Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen"

Transkript

1 PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet och lagring av gods skydd i händelse av skada som förorsakas gods. I den här produktbeskrivningen berättar vi det väsentliga om terminalförsäkringen. Detaljerad information om innehållet i terminalförsäkringen framgår av försäkringsvillkoren (AKT 03) och de allmänna avtalsvillkoren samt försäkringsbrevet. Det är skäl att noggrant läsa igenom villkoren. Syftet med terminalförsäkringen Terminalförsäkringen är avsedd för företag som idkar terminalverksamhet och lagring. Försäkringen täcker enligt försäkringsvillkoren skador som förorsakats gods som tagits för förvaring eller lagring i den omfattning som försäkringstagaren enligt Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser (NSAB) är ersättningsansvarig för dem. Gäller på terminal- och lagerområden i Finland Försäkringen gäller på terminal- och lagerområden i Finland. Adresserna på försäkringstagarens terminaler och lager antecknas i försäkringsbrevet då försäkringen tecknas. Vad ersätter terminalförsäkringen? Försäkringen ersätter sak- och förmögenhetsskador med de begränsningar som nämns i försäkringsvillkoren och enligt omfattningen i Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser (NSAB) /5

2 Exempel 1 En av terminalens arbetstagare lossade från en lastbil till terminalen en arbetsmaskin som med bultar fästs på lastflaket. Då lasten flyttades med en truck, stjälpte lastflaket omkull, lasten föll framåt mot terminalgolvet och arbetsmaskinen skadades. Om skadorna på godset gjordes i fraktbrevet ett förbehåll, och terminalen överlät godset till transportbolaget för transport från terminalen till mottagaren. Mottagaren förorsakades euro i kostnader för att reparera arbetsmaskinen. Föräkringstagaren var enligt enligt bestämmelserna i NSAB skyldig att till fullt belopp ersätta skadan. Försäkringen ersatte reparationskostnaderna avdraget med försäkringstagarens självrisk. Också om försäkringstagaren har förbundit sig att svara för skadorna i en större omfattning än bestämmelserna i NSAB, utbetalas ur försäkringen högst en ersättning enligt bestämmelserna i NSAB. Kostnader för att avvärja en skada Försäkringen ersätter också kostnader för att avvärja en skada. Sådana är skäliga kostnader, som förorsakas för att avvärja eller begränsa en inträffad eller omedelbart hotande skada som omfattas av försäkringen. Rättegångskostnader Dessutom ersätter försäkringen rättegångskostnader om den ersättningsfråga gällande ett skadefall som omfattas av försäkringen ska behandlas i domstol. I så fall sköter A-försäkring rättegången på försäkringstagarens vägnar och betalar rättegångskostnaderna. Maximiersättningsbelopp och självrisker Då det sker en skada är ersättningens maximibelopp enligt bestämmelserna i NSAB, dock högst euro per försäkringsfall. Kostnader för skada som har förorsakats av att godset har sänts till fel ställe ersätts med högst euro per försäkringsfall och försäkringsperiod. Från ersättningen avdras försäkringstagarens självrisk, som antecknats i försäkringsbrevet. Vad ersätter terminalförsäkringen inte? Försäkringen ersätter inte alla skador enligt bestämmelserna i NSAB, det finns ersättningsbegränsningar i försäkringen. Nedan redogörs för de viktigaste ersättningsbegränsningarna. Pengar och värdepapper Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats pengar, värdepapper, ädelmetaller, smycken eller andra motsvarande värdeföremål. Underlåtelse att skydda godset Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats av att godset inte täckts över på ett ändamålsenligt sätt under frakt eller lagring utomhus. 2/5

3 Exempel En terminal mottog en brädlast för förvaring. Godset förvarades på terminalens område utomhus utan att täckas över. Då godset avhämtades konstaterades att brädlasten blötts ner och att den var obrukbar. Eftersom lastgodset inte hade täckts på ett ändamålsenligt sätt under lagringen utomhus ersätter försäkringen inte skadan. Felaktig temperatur Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats av för hög eller för låg temperatur. Om försäkringstagaren tar i förvar lastade fordon som försetts med temperaturregleringsutrustning, kan försäkringens utvidgas i enlighet med specialvillkorens tilläggsskydd 101 Förvaring av lastade termofordon. Då gods som är känsligt för kyla eller värme lagras, kan en separat egendomsförsäkring för kyl- eller värmeskador tecknas, vilket ska överenskommas med A-Försäkring separat. Gods konstateras vid en inventering ha försvunnit eller skadats Försäkringen ersätter inte skador som har förorsakats av stöld, försvinnande eller förkommande, om stöldhändelsen inte kan specificeras eller om man först vid inventeringen märker att godset har försvunnit eller förkommit. Exempel Vid en årlig inventering konstaterades att ett godsparti hade försvunnit. Skadan ersattes inte ur försäkringen, eftersom skadehändelsen inte kunde preciseras och man först vid inventering märkte att gods har försvunnit. Brand eller vätskeläckage Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats av brand, av vätske-, ång- eller gasutsläpp eller oväntad strömning ur vattenlednings-, avlopps-, gas- eller värmesystem, då det är fråga om gods som förvaras i försäkringstagarens terminal. Med en särskild överenskommelse med A-Försäkring kan skador som förorsakas av brand eller vätskeläckage försäkras med en särskild egendomsförsäkring. Försummelse av brand-, vatten- och inbrottsförsäkring. Vid lagringsuppdrag av gods, ska speditören enligt 27 punkt C3 i NSAB i sitt namn och för sin uppdragsgivares räkning teckna en brand-, vatten- och inbrottsförsäkring. Godsets försäkringsvärde ska vara värdet på godsräkningen då lagringen börjar ökat med 10 procent, om inte uppdragsgivaren skriftligt gett annan anvisning. I terminalförsäkringen ingår inte en sådan försäkring och den ersätter inte heller en skada, som har förorsakats av att lagerhållaren helt eller delvis har försummat denna försäkringsskyldighet. Lagerhållaren kan emellertid sköta den här försäkringsskyldigheten med en egendomsförsäkring, som separat ska överenskommas med A-Försäkring. Faktorer som inverkar på försäkringspremien På terminalförsäkringspremiens storlek inverkar bland annat n omsättningens storlek inom terminalverksamheten n lagrets eller terminalens byggnads- och säkerhetsuppgifter n godsgrupper och deras riskbenägenhet n villkor som tillämpas vid uppdragsavtal n tilläggsskydd enligt specialvillkor 101 "Förvaring av lastade termofordon". 3/5

4 Iaktta säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter är i försäkringsavtalet, försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller i övrigt skriftligt till försäkringstagaren eller den försäkrade givna bestämmelser, vilkas syfte är att förhindra eller begränsa uppkomsten av skador. Om försäkringstagaren avsiktligt eller av oaktsamhet inte iakttagit säkerhetsföreskrifterna och försummelsen har bidragit till skadan, kan ersättningen helt avslås eller så kan den nedsättas. Meddela om fareökning Försäkringstagaren ska utan dröjsmål meddela om det i de uppgifter som lämnades när försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet har skett en väsentlig förändring som innebär fareökning. En fareökning kan ske exempelvis om lagret eller terminalen ändras till något annat ifråga om sin struktur eller sitt skydd. Om försäkringstagaren inte meddelar om fareökningen, kan ersättningen helt avslås eller så kan den nedsättas eller försäkringsavtalet sägas upp. Skyldighet att begränsa och avvärja skada När en skada inträffar eller är omedelbart hotande ska försäkringstagaren eller den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skadan samt iaktta de anvisningar som A-Försäkring har gett. Om försäkringstagaren avsiktligt eller av oaktsamhet har försummat sin skyldighet att begränsa och avvärja en skada och försummelsen har bidragit till skadan, kan ersättningen helt avslås eller så kan den nedsättas. Gör så här vid skadesituationer Anmäl så snabbt som möjligt skadan till A-Försäkring. Ge alltid A-Försäkring tillfälle att inspektera skadan samt möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo. Berätta för den skadelidande att fördärvat eller skadat gods inte får förstöras före skadeinspektionen, om försäkringsbolaget inte separat gett tillstånd till det. Se till att begränsa eller avvärja skadorna. Iaktta de anvisningar som du har fått av A-Försäkring. Om skadan förorsakats av en utomstående, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevaka A-Försäkrings rätt gentemot skadevållaren. Utred exempelvis skadevållarens identitet. Om orsaken till skadan är ett brott, gör en anmälan till polismyndigheterna. Om försäkringsfallet leder till en rättegång, informera omedelbart A-Försäkring om detta. Hur ersättning kan sökas Det är skäl att omsorgsfullt fylla i skadeanmälan och bifoga alla sådana handlingar och uppgifter som är nödvändiga för att utreda A-Försäkrings ansvar, såsom fraktbrev, handelsfaktura, det ersättningsyrkande som framförts samt reklamationen till fraktföraren. Försäkringsersättning ska sökas hos A-Försäkring inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning och senast inom tio år från det att skadan har inträffat. 4/5

5 Överklagande av beslut Försäkringstagaren eller annan ersättningssökande som anser att ett ersättningsbeslut är felaktigt, kan överklaga det. I ersättningsbeslutet meddelas hur och inom vilken tid ett beslut kan överklagas. En ersättningssökande kan alltid få en kompletterande redogörelse om grunder för beslutet och omständigheter som påverkat beslutet genom att direkt kontakta den skadehandläggare eller den ersättningsavdelning som fattat beslutet. Kontaktinformationen finns i ersättningsbeslutet. Vid behov kan en begäran om rättelse sändas till vårt bolags kundombudsman. Kundombudsmannen är en instans som är oberoende av ersättningsavdelningen och kundombudsmannens uppgift är att så snabbt som möjligt avgöra om besluten i anslutning till skadan är korrekta. Ett besvärsärende kan också hänskjutas för behandling till olika nämnder eller andra eventuella besvärsinstanser, t.ex. till en allmän underrätt. Om besvärsmöjligheterna i anslutning till skadan ges information i den anvisning för ansökan om ändring som bifogas med ersättningsbeslutet eller genom att studera det material (på finska) som finns på adressen i punkt Asiakaspalvelu Vahinkoilmoitukset Muutoksenhakuohjeet. Kontakta A-Försäkring Den riksomfattande telefontjänsten Internet E-post 5/5

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...

FÖRETAGSETTAN. Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING... FÖRETAGSETTAN Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 04 FÖRETAGSETTAN...3 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...3 ES SAKFÖRSÄKRING...3 ES 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...3 2.1 Försäkringsobjekt...3

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Båtförsäkring Försäkringsvillkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. INNEHÅLL Begrepp som

Läs mer

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt Happy CARE Produktförsäkring Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Extra trygghet för dina produkt VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador,

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR försäkringsaktiebolaget AlAnDIA, på BåTÄgAREnS SIDA SEDAn 1938. Båtförsäkringsvillkor Sverige 2014-04-01 1 Bästa båtägare! Alandia Båtförsäkring ger dig som

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer