Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1"

Transkript

1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början år Försäkringshavare är medlem som betalat medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbund för det Försäkringsår som försäkringen gäller (Medlem). 2. Försäkrat kontrakt och entreprenad Försäkringen gäller för kontrakt som baseras på Hantverkarformuläret 09 eller ABS 09 med tillhörande kontrakt (Kontrakt) och de arbeten (Entreprenad) som Medlem, enligt vad som anges i punkten 1 ovan, under Försäkringsåret tecknar med hantverkare ansluten till BraByggare Sverige AB (Entreprenör). 3. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för arbeten som Medlem under Försäkringsåret låter utföra på sin privatbostad, dock ej bostadsrättslägenhet, med hantverkare ansluten till BraByggare Sverige AB (Entreprenör). För att försäkringen ska gälla får kontraktssumman eller det beräknade priset enligt Kontraktet inte överstiga kr. Försäkringsskyddet för varje sådan Entreprenad gäller för en tid av längst 36 månader (Försäkringsperiod), räknat från den tidpunkt när Kontraktet mellan Medlemmen och Entreprenören tecknades, förutsatt att Medlemmen betalat medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbund och sålunda kvarstått som medlem i Villaägarnas Riksförbund under hela Försäkringsperioden. Försäkringen gäller för fel i arbeten som omfattas av Kontraktet och som upptäcks vid slutbesiktning i anslutning till att arbetena avslutas. För att fel ska omfattas av försäkringen förutsätts att Entreprenören enligt besiktningsmannens utlåtande över besiktningen är skyldig att åtgärda felet. Vidare förutsätts att Entreprenören inte fullgör sina skyldigheter att avhjälpa fel enligt Konsumenttjänstlagen. Se även punkt 8.

2 Försäkringen gäller också för fel som upptäcks inom 24 månader från slutbesiktningen (Garantitid), dock med den yttersta begränsning i tid som framgår av stycke 3 ovan. Om slutbesiktning inte har utförts eller inte kan styrkas med utlåtande, räknas Garantitiden från den tidpunkt när arbetena avslutades eller Entreprenaden togs i bruk. För att ta försäkringen i anspråk för fel som upptäcks under Garantitiden ska de uppkomna felen konstateras genom besiktning. Därvid gäller samma villkor som föreskrivs i stycke 4 ovan. Besiktningen skall utföras av besiktningsman utsedd av Villaägarnas Riksförbund. 4. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för arbete på fast egendom som utgör Medlemmens privatbostad i Sverige. Medlemmen ska äga fastigheten. Härvid gäller, enligt Villaägarnas Riksförbunds regler för medlemskap, att samtliga personer som är skrivna på Medlemmens adress omfattas av medlemskapet. 5. Försäkringsbelopp och självrisk för Medlem Högsta försäkringsbelopp för enskild Medlems Entreprenad är kr. Ersättning utgår för samtliga fel och skador i Entreprenaden med högst försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller med en självrisk för Medlemmen om kr. 6. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för arbeten, med en högsta kontraktssumma om kr, utförda av Entreprenör ansluten till BraByggare Sverige AB samt ersätter skäliga kostnader för - Att avhjälpa fel som Entreprenören enligt försäkrat Kontrakt ansvarar för gentemot den försäkrade (Medlemmen) och som Entreprenören enligt besiktningsmannens utlåtande är skyldig att åtgärda men trots anmaning därom inte avhjälper inom den tid för avhjälpande som följer av Konsumenttjänstlagen. Se även punkt Självrisk Försäkringen gäller med självrisk kr. 8. Entreprenörens avhjälpande Medlem skall skriftligen, med angivande av en slutlig tidsfrist, begära att Entreprenören avhjälper felet eller utger ersättning för skadan. Har inte Entreprenören åtgärdat felet inom 3 månader efter den skriftliga begäran eller om han vägrar har Medlemmen rätt till ersättning enligt punkterna 5 och 6. Skada som kan ersättas av Medlemmens fastighetsförsäkring eller annan försäkring skall i första hand anmälas dit.

3 9. Föreskrifter Medlemmen skall utan dröjsmål anmäla händelse till försäkringsgivaren som kan medföra rätt till ersättning. Fel och skada skall åtgärdas utan oskäligt dröjsmål. Medlemmen skall innan åtgärd vidtas samråda med försäkringsgivaren. Medlemmen är skyldig att specificera sitt krav och på anmodan av försäkringsgivaren precisera kravet genom att lämna de upplysningar som står till buds samt tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma försäkringsersättningen. Försäkringsgivaren har rätt att besiktiga anmält fel och skada. Medlemmen är skyldig att på begäran av försäkringsgivaren påkalla och genomföra särskild besiktning för att fastställa om fel föreligger och i övrigt vidta åtgärder gentemot Entreprenören för att få denne att avhjälpa eller ersätta fel och skada. Iakttar Medlemmen inte föreskrifterna i denna punkt begränsas den försäkrades rätt till ersättning till vad som skulle utgivits om föreskrifterna hade följts. 10. Ersättningskrav och preskription Krav på ersättning skall av Medlemmen skriftligen framställas till försäkringsgivaren senast 6 månader efter det att Entreprenören vägrat avhjälpa felet enligt punkt 8. Framställs kravet senare förlorar den försäkrade sin rätt till ersättning. 11. Uppsägning av försäkringen Försäkringen kan inte sägas upp under försäkringstiden. 12. Undantag 12.1 Atomkärnprocess, krig och upplopp Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning - har samband med atomkärnprocess, t.ex. kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall - direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp Kostnad orsakad av den försäkrade Försäkringen gäller inte för merkostnad som Medlemmen eller annan som denne anlitat orsakar i samband med avhjälpande av fel. Försäkringen ersätter inte heller skador som uppkommit till följd av att Medlemmen inte följt tillverkares eller leverantörs instruktioner.

4 12.3 Medlemmens utrednings- och tvistekostnader etc. Försäkringen gäller inte för - Medlemmens kostnader för egen personal - Kostnader i anledning av tvist Dröjsmål och förskottsbetalningar Försäkringen ersätter inte kostnader som uppkommer till följd av att Entreprenören inte utför kontrakterat arbete inom avtalad tid (Dröjsmål). Vid Dröjsmål ska Medlemmen följa de regler som framgår av Konsumenttjänstlagen och vid behov åberopa sin rätt att häva avtalet. Skada/merkostnad som Medlemmen lider till följd av att denne betalat för mer än utfört arbete (förskottsbetalning) ersätts inte av denna försäkring Ekonomisk skada/kringkostnader Försäkringen ersätter inte skada och avbrott i rörelse eller vite, skadestånd eller kostnader för forcering eller försening. Försäkringen ersätter inte heller ekonomisk skada såsom hyresbortfall, kostnad för kost och logi, fördyrade levnadskostnader, kostnad för flyttning, förvaring av lösöre, värdeminskning eller ersättning för inkomstförlust Skador på Medlemmens egendom som orsakas av Entreprenören Försäkringen ersätter inte skador som Entreprenören orsakar på egendom som tillhör Medlemmen, t ex genom att borra i el- eller vattenledning (ansvarsskada), eller följdskador till dessa. Medlemmen bör därför kontrollera att Entreprenören har en företagsförsäkring som omfattar ansvarsskador (ansvarsförsäkring). 13. Annan försäkring och dubbelförsäkring Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den försäkringen förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i tillämplig svensk i lag om försäkringsavtal. 14. Säkerhet och innehållna medel Har Entreprenören ställt annan säkerhet för sina förpliktelser eller har Medlemmen innehållna medel (inklusive mervärdeskatt) skall vad Medlemmen på så sätt kan tillgodogöra sig som ersättning avdras från försäkringsersättningen. 15. Tidpunkt för betalning av ersättning Ersättning betalas senast 1 månad efter det Medlemmen styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger denne enligt punkt 8 och 9.

5 16. Återkrav I den mån Försäkringsgivaren har betalat ersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar försäkringsgivaren Medlemmens rätt till ersättning av Entreprenör som är skyldig att ersätta skada eller kostnad. Medlemmen förbinder sig att vidta nödvändiga och skäliga åtgärder för att säkerställa försäkringsgivarens rätt till återkrav. Har full betalning ännu inte erlagts, är Medlemmen skyldig att hålla inne skäligt belopp för att åtgärda felen. 17. Tvist Tvist på grund av denna försäkring skall avgöras i allmän svensk domstol med tillämpning av svensk lag. 18. Begreppsbestämningar För begreppen fel, garantitid, kontraktet och särskild besiktning gäller Hantverkarformuläret 09 och ABS 09:s, begreppsbestämningar. Entreprenören anges i försäkrat kontrakt.. Ord med en specifik betydelse, såsom Försäkringsår, Medlem, Entreprenör, Kontrakt etc., har genomgående i villkoren den betydelse som orden tilldelas vid den första definitionen i villkoren. Vid definition anges det specifika ordet inom parentes, t.ex. (Medlem). 19. Premie och Första Risk för Villaägarnas Riksförbund Villaägarnas Riksförbund betalar den premie och svarar mot försäkringsgivaren för försäkringskostnader upp till det belopp (Första Risk) som framgår av försäkringsbrevet. Premien ska betalas i förskott.

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Försäkringsvillkor BF09 Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter f8c9c154-20f0-4dbb-bccd-9826212ce6d5 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

SKOGSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 103:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

SKOGSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 103:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SKOGSFÖRSÄKRING SRF 103:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING SRF 40:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING R10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Ansvarsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING T02:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET Innehåll sid 4.20 Försäkring för utställning/mässa 3 4.20.1 Vem försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR RÖRELSE N25:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 3 Ansvarsförsäkring 4 3.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING F02:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7.9 Försäkring för bostadsrättsförening

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

KOMMENTARER. I speciella fall bör särskilda avtal träffas med respektive försäkringsgivare om hur frågan skall hanteras

KOMMENTARER. I speciella fall bör särskilda avtal träffas med respektive försäkringsgivare om hur frågan skall hanteras KOMMENTARER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄKRING AV SPEDITÖRS ANSVAR I ANSLUTNING TILL NORDISKT SPEDITÖRFÖRBUNDS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AV DEN 1 JUNI 1998 (NSAB 2000) Dessa allmänna villkor är antagna av Sjöassuradörernas

Läs mer

Innehållsförteckning. Villkor Olycksfallsförsäkring 2011-01-01

Innehållsförteckning. Villkor Olycksfallsförsäkring 2011-01-01 Villkor Olycksfallsförsäkring 2011-01-01 Vardia Olycksfallsförsäkring Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2011-01-01 1 Försäkringsvillkor 2011-01-01 Försäkringsgivare är Scandinavian Insurance

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer