Svensk författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om värdepappersmarknaden; SFS 2007:572 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 2 Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 2 kap. Register över värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag 1 Finansinspektionen skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över värdepappersbolag och sådana utländska värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 och 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ändamålet med registret är att ge offentlighet åt den information som ingår i registret. 2 I registret över värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag registreras uppgifter för varje bolag och företag. Registret skall innehålla uppgift om 1. firma, 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, , s. 1, Celex 32004L0039), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG (EUT L 114, , s. 60, Celex 32006L0031), och kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, , s. 26, Celex 32006L0073) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, , s. 38, Celex 32004L0109) och kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 69, , s. 27, Celex 32007L0014). 1

2 SFS 2007: postadress och telefonnummer, och 3. vilka tjänster och verksamheter som bolaget eller företaget får tillhandahålla eller driva enligt sitt verksamhetstillstånd. Registret skall också innehålla uppgift om organisationsnummer för värdepappersbolag och för utländska värdepappersföretag med filial i Sverige. 3 kap. Registrering av anknutna ombud Anmälan för registrering hos Bolagsverket 1 En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en fysisk person skall innehålla uppgift om 1. firma och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet, 2. den fysiska personens fullständiga namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt driftställets postadress och telefonnummer, samt 3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet skall omfatta. Om den som anmäls för registrering inte är folkbokförd i Sverige, skall en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmäldes identitet följa med anmälan. Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas. Ett utländskt värdepappersföretag skall tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget. 2 En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en juridisk person skall innehålla uppgift om 1. firma och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet, 2. den juridiska personens firma, organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, samt 3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet skall omfatta. Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige skall 1. de uppgifter som anges i första stycket 2 även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas, och 2. en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som avser den anmälde följa med anmälan. 2

3 Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas. Ett utländskt värdepappersföretag skall tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget. SFS 2007:572 3 En anmälan för registrering av ett anknutet ombud som avses i 6 kap. 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall utöver det som anges i 1 och 2, innehålla uppgift om i vilket land inom EES som ombudet skall ha sitt driftställe. 4 En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 eller 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller avregistrering enligt 6 kap. 9 1 samma lag skall undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet. 5 Om de uppgifter som ett svenskt värdepappersinstitut eller utländskt värdepappersföretag har lämnat till Bolagsverket har ändrats, skall institutet respektive företaget snarast anmäla det för registrering hos Bolagsverket. Register över anknutna ombud 6 Registrering av anknutna ombud görs i registret över anknutna ombud. Registret förs med hjälp av automatiserad behandling och skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket. Verket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret. I registret över anknutna ombud registreras uppgifter för varje anknutet ombud. 7 Registret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret. I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över värdepappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och 2. information till allmänheten om anknutna ombud som har registrerats i registret. 8 Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall besluta om villkor för behandlingen av personuppgifter. 9 Bolagsverket får för de ändamål som anges i 7 i ett enskilt fall besluta om direktåtkomst till registret över anknutna ombud. 10 Bestämmelserna om skadestånd i 48 personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. 3

4 SFS 2007: I fråga om rättelse av personuppgifter i registret över anknutna ombud skall 26 förvaltningslagen (1986:223) tillämpas i stället för 28 personuppgiftslagen (1998:204). 12 I registret över anknutna ombud skall följande uppgifter antecknas om anknutna ombud: 1. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för fysiska personer och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift för juridiska personer, 2. fullständigt namn för fysiska personer och firma för juridiska personer, 3. postadress och telefonnummer, 4. vilka tjänster och finansiella instrument som verksamheten skall omfatta, 5. datum för registrering hos Bolagsverket, och 6. datum för beslut om att en registrering har återkallats. Bolagsverket får anteckna uppgift om det anknutna ombudets e-postadress. Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige, skall i registret antecknas uppgifter enligt första stycket 1 3, 5 och 6 även avseende den filial från vilken verksamheten skall drivas. Om den som anmäls för registrering är ett sådant anknutet ombud som avses i 3, skall i registret antecknas uppgift om i vilket land inom EES som ombudet skall ha sitt driftställe. 13 I registret över anknutna ombud skall för varje anknutet ombud följande uppgifter antecknas om det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som det anknutna ombudet har ingått avtal med: 1. firma, 2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, samt 3. postadress och telefonnummer. Om ett anknutet ombud har ingått avtal med ett utländskt värdepappersföretag som driver verksamhet från filial i Sverige, skall de uppgifter som anges i första stycket även avse den filial från vilken verksamheten skall drivas. Underrättelser 14 Bolagsverket skall snarast efter registreringen underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur registret över anknutna ombud så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. 15 Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för ett svenskt värdepappersinstitut som anlitar anknutna ombud eller om inspektionen får kännedom om att tillståndet för ett utländskt värdepappersföretag som anlitar anknutna ombud med driftställe i Sverige har återkallats, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om detta Om Bolagsverket har fattat beslut om att skriva av eller vägra registrering av en anmälan avseende ett anknutet ombud eller om att avregistrera

5 ett anknutet ombud enligt 6 kap. 8 eller 9 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall verket snarast underrätta värdepappersinstitutet eller värdepappersföretaget om detta. SFS 2007:572 Registreringsavgifter 17 I ärenden som rör registrering enligt detta kapitel skall avgift betalas för ärendets handläggning, prövning och registrering med 850 kronor: 1. vid anmälan för registrering till registret över anknutna ombud, och 2. vid anmälan om återkallelse av registrering av anknutet ombud. Avgift skall inte betalas för registrering av ändring av uppgift om telefonnummer eller postadress. Avgift skall inte heller betalas för registrering som sker efter anmälan eller underrättelse från Finansinspektionen. 18 Avgift skall betalas när anmälan för registrering lämnas in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats. 4 kap. Lagring och tillhandahållande av information 1 Bestämmelserna i 2 och 3 skall tillämpas för den lagringsfunktion som avses i 17 kap. 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 2 Lagringsfunktionen skall 1. ha tillräcklig kapacitet och vara tillgänglig för användare dygnet runt i ett Internetbaserat system, 2. ha tillräcklig datasäkerhet, 3. säkerställa att information som har tagits emot har lämnats av en behörig avsändare, 4. bekräfta elektroniskt att information har tagits emot, 5. innehålla en funktion för utvärdering av att informationen skickats in i rätt tid och på rätt sätt, 6. registrera tidpunkten när informationen togs emot, 7. innehålla tydliga uppgifter om tillägg och rättelser som görs till lagrad information, 8. göra information tillgänglig så snart som möjligt efter att informationen har lämnats in, och 9. upprättas i ett system som kan sammankopplas med andra motsvarande lagringsfunktioner inom EES. 3 Användare skall kunna läsa, ladda ned och skriva ut den lagrade informationen. Det skall vara möjligt att söka information i lagringsfunktionen. Sökfunktionen skall vara tillgänglig på svenska och på åtminstone ytterligare ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna. Sökning efter ett dokument skall kunna göras på 1. emittentens namn eller organisationsnummer, 2. dokumentets titel, 3. tidpunkten för när dokumentet offentliggjordes, 4. vilket språk dokumentet är upprättat på, och 5. vilken typ av information som dokumentet innehåller. 5

6 SFS 2007:572 Användare skall kunna få hjälp och stöd i frågor om användningen av lagringsfunktionen. 5 kap. Underrättelseskyldighet 1 Om Finansinspektionen med stöd av 25 kap. 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en styrelseledamot eller verkställande direktören. 6 6 kap. Bemyndiganden 1 När det gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får Finansinspektionen meddela föreskrifter om 1. vilka förhållanden som skall redovisas i ett sådant avtal som avses i 1 kap. 5 1, 2. hur en emittent skall offentliggöra ett val av hemmedlemsstat enligt 1 kap. 9, 3. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse, en reglerad marknad eller clearingverksamhet, 4. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse skall innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt skall lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket, 5. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6, 6. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11, 4 kap. 5, 5 kap. 1, 4 eller 8, 12 kap. 8 eller 19 kap. 11, 7. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag skall iaktta enligt 6 kap. 1 vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna ombud, 8. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 8 kap. 1, 9. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag skall vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 8 kap. 3 8, 10. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut skall upprätta och tillämpa enligt 8 kap. 9, 11. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut skall ha enligt 8 kap. 10, 12. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 8 kap. 11, 13. dokumentation enligt 8 kap. 12, 14. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 13 och 13 kap. 7, 15. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta och vilka krav som institutet skall uppfylla vid uppdragsavtal enligt 8 kap. 14, 16. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta när det delar in sina kunder i kategorier enligt 8 kap. 15, 17. hantering av intressekonflikter enligt 8 kap. 21,

7 18. vilken information ett värdepappersinstitut skall lämna till sina kunder enligt 8 kap. 22, 19. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta vid inhämtande av uppgifter från sina kunder enligt 8 kap. 23 och 24, 20. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta vid en prövning enligt 8 kap. 23 och 24, 21. vilka finansiella instrument som skall anses vara okomplicerade enligt 8 kap. 25 första stycket 1 e, 22. dokumentation och rapportering till kund enligt 8 kap. 26 och 27, 23. vad ett värdepappersinstitut skall iaktta för att uppfylla kraven på att uppnå bästa möjliga resultat enligt 8 kap. 28, 24. riktlinjer för utförande av order enligt 8 kap. 29, 25. hantering av kunders order enligt 8 kap. 33, 26. hantering av finansiella instrument enligt 8 kap. 34, 27. hantering av medel enligt 8 kap. 35, 28. mottagande av medel på konto enligt 8 kap. 36, 29. vilka begränsningar som skall gälla vid ställande av säkerhet enligt 8 kap. 37 andra stycket, 30. vilka uppgifter som skall antecknas i en förteckning enligt 8 kap. 38 fjärde stycket, 31. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 1, 32. standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på en reglerad marknad, 33. skyldigheten att offentliggöra information enligt 9 kap. 9 andra stycket, 34. villkoren för att en aktie skall anses som likvid enligt artikel 22.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet 2, 35. dokumentation enligt 10 kap. 2, 36. vilka uppgifter som identifierar den kund för vars räkning en transaktion har utförts enligt 10 kap. 3 andra stycket, 37. när en transaktionsrapport skall innehålla information utöver den som anges i 10 kap. 3 andra stycket i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1287/2006, 38. att rapporteringsskyldigheten enligt 10 kap. 3 skall gälla också i fråga om transaktioner med finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, 39. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 och 7 gäller för utgivare av vissa överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform, 40. skyldigheten att offentliggöra information om handeln enligt 11 kap. 9 och 13 kap. 9, 41. skyldigheten att offentliggöra information före handel enligt 11 kap. 10 och 13 kap. 10, SFS 2007:572 2 EUT L 241, , s. 1 (Celex 32006R1287). 7

8 SFS 2007: skyldigheten att offentliggöra information efter handel enligt 11 kap. 11 och 13 kap. 11, 43. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7, 44. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden, 45. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 13 kap., 46. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad, 47. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in, 48. börsens övervakning enligt 15 kap. 9, 49. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12, 50. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport och kvartalsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES skall få tillämpas enligt 16 kap. 11 första stycket, 51. den övervakning av emittenters regelbundna finansiella information som skall utföras av en börs enligt 16 kap. 13, 52. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 16 kap. 14 skall innehålla och hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras, 53. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som avses i 16 kap. 15, 54. på vilket språk och hur sådan information som avses i 17 kap. 1 skall offentliggöras, 55. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3, 56. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 8 skall anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3 6, 57. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 18 kap. 9 skall anses motsvara bestämmelserna i 18 kap , 58. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 19 kap. 8, 59. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4, 60. vilka upplysningar värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige skall lämna till Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 och när upplysningarna skall lämnas, 61. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 23 kap. 3 skall fullgöras, och 62. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearingorganisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007, då förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet skall upphöra att gälla. 8

9 På regeringens vägnar SFS 2007:572 ANDERS BORG Lars Afrell (Finansdepartementet) 9

10 Thomson Fakta, tel Elanders, Vällingby 2007

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; Utkom från trycket den 2 maj 2012 utfärdad den 19 april 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsdistribution Utfärdad den 20 juni 2018 SFS2018:1231 Publicerad den 28 juni 2018 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar Utfärdad den 5 april 2018 Publicerad den 11 april 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (2011:755)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:43) om inregistrering av fondpapper

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 24 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bankoch finansieringsrörelse; SFS 2007:1468 Utkom från trycket den 9 januari 2008 utfärdad den 20 december 2007. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden; SFS 2015:1038 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 18 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Publicerad den 11 juni 2019 Utfärdad den 5 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd; SFS 2004:65 Utkom från trycket den 2 mars 2004 utfärdad den 19 februari 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Underrättelse om nationella åtgärder för att uppfylla Sveriges förpliktelser i Europeiska unionen J bilagor

Underrättelse om nationella åtgärder för att uppfylla Sveriges förpliktelser i Europeiska unionen J bilagor Ref. Ares(2013)2587172-08/07/2013 3.7.2013 Fi2013/2567 Finansdepartementet Sverige Till Europeiska kommissionen Generalsekretariatet ^ Λ Or: Underrättelse om nationella åtgärder för att uppfylla Sveriges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; SFS 2017:675 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619); SFS 2016:434 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om sparbankslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar; SFS 2008:104 Utkom från trycket den 18 mars 2008 utfärdad den 6 mars 2008. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet; SFS 2007:366 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari 2009. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:991 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2017:1191 Utkom från trycket den 8 december 2017 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2007:365 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar; SFS 2017:655 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Publicerad den 4 juli 2018 Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2006:454 Utkom från trycket den 7 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (1975:1387); Utkom från trycket den 24 november 1998 utfärdad den 5 november 1998. Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsdataförordning Utfärdad den 20 juni 2018 Publicerad den 27 juni 2018 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden; SFS 2006:451 Utkom från trycket den 7 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av vissa naturgasföretag; SFS 2011:711 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investerarskydd; SFS 1999:158 Utkom från trycket den 8 april 1999 utfärdad den 18 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen Publicerad den 15 oktober 2019 Utfärdad den 10 oktober 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bankoch finansieringsrörelse; SFS 2006:917 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 14 juni 2006. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution; SFS 2017:706 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (004:46) om värdepappersfonder Utfärdad den 4 maj 018 Publicerad den 9 maj 018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tobaksskatt; SFS 2010:177 Utkom från trycket den 23 mars 2010 utfärdad den 11 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Termer och uttryck 1 Denna förordning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 15 juni 2018 Regeringen föreskriver att 3 kap. 2 5, 14, 16, 23 och 27,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257); SFS 2015:707 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad den 19 november 2015. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Katarina Back (Finansdepartementet)

Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Nya regler om prospekt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 mars 2012 Anders Borg Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priips-förordningen

Bemyndigande för produktingripande enligt Mifir och Priips-förordningen PROMEMORIA Datum 2018-06-04 FI Dnr 18-10503 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Bemyndigande för produktingripande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen Publicerad den 28 juni 2018 Utfärdad den 20 juni 2018 Regeringen föreskriver

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden Publicerad den 13 december 2018 Utfärdad den 6 december 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning Publicerad den 11 juni 2019 Utfärdad den 5 juni 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer