Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring"

Transkript

1 Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

2 Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek på invaliditets- och dödsfallsbelopp samt inkludera dagpenning. Resgods- och ansvarsförsäkring: stöld, skada och försening av resgods. Skydd vid ansvar för skador mot tredje man. Rubrik

3 Välj försäkringstid Du kan välja din reseförsäkring som en årsreseförsäkring eller som en tidsbestämd försäkring. Reser du ofta lönar det sig att teckna en årsreseförsäkring. Den gäller på resor upp till tre månader i ett sträck och gäller även för resor i hemlandet. Är du på resa längre än tre månader kan du komplettera din årsreseförsäkring med en tidsbestämd försäkring för den tid som överstiger tre månader. Tidsbestämda försäkringar finns från fyra dygn till 12 månader. Försäkringen träder i kraft För att din reseförsäkring skall träda i kraft måste den vara betald. Avbeställningsskyddet som ingår i din reseförsäkring är giltigt från betalningsdagen, förutsatt att det är minst tre dagar kvar till avresan. Ersättning Ansökan om ersättning för kostnader som har drabbat dig under resan skall lämnas in till försäkringsbolaget inom ett år från det att skadan uppstod. Blankett för ansökan om ersättning finns på vår hemsida och på vårt kontor. De kostnader som har uppstått skall du bestyrka med kvitto. Sjukdom och olycksfall Alla vårdkostnader ersätts som har uppstått under resan för både sjukdom och olycksfall. Sjukdomen skall ha visat sina första symptom under resan. Om du har en kronisk sjukdom och den förvärras under resan ersätts vårdkostnader tex första hjälpen under sju dygn. För sjukdom och olycksfall som har inträffat under resan ersätts hemtransport om det enligt läkarintyg inte går att resa hem som planerat. Även vid dödsfall ingår hemtransport. Vårdkostnader vid sjukdom ersätts under högst 120 dagar och vid olycksfall under högst 3 år. Det finns ingen beloppsgräns, ingen åldersgräns och ingen självrisk. Försäkringen ersätter även skador som har uppstått vid skidåkning, bergsklättring och dykning när dessa aktiviteter inte är under tävling eller träning anordnad av idrottsförening eller förbund. Vid läkarbesök vill vi gärna att du betalar läkararvoden på plats och sparar kvitto för att få ersättning när du kommit hem. Spara också recept och andra läkarutlåtanden. Om kostnaden är för hög för att du skall kunna betala på plats tar du kontakt med försäkringsbolaget på tel: under kontorstid. På övrig tid kan du kontakta SOS-International i Köpenhamn på tel: Mediciner och resekostnader till och från läkare ersätts också. Vid sjukdom och olycksfall under resa godkänns både privat och offentlig läkar- och sjukhusvård. Krävs det fortsatt vård efter hemkomsten ersätts endast den offentliga sjukvården. Annullering Ersättning för annullerad resa betalas om resan måste annulleras pga sjukdom eller olycksfall, om en familjemedlem som skulle följa med på resan insjuknar, den reskamrat som du bokat resan på tumanhand med insjuknar, din nära anhörig blir livshotande sjuk eller avlider eller om du drabbas av en avsevärd egendomsskada. Högsta ersättningsbelopp för annullerad resa är per försäkrad. Så snart du fått kännedom om att resan måste annulleras skall du meddela researrangören om detta för att få tillbaka ersättning samt för att få ett intyg över att annullering har gjorts. Det går bra med intyg som skickats via . Läkarintyg som styrker att det inte går 3

4 att resa måste alltid finnas. När annulleringsorsaken är att en nära anhörig har avlidit behövs ett intyg över dödsfallet samt släktförhållandet. Vid livshotande sjukdom hos nära anhörig skall ett läkarintyg lämnas in och ersättning utgår om det på medicinska grunder anses tvingande att stanna hemma. Avbrytande Om du måste avbryta resan för att du, din reskamrat eller en nära anhörig råkar ut för ett plötsligt insjuknande, olycksfall eller dödsfall får du ersättning för extra hemresekostnader med ev. inkvartering. Resa tillbaka till resmålet ersätts om du har arbete eller studier som väntar. Ersättning för utflykter som du har betalat hemma på förhand och inte kunde nyttja på resmålet ersätts upp till För paketresor får du ersättning för förlorade resdagar om du av medicinska skäl måste avbryta resan. Om det behövs en sjuktransport till hemlandet måste den vara godkänd på förhand av försäkringsbolaget för att ersättas. Måste resan avbrytas för att en nära anhörig hemma blivit livshotande sjuk eller avlidit ersätter försäkringen skäliga hemresekostnader. Man kan boka sin hemresa själv eller via en resebyrå på hemorten och få ersättning efteråt. För att få ersättning för förlorade resdagar skall intyg lämnas in över sjukhusvistelse, vistelse på hotell eller för tidig hemresa. Det är endast för paketresor som ersättning för förlorade resdagar betalas. En paketresa måste innehålla minst två delar som köpts samtidigt, tex resa och boende. Ersättning utbetalas på basen av vad resan har kostat och resans längd. Försening Om det allmänna färdmedel du skulle anlita för att ta dig dit utlandsresan startar försenas pga väderlek, tekniskt fel eller naturkatastrof så att du missar avresan ersätter försäkringen upp till för att du skall komma ifatt din resa. Max ersättningsbelopp är alltid vad din resa ursprungligen kostade. Om du inte kan komma ifatt din resa ersätts den med högst Förutsättningen är alltid att du har reserverat tillräckligt med tid för transporten enligt de omständigheter som för tillfället råder. Vid försening till platsen där flyget/tåget avgår ersätter försäkringen nya biljetter eller ombokningsavgift upp till högst eller högst så mycket som resan ursprungligen kostat. Som ersättning godkänns också alternativt färdsätt till avreseplatsen, tex taxikostnad om bussen fått tekniskt fel. Kostnader för att man rest tidigare för säkerhets skull vid väderleksvarningar ersätts inte. Intyg över förseningen skall alltid inlämnas. Där skall framgå hur lång förseningen var samt förseningsorsaken. Förseningsintyg som erhållits i efterskott godkänns. Strejk är ingen godkänd ersättningsorsak. Har du inte reserverat tillräckligt med tid för att hinna till ditt färdmedel betalas ingen ersättning. Du skall ha tagit hänsyn till tex trafik- och väderleks förhållandena på den plats du befinner dig. Väntan Du får ersättning för kostnader som uppstått under väntetiden på platsen där avresan börjar eller där hemresan börjar om orsaken är samma som vid försening. Kostnaden för väntan skall presenteras med ett kvitto där det framgår vad som inhandlats. Ersättningen är högst 35 för varje sextimmars period som överstiger de första sex timmarna som inte alls ersätts. Högsta ersättningsbelopp är 340 per försäkrad. För att få ersättning för kostnader som uppstått under väntetiden måste ett kvitto lämnas 4

5 in. På kvittot skall gå att utläsa vad som inhandlats. Godkända kostnader är inkvartering, mat och skäliga telefonkostnader. För de första sex timmarnas väntan ersätts inget. Ersättning betalas om väntetiden har uppstått där avresan börjar eller återresan börjar men inte under mellanlandningar. Även om väntan skulle bli lång finns ett tak för ersättningsbeloppet som är 340 per försäkrad. Ett förseningsintyg där förseningens längd samt förseningsorsak framgår skall lämnas in vid ansökan om ersättning. Dagpenning Om du har tecknat en reseförsäkring med dagpenning ersätts det avtalade beloppet för varje dag du är sjukskriven efter ett olycksfall. Ersättningen utbetalas sju dagar per vecka under högst ett år från olycksfallsdagen och är en skattepliktig inkomst. Sjukskrivningsintyg och skattekort skall lämnas in tillsammans med ansökan om ersättning. Invaliditet Om du skadas så allvarligt i ett olycksfall att det uppstår en invaliditet utbetalas det avtalade beloppet. Vid en invaliditetsgrad om 100 procent utbetalas hela beloppet och vid en delinvaliditet utbetalas så stor del av invaliditetsbeloppet som invaliditetsgraden är. För att ett invaliditetsbelopp skall utbetalas måste det finnas ett läkarutlåtande som klargör vilken av 20 invaliditetsklasser som skadan tillhör. Skadan måste ha fortgått minst tre månader och invaliditeten skall ha fastställts senast inom tre år från det att olycksfallet inträffade. Dödsfall Om den försäkrade avlider pga ett olycksfall på resan utbetalas det avtalade försäkringsbeloppet. Beloppet erläggs till de anhöriga ifall inte annat överenskommits i förmånstagarförordnandet. Dödsfallsbeloppet är skattefri inkomst för nära anhöriga. Hemtransport av kroppen ersätts som en vårdkostnad så den kostnaden dras inte bort från dödsfallsbeloppet. 5

6 Resgods och ansvar Ersättning för inköp av nödvändighetsartiklar när ditt resgods har försenats mer än sex timmar ingår i resgodsförsäkringen. Stulet och skadat gods upp till högst det avtalade beloppet ersätts. Som resgods räknas även resehandlingar. Pengar och kreditkortsförluster ersätts inte. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du eller en medförsäkrad vållar en annan person och blir skadeståndsskyldig. Max ersättningsbelopp är Skador som barn under 12 avsiktligt orsakat ersätts också. I ansvarsförsäkringen finns en självrisk om 50. Om ditt ärende tas upp till behandling i rätten sköter försäkringsbolaget rättegången upp till en kostnad om Om ditt resgods försenas till resmålet skall du genast anmäla det på flygplatsen och spara den PIR rapport som du får. Om det dröjer mer än sex timmar innan du får ditt bagage ersätter resgodsförsäkringen nödvändighetsartiklar du måste inhandla upp till 100 per dygn och per resgodsförsäkring (flera personer kan omfattas av en resgodsförsäkring). Högsta ersättningsbelopp är 420. Kvitto över de kostnader som har uppstått skall inlämnas för att få ersättning och då bör det av kvittot gå att utläsa vad som inhandlats. Begär ett kvitto när du har återfått ditt bagage för att kunna visa hur länge det har varit försenat. Tänk på möjligheten att hyra utrustning eller kläder för den tid du saknar ditt bagage. Om ditt resgods inte kommer tillrätta skall du först hos flygbolaget ansöka om ersättning för det förlorade godset och sedan ansöka om ersättning från försäkringen. Blir du bestulen 6

7 under resan skall du göra en polisrapport som skall lämnas in tillsammans med din ansökan. Har du inte möjlighet att göra det på platsen där händelsen ägde rum kan du göra det på din hemort. Om ditt gods har skadats i en plötslig oavsiktlig händelse ersätts det skadade godset. Spara dina trasiga glasögon, mobiltelefon, kamera, väska eller vad det kan vara och lämna in det till försäkringsbolaget vid ansökan om ersättning. Om godset är för skrymmande för att transporteras med hem eller skickas till försäkringsbolaget finns möjlighet att fotografera skadan och be om ett intyg från en utomstående att skadan har inträffat. Gods som har kvarglömts eller försvunnit och där det inte går att påvisa en sannolikhet för att det har stulits ersätts inte. Hemelektronik måste transporteras som handbagage för att ersättas om det skadas eller blir stulet. Samma gäller för övrigt gods som kan anses vara värdeföremål. Avbeställningsförsäkring Om du blir tvungen att avboka din resa och vill försäkra din resa för ett högre belopp än vad som ingår i resenärförsäkringen eller för andra omständigheter än vad som ingår där kan du teckna en tilläggsförsäkring. Avbeställningsförsäkringen skall tecknas och betalas inom två dagar efter att anmälningsavgiften för resan har betalats. Du kan teckna en avbeställningsförsäkring för en del av din resa eller för hela resan. Om du har beställt en dyr resa kan du behöva tillläggsförsäkra den summa som överstiger avbeställningsbeloppet i din försäkring. Om ni är flera personer som skall resa tillsammans och ni inte tillhör samma hushåll kan ni teckna en tilläggsförsäkring för att alla skall kunna stanna hemma om en insjuknar. Då behöver hela resans pris försäkras för alla personer. Välkommen att teckna din reseförsäkring på vårt kontor eller på din resebyrå. Trevlig resa! Viktigt Uppgifterna som finns i denna broschyr är ett sammandrag av Alandias reseförsäkringsvillkor som gäller för reseförsäkringen. Villkoren finns på vår hemsida alandia.com eller kan hämtas/ beställas från vårt kontor, vi ber er vänligen att läsa dem. 7

8 Konsumentskydd Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden, Konsumenttvistenämnden, Övervakande myndighet Finansinspektionen Mikaelsgatan 8, PB 103, Helsingfors Telefon , fax Vi försäkrar människor Vi på Alandia Personförsäkringar kan försäkringar som rör livet. Det handlar om dig och hur du vill lägga upp skyddsnäten för dig själv, dina nära och kära. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom liv- och sjukförsäkringar. Hos oss får du personlig och heltäckande service. Vi står till din tjänst, kontakta oss redan idag! Försäkringsaktiebolaget Alandia, Ålandsvägen 31, MARIEHAMN FO-nummer , Hemort Mariehamn, tel (018) , telefax (018) Personförsäkring MARIDEA 2010

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor Quintessentially The Credit Card Villkor gällande fr o m 24 april 2008 Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet. Försäkringsförmånerna

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor

Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor Finnair Plus Visa reseförsäkring för utrikesresor DBFIN02-v01 Försäkringsvillkor, gäller från 15.11.2012 Detta gruppreseförsäkringsavtal omfattar dessa försäkringsvillkor som överlämnas till kortinnehavaren.

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring

MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring 1 (16) MasterCard Gold- och Visa Goldreseförsäkring för utrikesresor Försäkringsvillkor, gäller från 1.7.2009 Försäkringsnummer 102-3040 Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den

Läs mer

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card

Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Försäkringsvillkor för Quintessentially The Credit Card Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0124-1 INFORMATION Försäkringsförmåner för innehavare av Quintessentially The Credit Card nedan kallat Kortet.

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 0 INNEHÅLL A ALLMÄN INFORMATION... 4 1.a Teckna privatreseförsäkring Plus... 4 1.b Teckna privatreseförsäkring

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort

*PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens Visa Debit Standard och MasterCard Betal- och Kreditkort standard -kort Försäkringen är i kraft under inrikes- och utrikesresor överallt i världen för Ålandsbankens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Kompletterande reseförsäkring Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt EverydayCard

Läs mer

Försäkrade erhåller således nedan beskrivna förmåner under förutsättning att här beskrivna villkor uppfyllts och instruktioner följts.

Försäkrade erhåller således nedan beskrivna förmåner under förutsättning att här beskrivna villkor uppfyllts och instruktioner följts. Förmåner genom American Express GruppReseförsäkring för Gold Business Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services Europe Limited,

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Media Markt MasterCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt MasterCard Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Hyundaikortet Kortutgivare är DNB Bank ASA, filial Sverige Gäller resor betalda från och med den 1 maj 2015 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbankens Allkort med MasterCard eller VISA-anslutning Gäller resor betalda från den 1 april 2008 till och med den 30 september 2008.

Läs mer

Kompletterande kortförsäkring

Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Gäller för Classic betal- och kreditkort MasterCard utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsvillkor K 66620-0012 Gäller från och med 1 januari 2011 2 Innehåll 1. Kompletterande

Läs mer

Kompletterande kortförsäkring

Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Gäller för Classic betal- och kreditkort MasterCard utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsvillkor K 66620-0012 Gäller från och med 1 januari 2011 2 3 Innehåll 1. Kompletterande

Läs mer

Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Årsreseförsäkring. - res tryggt och säkert året runt

Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Årsreseförsäkring. - res tryggt och säkert året runt Nyteckningserbjudande! 1:a året ingår även resor i Sverige. Årsreseförsäkring - res tryggt och säkert året runt Gäller fr.o.m. 2 juli 2012 Så resan blir som du tänkt dig Det finns inga garantier för att

Läs mer