särskild överenskommelse i stället för en försäkringsform som ersätter skador som har förorsakats av sjukdom och olycksfall (punkt 1) välja en försäkringsform som endast ersätter skador som har förorsakats av olycksfall (punkt 2). 1 Sjukdomar, olycksfall, stöld och försvinnande 1.1 Försäkringsfall som ersätts Ur försäkringen betalas ersättning om den försäkrade hästen har - avlidit till följd av en sjukdom eller ett olycksfall - insjuknat eller på grund av ett olycksfall skadats så svårt att den på ordination av veterinär ovillkorligen måste avlivas - försvunnit eller blivit stulen medan försäkringen varit gällande. Avlivning anses vara nödvändig då hästen har plågsamma, häftiga och oavbrutna smärtor som inte kan lindras genom någon form av vård och då djuret vid avlivningsögonblicket är i ett sådant tillstånd att det skulle vara uppenbart grymt att hålla det vid liv. Begränsningar: För att ersättning ska betalas ut förutsätts det att också sjukdomen brutit ut eller olycksfallet inträffat medan försäkringen varit gällande. För att ersättning ska betalas ut för en häst som försvunnit eller blivit stulen förutsätts det att hästen inte återfåtts inom en månad från det att den försvann eller blev stulen Skador som inte ersätts Försäkringen ersätter inte dödsfall eller avlivning om orsaken till att hästen dog eller avlivades är - en skada i en ledkapsel, ledhinna, ledbrosket, benet under ledbrosket, ledband, senor eller ligament. Försäkringen ersätter emellertid försäkringsfall som förorsakats av en ledskada som är en följd av ett allvarligt, yttre olycksfall eller som förorsakats av en ledinfektion hos ett föl. - komplikationer vid behandling av en belastningsskada eller en belastningsrelaterad muskelskada - ekonomiska skäl - tävlingsdeltagande som står i strid med tävlingsreglerna som till exempel användning av förbjudna läkemedel eller metoder (dopning) - kronisk sjukdom i luftvägarna eller en sådan sjukdom som blir akut - tillväxtstörning eller utvecklingsstörning eller komplikation vid behandling av dessa - lynnesfel, beteenderubbningar eller olater - stelkramp, om hästen är otillräckligt vaccinerad - komplikationer vid kastrering eller klapphingstoperation - sjukdom som brutit ut innan 14 dagar förflutit från det att försäkringen trätt i kraft. 2 Olycksfall, stöld och försvinnande Om en anteckning om detta har gjorts i försäkringsbrevet ersätter försäkringen endast skador som avses i denna villkorspunkt. 2.1 Försäkringsfall som ersätts Ur försäkringen betalas ersättning om den försäkrade hästen har - avlidit till följd av olycksfall - på grund av ett olycksfall skadats så svårt att den på ordination av veterinär ovillkorligen måste avlivas - blivit stulen eller försvunnit medan försäkringen varit gällande. Avlivning anses vara nödvändig då hästen har plågsamma, häftiga och oavbrutna smärtor som inte kan lindras genom någon form av vård och då djuret vid avlivningsögonblicket är i ett sådant tillstånd att det skulle vara uppenbart grymt att hålla det vid liv. Begränsningar: För att ersättning ska betalas ut förutsätts det att olycksfallet har inträffat medan försäkringen varit gällande. För att ersättning ska betalas ut för en häst som försvunnit eller blivit stulen förutsätts det att hästen inte återfåtts inom en månad från det att den försvann eller blev stulen Skador som inte ersätts Försäkringen ersätter inte dödsfall eller avlivning om orsaken till att hästen dog eller avlivades är - en skada i en ledkapsel, ledhinna, ledbrosket, benet under ledbrosket, ledband, senor eller ligament. Försäkringen ersätter emellertid försäkringsfall som förorsakats av en ledskada som är en följd av ett allvarligt, yttre olycksfall. - komplikationer vid behandling av en belastningsskada eller vid en belastningsrelaterad muskelskada - ekonomiska skäl - komplikationer vid kastrering eller klapphingstoperation - tävlingsdeltagande som står i strid med tävlingsreglerna som till exempel användning av förbjudna läkemedel eller metoder (dopning). 3 Ersättning I ersättning betalas hästens gängse värde minskat med slaktvärdet, dock högst försäkringsbeloppet. Med hästens gängse värde avses det penningbelopp som kunde ha erhållits för hästen om den sålts omedelbart före skadehändelsen. 3

4 4 Nedsatt försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet sänks årligen efter den försäkringsperiod då hästen fyllt 16 år. Försäkringsbeloppet sänks med 20 % av det gällande försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet sänks dock inte till mindre än det belopp i euro som särskild antecknats i försäkringsbrevet. Sänkningen av försäkringsbeloppet gäller dock inte avelshästar. Försäkringsbeloppet i djurförsäkringen sjunker då rätt till ersättning enligt försäkringen för nyttofunktion för hästen uppstår. Det nedsatta försäkringsbeloppet utgör skillnaden mellan det tidigare försäkringsbeloppet och den ersättning som betalats ur försäkringen för nyttofunktion. Försäkringsbolaget har rätt att även annars sänka försäkringsbeloppet. Bolaget meddelar skriftligt om sänkningen av försäkringsbeloppet. Det nedsatta försäkringsbeloppet börjar gälla tidigast då 14 dygn förflutit efter det att det skriftliga meddelandet avsänts. vårdkostnadsförsäkring I vårdkostnadsförsäkringen kan man enligt särskild överenskommelse i stället för en försäkringsform som ersätter vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall (punkt 1) välja en försäkringsform som endast ersätter vårdkostnader vid specificerade sjukdomar och olycksfall (punkt 2). Maximibeloppet i vårdkostnadsförsäkringen enligt punkt 1 kan enligt separat överenskommelse utvidgas med en del som ersätter kostnader för att ta föl och som gäller för en bestämd tid (punkt 4). 1 Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall 1.1 Försäkringsfall som ersätts Försäkringen ersätter vårdkostnader för den försäkrade hästen då dessa beror på en sjukdom som brutit ut eller ett olycksfall som inträffat medan försäkringen varit gällande. Begränsning: Vårdkostnader ersätts endast om kostnaderna uppstått medan försäkringen varit gällande. 1.2 Vårdkostnader som ersätts För att vårdkostnaden ska ersättas förutsätts det att undersökningen eller behandlingen av sjukdomen eller skadan utförts eller ordinerats av en veterinär. Dessutom ska undersökningarna och behandlingarna vara förenliga med den allmänt accepterade veterinärmedicinska uppfattningen och vara nödvändiga för behandlingen av sjukdomen eller skadan i fråga. Av dessa vårdkostnader ersätts - avgifter för undersöknings- och vårdåtgärder utförda av veterinär - veterinärens resekostnader - kostnader för förbandsmaterial och läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av läkemedelsverket - avgifter för röntgen- och laboratorieundersökningar - sjukbeslag som ordinerats av veterinär ersätts en gång per sjukdom eller olycksfall. Dessutom ersätts vårddagsavgifter på djurklinik för de vårddagar då hästens allmäntillstånd enligt veterinärmedicinsk erfarenhet är sådant att det kräver vård på klinik förutsatt att det är fråga om vård som ersätts ur försäkringen. 1.3 Kostnader som inte ersätts Vårdkostnader ersätts inte om orsaken till dessa är - en skada i en ledkapsel, ledhinna, ledbrosket, benet under ledbrosket, ledband, senor eller ligament. Försäkringen ersätter emellertid vårdkostnader som förorsakats av en ledskada som är en följd av ett allvarligt, yttre olycksfall och av en ledinfektion hos ett föl. - behandling av belastningsskador eller komplikationer i samband med den - nedsatt avelsförmåga eller nedsatt förmåga att bli dräktig - behandling av brunststörningar eller andra könshormonsstörningar - tillväxtstörning eller utvecklingsstörning eller komplikationer vid behandling av dessa - lynnesfel, beteenderubbningar eller olater - kastrering eller klapphingstoperation eller komplikationer i samband med dessa - funktionella defekter i struphuvudet, om inte en predisponerande sjukdom konstaterats - magnetröntgen - stelkramp, om hästen är otillräckligt vaccinerad - användning av läkemedel eller metoder som inverkar på hästens prestationsförmåga (dopning) och som är förbjudna enligt reglerna för trav- och ridtävlingar - komplikationer vid sådana sjukdomar, olycksfall eller åtgärder som inte hör till försäkringens ersättningsområde - sjukdom som har brutit ut innan 14 dygn har förflutit från det att försäkringen trätt i kraft. Försäkringen ersätter inte heller transportkostnader för hästen. 2 Vårdkostnader vid specificerade sjukdomar och olycksfall Om en anteckning om detta har gjorts i försäkringsbrevet ersätter vårdkostnadsförsäkringen endast kostnader för sådana skador som avses i denna villkorspunkt. 2.1 Försäkringsfall som ersätts Försäkringen ersätter vårdkostnader för den försäkrade hästen då dessa beror på nedan beskrivna sjukdomar som brutit ut eller olycksfall som inträffat medan försäkringen varit gällande. - Kostnader som förorsakats av kolikoperation. - Klinisk undersökning, dropp eller sondning och smärtlindring vid behandling av korsförlamning eller akut smärta på grund av kolik. - Kostnader för behandling av en häst genom rullning som utförs under anestesi för att lägesrätta tjocktarmen. - Förlossningshjälp som givits ett sto eller kostnader för kejsarsnitt. - Sårskador som förorsakats av olycksfall. Behandling av dessa ersätts för en tid av högst 20 dagar från det att behandlingen påbörjades. - Benbrott och skador i benstommen som förorsakats av olycksfall. Behandling av dessa ersätts för en tid av högst 20 dagar från det att behandlingen påbörjades. Begränsning: Vårdkostnader ersätts endast om kostnaderna uppstått medan försäkringen varit gällande. 2.2 Vårdkostnader som ersätts För att vårdkostnaden ska ersättas måste undersökningen eller behandlingen av skadan ha utförts eller ordinerats av en veterinär. Dessutom ska undersökningarna och behandlingarna vara förenliga med den allmänt accepterade veterinärmedicinska uppfattningen och nödvändiga för behandlingen av skadan i fråga. Av dessa vårdkostnader ersätts - avgifter för undersöknings- och vårdåtgärder utförda av en veterinär - veterinärens resekostnader - kostnader för förbandsmaterial och läkemedel som säljs på apotek med tillstånd av läkemedelsverket - avgifter för röntgen- och laboratorieundersökningar. Dessutom ersätts vårddagsavgifter på djurklinik för de vårddagar då hästens allmäntillstånd enligt veterinärmedicinsk erfarenhet är sådant att det kräver vård på klinik förutsatt att det är fråga om vård som ersätts ur försäkringen. Vårddagsavgifter ersätts emellertid inte vid behandling av akut smärta vid korsförlamning eller kolik och inte heller vid behandling genom rullning. 2.3 Kostnader som inte ersätts Vårdkostnader ersätts inte om orsaken till dessa är - ormbett, bisting eller bett eller sting av något annat djur - kastrering eller komplikationer i samband med den - avlivning av hästen - magnetröntgen eller sjukbeslag - stelkramp, om hästen är otillräckligt vaccinerad - sjukdom eller skada som beror på bristfällig skötsel - undersökning eller behandling av magsår eller sandansamling eller annan långvarig sjukdom som ligger bakom kolik - tillväxtstörning eller utvecklingsstörning eller komplikationer vid behandling av dessa - lynnesfel, beteenderubbningar eller olater - användning av läkemedel eller metoder som inverkar på hästens prestationsförmåga (dopning) och som är förbjudna enligt reglerna för trav- och ridtävlingar - komplikationer vid sådana sjukdomar, olycksfall eller åtgärder som inte hör till försäkringens ersättningsområde - sjukdom som brutit ut innan 14 dagar förflutit från det att försäkringen trätt i kraft. Försäkringen ersätter inte heller transportkostnader för hästen. 4

5 3 Självrisk och maximiersättning Vid varje försäkringsfall finns en i försäkringsbrevet antecknad självrisk. Försäkringsbolaget ersätter högst det i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningsbeloppet av de vårdkostnader som uppstår under varje försäkringsperiod, dock högst det försäkringsbelopp som antecknats i djurförsäkringen för hästen om försäkringsbeloppet är mindre än maximiersättningen. 4 Kostnader för att ta föl Om en anteckning om detta har gjorts i försäkringsbrevet inkluderar vårdkostnadsförsäkringen de kostnader för att ta föl som avses i denna villkorspunkt. 4.1 Försäkringsfall som ersätts Försäkringen ersätter kostnader för att ta föl - vid förlust av foster under den åttonde dräktighetsmånaden eller därefter till följd av fosterdöd, kastning eller förlossningshinder - om ett föl dör inom 30 dagar från födseln till följd av sjukdom, olycksfall eller ett medfött fel - om ett föl inom 30 dagar från födseln insjuknar eller till följd av ett olycksfall skadas så allvarligt att det på ordination av veterinär ovillkorligen måste avlivas. Avlivning av ett föl anses vara nödvändig då fölet har plågsamma, häftiga och oavbrutna smärtor som inte kan lindras genom någon form av vård och då djuret vid avlivningsögonblicket är i ett sådant tillstånd att det skulle vara uppenbart grymt att hålla det vid liv. 4.2 Kostnader som inte ersätts Försäkringen ersätter inte kostnader för att ta föl, om - i fall av földöd vid tvillings- eller flerbörd minst ett föl blir vid liv - veterinären inte kunnat konstatera något kastat foster eller ett kastat fosters ålder - orsaken till förlusten av ett föl är att moderstoet dött eller avlivats på grund av en sjukdom som börjat eller ett olycksfall som inträffat innan denna utvidgning tecknades. Vid förlust av alla foster eller om fölen dör eller måste avlivas ersätts kostnaderna för att ta ett (1) föl. Kostnader för att ta föl undan ett och samma sto ersätts högst två gånger. 4.3 Ersättning I ersättning betalas verkliga bokningsavgifter, språngavgifter eller seminavgifter samt fölavgifter upp till högst den i försäkringsbrevet nämnda maximiersättningen. Ersättningen för kostnader för att ta föl uppgår emellertid till högst 50 % av försäkringsbeloppet i djurförsäkringen för moderstoet vid skadetidpunkten om försäkringsbeloppe är mindre än maximiersättningen. Från ersättningen avdras inte någon självrisk. 4.4 Upphörande Utvidgningen av vårdkostnadsförsäkringen som ersätter kostnader för att ta föl upphör när fölet uppnår 30 dagars ålder. försäkring för nyttofunktion Försäljningen av försäkringar för nyttofunktion avslutades och försäkringsvillkoren tillämpas därför endast på försäkringar för nyttofunktion som tecknats före detta datum. 1 Försäkringsfall som ersätts Ersättning betalas ur försäkringen om den försäkrade tävlingshästen till följd av en sjukdom som brutit ut under försäkringens giltighetstid eller ett olycksfall som inträffat under försäkringens giltighetstid blir bestående oduglig för sin tävlingsfunktion under försäkringens giltighetstid. 2 Skador som inte ersätts Ersättning betalas inte ur försäkringen om orsaken till att hästen blivit oduglig för tävlingsfunktionen är en sjukdom som brutit ut innan 14 dygn förflutit från det att försäkringen trätt i kraft. 3 Ersättning I ersättning betalas det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet. 4 Försäkringsfallets inverkan på försäkringens giltighet Försäkringen upphör då rätt till ersättning på basis av denna försäkring uppstått. 5 Nedsatt försäkringsbelopp Försäkringsbolaget har rätt att sänka försäkringsbeloppet. Bolaget meddelar skriftligt om sänkningen av försäkringsbeloppet. Det nedsatta försäkringsbeloppet börjar gälla tidigast då 14 dygn förflutit efter det att det skriftliga meddelandet avsänts. säkerhetsföreskrifter för hästförsäkringarna 1 Säkerhetsföreskrifternas betydelse De säkerhetsföreskrifter som ges i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligt ska iakttas. Om säkerhetsföreskrifterna inte iakttas kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås i enlighet med punkt 6 i de allmänna avtalsvillkoren. 2 Hästens skötsel Hästen får inte lämnas utan tillbörlig skötsel, näring, dryck eller vila. Hästen ska enbart ges mögelfritt foder av god kvalitet. Förändringar i utfordringen ska göras gradvis och överutfordring får inte ske. Till god skötsel hör att hästen blir vederbörligen vaccinerad. Föl ska få stelkrampsvaccination som fyra och sex månader gamla, ett år gamla samt förstärkningsdoser med minst tre års mellanrum. Hästen ska hållas på ett tillräckligt rymligt, skyddat och rent ställe. Djurstallet ska ha tillräckligt luftrum och en effektiv och rätt dimensionerad ventilation. Efter att man använt hästen ska all onödig utrustning avlägsnas från den. Om den försäkrade hästen skadas, insjuknar, blir apatisk eller magrar, ska försäkringstagaren eller hästens skötare ofördröjligen meddela en veterinär om detta, och vid behov tillkalla veterinär eller se till att djuret får behandling av veterinär. Om hästen insjuknar eller skadas ska den vårdas oavbrutet tills den är frisk. Veterinärens föreskrifter och instruktioner ska efterföljas. 3 Brandsäkerhet i utrymmen där man håller djur Elinstallationer och reparationer av elanordningar får endast utföras av godkända installations- och servicefirmor. Felaktiga elanordningar ska repareras utan dröjsmål. Det är förbjudet att röka och göra upp öppen eld i utrymmen där lätt antändliga ämnen eller lättantändligt material förvaras. Heta arbeten får inte utföras i utrymmen där man håller djur. 4 Övriga bestämmelser Lagen om djursjukdomar, djurskyddslagen och övriga myndighetsföreskrifter ska efterföljas. 5

6 hur ersättning söks ur hästförsäkkringarna 1 Utredning av försäkringsfallet Den ersättningssökande ska omedelbart underrätta försäkringsbolaget om försäkringsfallet. Detta kan göras genom att fylla i försäkringsbolagets skadeanmälan. 2 Djurförsäkring Ett veterinärutlåtande över dödsorsaken eller nödvändigheten av eller orsaken till att hästen måste avlivas ska fogas till skadeanmälan samt slakteriets avräkning, då en sådan kan erhållas. Om hästen försvunnit eller blivit stulen ska detta omedelbart anmälas till polismyndigheterna. En kopia av polisanmälan ska fogas till skadeanmälan. Om ägaren återfår den försvunna eller stulna hästen ska han ofördröjligen återbetala den ersättning han fått till försäkringsbolaget. 3 Vårdkostnadsförsäkring Följande handlingar ska fogas till skadeanmälan - en specifikation av veterinärarvodet av vilken det djur som givits vård, sjukdomen eller skadan, vårdåtgärderna samt veterinärens resekostnader framgår - kvitton i original på betalda vårdkostnader. Gällande kostnader för att ta föl ska följande handlingar fogas till skadeanmälan - ett veterinärutlåtande över att ett kastat foster konstaterats och fostrets ålder eller - ett veterinärutlåtande över orsaken till att ett föl dött eller nödvändigheten av att det måste avlivas och - kvitton i original på betalda kostnader för att ta föl. 4 Försäkring för nyttofunktion Följande handlingar ska fogas till skadeanmälan - kopior av handlingar av vilka den specifika tävlingsfunktion som hästen använts för framgår - ett veterinärutlåtande över att hästen bestående blivit obruklig för tävlingsfunktionen och orsaken därtill. 5 Övriga ersättningshandlingar och kostnader för handlingar De handlingar som nämns i punkterna 1-4 ska den ersättningssökande skaffa på egen bekostnad. Försäkringsbolaget kan vid behov begära även andra intyg, utlåtanden och protokoll. För dessa ersätter försäkringsbolaget lösenkostnaderna. djuransvarsförsäkring 1 Försäkrade Försäkrade är den i försäkringsbrevet nämnda och med djurförsäkring försäkrade hästens ägare, skötare och innehavare, var och en i sin respektive egenskap. 2 Försäkringsfall som ersätts 2.1 Försäkringen ersätter person- och sakskador som innehav av den med djurförsäkring försäkrade hästen förorsakat någon annan inom försäkringens giltighetsområde och för vilka den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsansvarig, då ersättningsansvaret grundar sig på en handling eller försummelse under försäkringens giltighetstid. 2.2 Skador som förorsakas av ett barn ersätts även om barnet med hänsyn till sin ålder inte är ersättningsskyldigt. Till skillnad från vad som sägs i punkt 7 i de allmänna avtalsvillkoren ersätter försäkringen också skador som ett barn under 12 år avsiktligt har vållat. Begränsning: Skador förorsakade av barn ersätts inte om någon annan är ersättningsansvarig för skadorna. 3 Skador som inte ersätts Försäkringen ersätter inte 3.1 skador som förorsakas - den försäkrade eller någon som stadigvarande bor i samma hushåll som denne - en hos den försäkrade anställd eller härmed jämförbar person till den del som denne är berättigad att få ersättning ur en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring. 3.2 skador på egendom som den försäkrade eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som han vid tidpunkten för handlingen eller försummelsen har eller hade i sin besittning, till låns eller annars till sin disposition, eller för uppbevaring eller annars för behandling eller tillsyn. 3.3 skador för vilka ersättningsansvaret enbart grundar sig på ett avtal, en förbindelse, ett löfte eller en garanti 3.4 skador som förorsakats av en smittsam sjukdom 3.5 skador till följd av strejk eller liknande. 4 Särskilda åtgärder vid inträffat försäkringsfall 4.1 I fall som omfattas av försäkringen utreder bolaget om den försäkrade är ersättningsskyldig, förhandlar med den som kräver ersättning och betalar ut den ersättning som skadan förutsätter. 4.2 Den försäkrade ska bereda bolaget tillfälle att värdera skadans storlek och möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo. Begränsning: Om den försäkrade ersätter skadan, kommer överens om ersättning eller godkänner ett krav, binder detta inte bolaget, om inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppenbart riktiga. 4.3 Om skadestånd yrkas av den försäkrade inför rätta och detta ska betalas enligt denna försäkring, ska den försäkrade utan dröjsmål underrätta försäkringsbolaget om rättegången. Bolaget sköter rättegången på egen bekostnad och för den försäkrades räkning till den del som den gäller det aktuella skadeståndet. Begränsning: Kostnaderna för en rättegång utanför Norden ersätts upp till högst euro. 4.4 Om bolaget har meddelat den försäkrade att det inom gränserna för försäkringsbeloppet är redo att träffa en överenskommelse med den som lidit skada, och den försäkrade inte godkänner detta, är bolaget inte skyldigt att ersätta merkostnader som uppstår efter detta. 5 Ersättningsbestämmelser 5.1 Högsta gräns för bolagets ersättningsskyldighet är vid varje försäkringsfall det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 5.2 Skador som förorsakas genom en och samma händelse eller omständighet betraktas som ett och samma försäkringsfall. 5.3 Vid varje försäkringsfall har den försäkrade den självrisk av skadebeloppet som anges i försäkringsbrevet. 5.4 Vid uträkning av skadebeloppet beaktas bestämmelserna om mervärdesskatt. Om ersättningstagaren enligt lagen om mervärdesskatt har rätt att i sin egen momsbeskattning dra av eller få återbäring på moms som ingår i köpfakturor för varor och tjänster när fakturorna är orsakade av skadan, avdras momsen från ersättningen. Om avdrags- eller återbäringsrätt gäller för momsen i en faktura för anskaffning av egendom eller del därav, avdras den moms som motsvarar skadebeloppet från ersättningen. Om försäkringsersättningen ska anses vara sådan inkomst som träder i stället för momspliktig inkomst i näringsverksamhet, utbetalas ersättningen momsfri. 6 Solidariskt ansvar Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen bara den del av skadan som svarar mot det som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eventuellt har av försäkringsfallet. 6

7 allmänna avtalsvillkor De allmänna avtalsvillkoren innehåller väsentliga stadganden ur lagen om försäkringsavtal (543/94). Paragraferna inom parentes hänvisar till de aktuella paragraferna i lagen om försäkringsavtal. På detta försäkringsavtal tillämpas emellertid också sådana stadganden i lagen om försäkringsavtal som inte återges i dessa allmänna avtalsvillkor. 1 CENTRALA BEGREPP En skadeförsäkring är en försäkring som tecknas för ersättning av en förlust som förorsakas av en sakskada, en skadeståndsskyldighet eller någon annan förmögenhetsskada. Hästförsäkringarna, dvs. djurförsäkringen, försäkringen för nyttofunktion, vårdkostnadsförsäkringen och djuransvarsförsäkringen hör till skadeförsäkringarna. Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Försäkringstagare är den som ingått ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringsgivare för försäkringarna är Pohjola Försäkring Ab. I dessa villkor används benämningen försäkringsbolaget för försäkringsgivaren. Den försäkrade är den till förmån för vilken en skadeförsäkring gäller. Försäkringsperiod är den för försäkringen avtalade giltighetstiden, vilken antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringsfall är den händelse till följd av vilken ersättning ur försäkringen betalas. Säkerhetsföreskrifter innebär en i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller i övrigt skriftligt ålagd skyldighet att följa anvisningar som gäller anordningar, tillvägagångssätt eller andra arrangemang och som syftar till att förhindra eller begränsa uppkomsten av en skada. 2 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt (5 och 9 ) Innan ett försäkringsavtal ingås skall försäkringsbolaget ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för val av försäkring, såsom information om försäkringsbolagets egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När informationen lämnas skall försäkringssökanden också göras uppmärksam på väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Om försäkringsbolaget eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen, eller givit honom felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringen gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått. 2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysnings plikt (22 ) Försäkringstagaren och den försäkrade skall innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor vilka kan vara av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade skall dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som de lämnat försäkringsbolaget och som de konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. 2.3 Åsidosättande av upplysningsplikten (23 och 34 ) Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse den omständighet, som den av försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgiften gällt, har haft för uppkomsten av skadan. Därtill skall beaktas försäkringstagarens och den försäkrades eventuella uppsåt eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. 3 ANSVARETS INTRÄDANDE OCH FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHET 3.1 Ansvarets inträdande (11 ) Försäkringsbolagets ansvar inträder vid den tidpunkt som avtalsparterna gemensamt har kommit överens om och som har antecknats i försäkringsbrevet. Om avtalsparterna inte har kommit överens om någon särskild tidpunkt, inträder försäkringsbolagets ansvar när försäkringsbolaget eller försäkringstagaren givit eller sänt ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Förutsättningen för att försäkringsbolagets ansvar skall inträda är att premien för försäkringsperioden är betald om det finns särskild anledning, till exempel att försäkringstagaren tidigare har försummat att betala premier. En anteckning om betalningsförutsättningen skall göras på inbetalningskortet. Om försäkringstagaren till försäkringsbolaget har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan och det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan överlämnades eller avsändes. En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till försäkringsbolagets representant, anses ha överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget. Om det inte är dokumenterat vid vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan Grunder för försäkringsvillkoren och premierna Premien och de övriga avtalsvillkoren bestäms på grundval av försäkringsavtalets huvudförfallodag. Om en ny försäkring ansluts till avtalet, bestäms premien och de övriga avtalsvillkoren för den nya försäkringen på grundval av den nya försäkringens begynnelsetidpunkt. 3.3 Försäkringsavtalets giltighet (16 ) Försäkringsavtalet gäller efter den första försäkringsperiodens utgång för en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller försäkringsbolaget säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också av andra orsaker, vilka nämns senare i punkterna 4.2 och 14. En försäkring kan också vara tidsbestämd, varvid den gäller under en avtalad försäkringsperiod. Försäkringen kan dock upphöra under försäkringsperioden av de orsaker som nämns senare i punkterna 4.2, 14.1 och PREMIE 4.1 Premiebetalning (38 ) Premien skall betalas inom en månad från det att försäkringsbolaget sänt ett inbetalningskort till försäkringstagaren. Den första premien behöver dock inte betalas förrän försäkringsbolagets ansvar inträtt. Senare premier behöver inte betalas före den avtalade försäkringsperiodens början. Ett undantag är fallen enligt punkt 3.1 där betalning av premien är en förutsättning för att försäkringsbolagets ansvar skall inträda. Alla premier som hör till detta försäkringsavtal sammanslås till en premie som faktureras i en eller flera rater i enlighet med avtalet. Om en premie som är en följd av en ändring i avtalet inte sammanslagits med de tidigare överenskomna raterna, faktureras denna premie separat. En premie som har betalats till detta försäkringsavtal fördelas mellan alla de försäkringar som ingår i avtalet i det förhållande som betalningen och debiteringen utvisar så att alla fortlöpande försäkringar gäller till samma datum. Om försäkringstagarens betalning inte täcker försäkringsbolagets alla premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som skall avkortas med det belopp han betalar. Premien används dock för den försäkring med vars inbetalningskort den är betald och som avkortning på den äldsta obetalda fordran i detta försäkringsavtal, om inte försäkringstagaren skriftligt har meddelat något annat. 4.2 Dröjsmål med premien (39 ) Om försäkringstagaren helt eller delvis har försummat att betala premien inom den tid som nämns i punkt 4.1, har försäkringsbolaget rätt att säga upp hela försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet avsänts. Ett försäkringsbolag kan säga upp försäkringsavtalet också för ett annat försäkringsbolags del. Om försäkringstagaren betalar hela premien före uppsägningstidens utgång, upphör försäkringen likväl inte när uppsägningstiden löper ut. Försäkringsbolaget skall nämna om denna möjlighet i meddelandet om uppsägning. Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom eller arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter det att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter uppsägningstidens 7

8 utgång. I meddelandet om uppsägning skall försäkringsbolaget också nämna om den möjligheten att försäkringen kan fortsätta att gälla som tidsbestämd. Försäkringstagaren skall senast inom uppsägningstiden skriftligt meddela försäkringsbolaget om betalningssvårigheterna. Om premien inte betalas inom den i punkt 4.1 avsedda utsatta tiden, skall för dröjsmålstiden betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Försäkringsbolaget har rätt till ersättning enligt lagen om indrivning av fordringar för kostnader som indrivning av premien förorsakat. Om premier drivs in på rättslig väg, har försäkringsbolaget också rätt till lagstadgade rättegångsavgifter och rättegångskostnader. Försäkringsbolaget kan överföra indrivningen av sin fordran till en tredje part. 4.3 Betalning av försenad premie (42 ) Om försäkringstagaren betalar hela premien efter det att försäkringen upphört, inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter det att premien betalts. Försäkringen gäller då till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden, räknat från det att försäkringen på nytt trätt i kraft. Om försäkringsbolaget likväl inte på nytt önskar återuppliva en försäkring som upphört att gälla, skall försäkringsbolaget inom 14 dagar efter det att premien betalts meddela försäkringstagaren sin vägran att ta emot premien. 4.4 Återbetalning av premie efter det att avtalet upphört att gälla (45 ) Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt, har försäkringsbolaget rätt till premie endast för den tid under vilken bolagets ansvar varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien skall återbetalas till försäkringstagaren. Vid beräkning av den premie som skall återbetalas räknas giltighetstiden i dagar enligt den försäkringsperiod som premien avser. Premie återbetalas dock inte i sådana fall som nämns nedan i denna punkt eller om försäkringstagaren eller den försäkrade förfarit svikligt i sådana fall som avses i punkt 2.3. Premien återbetalas inte separat om den premie som skall återbetalas är mindre än det belopp i euro som anges i lagen om försäkringsavtal. Försäkringsbolaget uppbär för djur- och vårdkostnadsförsäkringarna den minimipremie som nämns i försäkringsbrevet. 4.5 Kvittning mot premie som skall återbetalas Försäkringsbolaget kan, för alla de försäkringsbolags del som kan vara försäkringsgivare i Måttskyddsavtalet, kvitta obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar mot en premie som skall återbetalas. 5 INFORMATION SOM SKALL LÄMNAS UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID 5.1 Försäkringsbolagets informationsplikt (6, 7 och 9 ) Då försäkringsavtalet ingåtts skall försäkringsbolaget till försäkringstagaren överlämna försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Under försäkringens giltighetstid skall försäkringsbolaget årligen informera försäkringstagaren om försäkringsbeloppet och andra sådana omständigheter beträffande försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren. Om försäkringsbolaget eller dess representant under försäkringens giltighetstid har givit försäkringstagaren bristfällig, oriktig eller vilseledande information, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått, om denna bristfälliga, oriktiga eller vilseledande information kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som försäkringsbolaget eller dess representant efter ett inträffat försäkringsfall har lämnat om en framtida ersättning. 5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning (26 och 34 ) Försäkringstagaren skall meddela försäkringsbolaget om det i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de omständigheter som antecknats i försäkringsbrevet skett en sådan förändring som innebär en väsentlig fareökning och som försäkringsgivaren inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks. Försäkringstagaren skall underrätta försäkringsbolaget om en sådan förändring utan dröjsmål, dock senast i samband med betalningen av följande premie efter förändringen. En fareökande förändring är till exempel att en häst som uppgivits användas för avelsbruk tas i tävlingsbruk. Om försäkringstagaren uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att anmäla om fareökningen, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas, vilken betydelse den förändrade omständighet som ökat faran har haft för uppkomsten av skadan. Därtill skall beaktas eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. 5.3 Fareminskning Om faran har minskat så mycket att det påverkar försäkringsavtalet, skall försäkringsbolaget sedan försäkringstagaren meddelat om minskningen justera premien och försäkringsvillkoren så att de motsvarar de förändrade omständigheterna från och med det att förändringen skett, dock tidigast från och med början av den pågående försäkringsperioden. 6 SKYLDIGHET ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA UPPKOMST AV SKADA 6.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter (31 och 34 ) Den försäkrade skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som ingår i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren eller i övrigt har givits skriftligt. Om den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse åsidosättandet av säkerhetsföreskrifterna har haft för uppkomsten av skadan. Därtill skall beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. 6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa en skada (räddningsplikt) (32, 34 och 61 ) När ett försäkringsfall inträffar eller är omedelbart hotande skall den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skadan. Om skadan förorsakats av en utomstående, skall den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevaka försäkringsbolagets rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade skall t.ex. försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har förorsakats genom straffbar gärning, skall den försäkrade ofördröjligen meddela polismyndigheterna detta och i domstol kräva straff för brottsförövarna, om försäkringsbolagets fördel så kräver. Den försäkrade skall även i övrigt iaktta de föreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa en skada. Försäkringsbolaget ersätter skäliga kostnader för uppfyllande av ovannämnda räddningsplikt även om försäkringsbeloppet därigenom skulle överskridas. Om den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin räddningsplikt, kan ersättningen till honom nedsättas eller hans krav på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse åsidosättandet har haft för uppkomsten av skadan. Därtill skall beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. 6.3 Underlåtelse att iaktta säkerhetsföreskrifter och åsidosättande av räddningsplikten vid ansvarsförsäkring (31 och 32 ) Vid ansvarsförsäkring nedsätts inte ersättningen eller avslås inte kravet på ersättning på grund av den försäkrades oaktsamhet. Om den försäkrade emellertid har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna eller åsidosatt sin räddningsplikt uppsåtligt eller av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Om den försäkrade har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna eller åsidosatt sin räddningsplikt av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, betalar försäkringsbolaget dock från en ansvarsförsäkring till skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat indriva till följd av att den försäkrade vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. 7 FÖRORSAKANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL (30 och 34 ) Försäkringsbolaget är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som uppsåtligt har förorsakat försäkringsfallet. Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen till honom nedsättas eller hans krav på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen i ovannämnda fall skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse den försäkrade personens åtgärd har haft för uppkomsten av skadan. Därtill skall beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade 8

9 eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Om den försäkrade vid ansvarsförsäkring har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, betalar försäkringsbolaget dock ur ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat driva in till följd av att den försäkrade befunnits vara insolvent vid utsökning eller konkurs. 8 IDENTIFIKATION (33 ) Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om förorsakande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller uppfyllande av räddningsplikt skall på motsvarande sätt tillämpas på den som 1) tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom eller 2) bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med honom. Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter skall på motsvarande sätt tillämpas på den som på grund av att han är anställd hos den försäkrade skall sörja för att säkerhetsföreskrifterna iakttas. Om försäkringstagaren är ett företag som enligt 3 lagen om försäkringsavtal inte kan likställas med en konsument, identifieras med försäkringstagaren 1) bolagsman i öppet bolag, 2) ansvarig bolagsman i kommanditbolag, 3) aktieägare i aktiebolag, om han personligen äger över hälften av aktierna i bolaget, 4) hos försäkringstagaren anställd person som förfogar över den försäkrade egendomen. 9 ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE 9.1 Ersättningssökandens skyldigheter (69 och 72 ) Den som yrkar på ersättning skall följa de anvisningar om sökande av ersättning som finns i villkoren för hästförsäkringarna och tillställa försäkringsbolaget de handlingar som nämns i dessa villkor. Handlingar och utredningar måste införskaffas och tillställas försäkringsbolaget på ersättningssökandens egen bekostnad, om inte annat nämns i villkoren eller avtalats. Den som yrkar på ersättning är skyldig att införskaffa de utredningar som han rimligtvis kan få tillgång till, dock med beaktande av försäkringsbolagets möjligheter att införskaffa utredningar. Ett brott skall utan dröjsmål anmälas till polisen på brottsorten. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ersättning förrän det har erhållit ovan nämnda utredningar. Om den som yrkar på ersättning efter ett försäkringsfall svikligt har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga uppgifter, vilka är av betydelse för utredningen av försäkringsfallet och försäkringsbolagets ansvar, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. I samband med skadereglering kan skador som anmälts till olika bolag kontrolleras med hjälp av försäkringsbolagens gemensamma datasystem för skadeförsäkringar. 9.2 Preskription av rätt till ersättning (73 ) Försäkringsersättning skall sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning och senast inom tio år från det att försäkringsfallet inträffat. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. Om ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid, förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning. 9.3 Försäkringsbolagets skyldigheter (7, 8, 9, 67, 68 och 70 ) Efter inträffat försäkringsfall skall försäkringsbolaget till den som yrkar på ersättning, t.ex. till den försäkrade och vid ansvarsförsäkring i fall som avses i punkt 15.4 till den skadelidande, lämna uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid ansökan om ersättning. Eventuella förhandsuppgifter till ersättningssökanden om framtida ersättning, ersättningsbelopp eller sätt att betala ersättningen inverkar inte på prestationsskyldigheten enligt försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget skall med anledning av ett inträffat försäkringsfall utan dröjsmål, och senast en månad efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredandet av dess ansvar, betala ut ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddela att någon ersättning inte betalas. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, skall försäkringsbolaget dock betala den ostridiga delen av ersättningen inom ovan angiven tid. Ett ersättningsbeslut som gäller ansvarsförsäkring skall försäkringsbolaget meddela också till den skadelidande. Om ersättning för annat än kostnader eller förlust av förmögenhet betalas ut till en omyndig person, skall försäkringsbolaget meddela förmyndarmyndigheten på den omyndiges hemort om försäkringsersättningen. På försenad ersättning skall försäkringsbolaget betala dröjsmålsränta enligt räntelagen. 9.4 Kvittning mot försäkringsersättning Försäkringsbolaget kan, för alla de försäkringsbolags del som kan vara försäkringsgivare i Måttskyddsavtalet, kvitta obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar mot en ersättning som skall betalas. 10 ÖVERFÖRSÄKRING (57 ) Egendomen är överförsäkrad om det i försäkringsavtalet antecknade försäkringsbeloppet är avsevärt större än den försäkrade egendomens eller förmånens riktiga värde. Försäkringsbolaget ersätter inte en skada på överförsäkrad egendom med ett belopp som är större än det som behövs för att täcka skadan minskat med självrisken. Om försäkringsbeloppet emellertid väsentligt baserar sig på en bedömning av försäkringsbolaget eller en representant för detta, utbetalas ersättning vid överförsäkring enligt försäkringsbeloppet om försäkringsobjektet blir totalförstört, utom då bedömningen har påverkats av bristfälliga eller oriktiga uppgifter som försäkringstagaren har lämnat avsiktligt. 11 SÖKANDE AV ÄNDRING I FÖRSÄKRINGSBOLAGETS BESLUT (8, 68 och 74 ) Försäkringstagaren eller ersättningssökanden har olika medel till sitt förfogande för att få försäkringsbolagets beslut ändrat. Om saken inte kan redas ut i samråd med försäkringsbolaget, kan han be om råd och handledning vid Konsumenternas försäkringsbyrå eller anhålla om en rekommendation om avgörande av en behörig nämnd. Den som är missnöjd kan också väcka talan mot försäkringsbolaget Självrättelse Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden misstänker ett fel i försäkringsbolagets beslut, har han rätt att få närmare information om de omständigheter som har lett fram till avgörandet. Försäkringsbolaget skall korrigera beslutet om nya utredningar ger anledning till detta Konsumenternas försäkringsbyrå och de nämnder som utfärdar rekommendationer om avgöranden Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden är missnöjd med försäkringsbolagets beslut, kan han be om råd och handledning vid Försäkrings- och finansrådgivningen. Byrån är ett opartiskt organ som har till uppgift att ge konsumenterna råd i försäkrings- och ersättningsärenden. Försäkringsbolagets beslut kan hänskjutas till Försäkringsnämnden, som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Nämnden har till uppgift att ge rekommendationer om avgöranden i tvister som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor i försäkringsförhållanden. Försäkringsbolagets beslut kan också hänskjutas till konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om avgöranden med stöd av konsumentskyddslagstiftningen. Nämnderna tar inte upp till behandling ett ärende som har behandlats eller anhängiggjorts vid domstol. Rådgivningsservicen och nämndernas utlåtanden erhålls avgiftsfritt Tingsrätt Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden inte nöjer sig med försäkringsbolagets beslut, kan han väcka talan mot försäkringsbolaget. Talan kan väckas antingen vid tingsrätten på partens hemort i Finland eller vid tingsrätten på försäkringsbolagets hemort (Helsingfors) eller på skadeorten i Finland, såvida inte annat följer av Finlands internationella avtal. Talan med anledning av försäkringsbolagets beslut skall väckas inom tre år efter det att parten fått skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och om denna tidsfrist. Sedan tidsfristen löpt ut föreligger inte längre rätt att väcka talan. 12 FÖRSÄKRINGSBOLAGETS REGRESSRÄTT (75 ) 12.1 Försäkringsbolagets regressrätt gentemot tredje person Den försäkrades rätt att kräva skadestånd av tredje person som är ersättningsansvarig för skadan övergår till försäkringsbolaget till den del bolaget har ersatt skadan. Om skadan förorsakats av en fysisk person som privatperson eller i egenskap av arbetstagare, tjänsteman eller annan i 4 kap. 1 skadeståndslagen avsedd person, uppstår regressrätt för försäkringsbolaget gentemot ifrågavarande person endast om denne förorsakat skadan uppsåtligt eller av grov oaktsamhet eller enligt lag är skyldig att betala ersättning oberoende av eventuell oaktsamhet. 9

10 12.2 Annan regressrätt Om försäkringsbolagets regressrätt gentemot en försäkringstagare, försäkrad eller person som identifieras med den försäkrade stadgas i 75 4 mom. lagen om försäkringsavtal. 13 ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL (18 ) 13.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringsperioden ändra premien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de nya förhållandena, 1) om försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin upplysningsplikt enligt punkt 2.2 eller 2) om det under försäkringsperioden har skett en sådan förändring som avses i punkt 5.2 i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för försäkringsbolaget när avtalet ingicks eller i någon omständighet som antecknats i försäkringsbrevet. Efter att ha fått kännedom om en sådan omständighet skall försäkringsbolaget utan obefogat dröjsmål sända ett meddelande om hur och från vilken tidpunkt premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet skall nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny period (19 ) Anmälningsförfarande Försäkringsbolaget har rätt att inför övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkoren, premien och övriga avtalsvillkor, då grunden för ändringen utgörs av - ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift - en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrofartad olycka) - förändring i försäkringens skadekostnad. Försäkringsbolaget har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren och de övriga avtalsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Om försäkringsbolaget företar ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, skall bolaget i samband med premiefakturan sända försäkringstagaren ett meddelande om hur premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet skall nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som följer sedan en månad förflutit från det meddelandet avsändes. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp Om försäkringsbolaget ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än sådana som nämnts ovan, eller om bolaget utelämnar en kraftigt marknadsförd förmån ur försäkringen, skall försäkringsbolaget säga upp försäkringen att upphöra när försäkringsperioden går ut. Uppsägningen skall ske skriftligt senast en månad före försäkringsperiodens utgång Inverkan av index De i försäkringsbrevet antecknade självriskerna är bundna vid konsumentprisindex. Som jämförelseindex används index i september månad det kalenderår som föregår försäkringsperiodens begynnelsedag. Den i försäkringsbrevet angivna självrisken ändras i början av varje försäkringsperiod med lika många procent som jämförelseindex avviker från senast använda jämförelseindex. Självrisken avrundas till närmaste hela euro. 14 FÖRSÄKRINGSAVTALETS UPPHÖRANDE 14.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen (12 ) Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen skall ske skriftligt. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angivit något senare datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden (15 ) Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden, 1) om försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen beviljades har lämnat oriktiga eller bristfälliga upp lysningar och om försäkringsbolaget inte skulle ha beviljat försäkringen om det hade känt till det rätta sakförhållandet, 2) om det under försäkringsperioden, i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för för säkringsbolaget när avtalet ingicks eller i någon om ständighet som antecknats i försäkringsbrevet har skett en förändring som innebär en väsentlig fareökning och som försäkringsbolaget inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks, 3) om den försäkrade uppsåtligt eller av grov oaktsamhet har underlåtit att iaktta en säkerhetsföreskrift, 4) om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet upp såtligt eller av grov oaktsamhet eller 5) om den försäkrade efter försäkringsfallet svikligt har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringsbolaget skall, efter att ha fått vetskap om uppsägningsgrunden, utan obefogat dröjsmål säga upp försäkringen skriftligt. Försäkringen upphör att gälla en månad efter det att uppsägningsmeddelandet har avsänts. Försäkringsbolagets rätt att säga upp en försäkring på grund av underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen vid periodens utgång (16 ) Försäkringsbolaget har rätt att säga upp skadeförsäkringen att upphöra vid försäkringsperiodens utgång. Meddelande om uppsägningen skall sändas senast en månad före försäkringsperiodens utgång Ägarbyte (63 ) Försäkringsavtalet upphör att gälla, om den försäkrade egendomen övergår till annan ny ägare än till försäkringstagaren själv eller dennes dödsbo. Om ett försäkringsfall som skall ersättas ur djurförsäkringen inträffar inom 14 dagar efter äganderättens övergång, har den nye ägaren dock rätt till ersättning, såvida han inte själv har tecknat en försäkring för egendomen. 15 TREDJE PERSONS RÄTT 15.1 Övriga försäkrade, till förmån för vilka en egendomsförsäkring gäller (62 ) Utöver vad som i dessa försäkringsvillkor anges om den försäkrade, gäller en egendomsförsäkring till förmån för ägare, den som köpt egendomen med äganderättsförbehåll, den som har panträtt eller retentionsrätt i egendomen samt även i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall har inträffat (65 ) Gentemot en försäkrad som avses i föregående punkt får försäkringsbolaget, i syfte att nedsätta ersättningen eller avslå kravet på ersättning, åberopa stadgandena om försäkringstagarens eller en annan försäkrads åsidosättande av upplysningsplikt (punkt 2.2) eller anmälan om fareökning (punkt 5.2) endast i det fall att den försäkrade som avses i punkt 15.1 ovan före försäkringsfallet hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller en annan försäkrads förfarande. Varje försäkrad har rätt till den ersättning som betalas ut med anledning av ett försäkringsfall. Försäkringstagaren får dock med bindande verkan för den försäkrade förhandla med försäkringsbolaget samt lyfta ersättningen, utom då den försäkrade nämns vid namn i avtalet eller har uppgivit att han själv bevakar sin rätt Företrädesrätt till ersättning (66 ) Gäller en egendomsförsäkring till förmån för en person som till säkerhet för sin fordran har panträtt i egendomen, har denne, även om fordran inte har förfallit till betalning, rätt att före ägaren få betalning ur ersättningen, om ägaren inte har reparerat skadan eller ställer säkerhet för reparationen. Vad som här sagts gäller på motsvarande sätt till förmån för den som har retentionsrätt i egendomen till säkerhet för en fordran som förfallit till betalning. Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som köpt egendomen med äganderättsförbehåll Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring (67 ) Den skadelidande har vid ansvarsförsäkring rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsbolaget om den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent. Om ett ersättningskrav riktas till försäkringsbolaget, skall bolaget utan obefogat dröjsmål underrätta den försäkrade om saken samt ge honom tillfälle att lägga fram en utredning om försäkringsfallet. Den försäkrade skall också informeras om ärendets senare handläggningsskeden. Om försäkringsbolaget godkänner den skadelidandes ersättningskrav, är godkännandet inte bindande för den försäkrade Den skadelidandes rätt att söka ändring vid ansvarsförsäkring (68 ) Den skadelidande har rätt att med anledning av försäkringsbolagets ersättningsbeslut väcka talan mot försäkringsbolaget eller hänskjuta ärendet till Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden enligt punkt

11 16 LAG SOM TILLÄMPAS På alla försäkringar tillämpas finsk lag. 17 ANDRA FRÅGOR SOM BEHANDLAS I LAGEN OM FÖRSÄKRINGSAVTAL I lagen om försäkringsavtal återfinns stadganden också om följande frågor: Tillämpningsområde (1 ) Stadgandenas tvingande karaktär (3 ) Fall där oriktiga upplysningar eller fareökning saknar betydelse (35 ) Otillräknelighet och nödtillstånd (36 ) Premiebetalning genom bank eller post (44 ) Preskription av premiefordran (46 ) Underförsäkring (58 ) Dubbelförsäkring (59-60 ) Betalning till fel person (71 ) Försäkringsbolagets regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade (75 4 mom.). Pohjola Försäkring Ab, Labbackavägen 1, Pohjola Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Bolaget är infört i handelsregistret, FO-nummer

12

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

Pohjola Hästförsäkringar

Pohjola Hästförsäkringar Pohjola Hästförsäkringar Pohjola Hästförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.8.2009. Innehållsförteckning POHJOLA HÄSTFÖRSÄKRINGAR... 3 HÄSTFÖRSÄKRINGAR HÖR TILL MÅTTSKYDD FÖR HEMMET OCH FAMILJEN...

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

Pohjolas hästförsäkringar

Pohjolas hästförsäkringar Pohjolas hästförsäkringar Produktbeskrivning från 1.1.2012 INNEHÅLL Koncentrera så får du förmåner...2 Uppgifter som behövs...3 Hästförsäkringar...4 Ta väl hand om din häst...6 Om en skada inträffar...6

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD För privathushåll Gäller från 24.10.2005 103 159 1 10.08(5.10) innehåll Försäkringsvillkor för Krisskyddsförsäkring...3 1 Försäkringens syfte...3

Läs mer

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för häst Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HÄST PRODUKTBESKRIVNINGEN OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FRÅN 1.6.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga skadehjalpen.op.fi

Läs mer

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HUND ELLER KATT Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2016. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för häst. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för häst Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HÄST Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2016. Våra försäkringstjänster finns alltid tillgängliga vahinkoapu.op.fi

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA Pohjolas gruppförsäkring utgör en fast del av det Taimiturva-tjänsteavtal som Metsäliitto Osuuskunta beviljat. Med avtalet tryggas

Läs mer

Försäkringar för din häst. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från

Försäkringar för din häst. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från Försäkringar för din häst PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2013 INNEHÅLL Gardera dig mot skador... 3 Uppgifter som behövs... 3 Hästförsäkringar... 4 Om en skada

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring.

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR De allmänna försäkringsvillkoren tillämpas på alla försäkringar, om annat inte i något avseende avtalats i gruppförsäkringsavtalet, gruppförmångsförsäkringsavtalet eller i de

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor. Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare

EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor. Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare Gäller från 1.1.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EGENDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN Allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN...2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...2 ES SAKFÖRSÄKRING...2 ES 1 ES

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D

Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D Gäller från. 1. 3. 2013 Innehåll 1 Försäkringens ändamål 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2017. Våra försäkringstjänster finns alltid

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 950 1 10.05 200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte...

Läs mer

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande. HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning 1 Försäkringen tecknas a) Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder. b) Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år. c) Från och med första januari

Läs mer

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Oxie-Skytts Djurförsäkring VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Allmänna försäkringsvillkor 1 - Inträde i bolaget Den som vill inträda i bolaget skall därom avlämna egenhändigt undertecknad försäkringsansökan.

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsavtalslag; utfärdad den 10 mars 2005. SFS 2005:104 Utkom från trycket den 22 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA AVDELNINGEN Inledande

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Euro reseförsäkring för företag

Euro reseförsäkring för företag Euro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 091 1 10.10 innehållsförteckning Euro reseförsäkring för företag...1 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

För- och efterköpsinformation häst

För- och efterköpsinformation häst 1 (5) För- och efterköpsinformation häst Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Häst 2015, som gäller för din hästförsäkring.

Läs mer

HT 59:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För transportörs ansvar under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 59:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För transportörs ansvar under lyft och transport med kran och/eller truck HT 59:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För transportörs ansvar under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för transportörs ansvar under lyft och transport med kran

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

10 Allmänna avtalsbestämmelser

10 Allmänna avtalsbestämmelser 10 Allmänna avtalsbestämmelser 10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR försäkringsaktiebolaget AlAnDIA, på BåTÄgAREnS SIDA SEDAn 1938. Båtförsäkringsvillkor Finland 01-02-2014 1 DET HÄR OMFATTAR DIN FÖRSÄKRING Skador på din båt

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938.

BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. VI VET VAD SOM KRÄVS. BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Båtförsäkringsvillkor Finland 01-02-2015 1 1. DET HÄR OMFATTAR FÖRSÄKRINGEN Skador på din båt 1.1 Grundstötning, kollision och

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Innehåll sida 3 6 ALANDIAS PRIVAT OLYCKSFALLS - FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Utredning av olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De försäkrade

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 02 EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 953 1 10.05 100 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING...

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR Förlust av licens N78:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de försäkrade som angivits i försäkringsbrevet.

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01

Agria Favorit. Gäller från 2012-04-01 Agria Favorit Gäller från 2012-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Veterinärvård... 3 C Agria Liv...4 2 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är försäkringsvillkoren

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Avec Spar- och Placeringsförsäkring

Avec Spar- och Placeringsförsäkring Avec Spar- och Placeringsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 11.6.2012 Innehållsförteckning Definitioner av använda begrepp Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtal 02 Försäkringsavtalets innehåll

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2010-01-01 Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuret. Försäkringen gäller

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING N11:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.3 Extrakostnadsförsäkring 3 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.3.2

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehåll 1 Försäkringens syfte 2 2 Försäkringstagare och försäkrade 2 3 Försäkringsperiod 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer