De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015"

Transkript

1 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från

2 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog... 3 Skogsförsäkringens skyddsnivåer och ersättningsbelopp Vad ersätter Skogsförsäkringen och hur? Begränsningar Ingen ersättning, varför?... 5 Säkerhetsföreskrifterna förebygger skada Skadebelopp som ersätts... 6 Självrisken inverkar på försäkringens pris... 7 Så här ansöker du om ersättning... 7 Exempel på vad ekonomiskogsförsäkringen ersätter... 8 Dina unika kundförmåner hos If... 9 Denna försäkringshandledning är inte en fullständig redogörelse för If Skogsförsäkring. Läs också försäkringsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem.

3 FAKTA som är bra att känna till EN FÖRSÄKRING ÄR ETT AVTAL Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal, där du själv väljer olika alternativ som bestämmer försäkringsskyddets omfattning och självrisk. Faktorer som inverkar på premien för Skogsförsäkringen är bland annat försäkringstagarens ålder samt försäkrings- och skadehistorien den försäkrade skogens areal och läge samt försäkringsskyddets omfattning och självrisk. De faktorer som inverkar på premien varierar enligt det objekt som försäkras. Det lönar sig alltid att läsa försäkringsbrevet och försäkrings villkoren, eftersom de tillsammans ger en fullständig redogörelse för försäkringens innehåll. FÖRSÄKRINGSBREV Försäkringsbrevet är ett dokument, som du får av försäkringsbolaget efter att du tecknat försäkringen, i början av varje ny försäkringsperiod eller då du gör ändringar i försäkringen. I försäkringsbrevet redogörs för det centrala innehållet i försäkringsavtalet. FÖRSÄKRINGSPERIOD OCH ÄNDRINGAR I AVTALET Försäkringen gäller en avtalad försäkringsperiod i sänder. Om det sker förändringar i försäkringsobjektet, ska du meddela detta till vårt bolag. Under de förutsättningar som nämns i villkoren kan vi göra ändringar i avtalets innehåll eller premierna genom att meddela dig om detta. Ändringarna får däremot inte inverka på det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. För sådana ändringar behövs alltid ditt samtycke. DIN FÖRSÄKRING KAN UPPHÖRA vid en på förhand avtalad tidpunkt när du skriftligen meddelar vårt bolag om detta i de i försäkringsvillkoren och lagar nämnda övriga situationer, där försäkringsbolaget kan avsluta försäkringen på försäkringsbolagets meddelande under pågående försäkringsperiod, om premien inte har betalats i sin helhet. IF SKOGSFÖRSÄKRING som skydd för din skog Ägande av skog är förknippat med, i synnerhet för nya skogsägare, ofta främmande risker. En del av riskerna kan elimineras genom förnuftig planering och skogsvård. Alla risker kan emellertid inte avlägsnas, utan de kvarstår på skogsägarens ansvar, som vid behov kan överföra en del av dem på försäkringsbolaget. Skogsförsäkringen omfattar i sin helhet eller delvis de vanligaste skogsskaderiskerna. Skogsförsäkringen är en försäkring för ekonomiskog och tomtskog. Med ekonomiskog avses skog, vars huvudsakliga ändamål är att producera virke för skogshushållningens behov. Med en ekonomiskogsförsäkring kan man försäkra plantbestånd och trädbestånd i ekonomiskog samt virke som huggits från den försäkrade ekonomiskogen och som ägs av försäkringstagaren. Plantbeståndets dominerande höjd är högst sju meter och trädbeståndets dominerande höjd över sju meter. Skogens areal fastställs enligt arealen för den växtliga skogsmarken. Den växtliga skogsmarkens areal utgör också grunden för skogsvårdsavgiften, varför arealen lätt kan kontrolleras från betalningskvittona. Försäkringen omfattar emellertid hela gårdens skogsbruksmark, till vilken utöver den växtliga skogsmarken också anses höra berg-, myr- och vägmark samt tvinmark och impediment. Med tomtskog avses skog på en tomt omfattande högst 3 hektar på vilken gårdens huvudbyggnad är belägen eller för vilken beviljats bygglov för huvudbyggnad. I Hemförsäkringen anses gårdsområdet endast omfatta vårdat område i dagligt bruk i byggnadernas omedelbara närhet. En tomtskogsförsäkring är därför ett bra skydd för en trädbevuxen tomt. Med en tomtskogsförsäkring kan man försäkra plantbestånd och trädbestånd i tomtskog. Försäkring beviljas inte, om tomten saknar byggnad eller byggnadslov. Med en ekonomiskogsförsäkring kan man försäkra hela den skog som hör till en gård med eget registernummer. Du kan alltså inte försäkra endast en del av gårdens skog. If Skogsförsäkring försäkringshandledning sidan 3

4 Skogsförsäkringens SKYDDSNIVÅER OCH ERSÄTTNINGSBELOPP Skydd i händelse av plötslig och oförutsedd händelse Skydd i händelse av storm- och snöskador Skydd i händelse av brand Skydd i händelse av insektskador Skydd i händelse av skador som orsakats av gnagare Förväntningsvärdesskydd (kan endast fogas till en försäkring för ekonomiskog) OMFATTANDE SKYDD GRUNDSKYDD SKYDDSNIVÅER För ekonomiskog kan du planera skyddsomfattningen enligt objektets verkliga risker. I många fall lönar det sig att välja alternativet med Omfattande skydd. Skyddsalternativet för ekonomiskog inkluderar förväntningsvärdesskydd, som täcker förlust av förväntad avkastning till följd av skada. För tomtskog är skyddsalternativet alltid Omfattande skydd. Omfattande skydd Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador. Typiska ersättningsbara skador är stormskador, snöskador, brandskador samt skador som orsakats av gnagare och insekter. Grundskydd Grundskyddet ersätter inte skador till följd av storm eller snö. Typiska ersättningsbara skador är således skador som orsakats av brand, gnagare och insekter. ERSÄTTNINGSBELOPP I ekonomiskogsförsäkringen kan du välja mellan tre alternativa ersättningsbelopp. I tomtskogsförsäkringen är ersättningsbeloppet alltid fast. Skogsförsäkringen är inte en fullvärdesförsäkring, utan den ersätter det belopp i euro per hektar plantbestånd och per kubikmeter fast mått trädbestånd eller virke som försäkringstagaren har valt då försäkringen tecknades. Det ersättningsbelopp som valts har antecknats i försäkringsbrevet. Ersättningsalternativen finns på sidan 6. FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT på adressen if.fi If Skogsförsäkring försäkringshandledning sidan 4

5 Vad ersätter SKOGSFÖRSÄKRINGEN OCH HUR? If Skogsförsäkring ersätter i enlighet med det skydd som fastställts i försäkringsbrevet plötsliga och samtidigt oförutsedda, direkta skogsskador. Vid skador på plantbestånd är det skadebelopp som ersätts per förstörd hektar som ska beskogas genom kultur lika med det penningbelopp i euro som anges i försäkringsbrevet. Vid skador på trädbestånd och virke utgör ersättningsbeloppet motsvarande belopp i euro per förstörd kubikmeter fast mått. Förväntningsvärdesskyddet ersätter det förväntningsvärde som beräknas utifrån det förstörda trädbeståndets ålder. Tomtskogsförsäkringen ersätter inte skada på virke och till försäkringen kan inte heller anslutas förväntningsvärdesskydd. Ersättningen uträknas genom att från det skadebelopp som ersätts avdra den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet. Från ersättningen görs inte avdrag för ersättningar som utbetalas med stöd av en skogsförsäkring för all framtid. SÅ HÄR SÖKER DU ERSÄTTNING Fyll i skadeanmälan i din If Folder på adressen if.fi eller ring Om du råkar ut för ett skadefall, anmäl skadan till oss genom att fylla i skadeanmälan i din If Folder. Vi tar upp din anmälan till handläggning senast nästa vardag. Du kan också ringa vår ersättningstjänst, tfn (lna/msa). Spara numret i din mobiltelefon, så får du snabbt anvisningar om olyckan är framme. BEGRÄNSNINGAR Ingen ersättning, varför? INGEN ERSÄTTNING, VARFÖR? Enligt försäkringsvillkoren ska ett skadefall vara plötsligt och samtidigt oförutsett för att vara ersättningsbart. Således ersätts inte sådana skador som är att vänta och som sker ofrånkomligen. Det går inte heller att gardera sig mot sådana skador med försäkringar. Om det förekommit brister eller fel vid uppgörandet och ikrafthållandet av försäkringen, vid avvärjning av skada eller ansökan om ersättning, kan ersättningen förvägras eller begränsas. I avtalsvillkoren finns separata bestämmelser om detta. PERSONERS KLANDERVÄRDA FÖRFARANDE Försäkringsbolaget kan vägra att betala ut ersättning eller betala ut endast en del av ersättningen, om försäkringstagaren med sitt eget förfarande väsentligen har bidragit till uppkomsten av skadan genom att t.ex. försumma egendomens skötsel, underhåll, brandsäkerhet eller tillsyn försumma att vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa uppkomsten av en skada. ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGS- SKYDDEN Försäkringen ersätter inte skador som orsakats bl.a. till följd av planeringsfel, försummad skogsvård, köld, is eller andra hjortdjur än rådjur. Mer detaljerade uppgifter om begränsningarna finns i punkt 4 i försäkringsvillkoren. ERSÄTTNINGSBEGRÄNSNINGAR Försäkringen ersätter inte skada på plantbestånd i ekonomiskog, om det förstörda plantbeståndets areal är mindre än en halv hektar per försäkringsfall. If Skogsförsäkring försäkringshandledning sidan 5

6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA förebygger skada Försäkringsvillkoren innehåller säkerhetsföreskrifter, varmed man strävar efter att förhindra uppkomsten av skada eller reducera skadans omfattning. Om säkerhetsföreskrifterna försummas, kan det leda till att ersättning inte betalas ut eller att ersättningen sänks. Brandsäkerhet Öppen eld som gjorts upp i skog ska övervakas, och efter släckningen ska man se till att elden inte blir och pyra på den plats där elden gjorts upp. Avvärjning av insektskador Skogsägaren är skyldig att se till att trädbestånd eller virke som skadats i samband med en brand-, storm- eller snöskada eller annan skada samt virke som lagrats vid normal avverkning transporteras bort från skogen eller virkesupplaget i enlighet med lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog eller i övrigt sörja för att skogsskadeinsekter inte i väsentlig mån kan sprida sig från trädbeståndet eller virket. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i skogen, om myndigheterna offentligt har tillkännagivit anvisningar därom. SKADEBELOPP som ersätts ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 ALTERNATIV 3 EKONOMISKOG Plantbestånd euro/ha Trädbestånd och virke brandskador 35 euro/m 3 övriga skador 21 euro/m 3 Plantbestånd euro/ha Trädbestånd och virke brandskador 25 euro/m 3 övriga skador 16 euro/m 3 Plantbestånd 840 euro/ha Trädbestånd och virke brandskador 15 euro/m 3 övriga skador 12 euro/m 3 FÖRVÄNTNINGSVÄRDE TOMTSKOG I ersättning utbetalas en procentandel av det ersättningsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet i enlighet med tabellen. För fastställandet av ersättningen behövs en värdering som gjorts av en fackman inom skogsbranschen. Av värderingen ska framgå mängden förstört trädbestånd i kubikmeter fast mått i respektive åldersgrupp. Plantbestånd euro/ha Trädbestånd och virke brandskador 40 euro/m 3 övriga skador 30 euro/m 3 TRÄDBESTÅNDETS ÅLDER % % % ERSÄTTNING If Skogsförsäkring försäkringshandledning sidan 6

7 SJÄLVRISKEN inverkar på försäkringens pris Med självrisken kan du inverka på försäkringens pris. Försäkringens självrisk anger det penningbelopp som avdras vid varje enskild skada. I många fall kan det vara ekonomiskt förnuftigt att ta en större självrisk än grundsjälvrisken. Ekonomiskogsförsäkringens självriskalternativ är: 250 euro 450 euro 850 euro euro euro. I tomtskogsförsäkringen är självrisken alltid 150 euro. Så här ansöker du om ERSÄTTNING När en skada inträffat, ska du kontakta vårt försäkringsbolag. Du fyller i skadeanmälan smidigast på webben på adressen if.fi. För skadeanmälan behövs bl.a. följande uppgifter: var och när skadan inträffat vad som orsakat skadan antalet skadade plantor, antalet kubikmeter skadat trädbestånd eller skadat virke. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ERSÄTTNING En förutsättning för utbetalning av ersättning är att försäkringen är i kraft skadan ska ersättas enligt försäkringsvillkoren den drabbade skogen omfattas av försäkringen uppgifterna i försäkringen och skadeanmälan är korrekta. Om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga eller om det förflutit över ett år från det att den som söker ersättning fick kännedom om sin möjlighet till ersättning, kan ersättningen utebli. GÖR SKADEANMÄLAN I DIN IF FOLDER på adressen if.fi If Skogsförsäkring försäkringshandledning sidan 7

8 Exempel på vad EKONOMISKOGSFÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER SKADEEXEMPEL SKYDDSNIVÅ SOM ERSÄTTER SKADAN OMFATTANDE SKYDD GRUNDSKYDD 0,5 ha plantbestånd (1 000 plantor) av tall förstörs i en brand. Stormen fäller 40 kubikmeter trädbestånd på en försäkrad gård. Stormen fäller 10 kubikmeter trädbestånd på en försäkrad gård. (Skador som är mindre än 15 kubikmeter ersätts inte.) Sorkar förstör 2 ha plantbestånd av björk (3 200 plantor). 1 ha plantbestånd av tall förstörs av knäckesjuka. (Skador som orsakats av svampsjukdomar ersätts inte.) Älgar äter 3 ha plantbestånd av björk. (Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av andra hjortdjur än rådjur.) Insekter förstör 15 kubikmeter fast mått trädbestånd. If Skogsförsäkring försäkringshandledning sidan 8

9 Dina unika KUNDFÖRMÅNER HOS IF NYA IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR Ifs kundförmånsprogram har förnyats. Förmånerna ökar med din kundrelation. Du har rätt till förmånerna redan med en hemförsäkring eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil, då du tagit i bruk Ifs pappersfria tjänst. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du 15 % rabatt på dina försäkringar. För medlemmarna i våra samarbetsorganisationer är rabatten 16 %. För skadefria år samlar du hela 40 euro om året på If Självriskkonto, ända upp till 200 euro. Med pengarna på självriskkontot kan du minska självrisken om olyckan är framme. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du en egen servicerådgivare. Servicerådgivaren hjälper dig personligen i dina försäkringsärenden. Du får tillgång till din egen servicerådgivare i din If Folder. Om du uppfyller förutsättningarna för If Förmånsprogram, får du rätt till förmånerna vid ingången av nästa försäkringsperiod. Läs mer om If Förmånsprogram på adressen if.fi/formansprogram. If Förmånsprogram BELÖNAR OCH BETJÄNAR när du har hemförsäkring eller kasko*. 10 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 20 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT när du har hemförsäkring och kasko*. 15 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 30 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT när du har hemförsäkring, kasko* och personförsäkring. 15 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 40 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT EN EGEN SERVICERÅDGIVARE * kasko för person- eller paketbil K-PLUSSA-POÄNG PÅ FÖRSÄKRINGSPREMIERNA Som kund hos If får du K-Plussa-poäng för alla försäkringspremier som privatkund. Registrera ditt K-Plussa-kort hos If snarast möjligt på adressen if.fi/plussapoang. SMIDIG SKADEHANTERING De kunder som haft en skada ger oss 4,5 av 5 i snittbetyg. Vi tycker det berättar om en skadehantering som den borde vara. Mer information IF.FI/ KUNDFORMANER If Skogsförsäkring försäkringshandledning sidan 9

10 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Vi behandlar de personuppgifter som behövs för skötseln av våra kunders försäkringsärenden i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Uppgifterna skaffas från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt och från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Vi kan använda kundregistret även vid marknadsföring till våra kunder samt spela in telefonsamtal för att säkerställa en trygg skötsel av kundens ärenden. Vi överlåter inte uppgifter till utomstående utan kundens samtycke, såvida inte överlåtandet av uppgifterna grundar sig på bestämmelse i lag. BEHANDLING AV SKADEUPPGIFTER För att förebygga försäkringsbrottslighet överlämnas uppgifter om skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem, varifrån försäkringsbolagen i samband med skadehanteringen kan kontrollera skador som anmälts till andra försäkringsbolag. If Skadeförsäkringsbolag Ab, registrerad hemort Helsingfors, PB 4, IF FO-nummer /2014 Ifs kundtjänst if.fi Försäkringstjänst: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) må fr kl Ersättningstjänst och skadeanmälningar: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) If Nödjour i brådskande fall If Skadeförsäkringsbolag Ab:s försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors, tfn och fax

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Kattavaa turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Helposti ja edullisesti autonoston yhteydessä. Hinta alkaen 23 /kk

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 15.11.201 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015 UTOMLANDS MED BIL Innehåll Försäkringarna i ordning........................................ 4 Bilservice utomlands ger skydd... 5 Då du

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 16.5.2015 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer