Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015"

Transkript

1 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från

2 Försäkringar för barn sidan 2

3 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna för barn kan du säkerställa att ditt barn får högklassig vård i alla situationer. If Babyförsäkring skyddar ditt barn redan före födelsen. If Barnförsäkring ger barn och unga skydd i händelse av allvarliga sjukdomar och olycksfall. Med If Personförsäkring får du skydd för ditt barn i händelse av olycksfall. Med ett omfattande personskydd säkerställer du att ditt barn får bra och snabb vård ända upp i vuxen ålder. DINA UNIKA KUNDFÖRMÅNER HOS IF Högsta betyg är fem men jag ger en full tia. Tack! MAN, 57 ÅR KUOPIO Verkligen snabb handläggning och fantastiskt fint att ärendet kunde skötas online. Ett stort plus! KVINNA, 33 ÅR HELSINGFORS Ifs kundförmånsprogram har förnyats. Förmånerna ökar med din kundrelation. Du har rätt till förmånerna redan med en hemförsäkring eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil, då du tagit i bruk Ifs pappersfria tjänst. Läs mer om If Förmånsprogram på adressen if.fi/formansprogram. NYA IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR De kunder som haft en skada ger oss 4,5 av 5 i snittbetyg. Vi tycker det berättar om en skadehantering som den borde vara. KÄLLA: IFS KUNDRESPONS 2013 K-PLUSSA-POÄNG PÅ FÖRSÄKRINGS- PREMIERNA Som kund hos If får du K-Plussa-poäng för alla försäkringspremier som privatkund. Registrera ditt K-Plussa-kort snarast möjligt på adressen if.fi/plussapoang. Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för försäkringarna för barn. Läs också försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem.

4 IF BABYFÖRSÄKRING - försäkringsskydd redan före barnets födelse PRODUKTBESKRIVNING IF BABYFÖRSÄKRING Med Babyförsäkringen får du skydd för ditt ofödda barn i händelse av såväl allvarliga medfödda sjukdomar och skador som sjukdomar och olycksfall efter födelsen. I nödens stund behöver du inte allra först fundera på utkomsten, utan kan ta hand om ditt barn och koncentrera dig på din familj. Vid behov kan du också anlita privatläkare och du kan använda de skattefria engångsersättningarna från försäkringen efter eget gottfinnande. Babyförsäkringen består av Graviditetsförsäkring och Barndomsförsäkring. Graviditetsförsäkringen träder i kraft när försäkringen tas och upphör att gälla vid barnets födelse. Barndomsförsäkringen börjar från födelsen, förutsatt att du meddelar oss barnets personuppgifter inom 2 månader från barnets födelse och att Graviditetsförsäkringen är betald. FÖRSÄKRINGSSKYDD GRAVIDITETSFÖRSÄKRING Skydd i händelse av allvarlig medfödd sjukdom och skada Skydd i händelse av sjukhusvård av barn FÖRSÄKRINGSSKYDD BARNDOMSFÖRSÄKRING Skydd i händelse av vårdkostnader Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH SJÄLVRISKER euro euro, självrisktid 30 dygn FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH SJÄLVRISKER* sammanlagt högst euro, självrisk 150 euro + 10 % av kostnaderna/försäkringsperiod euro euro VIKTIGT ATT VETA Beviljande Giltighet Slutålder - Barnets mamma står som försäkringstagare. - Mamman ska vara under 42 år vid den beräknade nedkomsten. - Mamman ska omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland och ha sin stadigvarande hemort i Finland. Mamman ska vara stadigvarande bosatt i Finland minst sex månader per kalenderår och förlossningen ska ske på ett sjukhus i Norden. - Försäkringsansökan avgörs på basis av den hälsodeklaration som mamman lämnat. - Ansökan om försäkring kan göras tidigast under den 12:e graviditetsveckan och senast tre månader före den beräknade nedkomsten. Ansökan förutsätter en ultraljudsundersökning efter den 9:e graviditetsveckan. Om antalet foster är två, ska båda ha en egen försäkring. - Försäkringen gäller överallt i världen dygnet runt. - Vårdkostnadsersättning till följd av sjukdom utbetalas emellertid endast för vårdkostnader som uppstått i Finland. Gäller vid all idrottsverksamhet.** 15 år *SE EXEMPLEN PÅ SIDAN 12. ** SE IDROTTSEXEMPLET PÅ SIDAN 12. Försäkringar för barn sidan 4

5 BABYFÖRSÄKRINGENS skydd SKYDD I HÄNDELSE AV ALLVARLIG MEDFÖDD SJUKDOM OCH SKADA En allvarlig medfödd sjukdom eller skada hos det nyfödda barnet medför överraskande kostnader för föräldrarna, såsom inkomstbortfall till följd av barnets sjukhusvistelse, extra rese- och inkvarteringskostnader eller arrangemang för vård av familjens övriga barn. Den skattefria engångsersättningen betalas ut, om det hos barnet inom sex månader från födelsen konstateras en allvarlig medfödd sjukdom eller skada. Sådana medfödda sjukdomar och skador som anges i försäkringsvillkoren och som ger rätt till ersättning är bl.a. svår eller grav utvecklingsstörning, svår CP-skada, Downs syndrom, avsaknad av extremiteter, blindhet samt i villkoren nämnda hjärtsjukdomar. Från skyddet utbetalas också euro i ersättning om fostret dör i livmodern tidigast två månader före den beräknade nedkomsten. SKYDD I HÄNDELSE AV SJUKHUSVÅRD AV BARN Ersättningen är avsedd att ersätta de ekonomiska förluster som orsakas föräldrarna av att det nyfödda barnet under sina första levnadsmånader behöver långvarig sjukhusvård. Den skattefria engångsersättningen betalas ut, om barnet är intaget för vård på sjukhus dygnet runt i minst 30 dagar under sina tre första levnadsmånader. Denna förutsättning uppfylls ofta t.ex. för prematurer. SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER Skyddet ersätter vårdkostnader för olycksfall och sjukdomar som krävt läkarvård, t.ex. läkararvoden, kostnader för röntgenundersökningar och motsvarande undersökningar, laboratoriekostnader och kostnader för receptbelagda läkemedel samt vårddagsavgifter på sjukhus upp till maximiersättningen per dygn. Vårdkostnader ersätts under försäkringstiden sammanlagt högst upp till försäkringsbeloppet. Från ersättningen görs avdrag för en självrisk som räknas per försäkringsperiod. En förutsättning för ersättning är att försäkringen är i kraft när kostnaderna uppstår och vid tidpunkten för olycksfallet. Som vårdkostnader ersätts bl.a. inte kostnader som ersätts med stöd av någon lag* tandvård fysikalisk vård (förutom i samband med operationseller gipsbehandling vid olycksfall) rehabilitering eller terapi rese- och övernattningskostnader. SKYDD I HÄNDELSE AV BESTÅENDE MEN TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Från skyddet utbetalas ersättning för bestående men till följd av olycksfall enligt den medicinska invaliditetsgraden. Ett bestående men kan t.ex. uppstå till följd av att barnet faller eller bränner sig på en het vätska. Den skattefria engångsersättningen utgör den andel av försäkringsbeloppet som invaliditetsgraden utvisar. Invaliditetsgraden ska vara minst 10 %, vid skador på ögon och fingrar ger redan ett bestående men på 5 % rätt till ersättning. Om det bestående menet motsvarar en invaliditetsgrad på minst 50 %, utbetalas ersättningen till dubbelt belopp. Menet fastställs tidigast ett år efter olycksfallet. En förutsättning för ersättning är att olycksfallet har inträffat under den tid försäkringsskyddet varit i kraft och att menet yppat sig inom tre år efter olycksfallet. EXEMPEL: Läkaren fastställer att ett olycksfall efterlämnat ett bestående men på 25 % (invaliditetsklass 5). Försäkringsbeloppet är euro. I ersättning utbetalas 25 % x euro = euro. Om menet skulle motsvara en invaliditetsgrad på 60 % (invaliditetsklass 12), är ersättningen 60 % x euro x 2 = euro. EXEMPEL: Ett barn som spelade piano och en ung som studerade till lärare förlorade båda i ett olycksfall fingrarna på vänster hand. Till vardera utbetalas ersättning för bestående men enligt samma invaliditetsgrad. SKYDD I HÄNDELSE AV DÖDSFALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE Det försäkringsbelopp som betalas ut från skyddet är avsett att ersätta kostnader som orsakas av att den försäkrade dött i en olycka, t.ex. begravningskostnader. Ersättningen betalas ut till den försäkrades anhöriga, om försäkringstagaren inte på förhand skriftligen har uppgett någon annan förmånstagare. En förutsättning för ersättning är att olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid. FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT på adressen if.fi * SE EXEMPLET PÅ SIDAN 12. Försäkringar för barn sidan 5

6 IF BARNFÖRSÄKRING OCH IF PERSONFÖRSÄKRING - försäkringsskydd från 2 månaders ålder upp till 14 år PRODUKTBESKRIVNING IF BARNFÖRSÄKRING, IF BARNFÖRSÄKRING, OLYCKSFALLFÖRSÄKRING vårdkostnader till följd av olycksfall vårdkostnader till följd av olycksfall FÖR BARN (If Personförsäkring) och sjukdom FÖRSÄKRINGSSKYDD Skydd i händelse av vårdkostnader (sjukdom och olycksfall) Barnförsäkringen är ett mångsidigt försäkringspaket. Det innehåller marknadens mest omfattande skydd både i händelse av sjukdomar och olycksfall som endast kräver enskilda läkarbesök och vid mer allvarliga sjukdomar och olycksfall. sammanlagt högst , eller euro, självrisk 100, 150 eller 200 euro + 10 % av kostnaderna/ försäkringsperiod Du kan också välja Barnförsäkring med vårdkostnadsskydd endast i händelse av olycksfall. Då är försäkringen till sin natur mer som en olycksfallsförsäkring, men den erbjuder också skydd i händelse av allvarliga sjukdomar. FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH SJÄLVRISKER* Olycksfall är plötsliga och oförutsedda skador som varje förälder minst borde gardera sig mot. Olycksfallsförsäkringen för barn är en utmärkt försäkring i händelse av olycksfall. Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall omfattas av Skyddet i händelse av vårdkostnader sammanlagt högst eller euro, ingen självrisk sammanlagt högst eller euro, ingen självrisk Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall omfattas av Skyddet i händelse av bestående men omfattas av Skyddet i händelse av bestående men euro , eller euro Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse euro , , eller euro euro Skydd i händelse av bestående men (sjukdom och olycksfall) , , eller euro euro Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare euro VIKTIGT ATT VETA Beviljande - Försäkringstagaren är i allmänhet barnets vårdnadshavare. - Barnet ska omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland och ha sin stadigvarande hemort i Finland. Barnet ska vara stadigvarande bosatt i Finland minst sex månader per kalenderår. - Beviljandet av försäkring avgörs på basis av barnets hälsodeklaration. Giltighet Slutålder - Försäkringen gäller överallt i världen dygnet runt. - Vårdkostnadsersättning till följd av sjukdom utbetalas emellertid endast för vårdkostnader som uppstått i Finland. - Gäller vid all idrottsverksamhet upp till 18 års ålder. ** - Efter att den försäkrade fyllt 18 år tillämpas på vårdkostnadsskyddet en idrottsbegränsning enligt försäkringsvillkoren. Ifs Förmånskunder kan mot tilläggspremie slopa idrottsbegränsningen från de flesta idrottsgrenar och fritidsintressen. 25 år, rätt till fortsatt olycksfallsförsäkring 25 år, rätt till fortsatt olycksfallsförsäkring 100 år * SE EXEMPLEN PÅ SIDAN 12. ** SE IDROTTSEXEMPLET PÅ SIDAN 12. Försäkringar för barn sidan 6

7 Försäkringar för barn sidan 7

8 BARNFÖRSÄKRINGENS skydd SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER Se motsvarande skydd i Babyförsäkringen. SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Alternativt skydd för vårdkostnader. Se motsvarande skydd i Olycksfallsförsäkringen för barn. SKYDD I HÄNDELSE AV DÖDSFALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE Se motsvarande skydd i Babyförsäkringen. SKYDD I HÄNDELSE AV BESTÅENDE MEN Ersättningen för bestående men är en skattefri engångsersättning som utgör den andel av försäkringsbeloppet som den medicinska invaliditetsgraden utvisar. Invaliditetsgraden ska vid olycksfall vara minst 10 %, vid skador på ögon och fingrar utbetalas ersättning redan för ett bestående men på 5 %. Allvarliga sjukdomar som diagnostiserats hos barnet ger rätt till ersättning för bestående men då invaliditetsgraden är minst 30 %. Vid allvarlig sjukdom kan det t.ex. vara fråga om en ryggmärgsskada, hjärnskada eller -tumör. Menersättning betalas inte ut, om menet orsakats t.ex. av störningar i den mentala hälsan eller beteendet eller av känslomässiga störningar, och t.ex. vid kromosomavvikelser ska menet motsvara minst en invaliditetsgrad på 50 %. Menet fastställs tidigast ett år efter att olycksfallet inträffat eller sjukdomen konstaterats. En förutsättning för ersättning är att försäkringen är i kraft när olycksfallet inträffar och det bestående menet till följd av sjukdom yppar sig. Om det bestående menet motsvarar en invaliditetsgrad på minst 50 %, utbetalas ersättningen till dubbelt belopp. SKYDD FÖR EKONOMISK FÖRSTA HJÄLP FÖR VÅRDNADSHAVARE Om barnet insjuknar eller skadas allvarligt, kan familjen orsakas oväntade och plötsliga utgifter. Den ersättning som betalas ut från Skyddet för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare är avsedd att trygga vårdnadshavarens direkta behov i en sådan överraskande situation. Den skattefria engångsersättningen betalas ut, om det försäkrade barnet insjuknar eller skadas under försäkringsskyddets giltighetstid på det sätt som nämns i försäkringsvillkoren. Sådana sjukdomar som ersätts är malign tumör, juvenil diabetes, njursvikt, förlust av extremitet och allvarlig hjärn- eller brännskada. Skydden i OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN FÖR BARN SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Skyddet ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall som krävt läkarvård, t.ex. läkararvoden, kostnader för röntgenundersökningar och motsvarande undersökningar, laboratoriekostnader och kostnader för receptbelagda läkemedel samt vårddagsavgifter på sjukhus upp till maximiersättningen per dygn. Vårdkostnaderna ersätts under försäkringstiden sammanlagt högst upp till försäkringsbeloppet. En förutsättning för ersättning är att försäkringsskyddet är i kraft när olycksfallet inträffar och vårdkostnaderna uppstår. Som vårdkostnader ersätts bl.a. inte kostnader som ersätts med stöd av någon lag*** tandvård fysikalisk vård (förutom i samband med operationseller gipsbehandling vid olycksfall) rehabilitering eller terapi rese- och övernattningskostnader. SKYDD I HÄNDELSE AV BESTÅENDE MEN TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Se motsvarande skydd i Babyförsäkringen SKYDD I HÄNDELSE AV DÖDSFALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE Se motsvarande skydd i Babyförsäkringen. *** SE EXEMPLET PÅ SIDAN 12 Försäkringar för barn sidan 8

9 HÄLSOTILLSTÅNDET INVERKAR på beviljandet av försäkring Beviljandet av försäkring avgörs på basis av uppgifterna om barnets eller mammans hälsotillstånd. Hälsoutredningen behövs, eftersom försäkringen inte ersätter sådana sjukdomar eller skador som visat symtom eller börjat före försäkringen trädde i kraft. Om den som ska försäkras har en sjukdom, skada eller ett symtom, utgör det inte nödvändigtvis ett hinder för beviljande av försäkring, men det kan leda till att befintliga sjukdomar och sådana framtida sjukdomar och skador som eventuellt kan förutsägas utifrån den försäkrades symtom utesluts från försäkringens ersättningsområde. EXEMPEL: Hos barn yppar sig allergiska sjukdomar oftast i form av torr hud, utslag, snuva, ögonsymtom eller obestämda magproblem. Atopisk hud kan t.ex. kännetecknas av röd, fjällig eller sträv hud. Enligt medicinsk erfarenhet får en stor del av de barn som haft atopiska symtom senare i livet olika former av allergier och en del drabbas även av astma. Därför utesluts allergiska symtom och astma från försäkringsskyddet för små barn som upprepade gånger har haft ovannämnda symtom eller vars hudproblem har behandlats med medicinska salvor. Det är viktigt att frågorna i hälsodeklarationen har besvarats sanningsenligt och fullständigt. Om bristfälliga eller felaktiga uppgifter har lämnats om hälsotillståndet, kan det medföra att ett begränsande villkor läggs till försäkringen i efterskott och att ingen ersättning betalas ut. Ibland kan utelämnad eller felaktig information rentav leda till att försäkringen sägs upp. LÖNAR DET SIG ATT FÖRSÄKRA BARNET REDAN UNDER GRAVIDITETEN ELLER FÖRST EFTER BARNETS FÖDELSE? I en Babyförsäkring som beviljats före barnets födelse ställs inga begränsande villkor avseende barnets hälsotillstånd. Om barnet försäkras med en Barnförsäkring först efter födelsen, är barnet åtminstone under sina första två levnadsmånader utan försäkringsskydd. Dessutom kan det hända att Barnförsäkringen på grund av barnets hälsotillstånd beviljas med begränsande villkor eller att försäkringen inte alls kan beviljas. Även om barnet försäkras före födelsen med en Babyförsäkring, kan man med en ny hälsoutredning ansöka om den till sina försäkringsskydd mer omfattande och förmånligare Barnförsäkringen tidigast när barnet är två månader gammalt. Barnförsäkringen upphör också på basis av ålder 10 år senare än Babyförsäkringen. BEGRÄNSNINGAR SOM GÄLLER ALLA PERSONFÖRSÄKRINGAR VAD ÄR ETT OLYCKSFALL? Ett olycksfall är en plötslig och oförutsedd händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan till följd av en yttre faktor. Den plötsliga händelse som orsakat olycksfallet ska bero på en yttre faktor, t.ex. att den försäkrade halkat, ramlat eller fallit. Typiska skador till följd av olycksfall är benbrott, bristningar och sår. Med olycksfall avses således inte ömhet som uppkommit enbart genom ansträngning eller rörelse eller en endogen skada som uppstått av inre orsaker till följd av belastning. Sådana skador ersätts endast från det vårdkostnadsskydd som omfattar sjukdomar (Skydd i händelse av vårdkostnader). EXEMPEL: Nicke faller i trappan och bryter armen. Det är fråga om ett olycksfall i enlighet med försäkringsvillkoren. Som olycksfall ersätts bl.a. inte skada eller dödsfall som orsakats av den försäkrades sjukdom, lyte eller kroppsskada sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration av hållnings- eller rörelseorganen, även om de skulle ha varit symtomfria före olycksfallet förgiftning jämte följder som orsakats av läkemedel, alkohol eller annat medel som använts i berusande syfte och som den försäkrade använt smittosam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing skada till följd av bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor bidragit till detta. MEDVÅLLANDE AV ANNAN SJUKDOM ELLER ANNAT LYTE Den försäkrade kan ha en sjukdom eller ett lyte som inverkar på uppkomsten av skadan eller tillfrisknandet. I en ersättningssituation måste man då bedöma i vilken mån t.ex. vårdkostnaderna har orsakats av olycksfallet och i vilken mån den försäkrades sjukdom har bidragit till dem. Menersättning och vårdkostnadsersättning utbetalas endast till den del som det bestående menet och vårdkostnaderna har orsakats av det olycksfall som ersätts. EXEMPEL: Vid undersökningar i samband med rygg-, axeloch knäskador till följd av olycksfall konstateras även hos unga personer ibland strukturella avvikelser eller slitageförändringar som inte orsakats av ett olycksfall utan som uppkommit under en längre tid. Även om sjukdomarna inte skulle ha visat några symtom före olycksfallet, kan de bidra till att tillfrisknandet fördröjs. Som olycksfall ersätts endast den andel som enligt medicinsk erfarenhet skulle ha orsakats en frisk person. Skador som orsakats av bruk av alkohol eller andra droger eller missbruk av läkemedel ersätts inte.inte heller ersätts skador som orsakats till följd av krig, väpnad konflikt eller motsvarande eller till följd av kärnolycka eller -vapen. Om en skada har orsakats uppsåtligen eller uppstått till följd av grov ovarsamhet kan ersättningen förvägras eller nedsättas. Försäkringar för barn sidan 9

10 FÖRSÄKRINGSPREMIE betalning av remien Premierna fastställs beroende på produkten och skyddet enligt mammans ålder, den försäkrades ålder, boningsorten, försäkringsbeloppet, självrisken och för 18 år fyllda enligt eventuell idrottsgren. Premierna justeras vid ingången av nästa försäkringsperiod t.ex. på grund av den försäkrades ålder. På försäkringspremien kan också inverka försäkringsoch skadehistorien. EXEMPEL: Utvecklingen av premien för Barnförsäkringen Boningsort t.ex. Kuopio eller Tammerfors Skydd i händelse av bestående men euro Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare euro Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse, euro Skydd i händelse av vårdkostnader euro, självrisk 100 euro (+ 10 %) MAMMANS ÅLDER VID DEN BERÄKNADE NEDKOMSTEN INVERKAR PÅ PREMIEN FÖR BABY- FÖRSÄKRINGENS GRAVIDITETSFÖRSÄKRING EURO euro 600 Mamman under 40 år 158 Mamman år Premien för Babyförsäkringen är betydligt förmånligare för If Förmånskunder. Eventuella förändringar i förmånskundrelationen kan inverka på premien för Babyförsäkringen ålder PREMIE EXEMPEL: Utvecklingen av premien för Babyförsäkringens Barndomsförsäkring euro Försäkringen hålls i kraft då premien betalas senast på förfallodagen. Om försäkringspremien inte har betalats, säger If upp försäkringen att upphöra inom 14 dygn efter att anmälan om uppsägningen har skickats ålder IF FÖRMÅNSKUND ANNAN KUND Försäkringar för barn sidan 10

11 Ansökan om ERSÄTTNING Du ska först själv betala kostnaderna i anslutning till vården. Därefter ska du söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten (om inte vårdinrättningen redan har dragit av sjukförsäkringsandelen från kostnaderna). Efter det kan du söka ersättning från If. Kom ihåg att söka ersättning från If senast inom ett år från utgången av den försäkringsperiod under vilken vårdkostnaderna har uppstått. När du söker ersättning från Barnförsäkringen för bestående men till följd av sjukdom eller ersättning från Skyddet för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare eller från Babyförsäkringens Skydd i händelse av allvarlig medfödd sjukdom eller skada, ska du också bifoga ett läkarut- låtande på B-blankett eller en kopia av sjukjournalen. Vid ansökan om dödsfallsersättning ska du skicka in en officiell dödsattest och en officiell utredning över förmånstagarna (släktutredning) samt annan utredning som eventuellt kan behövas. HUR SÖKER DU ERSÄTTNING? Fyll i skadeanmälan i din If Folder på adressen if.fi eller ring Vi tar genast upp ärendet till handläggning. I en del fall kan vi behöva vissa dokument, t.ex. läkarintyg eller verifikat över vårdkostnaderna. Vi begär handlingarna separat, om vi behöver dem för att kunna fatta ersättningsbeslutet. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTALET och avtalets upphörande De fortlöpande försäkringarna för barn gäller en avtalad försäkringsperiod i sänder. Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren och -premierna vid ingången av en ny försäkringsperiod. Dessutom kan försäkringsbolaget göra ändringar i dem som inte inverkar på det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar dig om eventuella ändringar på förhand. Under försäkringsperioden kan bolaget säga upp försäkringen bl.a. av följande orsaker: premien har inte betalats vårt bolag har fått felaktiga eller bristfälliga uppgifter då avtalet ingicks vi har inte underrättats om ändringar i omständigheterna. Din försäkring kan upphöra vid en på förhand avtalat tidpunkt när du skriftligen meddelar vårt bolag om detta om vi säger upp försäkringen (i de fall som nämns i villkoren). FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT på adressen if.fi Försäkringar för barn sidan 11

12 * / ** / *** EXEMPEL FÖR SIDORNA 4, 5, 6 OCH 8 * EXEMPEL PÅ FÖRSÄKRINGSBELOPPET: Venla har ett vårdkostnadsskydd på euro. Under försäkringsskyddets giltighetstid insjuknar hon upprepade gånger i öroninflammation. I kostnader för vården ersätts euro. Kostnader som orsakas av andra sjukdomar ersätts för sammanlagt euro. Dessutom snubblar Venla då hon leker utomhus och bryter armen. I ersättning för vårdkostnader till följd av olycksfallet utbetalas 500 euro. Efter dessa ersättningar återstår ett försäkringsbelopp på euro i händelse av skada till följd av sjukdom och olycksfall. * EXEMPEL PÅ SJÄLVRISK: Valter har ett vårdkostnadsskydd på euro. Grundsjälvrisken är 150 euro. Då Valter under samma försäkringsperiod insjuknar i influensa, vilket medför 130 euro i kostnader för ersättningsgilla läkararvoden och läkemedel, avdras från dessa kostnader i självrisk 10 %, dvs. 13 euro. Den ersättning som betalas ut med anledning av sjukdomen är 117 euro. Nästa försäkringsperiod faller Valter från klätterställningen och bryter benet. Benbrottet medför euro i ersättningsgilla kostnader, från vilka först görs avdrag för grundsjälvrisken på 150 euro och därefter avdras 10 % från det återstående beloppet på euro, dvs. 135 euro. I ersättning utbetalas euro. ** EXEMPEL: 14-åriga sara spelar innebandy i en idrottsförening. Valter stukar foten i en lek på gården. Vården av skadan medför sammanlagt 320 euro i kostnader för läkararvoden, läkemedel och undersökningar som ersätts från försäkringen. Från kostnaderna görs först avdrag för grundsjälvrisken på 150 euro och därefter avdras 10 % från det återstående beloppet på 170 euro, dvs. 17 euro. I ersättning utbetalas 153 euro. Försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkringsbolag Ab. Hennes försäkring för barn är i kraft i samband med innebandyn utan tilläggspremie. *** EXEMPEL: I händelse av en trafikolycka ersätts vårdkostnaderna med stöd av den lagstadgade trafikförsäkringen. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Vi behandlar de personuppgifter som behövs för skötseln av våra kunders försäkringsärenden i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Uppgifterna skaffas från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt och från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Vi kan använda kundregistret även vid marknadsföring till våra kunder samt spela in telefonsamtal för att säkerställa en trygg skötsel av kundens ärenden. Vi överlåter inte uppgifter till utomstående utan kundens samtycke, såvida inte överlåtandet av uppgifterna grundar sig på bestämmelse i lag. BEHANDLING AV SKADEUPPGIFTER För att förebygga försäkringsbrottslighet överlämnas uppgifter om skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem, varifrån försäkringsbolagen i samband med skadehanteringen kan kontrollera skador som anmälts till andra försäkringsbolag. If Skadeförsäkringsbolag Ab, registrerad hemort Helsingfors, PB 4, IF FO-nummer /2014 Ifs kundtjänst if.fi Försäkringstjänst: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) mån fre kl Ersättningstjänst och skadeanmälningar: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) If Nödjour i brådskande fall If Skadeförsäkringsbolag Ab:s försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors, tfn och fax

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Ifs försäkringar för barn, gäller från

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Ifs försäkringar för barn, gäller från Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2017 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med de omfattande försäkringarna för

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Ifs Barnförsäkringar, gäller från 1.1.2018 HÄLSORÅD- GIVNING 24/7 på numret 010 19 18 55 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen.

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS liv- oc olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Se över ditt försäkringsskydd....................................

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att gardera dig med tanke på olika situationer i livet.

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR

SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR If Djurförsäkring SOM SKYDD FÖR DITT SÄLLSKAPSDJUR Försäkringshandledning If Djurförsäkring gäller från 19.11.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi DJURFÖRSÄKRINGEN är omsorg och omtanke

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF PERSONFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 Se över ditt försäkringsskydd.... 3 Rätt information

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Hem-, es - c olycksfallsförsäkring IF YOU FÖR UNGA GER SKYDD

Hem-, es - c olycksfallsförsäkring IF YOU FÖR UNGA GER SKYDD Hem-, es - c olycksfallsförsäkring IF YOU FÖR UNGA GER SKYDD Försäkringsbroschyr If You-försäkring, gäller från 1.1.2015 FAKTA som är bra att känna till EN FÖRSÄKRING ÄR ETT ÖMSESIDIGT FÖRPLIKTANDE AVTAL

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 1.10.2017 HÄLSORÅD- GIVNING 24/7 på numret 010 19 18 55 SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att gardera

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSRESERVERING

FÖRSÄKRINGSRESERVERING FÖRSÄKRINGSRESERVERING Kontaktperson: FOLKSAM BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i

Läs mer

Företagets riskförsäkringar

Företagets riskförsäkringar Företagets riskförsäkringar Produktbeskrivning Gäller från 1.1.2013 Företagsoptimi och Grupp-Optimi är personförsäkringar som ger kontroll över de ekonomiska riskerna vid sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015

FÖRSÄKRINGSSKYDD. Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Individuellt FÖRSÄKRINGSSKYDD Försäkringsvillkor för hem och familj gäller från 1.1.2015 Försäkringsvillkor för hem och familj till läsaren Välkommen att bekanta dig med Försäkringsvillkoren för hem och

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2017 NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION FOLKSAM BARN OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING Separat försäkring TAGARE Namn (samtliga förnamn) Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Check-in GER SKYDD. Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från

Check-in GER SKYDD. Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från Check-in GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT i din Nordea nätbank Check-in FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer