FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015"

Transkript

1 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från

2 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och familj Det försäkringsavtal som du ingått med oss består av ditt försäkringsbrev samt branschvillkoren för respektive försäkring och de allmänna avtalsvillkoren. Det lönar sig att läsa och spara dem. I detta villkorshäfte finner du de villkor för försäkring av personer, hemmet, fordon och övrig egendom som vi hänvisar till i ditt försäkringsbrev. I de allmänna avtalsvillkoren redogör vi för de allmänna bestämmelserna i försäkringsavtalet, premiebetalningen och när försäkringen upphör. För att göra det lättare att förstå villkorens innehåll är villkoren genomgående uppbyggda enligt samma modell, som vi kallar försäkringens livscykel. Först redogör vi för försäkringens giltighet och vad allt som kan försäkras med den. Därefter berättar vi om hurdana försäkringsskydd du kan skaffa dig själv och din familj samt din egendom och vilka begränsningar som ansluter sig till skydden. Säkerhetsföreskrifterna utgör en väsentlig del av innehållet i villkoren och försäkringsavtalet. Genom att följa dessa förhållningsregler kan du själv förebygga skador. I slutet av villkoren fastställer vi de regler enligt vilka eventuella skador ersätts. Du kan själv påverka omfattningen och priset på din försäkring. Det lönar sig att kartlägga ditt försäkringsskydd alltid när det sker förändringar i din livssituation. Boka tid för en avgiftsfri kartläggning per telefon eller på närmaste If. Med önskan om ett tryggt liv för dig och din familj. IF SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG AB innehåll Personförsäkringsvillkor, HEN Hemmets egendomsförsäkringsvillkor, OMA Ansvarsförsäkringsvillkor för privatperson, YVA Rättsskyddsförsäkringsvillkor för privatperson, YOI Rättsskyddsförsäkringsvillkor för resa, MOI Sällskapsdjursförsäkringsvillkor, SEU Skogsförsäkringsvillkor, MET Båtförsäkringsvillkor, VEN Ansvarsförsäkringsvillkor för båt, VVA Trafikförsäkringsvillkor, LII Kaskoförsäkringsvillkor, AUT Rättsskyddsförsäkringsvillkor för fordon, AOI Allmänna avtalsvillkor, YLE Hästförsäkringsvillkor, HEV

3 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN , gäller från personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall (3.2), Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall (3.5), Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall (3.9) och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse (3.12), Dödsfallsskydd (3.11), Skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga till följd av allvarlig sjukdom och olycksfall (3.13) och Skydd för ekonomisk första hjälp (3.14). Av de ovannämnda skydden är 3.2, 3.9 och 3.12 försäkringsskydd för barn som fyllt två (2) månader men ännu inte 15 år. If Babyförsäkring för ofött barn består av Graviditetsförsäkring och Barndomsförsäkring. Graviditetsförsäkringen innehåller Skydd i händelse av allvarlig medfödd sjukdom eller skada (3.15) och Skydd i händelse av sjukhusvård av barn (3.16). Barndomsförsäkringen innehåller Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1), Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall (3.9) och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse (3.12). För att Barndomsförsäkringen ska träda i kraft förutsätts det att premien för Graviditetsförsäkringen har betalats och att barnets personbeteckning och namn har anmälts till bolaget inom utsatt tid. Till If Barnförsäkring kan väljas antingen Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) eller Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall (3.2). I försäkringen ingår dessutom Skydd i händelse av bestående men (3.8), Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare (3.10) och Dödsfallsskydd (3.11). Personskyddet i If Reseförsäkring innehåller alltid Resenärskydd (3.3). Därtill kan till Reseförsäkringen fogas Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall (3.9) och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse (3.12). En person som är berättigad till Primus-försäkring kan åt sig själv och sin make eller maka välja Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall (3.2), Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall (3.5), Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall (3.9) och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse (3.12) samt Dödsfallsskydd (3.11). Primus-försäkring för ett barn under 23 år innehåller alltid Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall (3.2), Skydd i händelse av Begrepp som används i försäkringsvillkoren... 4 Begrepp som används i Reseförsäkringen... 4 If Babyförsäkring träder i kraft Försäkringens giltighet Giltighetsområde Giltighetstid Giltighet vid utövande av idrott Idrottsbegränsning Olycksfallsskydd för professionella idrottare Rätt till fortsatt försäkring och rätt att överföra försäkringen Rätt till fortsatt försäkring Utnyttjande av rätten till fortsatt försäkring Rätt att överföra försäkringen Övriga bestämmelser i anslutning till försäkringsskydden Försäkrade Förmånstagare Faktorer som inverkar på premien Indexjustering Försäkringsbolagets rätt att välja vårdplatsen Försäkringsskydd Skydd i händelse av vårdkostnader Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall Resenärskydd Ersättning för vårdkostnader Ersättning för annullering av resa Ersättning för avbrott i resa Ersättning för försening från resa Ersättning för kostnader för hemtransport av avliden eller begravningskostnader Ersättning för evakueringskostnader Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall Skydd i händelse av sjukhusvård Skydd i händelse av sjukhusvård till följd av olycksfall Skydd i händelse av bestående men Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare Dödsfallsskydd Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse Skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga till följd av allvarlig sjukdom och olycksfall Skydd för ekonomisk första hjälp Skydd i händelse av allvarlig medfödd sjukdom och skada Skydd i händelse av sjukhusvård av barn Fasta begränsningar i försäkringsskydden Fasta begränsningar som gäller samtliga försäkringsskydd Alkohol, läkemedel och rusmedel samt nikotin Medvållande av annan sjukdom eller annat lyte Havandeskap, förlossning och barnlöshet Krig och väpnad konflikt Atomskada Tilläggsbegränsningar som gäller skydd i händelse av olycksfall och Resenärskydd Som olycksfall ersätts inte Operationer, vårdåtgärder och andra medicinska åtgärder Sjukdom som börjat innan försäkringen trätt i kraft Ansökan om ersättning för vårdkostnader...20 Försäkringsvillkor för hem och familj 3

4 bestående men till följd av olycksfall (3.9) och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse (3.12). I If Förbundsförsäkring kan enligt Förbundsförsäkringsavtalet ingå Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall (3.2), Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall (3.9) och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse (3.12) samt Resenärskydd (3.3). Innehållet i If Person-, If Baby-, If Barn- och If Reseförsäkring samt Primus-försäkringen utgörs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. Dödsfallsskyddet i If Person- och If Barnförsäkring beviljas av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag. Försäkringsskydden i Primus-försäkringen beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. På If Förbundsförsäkring tillämpas i tillämpliga delar dessa villkor och det Förbundsförsäkringsavtal som ingåtts med organisationen. Begrepp som används i försäkringsvillkoren Med olycksfall avses en plötslig och oförut sedd hän del se som orsakar kroppsskada och som inträf far utan den försäkrades för skyl lan till följd av inverkan av en yttre faktor. Med olycksfall avses också drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, gasförgiftning, plötslig skada till följd av betydande växling i lufttryck och förgiftning på grund av ämne som intagits av misstag, förutsatt att de inträffat utan den försäkrades förskyllan. Med ICD-10-diagnosklassificering avses Världshälsoorganisationens (WHO) internationella klassificering av sjukdomar, som social- och hälsovårdsministeriet beslutat att ska tillämpas i Finland. Begrepp som används i Reseförsäkringen Med resa i utlandet avses en resa som görs från Finland utanför Finlands gränser, med undantag av dagliga resor till eller från arbetet. En resa börjar i Finland från hemmet eller arbetsplatsen och slutar när den försäkrade återvänt till Finland hem eller till ar bets platsen. Det är emellertid inte fråga om en resa i utlandet, då man i samband med en utlandsresa på den del av resan som hänför sig till hemlandet avviker från den mest ändamålsenliga rutten. I en fortlöpande Reseförsäkring anses en sammanhängande resa eller vistelse utomlands inte avbrytas på grund av ett besök i hemlandet som varar kortare tid än 14 dygn, om avsikten är att återvända till samma resmål. Med resa i hemlandet avses en resa som företas utanför den normala, dagliga livsmiljön och som fågelvägen sträcker sig längre än 50 km och omfattar turresan till resmålet, vistelse på orten samt returresan. Med daglig livsmiljö avses den försäkrades eller dennes makes eller makas hem-, arbetseller studieort eller den ort där den försäkrade eller dennes make eller maka har sitt fritidshus samt resor mellan dessa. Resan ska vid behov kunna verifieras med biljetter eller inkvarteringskvitton. Om försäkringen gäller på resa i hemlandet, anges detta i försäkringsbrevet. Med sjukdom under resa avses en sådan sjukdom som kräver läkarvård och som visat tydliga symptom först under resan eller som enligt allmänt vedertagen medicinsk uppfattning i övrigt måste anses ha börjat under resan. För att en sjukdom under resa ska vara ersättningsbar förutsätts det att vården har getts under resan eller inom 14 dygn från resans slut. Tidsfristen tillämpas inte om det är fråga om en smittsam sjukdom, vars inkubationstid är längre än 14 dygn. Sjukdom som den försäkrade har haft före resans början är inte en sådan sjukdom under resa som avses i försäkringsvillkoren. Med annullering av resa avses att avresan förhindras helt och hållet. Med avbrott i resa avses att en redan påbörjad resa ändras på så sätt att den försäkrade blir intagen på sjukhus eller tvingas återvända till sin avreseort i Finland avvikande från den ursprungliga resplanen. Med försening från resa avses att den försäkrade på tureller returresan inte hinner fram i tid till avgångsplatsen för en flyg-, båt-, tåg- eller bussresa som bokats på förhand i enlighet med den ursprungliga resplanen. I Resenärskyddet avsedda nära anhöriga är make eller maka, registrerad partner eller sambo som stadigvarande bor i samma hus håll med den försäkrade barn, barn till make eller maka eller registrerad partner, foster- och barn barn samt barn till s a m b o som stadigvarande bor i samma hushåll föräldrar, svärföräldrar, far- och morföräldrar syskon svärdotter och svärson högst två medresenärer, tillsammans med vilka den försäk rade har bokat sin resa högst en person som anmälts för respektive resa. If Babyförsäkring träder i kraft Ansökan om försäkring kan göras tidigast under den 12:e graviditetsveckan. Ansökan förutsätter en hälsoutredning av modern och en ultraljudsundersökning som gjorts tidigast den 10:e graviditetsveckan. Försäkringen ska sökas senast tre (3) månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Modern ska vara under 42 år vid den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Modern ska dessutom uppfylla i villkorspunkt 2.1 nämnda förutsättningar för att vara försäkrad. If Babyförsäkring består av två försäkringar Graviditetsförsäkring under graviditeten, för vilken uppbärs en egen, separat försäkringspremie och 4 Försäkringsvillkor för hem och familj

5 Barndomsförsäkring, som träder i kraft från barnets födelse. För att Barndomsförsäkringen ska träda i kraft förutsätts det att premien för Graviditetsförsäkringen har betalats och att barnets personbeteckning och namn skriftligen har anmälts till bolaget senast två (2) månader efter barnets födelse. Om premien för Graviditetsförsäkringen inte har betalats eller om uppgifterna inte har anmälts inom utsatt tid, träder Barndomsförsäkringen inte alls i kraft. 1 Försäkringens giltighet 1.1 giltighetsområde Försäkringsskydden gäller överallt i världen. Ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdom utbetalas emellertid endast för vårdkostnader som uppstått i Finland. Resenärskyddet och de försäkringsskydd i händelse av olycksfall som är i kraft endast på resa gäller på resa utomlands. När det gäller annullering av och avbrott i resa samt försening från resa som omfattas av det fortlöpande Resenärskyddet, är skyddet i kraft även på resa i hemlandet. Ersättning för vårdkostnader från det fortlöpande Resenärskyddet samt de försäkringsskydd i händelse av olycksfall som är i kraft endast på resa kan mot tilläggspremie och med separat avtalade villkor också gälla resa i hemlandet. 1.2 giltighetstid De fortlöpande försäkringsskydden i If Person- och If Reseförsäkring upphör senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade uppnår följande ålder: 1. Skydd i händelse av vårdkostnader: slutålder 65 år. Efter detta omvandlas skyddet till Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall (skydd 2). 2. Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall: slutålder 100 år. Försäkringsbeloppet sjunker från början av den försäkringsperiod som följer efter att den försäkrade fyllt 80 år på så sätt att det nya försäkringsbeloppet är det återstående försäkringsbeloppet, dock högst euro. 3. Resenärskydd: slutålder 90 år, om skyddet har avtalats som fortlöpande. Försäkringsskydd som ingår i If Reseförsäkring och som endast gäller i händelse av olycksfall upphör senast samtidigt som Resenärskyddet. 4. Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga: skyddet upphör, när den försäkrade går i pension, dock senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. 5. Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall: skyddet upphör när den försäkrade går i pension, dock senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 65 år. 6. Skydd i händelse av sjukhusvård: slutålder 65 år. 7. Skydd i händelse av sjukhusvård till följd av olycksfall: slutålder 65 år. 8. Skydd i händelse av bestående men: slutålder 60 år. Efter detta omvandlas skyddet till Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall (skydd 9). 9. Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall: slutålder 100 år. Försäkringsbeloppet sjunker till euro från början av den försäkringsperiod som följer efter att den försäkrade fyllt 80 år. 10. Dödsfallsskydd: slutålder 90 år; parskyddet upphör när den äldre försäkrade fyller 90 år eller någondera av de försäkrade avlider. 11. Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse: slutålder 100 år. Försäkringsbeloppet sjunker till euro från början av den försäkringsperiod som följer efter att den försäkrade fyllt 80 år. 12. Skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga till följd av allvarlig sjukdom och olycksfall: skyddet upphör, när den försäkrade går i pension, dock senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år. 13. Skydd för ekonomisk första hjälp: slutålder 60 år. If Babyförsäkrings Graviditetsförsäkring upphör när det försäkrade barnet föds. Ersättningar utbetalas på det sätt som fastställs i de skydd som ansluter sig till försäkringen, förutsatt att försäkringen är i kraft vid barnets födelse. Barndomsförsäkringen, som träder i kraft från barnets födelse, upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 15 år. If Barnförsäkring och de skydd som ingår i denna upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 25 år. Samtidigt uppstår för den försäkrade rätt till olycksfallsförsäkring utan ny hälsoutredning. I försäkringen ska ingå Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall, Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall och Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse. Olycksfallsförsäkring beviljas högst motsvarande de försäkringsbelopp som återstår vid tidpunkten för när Barnförsäkringen upphör, men utan självrisk. I punkt redogörs för utnyttjande av rätten till fortsatt försäkring. Primus-försäkringen och alla de skydd som ingår i denna upphör vid utgången av den försäkrings period under vilken försäkringstagaren utträder ur orga nisationen eller avlider eller organisationsavtalet upphör. Vuxna försäkrade har då rätt att fortsätta sitt Dödsfallskydd fram till den slutålder som anges i försäkringsbrevet i enlighet med punkt 1.4. Om Primus-försäkringen inte upphör till följd av ovannämnda orsaker, upphör försäkringsskydden för vuxna vid utgången av den försäkringsperiod under vilken de uppnår den slutålder som avtalats i organisationsavtalet och som anges i försäkringsbrevet. Ett Dödsfallsskydd som tagits i form av parskydd upphör emellertid vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den äldre av de försäkrade uppnår den slutålder som avtalats i orga nisationsavtalet och som anges i försäkringsbrevet eller någondera av de försäkrade avlider. Försäkringsskydden för barn upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken barnet fyller 23 år. Försäkringsvillkor för hem och familj 5

6 Heltidsförsäkringen gäller dygnet runt både i arbetet och på fritiden. Fritidsförsäkringen är i kraft endast på fritiden. Om försäkringsskydden i händelse av olycksfall (3.2, 3.5, 3.7, 3.9 och 3.12) är i kraft endast på fritiden eller på resa, anges detta i försäkringsbrevet. Efter att den försäkrade gått i pension omvandlas det försäkringsskydd som är i kraft endast på fritiden till ett heltidsskydd och för detta uppbärs en premie som motsvarar den nya giltighetstiden. Fritidsförsäkringen ersätter inte i lagen om olycksfallsförsäkring eller motsvarande lagar avsedda olycksfall, som inträffar på resa till eller från arbetet, då den försäkrade arbetar i förvärvssyfte eller som egenföretagare eller i annan motsvarande verksamhet. 1.3 giltighet vid utövande av idrott idrottsbegränsning Försäkringen omfattar inte olycksfall i samband med 1. att den försä krade deltar i täv lingar, mat cher eller tränin gar inför dessa som ord nas av id rotts förbund eller -fö rening el ler då den för säkrade tränar enligt ett träningsprogram 2. klättringsgrenar, såsom bergsbestigning samt vägg-, klipp- och isklättring 3. glaciärvandringar 4. kamp- eller självförsvarssporter 5. motorsport 6. sport- eller apparatdykning 7. flygrelaterade sportgrenar, såsom fallskärmshopp, hängflyg, skärmflyg, segelflyg, flygning med varmluftsballong, bungyhopp samt flyg med ultralätta eller amatörbyggda plan 8. kraftsporter, såsom tyngdlyftning, styrkelyft och strongman. Vid idrott som anges ovan kan idrottsbegränsningen slopas mot tilläggspremie genom separat avtal. Försäkringen omfattar inte alls följande idrottsgrenar och idrottsbegränsningen kan inte slopas: 1. amerikansk och australisk fotboll samt rugby 2. roller derby 3. speedskiing, störtlopp och off-piståkning samt freestyle 4. bodybuilding 5. mixed martial arts 6. vingsegling och draksegling 7. utförsåkning på skridskor. Idrottsbegränsningen gäller inte barn under 18 år. Idrottsbegränsningen är i kraft från utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 18 år. Idrottsbegränsningen gäller följande försäkringsskydd: 1. Skydd i händelse av vårdkostnader 2. Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall 3. Resenärskydd utom ersättning vid annullering av resa 4. Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga 5. Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga till följd av olycksfall 6. Skydd i händelse av sjukhusvård 7. Skydd i händelse av sjukhusvård till följd av olycksfall 8. Skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga till följd av allvarlig sjukdom och olycksfall 9. Skydd för ekonomisk första hjälp. De övriga försäkringsskydden är i kraft vid utövande av idrott. Idrottsbegränsningen kan utelämnas från de skydd i If Person-, If Barn- och If Reseförsäkring som nämns i punkterna 1 5 i förteckningen ovan. Idrottsgrenarna har indelats i ansvarsklasser enligt sin riskbenägenhet. Varje ansvarsklass täcker i respektive ansvarsklass och lägre ansvarsklasser angivna idrottsgrenar med undantag av de grenar från vilka idrottsbegränsningen inte kan slopas olycksfallsskydd för professionella idrottare Försäkring av professionella idrottare stadgas i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare. Om ett skadefall ska ersättas eller borde ha ersatts från ett olycksfallsskydd för professionella idrottare i enlighet med lagen, utbetalas inte ersättning från försäkringsskydden i If Personeller If Barnförsäkring. Denna begränsning gäller inte Dödsfallsskyddet. 1.4 rätt till fortsatt försäkring och rätt att överföra försäkringen Fortsättnings- och överföringsrätten gäller inte skydd i Primus-försäkringen som tecknats i händelse av olycksfall rätt till fortsatt försäkring Försäkrad, som inte är försäkringstagare, har rätt att fortsätta sitt försäkringsskydd utan hälsoutredning helt eller delvis med en sådan motsvarande försäkring som försäkringsbolaget vid fortsättningstidpunkten beviljar, om försäkringstagaren säger upp den försäkrade personens försäkringsskydd eller låter försäkringen upphöra som obetald. När Primus Dödsfallsskydd upphör före den slutålder som anges i försäkringsbrevet på grund av att försäkringstagarens medlemskap i organisationen eller organisationsavtalet upphört, har försäkringstagaren rätt att utan intyg om hälsotillstånd fortsätta sitt Dödsfallsskydd i form av ett individuellt Dödsfallskydd till normalt pris i en fortsatt Primusförsäkring, vars försäkringsbelopp och slutålder är högst desamma som i Primus-försäkringen. Maken eller makan har motsvarande rätt att fortsätta försäkringen då hans eller hennes Dödsfallsskydd upphör. Om försäkringstagaren avlider, säger upp försäkringsskyddet eller låter det upphöra som obetalt, har maken eller makan rätt att fortsätta sitt Dödsfallsskydd utan intyg om hälsotillstånd i form av ett individuellt Dödsfallsskydd till normalt pris i en fortsatt Primus-försäkring, vars försäk- 6 Försäkringsvillkor för hem och familj

7 ringsbelopp och slutålder är högst desamma som i Primusförsäkringen. Om ett dödsfallsskydd som tagits i form av parskydd i If Personförsäkring upphör när den ena försäkrade fyller 90 år eller avlider, har en försäkrad som är under 90 år rätt att fortsätta sitt dödsfallsskydd mot premien för en individuell försäkring utnyttjande av rätten till fortsatt försäkring Anmälan om utnyttjande av rätten till fortsatt försäkring ska göras skriftligen inom sex (6) månader från att försäkringsskyddet upphört. Anmälan om utnyttjande av rätten till fortsatt försäkring anses vara gjord, när en skriftlig anmälan har anlänt till försäkringsbolaget. Om rätten till fortsatt försäkring har använts, har försäkringstagaren inte längre rätt att sätta i kraft den försäkrades försäkringsskydd som upphört att gälla. Om en försäkrad som har rätt till fortsatt försäkring avlider inom den utsatta tiden på sex (6) månader utan att ha hunnit använda sin rätt till fortsatt försäkring, anses försäkringen ha varit i kraft för hans del på oförändrade villkor rätt att överföra försäkringen Om försäkringstagaren är en privatperson, har en myndig försäkrad rätt att överföra sitt gällande försäkringsskydd till en motsvarande försäkring genom ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget. Försäkringstagaren har härvid inte rätt att hålla försäkringen i kraft i fråga om det skydd som överförts. 2 Övriga bestämmelser i anslutning till försäkringsskydden 2.1 försäkrade Försäkrade är, såvida annat inte har avtalats, i försäkringsbrevet angivna personer, som omfattas av den finländska sjukförsäkringslagen och som enligt lagen om hemkommun har sin stadigvarande hemort i Finland och också stadigvarande bor i Finland. Som stadigvarande bosatt i Finland anses inte en försäkrad som vistas utomlands över sex (6) månader per kalenderår. I Primus-försäkringen kan de försäkrade endast utgöras av de personer som fastställts i organisationsavtalet. Försäkrad i If Babyförsäkring är ett ofött barn. Om endast en If Babyförsäkring tecknats och det samtidigt föds flera barn, gäller försäkringen endast det först födda barnet. Barn under 20 år som reser med sina föräldrar är försäkrade med föräldrarnas Resenärskydd. Om barnet reser ensamt eller om en tilläggspremie förutsätts för att Resenärskyddet ska vara i kraft vid utövande av idrott, behöver barnet eget Resenärskydd. 2.2 förmånstagare Dödfallsskyddens försäkringsbelopp utbetalas till de anhöriga och övriga försäkringsersättningar till den försäkrade, såvida inte försäkringstagaren skriftligen har meddelat någon annan förmånstagare till försäkringsbolaget. 2.3 faktorer som inverkar på premien Faktorer som inverkar på premien för personförsäkringarna är bland annat den tidpunkt när försäkringen beviljas, den försäkrades ålder, boningsort och försäkringsskyddets omfattning samt eventuell förmånskundrelation. På premien inverkar också försäkringsbeloppet och självrisken. De faktorer som inverkar på premien varierar i olika personförsäkringar och -skydd. Om en eventuell förmånskundrelation inverkar på försäkringspremien, redogörs för detta mer ingående i försäkringsbrevet. Premien för If Babyförsäkrings Graviditetsförsäkring fastställs utifrån moderns ålder vid den beräknade tidpunkten för barnets födelse. På försäkringspremien kan också inverka försäkrings- och skadehistorien. Premien ändras emellertid inte av den anledningen att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter det att försäkringen tecknades och inte heller av den anledningen att ett försäkringsfall i anslutning till den aktuella försäkringen har inträffat. Premierna för personförsäkringarna justeras vid ingången av en ny försäkringsperiod, med den försäkrades ålder och/eller när den försäkrade byter boningsort eller då försäkringsskyddets omfattning har ändrats. Premien kan också justeras till följd av ändringar i förmånskundrelationen. I Primus-försäkringen kan premierna därtill justeras bland annat med anledning av den organisationsspecifika skadeutvecklingen. Personförsäkringarnas omfattning och försäkringsbelopp kan ändras med anledning av den försäkrades ålder eller pensionering under försäkringens giltighetstid på det sätt som anges i dessa villkor eller i försäkringsbrevet. 2.4 indexjustering Försäkringsskyddens försäkringsbelopp, självrisker och premier indexjusteras årligen vid ingången av nästa försäkringsperiod. Som justeringstal används poängtalet för september föregående kalenderår. Vårdkostnadsskydden (3.1 och 3.2) och Resenärskyddet (3.3) justeras enligt konsumentprisindexet för varugruppen hälso- och sjukvård och övriga skydd enligt levnadskostnadsindexet. 2.5 försäkringsbolagets rätt att välja vårdplatsen Försäkringsbolaget har rätt att hänvisa den försäkrade för undersökning eller vård till en serviceproducent som försäkringsbolaget valt. Försäkringsvillkor för hem och familj 7

8 3 Försäkringsskydd 3.1 skydd i händelse av vårdkostnader Detta försäkringsskydd ersätter nedannämnda skäliga vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall till den del de inte ger eller skulle ha gett rätt till ersättning med stöd av någon lag. Ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdom utbetalas emellertid endast för vårdkostnader som uppstått i Finland. En förutsättning för ersättning är att försäkringsskyddet är i kraft då kostnaderna uppkommer och att olycksfallet inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. Ersättning för sjukdom utbetalas i enlighet med de försäkringsvillkor som gällde vid tidpunkten för när kostnaderna uppstod och ersättning för olycksfall i enlighet med de försäkringsvillkor som gällde vid tidpunkten för när olycksfallet inträffade. Endast sådana vårdkostnader ersätts som den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala. Från det skadebelopp som ersätts avdras den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet. Ersättning för vårdkostnader utbetalas sammanlagt högst upp till det belopp som antecknats i försäkringsbrevet, varefter skyddet i händelse av vårdkostnader upphör. Ersättning av vårdkostnader förutsätter att undersökningen och vården ordinerats av läkare och getts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Undersökningen och vården ska dessutom uppfylla krite rierna enligt allmänt vedertagen medicinsk uppfattning och vara behövliga och nödvändiga med tanke på vården av ifrågavarande sjukdom eller skada. Med ersättningsbara vårdkostnader avses skäliga läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader kostnader för vård av tandskada till följd av olycksfall kostnader för läkemedel som säljs med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet avgifter för vårddagar på sjukhus upp till i försäkringsbrevet antecknad maximiersättning per dag kostnader för reparation av skyddshjälm, hörappa rat och tandp rotes som varit i bruk och gått sön der i samband med ett olycksfall som krävt läkar vård eller de ursprungliga anskaffningskostnaderna kostnader för reparation av glasögon som varit i bruk och gått sönder i samband med ett olycksfall som krävt läkarvård eller kostnader för anskaffning av motsvarande glasögon i stället för de glasögon som gått sönder. Vid ersättning av glasögon görs ett årligt avdrag på 15 procent utgående från glasögonens ålder. Avdraget görs inte för det år glasögonen tagits i bruk eller för kalenderåret därpå. Åldersavdraget görs också för skadeåret. Avdraget uträknas enligt antalet år multiplicerat med 15 procent. Avdraget görs inte på reparationskostnader som baserar sig på räkning. Reparationskostnaderna ersätts högst upp till skadebeloppet med avdrag för eventuell självrisk. kostnader för första anskaffning av medicinskt hjälpmedel kostnader för läkarordinerad fysikalisk vård efter operations- eller gipsbehandling till följd av ett olycksfall som ersatts från detta försäkringsskydd; per olycksfall ersätts en vårdperiod omfattande högst 15 behandlingar kostnader för plastikkirurgisk vård eller operation till följd av ett olycksfall som ersatts från detta försäkringsskydd; plastikkirurgisk vård eller operation ska avtalas med försäkringsbolaget på förhand. Ersättning för vårdkostnader utbetalas inte för 1. rehabilitering eller fysikalisk vård, med undantag av kostnader för fysikalisk vård som anges som ersättningsbara kostnader 2. tal-, psyko-, närings- eller ergoterapi, neuropsykologisk terapi eller annan därmed jämförbar terapi, undersökning, vård eller rehabilitering 3. undersökning eller vård av tandsjukdom, tänder eller tuggapparat 4. försämring i synförmågan eller undersökning och vård av brytningsfel eller korrigering av sådant genom operation, såvida det inte är frågan om behandling av ett ersättningsbart olycksfall 5. anskaffning av glasögon eller kontaktlinser 6. rese- och övernattningskostnader 7. dagvård, hemmavårds- eller hemvårdskostnader o.d. indirekta kostnader 8. anskaffning av spårämnen, mineralämnen, näringspreparat, naturmedel, vitaminpreparat eller antroposofiska eller homeopatiska produkter och undersökning eller vård i anslutning till dessa och inte heller för läkemedelsbehandling av olika former av beroende 9. läkemedel som inverkar på den sexuella förmågan och inte heller för läkemedel som används för att lindra skadeverkningar av hårbortfall, klimakteriebesvär eller andra fysiologiska förändringar 10. preventiv vård, vaccinationer, hälsokontroller eller undersökningar som gjorts för att konstatera eller utesluta sådan sjukdom som inte har visat symptom hos den försäkrade innan undersökningen inleddes 11. kosmetisk eller plastikkirurgisk vård, åtgärd eller operation eller komplikationer till följd därav eller senare korrigeringsåtgärder, med undantag av kostnader för plastikkirurgisk vård som angetts som ersättningsbara kostnader 12. vård eller operation av fetma samt komplikationer till följd därav. Om den kostnad för vilken ersättning söks betydligt överstiger den normala, allmänt vedertagna och tillämpade lokala skäliga nivån, utbetalas ersättningen enligt denna skäliga nivå. För hembesök av läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller vård som getts hos den försäkrade utbetalas inte ersättning till den del som kostnaden överstiger den skäliga kostnadsnivån för motsvarande vård på vårdinrättning. Om försäkringsbolaget betalar vårdkostnader som är ersättningsbara med stöd av någon lag, har försäkringsbolaget rätt att återkräva den lagenliga andelen. 8 Försäkringsvillkor för hem och familj

9 3.2 skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall Detta försäkringsskydd ersätter nedannämnda skäliga vårdkostnader för olycksfall till den del de inte ger eller skulle ha gett rätt till ersättning med stöd av någon lag. En förutsättning för ersättning är att försäkringsskyddet är i kraft då kostnaderna uppkommer och att olycksfallet inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. Ersättning utbetalas i enlighet med de försäkringsvillkor som gällde vid tidpunkten för när olycksfallet inträffade. Om Primus-försäkringen har upphört på grund av att försäkringstagarens medlemskap upphört eller försäkringstagaren avlidit före den slutålder för skyddet som anges i organisationsavtalet eller på grund av att organisationsavtalet upphört, ersätts vårdkostnaderna i högst tre (3) år räknat från olycksfallsdagen, dock högst upp till det försäkringsbelopp som återstår i skyddet och fram till den ursprungliga slutdagen. Endast sådana vårdkostnader ersätts som den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala. Från det skadebelopp som ersätts avdras den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet. Ersättning för vårdkostnader utbetalas sammanlagt högst upp till det belopp som antecknats i försäkringsbrevet, varefter skyddet i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall upphör. Ersättning av vårdkostnader förutsätter att undersökningen och vården ordinerats av läkare och getts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Undersökningen och vården ska dessutom uppfylla kriterierna enligt allmänt vedertagen medicinsk uppfattning och vara behövliga och nödvändiga med tanke på vården av ifrågavarande skada. Med ersättningsbara vårdkostnader avses skäliga läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader kostnader för läkemedel som säljs med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet avgifter för vårddagar på sjukhus upp till i försäkringsbrevet antecknad maximiersättning per dag kostnader för reparation av skyddshjälm, hörappa rat och tandp rotes som varit i bruk och gått sön der i samband med ett olycksfall som krävt läkar vård eller de ursprungliga anskaffningskostnaderna kostnader för reparation av glasögon som varit i bruk och gått sönder i samband med ett olycksfall som krävt läkarvård eller kostnader för anskaffning av motsvarande glasögon i stället för de glasögon som gått sönder. Vid ersättning av glasögon görs ett årligt avdrag på 15 procent utgående från glasögonens ålder. Avdraget görs inte för det år glasögonen tagits i bruk eller för kalenderåret därpå. Åldersavdraget görs också för skadeåret. Avdraget uträknas enligt antalet år multiplicerat med 15 procent. Avdraget görs inte på reparationskostnader som baserar sig på räkning. Reparationskostnaderna ersätts högst upp till skadebeloppet med avdrag för eventuell självrisk. kostnader för första anskaffning av medicinskt hjälpmedel kostnader för läkarordinerad fysikalisk vård efter operations- eller gipsbehandling till följd av ett olycksfall som ersatts från detta försäkringsskydd; per olycksfall ersätts en vårdperiod omfattande högst 15 behandlingar kostnader för plastikkirurgisk vård eller operation till följd av ett olycksfall som ersatts från detta försäkringsskydd; plastikkirurgisk vård eller operation ska avtalas med försäkringsbolaget på förhand. Ersättning för vårdkostnader utbetalas inte för 1. rehabilitering eller fysikalisk vård, med undantag av kostnader för fysikalisk vård som anges som ersättningsbara kostnader 2. tal-, psyko-, närings- eller ergoterapi, neuropsykologisk terapi eller annan därmed jämförbar terapi, undersökning, vård eller rehabilitering 3. rese- och övernattningskostnader 4. dagvård, hemmavårds- eller hemvårdskostnader o.d. indirekta kostnader. Om den kostnad för vilken ersättning söks betydligt överstiger den normala, allmänt vedertagna och tillämpade lokala skäliga nivån, utbetalas ersättningen enligt denna skäliga nivå. För hembesök av läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller vård som getts hos den försäkrade utbetalas inte ersättning till den del som kostnaden överstiger den skäliga kostnadsnivån för motsvarande vård på vårdinrättning. Om försäkringsbolaget betalar vårdkostnader som är ersättningsbara med stöd av någon lag, har försäkringsbolaget rätt att återkräva den lagenliga andelen. 3.3 resenärskydd ersättning för vårdkostnader Detta försäkringsskydd ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall som inträffat eller sjukdom som uppkommit på i försäkringsbrevet eller försäkringsavtalet fastställd resa och under skyddets giltighetstid till den del de inte ger eller skulle ha gett rätt till ersättning med stöd av någon lag. Endast sådana vårdkostnader ersätts, som den försäkrade själv skulle vara skyldig att betala. Om en sjukdom som den försäkrade haft före resan plötsligt och oväntat förvärras under resan, ersätts akut vård med karaktär av första hjälpen som getts på resmålet under högst en (1) veckas tid, men inte andra kostnader. Vårdkostnaderna ersätts endast, om det enligt allmän medicinsk erfarenhet inte varit sannolikt eller att vänta att sjukdomen förvärras. En sjukdom anses inte ha förvärrats oväntat, om det är frågan om en sådan sjukdom vars un dersöknin gar eller vårdåtgärder inte ännu har slutförts vid resans början eller för vilken en begränsning har antecknats i försäkringsbrevet. Kostnader för undersökning och vård av sjukdom under resa samt i villkoren nämnda övriga kostnader ersätts högst tills det har förflutit 90 dagar från det första läkarbesöket. Vårdkostnader till följd av olycksfall under resa ersätts tills högst tre (3) år har förflutit från tidpunkten för olycksfallet. Försäkringsvillkor för hem och familj 9

10 Ersättning av vårdkostnader förutsätter att undersökningen och vården ordinerats av läkare och getts av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Undersökningen och vården ska dessutom uppfylla kriterierna enligt allmänt vedertagen medicinsk uppfattning och vara behövliga och nödvändiga med tanke på vården av ifrågavarande sjukdom eller skada. Med ersättningsbara vårdkostnader avses skäliga läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader jämte skäliga och nödvändiga sjuktransport- och resekostnader; kostnader till följd av användning av privatbil ersätts upp till högst 0,25 euro/km kostnader för vård av tandskada till följd av olycksfall kostnader för läkemedel, som skulle säljas med tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet avgifter för vårddagar på sjukhus kostnader för reparation av skyddshjälm, hörappa rat och tandp rotes som varit i bruk och gått sön der i samband med ett olycksfall som krävt läkar vård eller de ursprungliga anskaffningskostnaderna kostnader för reparation av glasögon som varit i bruk och gått sönder i samband med ett olycksfall som krävt läkarvård eller kostnader för anskaffning av motsvarande glasögon i stället för de glasögon som gått sönder. Vid ersättning av glasögon görs ett årligt avdrag på 15 procent utgående från glasögonens ålder. Avdraget görs inte för det år glasögonen tagits i bruk eller för kalenderåret därpå. Åldersavdraget görs också för skadeåret. Avdraget uträknas enligt antalet år multiplicerat med 15 procent. Avdraget görs inte på reparationskostnader som baserar sig på räkning. Reparationskostnaderna ersätts högst upp till skadebeloppet med avdrag för eventuell självrisk. kostnader för första anskaffning av medicinskt hjälpmedel kostnader för läkarordinerad fysikalisk vård efter operations- eller gipsbehandling till följd av ett olycksfall som ersatts från detta försäkringsskydd; per olycksfall ersätts en vårdperiod omfattande högst 15 behandlingar kostnader för plastikkirurgisk vård eller operation till följd av ett olycksfall som ersatts från detta försäkringsskydd; plastikkirurgisk vård eller operation ska avtalas med försäkringsbolaget på förhand kostnader för nödvändig tandvård med karaktär av första hjälpen för att avlägsna plötslig tandvärk, om värken har börjat och vården getts på resmålet, dock högst 200 euro, men inte övriga kostnader. Med vård med karaktär av första hjälpen avses öppnande av varhärd, inledande av rotbehandling, tillfällig plombering eller borttagning av tand. Kostnaderna ersätts även om tandvärken skulle ha orsakats av bitning på tand eller av annat än sjukdom under resa. vårdkostnader med karaktär av första hjälpen som orsakats av graviditet före den 29:e graviditetsveckan under högst en (1) vecka, men inte övriga kostnader. Som vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall under resa betraktas nödvändiga och skäliga extra inkvarteringskostnader under resa extra resekostnader för att fortsätta en på förhand planerad resa, dock endast till följande resmål kostnader för på medicinska grunder uppskattat nödvändig sjuktransport till Finland och behövliga, direkta rese- och inkvarteringskostnader för nödvändig ledsagare i enlighet med av försäkringsbolaget på förhand givet samtycke en nära anhörigs direkta rese- och inkvarteringskostnader till den försäkrade utomlands och tillbaka till Finland för högst sju (7) dygn, om den försäkrade enligt den behandlande läkaren befinner sig i livshotande tillstånd på grund av olycksfall eller sjukdom under resa som ersätts nödvändiga telefonkostnader för samtal till försäkringsbolaget för skötseln av en skada utomlands, dock högst 200 euro. Som vårdkostnader betraktas också nedannämnda kostnader till följd av annullering av, avbrott i eller försening från resa. Ersättning utbetalas inte för vård- och resekostnader, som orsakas av 1. rehabilitering eller fysikalisk vård, med undantag av kostnader för fysikalisk vård som anges som ersättningsbara kostnader 2. tal-, psyko-, närings- eller ergoterapi, neuropsykologisk terapi eller annan därmed jämförbar terapi, undersökning, vård eller rehabilitering 3. undersökning eller vård av tandsjukdom, tänder eller tuggapparat 4. försämring i synförmågan eller undersökningar och vård till följd av brytningsfel eller korrigering av sådant genom operation, såvida det inte är frågan om behandling av ett ersättningsbart olycksfall 5. anskaffning av glasögon eller kontaktlinser 6. övernattningskostnader 7. dagvård, hemmavårds- eller hemvårdskostnader o.d. indirekta kostnader 8. anskaffning av spårämnen, mineralämnen, näringspreparat, naturmedel, vitaminpreparat eller antroposofiska eller homeopatiska produkter och undersökning eller vård i anslutning till dessa och inte heller läkemedelsbehandling av olika former av beorende 9. läkemedel som inverkar på den sexuella förmågan och inte heller för läkemedel som används för att lindra skadeverkningar av hårbortfall, klimakteriebesvär eller andra fysiologiska förändringar 10. preventiv vård, vaccinationer, hälsokontroller eller undersökningar som gjorts för att konstatera eller utesluta sådan sjukdom som inte har visat symptom hos den försäkrade innan undersökningen inleddes 11. kosmetisk eller plastikkirurgisk vård, åtgärd eller operation eller komplikationer till följd därav eller senare korrigeringsåtgärder, med undantag av kostnader för plastikkirurgisk vård som angetts som ersättningsbara kostnader 12. vård eller operation av fetma samt komplikationer till följd därav. Om den kostnad för vilken ersättning söks betydligt överstiger den normala, allmänt vedertagna och tillämpade lokala skäliga nivån, utbetalas ersättningen enligt denna skäliga nivå. För hembesök av läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller vård som 10 Försäkringsvillkor för hem och familj

11 getts hos den försäkrade utbetalas inte ersättning till den del som kostnaden överstiger den skäliga kostnadsnivån för motsvarande vård på vårdinrättning. Försäkringsbolaget har rätt att transportera den försäkrade för vård till Finland eller någon annanstans, om vården på resmålet inte är tillräcklig med tanke på skadan eller sjukdomstillståndet eller om kostnaderna för vården blir betydligt dyrare i förhållande till motsvarande vård i Finland. Om försäkringsbolaget betalar vårdkostnader som är ersättningsbara med stöd av någon lag, har försäkringsbolaget rätt att återkräva den lagenliga andelen ersättning för annullering av resa Annullering av resa ersätts om den orsakats av dödsfall, allvarligt olycksfall eller allvarligt, plötsligt och oväntat insjuknande som drabbar den försäkrade eller dennes nära anhöriga och som på ett tvingande sätt förhindrar avresan. Huruvida annulleringen varit tvingande värderas enligt medicinska grunder. Endast sådana kostnader för annullering av resa ersätts, som den försäkrade själv är skyldig att betala och för vilka återvinningsrätt inte föreligger eller inte skulle ha förelegat. Annullering av resa ersätts även när annulleringen orsakas av att en sjukdom, som den försäkrade lidit av redan innan resan bokades, snabbt och oväntat förvärras och på ett tvingande sätt förhindrar avresan att en oväntad, betydande ekonomisk skada drabbar den försäkrades egendom i Finland och på ett tvingande sätt förutsätter den försäkrades närvaro på platsen för skadan. För att ersättningen ska betalas ut förutsätts att reseförsäkringen gjorts senast tre (3) dygn före resans början och att orsaken till annulleringen inte har framkommit innan försäkringsskyddet togs eller resan bokades. Dessutom förutsätts att orsaken till annulleringen inte har framkommit innan försäkringspremien betalades, om det för att resenärskyddet ska träda i kraft förutsätts att försäkringspremien har betalats. Om resan annulleras ska annulleringen göras utan dröjsmål till researrangören eller annan serviceproducent. Vid annullering av resa ersätts de kostnader som betalats på förhand och för vilka den försäkrade enligt researrangörens villkor är ansvarig enligt följande: Vid annullering av en resa enligt lagen om paketresor ersätts expeditionsavgifterna i enlighet med de allmänna villkoren för paketresor. Vid annullering av en resa enligt de speciella villkoren i de allmänna villkoren för paketresor ersätts skäliga kostnader upp till högst 500 euro och av den överstigande delen högst 25 procent. Ifall det inte är frågan om en resa enligt lagen om paketresor, ersätts av de före avresan betalda kostnaderna i anslutning till resan den andel som researrangören enligt resevillkoren eller annan serviceleverantör enligt sina egna villkor inte är skyldig att återbetala till den försäkrade. Kostnaderna ersätts upp till högst euro per resa och försäkrad ersättning för avbrott i resa Kostnaderna för avbrott i resa ersätts, om avbrottet beror på att den försäkrade avlidit, råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller allvarligt insjuknat under resan, vilket därmed orsakar tvingande avbrott i resan. Huruvida avbrottet varit tvingande värderas enligt medicinska grunder. Endast sådana kostnader för avbrott i resa ersätts, som den försäkrade själv är skyldig att betala. Kostna derna för av bro tt i resa ersätts också om avbrottet orsakas av att en nära anhörig under den försäkrades resa råkat ut för ett allvarligt olycksfall, plötsligt och oförutsett allvarligt insjuknat eller avlidit att en oväntad, betydande ekonomisk skada under den försäkrades resa drabbat den försäkrades egendom i Finland och på ett tvingande sätt förutsätter den försäkrades närvaro på platsen för skadan. Vid avbrott i resa ersätts nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader under resan, dock inte kostnader för hemtransport av trafikmedel och inte heller kostnader för mat och kost skäliga resekostnader för en ny turresa till res målet, förutsatt att resan under försäkringsskyd dets gil tighetstid är nöd vändig för studier eller fortsättande av ans tällningsför hållande som avta lats pågå i högst ett år utomlands förlorade resdagar på grund av vård på sjukhus och för tidig retur från resan för högst 45 dygn 80 euro/dygn, dock högst det pris för resan som betalats före resans början; om researrangören eller någon annan serviceproducent har betalat kompensation för resan, utgör den andel som inte kompenserats det belopp som betraktas som det pris på resan som betalats före resans början tjänster och utflykter samt resor tur och retur från resmålet till ett annat resmål som den försäkrade betalat i Finland på förhand och som blivit oanvända under resan, dock högst euro per resa som börjat från Finland. Ersättning för förlorade resdagar på grund av sjuk hus vård utbeta las till den insjuknade försäk rade. Om vårdnadshavarens närvaro på sjukhuset på läkarordination är nödvändig på grund av resesjukdom eller olycksfall som drabbat en minderårig, utbetalas ersättning för förlorade resedygn också för en vårdnadshavare som följt med på resan. Ersättning för förlorade resdagar utbetalas inte för en person som avlidit. Resdagarna räknas som fulla 24 timmars perioder från resans början. Förlorade resdagar räknas på motsvarande sätt från det sjukhusvården inleddes eller resan avbröts ända tills sjukhusvården upphörde eller högst fram till den dag resan var avsedd att upphöra. Om den sista fulla perioden som uträknats på detta sätt överskrids med 12 timmar, räknas den som en dag. Försäkringsvillkor för hem och familj 11

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

Personförsäkringsvillkor

Personförsäkringsvillkor Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.5, gäller från 29.8.2005 personförsäkringsprodukter Personförsäkringens skydd kan väljas bland de separata skyddsalternativen (3.1, 3.2, 3.4 3.7, 3.9, 3.11 och

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Gäller från 1.1.2005. Personförsäkringar Skadeförsäkringar Reseförsäkringar 103 906 1 12.04 10 000 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 5 Gemensamma

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Easy, New life och produkter som tagits ur försäljning Gäller från 4.2.2013 133 687 1 12.12 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...3 Vårdkostnadsförsäkring...4

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? Pohjolas Måttskydd Försäkringar för hemmet och familjen Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? 1 Denna produktbeskrivning berättar om Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Måttskydd

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR MÅTTSKYDD Försäkringar för hemmet och familjen Gäller från 4.2.2013 133 684 1 11.12 10 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR... 3 Pohjolas Hälsoförsäkring... 4 Skydd som ingår

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

*Produktblad: Utrikesrese- och kontantuttagsförsäkring, Nordea Finnair Plus MasterCard -kort

*Produktblad: Utrikesrese- och kontantuttagsförsäkring, Nordea Finnair Plus MasterCard -kort *Produktblad: Utrikesrese- och kontantuttagsförsäkring, Nordea Finnair Plus MasterCard -kort Försäkrade är innehavare av Nordea Business MasterCard -kort och deras makar och barn under 18 år som de försörjer.

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Försäkringar för hemmet och familjen

Försäkringar för hemmet och familjen Försäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 4.2.2013. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Logga in dig i nättjänsten på sidan

Läs mer

Försäkringar för dig och dina närstående

Försäkringar för dig och dina närstående Försäkringar för dig och dina närstående POHJOLAS MÅTTSKYDD Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2015. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan du teckna

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010 Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 4 1.1 ANSLUTNING UPPHÖR... 4 1.2

Läs mer

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring

Villkor 2015 Personförsäkringar. Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Villkor 2015 Personförsäkringar Olycksfall Livförsäkring Barnförsäkring Sjukskyddsförsäkring Studentolycksfallsförsäkring Innehåll A. Definitioner 4 A.1 Arbetsoförmåga 4 A.2 Arbetstid 4 A.3 Basbelopp/prisbasbelopp

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Skydd för företagare i ägande ställning som står utanför den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt för deras familjemedlemmar

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION A2 GRUPPFÖRSÄKRING I BLIWA Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Gruppförsäkring barnförsäkring

Gruppförsäkring barnförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring barnförsäkring SJUK- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR BARN OCH UNGDOM (BA1) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas barnförsäkring innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer