ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET"

Transkript

1 GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar. Kursiv stil anger att begreppet finns definierat i 13. Definitioner. Vad försäkringen gäller för Med ändring av Allmänna försäkringsvillkor Ansvar gäller försäkringen enligt nedan vid skada som den försäkrade i egenskap av byggnadsentreprenör ansvarar för vid byggnads-, anläggnings- eller installationsarbeten. 1 (5)

2 4. Var försäkringen gäller Försäkringen enligt detta särskilda villkor gäller för entreprenad som utförs inom Norden. 5. Vad försäkringen gäller för 5.11 Omfattning Ren förmögenhetsskada Allmänna villkoren Ansvar 5.11 utökas så att försäkringen även omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada, som den försäkrade, i egenskap av byggnadsentreprenör, kan åläggas enligt Miljöskadelagen, om skadan beror på att fel dock ej fel i planering eller konstruktion eller val av arbetsmetod tillfälligt begås vid användning av eller arbete på byggnad, anläggning eller anordning och skada därigenom uppkommer plötsligt och oförutsett att fel plötsligt och oförutsett uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning. Ersättning lämnas dock inte för att avvärja befarad skada (räddningskostnad). ABS (Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenad där enskild konsument är beställare) kap.5 10 att utge. Försäkringen gäller dock inte för kostnad som är en följd av försening i leverans. Anmärkning: Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med personeller sakskada. Samordningsansvar Allmänna villkoren Ansvar utökas så att försäkringen gäller för det samordningsansvar enligt 3 kap 7 Arbetsmiljölagen som försäkrad enligt avtal övertagit från byggherren, förutsatt att försäkrad faktiskt vidtagit sådana åtgärder att de ifrågavarande samordningsuppgifterna kan utföras Annan försäkring Finns för entreprenaden gällande byggherreansvarsförsäkring som omfattar den försäkrades skadeståndsskyldighet, lämnas inte ersättning enligt detta särskilda villkor. 2 (5)

3 5.31 Omhändertagen egendom Med upphävande av 5.31 i Allmänna villkoren Ansvar gäller försäkringen med utvidgat skydd vid skada på omhändertagen egendom. Försäkringen gäller dock inte för skada på egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person hyrt, leasat, lånat eller eljest nyttjat. Dock ersätter försäkringen skälig kostnad för ändring eller om så erfordras byte av lås i fastigheter inom Sverige i samband med att omhändertagen nyckel förkommit. Ersättning enligt detta villkor lämnas dock inte om nyckeln var märkt med namn och/eller adress i klartext, vid stöld ur olåst bil Polisanmälan skall ske och kopia skall uppvisas vid anmälan av skada Byggherreansvar Försäkringen gäller inte för miljöskada som den försäkrade kan bli ansvarig för i sin egenskap av byggnadsentreprenör när verksamheten bedrivs på egen fastighet när miljöskadeansvaret övertagits utan inskränkning Anmärkning: Försäkringen omfattar dock byggherreansvar enligt allmänna bestämmelser utfärdade av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde. vid grundvattenändring. Försäkringen omfattar dock skada om skadan plötsligt eller oförutsett iinträffar inom 2 år efter utförande av arbete och under förutsättning att försäkrad vidtagit erforderliga undersökningar för att, före arbetenas genomförande, fastställa grundvattennivån under arbetets gång följt nivåns förändringar samt vidtagit nödvändiga åtgärder för att förebygga skada Sprängning Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet för sakskada eller ren förmögenhetsskada genom sprängning, pålning, spontning eller rivning Radon Försäkringen gäller inte för skada som har samband med radon. 3 (5)

4 8. Säkerhet 8.1 Säkerhetsföreskrifter, besiktning För försäkringen gäller följande föreskrifter: Arbetet skall anpassas till förhållandena på arbetsplatsen samt till byggnader, anläggningar och annan egendom i grannskapet. Den försäkrade skall iaktta att av myndighet utfärdade bestämmelser efterlevs och anvisningar, t.ex. Nybyggnadsregler och Arbetaskyddsstyrelsens anvisningar följs. de föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa skada följs. Åsidosätter den försäkrade angivna säkerhetsföreskrifter görs ett avdrag med lägst 20 % av eljest utgående ersättning. Sådant avdrag görs dock inte om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits, den som haft att tillse att föreskriften iakttagits inte kan lastas för att den åsidosatts förhöjd självrisk enligt Allmänna villkoren Ansvar 11.2 andra stycket tillämpas. Gjensidige har rätt att under pågående avtalstid ålägga den försäkrade särskilda säkerhetsföreskrifter. 12. Skadeersättningsregler Gjensidiges ersättningsskyldighet vid skada på egendom som transporteras/lyfts är begränsad till tio basbelopp per skada Gjensidiges ersättningsskyldighet enligt detta särskilda villkor, är vid ren förmögenhetsskada begränsad till totalt 50 basbelopp per försäkringsår Gjensidiges ersättningsskyldighet är vid nyckelförlust begränsad till totalt 50 basbelopp per skadehändelse, maximerat till 100 basbelopp per försäkringsår Räddningskostnad Skydds- och förstärkningsåtgärder Försäkringen gäller inte för kostnader för skydds och förstärkningsåtgärder inte heller för åtgärder som vidtagits under arbetets gång som kan anses nödvändiga med hänsyn till arbetets art och omfattning eller riskerna för omgivningen. 4 (5)

5 13. Definitioner Basbelopp Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor. Byggherre Med byggherre avses den, som för egen räkning utför eller låter utföra entreprenadarbete. 5 (5)

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 2007-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD VERKSAMHET 4 1.1 Försäkringstagaren... 4 1.2 Fastighetsägaransvar... 4 1.3 Annan

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING F02:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7.9 Försäkring för bostadsrättsförening

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILD VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR RÖRELSE N25:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 3 Ansvarsförsäkring 4 3.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring

Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring TRYGG HANSA Produktvillkor - Bostadsrättsförsäkring Version 1 Beteckning P 1 2009-01-01 !""#$%&&'()*+#,-"."/0 1 BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 1.1.1 Egendomsförsäkring...

Läs mer

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Ansvarsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 844d040e-e9ad-44dd-a70b-4b322d348a1e Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 844d040e-e9ad-44dd-a70b-4b322d348a1e Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Företag. Försäkringsinformation

Företag. Försäkringsinformation Företag Försäkringsinformation Företag Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Företag 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din företagsförsäkring. Vid skada är det

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter f8c9c154-20f0-4dbb-bccd-9826212ce6d5 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

CAR-försäkring. Särskilt villkor B 367

CAR-försäkring. Särskilt villkor B 367 CAR-försäkring Särskilt villkor B 367 1 Vem försäkringen gäller för 1.1 Försäkringstagaren 1.2 Annan än försäkringstagaren Försäkringen gäller för objekttypen Arbeten(*) för försäkringstagarens beställare,

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Fastighet. Försäkringsinformation

Fastighet. Försäkringsinformation Fastighet Försäkringsinformation Fastighet Detta är en kortfattad information om de försäkringsvillkor, Fastighet 2008 och Allmänna villkor företag 2008, som gäller för din fastighetsförsäkring. Vid skada

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING SRF 40:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

SKOGSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 103:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

SKOGSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 103:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SKOGSFÖRSÄKRING SRF 103:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Församlingsförsäkring

Församlingsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 F 2000:2 Församlingsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. Detta

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Båtförsäkring för näringsidkare

Båtförsäkring för näringsidkare Båtförsäkring för näringsidkare Allmänt försäkringsvillkor Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner 1. Försäkringsformer Ifs båtförsäkring kan vara en helförsäkring eller enbart en separat

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning 115 97 Stockholm 591d9e8a-cc07-4af4-963a-e914d47a7ebe Gemensamhetsanläggning Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer