av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag"

Transkript

1 UTKAST /JSM Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om försäkringsskydd mot översvämningsskador och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Enligt propositionen ska systemet med ersättning för översvämningsskador reformeras översvämningsskador upphävs lagen om er- Genom lagen om försäkringsskydd mot så att översvämningsskador som förorsakas sättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar. Det föreslås att de byggnader, konstruktioner och lösöre i dem ersätts ur ett lagstadgat försäkringsskydd. bestämmelser i den upphävda lagen som Försäkringsskyddet enligt förslaget ska täcka gäller ersättande av skador som i vissa fall skador som beror på översvämning till följd förorsakas trädgårdsprodukter och skörd av exceptionellt vattenstånd i ett vattendrag överförs till lagen om ersättande av skördeskador. Den reglering som gäller ersättande eller havet eller till följd av exceptionellt regn. av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag förorsakats byggnader och lösöre kan till lagen om enskilda vägar. Dessa skador enskilda vägar ska enligt förslaget överföras nuförtiden ersättas av statens medel. Genom ska alltså fortfarande ersättas av statens medel. den föreslagna lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador ska systemet med Det slutliga målet för förslaget är att skapa ersättningar från statsbudgeten avskaffas. ett ersättningssystem som inte kräver någon Samtidigt ska ersättningssystemet utvidgas så speciallagstiftning. Av denna anledning föreslås att lagen ska vara i kraft en viss tid, inom att ersättningsskyddet vid sidan av skador som orsakats av översvämningar i vattendrag vilken man kan anta att de försäkringar som börjar omfatta skador som orsakats av exceptionellt högt havsvattenstånd och exceptioden för frivilliga skadeförsäkringar. Tiden fö- avses i den blir en etablerad del av marknanella regn och så att inte bara hushåll utan reslås vara fem år från det att lagen träder i också företag och andra sammanslutningar kraft. kan få ersättningsskydd. Syftet med propositionen är att de skador som av översväm- har till syfte att förbättra beredskapen för Propositionen ingår i en större helhet som ningarna förorsakas byggnader och lösöre förändringar i väder- och vattenförhållandena ska ersättas på ett enhetligt sätt oberoende av och på så sätt förbättra anpassningen till klimatförändringen. Tidigare lagstiftningspro- det hur översvämningen har uppstått, och att ersättningsskyddet på ett objektivt sätt ska jekt som i detta syfte redan genomförts omfattar lagen och förordningen om hantering täcka olika medborgargrupper och olika typer av egendom. av översvämningsrisker och den nya dammsäkerhetslagen och förordningen. I andra lag- Enligt den föreslagna lagen ska försäkringsgivarna vara skyldiga att till sina brandförsäkringar som gäller vissa typer av egen- ingår revideringen av bestämmelserna om stiftningsprojekt som främjar samma syfte dom foga även försäkring mot sådana översvämningsskador som avses i lagen. Det fö- störtregn i tätbebyggelse, utvecklingen av de beredskap för översvämningar till följd av reslås att försäkringen fogas till brandskyddet bestämmelser i vattenlagen som avser beredskap för översvämningsrisker och risker för i de försäkringar som allmänt tas för att skydda egendom, för att de ekonomiska påföljderna av översvämningsskador ska kunna stöd för skydd mot översvämningar. torka samt reformen av bestämmelserna om utjämnas inom en tillräckligt stor grupp av Enlig förslaget ska lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador och de lag- försäkringstagare. På så sätt kan också försäkringspremien hållas på en skälig nivå. ändringar som hänför sig till reformen träda i kraft tidigast ett år efter det att de stiftats.

2 1. Lagförslag Lag om försäkringsskydd mot översvämningsskador I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om försäkringsskydd mot översvämningsskador (översvämningsskydd). 2 Ersättningsgilla skador Av översvämningsskydd ersätts skador som förorsakats byggnader och konstruktioner samt lösöre i dem och som beror på 1) exceptionellt vattenstånd i havet, ett vattendrag eller annat ytvatten eller exceptionellt regn så att vatten eller is tränger in i en byggnad eller konstruktion eller dess strukturer direkt från markytan eller via jorden eller rörsystem, eller 2) jordras till följd av ett naturfenomen som avses i 1 punkten. Som exceptionellt betraktas ett vattenstånd eller regn som inträffar med högst två procents årlig sannolikhet. Som lösöre enligt 1 mom. betraktas lösöre som hör till skadeförsäkringsklass 8 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008). Skador som förorsakas broar eller bryggor betraktas inte som ersättningsgilla skador. Av översvämningsskydd ersätts inte en skada som ersätts enligt vattenlagen (264/1961), med undantag för en skada som orsakats av sådana åtgärder för avvärjande av fara som avses i 12 kap. 19 i vattenlagen när grunden för åtgärderna är ett sådant exceptionellt vattenstånd som avses i 1 mom. 3 Bedömning av vad som är exceptionellt Finlands miljöcentral ger utlåtande om när vattenståndet i ett vattendrag eller annat ytvatten ska betraktas som exceptionellt. Meteorologiska institutet ger utlåtande om när havsvattenståndet och regn ska betraktas som exceptionellt. 4 Försäkringsskyldighet Om en byggnad, konstruktion eller lösöre är försäkrat mot brandskada, ska ägaren eller innehavaren till nämnda egendom också ha försäkringsskydd mot skador som avses i 2. 5 Beviljande av översvämningsskydd Varje försäkringsföretag, som med stöd av lagen om försäkringsbolag (1062/1979), lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) eller lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) har rätt att i Finland bevilja sådana försäkringar mot bränder som hör till skadeförsäkringsklass 8 enligt lagen om försäkringsklasser (försäkringsgivare), är skyldigt att foga översvämningsskydd enligt denna lag till en försäkring som hör till skadeförsäkringsklass 8 och som beviljats mot brandskada på en byggnad, en konstruktion och lösöre som finns i Finland. Försäkringspremierna för översvämningsskyddet ska beräknas med beaktande av de försäkrades förmåner. Försäkringspremierna

3 3 ska dock stå i rimlig proportion till de totala försäkringskostnaderna. Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte en försäkring som beviljats mot brandskada mot en engångsersättning. 6 Bestämmande och betalning av ersättning Av översvämningsskydd ersätts 1) direkta sakskador som förorsakats den försäkrade egendomen, 2) extra och rimliga boendekostnader som förorsakas den försäkrade när denne blir tvungen att tillfälligt flytta någon annanstans på grund av en skada enligt 1 punkten som drabbat den fasta bostaden, och 3) kostnader som orsakats av uppfyllandet av räddningsplikten enligt försäkringsavtalet. Skador ersätts i övrigt med iakttagande av villkoren i försäkringsavtalet för den försäkring som tagits mot brandskada. Ersättningen betalas av den försäkringsgivare som försäkrat egendomen mot brandskada. 7 Sänkning och förvägrande av ersättning Utöver vad som förskrivs i lagen om försäkringsavtal (543/1994) kan ersättningen sänkas eller förvägras till den del som 1) skadan förorsakas en byggnad eller konstruktion som har uppförts utan lagstadgat tillstånd eller i strid med ett beviljat tillstånd, eller skadan förorsakas lös egendom som finns i en sådan byggnad, eller 2) skadan är en följd av byggande i strid med bestämmelser, föreskrifter eller god byggnadssed eller försummelse att underhålla en byggnad, en konstruktion eller konstruktioner som är avsedda att leda vatten. 8 Försäkringstagarens självrisk Från ersättningen avdras försäkringstagarens självriskandel, som är 10 procent av skadebeloppet, dock minst euro. Självrisken är alltid minst lika stor som brandförsäkringens självrisk. 9 Försäkringsfall De skador som ersätts av översvämningsskyddet utgör ett försäkringsfall, om de förorsakas en tidsperiod som börjar när den första skadan enligt 2 förorsakas och som därefter fortsätter i högst 168 timmar utan avbrott. Försäkringsfall som inträffat under den tidsperiod som avses i 1 mom. betraktas dock som separata försäkringsfall, om det inte finns något hydrologiskt eller meteorologiskt samband mellan de naturfenomen enligt 2 1 mom. 1 punkten som orsakat dem. Vad som i 3 föreskrivs om bedömning av vad som är exceptionellt gäller också bedömning av sambandet mellan de naturfenomen som orsakat försäkringsfall. 10 Maximibeloppet av ersättningar Försäkringsgivarnas ansvar för ett försäkringsfall enligt denna lag uppgår sammanlagt högst till 50 miljoner euro. Försäkringsgivarnas ansvar för flera försäkringsfall som anmälts under samma kalenderår uppgår dock sammanlagt högst till 150 miljoner euro. Om ersättningskrav som gäller ett försäkringsfall framställs under olika kalenderår, anses de hänföra sig till det kalenderår under vilket det första ersättningskravet har framställts. 11 Betalning av ersättningar när maximibeloppet överskrids Om maximibeloppet av ersättningar enligt 10 1 mom. per försäkringsfall inte räcker till för att till fullo ersätta alla skador som orsakats av samma försäkringsfall, betalas ersättningarna i proportion till storleken på de skador som ska ersättas. Ersättning till en fysisk person, ett bostadsaktiebolag och ett fas-

4 4 tighetsbolag som i huvudsak grundats för boendeändamål ska dock betalas före ersättningar som betalas till andra försäkringstagare. Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också det högsta tillåtna ersättningsbeloppet per kalenderår enligt 10 1 mom. Om det på grundval av kända skadefall är sannolikt att det högsta tillåtna ersättningsbeloppet per kalenderår inte räcker till för att till fullo ersätta alla skador som anmälts under samma kalenderår, kan Finansinspektionen besluta att som ersättning ska tills vidare betalas endast en del av den fulla ersättningen. Försäkringsgivaren är inte skyldig att betala dröjsmålsränta på den del av ersättningen som inte kan betalas på grund av Finansinspektionens beslut. Ersättning som har betalats före Finansinspektionens beslut enligt 2 mom. återkrävs inte. 12 Översvämningsskyddscentralen För skötseln av försäkringsgivarnas gemensamma frågor i anslutning till översvämningsskyddet finns Översvämningsskyddscentralen. Alla försäkringsgivare som avses i 5 ska vara medlemmar av Översvämningsskyddscentralen. Centralens medlemmar ansvarar gemensamt för skador som ska ersättas av översvämningsskyddet och kostnaderna för behandlingen av ersättningsansökningar samt för kostnaderna för Översvämningsskyddscentralens verksamhet i proportion till den försäkringspremieinkomst som motsvarar den försäkrade egendomens brandrisk. Översvämningsskyddscentralen kan skaffa återförsäkring för sina medlemmar mot ansvar enligt denna lag. 13 Översvämningsskyddscentralens förvaltning och tillsyn Översvämningsskyddscentralens beslutanderätt utövas av det allmänna mötet och styrelsen. På det allmänna mötet har varje medlem lika stor andel av det totala röstetalet som medlemmens ansvarsandel är på grundval av ansvarsfördelningen enligt denna lag och centralens stadgar, när andelen beräknas mellan de närvarande medlemmarna. Centralens styrelse väljs av det allmänna mötet. Till styrelsen hör minst fyra och högst sex medlemmar. Centralen har en av det allmänna mötet vald revisor som ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning. Närmare bestämmelser om centralens förvaltning och medlemmarnas skyldigheter ges i stadgarna, som Finansinspektionen fastställer. På centralen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i föreningslagen (503/1989), om inte något annat följer av denna lag eller centralens stadgar. Finansinspektionen övervakar centralens verksamhet. Vid tillsynen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om tillsyn över försäkringsföretag i lagen om försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar och lagen om utländska försäkringsbolag. 14 Finansinspektionens rätt att få upplysningar och utfärda föreskrifter Försäkringsgivaren ska delge Finansinspektionen försäkringsvillkoren för översvämningsskyddet senast en månad innan de tas i bruk. Försäkringsgivaren och Översvämningsskyddscentralen ska på begäran tillställa Finansinspektionen de utredningar denna anser nödvändiga om grunderna för försäkringspremierna samt om blanketter och andra handlingar som försäkringsgivaren använder vid kontakt med försäkringstagarna. Finansinspektionen kan utfärda föreskrifter om statistik över försäkringar och skador. Försäkringsgivarna och Översvämningsskyddscentralen ska på det sätt som Finansinspektionen bestämmer göra de undersökningar och kalkyler som krävs för de uppgifter som föreskrivs för dem i denna lag.

5 5 15 Översvämningsskyddscentralens skyldighet att lämna vissa uppgifter Översvämningsskyddscentralen ska tillställa Finlands miljöcentral de uppgifter som behövs för bedömning av översvämningsrisker och planering av deras hantering och som gäller de skador som Översvämningsskyddscentralens medlemmar årligen har betalat ersättning för i enlighet med denna lag. Av uppgifterna ska med tillräcklig noggrannhet framgå skadeområdenas läge, de ersatta skadornas beskaffenhet samt det totala ersättningsbeloppet enligt skadeområde. Finlands miljöcentral kan utfärda närmare anvisningar om lämnandet av uppgifter. 16 Rätt att få upplysningar Försäkringsgivaren och Översvämningsskyddscentralen har, utan hinder av vad som bestäms om sekretessplikt, rätt att av myndigheter och försäkringsanstalter få de uppgifter som är nödvändiga för att utreda ett försäkrings- eller ersättningsärende som är under behandling. 17 Tystnadsplikt Angående tystnadsplikt för den som är verksam vid Översvämningsskyddscentralen, utlämnande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och brott mot tystnadsplikten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 18 kap. 6, 6 b och 6 c i lagen om försäkringsbolag (1062/1979). 18 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Denna lag träder i kraft den 20. Denna lag är i kraft till den 20. Genom denna lag upphävs lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) jämte ändringar. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

6 6 2. Lag om ändring av 1 i lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om försäkringsavtal (543/1994) 1 2 mom., sådant det lyder i lag 426/2010, som följer: 1 Tillämpningsområde Lagen tillämpas dock på försäkringar som avses i trafikförsäkringslagen (279/1959), patientskadelagen (585/1986), lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998) och lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador ( / ), om inte något annat bestäms i dessa lagar. Denna lag träder i kraft den 20.

7 7 3. Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador Propositionens svenskspråkiga version ska kompletteras senast den 15 oktober 2010.

8 8 4. Lag om ändring av 94 i lagen om enskilda vägar I enlighet med riksdagens beslut fogas till 13 kap. i lagen om enskilda vägar (358/1962) en ny 94, i stället för den 94 som upphävts genom lag (1606/1995), som följer: 13 kap. Statligt och kommunalt bidrag för väghållning 94 För reparation av översvämningsskador som förorsakats en enskild väg av exceptionellt vattenstånd i ett vattendrag och havet och exceptionellt regn kan beviljas bidrag inom ramen för de anslag som avses i 93. Bidraget är högst 80 procent av beloppet av den värderade och godkända översvämningsskadan. Om de översvämningsskador och kostnader som förorsakats samma väg är mindre än euro betalas inget bidrag. När bidrag söks, ansökningarna behandlas och bidragen betalas, iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser i statsrådets förordning om enskilda vägar (1267/2000) som gäller bidrag för förbättring av väg. Bidrag betalas inte om översvämningsskadan har orsakats av en lagstridig åtgärd eller om skadan kunde ha förhindrats genom rimliga åtgärder från den skadelidandes sida eller om den skadelidande har rätt att få ersättning på någon annan grund. Angående exceptionellt vattenstånd i vattendrag och havet och exceptionellt regn, bedömning av dem och utlåtande om dem gäller vad som föreskrivs i 2 2 mom. och 3 i lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador ( / ). Denna lag träder i kraft den 20.

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 73/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav7 trafikförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att 7 trafikförsäkringslagen

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 52/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Remissvar avseende departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10)

Remissvar avseende departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10) 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Ju 2011/2567/L2 Remissvar avseende departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 239/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav25a 1mom.och41d lagenomstudiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i bestämmelserna

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS 1999:602 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor ANVISNING TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014 Gäller från 11.3.2014

Läs mer

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget. Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, på svenska

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsavtalslag; utfärdad den 10 mars 2005. SFS 2005:104 Utkom från trycket den 22 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA AVDELNINGEN Inledande

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2011-01-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2011-01-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55)

Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag (Ds 2009:55) TJÄNSTESTÄLLE HANDLÄGGARE DATUM DOKUMENT ID Kansliet Westerlund/Pow 2010-02-05 HUVUDMOTTAGARE Finansdepartementet BIMOTTAGARE 103 33 Stockholm Remissyttrande över Promemoria om en ny Försäkringsrörelselag

Läs mer

REGLER FÖR GOD FÖRSÄKRINGSSED VID FÖRSÄKRINGSUTREDNING

REGLER FÖR GOD FÖRSÄKRINGSSED VID FÖRSÄKRINGSUTREDNING REGLER FÖR GOD FÖRSÄKRINGSSED VID 28.6.2012 1 Innehållsförteckning 1 Försäkringsutredningens syfte... 2 2 Utredningspersonal... 2 3 Allmänna utredningsprinciper... 2 4 Utredningsåtgärder... 3 4.1 Samtal

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 18.11.2003

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 18.11.2003 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för distansförsäljning av finansiella tjänster Ordförande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Nr 51 Nr 51 LANDSKAPSLAG om Ålands skogsvårdsförening Föredragen för Republikens President 1) den 24 augusti 2001 Utfärdad i Mariehamn den 27 september 2001 I enlighet med

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2012

Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Säkring av ansvarsskulden, behandling i bokföringen och bokslutet Dnr FIVA 10/01.00/2011 Utfärdade 23.2.2012 Gäller från 31.12.2011 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av trafikförsäkringslagen och 2 a kap. 10 i lagen om försäkringsbolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01

Ansvarsförsäkring. för KY- och YH-studerande. Försäkringsvillkor 2009-07-01 Ansvarsförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att personer

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

EnviroPro Oljeskade- och Miljöförsäkring Försäkringsbrev 130-6812

EnviroPro Oljeskade- och Miljöförsäkring Försäkringsbrev 130-6812 EnviroPro Oljeskade- och Miljöförsäkring Försäkringsbrev 130-6812 1 - Försäkringstagare Försäkringstagare: Försäkrad verksamhet: Geografisk omfattning: All tidigare, nuvarande och framtida verksamhet som

Läs mer

Arbetsgruppen för översvämningsskador

Arbetsgruppen för översvämningsskador Arbetsgruppen för översvämningsskador Helsingfors 2006 Arbetsgruppspromemoria JSM 2006:16a Arbetsgruppen för översvämningsskador Helsingfors 2006 Till jord- och skogsbruksministeriet Jord- och skogsbruksministeriet

Läs mer