Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013."

Transkript

1 Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland, som också betalar ersättning för trafik och bilskadorna. INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde Försäkringens giltighetsområde Försäkringens innehåll Försäkringsavtal Försäkringstagarens upplysningsplikt innan försäkringsavtalen ingås Förändringar i förhållandena under försäkringsperioden Försäkringsansvarets begynnande Försäkringsperiod Försäkringsavtalets giltighetstid Försäkringspremie Försäkringspremiens grunder Tillämpning av bonussystemet Fastställande av bonusklass Höjning av bonusklassen Mästerförarförmån för unga Skadornas inverkan på bonus Överföring av skadehistoria Arkivering och överföring av uppgifter Premiebetalning Dröjsmål med premien Premieåterbäring Avställning av fordonet tillsvidare utan att registreringsskyltarna återlämnas Användning av fordonet under den tid fordonet är avställt Ändring av avtalsvillkor vid åvrgång till ny försäkringsperiod Villkor och premier Försäkringsavtalets upphörande Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringen upphör utan uppsägning Försäkringsbolagets regressrätt Åtgärder efter inträffad skada Försäkringsvillkorens tillämpningsområde Försäkringsvillkoren tillämpas på fordonsspecifika trafikförsäkringar som beviljas privata personer, företag och sammanslutningar och som gäller för motorfordon i trafik. 2 Försäkringens giltighetsområde Trafikförsäkring som beviljats för motorfordon gäller i alla stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I sådana stater som inte hör till EES men som anslutit sig till Gröna kortavtalet gäller trafikförsäkringen som ansvarsförsäkring med stöd av det gröna kort som försäkringsanstalten utfärdar, eller utan grönt kort, där ett sådant inte är nödvändigt. I dessa stater fastställs ersättningen för en trafikskada enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat. 3 Försäkringens innehåll Trafikförsäkringen ersätter person- eller sakskada, som uppstått i Finland till följd av att försäkrat motorfordon använts i trafik, i enlighet med vad som stadgas i trafikförsäkringslagen. Försäkringen ersätter även trafikskada, som försäkrat fordon förorsakar i annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enligt respektive stats gällande lagstiftning om ersättning för trafikskada, eller enligt den finska trafikförsäkringslagen, om det försäkringsskydd den ger är bättre. På motsvarande sätt ersätts trafikskada förorsakad av försäkrat motorfordon då skadan inträffat under resa direkt från en EESstat till en annan EES-stat genom ett område som inte hör till EES-staterna, om ett fordon med permanent hemort i den ena EES-staten är delaktigt. 4 Försäkringsavtal 4.1 försäkringstagarens upplysningsplikt innan föräkringsavtalen ingås Innan försäkringen beviljas skall försäkringstagaren ge korrekta och fullständiga svar på frågor som ställs av försäkringsbolaget eller dess representant och som kan vara av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. 1

2 Försäkringstagaren skall dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som han givit försäkringsbolaget och som han konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. 4.2 förändringar i förhållandena under försäkringsperioden Försäkringstagaren skall utan dröjsmål meddela försäkringsbolaget, om en förändring har skett under försäkringsperioden i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de omständigheter som antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringstagaren skall underrätta försäkringsbolaget om en sådan förändring senast i samband med betalningen av följande premie efter förändringen. 5 Försäkringsansvarets begynnande Försäkringsbolagets ansvar börjar, när försäkringsbolaget eller försäkringstagaren givit eller sänt ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud, såvida inte avtalsparterna överenskommit om någon annan särskild tidpunkt. Tidpunkten för försäkringsansvarets begynnande kan inte genom överenskommelse tidigareläggas. Om försäkringstagaren till försäkringsbolaget har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan och det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan överlämnades eller avsändes. En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till försäkringsbolagets representant anses ha överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget. Om det inte finns utredning om vid vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan Om särskilda skäl föreligger, exempelvis om försäkringstagaren försummat att betala tidigare försäkringspremier, börjar försäkringsgivarens ansvar dock först då premien för den första försäkringsperioden är betald. 6 Försäkringsperiod Den första försäkringsperioden omfattar högst 13 månader och de följande ett år. 7 Försäkringsavtalets giltighetstid Såvida inte nedan annorlunda bestämts, gäller försäkringen under en försäkringsperiod åt gången tills fordonsägarens eller fordonsinnehavarens försäkringsskyldighet för ifrågavarande fordon upphör, även om försäkringspremien inte betalats inom utsatt tid. 8 Försäkringspremie 8.1 försäkringspremiens grunder Försäkringspremien uträknas enligt de premiegrunder som försäkringsbolaget tillämpar. Försäkringspremierna uträknas på det sätt som avses i 18 paragraf 3 mom. trafikförsäkringslagen med beaktande av tryggandet av de försäkrades förmåner, varvid premierna dock skall stå i rimlig proportion till kostnaderna för försäkringarna och i allmänhet vara större för sådana försäkringar från vilka ersättning har betalats ut. Försäkringspremierna kan vara av olika storlek med hänsyn till att olika grupper av försäkringstagare har olika skaderisker. 8.2 tillämpning av bonussystemet På privatpersoners trafikförsäkringar tillämpas socialoch hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för statistikföring av försäkringar och skador enligt trafikförsäkringslagen samt om det system med premienedsättningar på basis av skadefria år och premiehöjningar till följd av skador som tillämpas på försäkringspremier. Bonussystemet eller motsvarande regelverk tillämpas inte på försäkringarna när försäkringstagaren vid försäkringsperiodens början har ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) enligt företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och överenskommelse ingåtts om att försäkringsbolaget xx:s särskilda trafikförsäkringsvillkor skall tillämpas på försäkringen. Fordonet skall ägas eller innehas av försäkringstagaren Fastställande av bonusklass Trafikförsäkringens bonusklass fastställs utifrån försäkringstagarens försäkrings- och skadehistoria enligt följande: Bonustabell Bonus- Rabatt- Ny bonus- Ny bonusklass, då klass % på klass efter antalet skador under premien en skadefri samma försäkringsperiod period är E 75 E D 10 5 D 75 D/E C 70 E B 70 C A 70 B S 70 A S 8 3 K M M M M K M M M M M M M M M K M M K M M M M M U 0 1 M M M K 0 0 M M M M 0 K M M M 2

3 En ny försäkring placeras i bonusklass U, dvs. bonus 0 procent. Som ny försäkring anses en sådan försäkring som inte har eller till vilken inte kan överföras fri tidigare skadehistoria. Om försäkringstagaren inte vill överföra sin befintliga skadehistoria, placeras försäkringen i klass M. På basis av ett försäkringsintyg eller intyg över skadehistorien som utfärdats av ett annat försäkringsbolag placeras försäkringen i den bonusklass som den skulle placeras i enligt dessa försäkringsvillkor Höjning av bonusklassen Efter varje sådan försäkringsperiod under vilken försäkringsgivaren inte har erlagt skadestånd som inverkar på bonusklassplaceringen flyttas försäkringen upp en bonusklass i enlighet med bonustabellen. Efter den första skadefria försäkringsperioden är bonusen 10 procent och därefter växer bonusen med 5 procenten heter varje år, förutom i klasserna S, A, B och D, där höjningen av bonusklassen inte höjer bonusprocenten. Från klass D stiger bonusklassen efter fyra skadefria försäkringsperioder tillbaka till klass E. För att försäkringen ska flyttas upp till en högre bonusklass efter en skadefri försäkringsperiod, förutsätts att fordonet under försäkringsperioden har varit i trafik minst 140 dygn. Inom en tidsperiod på ett år kan försäkringen emellertid flyttas upp en bonusklass endast en gång Mästerförarförmån för unga Efter fyra skadefria försäkringsperioder höjs bonusen för en personbil som registrerats i privat bruk i stället för med 5 procentenheter en gång från klasserna 0 8 med 25 procentenheter från klasserna 9 11 med fem bonusklasser, dvs. till klasserna A C (70 procent) från klasserna 12 D till klass E (75 procent). Om den bonus som erhållits på detta sätt kalkylmässigt skulle överstiga 75 %, är bonusrabatten 75 %. För att få denna förmån förutsätts att försäkringstagaren: är högst 30 år vid ingången av den försäkringsperiod som följer efter de fyra skadefria försäkringsperioderna har varit år när försäkringen började inte har fyllt 27 år före och inte tidigare har fått denna förmån Skadornas inverkan på bonus Efter varje försäkringsperiod flyttas försäkringen utgående från antalet ersatta skador under försäkringsperioden från en bonusklass till en annan i enlighet med bonustabellen. Efter en skada som inträffat under samma försäkringsperiod sjunker bonusen med 20 procentenheter, utom från klasserna 3 5, där bonusen sjunker med 15 procentenheter från klass E till klass D, varvid bonusprocenten inte sjunker. Om antalet skador under samma försäkringsperiod är 4 eller fler, sjunker bonusen från alla bonusklasser till klass M. Med en skada som inverkar på premien avses en sådan skada som orsakats av vållande hos fordonets ägare, innehavare eller förare eller av bristfällighet hos fordonet och för vilken försäkringsbolaget har betalat skadestånd. Med en skada som inverkar på premien avses inte skada för vilken betalats skadestånd, om ersättningen erlagts för en skada som uppkommit vid olovlig användning av ett fordon som varit låst eller befunnit sig på en låst eller bevakad förvaringsplats ersättningen erlagts för en skada som inträffat inom sju (7) dagar efter det att äganderätten till det försäkrade fordonet har skiftat och skadan inte har vållats av försäkringstagaren eller av en familjemedlem som bor i samma hushåll med honom eller försäkringstagaren återbetalat ett mot skadeståndet svarande penningbelopp till försäkringsgivaren senast under den påföljande försäkringsperioden efter ersättningen. Om från en försäkring, vars skadehistoria överförs till en annan försäkring, ersättning för skador betalas efter överföringen, beaktas dessa skador i bonusklassen för den försäkring till vilken skadehistorien har överförts. 8.3 överföring av skadehistoria Försäkringstagaren kan överföra den skadehistoria som hänför sig till försäkringen för ett fordon till en annan försäkring som försäkringstagaren har eller en försäkring där maken är försäkringstagare inom nedannämnda kategorier A C, men inte mellan dem. Dessutom kan skadehistoria överföras inom brukskategorierna 1 5, men inte mellan dem. Skadehistoria kan överföras mellan fordon enligt följande: Fordonskategorier: A. Bilar, B. Motorcyklar, C. Motorarbetsredskap och traktorer. A. Bil 1. Privat bruk 2. Tillståndspliktigt bruk 3. Skolfordon 4. Uthyrning utan förare 5. Försäljningslager. Med maka/make avses också en person med vilken försäkringstagaren har ingått registrerat partnerskap. Även sambo betraktas som maka/make förutsatt att det äktenskapsliknande förhållandet har pågått i minst två år eller att de samboende har ett gemensamt barn. Från en försäkring som övergått i dödsboets namn kan skadehistoria överföras endast till efterlevande make (maka/ make eller person som jämställs med maka/make). Om den försäkring vars skadehistoria överförts till en annan försäkring förblir i kraft, skall den prissättas som om den vore en försäkring utan skadehistoria. 3

4 Skadehistoria får inte föras över till en försäkring som på grund av skada befinner sig i en lägre bonusklass än den försäkring vars skadehistoria överförs. Bestämmelserna i dessa försäkringsvillkor gäller också överföring av skadehistoria från en försäkring som beviljats av ett annat försäkringsbolag. Genom att utfärda ett intyg över skadehistorien överlåter bolaget till kunden den skadehistoria som gäller hans försäkring. Bolaget är inte skyldigt att spara uppgifterna om överlåten skadehistoria och därför utfärdas inte något nytt intyg om ett intyg förkommer. 8.4 arkivering och överföring av uppgifter Försäkringsbolaget skall i fem år efter det år en försäkring upphört att gälla bevara uppgifter om giltighetstid och skador som anknyter till försäkringen så att dessa uppgifter om skadehistorien vid behov kan delges försäkringstagaren och med försäkringstagarens samtycke förmedlas till ett annat försäkringsbolag, om inte försäkringstagaren och försäkringsgivaren avtalar om annat. 8.5 premiebetalning Premien skall betalas inom en månad från det att försäkringsbolaget sänt ett inbetalningskort till försäkringstagaren. Den första premien behöver dock inte betalas förrän försäkringsbolagets ansvar börjat. Senare premier behöver inte betalas före den avtalade försäkringsperiodens eller premieperiodens början. Ett undantag utgör dock situationer som avses i punkt 5, femte stycket; i dessa fall utgör betalningen av premien för försäkringsperioden en förutsättning för att försäkringsgivarens ansvar skall börja. En anteckning om detta görs på kvittot. Om försäkringstagarens betalning inte täcker försäkringsbolagets alla premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som skall minskas med det belopp han betalar. Om både fordonets ägare och innehavare är försäkringstagare, är innehavaren i första hand skyldig att betala försäkringspremien till den del som den gäller tiden för hans innehav. Försäkringspremien inklusive skatt är dock minst 25 euro. 8.6 dröjsmål med premien På försäkringspremie som inte betalats inom utsatt tid uppbärs en årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen. Premien jämte dröjsmålsränta indrivs genom utsökning utan dom eller beslut, med beaktande av vad som stadgats om utsökning av skatter och avgifter. Innan verkställighetsåtgärder vidtas skall försäkringstagaren underrättas om den premie som skall indrivas och om grunden för premien samt om att verkställighetsåtgärder vidtas, såvida inte försäkringstagaren inom 14 dagar efter det att meddelandet avsänts skriftligen bestrider sin betalningsskyldighet. Om försäkringstagaren bestrider betalningsskyldigheten är ett domstolsavgörande en förutsättning för verkställighet. 8.7 premieåterbäring Avställning av fordonet tillsvidare utan att registreringsskyltarna återlämnas Försäkringspremien för bil återbärs för den tid som fordonet har varit avställt. Premieåterbäringen per dag utgör 1/360 av försäkringens årspremie. Återbäring av försäkringspremien för bilar förutsätter att avställningen har anmälts till fordonsregistret på förhand i enlighet med gällande föreskrifter och bestämmelser. Vid avställning av ett fordon beviljas premieåterbäring inte på försäkringar för museifordon för fordon med exportskyltar om det försäkrade fordonet är utomlands. Försäkringspremien återbetalas inte separat, om den premie som ska återbetalas är mindre än 8 euro. 8.8 Användning av fordonet under den tid fordonet är avställt Om motorfordonet används i trafik under den tid fordonet är avställt, återkräver försäkringsbolaget premieåterbäringen, dock så att försäkringspremien uppbärs tredubbel från begynnelsedagen för den meddelade avställningen till den dag fordonet konstateras ha använts i trafik. Om det under ovannämnda tid sker en trafikolycka, uppbärs försäkringspremien sexdubbel. Om fordonet har använts i trafik under den tid fordonet är avställt, uppbärs dubbel försäkringspremie för den tid som hänför sig till tiden mellan det att fordonet konstateras ha använts i trafik och den tidpunkt när påställningen av fordonet har anmälts till fordonsregistret. 9 Ändring av avtalsvillkor vid åvrgång till ny försäkringsperiod Försäkringsbolaget har rätt att inför övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkor, premie och övriga avtalsvillkor. 9.1 villkor och premier Försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringsvillkor, premie och övriga avtalsvillkor, när grunden för ändringen utgörs av ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrofartad olycka). Försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringspremien på grundval av statistik över försäkringar och skador för att säkerställa det i trafikförsäkringslagen 18 paragraf 3 mom. avsedda syftet sålunda, att premierna står i rimlig proportion till kostnaderna för försäkringarna. Premien kan dessutom ändras på ett sätt som motsvarar förändringar i ersättnings- eller kostnadsnivån eller av nedan nämnd orsak. 4

5 Försäkringspremien kan definieras olika för olika grupper av försäkringstagare, så att olika mot skaderisken svarande premiesättningsgrunder tillämpas. På grundval av statistik över försäkringar och skador kan premiesättningsgrunder och premier ändras så att de motsvarar skaderisken. Om försäkringsbolaget företar ovan beskrivna ändringar i försäkringsavtalet, skall bolaget i samband med premiefordran meddela försäkringstagaren hur premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet skall nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som först följer sedan en månad förflutit från avsändandet av meddelandet. 10 Försäkringsavtalets upphörande 10.1 försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen 1. Försäkringstagaren kan säga upp trafikförsäkringen för överflyttning till ett annat försäkringsbolag under försäkringsperioden. Uppsägningen skall ske skriftligen. Meddelandet om uppsägning skall åtföljas av ett intyg över att en ny försäkring tecknats. Om den uppsagda försäkringen gäller ett registreringspliktigt fordon, anses uppsägningen dock ogiltig, ifall inte den som utför registreringen inom sju dagar efter försäkringens upphörande har tillställts intyg över att en ny försäkring tecknats. 2. Försäkringstagaren kan skriftligen säga upp trafikförsäkringen, då ett icke registreringspliktigt fordon förstörts eller tagits ur trafik som avses i trafikförsäkringslagen försäkringen upphör utan uppsäning 1. då det försäkrade fordonet till följd av rättshandling övergår till annan ny ägare än försäkringstagaren själv eller hans dödsbo eller konkursbo. 2. då anmälan om avställning av fordonet görs till fordonsregist ret så att dess registreringsskyltar återlämnas. Om fordonet efter att registreringsskyltarna återlämnas likväl fortfarande används i sådan trafik som avses i trafikförsäkringslagen, skall försäkringsta garen inom sju (7) dagar från det att fordonet avställts skriftligen meddela försäkringsbolaget att försäkringen inte skall avslutas. 3. då anmälan om slutlig avregistrering av fordonet görs till fordonsregistret. 11 Försäkringsbolagets regressrätt Utöver vad som stadgas i 20 trafikförsäkringslagen om ett försäkringsbolags regressrätt gentemot motorfordons ägare, innehavare, förare eller passagerare, är försäkringsbolaget berättigat att av tredje man återkräva ersättning som utbetalats till ersättningstagare, om skadan förorsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet denne är ansvarig för skadan obereonde av vållande eller ersättningsskydldigheten grundar sig på arbetsgivares eller offentligt samfunds ersättningsansvar. 12 Åtgärder efter inträffad skada Så snart försäkringstagaren fått vetskap om trafikskada som kan leda till ersättningsanspråk skall han utan dröjsmål skriftligen anmäla skadan till försäkringsbolaget eller dess representant, om möjligt med användande av för ändamålet avsedd skadeanmälningsblankett. Försäkringstagaren är skyldig att tillställa försäkringsbolaget alla uppgifter och handlingar som behövs för handläggning av ersättningsfrågan. Om ersättningsanspråk riktas mot försäkringstagaren eller annan i skadan delaktig, skall denne hänskjuta anspråket till försäkringsbolaget. Om trafikförsäkring-en upphör för att fordonet övergår till annan ny ägare än försäkringstagaren själv eller om den i registret antecknade innehavaren är försäkringstagare för att fordonet övergått till ny innehavare eller återgått till ägaren, ersätter den avslutade försäkringen även de skador som inträffar inom sju (7) dagar räknat från äganderättens övergång eller fordonets övergång till ny innehavare eller återgång till ägaren, såvida inte fordonets nye ägare eller innehavare tecknat en försäkring inom nämnda tid. Då försäkringsbolagets ansvar för trafikskada grundar sig på försäkring som upphört att gälla, tillämpas lagen om beräknande av laga tid. If Skadeförsäkring Ab (publ), filial i Finland Fo-nummer If Skadeförsäkring Ab (publ), Stockholm, Sverige Org. nr

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring P 600 FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Sida 2 av 62 De viktigaste delarna Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Skandia PrivatvÅrd Plus

Skandia PrivatvÅrd Plus Skandia PrivatvÅrd Plus AllmÄnna försäkringsvillkor 2007-01-01 InnehÅll 1. Vem Är försäkrad?...2 2. Vem kan vara försäkrad?...2 2.1 AnstÄllda bosatta i Skandinavien...2 2.2 Utlandsplacerad personal...2

Läs mer

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR

AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) 1. DEFINITIONER 2. BETALNINGSANSVAR 1 AMERICAN EXPRESS-KORTET VILLKOR FÖR INNEHAV OCH ANVÄNDNING AV KORTET (KORTVILLKOR) Följande villkor är i kraft för Kortinnehavaren av ett American Express-kort. Villkoren är bindande för Kortinnehavaren

Läs mer