Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring"

Transkript

1 Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr , för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Försäkring AB org nr , Box 1202, Sundbyberg, nedan gemensamt kallade Ikano Försäkring. Försäkringarna 1. Livförsäkring Dödsfall Vid den försäkrades dödsfall utbetalas ett engångsbelopp, till insatta förmånstagare. Försäkringen ger möjlighet att välja nivå på dödfallsbeloppet, utifrån ditt behov. Försäkringen kan tecknas eller höjas från och med 16 års ålder till 60 års ålder och gäller längst t.o.m den dagen 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Sjukdom Om du skulle bli helt arbetsoförmögen, ersätter försäkringen dig med det belopp du valt att försäkra. Detta belopp får du varje månad ända fram tills du är frisk och åter i arbete (dock max 360 dagars ersättning). Ersättningen är helt skattefri och påverkas inte av att du får ersättning för din arbetsoförmåga från någon annan försäkring, försäkringskassa eller liknande. Förmånstagare Förmånstagare är om annat inte meddelats Ikano Försäkring, i första hand make/registrerad partner eller sambo och i andra hand arvingar eller någon annan du valt genom ett förmånstag-areförordnande. Försäkringen kan tecknas eller höjas från och med 16 års ålder till 60 års ålder och gäller längst t.o.m den dagen 2. Olycksfallsförsäkring Olycksfall Försäkringen ger ersättning om den försäkrade drabbas av ett olycksfall. Med olycksfall menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivillig och utifrån kommande våld mot kroppen, vid en identifierbar tid och plats. Försäkringen täcker läke- och resekostnader, tandskadekostnader, merkostnader inklusive skadade kläder och glasögon, sveda och värk, ärrersättning, medicinsk och ekonomisk invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt och har ingen självrisk. Under de första 360 dagarna gäller försäkringen inte för sjukdomar och åkommor som visat symptom eller du fått behandling för, före det försäkringen tecknades. Det innebär att du måste har varit besvärs, behandlings och medicineringsfri under 360 dagar före insjuknandet för att försäkringen skall gälla för en befintlig åkomma. Försäkringen gäller inte om du blir arbetsoförmögen under en sk kvalificeringstid som är 90 dagar från försäkringens tecknande. Arbetslöshet Om du skulle bli ofrivilligt arbetslös ersätter försäkringen dig med det belopp du valt att försäkra. Detta belopp får du varje månad ända fram tills att du åter är i arbete (dock max 360 dagars ersättning). Ersättningen är helt skattefri och påverkas inte av att du får ersättning för arbetslöshet från A-kassa eller annan försäkring som du själv tecknat som skydd vid arbetslöshet. För egenföretagare (delägare i fåmansbolag) finns begränsning av utbetalningen motsvarande högst lön eller uttag från bolaget. Notera att man inte behöver vara delägare personligen utan man räknas som delägare om någon anhörig äger företaget. 1

2 Du måste vara helt arbetslös för att försäkringen skall ge ersättning, och du får när försäkringen tecknas, inte känna till kommande arbetslöshet eller nedläggning av företaget som du får din inkomst från. Försäkring har en självrisk om 500 kr per skada. Ansvarstiden är obegränsad så länge premien betalas, samt tre månader efter det då försäkringen avslutats genom uppsägning från försäkringstagaren. Du skall ha ett arbete där du är tillsvidareanställd, vara egenföretagare eller ha korttidsanställning med minst 60 timmars arbetstid per månad. All vård och behandling samt alla kostnader ska godkännas i förväg av Ikano Försäkring. Försäkringen gäller för vård i Sverige. Försäkringen gäller inte om du blir uppsagd eller varslad om uppsägning under en sk kvalificeringstid som är: För tillsvidareanställd (med A-kassa) För tillsvidareanställd (utan A-kassa) För egenföretagare För kortidsanställda 180 dagar 360 dagar 360 dagar 540 dagar Försäkringen kan tecknas från och med 16 års ålder till 60 års ålder och gäller längst t.o.m den dagen du fyller 65 år. Denna kvalificeringstid kan tillgodoräknas endast för tid där du arbetar utan att vara varslad eller fått annan information om att arbetet kommer att avslutas. Med att omfattas av A-kassa menas att du vid utbetalningen från Ikano Försäkrings samtidigt får ersättning från A-kassa. Försäkringen kan tecknas eller höjas från och med 16 års ålder till 60 års ålder och gäller längst t.o.m den dagen 4. Sjukvårdsförsäkring Behov av sjukvård eller behandling Sjukvårdsförsäkringen omfattar bland annat: Sjukvårdsrådgivning, vårdplanering, vårdgaranti, läkarvård, patientavgifter, operation och sjukhusvård, eftervård, rehabilitering, behandling av sjukgymnast, kiropraktor, akupunktör, naprapat, psykolog, psykoterapeut, hjälp i hemmet efter operation, hjälpmedel, resor och logi, läkemedelskostnader, Försäkringen tecknas med karens om 24 månader för tidigare sjukdomar och har inget remisskrav. Det är alltid Ikano Försäkring som avgör om vård eller kostnader skall ersättas. Försäkring med karens täcker inte ersättning för behandling av sjukdom eller skada som den försäkrade haft symptom från eller fått vård för eller medicinering mot inom 24 månader före försäkringens tecknande. När försäkrad varit symptom, behandlings och medicineringsfri i 24 sammanhängande månader gäller försäkringen för nya skadefall därefter. 5. Barnförsäkring Sjuk- och olycksfall En barnförsäkring ger ett försäkringsskydd vid sjukdom och vid olycksfall. Den innehåller en invalidietsersättning vid kvarstående men p.g.a olycksfall eller sjukdom. Dessutom ingår, läke- och resekostnader, tandskadekostnader, merkostnader inklusive skadade kläder och glasögon, ärrersättning samt ersättning för sveda o värk. Med olycksfall menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen, vid en identifierbar tid och plats. Vid tecknande av Barnförsäkring krävs att förälder intygar att barnet är fullt friskt. Försäkringen gäller inte för följder av sjukdomar och skador som inträffat innan försäkringen gällde. Försäkringen lämnar heller inte ersättning för medfödda sjukdomar eller för sjukdomar som uppkommit under första levnadsmånaden. Inskränkningarna tillämpas dock inte om symptom på sådan åkomma visat sig först sedan barnet fyllt 6 år. Av försäkringsvillkoren framgår vilka sjukdomar som är helt undantagna från ersättning. Exempel på sådana sjukdomar är DAMP, ADHD och Autism. För fullständig information angående begränsningar se försäkringsvillkoret. Försäkringen kan tecknas upp till 20 års ålder och gäller längst t.o.m. den dagen den försäkrade fyller 25. Inom 3 månader från försäkringstidens slut kan på begäran av den försäkrade vidareförsäkring i form av en Olycksfallsförsäkring för vuxen teck- 2

3 nas, utan hälsoprövning på högst samma belopp som den tidigare försäkringen. 6. Övrigt Försäkringstagare är den som ingått avtalet om försäkring med Ikano Försäkring. Försäkrad är den person på vars liv och hälsa försäkringen gäller. För att bli ansluten till försäkringen krävs att denne försäkrade anmäls till Ikano Försäkring som försäkrad, och uppfyller samtliga anslutningsvillkor. 7. Anslutningsregler För anslutning till försäkringen krävs att den försäkrade är mantalskriven i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa. För barn finns ej krav på inskrivning i försäkringskassa. 8. Kvalificeringstid Kvalificeringstid för Sjuk- och Arbetslöshetsförsäkring gäller vid nyteckning och utökning av försäkringen. 9. Invididuell hälsoprövning Vid hälsoprövning kan Ikano Försäkring komma att begära medgivande av den försäkrade att arbetsgivare läkare eller annan sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning får lämna de upplysningar, journaler, intyg m.m. som Ikano Försäkring kan behöva för att handlägga försäkringsansökan. Dessa uppgifter kan bli aktuella även vid handläggning av försäkringsfall. 10. Lagstiftning För försäkringarna tillämpas svensk lag. Denna information bygger på lagstiftning som gällde vid tidpunkten för informationens framställande. Allmän information 1. Fullt arbetsför Med fullt arbetsför menas att den anställde kan fullgöra sitt vanliga arbete utan undantag och inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning. Den anställde får inte av hälsoskäl ha särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande. Den anställde får vidare inte varit sjukskriven mer än 14 dagar i följd de senaste 360 dagarna. 2. Gruppförsäkring Gruppavtalet Gruppen består av de försäkrade som är anslutna till Ikano Koncept Privat. En förutsättning för att försäkringen för enskild ska kunna vara giltig är att gruppavtalet gäller. Försäkringen omfattar samtliga personer som anmälts till gruppavtalet. Försäkringen kan på de villkor Ikano Försäkring anger, förlängas med 1 år i sänder. Ansökan om försäkring kan göras så länge den försäkrade inte uppnått försäkringens högsta inträdesålder. Ikano Försäkring har rätt att, vid förlängning av en försäkring, ändra försäkringsvillkoren och eller premien. Om sådan ändring sker tillämpas dessa förändringarna först vid närmast följande försäkringsårsskifte. 3. Ändringar Ikano Försäkring har rätt att ändra villkoren under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras p.g.a. ändrad lagstiftning myndighets anvisning mm. Om ett försäkringsfall inträffar regleras detta enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. En förutsättning för att försäkringen är giltig är att gruppavtalet gäller. Uppsägning eller ändring av försäkringen från försäkringstagaren ska ske skriftligen till Ikano Försäkring. 4. Ångerrätt Om du ångrar dig Är du inte nöjd med ditt köp av försäkring har du rätt att ångra dig. Om du meddelar Ikano Försäkring inom 30 dagar från den dag du fått bekräftelse på att försäkringen börjat gälla kan du omedelbart avsluta avtalet genom att på valfritt sätt kontakta Ikano Försäkring. Du får då tillbaka inbetald premie. 3

4 Du kan även alltid säga upp din försäkring när som helst genom att skicka ett brev till Ikano Försäkring. 5. Bristande betalning Betalas inte försäkringen i rätt tid har Ikano Försäkring rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter det att meddelande om uppsägning sänts under förutsättning att premien inte betalas inom denna tid. Försäkringen upphör också om gruppavtal-et upphör. En uppsägning av gruppförsäkringsavtal-et av Ikano Försäkring eller gäller gentemot samtliga försäkrade. 6. Giltighet Försäkringen gäller längst till dess den försäkrade uppnår slutåldern, eller om anställningen upphör dessförinnan Försäkringen upphör även gälla vid utgången av den månad gruppavtalet upphör, eller om försäkringstagaren eller den försäkrade väljer att inte vara försäkrad. 7. Undantag i försäkringens giltighet Undantag Det finns situationer där försäkringen inte gäller, exempelvis vid befintlig sjukdom, krig, politiska oroligheter mm eller om du är verksam som livvakt eller liknande riskfylld sysselsättning, ägnar dig åt äventyrlig verksamhet etc. Det går inte att få ersättning från båda Sjuk och Arbetslöshetsmomenten samtidigt och man kan inte förlänga utbetalningen utöver de 360 dagarna från ett skadefall. Försäkringen gäller inte för dödsfall som inträffar under de första 24 månaderna från anslutningen till försäkringen, på grund av sjukdom som den Försäkrade hade symptom på eller fått behandling för, vid tidpunkten för anslutningen till försäkringen. För att få en fullständig bild av dessa undantag måste du läsa försäkringsvillkoren. Oriktiga uppgifter Bristfälliga eller oriktiga uppgifter i ansökan kan medföra att försäkringen inte gäller, helt eller delvis. Försäkringen kan då även att komma att sägas upp. Ikano Försäkring kan komma att kontrollera uppgifter med vårdgivare eller försäkringsinrättning. 8. Försäkringsgivare Försäkringsgivarna till dessa försäkringar står under tillsyn av Finansinspektionen. Den som inte är nöjd Om vi fattat beslut rörande din försäkring eller utbetalningen av ersättning som du inte är nöjd med, kan du begära en omprövning av beslutet. I första hand vill vi att du vänder dig till oss på Ikano Försäkring, så kanske vi kan klara ut eventuella missförstånd. Om vi ändå inte är överens så kan du: Skriva ett brev till: Klagomålsansvarig Ikano Försäkring Box SUNDBYBERG Men du kan också: Vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan ge dig råd och anvisningar. Du kan kontakta dem via telefon: Kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan nå dem på telefon Väcka talan i allmän domstol Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas av Ikano Försäkring, våra samarbetspartners och våra återförsäkrare för att vi ska kunna fullgöra detta avtal eller andra begärda åtgärder eller skyldigheter som följer av lag, eller annan författning. Ikano Försäkring är personuppgiftsansvarigt. Du kan vända dig till den personuppgiftsansvarige med frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Efter skriftlig begäran har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilken behandling av dina personuppgifter som förekommer i Ikano Försäkring hos vår personuppgiftsansvarige. Adress: Personuppgiftsansvarig Ikano Försäkring AB Box SUNDBYBERG Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. 4

5 Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och även skriftligen meddela Ikano Försäkring att dina personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Bland de uppgifter som kan komma att lämnas till oss är uppgifter om sjukdomar och hälsotillstånd. Sådana uppgifter kommer endast att behandlas i samband med riskbedömning, skadereglering och återförsäkringsärenden. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra företag, såväl inom som utom EU- och EESområdet, som bolag i denna koncern samarbetar med. Försäkringsvillkor Det är alltid det fullständiga försäkringsvillkoret som ligger till grund för avtalet. 5

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Med delad sjukförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 1 Försäkringsvillkor 2012-06-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718,

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 Villkor SF 500:4 Villkor Senior Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Allians Gruppsjukvårdsförsäkring 4602000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: ALLIANS GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Redo Gruppsjukvårdsförsäkring 4615000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: REDO GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer