Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015"

Transkript

1 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från

2 Försäkringar för barn sidan 2

3 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna för barn kan du säkerställa att ditt barn får högklassig vård i alla situationer. If Babyförsäkring skyddar ditt barn redan före födelsen. If Barnförsäkring ger barn och unga skydd i händelse av allvarliga sjukdomar och olycksfall. Med If Personförsäkring får du skydd för ditt barn i händelse av olycksfall. Med ett omfattande personskydd säkerställer du att ditt barn får bra och snabb vård ända upp i vuxen ålder. DINA UNIKA KUNDFÖRMÅNER HOS IF Högsta betyg är fem men jag ger en full tia. Tack! MAN, 57 ÅR KUOPIO Verkligen snabb handläggning och fantastiskt fint att ärendet kunde skötas online. Ett stort plus! KVINNA, 33 ÅR HELSINGFORS Ifs kundförmånsprogram har förnyats. Förmånerna ökar med din kundrelation. Du har rätt till förmånerna redan med en hemförsäkring eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil, då du tagit i bruk Ifs pappersfria tjänst. Läs mer om If Förmånsprogram på adressen if.fi/formansprogram. NYA IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR De kunder som haft en skada ger oss 4,5 av 5 i snittbetyg. Vi tycker det berättar om en skadehantering som den borde vara. KÄLLA: IFS KUNDRESPONS 2013 K-PLUSSA-POÄNG PÅ FÖRSÄKRINGS- PREMIERNA Som kund hos If får du K-Plussa-poäng för alla försäkringspremier som privatkund. Registrera ditt K-Plussa-kort snarast möjligt på adressen if.fi/plussapoang. Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för försäkringarna för barn. Läs också försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem.

4 IF BABYFÖRSÄKRING - försäkringsskydd redan före barnets födelse PRODUKTBESKRIVNING IF BABYFÖRSÄKRING Med Babyförsäkringen får du skydd för ditt ofödda barn i händelse av såväl allvarliga medfödda sjukdomar och skador som sjukdomar och olycksfall efter födelsen. I nödens stund behöver du inte allra först fundera på utkomsten, utan kan ta hand om ditt barn och koncentrera dig på din familj. Vid behov kan du också anlita privatläkare och du kan använda de skattefria engångsersättningarna från försäkringen efter eget gottfinnande. Babyförsäkringen består av Graviditetsförsäkring och Barndomsförsäkring. Graviditetsförsäkringen träder i kraft när försäkringen tas och upphör att gälla vid barnets födelse. Barndomsförsäkringen börjar från födelsen, förutsatt att du meddelar oss barnets personuppgifter inom 2 månader från barnets födelse och att Graviditetsförsäkringen är betald. FÖRSÄKRINGSSKYDD GRAVIDITETSFÖRSÄKRING Skydd i händelse av allvarlig medfödd sjukdom och skada Skydd i händelse av sjukhusvård av barn FÖRSÄKRINGSSKYDD BARNDOMSFÖRSÄKRING Skydd i händelse av vårdkostnader Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH SJÄLVRISKER euro euro, självrisktid 30 dygn FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH SJÄLVRISKER* sammanlagt högst euro, självrisk 150 euro + 10 % av kostnaderna/försäkringsperiod euro euro VIKTIGT ATT VETA Beviljande Giltighet Slutålder - Barnets mamma står som försäkringstagare. - Mamman ska vara under 42 år vid den beräknade nedkomsten. - Mamman ska omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland och ha sin stadigvarande hemort i Finland. Mamman ska vara stadigvarande bosatt i Finland minst sex månader per kalenderår och förlossningen ska ske på ett sjukhus i Norden. - Försäkringsansökan avgörs på basis av den hälsodeklaration som mamman lämnat. - Ansökan om försäkring kan göras tidigast under den 12:e graviditetsveckan och senast tre månader före den beräknade nedkomsten. Ansökan förutsätter en ultraljudsundersökning efter den 9:e graviditetsveckan. Om antalet foster är två, ska båda ha en egen försäkring. - Försäkringen gäller överallt i världen dygnet runt. - Vårdkostnadsersättning till följd av sjukdom utbetalas emellertid endast för vårdkostnader som uppstått i Finland. Gäller vid all idrottsverksamhet.** 15 år *SE EXEMPLEN PÅ SIDAN 12. ** SE IDROTTSEXEMPLET PÅ SIDAN 12. Försäkringar för barn sidan 4

5 BABYFÖRSÄKRINGENS skydd SKYDD I HÄNDELSE AV ALLVARLIG MEDFÖDD SJUKDOM OCH SKADA En allvarlig medfödd sjukdom eller skada hos det nyfödda barnet medför överraskande kostnader för föräldrarna, såsom inkomstbortfall till följd av barnets sjukhusvistelse, extra rese- och inkvarteringskostnader eller arrangemang för vård av familjens övriga barn. Den skattefria engångsersättningen betalas ut, om det hos barnet inom sex månader från födelsen konstateras en allvarlig medfödd sjukdom eller skada. Sådana medfödda sjukdomar och skador som anges i försäkringsvillkoren och som ger rätt till ersättning är bl.a. svår eller grav utvecklingsstörning, svår CP-skada, Downs syndrom, avsaknad av extremiteter, blindhet samt i villkoren nämnda hjärtsjukdomar. Från skyddet utbetalas också euro i ersättning om fostret dör i livmodern tidigast två månader före den beräknade nedkomsten. SKYDD I HÄNDELSE AV SJUKHUSVÅRD AV BARN Ersättningen är avsedd att ersätta de ekonomiska förluster som orsakas föräldrarna av att det nyfödda barnet under sina första levnadsmånader behöver långvarig sjukhusvård. Den skattefria engångsersättningen betalas ut, om barnet är intaget för vård på sjukhus dygnet runt i minst 30 dagar under sina tre första levnadsmånader. Denna förutsättning uppfylls ofta t.ex. för prematurer. SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER Skyddet ersätter vårdkostnader för olycksfall och sjukdomar som krävt läkarvård, t.ex. läkararvoden, kostnader för röntgenundersökningar och motsvarande undersökningar, laboratoriekostnader och kostnader för receptbelagda läkemedel samt vårddagsavgifter på sjukhus upp till maximiersättningen per dygn. Vårdkostnader ersätts under försäkringstiden sammanlagt högst upp till försäkringsbeloppet. Från ersättningen görs avdrag för en självrisk som räknas per försäkringsperiod. En förutsättning för ersättning är att försäkringen är i kraft när kostnaderna uppstår och vid tidpunkten för olycksfallet. Som vårdkostnader ersätts bl.a. inte kostnader som ersätts med stöd av någon lag* tandvård fysikalisk vård (förutom i samband med operationseller gipsbehandling vid olycksfall) rehabilitering eller terapi rese- och övernattningskostnader. SKYDD I HÄNDELSE AV BESTÅENDE MEN TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Från skyddet utbetalas ersättning för bestående men till följd av olycksfall enligt den medicinska invaliditetsgraden. Ett bestående men kan t.ex. uppstå till följd av att barnet faller eller bränner sig på en het vätska. Den skattefria engångsersättningen utgör den andel av försäkringsbeloppet som invaliditetsgraden utvisar. Invaliditetsgraden ska vara minst 10 %, vid skador på ögon och fingrar ger redan ett bestående men på 5 % rätt till ersättning. Om det bestående menet motsvarar en invaliditetsgrad på minst 50 %, utbetalas ersättningen till dubbelt belopp. Menet fastställs tidigast ett år efter olycksfallet. En förutsättning för ersättning är att olycksfallet har inträffat under den tid försäkringsskyddet varit i kraft och att menet yppat sig inom tre år efter olycksfallet. EXEMPEL: Läkaren fastställer att ett olycksfall efterlämnat ett bestående men på 25 % (invaliditetsklass 5). Försäkringsbeloppet är euro. I ersättning utbetalas 25 % x euro = euro. Om menet skulle motsvara en invaliditetsgrad på 60 % (invaliditetsklass 12), är ersättningen 60 % x euro x 2 = euro. EXEMPEL: Ett barn som spelade piano och en ung som studerade till lärare förlorade båda i ett olycksfall fingrarna på vänster hand. Till vardera utbetalas ersättning för bestående men enligt samma invaliditetsgrad. SKYDD I HÄNDELSE AV DÖDSFALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE Det försäkringsbelopp som betalas ut från skyddet är avsett att ersätta kostnader som orsakas av att den försäkrade dött i en olycka, t.ex. begravningskostnader. Ersättningen betalas ut till den försäkrades anhöriga, om försäkringstagaren inte på förhand skriftligen har uppgett någon annan förmånstagare. En förutsättning för ersättning är att olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT på adressen if.fi * SE EXEMPLET PÅ SIDAN 12. Försäkringar för barn sidan 5

6 IF BARNFÖRSÄKRING OCH IF PERSONFÖRSÄKRING - försäkringsskydd från 2 månaders ålder upp till 14 år PRODUKTBESKRIVNING IF BARNFÖRSÄKRING, IF BARNFÖRSÄKRING, OLYCKSFALLFÖRSÄKRING vårdkostnader till följd av olycksfall vårdkostnader till följd av olycksfall FÖR BARN (If Personförsäkring) och sjukdom FÖRSÄKRINGSSKYDD Skydd i händelse av vårdkostnader (sjukdom och olycksfall) Barnförsäkringen är ett mångsidigt försäkringspaket. Det innehåller marknadens mest omfattande skydd både i händelse av sjukdomar och olycksfall som endast kräver enskilda läkarbesök och vid mer allvarliga sjukdomar och olycksfall. sammanlagt högst , eller euro, självrisk 100, 150 eller 200 euro + 10 % av kostnaderna/ försäkringsperiod Du kan också välja Barnförsäkring med vårdkostnadsskydd endast i händelse av olycksfall. Då är försäkringen till sin natur mer som en olycksfallsförsäkring, men den erbjuder också skydd i händelse av allvarliga sjukdomar. FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH SJÄLVRISKER* Olycksfall är plötsliga och oförutsedda skador som varje förälder minst borde gardera sig mot. Olycksfallsförsäkringen för barn är en utmärkt försäkring i händelse av olycksfall. Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall omfattas av Skyddet i händelse av vårdkostnader sammanlagt högst eller euro, ingen självrisk sammanlagt högst eller euro, ingen självrisk Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall omfattas av Skyddet i händelse av bestående men omfattas av Skyddet i händelse av bestående men euro , eller euro Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse euro , , eller euro euro Skydd i händelse av bestående men (sjukdom och olycksfall) , , eller euro euro Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare euro VIKTIGT ATT VETA Beviljande - Försäkringstagaren är i allmänhet barnets vårdnadshavare. - Barnet ska omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland och ha sin stadigvarande hemort i Finland. Barnet ska vara stadigvarande bosatt i Finland minst sex månader per kalenderår. - Beviljandet av försäkring avgörs på basis av barnets hälsodeklaration. Giltighet Slutålder - Försäkringen gäller överallt i världen dygnet runt. - Vårdkostnadsersättning till följd av sjukdom utbetalas emellertid endast för vårdkostnader som uppstått i Finland. - Gäller vid all idrottsverksamhet upp till 18 års ålder. ** - Efter att den försäkrade fyllt 18 år tillämpas på vårdkostnadsskyddet en idrottsbegränsning enligt försäkringsvillkoren. Ifs Förmånskunder kan mot tilläggspremie slopa idrottsbegränsningen från de flesta idrottsgrenar och fritidsintressen. 25 år, rätt till fortsatt olycksfallsförsäkring 25 år, rätt till fortsatt olycksfallsförsäkring 100 år * SE EXEMPLEN PÅ SIDAN 12. ** SE IDROTTSEXEMPLET PÅ SIDAN 12. Försäkringar för barn sidan 6

7 Försäkringar för barn sidan 7

8 BARNFÖRSÄKRINGENS skydd SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER Se motsvarande skydd i Babyförsäkringen. SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Alternativt skydd för vårdkostnader. Se motsvarande skydd i Olycksfallsförsäkringen för barn. SKYDD I HÄNDELSE AV DÖDSFALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE Se motsvarande skydd i Babyförsäkringen. SKYDD I HÄNDELSE AV BESTÅENDE MEN Ersättningen för bestående men är en skattefri engångsersättning som utgör den andel av försäkringsbeloppet som den medicinska invaliditetsgraden utvisar. Invaliditetsgraden ska vid olycksfall vara minst 10 %, vid skador på ögon och fingrar utbetalas ersättning redan för ett bestående men på 5 %. Allvarliga sjukdomar som diagnostiserats hos barnet ger rätt till ersättning för bestående men då invaliditetsgraden är minst 30 %. Vid allvarlig sjukdom kan det t.ex. vara fråga om en ryggmärgsskada, hjärnskada eller -tumör. Menersättning betalas inte ut, om menet orsakats t.ex. av störningar i den mentala hälsan eller beteendet eller av känslomässiga störningar, och t.ex. vid kromosomavvikelser ska menet motsvara minst en invaliditetsgrad på 50 %. Menet fastställs tidigast ett år efter att olycksfallet inträffat eller sjukdomen konstaterats. En förutsättning för ersättning är att försäkringen är i kraft när olycksfallet inträffar och det bestående menet till följd av sjukdom yppar sig. Om det bestående menet motsvarar en invaliditetsgrad på minst 50 %, utbetalas ersättningen till dubbelt belopp. SKYDD FÖR EKONOMISK FÖRSTA HJÄLP FÖR VÅRDNADSHAVARE Om barnet insjuknar eller skadas allvarligt, kan familjen orsakas oväntade och plötsliga utgifter. Den ersättning som betalas ut från Skyddet för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare är avsedd att trygga vårdnadshavarens direkta behov i en sådan överraskande situation. Den skattefria engångsersättningen betalas ut, om det försäkrade barnet insjuknar eller skadas under försäkringsskyddets giltighetstid på det sätt som nämns i försäkringsvillkoren. Sådana sjukdomar som ersätts är malign tumör, juvenil diabetes, njursvikt, förlust av extremitet och allvarlig hjärn- eller brännskada. Skydden i OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN FÖR BARN SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Skyddet ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall som krävt läkarvård, t.ex. läkararvoden, kostnader för röntgenundersökningar och motsvarande undersökningar, laboratoriekostnader och kostnader för receptbelagda läkemedel samt vårddagsavgifter på sjukhus upp till maximiersättningen per dygn. Vårdkostnaderna ersätts under försäkringstiden sammanlagt högst upp till försäkringsbeloppet. En förutsättning för ersättning är att försäkringsskyddet är i kraft när olycksfallet inträffar och vårdkostnaderna uppstår. Som vårdkostnader ersätts bl.a. inte kostnader som ersätts med stöd av någon lag*** tandvård fysikalisk vård (förutom i samband med operationseller gipsbehandling vid olycksfall) rehabilitering eller terapi rese- och övernattningskostnader. SKYDD I HÄNDELSE AV BESTÅENDE MEN TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Se motsvarande skydd i Babyförsäkringen SKYDD I HÄNDELSE AV DÖDSFALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE Se motsvarande skydd i Babyförsäkringen. *** SE EXEMPLET PÅ SIDAN 12 Försäkringar för barn sidan 8

9 HÄLSOTILLSTÅNDET INVERKAR på beviljandet av försäkring Beviljandet av försäkring avgörs på basis av uppgifterna om barnets eller mammans hälsotillstånd. Hälsoutredningen behövs, eftersom försäkringen inte ersätter sådana sjukdomar eller skador som visat symtom eller börjat före försäkringen trädde i kraft. Om den som ska försäkras har en sjukdom, skada eller ett symtom, utgör det inte nödvändigtvis ett hinder för beviljande av försäkring, men det kan leda till att befintliga sjukdomar och sådana framtida sjukdomar och skador som eventuellt kan förutsägas utifrån den försäkrades symtom utesluts från försäkringens ersättningsområde. EXEMPEL: Hos barn yppar sig allergiska sjukdomar oftast i form av torr hud, utslag, snuva, ögonsymtom eller obestämda magproblem. Atopisk hud kan t.ex. kännetecknas av röd, fjällig eller sträv hud. Enligt medicinsk erfarenhet får en stor del av de barn som haft atopiska symtom senare i livet olika former av allergier och en del drabbas även av astma. Därför utesluts allergiska symtom och astma från försäkringsskyddet för små barn som upprepade gånger har haft ovannämnda symtom eller vars hudproblem har behandlats med medicinska salvor. Det är viktigt att frågorna i hälsodeklarationen har besvarats sanningsenligt och fullständigt. Om bristfälliga eller felaktiga uppgifter har lämnats om hälsotillståndet, kan det medföra att ett begränsande villkor läggs till försäkringen i efterskott och att ingen ersättning betalas ut. Ibland kan utelämnad eller felaktig information rentav leda till att försäkringen sägs upp. LÖNAR DET SIG ATT FÖRSÄKRA BARNET REDAN UNDER GRAVIDITETEN ELLER FÖRST EFTER BARNETS FÖDELSE? I en Babyförsäkring som beviljats före barnets födelse ställs inga begränsande villkor avseende barnets hälsotillstånd. Om barnet försäkras med en Barnförsäkring först efter födelsen, är barnet åtminstone under sina första två levnadsmånader utan försäkringsskydd. Dessutom kan det hända att Barnförsäkringen på grund av barnets hälsotillstånd beviljas med begränsande villkor eller att försäkringen inte alls kan beviljas. Även om barnet försäkras före födelsen med en Babyförsäkring, kan man med en ny hälsoutredning ansöka om den till sina försäkringsskydd mer omfattande och förmånligare Barnförsäkringen tidigast när barnet är två månader gammalt. Barnförsäkringen upphör också på basis av ålder 10 år senare än Babyförsäkringen. BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER ALLA PERSONFÖRSÄKRINGAR VAD ÄR ETT OLYCKSFALL? Ett olycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan till följd av en yttre faktor. Den plötsliga händelse som orsakat olycksfallet ska bero på en yttre faktor, t.ex. att den försäkrade halkat, ramlat eller fallit. Typiska skador till följd av olycksfall är benbrott, bristningar och sår. Med olycksfall avses således inte ömhet som uppkommit enbart genom ansträngning eller rörelse eller en endogen skada som uppstått av inre orsaker till följd av belastning. Sådana skador ersätts endast från det vårdkostnadsskydd som omfattar sjukdomar (Skydd i händelse av vårdkostnader). EXEMPEL: Nicke faller i trappan och bryter armen. Det är fråga om ett olycksfall i enlighet med försäkringsvillkoren. Som olycksfall ersätts bl.a. inte skada eller dödsfall som orsakats av den försäkrades sjukdom, lyte eller kroppsskada sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration av hållnings- eller rörelseorganen, även om de skulle ha varit symtomfria före olycksfallet förgiftning jämte följder som orsakats av läkemedel, alkohol eller annat medel som använts i berusande syfte och som den försäkrade använt smittosam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing skada till följd av bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor bidragit till detta. MEDVÅLLANDE AV ANNAN SJUKDOM ELLER ANNAT LYTE Den försäkrade kan ha en sjukdom eller ett lyte som inverkar på uppkomsten av skadan eller tillfrisknandet. I en ersättningssituation måste man då bedöma i vilken mån t.ex. vårdkostnaderna har orsakats av olycksfallet och i vilken mån den försäkrades sjukdom har bidragit till dem. Menersättning och vårdkostnadsersättning utbetalas endast till den del som det bestående menet och vårdkostnaderna har orsakats av det olycksfall som ersätts. EXEMPEL: Vid undersökningar i samband med rygg-, axeloch knäskador till följd av olycksfall konstateras även hos unga personer ibland strukturella avvikelser eller slitageförändringar som inte orsakats av ett olycksfall utan som uppkommit under en längre tid. Även om sjukdomarna inte skulle ha visat några symtom före olycksfallet, kan de bidra till att tillfrisknandet fördröjs. Som olycksfall ersätts endast den andel som enligt medicinsk erfarenhet skulle ha orsakats en frisk person. Skador som orsakats av bruk av alkohol eller andra droger eller missbruk av läkemedel ersätts inte.inte heller ersätts skador som orsakats till följd av krig, väpnad konflikt eller motsvarande eller till följd av kärnolycka eller -vapen. Om en skada har orsakats uppsåtligen eller uppstått till följd av grov ovarsamhet kan ersättningen förvägras eller nedsättas. Försäkringar för barn sidan 9

10 FÖRSÄKRINGSPREMIE betalning av remien Premierna fastställs beroende på produkten och skyddet enligt mammans ålder, den försäkrades ålder, boningsorten, försäkringsbeloppet, självrisken och för 18 år fyllda enligt eventuell idrottsgren. Premierna justeras vid ingången av nästa försäkringsperiod t.ex. på grund av den försäkrades ålder. På försäkringspremien kan också inverka försäkringsoch skadehistorien. EXEMPEL: Utvecklingen av premien för Barnförsäkringen Boningsort t.ex. Kuopio eller Tammerfors Skydd i händelse av bestående men euro Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare euro Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse, euro Skydd i händelse av vårdkostnader euro, självrisk 100 euro (+ 10 %) MAMMANS ÅLDER VID DEN BERÄKNADE NEDKOMSTEN INVERKAR PÅ PREMIEN FÖR BABY- FÖRSÄKRINGENS GRAVIDITETSFÖRSÄKRING EURO euro 600 Mamman under 40 år 158 Mamman år Premien för Babyförsäkringen är betydligt förmånligare för If Förmånskunder. Eventuella förändringar i förmånskundrelationen kan inverka på premien för Babyförsäkringen ålder PREMIE EXEMPEL: Utvecklingen av premien för Babyförsäkringens Barndomsförsäkring euro Försäkringen hålls i kraft då premien betalas senast på förfallodagen. Om försäkringspremien inte har betalats, säger If upp försäkringen att upphöra inom 14 dygn efter att anmälan om uppsägningen har skickats ålder IF FÖRMÅNSKUND ANNAN KUND Försäkringar för barn sidan 10

11 Ansökan om ERSÄTTNING Du ska först själv betala kostnaderna i anslutning till vården. Därefter ska du söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten (om inte vårdinrättningen redan har dragit av sjukförsäkringsandelen från kostnaderna). Efter det kan du söka ersättning från If. Kom ihåg att söka ersättning från If senast inom ett år från utgången av den försäkringsperiod under vilken vårdkostnaderna har uppstått. När du söker ersättning från Barnförsäkringen för bestående men till följd av sjukdom eller ersättning från Skyddet för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare eller från Babyförsäkringens Skydd i händelse av allvarlig medfödd sjukdom eller skada, ska du också bifoga ett läkarut- låtande på B-blankett eller en kopia av sjukjournalen. Vid ansökan om dödsfallsersättning ska du skicka in en officiell dödsattest och en officiell utredning över förmånstagarna (släktutredning) samt annan utredning som eventuellt kan behövas. HUR SÖKER DU ERSÄTTNING? Fyll i skadeanmälan i din If Folder på adressen if.fi eller ring Vi tar genast upp ärendet till handläggning. I en del fall kan vi behöva vissa dokument, t.ex. läkarintyg eller verifikat över vårdkostnaderna. Vi begär handlingarna separat, om vi behöver dem för att kunna fatta ersättningsbeslutet. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTALET och avtalets upphörande De fortlöpande försäkringarna för barn gäller en avtalad försäkringsperiod i sänder. Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren och -premierna vid ingången av en ny försäkringsperiod. Dessutom kan försäkringsbolaget göra ändringar i dem som inte inverkar på det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar dig om eventuella ändringar på förhand. Under försäkringsperioden kan bolaget säga upp försäkringen bl.a. av följande orsaker: premien har inte betalats vårt bolag har fått felaktiga eller bristfälliga uppgifter då avtalet ingicks vi har inte underrättats om ändringar i omständigheterna. Din försäkring kan upphöra vid en på förhand avtalat tidpunkt när du skriftligen meddelar vårt bolag om detta om vi säger upp försäkringen (i de fall som nämns i villkoren). FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT på adressen if.fi Försäkringar för barn sidan 11

12 * / ** / *** EXEMPEL FÖR SIDORNA 4, 5, 6 OCH 8 * EXEMPEL PÅ FÖRSÄKRINGSBELOPPET: Venla har ett vårdkostnadsskydd på euro. Under försäkringsskyddets giltighetstid insjuknar hon upprepade gånger i öroninflammation. I kostnader för vården ersätts euro. Kostnader som orsakas av andra sjukdomar ersätts för sammanlagt euro. Dessutom snubblar Venla då hon leker utomhus och bryter armen. I ersättning för vårdkostnader till följd av olycksfallet utbetalas 500 euro. Efter dessa ersättningar återstår ett försäkringsbelopp på euro i händelse av skada till följd av sjukdom och olycksfall. * EXEMPEL PÅ SJÄLVRISK: Valter har ett vårdkostnadsskydd på euro. Grundsjälvrisken är 150 euro. Då Valter under samma försäkringsperiod insjuknar i influensa, vilket medför 130 euro i kostnader för ersättningsgilla läkararvoden och läkemedel, avdras från dessa kostnader i självrisk 10 %, dvs. 13 euro. Den ersättning som betalas ut med anledning av sjukdomen är 117 euro. Nästa försäkringsperiod faller Valter från klätterställningen och bryter benet. Benbrottet medför euro i ersättningsgilla kostnader, från vilka först görs avdrag för grundsjälvrisken på 150 euro och därefter avdras 10 % från det återstående beloppet på euro, dvs. 135 euro. I ersättning utbetalas euro. ** EXEMPEL: 14-åriga sara spelar innebandy i en idrottsförening. Valter stukar foten i en lek på gården. Vården av skadan medför sammanlagt 320 euro i kostnader för läkararvoden, läkemedel och undersökningar som ersätts från försäkringen. Från kostnaderna görs först avdrag för grundsjälvrisken på 150 euro och därefter avdras 10 % från det återstående beloppet på 170 euro, dvs. 17 euro. I ersättning utbetalas 153 euro. Försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkringsbolag Ab. Hennes försäkring för barn är i kraft i samband med innebandyn utan tilläggspremie. *** EXEMPEL: I händelse av en trafikolycka ersätts vårdkostnaderna med stöd av den lagstadgade trafikförsäkringen. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Vi behandlar de personuppgifter som behövs för skötseln av våra kunders försäkringsärenden i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Uppgifterna skaffas från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt och från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Vi kan använda kundregistret även vid marknadsföring till våra kunder samt spela in telefonsamtal för att säkerställa en trygg skötsel av kundens ärenden. Vi överlåter inte uppgifter till utomstående utan kundens samtycke, såvida inte överlåtandet av uppgifterna grundar sig på bestämmelse i lag. BEHANDLING AV SKADEUPPGIFTER För att förebygga försäkringsbrottslighet överlämnas uppgifter om skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem, varifrån försäkringsbolagen i samband med skadehanteringen kan kontrollera skador som anmälts till andra försäkringsbolag. If Skadeförsäkringsbolag Ab, registrerad hemort Helsingfors, PB 4, IF FO-nummer /2014 Ifs kundtjänst if.fi Försäkringstjänst: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) mån fre kl Ersättningstjänst och skadeanmälningar: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) If Nödjour i brådskande fall If Skadeförsäkringsbolag Ab:s försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors, tfn och fax

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Förutom olycksfall i arbetet ersätter olycksfallsförsäkringen också yrkessjukdomar, men de tas inte upp här.

Förutom olycksfall i arbetet ersätter olycksfallsförsäkringen också yrkessjukdomar, men de tas inte upp här. INGEN ERSÄTTNING VARFÖR? Vad ersätts som arbetsolycksfall? För vilka skador betalas ersättning? Varför upphör ersättningen? Den här broschyren innehåller allmän information om arbetsolycksfallsförsäkringen

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer