If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016"

Transkript

1 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från

2 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA När livet är fullt av möjligheter finns det annat att tänka på än t.ex. sitt försäkringsskydd. Vi tar därför hand om det för dig: vi erbjuder det skydd som du behöver behändigt i ett och samma paket. If You-ungdomsförsäkring är en färdig paketlösning för dig som är år. Den ger skydd för ditt hem, när du reser och i händelse av olycksfall till klart förmånligare pris än normalt. DINA UNIKA KUNDFÖRMÅNER HOS IF Det gick lätt och snabbt att fylla i blanketten på webben. Tydliga frågor och klara svarsalternativ. Verkligt snabbt beslut och tydliga instruktioner, ifall det behövs fortsatta åtgärder. MAN 23 ÅR, ROVANIEMI Efter skadeanmälan behövde jag inte göra mer än föra bilen på reparation. MAN 39 ÅR, BORGÅ Med ett enda samtal var saken fixad. MAN 41 ÅR, KOTKA KÄLLA: IFS KUNDRESPONS 2015 NYA IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR Upp till 15 % rabatt på försäkringarna. För skadefria år samlar du hela 40 euro om året på If Självriskkonto, ända upp till 200 euro. På den högsta nivån får du en egen servicerådgivare. K-PLUSSA-POÄNG PÅ PREMIERNA Som kund hos If får du K-Plussa-poäng för alla försäkringspremier för privatkunder. Registrera ditt K-Plussa-kort hos If med det snaraste. FÖRSÄKRINGS- OCH ERSÄTTNINGSÄRENDENA PÅ MINA SIDOR PÅ NÄTET Mina sidor är en ny webbtjänst för Ifs kunder, där du smidigt sköter dina försäkrings- och ersättningsärenden. Logga in med dina nätbankskoder på adressen if.fi. Tillgänglig dygnet runt. Fungerar också på smarttelefon och surfplatta. SMIDIG SKADEHANTERING De kunder som haft en skada ger oss 4,5 av 5 i snittbetyg. Vi tycker det berättar om en skadehantering som den borde vara. Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för If You-försäkring. Läs också försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem. If You försäkringshandledning sidan 2

3 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL FÖRSÄKRING OCH SKYDD MAXIMIERSÄTTNING SJÄLVRISK IF YOU HEMFÖRSÄKRING FÖR HÖG- OCH RADHUSBOSTAD Lösöre euro 150 euro Fast inredning i lägenhet euro 150 euro Ansvarsförsäkring euro 150 euro Rättsskyddsförsäkring euro 20 %/170 euro IF YOU RESEFÖRSÄKRING Resenärskydd Ingen övre gräns vid vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa IF YOU OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av olycksfall euro _ Skydd i händelse av bestående men till följd av olycksfall euro Skydd i händelse av dödsfall genom olyckshändelse euro HEMFÖRSÄKRINGEN GER SKYDD FÖR DINA VIKTIGA PRYLAR If You Hemförsäkring erbjuder skyddsnivå Omfattande för lösöret i ditt hem såsom möbler, elektronik, hushållsmaskiner och idrotts- och hobbyredskap. Försäkringen ersätter också skador på ytmaterial och fast inredning i din bostadslägenhet. Försäkringen gäller på det försäkringsställe som antecknats i försäkringsbrevet samt tillfälligt överallt i världen i högst ett år. Den ger skydd för din egendom också när du flyttar och reser. SKYDD SKYDD VID PLÖTSLIG OCH OFÖRUTSEDD HÄNDELSE STÖLD- OCH SKADEGÖRELSESKYDD LÄCKAGESKYDD SKYDD FÖR ELEKTRISK ANORDNING BRANDSKYDD NATURFENOMENSKYDD SKYDD VID AVBROTT I BOENDE ANSVAR FÖR PRIVATPERSON RÄTTSSKYDD FÖR PRIVATPERSON INNEHÅLL Vi ersätter sakskador då din egendom plötsligt och oförutsett gått sönder. Vi ersätter stöld- och skadegörelseskador i ditt hem eller utanför hemmet. Ett läckage i VVS-rörnätet eller t.ex. tvättmaskinen kan väta ned konstruktioner och lösöre med omfattande skador som följd. Vårt läckageskydd ersätter läckageskador i ditt hem. Om en elapparat hemma hos dig går sönder t.ex. till följd av kortslutning, ersätter vi den trasiga apparaten. Vi ersätter skador på ditt lösöre till följd av eld och rök eller t.ex. ett direkt blixtnedslag. Olika naturfenomen från stormar till hagelskurar och översvämningar kan orsaka stora skador. Vi ersätter dem från naturfenomenskyddet. Om du på grund av en ersättningsgill skada blir tvungen att tillfälligt bo någon annanstans, ersätter vi de extra kostnaderna. Vi ersätter sak- eller personskada som du eller någon annan som bor i ditt hushåll har orsakat utomstående upp till euro. Vi ersätter rättegångskostnader i tviste- och brottmål som anknyter till ditt privatliv upp till hela euro. Försäkrade är också personer som stadigvarande bor i samma hushåll med dig. If You försäkringshandledning sidan 3

4 RESEFÖRSÄKRINGEN TILL DIN HJÄLP ÖVERALLT I VÄRLDEN If You Reseförsäkring omfattar olycksfall som inträffat på resa utomlands och följder av resesjukdomar. Skyddet är i kraft högst 45 dygn från utlandsresans början. Vid annullering av, avbrott i och försening från resa gäller skyddet också på resor i hemlandet. Ditt resgods är försäkrat enligt skyddsnivån och självrisken för hemlösöret. Med utlandsresa avses en resa som företas utanför Finlands gränser, med undantag av dagliga resor till eller från arbetet. En sammanhängande resa eller vistelse utomlands anses inte avbrytas på grund av ett besök i hemlandet som varar kortare tid än 14 dygn, om avsikten är att återvända till resmålet. För den del av resan som överstiger 45 dygn ska du teckna tilläggsförsäkring. VÅRDKOSTNADER FÖR SJUKDOM OCH OLYCKSFALL UNDER RESA Vi ersätter bl.a. läkararvoden, läkemedel, undersökning och vård samt sjuktransport och resekostnader till följd av både sjukdom som börjat och olycksfall som inträffat under resan. I allvarliga fall ersätter vi också ambulansflyg till Finland och kostnaderna för nödvändig ledsagare. Vi ersätter vårdkostnader för sjukdom under resa upp till 90 dagar från det första läkarbesöket. Vårdkostnader till följd av olycksfall under resa ersätts tills högst tre (3) år har förflutit från tidpunkten för olycksfallet. Vårdkostnaderna ersätts utan övre gräns, men för en del av kostnaderna gäller att de ska godkännas av If på förhand för att du ska få ersättning för dem. If har också rätt att hänvisa den försäkrade för undersökning eller vård till den serviceproducent som försäkringsbolaget valt. Vid sjukdom under resa ska du uppsöka vård inom 14 dygn från resans slut. I följande situationer ersätts endast vård med karaktär av första hjälpen på resemålet under högst en vecka: en sjukdom som börjat före resan förvärras oförutsett vårdkostnader som orsakats av graviditet (endast före den 29:e graviditetsveckan) avlägsnandet av plötslig tandvärk som börjat under resan (upp till högst 200 euro). ANNULLERING AV RESA Kostnader till följd av annullering av resa ersätts bl.a. då de grundar sig på läkarordination och beror på att den försäkrade eller hans eller hennes nära anhöriga råkat ut för ett allvarligt olycksfall, plötsligt allvarligt insjuknat eller avlidit. Vid annullering ersätts kostnader som betalats på förhand enligt följande: vid annullering av en s.k. paketresa expeditionskostnaderna i enlighet med lagen om paketresor vid annullering av en resa enligt de speciella villkoren i de allmänna villkoren för paketresor skäliga kostnader upp till högst 500 euro och av den överstigande delen högst 25 % vid övriga resor den andel av kostnaderna i anslutning till resan som researrangören inte är skyldig att kompensera; kostnaderna ersätts upp till högst euro per resa och försäkrad. AVBROTT I RESA Kostnader till följd av avbrott i resa ersätts bl.a. då de grundar sig på läkarordination och beror på att den försäkrade eller hans eller hennes nära anhöriga råkat ut för ett allvarligt olycksfall, plötsligt allvarligt insjuknat eller avlidit. Vid avbrott i resa utbetalas ersättning bl.a. för förlorade resdagar på grund av vård på sjukhus och för tidig hemresa till den försäkrade som insjuknat. I ersättning utbetalas högst 80 euro/dygn i 45 dygn, dock högst resans pris. tjänster och utflykter som den försäkrade betalat i Finland på förhand och som blivit oanvända under resan. Ersättningen utgör högst euro per resa som börjat från Finland. FÖRSENING FRÅN RESA Vid försening från resa ersätts extra, skäliga och nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader (högst priset för den ursprungliga resan), om den försäkrade inte hinner till den plats där en resa som bokats på förhand börjar eller om den försäkrade försenar sig från ett anslutningsflyg på grund av att ett allmänt fortskaffningsmedel försenas eller förhindras att ta sig fram på grund av väderleksförhinder, tekniskt fel, trafikolycka eller ett privat fortskaffningsmedel som transporterar den försäkrade till den plats där tur- eller returresan börjar råkar i en trafikolycka. ERSÄTTNING FÖR EVAKUERINGSKOSTNADER Vi ersätter kostnader för evakuering som vi godkänt på förhand från resmålet utomlands till närmaste trygga plats eller till Finland. Ersättning av evakueringskostnaderna förutsätter att Finlands utrikesministerium rekommenderar att man avlägsnar sig från området på grund av naturkatastrof, epidemi, plötslig väpnad konflikt eller terrorism. Maximiersättningen är euro per försäkrad. BEGRÄNSNINGAR I RESENÄRSKYDDET Bland annat följande har uteslutits från försäkringsskyddet: sjukdomar som börjat och olycksfall som inträffat före resan kostnader som orsakats av graviditet eller förlossning fysikalisk eller därmed jämförbar vård rehabilitering och terapi vård av tandsjukdom, tänder eller tuggapparat kosmetiska eller plastikkirurgiska behandlingar, åtgärder och operationer undersökning, behandling eller operation av fetma samt komplikationer till följd av dem förlorad arbetsinkomst, dagvårds- och hemmavårdskostnader o.d. indirekta kostnader kostnader till följd av annullering av resa, om försäkringen har tecknats och betalats senare än tre dygn före resans början eller om skälet till annulleringen har framkommit innan försäkringen tecknades eller resan bokades evakuering från områden dit Finlands utrikesministerium har avrått från att resa. If You försäkringshandledning sidan 4

5 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN HJÄLPER I ÖVERRASKANDE SITUATIONER SKYDD I HÄNDELSE AV VÅRDKOSTNADER TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Det skydd som ingår i If You Olycksfallsförsäkring ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall sammanlagt högst upp till försäkringsbeloppet. I vårdkostnader ersätts bl.a. läkararvoden, kostnader för röntgenundersökningar och motsvarande, laboratoriekostnader och kostnader för receptbelagda läkemedel samt vårddagsavgifter på sjukhus enligt de verkliga kostnaderna upp till det maximibelopp per dag som anges i försäkringsbrevet. En förutsättning för ersättning är att vårdkostnaderna uppstår och att olycksfallet har inträffat när skyddet är i kraft. Utbetalning av ersättning förutsätter att undersökningen och vården har ordinerats av läkare, uppfyller kriterierna enligt allmän medicinsk uppfattning och är behövlig och nödvändig med tanke på tillfrisknandet efter sjukdomen eller skadan. If har rätt att hänvisa den försäkrade för undersökning eller vård till den serviceproducent som försäkringsbolaget valt. Som vårdkostnader ersätts bl.a. inte kostnader som ersätts eller som skulle ge rätt till ersättning med stöd av någon lag fysikalisk vård (förutom efter operations- eller gipsbehandling till följd av olycksfall, se närmare i försäkringsvillkoren) rehabilitering olika former av terapi rese- och övernattningskostnader eller andra indirekta kostnader. SKYDD I HÄNDELSE AV BESTÅENDE MEN TILL FÖLJD AV OLYCKSFALL Du kan få ersättning för bestående men till följd av ett olycksfall, om olycksfallet inträffat när försäkringsskyddet är i kraft. Med bestående men avses ett på medicinska grunder uppskattat allmänt men som en skada orsakat. Ersättningen är skattefri och beloppet beror på den invaliditetsgrad som skadan efterlämnat. Invaliditetsgraden anges i procent. EXEMPEL: En pianist och en timmerman förlorade vardera i ett olycksfall fingrarna på vänster hand. Till de båda utbetalades ersättning för bestående men enligt samma invaliditetsgrad. Ersättningen grundar sig på den medicinska, allmänna invaliditetsgraden och inte på den yrkesrelaterade invaliditeten. Ersättning betalas ut, om olycksfallet efterlämnat ett bestående men som motsvarar en invaliditetsgrad på minst 10 % (invaliditetsklass 2). För skador på fingrar eller ögon utbetalas ersättning redan för ett bestående men motsvarande en invaliditetsgrad på 5 % (invaliditetsklass 1). I ersättning utbetalas den andel av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Om det bestående menet hör till invaliditetsklass 10 (50 %), utbetalas ersättningen till dubbelt belopp. Det bestående menet fastställs tidigast ett år efter olycksfallet. SKYDD I HÄNDELSE AV DÖDSFALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE Från skyddet betalas till förmånstagarna det försäkringsbelopp som gällde vid den försäkrades död, om den försäkrade avlidit till följd av ett olycksfall. En förutsättning för ersättning är att olycksfallet har inträffat under försäkringsskyddets giltighetstid och att den försäkrade har avlidit till följd av olycksfallet inom tre år från olycksfallet. Dödsfallsersättningen betalas ut till den försäkrades anhöriga, såvida inte försäkringstagaren på förhand skriftligen har uppgett någon annan förmånstagare. Om de anhöriga står som förmånstagare, utbetalas 50 % av försäkringsbeloppet till maken eller makan och 50 % delas mellan barnen. Om det inte finns någon make eller maka, betalas hela försäkringsbeloppet ut till barnen och tvärtom. De anhöriga till en ensamstående och barnlös person är dennes föräldrar. Om någondera eller båda föräldrarna har avlidit, räknas också den försäkrades syskon till de anhöriga. Sambo betraktas inte som anhörig. Om du vill utse din sambo till förmånstagare, ska du namnge honom eller henne separat. Ibland kan det bli aktuellt att byta förmånstagare på grund av förändringar i livet. Meddela alltid försäkringsbolaget skriftligen om byte av förmånstagare. BEVILJANDE AV FÖRSÄKRING If You-försäkringen kan beviljas personer i åldern år som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland. Försäkringstagaren ska enligt lagen om hemkommun ha sin stadigvarande hemort i Finland och också vara stadigvarande bosatt i Finland. Med Hemförsäkringen försäkras endast lösöre i Finland. Om du är medlem i någon av Ifs och Kalevas samarbetsorganisationer, går If You Olycksfallsförsäkring under namnet Primus och beviljas av Kaleva. Priset för organisationsmedlemmar inkluderar en organisationsrabatt. En förutsättning för att Primus ska vara i kraft är att ditt medlemskap i organisationen fortgår. Produktinnehållet i If You Olycksfallsförsäkring är detsamma oberoende av om försäkringen beviljas av If eller Kaleva. I de Primus-försäkringar som tagits eller senare ingår som tilläggsförmån utan avgift Anpassningsskydd i händelse av dödsfall som beviljas alla försäkrade. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva beslutar om beloppet av den tilläggsförmån som gäller vid varje tillfälle. År 2015 och 2016 utgör Anpassningsskyddet euro. UPPGIFTER I ANSLUTNING TILL HÄLSAN För att kunna bevilja If You Olycksfallsförsäkring och Reseförsäkring kan vi behöva uppgifter om ditt hälsotillstånd. Då träder försäkringarna inte i kraft förrän du har fyllt i en hälsodeklaration på Mina sidor på adressen if.fi. Det är viktigt att du svarar sanningsenligt på frågorna i hälsodeklarationen. Om olyckan är framme, kan svaren ha betydelse för om ersättning beviljas eller inte. Ibland kan det hända att försäkringarna inte kan beviljas på grund av hälsotillståndet. If You försäkringshandledning sidan 5

6 VAD AVSES MED OLYCKSFALL? I If You Olycksfalls- och Reseförsäkring avses med olycksfall en plötslig och oförutsedd händelse, som orsakar kroppsskada och som inträffar av misstag och beror på en yttre faktor, t.ex. att den försäkrade halkat eller fallit i samma plan eller från ett högre plan. Typiska skador till följd av olycksfall är benbrott, bristningar och sår. Med olycksfall avses således inte ömhet som uppstått enbart genom en kraftansträngning eller rörelse (t.ex. sträckning i samband med att du lyft ett tungt föremål) eller en endogen skada som orsakats av inre faktorer till följd av ansträngning. Som olycksfall ersätts bl.a. inte skada eller dödsfall till följd av den försäkrades sjukdom, lyte eller kroppsskada; om sjukdom eller lyte utan samband med ett olycksfall väsentligt har bidragit till skadan eller dödsfallet, utbetalas ingen ersättning sjukdom, lyte eller kroppsskada utan samband med ett olycksfall och inte heller degeneration av hållningseller rörelseorganen, även om de skulle ha varit symtomfria före olycksfallet förgiftning jämte följder som orsakats av läkemedel, alkohol eller annat medel som använts i berusande syfte av den försäkrade smittosam sjukdom eller sjukdom jämte följder som orsakats av bett eller sting av insekt eller fästing skada till följd av bitning på tand eller tandprotes, även om en yttre faktor bidragit till skadan. Medvållande av annan sjukdom eller annat lyte Den försäkrade kan ha en sjukdom eller ett lyte som inverkar på uppkomsten av skadan eller tillfrisknandet. Vid en ersättningssituation är man då tvungen att uppskatta vilken andel av t.ex. vårdkostnaderna som orsakats av olycksfallet och vilken andel som orsakats av sjukdomen eller lytet. Ersättning för vårdkostnader till följd av olycksfall och menersättning utbetalas då endast till den del som det bestående menet och vårdkostnaderna har orsakats av det olycksfall som ersätts. EXEMPEL: Vid undersökningar i samband med rygg-, axel- och knäskador till följd av olycksfall konstateras mycket ofta slitageförändringar, som inte orsakats av olycksfallet utan som uppkommit under en längre tid. Även om slitageskadorna inte skulle ha visat några symtom före olycksfallet, kan de bidra till att tillfrisknandet fördröjs. Som olycksfall ersätts endast den andel som enligt medicinsk erfarenhet skulle ha orsakats en frisk person. EXEMPEL: Om den försäkrades akillessena har brustit i samband med ett avstamp, beror bristningen oftast på belastnings- och degenerationsförändringar i senan som utvecklats småningom. GILTIGHET VID IDROTT Försäkringsskydden är i regel i kraft vid sedvanlig motionsidrott för att upprätthålla den fysiska konditionen, t.ex. aerobics, joggning, innebandy och gym. Vårdkostnads- och resenärskydden är däremot inte i kraft vid tävling, match eller träning inför sådana som ordnats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Skydden är inte heller i kraft då den försäkrade tränar enligt ett träningsprogram eller utövar eller provar på följande idrottsgrenar: klättringsgrenar, såsom bergs-, vägg-, klipp- eller isklättring (skydden gäller emellertid vid väggklättring, då skydds- och säkerhetsutrustning används glaciärvandring kamp- eller självförsvarssporter motorsport sport- eller apparatdykning luftsportgrenar, såsom fallskärmshopp, hängflyg, skärmflyg, flygning med varmluftsballong, bungyhopp samt flyg med ultralätta eller amatörbyggda flygplan kraftsporter, såsom tyngdlyftning, styrkelyft och strongman amerikansk och australisk fotboll samt rugby roller derby speedskiing, störtlopp och off-piståkning samt freestyle bodybuilding mixed martial arts vingsegling och draksegling utförsåkning på skridskor. BEGRÄNSNINGAR Det går inte att få ersättning för alla skador. Exempelvis ersätts inte skador som orsakats uppsåtligen eller som är att vänta. Om grov vårdslöshet eller påverkan av alkohol eller andra droger har bidragit till uppkomsten av skadan eller om det förekommit brister och fel vid uppgörandet eller ikrafthållandet av försäkringen, vid avvärjning av skada eller ansökan om ersättning kan det leda till att ersättningen förvägras eller begränsas. Skador som orsakats till följd av krig, väpnad konflikt eller motsvarande eller kärnolycka eller -vapen ersätts inte. I försäkringsvillkoren redogörs i detalj för begränsningarna i försäkringen. ERSÄTTNING If You-försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador. Ett försäkringsfall är en händelse som kan konstateras: vad har hänt, hur, var och när, som orsakade skadan. Du kan söka ersättning via Mina sidor på adressen if.fi eller genom att ringa numret I händelse av en egendomsskada grundar sig ersättningen på den förlust som uppstått till följd av skadan. Begagnad egendom ersätts inte alltid till värdet av ny utan i första hand genom att betala reparationskostnaderna. Utöver direkta egendomsskador ersätts kostnader för avvärjning av skada. Du ska själv först betala de vårdkostnader som ersätts från rese- eller olycksfallsförsäkringen och sedan söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten, om inte vårdinrättningen redan har dragit av sjukförsäkringsandelen från kostnaderna. Efter det kan du söka ersättning från If. Kom ihåg att lämna in ansökan om ersättning för vårdkostnader till If senast inom ett år från utgången av den försäkringsperiod under vilken vårdkostnaderna har uppstått. GÖR SKADEANMÄLAN VIA MINA SIDOR på adressen if.fi If You försäkringshandledning sidan 6

7 EN FÖRSÄKRING ÄR ETT AVTAL Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. På basis av avtalet fastställs försäkringsskyddets omfattning och självrisken. FÖRSÄKRINGSPREMIE OCH BETALNING AV PREMIEN På If You-försäkring tillämpas specialpris. Du får prisförmånen endast när du köper hela paketet. Om någon av dessa tre försäkringar inte längre är i kraft vid försäkringsperiodens slut, kan dina gällande If You-försäkringar avslutas eller If You-prisförmånen slopas från dem. MINA SIDOR I DIN SMARTTELEFON DYGNET RUNT på adressen if.fi När du fyller 29 år ändras If You till normala försäkringar och specialprissättningen faller bort. På försäkringspremien inverkar bl.a. tidpunkten för när försäkringen beviljas, den försäkrades ålder och boningsort, eventuell If Förmånskundrelation och försäkrings- och skadehistorien. De faktorer som inverkar på premien varierar i olika försäkringsskydd. Premien justeras vid ingången av varje ny försäkringsperiod, med den försäkrades ålder och vid eventuellt byte av boningsort. Premierna utvecklas i enlighet med den skaderisk som motsvarar den försäkrades ålder. Om ålderns eller bosättningsområdets förhållande till skaderisken förändras från det nuvarande, kan premierna justeras så att de bättre motsvarar risken. Premien kan också justeras till följd av förändringar i relationen som If Förmånskund. Försäkringen hålls i kraft, när premien betalas senast på förfallodagen. Om försäkringspremien inte har betalats, säger If upp försäkringen att upphöra inom 14 dygn efter att anmälan om uppsägningen har skickats. ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSAVTALET OCH AVTALETS UPPHÖRANDE Försäkringen gäller en avtalad försäkringsperiod i sänder. Kom ihåg att underrätta oss om eventuella ändringar i försäkringens objekt. Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren och -premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Dessutom kan försäkringsbolaget göra ändringar i dem som inte inverkar på det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar dig om eventuella ändringar på förhand. Din försäkring kan upphöra vid en på förhand avtalat tidpunkt när du skriftligen meddelar vårt bolag om detta på försäkringsbolagets beslut under pågående försäkringsperiod, om försäkringspremien inte har betalats på försäkringsbolagets beslut i de i försäkringsvillkoren och lagar nämnda övriga situationer. FÖRSÄKRINGEN BEVILJAS AV If You-försäkring beviljas av If Skadeförsäkringsbolag Ab. Primus-försäkringarna beviljas emellertid av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva, PB 347, Helsingfors, Finland. Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, Helsingfors, Finland. FO-nummer En redogörelse för Kalevas solvens och ekonomiska ställning samt mer ekonomisk information om Kaleva finns på finska på adressen kalevavakuutus.fi. Kalevas ombud är If Skadeförsäkringsbolag Ab. If Skadeförsäkringsbolag Ab, registrerad hemort Helsingfors, PB 4, IF FO-nummer /2015 Ifs kundtjänst if.fi Försäkringstjänst: Mina sidor på adressen if.fi, tfn (lna/msa) må fr kl Ersättningstjänst och skadeanmälningar: Mina sidor på adressen if.fi, tfn (lna/msa) If Nödjour i brådskande fall If Skadeförsäkringsbolag Ab:s försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors, tfn och fax

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016

Skydd GENOM LIVET. Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 Skydd GENOM LIVET Försäkringshandledning If Personförsäkring, gäller från 21.5.2016 SKYDD i olika livssituationer If Personförsäkring hjälper dig att gardera dig med tanke på olika situationer i livet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 21.5.2016 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig i hela världen. Med försäkringarna

Läs mer

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016

PERSONFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR HEN 100.17, gäller från 21.5.2016 Personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga (3.4), Skydd i händelse av vårdkostnader till följd av

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Allmänna nödnumret I EUROPA 112 IF BILERSÄTTNINGSTJÄNST Vardagar kl. 8 18 finsk tid telefon +358 10 19 18 18 fax +358 10 514 1080 e-post

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Pro Personförsäkring. Produktguide

Pro Personförsäkring. Produktguide Pro Personförsäkring Produktguide Innehåll Pro Personförsäkring...4 Täckande försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom...4 Försäkringens beviljande och hälsoutredning...5 Försäkringen träder i kraft...6

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR

DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR Försäkringsvillkor för Måttskydd 1.1.2016 DINA OCH DINA ANHÖRIGAS FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONFÖRSÄKRINGAR...2 Hälsoförsäkring...3 Vårdskydd...3 Kostnadsskydd...5 Tilläggsvårdskydd...6 kostnader

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016

Nordea Personskydd 1 (5) Produktbeskrivning. Nordea Personskydd för privatkunder. Gäller från 1.2.2016 Nordea Personskydd 1 (5) Nordea Personskydd för privatkunder 1 Försäkringen Nordea Personskydd Nordea Personskydd är en dynamisk och individuell personförsäkring. I försäkringen kan du välja ett heltäckande

Läs mer

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar rättsskyddsförsäkring för ytk-yhdistys ry sida 1 Syftet med försäkringen 4 2 Försäkringstagare och försäkrade 4 3 Försäkringsperiod

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.10.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hemförsäkring skydd för ditt hem och din famill 5 Vilken typ av bostad bor du i? 6 Hur kan du försäkra ditt hem och din egendom?

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Check-in GER SKYDD. Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från

Check-in GER SKYDD. Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från Check-in GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT i din Nordea nätbank Check-in FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS liv- oc olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Se över ditt försäkringsskydd....................................

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll sida 3 7 Alandias barn- och ungdoms - försäkringsvillkor 1.1.2015 Utredning av sjukdom och olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 Sid 1 (9) 18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 18.1 Bestämmelser för försäkringsskydd mm 2 Inledning 2 18.1.1. Statligt försäkringsskydd 2 18.1.1.1 Sjukvårdsförmåner. 2 18.1.1.2 Begravningshjälp. 2 18.1.1.3 Myndighetsansvar

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Försäkring för vård och omsorgstjänster

Försäkring för vård och omsorgstjänster Försäkring för vård och omsorgstjänster Det här är en branschanpassad försäkring för vård och omsorg. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor (Gällande fr o m 2012-02-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: ERV Försäkringsaktiebolag (publ) Box 1

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1996

Läs mer

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård

Försäkringsvillkor för Privatsjukvård 4 Vad som är försäkrat Försäkringen gäller för tjänster som anvisas av If samt för kostnader för försäkringsfall som inträffar under försäkringstiden och då behandling påbörjas inom tolv månader från försäkringsfallets

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

*Produktblad: Nordea Gold -kortets reseförsäkring för fritidsresor utomlands

*Produktblad: Nordea Gold -kortets reseförsäkring för fritidsresor utomlands *Produktblad: Nordea Gold -kortets reseförsäkring för fritidsresor utomlands Försäkrade är Nordea Gold kortinnehavare (MasterCard och Visa), samt också den medresande kortinnehavarens maka/make eller sambo

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar 2016 Stödjer svensk segling Vi seglare äger Svenska Sjö Svenska Sjö stödjer svensk segling Det här ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier

Läs mer

Hem-, es - c olycksfallsförsäkring IF YOU FÖR UNGA GER SKYDD

Hem-, es - c olycksfallsförsäkring IF YOU FÖR UNGA GER SKYDD Hem-, es - c olycksfallsförsäkring IF YOU FÖR UNGA GER SKYDD Försäkringsbroschyr If You-försäkring, gäller från 1.1.2015 FAKTA som är bra att känna till EN FÖRSÄKRING ÄR ETT ÖMSESIDIGT FÖRPLIKTANDE AVTAL

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Ungdomsreseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Ungdomsreseförsäkring Säkerhet över alla gränser Ungdomsreseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring För dig upp till 35 år. Kompletterande eller heltäckande försäkring. Flexibel med valbara moment. Tecknar du Goudas

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT Hur staten ersätter brottsoffer När kan ersättningar betalas av statens medel? 2 Innehåll Vad ersätts? > Personskador 3 > Sakskador och andra egendomsskador 4 > Rättegångskostnader

Läs mer