Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna förordning avses med 1. ansvarsförsäkring: sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som anges i 2 kap. 5 4 och 6 första stycket 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, och 2. belastningsregister: det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 2 kap. Ansökan om tillstånd och anmälan för registrering Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för svenska försäkringsförmedlare 1 En ansökan av en fysisk person om tillstånd till försäkringsförmedling enligt 2 kap. 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om 1. den fysiska personens för- och efternamn, postadress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt 2. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som tillstånd söks. Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den fysiska personen 1. omfattas av en ansvarsförsäkring, 2. inte är underårig, i konkurs, underkastad näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken, 3. inte förekommer i belastningsregistret för de brott som avses i 3 kap. 1 eller medhjälp till sådana brott, 4. har visat den skötsamhet i ekonomiska angelägenheter som krävs enligt 2 kap. 5 2 lagen om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 2, samt 5. har den kunskap och kompetens som krävs enligt 2 kap. 5 3 lagen om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap

2 SFS 2005:411 2 En ansökan av en juridisk person om tillstånd till försäkringsförmedling enligt 2 kap. 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om 1. den juridiska personens firma, organisationsnummer, postadress och telefonnummer, 2. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som tillstånd söks, samt 3. för- och efternamn samt personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum på de anställda som skall förmedla försäkringar för den juridiska personens räkning, tillsammans med uppgift om vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som den anställde skall ha rätt att förmedla. Ansökan skall även innehålla utredning som visar att 1. den juridiska personen omfattas av en ansvarsförsäkring, 2. den juridiska personen inte är i konkurs eller i likvidation, 3. den som skall ingå i ledningen eller skall vara ersättare för denne uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 3 lagen om försäkringsförmedling, 3 kap. 2 och 4 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 2 och 4, och att 4. den juridiska personen har genomfört de kontroller av anställda som föreskrivs i 2 kap. 6 andra stycket lagen om försäkringsförmedling, 3 kap. 5 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för utländska försäkringsförmedlare 3 En ansökan av en utländsk försäkringsförmedlare om tillstånd till försäkringsförmedling enligt 3 kap. 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om 1. den utländska förmedlarens firma eller för- och efternamn, organisationsnummer, födelsedatum eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, och 2. filialens firma eller för- och efternamn, telefonnummer och postadress, samt 3. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som tillstånd söks. Ansökan skall även innehålla utredning som visar att 1. förmedlaren i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet, och att 2. behörig myndighet i hemlandet har medgett att förmedlaren etablerar sig i Sverige. Ansökan skall även innehålla utredning som visar att det är antagligt att förmedlaren uppfyller kraven i 2 kap. 5 eller 6 lagen om försäkringsförmedling. 2 Ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för sidoverksamhet 4 En ansökan om tillstånd för en fysisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 1 kap. 3 b lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall innehålla uppgift om den fysiska personens för- och efternamn, post-

3 adress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum. Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den fysiska personen 1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 3, och 2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som skall finnas enligt föreskrifter som meddelats av Finansinspektionen med stöd av 1 12 förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, 4 kap. 1 samt de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 2. SFS 2005:411 5 En ansökan om tillstånd för en juridisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 1 kap. 3 b lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall innehålla uppgift om firma, organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den juridiska personen 1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 3 och 4, och 2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som skall finnas enligt föreskrifter som meddelats av Finansinspektionen med stöd av 1 12 förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, 4 kap. 1 samt de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 2. Anmälan för registrering hos Bolagsverket av svenska försäkringsförmedlare 6 En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare som är en fysisk person skall innehålla uppgift om för- och efternamn, personnummer, postadress samt telefonnummer. Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling. 7 En anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare som är en juridisk person skall innehålla uppgift om firma, organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling. 3

4 SFS 2005:411 Anmälan för registrering hos Bolagsverket av anknutna försäkringsförmedlare 8 En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare som är en fysisk person skall innehålla uppgift om 1. firma och organisationsnummer för det försäkringsföretag med vilket förmedlaren har ingått avtal, 2. den fysiska personens för- och efternamn, personnummer, postadress och telefonnummer, samt 3. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som registrering söks. Om försäkringsföretaget är ett utländskt försäkringsföretag, skall det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för försäkringsföretaget. 9 En anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling av en försäkringsförmedlare som är en juridisk person skall innehålla uppgift om 1. firma och organisationsnummer för det försäkringsföretag med vilket förmedlaren har ingått avtal, 2. den juridiska personens firma, organisationsnummer, postadress och telefonnummer, samt 3. för vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som registrering söks. Om försäkringsföretaget är ett utländskt försäkringsföretag, skall det samtidigt lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för försäkringsföretaget. Anmälan hos Bolagsverket av utländska försäkringsförmedlare 10 En anmälan för registrering enligt 3 kap. 4 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall innehålla uppgift om 1. den utländska försäkringsförmedlarens firma eller för- och efternamn samt organisationsnummer eller födelsedatum, samt 2. filialens firma eller för- och efternamn samt organisationsnummer eller personnummer, postadress och telefonnummer. Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling. 4 Anmälan hos Bolagsverket om sidoverksamhet 11 En anmälan för registrering enligt 5 kap. 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall för fysisk person innehålla uppgift om för- och efternamn samt personnummer och för juridisk person innehålla uppgift om firma och organisationsnummer. Samtidigt skall en bestyrkt kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till sidoverksamhet enligt 5 kap. 1 lagen om försäkringsförmedling lämnas.

5 Undertecknande av anmälan m.m. 12 Anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 och 5 kap. 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall för fysisk person undertecknas av den som anmälan gäller och för juridisk person av behörig firmatecknare. Anmälan för registrering enligt 2 kap. 4 lagen om försäkringsförmedling skall undertecknas av behörig firmatecknare för det försäkringsföretag med vilket förmedlaren har ingått avtal. Anmälan för registrering enligt 3 kap. 4 lagen om försäkringsförmedling skall undertecknas av den utländska försäkringsförmedlaren. Om den utländska försäkringsförmedlaren är en juridisk person, skall anmälan undertecknas av behörig firmatecknare. Tillsammans med anmälan skall försäkringsförmedlaren lämna registreringsbevis eller motsvarande handling. Anmälan enligt 8 kap. 4 andra stycket lagen om försäkringsförmedling skall undertecknas av behörig firmatecknare för det försäkringsföretag med vilket försäkringsförmedlaren har ingått avtal. SFS 2005: Om de uppgifter som ett försäkringsföretag eller en försäkringsförmedlare har lämnat till Bolagsverket har ändrats, skall försäkringsföretaget respektive försäkringsförmedlaren snarast underrätta Bolagsverket om detta. 3 kap. Kontroll i belastningsregistret 1 Med vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet enligt 2 kap. 5 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling avses brott eller medhjälp till brott mot 1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken, 2. skattebrottslagen (1971:69), 3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde, eller 4. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Första stycket gäller 1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och 2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett strafföreläggande godkänts avseende ett sådant brott inom fem år före den dag då kontrollen i registret görs. 2 Föreskrifter om Finansinspektionens rätt att begära uppgifter ur belastningsregistret finns i 13 a förordningen (1999:1134) om belastningsregister och den enskildes rätt att begära ett särskilt utdrag ur detta register finns i 22 a samma förordning. 3 Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som enligt 2 kap. 4 första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall utföras beträffande anknutna försäkringsförmedlare som är fysiska personer skall försäkringsföretaget begära att den fysiska personen visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader. 5

6 SFS 2005:411 Försäkringsföretaget får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp. En fysisk person som förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1, får inte anmälas för registrering hos Bolagsverket. 4 Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som enligt 2 kap. 4 första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall utföras beträffande anknutna försäkringsförförmedlare som är juridiska personer skall försäkringsföretaget begära att den som skall ingå i den juridiska personens ledning eller vara ersättare för denne visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader. Försäkringsföretaget får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp. Om en person som avses i första stycket förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1, får den juridiska personen inte anmälas för registrering hos Bolagsverket. 5 Vid den kontroll av förekomst i belastningsregistret som skall utföras enligt 2 kap. 6 andra stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall den juridiska personen begära att en anställd som skall förmedla försäkringar för den juridiska personens räkning visar upp ett sådant registerutdrag som avses i 22 a förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Det registerutdrag som visas upp får inte vara äldre än tre månader. Den juridiska personen får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom en anteckning om att registerutdraget har visats upp. Endast uppgifter om anställda som inte förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 får ligga till grund för ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 1 lagen om försäkringsförmedling eller anmälan om registrering enligt 2 kap. 4 samma lag. 6 4 kap. Ansvarsförsäkring 1 För tillstånd till försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling krävs att försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen innebär att 1. försäkringen omfattar hela den europeiska gemenskapens territorium, 2. försäkringen gäller för skada som orsakats från och med den dag då förmedlaren registrerades hos Bolagsverket och som anmäls till försäkringsgivaren så länge försäkringen gäller, 3. försäkringen är förenad med ett efterskydd som innebär att försäkringen även täcker skador som anmäls till försäkringsgivaren inom tre år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring, 4. den skadelidande får rikta krav på ersättning enligt försäkringsavtalet direkt mot försäkringsgivaren i den utsträckning han eller hon inte har fått ersättning av den försäkrade, 5. ersättningen skall betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, och

7 6. försäkringen kan upphöra tidigast en månad efter det att Finansinspektionen har underrättats om upphörandet. SFS 2005:411 5 kap. Försäkringsförmedlarregister 1 Registrering av försäkringsförmedlare görs i försäkringsförmedlarregistret. Registret förs med hjälp av automatiserad behandling och skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret. I försäkringsförmedlarregistret registreras uppgifter för varje försäkringsförmedlare. För en utländsk försäkringsförmedlare skall registreringen i försäkringsförmedlarregistret göras på den filial i vilken verksamheten skall utövas. 2 Försäkringsförmedlarregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret. I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över försäkringsförmedlare och försäkringsföretag enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, 2. information till allmänheten om försäkringsförmedlare som har registrerats i registret, 3. information om svenska försäkringsförmedlares anmälningar om verksamhet i annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 4. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut, 5. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, 6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 personuppgiftslagen (1998:204), samt 7. verksamhet för vilken stat eller kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och a) som avser försäkringsförmedlare som registreras i försäkringsförmedlarregistret, b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. 3 Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. 4 Bolagsverket får för de ändamål som anges i 2 i ett enskilt fall besluta om direktåtkomst till försäkringsförmedlarregistret. 5 Bestämmelserna om skadestånd i 48 personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. 7

8 SFS 2005:411 6 I fråga om rättelse av personuppgifter i försäkringsförmedlarregistret skall 26 förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i stället för 28 personuppgiftslagen (1998:204). 7 Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a förvaltningslagen (1986:223). 8 I försäkringsförmedlarregistret skall följande uppgifter antecknas om försäkringsförmedlare: 1. organisations- eller personnummer, 2. firma eller för- och efternamn, 3. postadress och telefonnummer, 4. vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser som registreringen avser, 5. datum för tillstånd att utöva verksamhet enligt 1 kap. 3 b lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 6. det eller de länder där förmedlaren skall utöva verksamhet med stöd av 4 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och om den aktuella verksamheten skall utövas enligt 4 kap. 1 eller 4 kap. 2 nämnda lag, 7. datum för registrering hos Bolagsverket, samt 8. datum för beslut om att tillstånd eller registrering har återkallats. För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 3 lagen om försäkringsförmedling skall även antecknas datum för Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling. För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 4 lagen om försäkringsförmedling skall även firma och organisationsnummer eller motsvarande uppgifter för det eller de försäkringsföretag som försäkringsförmedlaren har ingått avtal med antecknas. Bolagsverket får anteckna uppgift om försäkringsförmedlarens e-postadress. 9 Om försäkringsförmedlare anmälts enligt 3 kap. 4 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall de uppgifter som anges i 8 första stycket 1 5, 7 8 och andra stycket avse den filial i vilken verksamheten skall bedrivas. Även den utländska försäkringsförmedlarens firma eller för- och efternamn, organisationsnummer eller födelsedatum samt hemland skall antecknas i registret. 10 Bolagsverket skall snarast efter registreringen underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur försäkringsförmedlarregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. 11 Vissa bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att underrätta Bolagsverket finns i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. 8

9 6 kap. Registreringsavgifter m.m. 1 I ärenden som rör registrering enligt denna förordning skall avgift betalas för ärendets handläggning, prövning och registrering, med 850 kronor: 1. vid anmälan för registrering till försäkringsförmedlarregistret, och 2. vid anmälan om återkallelse av registrering av anknuten försäkringsförmedlare enligt 8 kap. 4 andra stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Avgift skall inte betalas för registrering av ändring av uppgift om telefonnummer eller postadress. Avgift skall inte heller betalas för registrering som sker efter anmälan eller underrättelse från Finansinspektionen. SFS 2005:411 2 Avgift skall betalas när anmälan för registrering lämnas in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats. 7 kap. Bemyndiganden 1 Finansinspektionen får meddela föreskrifter om 1. vad försäkringsföretaget i övrigt skall iaktta i samband med anmälan och kontroll av anknutna försäkringsförmedlare enligt 2 kap. 4 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, 2. vad som skall avses med skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt 2 kap. 5 2 lagen om försäkringsförmedling, 3. vilken kunskap och kompetens som krävs enligt 2 kap. 5 3 lagen om försäkringsförmedling, 4. vilken insikt och erfarenhet som krävs enligt 2 kap. 6 första stycket 3 lagen om försäkringsförmedling, 5. vad den juridiska personen i övrigt skall iaktta enligt 2 kap. 6 andra stycket lagen om försäkringsförmedling i samband med kontroll av anställda, 6. vad försäkringsförmedlaren skall iaktta vid hantering av klagomål enligt 5 kap. 6 lagen om försäkringsförmedling, 7. vad försäkringsförmedlaren skall iaktta när det gäller dokumentation av försäkringsförmedlingen och utlämnande av sådan dokumentation enligt 6 kap. 6 lagen om försäkringsförmedling, 8. vilka upplysningar som en försäkringsförmedlare, ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsförmedlare skall lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 7 kap. 4 lagen om försäkringsförmedling, 9. försäkringsförmedlares informationsskyldighet enligt 6 kap. 1 lagen om försäkringsförmedling, 10. vilka som skall anses ingå i ledningen för en juridisk person enligt 2 kap. 6 första stycket 3 lagen om försäkringsförmedling, 11. det närmare innehållet i underrättelser som skall lämnas enligt 4 kap. 1 och 2 lagen om försäkringsförmedling, och 12. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om försäkringsförmedling skall innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt skall lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket. 9

10 SFS 2005:411 2 Finansinspektionen får i fråga om en sådan ansvarsförsäkring som krävs för tillstånd enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling meddela föreskrifter om 1. högsta ersättning som kan lämnas vid ett och samma skadefall, 2. högsta ersättning som sammanlagt kan lämnas under ett år, och 3. indexering av högsta ersättningsbelopp. 8 kap. Upplysningar om anställda som har rätt att förmedla försäkringar 1 Finansinspektionen skall när det gäller juridiska personer som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos den juridiska personen har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Det försäkringsföretag som anmält en juridisk person för registrering enligt 2 kap. 4 lagen om försäkringsförmedling skall på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos den juridiska personen har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Försäkringsföretaget skall underrätta Finansinspektionen om hur kunder och andra kan få del av de upplysningar som försäkringsföretaget är skyldigt att lämna. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli Genom förordningen upphävs förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare. 3. Bestämmelserna i förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare gäller dock för försäkringsmäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare med stöd av punkten tre i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. På regeringens vägnar SVEN-ERIK ÖSTERBERG Tord Gransbo (Finansdepartementet) 10 Thomson Fakta, tel Elanders Gotab, Stockholm 2005

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsdistribution Utfärdad den 20 juni 2018 SFS2018:1231 Publicerad den 28 juni 2018 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersmarknaden; SFS 2007:572 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling FFFS 2005:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2009-05-15 Observera att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar; SFS 2017:655 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration; SFS 2003:763 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investerarskydd; SFS 1999:158 Utkom från trycket den 8 april 1999 utfärdad den 18 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Medlemsansökan Fysisk person

Medlemsansökan Fysisk person 1 (7) Svenska försäkrings förmedlares förening Medlemsansökan Fysisk person Till aktiv medlem av föreningen får antas försäkringsfömedlare som är fysisk person om denne: är verksam i ett försäkringsförmedlarföretag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bankoch finansieringsrörelse; SFS 2007:1468 Utkom från trycket den 9 januari 2008 utfärdad den 20 december 2007. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

8.6.4 Försäkringsförmedlares dokumentationsskyldighet Försäkringsförmedlares skadeståndsskyldighet...127

8.6.4 Försäkringsförmedlares dokumentationsskyldighet Försäkringsförmedlares skadeståndsskyldighet...127 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag till lag (2005:000) om försäkringsförmedling...4 2.2 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...20

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar Utfärdad den 5 april 2018 Publicerad den 11 april 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (2011:755)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Vägtrafikdatalag Utfärdad den 29 maj 2019 Publicerad den 7 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens syfte 1 Syftet med denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om belastningsregister; SFS 1998:620 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Belastningsregister 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd; SFS 2004:65 Utkom från trycket den 2 mars 2004 utfärdad den 19 februari 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2017:1191 Utkom från trycket den 8 december 2017 utfärdad

Läs mer

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB

Patric Thomsson. Thomsson's Regulatory Advisory AB Patric Thomsson Introduktion och allmänt om regelstrukturen Bakgrund Närmare om innehållet i lagen Framtiden Sammanfattning Reservtid och tid för diskussion Frågor för diskussion finns med på vissa av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Varumärkesförordning; utfärdad den 26 maj 2011. SFS 2011:594 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Varumärkesregistret och diariet över

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; SFS 2017:675 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret

ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret Skicka Namn, postadress, telefon-nr dagtid, ev. handläggare Ingivare / Kontaktperson Organisationsnummer, organisationens namn, postadress Sökanden I enlighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 15 juni 2018 Regeringen föreskriver att 3 kap. 2 5, 14, 16, 23 och 27,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar; SFS 2008:104 Utkom från trycket den 18 mars 2008 utfärdad den 6 mars 2008. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om försäkringsdistribution Utfärdad den 20 juni 2018 Publicerad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Tillämpningsområde och uttryck i lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387); Utkom från trycket den 24 november 1998 utfärdad den 5 november 1998. Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Lagen om försäkringsförmedling Patric Thomson

Lagen om försäkringsförmedling Patric Thomson Lagen om försäkringsförmedling 20 Patric Thomson Disposition Introduktion och allmänt om regelstrukturen Bakgrund Närmare om innehållet i lagen Framtiden Sammanfattning Reservtid och tid för diskussion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn; SFS 007:7 utfärdad den 9 april 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande. Hem för vård eller boende enligt

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga; SFS 1998:938 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp 1 of 11 27/09/2010 13:03 LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Departement Socialdepartementet Utfärdad 2003-11-13

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 [4301] Denna lag tillämpas vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:329 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret

ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret ANSÖKAN om direktåtkomst till fartygsregistret Datum Blanketten skickas in via mejl till sjofart@transportstyrelsen.se Ingivare / Kontaktperson Namn, postadress, telefon-nr dagtid, ev. handläggare Sökanden

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 24 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behörighet för lokförare; SFS 2011:725 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd; SFS 2010:1017 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ekonomiska föreningar Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 15 juni 2018 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna förordning gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om handel med läkemedel; SFS 2009:366 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Varumärkesförordning (2011:594)

Varumärkesförordning (2011:594) Varumärkesförordning (2011:594) Svensk författningssamling 2011:594 t.o.m. 2017:1061 SFS nr: 2011:594 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N Utfärdad: 2011 05 26 Ändrad: t.o.m. 2017:1061 Ändringsregister:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619); SFS 2016:434 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om sparbankslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödsdatalag; utfärdad den 2 april 2009. SFS 2009:287 Utkom från trycket den 16 april 2009 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om blodsäkerhet; SFS 2006:496 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bankoch finansieringsrörelse; SFS 2006:917 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 14 juni 2006. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Lag (1998:620) om belastningsregister

Lag (1998:620) om belastningsregister Smugglingslagen m.m./rättsväsendets informationssystem m.m. 1 Belastningsregister 1 [3301] Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig

Läs mer