Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015"

Transkript

1 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

2 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning! Reseförsäkringen ger skydd... 3 Hurudant skydd behöver du på resan? Reseförsäkringens giltighet Vem är försäkrad och förmånstagare?... 8 Resenärskydd i händelse av sjukdom och olycksfall under resa Ersättning för vårdkostnader Allmänna begränsningar som gäller försäkringsskydden Resgodsförsäkring för egendom som tagits med på resan Reseansvarsförsäkring i händelse av skada som orsakats annan i egenskap av privatperson Rättsskyddsförsäkring för resa Anvisningar för hur du ska handla om en skada inträffar Reseförsäkringen träder i kraft Dina unika kundförmåner hos If Denna broschyr är inte en fullständig redogörelse för If Reseförsäkring. Läs också försäkringsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem.

3 Trevlig resa RESEFÖRSÄKRINGEN ÄR VÄL I ORDNING! Semesterresan känns som riktig semester först då du vet att reseförsäkringen är i ordning. Reseförsäkringen är en förmånlig och flexibel försäkring i händelse av skador i nya omgivningar och varierande situationer. Då du har Ifs Reseförsäkring, kan du var som helst i världen snabbt få hjälp, om du blir sjuk eller skadar dig. Reseförsäkringen ersätter ekonomiska förluster också om resan överraskande annulleras eller avbryts eller om resgodset försenas. FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT på adressen if.fi RESEFÖRSÄKRINGEN ger skydd Ändamålet med Reseförsäkringen är att ersätta den försäkrade för skador som uppkommit under en resa i enlighet med det skydd som framgår av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Reseförsäkringen består av personskydd och egendomsobjekt. Reseförsäkringens personskydd är Resenärskydd Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse. Personskydden i If Reseförsäkring ger skydd i händelse av olycksfall och sjukdom under resa. I Reseförsäkringens personskydd ingår alltid Resenärskydd. Beroende på den försäkrades ålder kan Reseförsäkringen också inkludera ovannämnda skydd, som endast gäller i händelse av olycksfall. Mer information om heltäckande försäkringsskydd i händelse av olycksfall finns i den separata försäkringshandledningen om Personförsäkring. Reseförsäkringens egendomsobjekt är resgods reseansvar rättsskydd under resa. Resgodsförsäkringen är en sakförsäkring, som ersätter skador på resgodset till följd av en plötslig och oförutsedd händelse. Dessutom inkluderar försäkringen en reseansvarsförsäkring för skador som orsakas annan och en rättsskyddsförsäkring för resa som täcker rättegångskostnader. Det lönar sig att teckna Reseförsäkringen redan då du betalar förskottsbetalningen för din resa. If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 3

4 Hurudant skydd BEHÖVER DU PÅ RESAN? Reser du ofta utomlands? Är Reseförsäkringens Resenärskydd tillräckligt eller behöver du också olycksfallsskydd på resan? Behöver du också en resgodsförsäkring? Hur stora försäkringsbelopp behöver du? SE ÖVER DET SKYDD DU REDAN HAR RESEFÖRSÄKRING Reseförsäkring kan t.ex. ingå i ett kreditkort eller som medlemsförmån i en försäkring som ett fackförbund eller en fack organisation tagit. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring på arbetsresor frivilliga privata olycksfallsförsäkringar Olycksfallsförsäkringarna gäller överallt i världen. Giltighetstiderna kan emellertid variera i olika försäkringar. De kan omfatta skydd i händelse av vårdkostnader, bestående men, övergående arbetsoförmåga samt dödsfall. Enbart en olycksfallsförsäkring ger däremot inte ett tillräckligt skydd på resan. SJUKKOSTNADSFÖRSÄKRINGAR Sjukkostnadsförsäkringen täcker vårdkostnader till följd av olycksfall och sjukdom. Den är ett tillräckligt skydd då du rör dig i hemlandet och kompletterar de hälsovårdstjänster som garanteras genom den sociala tryggheten i Finland. Då du reser i hemlandet ger en reseförsäkring i regel inte något mervärde jämfört med en sjukkostnadsförsäkring, eftersom den försäkrade inte kan orsakas betydande kostnader för t.ex. sjuktransporter i Finland. LIVFÖRSÄKRING Livförsäkringar jämte tilläggsförsäkringar gäller överallt i världen. HEMFÖRSÄKRING Hemförsäkringarna innefattar i allmänhet resgodsförsäkring. Om du har en Hemförsäkring i If, gäller den också på resor. EU- OCH EES-AVTALENS INVERKAN PÅ FÖRSÄKRINGSSKYDDET EU-länder är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länder är Island, Liechtenstein och Norge. I EU- och EES-länderna samt i Schweiz har du rätt till samma offentliga sjukvård som invånarna i ifrågavarande land. Om du reser till dessa länder, ska du från Folkpensionsanstalten skaffa ett europeiskt sjukvårdskort för eventuell sjukvård. Skyddets nivå varierar från land till land. ÄR EN RESEFÖRSÄKRING NÖDVÄNDIG? Trots eventuella övriga försäkringar samt EU- och EES-avtalen är reseförsäkringens personskydd nödvändiga, eftersom övriga försäkringar kan ha begränsningar i pengar. De ersätter inte heller nödvändigtvis vård inom den privata sektorn. Dessutom ingår annullering av, avbrott i och försening från resa endast i Reseförsäkringens Resenärskydd liksom också ersättningstjänsten utomlands, som ger hjälp i besvärliga situationer. TIDSBESTÄMD ELLER FORTLÖPANDE RESE- FÖRSÄKRING? Det finns två slags reseförsäkringar: tidsbestämda och sådana som är fortlöpande i kraft. En tidsbestämd Reseförsäkring gäller under avtalad tid. En fortlöpande Reseförsäkring gäller ett år åt gången, om den inte sägs upp skriftligen. TRAFIK- OCH BILFÖRSÄKRING Då du hyr en bil utomlands, ta reda på om försäkringsskyddet behöver kompletteras med tilläggsförsäkringar. If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 4

5 RESEFÖRSÄKRINGENS giltighet En fortlöpande Reseförsäkring gäller högst 45 dygn räknat från början av varje enskild resa som börjar i Finland. En tidsbestämd försäkring gäller under den tid som antecknats i försäkringsbrevet. Både den fortlöpande och den tidsbestämda Reseförsäkringen gäller i enlighet med vår definition av resa. Det fortlöpande Resenärskyddet är i kraft på resor utomlands och dessutom på resor i hemlandet i händelse av att resan annulleras eller avbryts eller vid försening från resa. Det fortlöpande Resenärskyddets ersättning för vårdkostnader kan mot tilläggspremie utvidgas att också gälla resa i hemlandet. Det tidsbestämda Resenärskyddet gäller endast på resor utomlands. En fortlöpande Resgodsförsäkring gäller både på resor i hemlandet och utomlands. En tidsbestämd Resgodsförsäkring gäller endast på resor utomlands. Reseförsäkringen gäller på resor både i anslutning till arbetet och på fritiden, såvida inte något annat avtalats. Reseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats av krig, väpnad konflikt eller motsvarande. Resenärskyddet i anslutning till en fortlöpande Reseförsäkring och sådana skydd i händelse av olycksfall som endast gäller på resa upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 90 år. VAD ÄR EN RESA? Med utlandsresa avses en resa som företas utanför Finlands gränser, med undantag av dagliga resor till eller från arbetet. En resa börjar i Finland från hemmet eller arbetsplatsen och slutar när den försäkrade återvänt till Finland hem eller till arbetsplatsen. En sammanhängande resa eller vistelse utomlands anses inte avbrytas på grund av ett besök i hemlandet som varar kortare tid än 14 dygn, om avsikten är att återvända till resmålet. Vid långa resor utomlands (över 45 dygn), ska den försäkrade utöver en fortlöpande Reseförsäkring också teckna en tidsbestämd Reseförsäkring för den tid som överstiger 45 dygn. Med resa i hemlandet avses en resa som företas utanför den normala, dagliga livsmiljön och som omfattar turresan till resmålet, vistelse på orten samt returresan. Med daglig livsmiljö avses den försäkrades eller dennes makes eller makas hem-, arbets- eller studieort eller den ort där den försäkrade eller dennes make eller maka har sitt fritidshus samt resor mellan dessa. I försäkringsvillkoren redogörs mer ingående för definitionen av resa i hemlandet. Notera att det fortlöpande Resenärskyddets esrättning för vårdkostnader inte gäller på resa i hemlandet utan tilläggs- premie. Om ersättningen för vårdkostnader utvidgas att också gälla resor i hemlandet, ska resan i hemlandet avvikande från försäkringsvillkoren vara en resa på fritiden som omfattar övernattning och sträcker sig över 150 kilometer från den normala dagliga livsmiljön. EXEMPEL PÅ RESOR I HEMLANDET I ENLIGHET MED ERSÄTTNINGEN FÖR VÅRDKOSTNADER: Resor i hemlandet som berättigar till ersättning för vårdkostnader är t.ex. en veckas höstresa från Åbo till Ylläs, en slalomresa över veckoslutet från Helsingfors till Himos och en resa där en familj från Tammerfors hälsar på hos en bekant familj i Villmanstrand och stannar över natten. Som resor som berättigar till ersättning betraktas däremot t.ex. inte en dags shoppingresa från Esbo till Tuuri, en två dagars arbetsresa från Jyväskylä till Vasa eller det att en Helsingforsbo tillbringar veckoslutet hos en kompis i Lahtis. GILTIGHET VID IDROTTSUTÖVNING I Resenärskyddet ingår en idrottsbegränsning i enlighet med villkoren. De övriga försäkringsskydden är i kraft också vid utövande av idrott. Begränsningen gäller 18 år fyllda personer. För försäkrade under 18 år är försäkringen i kraft vid utövande av idrott. TÄVLINGSIDROTT Försäkringen är inte kraft, om skadan har inträffat då den försäkrade deltagit i tävling, match eller träningar inför dessa som ordnats av ett idrottsförbund eller en -förening eller då den försäkrade tränar enligt ett träningsprogram. Det är exempelvis alltid fråga om tävlingsidrott, om den gren som den försäkrade utövar är förenad med krav på försäkringsskydd. De kunder som omfattas av If Förmånsprogram, dvs. Förmånskunder får mot tilläggspremie försäkringsskydd för tävlingsidrott inom de flesta grenar. EXEMPEL: 35-åriga Niko deltar utomlands i ett maratonlopp. För att få ersättning i händelse av ett olycksfall under maratonloppet, ska han avtala om att idrottsbegränsningen utelämnas från försäkringen och betala tilläggspremie. Tilläggspremie krävs emellertid inte, om han deltar i loppet som motionsidrottare (förutsätter olika serier för tävlande och motionärer). RISKBENÄGNA FRITIDSINTRESSEN Försäkringen är inte i kraft då den försäkrade utövar eller provar på följande grenar: klättringsgrenar, såsom bergs-, vägg-, klipp- eller isklättring glaciärvandring kamp- eller självförsvarssporter motorsport sport- eller apparatdykning flygrelaterade sportgrenar, såsom fallskärmshopp, hängflyg, skärmflyg, flygning med varmluftsballong, bungyhopp samt flyg med ultralätta eller amatörbyggda plan kraftsporter, såsom tyngdlyftning, styrkelyft eller strongman. If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 5

6 Förmånskunder får mot tilläggspremie försäkringsskydd för dessa grenar. EXEMPEL: 19-åriga Mikael deltar i en dykarkurs på sin utlandsresa. För att få ersättning i händelse av ett olycksfall på kursen, ska han avtala om att idrottsbegränsningen utelämnas från försäkringen och betala tilläggspremie. IDROTTSGRENAR OCH FRITIDSINTRESSEN FÖR VILKA FÖRSÄKRINGSSKYDD INTE BEVILJAS Försäkringsskyddet är inte i kraft och idrottsbegränsningen kan inte slopas från följande grenar och fritidsintressen: amerikansk och australisk fotboll samt rugby roller derby speedskiing, störtlopp och offpiståkning samt freestyle bodybuilding mixed martial arts vingsegling och draksegling utförsåkning på skridskor. IDROTTSGRENAR ENLIGT ANSVARSKLASS (INNEHÅLLER INTE SÅDANA GRENAR FÖR VILKA FÖRSÄKRINGSSKYDD INTE BEVILJAS) KLASS 1 KLASS 2 KLASS 3 KLASS 4 Badminton Baseball Boboll Bordtennis Bowling Bågskytte Cricket Curling Cykelsport Danssport Frisbee Golf Gång Hastighetsåkning på skridsko Karelsk kägel Löpning Modern 5-kamp Orientering Paddling Rodd Segling Simsport, inkl. simhopp Skidorientering Skidskytte Skidsport Softball Sportskytte Surfing Tennis Travsport Triathlon Undervattenspolo Vattenpolo Vindsurfing Aerobics, inkl. cheerleading Armbrytning Backhoppning Bobsleighåkning Ekipagesport Fitness Flaggboll Friidrott Fäktning Gymnastik Konståkning Ringette Rullskridskoåkning Sparkcykling Speedball Squash Vattenskidåkning Aikido Bandy Boxning Brottning Capoera Flygsport, inkl. fallskärmshopp, ultralätt flyg, segelflyg, skärmflyg,hängflyg Fotboll Futsal Handboll Hastighetsåkning Hockey, inkl. hockey, innehockey, landhockey Innebandy Ishockey Judo Jujutsu Kamp- och självförsvarssport Karate Kendo Kickboxning Klättringssport Korgboll Lacrosse Ridning Rinkbandy Rullhockey Sport- och apparatdykning Taido Teakwondo Terrängcykling, inkl. downhill-cykling Thaiboxning Volleyboll Glaciärvandring Kraftsport Motorsport, inkl. bilsport, motorcykelsport och motorbåtssport Slalom Snowboard-åkning Styrkelyft Tyngdlyftning Utförsåkning If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 6

7 SLOPANDE AV IDROTTSBEGRÄNSNINGEN Idrottsbegränsningen gällande de ersättningar som betalas ut från Resenärskyddet kan slopas mot tilläggspremie från de flesta idrottsgrenar och riskbenägna fritidsintressen, förutsatt att den försäkrade är If Förmånskund. Försäkringspremiens storlek beror på hur riskbenägen idrottsgrenen är. Idrottsgrenarna har indelats i fyra klasser enligt sin riskbenägenhet. Varje klass täcker i respektive klass och lägre klasser angivna idrottsgrenar, med undantag av de grenar från vilka idrottsbegränsningen inte kan slopas. BEVILJANDE AV RESEFÖRSÄKRING Reseförsäkringen beviljas endast personer som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland och som enligt lagen om hemkommun har sin stadigvarande hemort i Finland och också stadigvarande bor i Finland. Som stadigvarande bosatt i Finland anses inte en försäkrad som vistas utomlands över sex månader per kalenderår. Reseförsäkringen beviljas endast för resor utomlands. Personskydden i en fortlöpande Reseförsäkring kan beviljas personer under 80 år för utlandsresor som varar högst 45 dygn. För personer som fyllt 75 år förutsätts emellertid If Förmånskundrelation. Om sökanden är en pensionär under 80 år, beviljas personskydden med hälsoutredning. Egendomsobjekten i en fortlöpande Reseförsäkring kan beviljas oberoende av den försäkrades ålder. Tidsbestämd Reseförsäkring kan beviljas oavsett ålder. För personer över 79 år kan försäkringen endast inkludera Resenärskydd. Personskydden i en tidsbestämd Reseförsäkring kan beviljas utan hälsoutredning för resor utomlands som varar högst 45 dygn. För utlandsresor som varar mer än 45 dygn beviljas personskydden endast med hälsoutredning. Beviljande av skydden förutsätter dessutom förmånskundrelation. Den försäkrades hälsotillstånd eller andra orsaker i anslutning till riskbedömningen kan ibland leda till att det försäkringsskydd som sökts inte kan beviljas överhuvudtaget eller att det beviljas med begränsande villkor. Detta innebär att de sjukdomar och skador för vilka ersättning inte betalas ut antecknas separat i försäkringsbrevet. Om Resenärskyddet har beviljats med begränsande villkor, finns det skäl att observera att försäkringsskyddet inte alls ersätter kostnader som orsakats av att ifrågavarande sjukdom plötsligt och oförutsett förvärrats och inte heller kostnader för annullering av eller avbrott i resa på grund av ovannämnda orsak. Enligt försäkringsvillkoren avses med ersättningsgilla sjukdomar under resa sådana sjukdomar som krävt läkarvård och som börjat eller visat de första symptomen först under resan. De vanligaste ersättningsgilla sjukdomarna under resa är t.ex. diarré, luftvägsinfektioner, smittsamma sjukdomar, soleksem och olika slag av matförgiftning. HUR PREMIEN FASTSTÄLLS Premien för Resenärskyddet fastställs utifrån den försäkrades ålder och huruvida försäkringsskyddet är i kraft i samband med idrott eller inte. Försäkrings- och skadehistorien kan också inverka på premien. I det tidsbestämda Resenärskyddet beror premien också på det huvudsakliga resmålet och resans längd i resdagar. I det tidsbestämda Resenärskyddet beaktas resmålet som en prissättningsfaktor, eftersom kostnaderna för vård av sjukdomar och olycksfall varierar mycket beroende på vilket land resan riktar sig till. Eventuell ambulanstransport per flyg kostar också desto mer, ju längre väg patienten transporteras. I de övriga personskydden i Reseförsäkringen inverkar bl.a. den försäkrades ålder och försäkringsbeloppet på premien. Försäkrings- och skadehistorien kan också inverka på premien. Premien för resgods fastställs utifrån försäkringsbeloppet, självrisken och försäkringstiden. Försäkrings- och skadehistorien kan också inverka på premien. If Förmånskunder får på det fortlöpande Resenärskyddet och på den fortlöpande Resgodsförsäkringen rabatt enligt nivån i If Förmånsprogram. Läs mer på sidan 16. GÖR SKADEANMÄLAN I DIN IF FOLDER på adressen if.fi If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 7

8 Vem är FÖRSÄKRAD OCH FÖRMÅNSTAGARE? Försäkrade är de personer som nämns i försäkringsbrevet. Barn under 20 år som reser med sina föräldrar omfattas av föräldrarnas Resenärskydd. Om barnet reser utan sina föräldrar behöver det en egen försäkring. Resgodsförsäkringen omfattar i samma hushåll stadigvarande bosatta personers resgods som tagits med på resan. Dödsfallsersättningen betalas ut till den försäkrades anhöriga, om försäkringstagaren inte på förhand skriftligen har uppgett någon annan förmånstagare. Övriga ersättningar betalas ut till den försäkrade. RESENÄRSKYDD I HÄNDELSE AV sjukdom och olycksfall under resa SJUKDOM UNDER RESA Med sjukdom under resa avses en sådan sjukdom som visat tydliga symptom först under resan eller som enligt allmän medicinsk erfarenhet i övrigt måste anses ha börjat under nämnda tid. För att en sjukdom under resa ska vara ersättningsbar förutsätts det att vården har getts under resan eller inom 14 dygn från resans slut. Om en sjukdom som visat symptom före en resa oförutsett förvärras under resan, ersätts endast vård med karaktär av första hjälpen som getts på resmålet under högst en (1) vecka från det vården inleddes. EXEMPEL: Den försäkrade har kranskärlssjukdom som hålls under kontroll med medicinering. Under en semesterresa i Spanien drabbas den försäkrade av hjärtsymptom och uppsöker vård på ett lokalt sjukhus. Den försäkrade vårdas på sjuk huset i fem dagar och kan inte återvända till hemlandet med sitt eget flyg. Försäkringen ersätter vård med karaktär av första hjälpen som ges under resan, i detta fall hela vårdperioden på sjukhuset. Däremot ersätter försäkringen inte kostnaderna för den försäkrades hemresa. En sjukdom anses inte ha förvärrats oväntat, om det är frågan om en sjukdom för vilken undersökningarna eller vårdåtgärderna inte har slutförts vid resans början eller för vilken en begränsning har antecknats i försäkringsbrevet. OLYCKSFALL UNDER RESA Med olycksfall avses en plötslig och oför utsedd händelse, som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan till följd av inverkan en yttre faktor. Den plötsliga händelse som orsakat olycksfallet ska bero på en yttre faktor, t.ex. halkning eller fall i samma plan eller från ett högre plan. Typiska skador till följd av olycksfall är benbrott, sträckningar och sår. Med olycksfall avses således inte ömhet som uppkommit enbart genom ansträngning eller rörelse (t.ex. sträckning i samband med att man lyft en tung börda) eller en endogen skada som uppstått av inre orsaker till följd av belastning. MED OLYCKSFALL AVSES BL.A. INTE skada eller dödsfall till följd av den försäkrades sjukdom, lyte eller kroppsskada sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration i hållnings- eller rörelseorganen, även om de skulle ha varit symptomfria före olycksfallet smittsam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing psykiska följder som orsakats av ett olycksfall. ANNULLERING AV RESA Med annullering av resa avses att avresan från Finland förhindras helt och hållet. Annulleringen ska orsakas av de tvingande skäl som anges i försäkringsvillkoren. Kostnader till följd av annullering av en resa ersätts bl.a. då de grundar sig på läkarordination och beror på att den försäkrade eller hans nära anhöriga råkat ut för ett allvarligt olycksfall, plötsligt allvarligt insjuknat eller avlidit. If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 8

9 Försäkringen ersätter inte kostnader till följd av annullering av resa, om försäkringen har tecknats och betalats senare än tre (3) dygn före resans början eller om skälet till annulleringen har framkommit innan försäkringen tecknades eller resan bokades. Resan ska utan dröjsmål annulleras till researrangören eller annan serviceproducent. I ersättning utbetalas de kostnader som betalats på förhand och för vilka den försäkrade enligt researrangörens villkor är ansvarig enligt följande: vid annullering av en paketresa i enlighet med lagen om paketresor ersätts expe ditionsavgifterna i enlighet med de all männa villkoren för paketresor vid annullering av en resa enligt de speciella villkoren i de allmänna villkoren för paketresor ersätts skäliga kostnader upp till högst 500 euro och av den överstigande delen högst 25 %. EXEMPEL PÅ ERSÄTTNING AV EN RESA ENLIGT DE SPECIELLA VILLKOREN: Priset för resan enligt de speciella villkoren är euro, varav researrangören återbetalar 200 euro vid annullering av resan. I ersättning söks euro. Försäkringsersättningen utgör 500 euro + 25 %/ (1 500 euro 500 euro) = 750 euro. Om det inte är frågan om en resa som underlyder lagen om paketresor, ersätts av de kostnader som hänför sig till resan och som betalats innan resan började den andel som researrangören enligt resevillkoren inte är skyldig att gottgöra den försäkrade. Kostnaderna ersätts upp till högst euro per resa och försäkrad. AVBROTT I RESA Avbrott i resa innebär att en redan påbörjad resa ändras på grund av att den försäkrade blir intagen på sjukhus eller tvingas återvända till sin hemort i Finland avvikande från vad som ursprungligen planerats. Avbrottet ska orsakas av sådana tvingande skäl som anges i försäkringsvillkoren. Kostnader till följd av avbrott i resa ersätts bl.a. då de grundar sig på läkarordination och beror på att den försäkrade eller hans nära anhöriga råkat ut för ett allvarligt olycksfall, plötsligt allvarligt insjuknat eller avlidit. Om resan avbryts utbetalas ersättning bl.a. för nödvändiga, extra rese- och inkvarteringskostnader under resan, dock inte kostnader för hemtransport av trafikmedel eller matkostnader; extra kostnader är endast sådana kostnader som orsakas utöver vad resan enligt den ursprungliga planen skulle ha kostat förlorade resdagar på grund av vård på sjukhus och för tidig hemresa till den försäkrade som insjuknat. I ersättning utbetalas högst 80 euro/dygn i 45 dygn, dock högst det pris som betalats för resan; detta pris sänks med eventuell kompensation som researrangören eller någon annan serviceproducent har betalat tjänster och utflykter som den försäkrade betalat i Finland på förhand och som blivit oanvända under resan; ersättningen utgör högst euro per resa som börjat från Finland. FÖRSENING FRÅN RESA Vid försening från resa ersätts extra, skäliga och nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader, om den försäkrade inte hinner till den plats där en resa som bokats på förhand börjar eller om den försäkrade försenar sig från ett anslutningsflyg på grund av att ett allmänt fortskaffningsmedel försenas eller förhindras att ta sig fram på grund av väderleksförhinder, tekniskt fel, trafikolycka, brottslig handling eller myndighetsbestämmelse eller ett privat fortskaffningsmedel som transporterar den försäkrade till den plats där tur- eller returresan börjar råkar i en trafikolycka. I extra kostnader betalas högst priset för den ursprungliga resan. ERSÄTTNING FÖR EVAKUERINGSKOSTNADER Vi ersätter kostnader för evakuering som vi godkänt på förhand från resmålet utomlands till närmaste trygga plats eller till Finland. Ersättning av evakueringskostnaderna förutsätter att Finlands utrikesministerium rekommenderar att man avlägsnar sig från området på grund av naturkatastrof, epidemi, plötslig väpnad konflikt eller terrorism. Maximiersättningen är euro per försäkrad. Ersättning utbetalas inte, om resan har företagits till ett område dit Finlands utrikesministerium har avrått från att resa innan resan började den försäkrade har rätt till ersättning med stöd av lag eller researrangörens avtalsvillkor. SÄKERHETS- PRODUKTER FÖR RESAN if.fi/ turvakauppa If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 9

10 ERSÄTTNING för vårdkostnader RESENÄRSKYDDETS ERSÄTTNINGSTID vårdkostnader för sjukdom för 90 dagar från det att läkare uppsökts vårdkostnader för olycksfall för högst tre (3) år från det att olycksfallet inträffat. Försäkringsbolaget har rätt att hänvisa den försäkrade för undersökning eller vård till en serviceproducent som försäkringsbolaget valt. Ersättning för bestående men och dödsfallsersättning som inkluderas i försäkringen separat ger skydd endast i händelse av olycksfall. SOM VÅRDKOSTNADER ERSÄTTS BL.A. kostnader för inom medicinen allmänt vedertagen nödvändig undersökning och vård i anslutning till sjukdom eller skada vilken getts eller ordinerats av läkare inklusive skäliga och nödvändiga sjuktransport- och resekostnader; för kostnader för användning av privatbil ersätts högst 0,25 euro/km vid vård av sjukdom eller skada kostnader för av läkare ordinerade läkemedel vårdkostnader med karaktär av första hjälpen som orsakats av graviditet före den 29:e graviditetsveckan under högst en (1) vecka, men inte övriga kostnader då den försäkrade avlidit (oberoende av dödsorsak) skäliga kostnader för hemtransport eller motsvarande kostnader för begravning på resmålet utomlands. FÖR DESSA BEHÖVS FÖRSÄKRINGSBOLAGETS GODKÄNNANDE PÅ FÖRHAND sjuktransport till Finland och nödvändig ledsagare en nära anhörigs resa till den försäkrade, om den försäkrades tillstånd är livs hotande kosmetiska eller plastikkirurgiska vårdåtgärder eller operationer. Allmänna begränsningar som gäller FÖRSÄKRINGSSKYDDEN Ändamålet med Reseförsäkringens personskydd är att ersätta sjukdomar och olycksfall under resa. Skadan ska ha uppkommit plötsligt och oförutsett. Därför ersätts inte sjukdomar som börjat eller skadefall som inträffat före resan. Skador som uppstått till följd av bruk av alkohol eller andra droger eller missbruk av läkemedel ersätts inte heller. Ersättningen kan också förvägras eller nedsättas, om uppsåtlighet eller grov oaktsamhet har bidragit till uppkomsten av skadan. BEGRÄNSNINGAR I FRÅGA OM VÅRD- KOSTNADER Bl.a. följande kostnader har uteslutits från försäkringsskyddet: kostnader för fysikalisk och därmed jämförbar vård; sådan vård ersätts endast efter operations- eller gipsbehandling till följd av olycksfall och då ersätts högst en vårdperiod på sammanlagt högst 15 behandlingsgånger rehabilitering och terapi kostnader för vård av tandsjukdom, tänder eller tuggapparat; kostnader för nödvändig tandvård med karaktär av första hjälpen för att avlägsna plötslig tandvärk ersätts emellertid upp till högst 200 euro, förutsatt att värken har börjat och vården getts på resmålet kostnader för kosmetiska eller plastik kirurgiska behandlingar, åtgärder och operationer förutom i undantagsfall behandling eller operation av fetma samt komplikationer till följd därav förlorad arbetsinkomst, dagvårds- och hemmavårdskostnader o.d. indirekta kostnader. If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 10

11 RESGODSFÖRSÄKRING FÖR EGENDOM som tagits med på resan Försäkrade i Resgodsförsäkringen är försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i hans hushåll. Resgodsförsäkringen omfattar egendom som tagits med på resan, såsom kläder, kameror, kosmetika, skidor, smycken osv. I försäkringsvillkoren fastställs maximiersättningen för enskilda föremål och egendomsgrupper. Dessa är bland annat enskilt föremål eller samling euro cykel euro vid stöldskador och skadegörelse i bil, husbil, husvagn eller båt euro hyrd eller lånad egendom, såsom föremål avsedda för dagligt bruk i hemmet pengar och värdepapper 100 euro. Objekt för försäkringen är bl.a. inte djur, motorfordon jämte delar och utrustning, vattenskotrar, hängglidare och egendom som ansluter sig till förvärvsverksamhet. MAXIMIERSÄTTNING OCH SJÄLVRISK Du kan själv välja maximiersättningen i Resgodsförsäkringen enligt den egendom som du tagit med på resan. Självrisken är minst 50 euro. RESGODSFÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER Försäkringen ersätter direkta sakskador på resgodset som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse högst upp till maximiersättningen, från vilket självrisken avdragits. Ersättningsgrunden är vid sakskador den förlust som direkt orsakats av skadan, och således ersätts begagnad egendom inte alltid till priset av ett nytt föremål. En sakskada ersätts i första hand genom att betala reparationskostnaderna. Skadan kan också ersättas genom att motsvarande föremål som är avsett för samma användningsändamål skaffas i det skadades ställe. Ersättningen för ett föremål som gått förlorat eller som skadats så att det inte längre kan repareras uträknas med tillämpning av åldersavdrag i procent för de egendomsgrupper som anges i villkoren. Ersättningen för övriga föremål uträknas antingen enligt nyanskaffningspriset (högst 5 år gamla föremål) eller dagspriset (över 5 år gamla föremål). Vid ersättning enligt dagspriset sjunker föremålets pris bl.a. genom egendomens ålder, användning osv. Ersättningen för smycken och klockor är 60 % av det gängse priset, såvida inte den försäkrade skaffar nya motsvarande inom sex månader. Utöver direkta sakskador ersätter Resgodsförsäkringen kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, om resgods som på vederbörligt sätt har inlämnats för transport försenas med minst 12 timmar efter det att den försäkrade har anlänt till resmålet. I ersättning betalas högst 60 euro per person för varje påbörjat dygn, dock högst 260 euro per resenär. Kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar ersätts emellertid inte, om det är fråga om returresan. RESGODSFÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE Skada som orsakas t.ex. av att föremål tappats bort eller glömts kvar av sedvanlig användning, skråmor, slitage eller bristfällig packning av normala väderleksförhållanden och sedvanliga naturfenomen av att idrottsredskap eller -utrustning gått sönder eller kommit bort då de används för sitt ändamål. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säkerhetsföreskrifterna innehåller de vanligaste säkerhetsåtgärderna, genom vilka man kan förhindra uppkomsten av en skada eller begränsa skadans omfattning. Säkerhetsföreskrifter är exempelvis: Egendom som förvaras utomhus eller som tagits med på resan ska hållas under tillräcklig uppsikt för att förhindra stöld. Värdefull eller stöldbegärlig egendom får inte lämnas ens i låst bil, båt, husvagn eller tält utan översikt. Smycken och andra värdefulla eller stöldbegärliga föremål får inte lämnas på hotellrummet, i hytten eller andra motsvarande utrymmen, såvida de inte förvaras där i ett separat låst utrymme. Egendom som transporteras ska packas på ett för ifrågavarande vara lämpligt sätt så att den tål sedvanliga påfrestningar av väderlek och transport. Föremål som lätt kan gå sönder samt smycken och värdefulla föremål ska transporteras som handbagage i allmänna fortskaffningsmedel. Vätskor samt ämnen som smutsar ned eller fräter ska transporteras separat eller packas på ett skyddande sätt så att de inte kan skada annat resgods. Om säkerhetsföreskrifterna inte iakttas, kan det medföra att ersättningen nedsätts eller förvägras. If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 11

12 RESEANSVARSFÖRSÄKRING I HÄNDELSE AV skada som orsakats annan i egenskap av privatperson Försäkrade i Reseansvarsförsäkringen är försäkringstagaren och de personer som stadigvarande bor i hans hushåll. Med stöd av Reseansvarsförsäkringen ersätts person- eller sakskada, som försäkringstagaren eller hans familjemedlem i egenskap av privatperson orsakat annan på en resa, och för vilken den försäkrade enligt gällande rätt är ansvarig. Maximiersättningen är euro och minimisjälvrisken 50 euro. Ur Reseansvarsförsäkringen utbetalas inte ersättning, om det t.ex. är frågan om skada som familjemedlemmar orsakat varandra orsakats egendom som lånats eller hyrts av en privatperson orsakats i trafik eller vid användning av registrerad båt orsakats i samband med slagsmål orsakats i samband med spel eller motsvarande aktivitet. Försäkra dig genast om att skadan är ersättningsgill. Avtal som du ingått med den skadelidande är inte bindande för vårt bolag. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING för resa RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER nödvändiga och skäliga rättegångskostnader i tviste- och brottmål som orsakas försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i hans hushåll. Försäkringen är i kraft överallt i världen och gäller den försäkrade i ärenden som ansluter sig till privatlivet, förutsatt att de inträffat under en resa och ansluter sig till själva resan eller resandet. Rättsskyddet i en fortlöpande Reseförsäkring är i kraft på resa som varar oavbrutet i högst 45 dygn. För resor som varar en längre tid än så ska du teckna en tidsbestämd försäkring, som gäller avtalad tid, dock högst ett år. BEGRÄNSNINGAR Försäkringen ersätter bl.a. inte sådana tviste- eller brottmål som ansluter sig till annat än resande. Ärenden som har ringa betydelse för dig eller som ansluter sig till förvärvsverksamhet ersätts inte heller, även om de inträffat under en resa. Om du under resan gjort dig skyldig till ett uppsåtligt brott eller grov oaktsamhet, ersätts inte heller de rättegångskostnader som föranleds därav. Försäkringen ersätter endast dina kostnader för anlitande av jurist. Däremot ersätts inte motpartens rättegångskostnader som du dömts eller kommit överens om att betala till motparten. Ersättningens övre gräns är euro per skadefall och självriskandelen är 20 % av kostnaderna, dock minst 170 euro. If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 12

13 ANVISNINGAR FÖR HUR DU SKA HANDLA om en skada inträffar ERSÄTTNINGSTJÄNST UTOMLANDS I Resenärskyddet i den Reseförsäkring som vi beviljar ingår ersättningstjänst utomlands. Ersättningstjänsten omfattar rådgivning i skadefall, betalningsförbindelser till vårdinrättningar samt hjälp att ordna hemtransport. Våra avtalssjukhus och -läkare fakturerar vårt bolag direkt, då du uppvisar ditt reseförsäkringskort eller -intyg. Information om våra avtalspartner finns på vår webbplats if.fi. Anlitande av ersättningstjänsten förutsätter att Reseförsäkringen är i kraft och att det är frågan om ett skadefall som försäkringen ersätter. Finlands beskickningar hjälper också i nödsituationer. Dödsfall ska alltid anmälas till beskickningen. Närmare information om beskickningarnas tjänster får du på utrikesministeriets webbsidor (www.formin.fi). OM DU BLIR SJUK ELLER SKADAR DIG Uppsök sjukhus eller läkarvård. Om du är i USA, Kanada eller Sydamerika, ska du alltid kontakta vår avtalspart GMMI Global, ifall du behöver en betalningsförbindelse. I USA kan du söka vård för mindre resebesvär utan tidsbokning också vid de Take Care-kliniker som i allmänhet finns i samband med apoteken och som erbjuder vård av sjukskötare. Om du råkar ut för en trafikolycka, kontakta vårt bolag. Visa upp ditt reseförsäkringskort eller -intyg. Våra avtalssjukhus och -läkare fakturerar vårt bolag direkt. Du hittar deras kontaktuppgifter på Internet på adressen if.fi. Också andra än våra avtalspartner kan fakturera oss direkt på basis av reseförsäkringskortet eller -intyget. I övriga fall betalar du kostnaderna själv med kreditkort eller kontanter. Om kreditkort inte godkänns eller om du inte har tillräckligt med kontanter, kontakta oss eller be vårdinrättningen sända begäran om betalningsförbindelse till vårt bolag. Förvara originalkvittona och sänd ansökan om ersättning först till Folkpensionsanstalten. Ta kopior av de kvitton som du sänt till FPA för den ersättningsansökan som du gör till oss. Efter att du fått FPA:s beslut, ska du skicka ersättningsansökan till oss. För att få vård i USA, Kanada eller Sydamerika är det ofta nödvändigt att kontakta GMMI Global. Globals telefonjour betjänar på engelska. I nödfall finns också hjälp att få på svenska och finska. Om du inte talar engelska, nämn If Finland. Om du redan tagits in på sjukhus i USA, ge kontaktuppgifterna till Global och nämn att den hör till nätet av PHCS-sjukvårdstjänster. I USA kan du också söka vård vid Take Care-klinikerna. Take Care-klinikerna erbjuder vård av sjukskötare och de lämpar sig när du behöver enkel och snabb vård för mindre besvär, eftersom du inte behöver boka tid. Då du besöker en Take Careklinik, ta med ditt försäkringskort och uppge på kliniken GMMI som ditt försäkringsbolag. KONTAKTUPPGIFTER PERSONERSÄTTNINGAR, MÅ FR KL Tfn Fax KVÄLLAR OCH VECKOSLUT IF NÖDJOUR Tfn GLOBAL MEDICAL MANAGEMENT INC. Jour 24 h/dygn Tfn (avgiftsfri) Tfn (vid samtal utanför USA) Fax SKADA PÅ RESGODS Om du råkar ut för ett brott, gör polisanmälan och be att få en kopia av anmälan. Anmäl resgods som försvunnit under transporten till transportbolaget; förvara köpkvitton, om du blir tvungen att skaffa nödvändighetsartiklar. Ansök om ersättning efter att du återvänt hem från resan. Du kan också få hjälp på Finlands beskickningar. Vi behöver följande bilagor till ersättningsansökan: SJUKDOM ELLER OLYCKSFALL Folkpensionsanstaltens verifikat jämte kopior av kvittona eller kvitton i original på de vårdkostnader för vilka FPA inte betalat ut ersättning läkarutlåtande ANNULLERING AV RESA intyg över orsaken till annulleringen (t.ex. läkarutlåtande) ämbetsbevis, varav familjeförhållandena framgår, om resan annullerats på grund av att en nära anhörig insjuknat eller råkat ut för ett olycksfall oanvända biljetter och kvitto på att resan betalats researrangörens utredning över den andel som gottgörs If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 13

14 AVBROTT I RESA biljetter och kvitton på att den ursprungliga resan betalats de nya biljetterna och kvitto på att de betalats kvitto på betalda extra inkvarteringskostnader intyg över orsaken till att resan avbrutits researrangörens utredning över den andel som gottgörs ämbetsbevis, varav familjeförhållandena framgår, om resan avbrutits på grund av att en nära anhörig insjuknat eller råkat ut för ett olycksfall intyg över fortsatt anställningsförhållande eller fortsatta studier, om återresan till resmålet är nödvändig på grund av dessa DÖDSFALL dödsattest, varav dödsorsaken framgår ämbetsbevis, om de anhöriga står som förmånstagare eventuellt polisundersökningsprotokoll RESGODS intyg av reseledare eller annan motsvarande polisanmälan transportbolagets intyg (t.ex. PIR-rapport) inköpskvitto, garantibevis, reparationsräkning eller motsvarande utredning över skadebeloppet RESEANSVAR OCH RÄTTSSKYDD eventuella vittnens namn och adress eventuellt polisundersökningsprotokoll framlagt ersättningsanspråk reparationsräkning eller kvitto på skadebeloppet Du är skyldig att tillställa också annan utredning, som skäligen kan krävas och som är nödvändig för konstaterande av ersättningsansvaret. SÅ HÄR ANSÖKER DU OM ERSÄTTNING FRÅN RESEFÖRSÄKRINGEN Fyll i skadeanmälan i din If Folder på adressen if.fi eller ring Om olyckan var framme på resan ska du anmäla skadan till oss. Du kan fylla i ersättningsansökan i din If Folder eller ringa vår ersättningstjänst (från utlandet ). RESEFÖRSÄKRINGEN träder i kraft Reseförsäkringen träder i kraft vid den tidpunkt som antecknats i försäkringsbrevet, förutsatt att hela försäkringspremien har betalats såsom avtalats, senast på förfallodagen. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET En fortlöpande Reseförsäkring är i kraft ett år åt gången efter den första försäkringsperioden, såvida inte försäkringstagaren eller försäkringsbolaget säger upp avtalet. En tidsbestämd Reseförsäkring gäller för den tid som antecknats i försäkringsbrevet. BETALNING AV PREMIEN Den första försäkringspremien ska betalas senast när försäkringen träder i kraft. Med tanke på annulleringsskyddet lönar det sig att betala försäkringen i samband med att du betalar resan och senast tre dagar före resans början. Premierna för senare försäkringsperioder i en fortlöpande Reseförsäkring ska betalas senast på förfallodagen. I If Avtalet uppbärs försäkringspremierna i samband med övriga premier i anslutning till avtalet. DRÖJSMÅL MED PREMIEBETALNINGEN Om premien för försäkringsperioden för en fortlöpande Reseförsäkring inte har betalats på förfallodagen, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra inom 14 dagar från det att meddelande om uppsägning har sänts. Om försäkringstagaren betalar hela försäkringspremien innan uppsägningstiden löper ut, fortsätter försäkringen att gälla. Reseförsäkringens premie är inte utsökningsgill utan domstolsbeslut. FÖRSÄKRINGSTAGARENS RÄTT ATT SÄGA UPP FÖRSÄKRINGEN Försäkringstagaren har rätt att när som helst skriftligen säga upp försäkringen att upphöra under försäkringsperioden. Rätt till uppsägning föreligger emellertid inte, om giltighetstiden för en tidsbestämd försäkring är kortare än 30 dagar. If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 14

15 Om Reseförsäkringen sägs upp, uppbärs premien för försäkringens giltighetstid. Om en fortlöpande Reseförsäkring emellertid sägs upp att upphöra under den första försäkringsperioden, uppbärs dessutom en omkostnad på 30 euro, dock högst försäkringens årspremie. Den övriga delen av den försäkringspremie som försäkringstagaren betalat krediteras If Avtals-kontot eller återbetalas. Försäkringspremien återbetalas inte separat, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 8 euro. FÖRSÄKRINGSBOLAGETS RÄTT ATT SÄGA UPP FÖRSÄKRINGEN Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en fortlöpande Reseförsäkring att upphöra vid försäkringsperiodens slut. Dessutom kan försäkringen under vissa omständigheter sägas upp även vid annan tidpunkt, t.ex. av följande orsaker: om försäkringsbolaget har delgetts felaktiga eller bristfälliga uppgifter då avtalet ingicks om försäkringstagaren inte har meddelat förändrade omständigheter om försäkringstagaren eller den försäkrade svikligen har gett felaktiga uppgifter efter ett försäkringsfall om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat att iaktta säkerhetsföreskrifterna. FÖRSÄKRINGSBOLAGETS RÄTT ATT ÄNDRA FÖRSÄKRINGSPREMIER OCH -VILLKOR Under försäkringsperioden kan försäkringsbolaget under vissa förutsättningar ändra försäkringspremien eller övriga avtals villkor, t.ex. om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat sin upplysningsplikt det inträffat förändringar i de omständigheter som uppgavs då avtalet ingicks. Då en ny försäkringsperiod inleds kan försäkringspremier och avtalsvillkor samt övriga villkor ändras, om ändringen grundar sig på t.ex. ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbeslut oväntad förändring i omständigheter skadekostnadernas utveckling. Försäkringsbolaget har dessutom rätt att göra smärre ändringar i försäkringsvillkoren, förutsatt att de inte inverkar på det centrala innehållet i försäkringsavtalet. If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 15

16 Dina unika KUNDFÖRMÅNER HOS IF NYA IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR Ifs kundförmånsprogram har förnyats. Förmånerna ökar med din kundrelation. Du har rätt till förmånerna redan med en hemförsäkring eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil, då du tagit i bruk Ifs pappersfria tjänst. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du 15 % rabatt på dina försäkringar. För medlemmarna i våra samarbetsorganisationer är rabatten 16 %. För skadefria år samlar du hela 40 euro om året på If Självriskkonto, ända upp till 200 euro. Med pengarna på självriskkontot kan du minska självrisken om olyckan är framme. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du en egen servicerådgivare. Servicerådgivaren hjälper dig personligen i dina försäkringsärenden. Du får tillgång till din egen servicerådgivare i din If Folder. Om du uppfyller förutsättningarna för If Förmånsprogram, får du rätt till förmånerna vid ingången av nästa försäkringsperiod. Läs mer om If Förmånsprogram på adressen if.fi/formansprogram. If Förmånsprogram BELÖNAR OCH BETJÄNAR när du har hemförsäkring eller kasko*. 10 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 20 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT när du har hemförsäkring och kasko*. 15 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 30 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT när du har hemförsäkring, kasko* och personförsäkring. 15 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 40 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT EN EGEN SERVICERÅDGIVARE * kasko för person- eller paketbil K-PLUSSA-POÄNG PÅ FÖRSÄKRINGSPREMIERNA Som kund hos If får du K-Plussa-poäng för alla försäkringspremier som privatkund. Registrera ditt K-Plussa-kort hos If snarast möjligt på adressen if.fi/plussapoang. SMIDIG SKADEHANTERING De kunder som haft en skada ger oss 4,5 av 5 i snittbetyg. Vi tycker det berättar om en skadehantering som den borde vara. Mer information IF.FI/ KUNDFORMANER If Reseförsäkring försäkringshandledning sidan 16

17 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Vi behandlar de personuppgifter som behövs för skötseln av våra kunders försäkringsärenden i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Uppgifterna skaffas från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt och från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Vi kan använda kundregistret även vid marknadsföring till våra kunder samt spela in telefonsamtal för att säkerställa en trygg skötsel av kundens ärenden. Vi överlåter inte uppgifter till utomstående utan kundens samtycke, såvida inte överlåtandet av uppgifterna grundar sig på bestämmelse i lag. BEHANDLING AV SKADEUPPGIFTER För att förebygga försäkringsbrottslighet överlämnas uppgifter om skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem, varifrån försäkringsbolagen i samband med skadehanteringen kan kontrollera skador som anmälts till andra försäkringsbolag. If Skadeförsäkringsbolag Ab, registrerad hemort Helsingfors, PB 4, IF FO-nummer /2014 Ifs kundtjänst if.fi Försäkringstjänst: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) må fr kl Ersättningstjänst och skadeanmälningar: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) If Nödjour i brådskande fall If Skadeförsäkringsbolag Ab:s försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors, tfn och fax

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG UPP TILL 35 ÅR 2-365 dagar Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Fullständiga villkor 2000 Säkerhet över alla gränser GOUDA RESEFÖRSÄKRING

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor 736

RESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor 736 RESEFÖRSÄKRING Fullständiga villkor 736 FÖR ENSKILD PERSON/FAMILJ/GRUPP Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar Villkoren gäller from 2008-01-01

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

RESEF ÖRSÄKRING 735:3

RESEF ÖRSÄKRING 735:3 Reseförsäkring 06-02-09 12.22 Sida 1 RESEF ÖRSÄKRING 735:3 FÖR ENSKILD PERSON/FAMILJ/GRUPP Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar Villkoren

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

Säkerhet över alla gränser

Säkerhet över alla gränser för enskild person / familj / grupp Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar reseförsäkring Villkoren gäller from 2009-08-01, Fullständiga villkor

Läs mer

Reseförsäkring Extrem

Reseförsäkring Extrem Fr.o.m. 1 oktober 2014 Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Det här ingår i Reseförsäkring Extrem Försäkringsmoment Högsta ersättningsbelopp i SEK per resenär/familj Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005

Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring. Gäller fr o m 1 mars 2005 Försäkringsvillkor för Affärsreseförsäkring Gäller fr o m 1 mars 2005 Innehållsförteckning Begreppsförklaringar 5 A. Allmänt, försäkringens giltighet och omfattning 8 A.1 Vem försäkringen gäller för 8

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se/skane Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men

Läs mer

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd STUDERAUTOMLANDS Fullständiga villkor 751 UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd Villkoren gäller from 2007-07-07 SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT. Det enda reseskydd du behöver RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT Det enda reseskydd du behöver Gäller fr.o.m. 18 januari, 2010 Upplev världen med oss. Varje resa är full av överraskningar, det är ju därför man reser eller hur? Men inte alla överraskningar

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer