av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag"

Transkript

1 UTKAST /JSM Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om försäkringsskydd mot översvämningsskador och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Enligt propositionen ska systemet med ersättning för översvämningsskador reformeras översvämningsskador upphävs lagen om er- Genom lagen om försäkringsskydd mot så att översvämningsskador som förorsakas sättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar. Det föreslås att de byggnader, konstruktioner och lösöre i dem ersätts ur ett lagstadgat försäkringsskydd. bestämmelser i den upphävda lagen som Försäkringsskyddet enligt förslaget ska täcka gäller ersättande av skador som i vissa fall skador som beror på översvämning till följd förorsakas trädgårdsprodukter och skörd av exceptionellt vattenstånd i ett vattendrag överförs till lagen om ersättande av skördeskador. Den reglering som gäller ersättande eller havet eller till följd av exceptionellt regn. av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag förorsakats byggnader och lösöre kan till lagen om enskilda vägar. Dessa skador enskilda vägar ska enligt förslaget överföras nuförtiden ersättas av statens medel. Genom ska alltså fortfarande ersättas av statens medel. den föreslagna lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador ska systemet med Det slutliga målet för förslaget är att skapa ersättningar från statsbudgeten avskaffas. ett ersättningssystem som inte kräver någon Samtidigt ska ersättningssystemet utvidgas så speciallagstiftning. Av denna anledning föreslås att lagen ska vara i kraft en viss tid, inom att ersättningsskyddet vid sidan av skador som orsakats av översvämningar i vattendrag vilken man kan anta att de försäkringar som börjar omfatta skador som orsakats av exceptionellt högt havsvattenstånd och exceptioden för frivilliga skadeförsäkringar. Tiden fö- avses i den blir en etablerad del av marknanella regn och så att inte bara hushåll utan reslås vara fem år från det att lagen träder i också företag och andra sammanslutningar kraft. kan få ersättningsskydd. Syftet med propositionen är att de skador som av översväm- har till syfte att förbättra beredskapen för Propositionen ingår i en större helhet som ningarna förorsakas byggnader och lösöre förändringar i väder- och vattenförhållandena ska ersättas på ett enhetligt sätt oberoende av och på så sätt förbättra anpassningen till klimatförändringen. Tidigare lagstiftningspro- det hur översvämningen har uppstått, och att ersättningsskyddet på ett objektivt sätt ska jekt som i detta syfte redan genomförts omfattar lagen och förordningen om hantering täcka olika medborgargrupper och olika typer av egendom. av översvämningsrisker och den nya dammsäkerhetslagen och förordningen. I andra lag- Enligt den föreslagna lagen ska försäkringsgivarna vara skyldiga att till sina brandförsäkringar som gäller vissa typer av egen- ingår revideringen av bestämmelserna om stiftningsprojekt som främjar samma syfte dom foga även försäkring mot sådana översvämningsskador som avses i lagen. Det fö- störtregn i tätbebyggelse, utvecklingen av de beredskap för översvämningar till följd av reslås att försäkringen fogas till brandskyddet bestämmelser i vattenlagen som avser beredskap för översvämningsrisker och risker för i de försäkringar som allmänt tas för att skydda egendom, för att de ekonomiska påföljderna av översvämningsskador ska kunna stöd för skydd mot översvämningar. torka samt reformen av bestämmelserna om utjämnas inom en tillräckligt stor grupp av Enlig förslaget ska lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador och de lag- försäkringstagare. På så sätt kan också försäkringspremien hållas på en skälig nivå. ändringar som hänför sig till reformen träda i kraft tidigast ett år efter det att de stiftats.

2 1. Lagförslag Lag om försäkringsskydd mot översvämningsskador I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om försäkringsskydd mot översvämningsskador (översvämningsskydd). 2 Ersättningsgilla skador Av översvämningsskydd ersätts skador som förorsakats byggnader och konstruktioner samt lösöre i dem och som beror på 1) exceptionellt vattenstånd i havet, ett vattendrag eller annat ytvatten eller exceptionellt regn så att vatten eller is tränger in i en byggnad eller konstruktion eller dess strukturer direkt från markytan eller via jorden eller rörsystem, eller 2) jordras till följd av ett naturfenomen som avses i 1 punkten. Som exceptionellt betraktas ett vattenstånd eller regn som inträffar med högst två procents årlig sannolikhet. Som lösöre enligt 1 mom. betraktas lösöre som hör till skadeförsäkringsklass 8 enligt lagen om försäkringsklasser (526/2008). Skador som förorsakas broar eller bryggor betraktas inte som ersättningsgilla skador. Av översvämningsskydd ersätts inte en skada som ersätts enligt vattenlagen (264/1961), med undantag för en skada som orsakats av sådana åtgärder för avvärjande av fara som avses i 12 kap. 19 i vattenlagen när grunden för åtgärderna är ett sådant exceptionellt vattenstånd som avses i 1 mom. 3 Bedömning av vad som är exceptionellt Finlands miljöcentral ger utlåtande om när vattenståndet i ett vattendrag eller annat ytvatten ska betraktas som exceptionellt. Meteorologiska institutet ger utlåtande om när havsvattenståndet och regn ska betraktas som exceptionellt. 4 Försäkringsskyldighet Om en byggnad, konstruktion eller lösöre är försäkrat mot brandskada, ska ägaren eller innehavaren till nämnda egendom också ha försäkringsskydd mot skador som avses i 2. 5 Beviljande av översvämningsskydd Varje försäkringsföretag, som med stöd av lagen om försäkringsbolag (1062/1979), lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) eller lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) har rätt att i Finland bevilja sådana försäkringar mot bränder som hör till skadeförsäkringsklass 8 enligt lagen om försäkringsklasser (försäkringsgivare), är skyldigt att foga översvämningsskydd enligt denna lag till en försäkring som hör till skadeförsäkringsklass 8 och som beviljats mot brandskada på en byggnad, en konstruktion och lösöre som finns i Finland. Försäkringspremierna för översvämningsskyddet ska beräknas med beaktande av de försäkrades förmåner. Försäkringspremierna

3 3 ska dock stå i rimlig proportion till de totala försäkringskostnaderna. Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte en försäkring som beviljats mot brandskada mot en engångsersättning. 6 Bestämmande och betalning av ersättning Av översvämningsskydd ersätts 1) direkta sakskador som förorsakats den försäkrade egendomen, 2) extra och rimliga boendekostnader som förorsakas den försäkrade när denne blir tvungen att tillfälligt flytta någon annanstans på grund av en skada enligt 1 punkten som drabbat den fasta bostaden, och 3) kostnader som orsakats av uppfyllandet av räddningsplikten enligt försäkringsavtalet. Skador ersätts i övrigt med iakttagande av villkoren i försäkringsavtalet för den försäkring som tagits mot brandskada. Ersättningen betalas av den försäkringsgivare som försäkrat egendomen mot brandskada. 7 Sänkning och förvägrande av ersättning Utöver vad som förskrivs i lagen om försäkringsavtal (543/1994) kan ersättningen sänkas eller förvägras till den del som 1) skadan förorsakas en byggnad eller konstruktion som har uppförts utan lagstadgat tillstånd eller i strid med ett beviljat tillstånd, eller skadan förorsakas lös egendom som finns i en sådan byggnad, eller 2) skadan är en följd av byggande i strid med bestämmelser, föreskrifter eller god byggnadssed eller försummelse att underhålla en byggnad, en konstruktion eller konstruktioner som är avsedda att leda vatten. 8 Försäkringstagarens självrisk Från ersättningen avdras försäkringstagarens självriskandel, som är 10 procent av skadebeloppet, dock minst euro. Självrisken är alltid minst lika stor som brandförsäkringens självrisk. 9 Försäkringsfall De skador som ersätts av översvämningsskyddet utgör ett försäkringsfall, om de förorsakas en tidsperiod som börjar när den första skadan enligt 2 förorsakas och som därefter fortsätter i högst 168 timmar utan avbrott. Försäkringsfall som inträffat under den tidsperiod som avses i 1 mom. betraktas dock som separata försäkringsfall, om det inte finns något hydrologiskt eller meteorologiskt samband mellan de naturfenomen enligt 2 1 mom. 1 punkten som orsakat dem. Vad som i 3 föreskrivs om bedömning av vad som är exceptionellt gäller också bedömning av sambandet mellan de naturfenomen som orsakat försäkringsfall. 10 Maximibeloppet av ersättningar Försäkringsgivarnas ansvar för ett försäkringsfall enligt denna lag uppgår sammanlagt högst till 50 miljoner euro. Försäkringsgivarnas ansvar för flera försäkringsfall som anmälts under samma kalenderår uppgår dock sammanlagt högst till 150 miljoner euro. Om ersättningskrav som gäller ett försäkringsfall framställs under olika kalenderår, anses de hänföra sig till det kalenderår under vilket det första ersättningskravet har framställts. 11 Betalning av ersättningar när maximibeloppet överskrids Om maximibeloppet av ersättningar enligt 10 1 mom. per försäkringsfall inte räcker till för att till fullo ersätta alla skador som orsakats av samma försäkringsfall, betalas ersättningarna i proportion till storleken på de skador som ska ersättas. Ersättning till en fysisk person, ett bostadsaktiebolag och ett fas-

4 4 tighetsbolag som i huvudsak grundats för boendeändamål ska dock betalas före ersättningar som betalas till andra försäkringstagare. Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också det högsta tillåtna ersättningsbeloppet per kalenderår enligt 10 1 mom. Om det på grundval av kända skadefall är sannolikt att det högsta tillåtna ersättningsbeloppet per kalenderår inte räcker till för att till fullo ersätta alla skador som anmälts under samma kalenderår, kan Finansinspektionen besluta att som ersättning ska tills vidare betalas endast en del av den fulla ersättningen. Försäkringsgivaren är inte skyldig att betala dröjsmålsränta på den del av ersättningen som inte kan betalas på grund av Finansinspektionens beslut. Ersättning som har betalats före Finansinspektionens beslut enligt 2 mom. återkrävs inte. 12 Översvämningsskyddscentralen För skötseln av försäkringsgivarnas gemensamma frågor i anslutning till översvämningsskyddet finns Översvämningsskyddscentralen. Alla försäkringsgivare som avses i 5 ska vara medlemmar av Översvämningsskyddscentralen. Centralens medlemmar ansvarar gemensamt för skador som ska ersättas av översvämningsskyddet och kostnaderna för behandlingen av ersättningsansökningar samt för kostnaderna för Översvämningsskyddscentralens verksamhet i proportion till den försäkringspremieinkomst som motsvarar den försäkrade egendomens brandrisk. Översvämningsskyddscentralen kan skaffa återförsäkring för sina medlemmar mot ansvar enligt denna lag. 13 Översvämningsskyddscentralens förvaltning och tillsyn Översvämningsskyddscentralens beslutanderätt utövas av det allmänna mötet och styrelsen. På det allmänna mötet har varje medlem lika stor andel av det totala röstetalet som medlemmens ansvarsandel är på grundval av ansvarsfördelningen enligt denna lag och centralens stadgar, när andelen beräknas mellan de närvarande medlemmarna. Centralens styrelse väljs av det allmänna mötet. Till styrelsen hör minst fyra och högst sex medlemmar. Centralen har en av det allmänna mötet vald revisor som ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning. Närmare bestämmelser om centralens förvaltning och medlemmarnas skyldigheter ges i stadgarna, som Finansinspektionen fastställer. På centralen tillämpas dessutom vad som föreskrivs i föreningslagen (503/1989), om inte något annat följer av denna lag eller centralens stadgar. Finansinspektionen övervakar centralens verksamhet. Vid tillsynen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om tillsyn över försäkringsföretag i lagen om försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar och lagen om utländska försäkringsbolag. 14 Finansinspektionens rätt att få upplysningar och utfärda föreskrifter Försäkringsgivaren ska delge Finansinspektionen försäkringsvillkoren för översvämningsskyddet senast en månad innan de tas i bruk. Försäkringsgivaren och Översvämningsskyddscentralen ska på begäran tillställa Finansinspektionen de utredningar denna anser nödvändiga om grunderna för försäkringspremierna samt om blanketter och andra handlingar som försäkringsgivaren använder vid kontakt med försäkringstagarna. Finansinspektionen kan utfärda föreskrifter om statistik över försäkringar och skador. Försäkringsgivarna och Översvämningsskyddscentralen ska på det sätt som Finansinspektionen bestämmer göra de undersökningar och kalkyler som krävs för de uppgifter som föreskrivs för dem i denna lag.

5 5 15 Översvämningsskyddscentralens skyldighet att lämna vissa uppgifter Översvämningsskyddscentralen ska tillställa Finlands miljöcentral de uppgifter som behövs för bedömning av översvämningsrisker och planering av deras hantering och som gäller de skador som Översvämningsskyddscentralens medlemmar årligen har betalat ersättning för i enlighet med denna lag. Av uppgifterna ska med tillräcklig noggrannhet framgå skadeområdenas läge, de ersatta skadornas beskaffenhet samt det totala ersättningsbeloppet enligt skadeområde. Finlands miljöcentral kan utfärda närmare anvisningar om lämnandet av uppgifter. 16 Rätt att få upplysningar Försäkringsgivaren och Översvämningsskyddscentralen har, utan hinder av vad som bestäms om sekretessplikt, rätt att av myndigheter och försäkringsanstalter få de uppgifter som är nödvändiga för att utreda ett försäkrings- eller ersättningsärende som är under behandling. 17 Tystnadsplikt Angående tystnadsplikt för den som är verksam vid Översvämningsskyddscentralen, utlämnande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och brott mot tystnadsplikten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 18 kap. 6, 6 b och 6 c i lagen om försäkringsbolag (1062/1979). 18 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Denna lag träder i kraft den 20. Denna lag är i kraft till den 20. Genom denna lag upphävs lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) jämte ändringar. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

6 6 2. Lag om ändring av 1 i lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om försäkringsavtal (543/1994) 1 2 mom., sådant det lyder i lag 426/2010, som följer: 1 Tillämpningsområde Lagen tillämpas dock på försäkringar som avses i trafikförsäkringslagen (279/1959), patientskadelagen (585/1986), lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998) och lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador ( / ), om inte något annat bestäms i dessa lagar. Denna lag träder i kraft den 20.

7 7 3. Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador Propositionens svenskspråkiga version ska kompletteras senast den 15 oktober 2010.

8 8 4. Lag om ändring av 94 i lagen om enskilda vägar I enlighet med riksdagens beslut fogas till 13 kap. i lagen om enskilda vägar (358/1962) en ny 94, i stället för den 94 som upphävts genom lag (1606/1995), som följer: 13 kap. Statligt och kommunalt bidrag för väghållning 94 För reparation av översvämningsskador som förorsakats en enskild väg av exceptionellt vattenstånd i ett vattendrag och havet och exceptionellt regn kan beviljas bidrag inom ramen för de anslag som avses i 93. Bidraget är högst 80 procent av beloppet av den värderade och godkända översvämningsskadan. Om de översvämningsskador och kostnader som förorsakats samma väg är mindre än euro betalas inget bidrag. När bidrag söks, ansökningarna behandlas och bidragen betalas, iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser i statsrådets förordning om enskilda vägar (1267/2000) som gäller bidrag för förbättring av väg. Bidrag betalas inte om översvämningsskadan har orsakats av en lagstridig åtgärd eller om skadan kunde ha förhindrats genom rimliga åtgärder från den skadelidandes sida eller om den skadelidande har rätt att få ersättning på någon annan grund. Angående exceptionellt vattenstånd i vattendrag och havet och exceptionellt regn, bedömning av dem och utlåtande om dem gäller vad som föreskrivs i 2 2 mom. och 3 i lagen om försäkringsskydd mot översvämningsskador ( / ). Denna lag träder i kraft den 20.

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av trafikförsäkringslagen och 2 a kap. 10 i lagen om försäkringsbolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Arbetsgruppen för översvämningsskador

Arbetsgruppen för översvämningsskador Arbetsgruppen för översvämningsskador Helsingfors 2006 Arbetsgruppspromemoria JSM 2006:16a Arbetsgruppen för översvämningsskador Helsingfors 2006 Till jord- och skogsbruksministeriet Jord- och skogsbruksministeriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om strukturstöd

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1195/2014 Lag om myndigheten för finansiell stabilitet Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut,

Läs mer

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Vattenlag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja, ordna och samordna användningen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Nr 51 Nr 51 LANDSKAPSLAG om Ålands skogsvårdsförening Föredragen för Republikens President 1) den 24 augusti 2001 Utfärdad i Mariehamn den 27 september 2001 I enlighet med

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 57 i läkemedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN. golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I AVDELNINGEN. golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 I AVDELNINGEN ALLMÄNNA PRINCIPER, AKTIER OCH BOLAGSVEDERLAG 1 kap. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 153/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om konkurs- och företagssaneringsregistret samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 mars 2015 240/2015 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 mars 2015 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser Uppdaterad 1.1.2014

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionsstiftelser Uppdaterad 1.1.2014 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSSTIFTELSER (UPPHÄVTS)... 1 2 2. PLACERINGSVERKSAMHET OCH TÄCKNING AV PENSIONSANSVARET I PENSIONSSTIFTELSE

Läs mer

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015

Statsrådets förordning. om strukturstöd till jordbruket. Utfärdad i Helsingfors den 2015 UTKAST 1 Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 2015 I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007):

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer