av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag"

Transkript

1 UTKAST /JSM Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om försäkringsskydd mot översvämningsskador och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Enligt propositionen ska systemet med ersättning för översvämningsskador reformeras översvämningsskador upphävs lagen om er- Genom lagen om försäkringsskydd mot så att översvämningsskador som förorsakas sättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar. Det föreslås att de byggnader, konstruktioner och lösöre i dem ersätts ur ett lagstadgat försäkringsskydd. bestämmelser i den upphävda lagen som Försäkringsskyddet enligt förslaget ska täcka gäller ersättande av skador som i vissa fall skador som beror på översvämning till följd förorsakas trädgårdsprodukter och skörd av exceptionellt vattenstånd i ett vattendrag överförs till lagen om ersättande av skördeskador. Den reglering som gäller ersättande eller havet eller till följd av exceptionellt regn. av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag förorsakats byggnader och lösöre kan till lagen om enskilda vägar. Dessa skador enskilda vägar ska enligt förslaget överföras nuförtiden ersättas av statens medel. Genom ska alltså fortfarande ersättas av statens medel. den föreslagna lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador ska systemet med Det slutliga målet för förslaget är att skapa ersättningar från statsbudgeten avskaffas. ett ersättningssystem som inte kräver någon Samtidigt ska ersättningssystemet utvidgas så speciallagstiftning. Av denna anledning föreslås att lagen ska vara i kraft en viss tid, inom att ersättningsskyddet vid sidan av skador som orsakats av översvämningar i vattendrag vilken man kan anta att de försäkringar som börjar omfatta skador som orsakats av exceptionellt högt havsvattenstånd och exceptioden för frivilliga skadeförsäkringar. Tiden fö- avses i den blir en etablerad del av marknanella regn och så att inte bara hushåll utan reslås vara fem år från det att lagen träder i också företag och andra sammanslutningar kraft. kan få ersättningsskydd. Syftet med propositionen är att de skador som av översväm- har till syfte att förbättra beredskapen för Propositionen ingår i en större helhet som ningarna förorsakas byggnader och lösöre förändringar i väder- och vattenförhållandena ska ersättas på ett enhetligt sätt oberoende av och på så sätt förbättra anpassningen till klimatförändringen. Tidigare lagstiftningspro- det hur översvämningen har uppstått, och att ersättningsskyddet på ett objektivt sätt ska jekt som i detta syfte redan genomförts omfattar lagen och förordningen om hantering täcka olika medborgargrupper och olika typer av egendom. av översvämningsrisker och den nya dammsäkerhetslagen och förordningen. I andra lag- Enligt den föreslagna lagen ska försäkringsgivarna vara skyldiga att till sina brandförsäkringar som gäller vissa typer av egen- ingår revideringen av bestämmelserna om stiftningsprojekt som främjar samma syfte dom foga även försäkring mot sådana översvämningsskador som avses i lagen. Det fö- störtregn i tätbebyggelse, utvecklingen av de beredskap för översvämningar till följd av reslås att försäkringen fogas till brandskyddet bestämmelser i vattenlagen som avser beredskap för översvämningsrisker och risker för i de försäkringar som allmänt tas för att skydda egendom, för att de ekonomiska påföljderna av översvämningsskador ska kunna stöd för skydd mot översvämningar. torka samt reformen av bestämmelserna om utjämnas inom en tillräckligt stor grupp av Enlig förslaget ska lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador och de lag- försäkringstagare. På så sätt kan också försäkringspremien hållas på en skälig nivå. ändringar som hänför sig till reformen träda i kraft tidigast ett år efter det att de stiftats.

2 1. Lagförslag Lag om försäkringsskydd mot översvämningsskador I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om försäkringsskydd mot översvämningsskador (översvämningsskydd). 2 Ersättningsgilla skador Av översvämningsskydd ersätts skador som förorsakats byggnader och konstruktioner samt lösöre i dem och som beror på 1) exceptionellt vattenstånd i havet, ett vattendrag eller annat ytvatten eller exceptionellt regn så att vatten eller is tränger in i en byggnad eller konstruktion eller dess strukturer direkt från markytan eller via jorden eller rörsystem, eller 2) jordras till följd av ett naturfenomen som avses i 1 punkten. Som exceptionellt betraktas ett vattenstånd eller regn som inträffar med högst två procents årlig sannolikhet. Som lösöre enligt 1 mom. betraktas lösöre som hör till skadeförsäkringsklass 8 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008). Skador som förorsakas broar eller bryggor betraktas inte som ersättningsgilla skador. Av översvämningsskydd ersätts inte en skada som ersätts enligt vattenlagen (264/1961), med undantag för en skada som orsakats av sådana åtgärder för avvärjande av fara som avses i 12 kap. 19 i vattenlagen när grunden för åtgärderna är ett sådant exceptionellt vattenstånd som avses i 1 mom. 3 Bedömning av vad som är exceptionellt Finlands miljöcentral ger utlåtande om när vattenståndet i ett vattendrag eller annat ytvatten ska betraktas som exceptionellt. Meteorologiska institutet ger utlåtande om när havsvattenståndet och regn ska betraktas som exceptionellt. 4 Försäkringsskyldighet Om en byggnad, konstruktion eller lösöre är försäkrat mot brandskada, ska ägaren eller innehavaren till nämnda egendom också ha försäkringsskydd mot skador som avses i 2. 5 Beviljande av översvämningsskydd Varje försäkringsföretag, som med stöd av lagen om försäkringsbolag (1062/1979), lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) eller lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) har rätt att i Finland bevilja sådana försäkringar mot bränder som hör till skadeförsäkringsklass 8 enligt lagen om försäkringsklasser (försäkringsgivare), är skyldigt att foga översvämningsskydd enligt denna lag till en försäkring som hör till skadeförsäkringsklass 8 och som beviljats mot brandskada på en byggnad, en konstruktion och lösöre som finns i Finland. Försäkringspremierna för översvämningsskyddet ska beräknas med beaktande av de försäkrades förmåner. Försäkringspremierna

3 3 ska dock stå i rimlig proportion till de totala försäkringskostnaderna. Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte en försäkring som beviljats mot brandskada mot en engångsersättning. 6 Bestämmande och betalning av ersättning Av översvämningsskydd ersätts 1) direkta sakskador som förorsakats den försäkrade egendomen, 2) extra och rimliga boendekostnader som förorsakas den försäkrade när denne blir tvungen att tillfälligt flytta någon annanstans på grund av en skada enligt 1 punkten som drabbat den fasta bostaden, och 3) kostnader som orsakats av uppfyllandet av räddningsplikten enligt försäkringsavtalet. Skador ersätts i övrigt med iakttagande av villkoren i försäkringsavtalet för den försäkring som tagits mot brandskada. Ersättningen betalas av den försäkringsgivare som försäkrat egendomen mot brandskada. 7 Sänkning och förvägrande av ersättning Utöver vad som förskrivs i lagen om försäkringsavtal (543/1994) kan ersättningen sänkas eller förvägras till den del som 1) skadan förorsakas en byggnad eller konstruktion som har uppförts utan lagstadgat tillstånd eller i strid med ett beviljat tillstånd, eller skadan förorsakas lös egendom som finns i en sådan byggnad, eller 2) skadan är en följd av byggande i strid med bestämmelser, föreskrifter eller god byggnadssed eller försummelse att underhålla en byggnad, en konstruktion eller konstruktioner som är avsedda att leda vatten. 8 Försäkringstagarens självrisk Från ersättningen avdras försäkringstagarens självriskandel, som är 10 procent av skadebeloppet, dock minst euro. Självrisken är alltid minst lika stor som brandförsäkringens självrisk. 9 Försäkringsfall De skador som ersätts av översvämningsskyddet utgör ett försäkringsfall, om de förorsakas en tidsperiod som börjar när den första skadan enligt 2 förorsakas och som därefter fortsätter i högst 168 timmar utan avbrott. Försäkringsfall som inträffat under den tidsperiod som avses i 1 mom. betraktas dock som separata försäkringsfall, om det inte finns något hydrologiskt eller meteorologiskt samband mellan de naturfenomen enligt 2 1 mom. 1 punkten som orsakat dem. Vad som i 3 föreskrivs om bedömning av vad som är exceptionellt gäller också bedömning av sambandet mellan de naturfenomen som orsakat försäkringsfall. 10 Maximibeloppet av ersättningar Försäkringsgivarnas ansvar för ett försäkringsfall enligt denna lag uppgår sammanlagt högst till 50 miljoner euro. Försäkringsgivarnas ansvar för flera försäkringsfall som anmälts under samma kalenderår uppgår dock sammanlagt högst till 150 miljoner euro. Om ersättningskrav som gäller ett försäkringsfall framställs under olika kalenderår, anses de hänföra sig till det kalenderår under vilket det första ersättningskravet har framställts. 11 Betalning av ersättningar när maximibeloppet överskrids Om maximibeloppet av ersättningar enligt 10 1 mom. per försäkringsfall inte räcker till för att till fullo ersätta alla skador som orsakats av samma försäkringsfall, betalas ersättningarna i proportion till storleken på de skador som ska ersättas. Ersättning till en fysisk person, ett bostadsaktiebolag och ett fas-

4 4 tighetsbolag som i huvudsak grundats för boendeändamål ska dock betalas före ersättningar som betalas till andra försäkringstagare. Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också det högsta tillåtna ersättningsbeloppet per kalenderår enligt 10 1 mom. Om det på grundval av kända skadefall är sannolikt att det högsta tillåtna ersättningsbeloppet per kalenderår inte räcker till för att till fullo ersätta alla skador som anmälts under samma kalenderår, kan Finansinspektionen besluta att som ersättning ska tills vidare betalas endast en del av den fulla ersättningen. Försäkringsgivaren är inte skyldig att betala dröjsmålsränta på den del av ersättningen som inte kan betalas på grund av Finansinspektionens beslut. Ersättning som har betalats före Finansinspektionens beslut enligt 2 mom. återkrävs inte. 12 Översvämningsskyddscentralen För skötseln av försäkringsgivarnas gemensamma frågor i anslutning till översvämningsskyddet finns Översvämningsskyddscentralen. Alla försäkringsgivare som avses i 5 ska vara medlemmar av Översvämningsskyddscentralen. Centralens medlemmar ansvarar gemensamt för skador som ska ersättas av översvämningsskyddet och kostnaderna för behandlingen av ersättningsansökningar samt för kostnaderna för Översvämningsskyddscentralens verksamhet i proportion till den försäkringspremieinkomst som motsvarar den försäkrade egendomens brandrisk. Översvämningsskyddscentralen kan skaffa återförsäkring för sina medlemmar mot ansvar enligt denna lag. 13 Översvämningsskyddscentralens förvaltning och tillsyn Översvämningsskyddscentralens beslutanderätt utövas av det allmänna mötet och styrelsen. På det allmänna mötet har varje medlem lika stor andel av det totala röstetalet som medlemmens ansvarsandel är på grundval av ansvarsfördelningen enligt denna lag och centralens stadgar, när andelen beräknas mellan de närvarande medlemmarna. Centralens styrelse väljs av det allmänna mötet. Till styrelsen hör minst fyra och högst sex medlemmar. Centralen har en av det allmänna mötet vald revisor som ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning. Närmare bestämmelser om centralens förvaltning och medlemmarnas skyldigheter ges i stadgarna, som Finansinspektionen fastställer. På centralen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i föreningslagen (503/1989), om inte något annat följer av denna lag eller centralens stadgar. Finansinspektionen övervakar centralens verksamhet. Vid tillsynen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om tillsyn över försäkringsföretag i lagen om försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar och lagen om utländska försäkringsbolag. 14 Finansinspektionens rätt att få upplysningar och utfärda föreskrifter Försäkringsgivaren ska delge Finansinspektionen försäkringsvillkoren för översvämningsskyddet senast en månad innan de tas i bruk. Försäkringsgivaren och Översvämningsskyddscentralen ska på begäran tillställa Finansinspektionen de utredningar denna anser nödvändiga om grunderna för försäkringspremierna samt om blanketter och andra handlingar som försäkringsgivaren använder vid kontakt med försäkringstagarna. Finansinspektionen kan utfärda föreskrifter om statistik över försäkringar och skador. Försäkringsgivarna och Översvämningsskyddscentralen ska på det sätt som Finansinspektionen bestämmer göra de undersökningar och kalkyler som krävs för de uppgifter som föreskrivs för dem i denna lag.

5 5 15 Översvämningsskyddscentralens skyldighet att lämna vissa uppgifter Översvämningsskyddscentralen ska tillställa Finlands miljöcentral de uppgifter som behövs för bedömning av översvämningsrisker och planering av deras hantering och som gäller de skador som Översvämningsskyddscentralens medlemmar årligen har betalat ersättning för i enlighet med denna lag. Av uppgifterna ska med tillräcklig noggrannhet framgå skadeområdenas läge, de ersatta skadornas beskaffenhet samt det totala ersättningsbeloppet enligt skadeområde. Finlands miljöcentral kan utfärda närmare anvisningar om lämnandet av uppgifter. 16 Rätt att få upplysningar Försäkringsgivaren och Översvämningsskyddscentralen har, utan hinder av vad som bestäms om sekretessplikt, rätt att av myndigheter och försäkringsanstalter få de uppgifter som är nödvändiga för att utreda ett försäkrings- eller ersättningsärende som är under behandling. 17 Tystnadsplikt Angående tystnadsplikt för den som är verksam vid Översvämningsskyddscentralen, utlämnande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och brott mot tystnadsplikten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 18 kap. 6, 6 b och 6 c i lagen om försäkringsbolag (1062/1979). 18 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Denna lag träder i kraft den 20. Denna lag är i kraft till den 20. Genom denna lag upphävs lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) jämte ändringar. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

6 6 2. Lag om ändring av 1 i lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om försäkringsavtal (543/1994) 1 2 mom., sådant det lyder i lag 426/2010, som följer: 1 Tillämpningsområde Lagen tillämpas dock på försäkringar som avses i trafikförsäkringslagen (279/1959), patientskadelagen (585/1986), lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998) och lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador ( / ), om inte något annat bestäms i dessa lagar. Denna lag träder i kraft den 20.

7 7 3. Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador Propositionens svenskspråkiga version ska kompletteras senast den 15 oktober 2010.

8 8 4. Lag om ändring av 94 i lagen om enskilda vägar I enlighet med riksdagens beslut fogas till 13 kap. i lagen om enskilda vägar (358/1962) en ny 94, i stället för den 94 som upphävts genom lag (1606/1995), som följer: 13 kap. Statligt och kommunalt bidrag för väghållning 94 För reparation av översvämningsskador som förorsakats en enskild väg av exceptionellt vattenstånd i ett vattendrag och havet och exceptionellt regn kan beviljas bidrag inom ramen för de anslag som avses i 93. Bidraget är högst 80 procent av beloppet av den värderade och godkända översvämningsskadan. Om de översvämningsskador och kostnader som förorsakats samma väg är mindre än euro betalas inget bidrag. När bidrag söks, ansökningarna behandlas och bidragen betalas, iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser i statsrådets förordning om enskilda vägar (1267/2000) som gäller bidrag för förbättring av väg. Bidrag betalas inte om översvämningsskadan har orsakats av en lagstridig åtgärd eller om skadan kunde ha förhindrats genom rimliga åtgärder från den skadelidandes sida eller om den skadelidande har rätt att få ersättning på någon annan grund. Angående exceptionellt vattenstånd i vattendrag och havet och exceptionellt regn, bedömning av dem och utlåtande om dem gäller vad som föreskrivs i 2 2 mom. och 3 i lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador ( / ). Denna lag träder i kraft den 20.

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1993 rd - RP 87 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 251/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av brottsskadelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 251/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av brottsskadelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 251/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av brottsskadelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar i brottsskadelagen.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 170/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

RP 89/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling

RP 89/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om försäkringsförmedling

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 91/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 91/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 91/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om hantering av översvämningsrisker och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

Dammsäkerhetslag. RIKSDAGENS SVAR 65/2009 rd. sin proposition med förslag till dammsäkerhetslagen. Ärende. Beredning i utskott.

Dammsäkerhetslag. RIKSDAGENS SVAR 65/2009 rd. sin proposition med förslag till dammsäkerhetslagen. Ärende. Beredning i utskott. RIKSDAGENS SVAR 65/2009 rd Regeringens proposition med förslag till dammsäkerhetslagen Ärende Regeringen har till 2008 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till dammsäkerhetslagen (RP 214/2008

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

RP 21/2007 rd. I denna proposition föreslås att lagen om försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar och lagen om utländska försäkringsbolag

RP 21/2007 rd. I denna proposition föreslås att lagen om försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar och lagen om utländska försäkringsbolag Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET Dnr 8/011/2001 Föreskrift x Anvisning Datum 2.1.2002 Rätten att meddela föreskrifter/anvisningar följer av L om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) Målgrupp Museer och utställningsarrangörer

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde

Lag. om beviljande av vigselrätt. Tillämpningsområde Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om beviljande av vigselrätt 1 Tillämpningsområde Rätt att förrätta kyrkliga vigslar inom registrerade religionssamfund (vigselrätt) får beviljas

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehåll 1 Försäkringens syfte 2 2 Försäkringstagare och försäkrade 2 3 Försäkringsperiod 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 128/2015 rd. Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 72 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 72 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och lag om begränsning av rätten att få vuxenstudiepenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2016 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehäll 1 Försäkringens syfte... 2 2 Försäkringstagare och försäkrade... 2 3 Försäkringsperiod... 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

RP 118/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om fiske förändras. Fiskevårdsavgiften

Läs mer

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor

Oljeskadeförsäkring. - Kombinerad. Särskilt försäkringsvillkor GK 9031 Oljeskadeförsäkring - Kombinerad Särskilt försäkringsvillkor Gäller från 2015-01-01 I detta villkor finns 2 villkor samlade, Oljeskada egen egendom och Oljeskada tredje mans egendom 1 (6) GJK 901:3

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 73/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav7 trafikförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att 7 trafikförsäkringslagen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande RSv 180/1997 rd - RP 202/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag gällande revidering av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden inom den privata sektorn Till riksdagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONEN 1 Faktorer som påverkar påföljds- och ordningsavgiftens storlek 1.1 Påföljdsavgiftens dimensionering 41 2 mom. 1 i lagen om Finansinspektionen lyder: Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning.

Läs mer

RP 220/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 220/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 220/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare samt lagen om pension för företagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om interventionsfonden

Läs mer

RP 126/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

RP 126/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Lag. om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) 2 5 punkten och 15, ändras 1, 3 9,

Läs mer

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade

RP 22/2012 rd. I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som är röstberättigade Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att partilagen ändras så att inte bara personer som

Läs mer

RP 157/2005 rd. Vidare föreslås att den försäkringskassenämnd. Lagarna avses träda i kraft den 31 december

RP 157/2005 rd. Vidare föreslås att den försäkringskassenämnd. Lagarna avses träda i kraft den 31 december Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringskassor samt om upphävande av 2 17 punkten i lagen om Försäkringsinspektionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

I betänkandet föreslås också de behövliga ändringar i äktenskapslagen som föranleds av den nya lagen.

I betänkandet föreslås också de behövliga ändringar i äktenskapslagen som föranleds av den nya lagen. PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vigselrättsarbetsgruppen Ordförande: Tuomo Antila Sekreterare: Marietta

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

RP 22/2010 rd. I denna proposition föreslås en sådan ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:552 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd

RP 124/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 i lagen om utkomststöd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomststöd ändras så

Läs mer