PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING"

Transkript

1 PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING 1

2 Gäller fr.o.m

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hemförsäkring skydd för ditt hem och din famill 5 Vilken typ av bostad bor du i? 6 Hur kan du försäkra ditt hem och din egendom? 6 Du kan påverka premien genom självrisk 7 Vad kan du försäkra med hemförsäkringen? Lösöre 8 Byggnad 9 Fritidsbostad 9 Exempel på ersättningar 10 Vilka skydd ingår i hemförsäkringen? 11 Försäkringen ersätter enligt den skyddsnivå som du valt 11 Brandskydd 12 Översvämningsskydd 12 Bräckageskydd 12 Naturskadeskydd 13 Brottsskydd 13 Läckageskydd 13 Skydd vid avbrott i boende 14 Skydd vid psykoterapi 14 Resgodsskydd 15 Skydd mot skadeståndsansvar 16 Skydd mot rättegångskostnader 17 Skador som orsakats uppsåtligen 20 Värdering och ersättande av lösöre samt avdrag 20 Åldersavdrag för lösöre 21 Värdering och ersättande av byggnad samt avdrag 22 Åldersavdrag för byggnad vid läckageskada 23 Grundfakta om försäkringen Försäkringsavtal och försäkringsbrev 24 Försäkringen börjar och upphör 24 Ändringar i avtalet 24 Premien ska betalas på förfallodagen 24 Ansökan om ersättning 25 Sökande av ändring 26 Behandling av konfidentiella uppgifter 27 Finansinspektionen övervakar bolagets verksamhet 27 Bli övertygad 28 Bekanta dig också med våra andra försäkringar 29 Tips och hjälp 30 Ersättning och ersättningsbelopp Egendomsvärde 18 Tilläggs- och följdskador 18 Vad ersätter hemförsäkringen inte? 19 3

4 4

5 HEMFÖRSÄKRING SKYDD FÖR DITT HEM OCH DIN FAMILJ Hemförsäkring är en försäkring för hela hemmet i händelse av plötsliga och oförutsedda skador. Med hemförsäkringen kan du försäkra det hus som du bor i och egendomen i ditt hem. Det är också möjligt att enbart försäkra egendomen i ditt hem, beroende på vilken typ av hus du bor i. Hemförsäkringen är en gemensam försäkring för hushållet. Försäkrade är alla familjemedlemmar som bor i samma hushåll som du, vilket innebär att du inte behöver teckna en separat försäkring för varje familjemedlem. Om du vill ansluta skyddet mot skadeståndsansvar, skyddet mot rättegångskostnader eller resgodsskyddet till hemförsäkringen, gäller de också för alla familjemedlemmar. 5

6 Vilken typ av bostad bor du i? Hemförsäkringen ger skydd för huset och egendomen i ditt hem enligt de skydd som du valt. Om du bor i ett eget hus eller om du har en fritidsbostad, måste du själv se till ditt försäkringsskydd. Då behöver du en försäkring för både huset och egendomen i huset. Därutöver måste du försäkra alla andra byggnader på din tomt som har en yta på mer än 5 kvadratmeter. Mindre byggnader omfattas av försäkringen för huvudbyggnaden och behöver inte försäkras separat. Ersättningens omfattning bygger på de skydd och försäkringsbelopp som du valt. Om du bor i en aktielägenhet till exempel i ett flervåningshus eller radhus behöver du endast försäkra egendomen i ditt hem, det vill säga lösöret. Det är bostadsaktiebolaget som ska försäkra den fastighet eller byggnad som du bor i. Hur kan du försäkra ditt hem och din egendom? Du kan försäkra ditt eget hus eller din fritidsbostad med en byggnadsförsäkring. En byggnad försäkras till fullt pris utifrån totalytan på bostaden. Byggnaden som anges i försäkringsbrevet är också försäkrad när den byggs eller renoveras. När du försäkrar egendomen i ditt hem, ska du välja en maximiersättning för lösöreförsäkringen, det vill säga ett belopp som motsvarar värdet på din egendom. Även om en skada är större än det belopp som du valt, ersätter vi högst det maximibelopp som du valt för försäkringen. Därför är det viktigt att välja ett lämpligt försäkringsbelopp så att det faktiskt motsvarar värdet på den egendom som finns i ditt hem. Du kan ändra maximiersättningen under försäkringsperioden om värdet på egendomen förändras. För ett enskilt föremål eller en enskild samling betalas högst euro i ersättning, oavsett maximiersättning för lösöret. 6

7 Du kan påverka premien genom självrisk På varje skada tillämpas självrisk. Med självriskandel avses ett penningbelopp som dras av för en enskild skada och som du själv ska betala. Minimisjälvrisk är 300 euro för byggnader och 200 euro för lösöret i ditt hem. Om du vill minska premierna och själv svara för en större del av skadan, kan du höja beloppet för din självrisk. Om flera självrisker tillämpas på en och samma skada, avdras endast en självrisk, det vill säga maximisjälvrisk, i skadefallet. Självriskalternativ, lösöre Självriskalternativ, byggnad Självrisken avdras inte om objektet är skyddat med en säkerhets- eller larmanläggning (läckdetektor eller brandlarm- eller inbrottslarmanläggning) som godkänts av försäkringsbolaget och denna anläggning eller dess funktion har förebyggt skadan eller begränsat skadans omfattning om säkerhetsrännan som installerats under tvätt- eller diskmaskin eller kylanläggningar har fungerat på rätt sätt och väsentligen har minskat skadebeloppet för stöldförsök eller stöldskador om inbrott i bostad eller byggnad har skett via en dörr som varit låst med säkerhetslås för beräkning av reparationskostnader för kostnader vid inköp av nytt överspänningsskydd om överspänningsskyddet som skyddat elapparaten gått sönder till följd av blixtnedslag eller annan överspänning för resgodsskador om lösöreförsäkringen innefattar resgodsskydd för kostnader för avvärjning och begränsning av skada

8 VAD KAN DU FÖRSÄKRA MED HEMFÖRSÄKRINGEN? Värdefulla föremål och samlingar Lösöre Med lösöre avses egendom som är avsedd för daglig användning i ditt hem eller för fritidsanvändning. Till lösöret hör också idrotts- och fritidsutrustning, men inte motordrivna fortskaffningsmedel. Till fritidsutrustningen räknas till exempel fiskeutrustning och till idrottsutrustningen bland annat längd- och slalomskidor, golfutrustning och dykarutrustning. Ersättning betalas emellertid inte om idrottseller fritidsutrustningen går sönder. I egnahemshus är försäkringen för lösöre i kraft även i förråd utanför bostaden i direkt anslutning till besittningen och användningen av bostaden. Lösöre som förvaras i källarutrymme i flervånings-, rad- eller parhus och andra förråd utanför bostaden i direkt anslutning till besittningen och användningen av bostaden ingår i försäkringen. Dess andel är dock högst 10 procent av det försäkringsbelopp för lösöret som valts för försäkringen. Lösöre som tillfälligt flyttats bort från ditt hem eller din fritidsbostad är försäkrat i Finland upp till euro. Värdefulla föremål och samlingar vars värde understiger euro är försäkrade i hemförsäkring. Enskilda föremål och samlingar vars värde överstiger euro ska specificeras och försäkras separat. Sådana föremål är till exempel konstverk, smycken, instrument, värdefulla mattor och antikföremål. Pengar och värdepapper I lösöresförsäkringen ingår pengar och värdepapper upp till högst 300 euro. Värdepapper är till exempel aktier, obligationer, innehavarskuldebrev, oanvända frimärken, lunchsedlar och kontantkort. Fast inredning i lägenhet Försäkringen omfattar egendom på aktieägarens underhållsansvar i en lägenhet i ett bostadsaktiebolag samt inredningsoch förbättringsarbeten. Andelen för fast inredning i en lägenhet är 10 procent av den maximiersättning som valts för försäkringen. Hyrt eller lånat lösöre Lösöresförsäkringen omfattar hyrt eller lånat hem- och fritidshuslösöre upp till högst euro. Egendomen ska vara sådan att den skulle omfattas av försäkringen, om du ägde den. Typiska föremål som ingår i denna grupp är till exempel högtalare som lånats av en vän eller en videokamera som lånats för en familjefest. 8

9 Byggnad Alla byggnader med en yta på mer än 5 kvadratmeter ska försäkras separat. Mindre byggnader omfattas av försäkringen för huvudbyggnaden. I anslutning till en bostadsbyggnad eller en fritidsbostad omfattar försäkringen även gårdsområde och mark till ett värde av högst euro. Fasta vanliga konstruktioner, simbassänger och andra motsvarande konstruktioner på gårdsplanen omfattas av försäkringen för huvudbyggnaden upp till euro. Till vanliga fasta konstruktioner räknas flaggstänger, staket och portar. Försäkringen omfattar inte vattenområden och inte heller strandkonstruktioner. Med gårdsområde avses ett vårdat område som finns i omedelbar närhet av byggnaderna och som används dagligen. Tomtskog och ouppodlade områden ingår inte i hemförsäkringen. Totalytan för en byggnad beräknas enligt yttermåtten på samtliga våningar i byggnaden. Öppna verandor, terrasser och övriga öppna utrymmen hör inte till totalytan, medan alla byggda kalla utrymmen, såsom källare och inglasade balkonger eller verandor, räknas till totalytan. Fritidsbostad Med hemförsäkringen kan du på ett heltäckande sätt också försäkra din fritidsbostad och dess lösöre, oavsett om din fritidsbostad är en traditionell sommarstuga eller en semesterbostad som används året runt. 9

10 Exempel på ersättningar Ingen försäkring kan ersätta skadade föremåls affektionsvärde eller det bekymmer och besvär som förorsakas på grund av en skada. Genom hemförsäkring kan du emellertid få ett heltäckande ekonomiskt skydd för din egendom. Hemförsäkringen ersätter skador som orsakas på själva huset och egendomen i huset enligt de försäkringsskydd som du valt. Nedan finns några exempel på vad de olika skydden ersätter. Om din tvättmaskin oförutsett går sönder eller din dator faller på golvet, ersätter bräckageskyddet i försäkringen för hemlösöre de skadade föremålen med beaktande av självrisken, åldersavdraget och garantitiden för varan. Skador, som du, dina familjemedlemmar eller dina sällskapsdjur orsakar en annan person eller dennes egendom, ersätts om du har valt ett skydd mot skadesståndsansvar för din hemförsäkring. Rättegångskostnader till följd av tviste-, brott- och ansökningsmål ersätts utifrån skyddet mot rättegångskostnader. Om det inträffar en skada som ska ersättas från hemförsäkringen, till exempel en vattenskada, och du är tvungen att tillfälligt bo någon annanstans, ersätts inte bara reparationskostnaderna på grund av vattenskadan, utan även extra kostnader för tillfälligt boende. Kostnader för tillfälligt boende och vattenskada ersätts från din hemförsäkring om du har valt läckageskyddet och skyddet vid avbrott i boende för försäkringen. 10

11 VILKA SKYDD INGÅR I HEMFÖRSÄKRINGEN? Försäkringen ersätter enligt den skyddsnivå som du valt Hemförsäkring ersätter skador enligt den skyddsnivå som du valt för försäkringen. Om du endast väljer begränsade skydd, omfattar de inte vissa situationer och händelser och du är själv ansvarig för dem. Om du väljer flera omfattande skydd, får du ett heltäckande skydd för ditt hem och din familj. De skydd som du valt bestämmer i vilka situationer din försäkring ersätter inträffade skador. I vardagen kan det inträffa många slags olyckor: ett träd som fallit på grund av höststorm kan skada taket på ditt hus, eller televisionen kan gå sönder om den faller på golvet när du städar. I exemplen ersätter naturskadeskyddet sakskada som orsakats av föremål som lossnat på grund av stormvind. Skadorna på televisionen ersätts om du har valt bräckageskyddet för din hemförsäkring. I hemförsäkringen ingår alltid brand- och översvämningsskydd. Dessutom kan du välja de viktigaste skydden för ditt hem och din familj bland följande alternativ: bräckageskydd naturskadeskydd brottsskydd läckageskydd Följande skydd kan du välja endast för lösöresförsäkringen: skydd vid avbrott i boende psykoterapiskydd vid naturkatastrof-, brand- och brottsskador resgodsskydd skydd mot skadeståndsansvar skydd mot rättegångskostnader. 11

12 Brandskyddet ersätter plötslig och oförutsedd sakskada om den har orsakats av eld som kommit lös, eller sot, rök eller rökgas som stigit från eldstad eller värmeanläggning eller explosion i dessa. Bräckageskyddet ersätter direkt sakskada till följd av plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ersätter även direkt bräckage som orsakas av elektriskt fenomen (kortslutning, jordslutning och överspänning). Bräckageskyddet ersätter inte skador som är ersättningsbara utifrån följande skydd: brandskydd översvämningsskydd naturskadeskydd brottsskydd läckageskydd Översvämningsskyddet ersätter direkt sakskada som drabbat den byggnad och det lösöre i byggnaden som du försäkrat, och som orsakats av översvämning till följd av exceptionellt ösregn, i vattendrag eller av havsvatten, och som medfört att vatten har trängt in i byggnaden direkt från markytan eller via fast installerade rörsystem. Försäkringen ersätter inte skador som översvämningen orsakat på gårdsområdet. skydd vid avbrott i boende psykoterapiskydd vid naturkatastrof-, brand- och brottsskador resgodsskydd. 12

13 Naturskadeskyddet ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till följd av stormvind, föremål som lossnat på grund av stormvind eller exceptionellt häftig hagelskur. Som stormvind betraktas vind med en hastighet på över 20 m/s. Försäkringen ersätter skada som orsakats av att vilda djur trängt in i byggnaden, dock inte skador som orsakats av gnagare eller insekter. Brottsskyddet ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada på grund av stöld eller försök därtill, skadegörelse, rån, inbrott eller intrång i förvaringsutrymme för lösöre med en nyckel som tagits i besittning i samband med inbrott eller rån. En polisanmälan ska göras om skadan. Försäkringen ersätter också sakskada till följd av blixtnedslag, om blixten slagit ned direkt i den försäkrade egendomen och mekaniskt slagit sönder den. Läckageskyddet ersätter direkt sakskada till följd av läckage som orsakats av plötsligt och oförutsett bräckage i VVSEA-anläggning eller -rörsystem, hushållsmaskin som kopplats till dem, såsom tvättmaskin eller diskmaskin, eller tilltäppning av avlopp. Läckageskyddet ersätter även skada som orsakats av vattenkran som lämnats öppen, men i sådana fall avdras en dubbel självrisk från ersättningen. Skyddet vid avbrott i boende ersätter ex- 13

14 tra kostnader för tillfälligt boende om du, på grund av en skada som ersätts utifrån hemförsäkringen, är tvungen att flytta bort från hemmet under renoveringstiden. Du kan få ersättning för boende-, transport- och upplagringskostnader under högst ett år. Psykoterapiskyddet ersätter vård av psykisk skada som orsakats av påtaglig naturkatastrof-, brand- eller brottsskada, som drabbat den bostad som du försäkrat, eller som förorsakats under resa. Som vårdkostnader ersätts kostnader för psykoterapi som ges av psykoterapeut eller som skrivs ut av läkare och utförs av psykolog eller psykoterapeut för högst fem terapibesök per försäkringsfall. Resgodsskyddet ersätter sakskada som 14

15 drabbat ditt resgods under försäkringens giltighetstid. Resgodsskyddet är i kraft i tre månader från att resan börjat under semester- och arbetsresor i Finland och utomlands. Med resgods avses egendom som du har med dig på resan och som du skaffar under resan. Resgods för alla familjemedlemmar som reser tillsammans och som bor i samma hushåll som du är försäkrat upp till sammanlagt euro per resa utan självrisk. Pengar och värdepapper ersätts upp till högst 500 euro. Om ditt resgods anländer till ditt resmål över 12 timmar senare än du, ersätter försäkringen kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar. I ersättning betalas 100 euro per varje påbörjat dygn, men högst 500 euro per försäkrad. Glöm inte att resgodsskyddet inte ersätter personskador på resa, utan för dem behöver alla resenärer teckna en resenärsförsäkring. 15

16 Skyddet mot skadeståndsansvar (ansvarsförsäkringen) omfattar din ersättningsskyldighet, om du som privatperson orsakar en annan person en plötslig sak- eller personskada genom din oaktsamhet eller försummelse. Du kan välja skyddet i anslutning till lösöresförsäkringen för hem. Vid personskada kan skyddet ersätta sjukvårdskostnader eller andra kostnader som du som skadevållare är skyldig att ersätta. Vid sakskada kan skyddet ersätta reparationskostnader eller dagsvärde för föremålet. Dessutom kan skyddet ersätta kostnader för utredning av skadeståndsskyldigheten. Maximiersättning är euro per försäkringsperiod. Om ett försäkringsfall leder till rättegång, ersätts rättegångskostnader utanför de nordiska länderna upp till högst euro. Självrisken är 200 euro per skada. Ansvarsförsäkringen gäller tillfälligt i högst ett år överallt i världen. Försäkrade är utöver dig personer som stadigvarande bor i samma hushåll som du. Typiska ersättningsbara skador är skador som orsakas av barn skador som orsakas av sällskapsdjur skador som orsakas av cyklister i trafik skador som orsakas av fastighetsägare plötsliga skador på en aktie- eller hyreslägenhets konstruktioner. 16

17 Skyddet mot rättegångskostnader (rättsskyddsförsäkringen) ersätter nödvändiga och skäliga rättegångskostnader i tviste-, brott- och ansökningsmål som ansluter sig till ditt privatliv. Privatpersoner kan välja skyddet i anslutning till lösöresförsäkringen för hem och fritidsbostad. Skyddet mot rättegångskostnader ersätter kostnader, om du är tvungen att använda juridisk hjälp i tviste-, brott- och ansökningsmål som ansluter sig till ditt privatliv. Skyddet ersätter till exempel advokatkostnader i tvistemål om bostadsaffärer. Förutsättningen är att ditt ombud är en advokat eller en annan person som har avlagt högre högskoleexamen inom juridik. Försäkringsskyddet omfattar inte juridisk rådgivning. Maximiersättning är euro per skada. Självrisken är 15 procent av kostnaderna, dock minst 200 euro. Försäkringen ersätter försäkringsfall som inträffar under försäkringens giltighetstid. Om försäkringen emellertid varit i kraft mindre än två år när försäkringsfallet inträffar, ska också de omständigheter som tvisten, kravet eller åtalet grundar sig på ha uppkommit under försäkringens gilgithetstid. Rättsskyddsförsäkringen gäller tillfälligt i högst ett år överallt i världen. Försäkrade är utöver dig personer som stadigvarande bor i samma hushåll som du. 17

18 ERSÄTTNING OCH ERSÄTTNINGSBELOPP Egendomsvärde Egendomens värde eller pris är det penningbelopp som behövs för anskaffning av föremål eller egendom som till egenskaper och användbarhet motsvarar den egendom som gått förlorad. I händelse av en egendomsskada grundar sig ersättningen på den förlust som uppstått, varför begagnad egendom inte ersätts till värdet av ny egendom. Skadan ersätts i första hand genom att reparera egendomen eller genom att skaffa motsvarande egendom i stället. Alternativt kan vi i ersättning betala dig ett belopp som motsvarar förlusten på grund av skadan. I samband med reparation ersätts inte värdeminskning eller sådana ändrings- eller förbättringsarbeten som inte hänför sig till skadan. Tilläggs- och följdskador Försäkringen ersätter också andra skador som uppstår i anslutning till ersättningsbar skada. Ersättning betalas även i det fall att skadan är en direkt och ofrånkomlig följd av annan ersättningsbar skada. Sådan tilläggs- eller följdskada är bland annat vattenskada till följd av att släckvatten använts vid brand. 18

19 Vad ersätter hemförsäkringen inte? Hemförsäkringen ersätter inte skador som man kan förutspå och som sker ofrånkomligen. Skadan ska ske plötsligt och oförutsett för att den ska kunna ersättas från försäkringen. Försäkringen ersätter till exempel inte normalt slitage på väggytorna, eftersom slitaget på bostadens ytmaterial inte sker plötsligt och inte heller oförutsett. I försäkringsvillkoren nämns separat fall som inte ersätts. Försäkringen ersätter inte till exempel skada som har orsakats av att egendomen försvunnit eller glömts kvar skada i sådana fall där försäkringshändelsen inte kan fastställas (såsom stöldskada vars händelsetid, -plats och omständigheter inte kan fastställas exakt) skada som har orsakats av köld, is, frysning, torka, hetta, fukt, snö eller regn skada som har orsakats till följd av frätning, mögel, slitage eller annat liknande fenomen som uppkommer långsamt skada som har orsakats på grund av olåst cykel stöld av mobiltelefon, om den försäkrade inte har anmält ID-numret på sin telefon till operatorn för att spärra telefonen så att den inte kan användas eller säljas vidare skada som har orsakats av sällskapsdjurs vanliga beteende skada som omfattas av garanti om idrotts- eller fritidsutrustningen går sönder i samband med användningen. Detaljerade begränsningar finns i försäkringsvillkoren. 19

20 Skador som orsakats uppsåtligen Försäkringen ersätter inte skador som orsakats uppsåtligen. Om grov oaktsamhet och påverkan av alkohol eller annat rusmedel har bidragit till skadans uppkomst, kan ersättningen likaså förvägras eller begränsas. Värdering och ersättande av lösöre samt avdrag Ibland är det svårt att beräkna ett värde för ett gammalt föremål. Därför använder vi en tabell för åldersavdrag för en del av de föremål som ska ersättas. I tabellen fastställs nuvärdet för föremål, eller föremålets värde vid tidpunkten för händelsen, utifrån föremålets ålder. Beräkningen av priset för lösöret bygger på priset på ett nytt föremål som till egenskaper och användbarhet motsvarar det skadade föremålet (nypriset). Som nypris används det pris till vilket ett närmast motsvarande föremål kan anskaffas i det skadade föremålets ställe. Åldersavdraget beräknas på föremålets nypris. Avdrag tillämpas inte för ibruktagningsåret eller därpå följande kalenderår. Ibruktagningsåret upphör vid kalenderårets slut, oberoende av vid vilken tid på året föremålet har tagits i användning. Om ett inköpskvitto eller annat verifikat för det skadade föremålet, som påvisar den ursprungliga tidpunkten för köpet, finns bevarat i original, beräknas det skadade föremålets ålder enligt tidsperioden mellan köpdagen och skadedagen. Inga avdrag görs om föremålet repareras. Reparationskostnaden jämförs dock med priset på ett nytt motsvarande föremål, inklusive eventuellt åldersavdrag. Ersättningen betalas enligt det billigaste alternativet. 20

21 Åldersavdrag för lösöre, % Föremålsgrupp 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år hushållsmaskiner cyklar möbler optiska anordningar hemelektronik, elektroniska anordningar utombordsmotorer, motordrivna arbetsmaskiner datorutrustning, digitalkameror glasögon och solglasögon mobiltelefoner verktyg idrotts- och fritidsutrustning kläder, skor och textiler övriga maskiner och anordningar Värdet för hushållsmaskiner, cyklar, utombordsmotorer och motordrivna arbetsmaskiner samt andra maskiner och anordningar är alltid minst 30 procent av nypriset för ett motsvarande föremål. Värdet för möbler, optisk utrusning, hemelektronik, mobiltelefoner, verktyg, datorutrustning, idrotts- och fritidsutrustning samt kläder, skor och textiler är alltid minst 10 procent av nypriset för motsvarande föremål. 21

22 Värdering och ersättande av byggnad samt avdrag Vid skada på byggnad eller del av byggnad bygger ersättningsbeloppet på egendomens nypris. Med nypris avses anskaffningskostnaden för ny liknande eller motsvarande egendom. Om priset för byggnaden eller en del av byggnaden vid skadetidpunkten är minst hälften av nypriset, beräknas skadebeloppet enligt nypriset för byggnaden. Om priset för byggnaden eller en del av byggnaden vid skadetidpunkten har sjunkit till mindre än hälften av nypriset, beräknas skadebeloppet enligt nypriset för byggnaden. I detta fall betalas även ersättningen enligt nypriset. Skadebeloppet uträknas enligt moderna byggnadsdelar, moderna arbetsmetoder och sådana material som allmänt finns till salu i Finland. Ersättning enligt nypriset förutsätter att den skadade byggnaden repareras eller att en ny motsvarande byggnad som är avsedd för motsvarande användning återuppförs på samma tomt eller fastighet i stället för den skadade byggnaden inom två år från skadefallet. Vid skador på byggnadens VVSEA-anläggningar görs ett årligt åldersavdrag från nyanskaffnings- och reparationskostnaderna. Avdraget är 3 procent för rörsystem, 8 för luftvärmepumpar och 6 procent för övriga VVSEA-anläggningar. Åldersavdraget räknas i kalenderår från det att anläggningen eller rörsystemet tagits i bruk eller rörsystemet förnyats. Åldersavdrag tillämpas inte för ibruktagningsåret eller därpå följande år. Vid läckageskada orsakad av VVSEA-tekniken som tjänar byggnadens funktion räknas åldersavdraget enligt tabellen på intilliggande sida. 22

23 Åldersavdrag för byggnad vid läckageskada VVSEA-teknikens ålder Avdrag från reparationskostnaderna för den skada som ersätts 0 20 år 0 % år 10 % år 20 % år 40 % Över 50 år 60 % VVSEA-teknikens ålder räknas i kalenderår från att byggnaden tagits i användning eller VVSEA-tekniken förnyats. Ibruktagningsåret upphör vid kalenderårets slut, oberoende av vid vilken tid på året rörsystemet har tagits i användning. 23

24 GRUNDFAKTA OM FÖRSÄKRINGEN Försäkringsavtal och försäkringsbrev Ditt försäkringsskydd bygger på ett försäkringsavtal, som utgörs av försäkringsvillkor, försäkringsbrev och de val som du gjort när du tecknat försäkringen. Försäkringsskyddets omfattning, självriskbelopp och pris grundar sig på dina val. I försäkringsbrevet beskrivs det huvudsakliga innehållet i försäkringsavtalet samt den försäkrade egendomen. Läs alltid noggrant försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren eftersom de tillsammans utgör innehållet i din försäkring. Försäkringen börjar och upphör Försäkringen börjar gälla genast eller vid en önskad tidpunkt, men tidigast då du gjort försäkringsansökan på vår webbplats eller per telefon. Försäkringen kan upphöra till exempel vid en på förhand överenskommen tidpunkt, om försäkringen är tidsbegränsad om du säger upp försäkringen skriftligt om du försummar att betala premien. Ändringar i avtalet Finska Skadeförsäkring ger årligen ett meddelande om eventuella väsentliga ändringar i avtalets innehåll eller i premierna. Du i din tur ska meddela om du till exempel flyttar utomlands eller om det sker andra förändringar som kan påverka premien eller de ersättningar som betalas utifrån försäkringen. Premien ska betalas på förfallodagen Vi skickar ett inbetalningskort till dig i god tid, senast 30 dygn före förfallodagen. Om premien eller en del av den inte betalats före förfallodagen, skickas en påminnelse. Om premien inte betalas trots påminnelsen, skickar Finska Skadeförsäkring ett meddelande om uppsägning. Då har du ännu 14 dygn kvar att betala premien. Försäkringspremien uppbärs för hela den tid under vilken försäkringen gällt, det vill säga fram till utgången av uppsägningstiden. 24

25 Ansökan om ersättning Du bör anmäla skadan så fort som möjligt. Anmälan kan göras på vår webbplats, per telefon eller vid behov även per post. Vid ansökan om ersättning behövs uppgifter om skadefallet och den skadade personen eller egendomen. Vi meddelar till dig vilka uppgifter vi behöver för att kunna fatta ersättningsbeslutet. Rätten till försäkringsersättning kan föråldras. Ersättning ska sökas inom ett år efter att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den därav föranledda skadepåföljden. I alla fall ska ersättningskravet framföras inom tio år från skadefallet eller, om försäkringen gäller skadeståndsskyldighet, efter att skadepåföljden uppkommit. 25

26 Sökande av ändring Om du är missnöjd med vårt beslut, bör du först kontakta oss. Dessutom kan du få gratis rådgivning hos Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden och konsumenttvistenämnden. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden Porkalagatan 1, Helsingfors telefon fine.fi Konsumenttvistenämnden Tavastvägen 3 PB 306, Helsingfors telefon kuluttajariita.fi Du kan också lämna ditt ärende till tingsrätten för avgörande. Du kan väcka talan vid tingsrätten på din hemort, skadeort eller vid Esbo tingsrätt inom tre år efter att vi gett vårt beslut. 26

27 Behandling av konfidentiella uppgifter I försäkringsverksamheten behandlas personuppgifter om kunderna. Vi skaffar nödvändiga uppgifter av kunden själv, instanser som kunden befullmäktigat, såsom vårdanstalter, av offentliga register som förs av myndigheter, och Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen samt sörjer för våra kunders integritetsskydd. För att säkerställa en hög kvalitet hos vår kundservice spelar vi in de telefonsamtal som vi för med våra kunder. Finansinspektionen övervakar bolagets verksamhet Myndigheten som övervakar Finska Skadeförsäkring Ab:s verksamhet är Finansinspektionen. Finansinspektionen PB 103, Helsingfors telefon finanssivalvonta.fi 27

28 BLI ÖVERTYGAD Vår smidiga och överskådliga försäkringstjänst ger råd och anvisningar för att skaffa försäkringar själv på webben. Du ser och vet exakt för vilken eventuell skada du skaffar försäkringar, och vad som ersätts när olyckan är framme. Vi har gjort det så enkelt som möjligt att förstå de här sakerna. Såsom även vår prissättning som klarar sig bra i jämförelser. För att skaffa våra smidiga försäkringar behöver du endast nätbankskoder och en dator, vår tjänst hjälper dig med resten. Pröva själv och bli övertygad! 1. Välj vad du vill försäkra. Om du behöver till exempel en hemförsäkring, klicka på ikonen Hem. Ge några basuppgifter och du får genast ett prisförslag. 2. Välj det alternativ som passar dig bäst. Vi erbjuder olika alternativ av våra produkter och du kan välja det som passar dig bäst. Du ser genast skillnaderna mellan de olika alternativen, i såväl omfattning som pris. Dessutom kan du också inverka på självriskandelens storlek och således priset på försäkringen. 3. Bekräfta beställningen säkert, och du är klar. När nu är nöjd kan du enkelt och säkert bekräfta din beställning genom att identifiera dig med dina bankkoder. Allt sköts elektroniskt utan att slösa tid och papper. Du kan också välja att dokumenten skickas hem till dig. 28

29 BEKANTA DIG OCKSÅ MED VÅRA ANDRA FÖRSÄKRINGAR Hem I ett välförsäkrat hem bor en lycklig familj Med en hemförsäkring förbereder du dig för plötsliga och oförutsägbara olyckor i ditt hem. I praktiken har andra försäkringar som ansluts till hemförsäkringen en lika stor betydelse med tanke på en lycklig vardag: allt från insjuknande under resa till stulna cyklar. Bil Håll tankarna på vägen, inte på olyckan. En trafikförsäkring är obligatorisk för alla fordon och skador som orsakas av andra i trafiken ersätts automatiskt. På vägen kan det emellertid också hända saker som inte omfattas av en normal försäkring. Allt från att ett däck spricker till en krock på en parkeringsplats. Du kan förbereda dig för allt det här och fokusera på det viktigaste när du är på vägen: nämligen att köra säkert. Båt Till sjöss finner sinnet ro. Eller åtminstone borde man inte grubbla över vem som betalar när vinden blir så kraftig att masten går av. Därför är din båt försäkrad. En båtförsäkring ersätter skador som orsakas båten, motorn och utrustning i anslutning till båtanvändningen som försäkrats. Du kan också ansluta andra funktioner, du bedömer bäst själv vilka funktioner du behöver. Resa Koppla bort bekymren på resan, inte resestämningen. Under resor händer det en massa roligt, men också precis samma saker kan inträffa som hemma. Någon kan bli sjuk, en annan råkar ut för en ficktjuv, en tredje missar ett anknytningsflyg Förbered dig med en ordentlig reseförsäkring så du inte förlorar det viktigaste, dvs. den goda stämningen. Du kan i princip sköta ärenden utomlands lika enkelt som hemma, bara du inte behöver tänka på vem som står för kostnaderna. Olycksfall Tidpunkten för att tänka på ett eventuellt olycksfall är nu, inte när du väntar på vård I Finland inträffar årligen cirka en miljon olycksfall. Det kan man inte påverka, men nog hur man sköter det. Med en ordentlig olycksfallsförsäkring får du vederbörlig vård genast och den psykiska och fysiska skadan blir så liten som möjligt. Läs mer, fundera på hurdan försäkring du behöver så hjälper våra tjänster dig med resten! 29

30 TIPS OCH HJÄLP Ett smidigt sätt att skaffa en försäkring Vår smidiga och överskådliga försäkringstjänst ger dig råd och anvisningar för hur du skaffar försäkringarna själv på webben. På webben ser och vet du genast vilka försäkringar du håller på att skaffa, vilka skador försäkringarna skyddar dig mot och vad ditt försäkringsskydd kostar. Vår kundtjänst hjälper alltid. Du kan använda vår webbtjänst när som helst, men vardagar kl kan du också chatta med en kundbetjänare på webben eller ringa vår kundtjänst. Allt finns sparat på ett ställe. Du hittar enkelt det viktigaste i din försäkringspärm: Kontrollera vilka försäkringar du har och vad de täcker, bläddra bland fakturor eller återgå till ett sparat samtal med en kundbetjänare. 30

31 31

32 Enkelhet har ett nytt namn: SPARBANKENS FÖRSÄKRINGAR. Den finländska försäkringsvärlden har hittills levt på stenåldern. Äntligen har ett helt nytt slags försäkringsbolag dykt upp på webben. Sparbankens försäkringar är en försäkringstjänst på webben. Våra produkter presenteras på ett överskådligt sätt, och nättjänsten är förmånlig och lätt att använda. När du smidigt själv försäkrar dig hemma, ser och vet du genast vilka försäkringar du håller på att skaffa, vilka skador försäkringarna skyddar dig mot och vad ditt försäkringsskydd kostar. Pröva själv och bli övertygad! Hjälp och svar på eventuella frågor får du via chatkundtjänsten på adressen sparbankensforsakringar.fi per telefon i försäljningstjänsten på (vard. kl. 9 17) samt kund- och ersättningstjänsten (vard. kl. 9 17). Sparbankens försäkringar produceras av Finska Skadeförsäkring Ab. Sparbankens försäkringar Finska Skadeförsäkring Ab Lars Soncks båge 12, Esbo (inget servicekontor)

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01 LANTBRUKSFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Lantbruksfordon Gäller från 2015-04-01 Lantbruksfordonsförsäkring Med vår försäkring för lantbruksfordon får du ett bra skydd för dig och ditt

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Anläggningsoch entreprenadfordon

Anläggningsoch entreprenadfordon ANLÄGGNINGS- OCH ENTREPRENADFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Anläggningsoch entreprenadfordon Gäller från 2015-04-01 Anläggnings- och entreprenadfordon Med vår försäkring för traktor

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din bil

Bilförsäkring För dig och din bil Sida 1/6 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 20 dagligen 07-21 chrysler-forsakring.se Skadeservice: 075-243 06 20 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: chrysler-forsakring.se Chrysler

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01 HEMFÖRSÄKRING ÅR 2016 FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2016-05-01 Hemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Hem- och bostadsrättsförsäkring

Hem- och bostadsrättsförsäkring HEM- OCH BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING JÄMTLAND FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hem- och bostadsrättsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Hem- och bostadsrättsförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 15 vard 07.30-18.00 Skadeservice: 075-243 06 15 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: alfaromeo-forsakring.se Alfa Romeo Försäkring

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 41 35 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 41 35 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: dnb.se/bilforsakring DNB Bilförsäkring i samarbete

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring halland FÖR- OCH efterköpsinformation Entusiastförsäkring Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket

Läs mer

Försäkring för vård och omsorgstjänster

Försäkring för vård och omsorgstjänster Försäkring för vård och omsorgstjänster Det här är en branschanpassad försäkring för vård och omsorg. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring.

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring. Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information hem- och villaförsäkring. KORTFATTAD INFORMATION HEM & VILLAFÖRSÄKRING Här finner du en kortfattad information, förköpsinformation, om våra hem- och

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov

Läs mer

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (if.se/villkorfordon alla villkor 8183)

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 17.11.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor (Gällande fr o m 2012-02-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: ERV Försäkringsaktiebolag (publ) Box 1

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016

If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 If You GER SKYDD Försäkringshandledning Hem-, rese- och olycksfallsförsäkring för unga gäller från 1.1.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi If You FÖRMÅNLIGT SKYDDSPAKET FÖR UNGA

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring oss på Länsförsäkringar

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Stockholm Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsn r 9107721*00 Sid 1 (5) 115 97 Stock.holm Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, 131 04 Nacka

Läs mer

Villahemförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Villahemförsäkring. Gäller från 2016-01-01 VILLAHEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Villahemförsäkring Gäller från 2016-01-01 Villahemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De sex delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd, reseskydd,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil.

Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil. Förköpsinformation Smart Senior kortfattad information personbil och lätt lastbil. PERSONBIL & LÄTT LASTBIL Här finner du en kortfattad information, förköpsinformation, om vår försäkring för personbil

Läs mer

För dig som är. på väg. Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011

För dig som är. på väg. Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011 För dig som är på väg Bilförsäkring för Volkswagenägare 1 januari 2011 Säkert på väg Du som har en bra bil ska naturligtvis ha en lika bra försäkring. Välj Bilförsäkring för Volkswagenägare, en försäkring

Läs mer

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015

Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt. Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt Innehåll Sjuk- och olycksfallsförsäkringar för hund och katt 3 Du kan välja tilläggsskydd

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2016-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014.

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Anknyter till försäkringsvillkoren för A-Försäkrings och OP Försäkrings (nedan försäkringsbolaget) Tilläggsanordningsextra 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra

Läs mer

Försäkringar för hemmet och lösöret

Försäkringar för hemmet och lösöret Försäkringar för hemmet och lösöret FÖRSÄKRINGAR FÖR HEMMET OCH LÖSÖRET Produktbeskrivning, gäller från 1.1.2016. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi I vår nättjänst kan

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Helsingborgshem

Hemförsäkring i samarbete med Helsingborgshem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2016-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Helsingborgshem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner

Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Avtalsvillkor för tjänsten Pålitlig Partner Tjänsten Pålitlig Partner är en del av Suomen Tilaajavastuu Oy:s ( ST ) tilaajavastuu.fi tjänst. Tjänsten Pålitlig Partner är ett verktyg för riskhantering,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring

RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring 2003 RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring 2 RF:s Grundförsäkring är en försäkring som ger alla idrottsföreningar och andra organisationer anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) ett

Läs mer

Pengar, tid och ett gott liv 2015

Pengar, tid och ett gott liv 2015 Pengar, tid och ett gott liv 2015 I Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv tog vi reda på vad finländarna skulle ändra på i sitt liv om de inte behövde tänka på pengar. Enkäten gjordes sommaren

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 09 BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006 103 969 1 10.05 400 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING... 3 ES 1 SYFTE... 3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...

Läs mer

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla.

Trygghetsförsäkring. Vi har datorer som passar alla. ? t e h g g y r Extra t sk jälvri s n e g n I ationer r a p e r a i dsfr Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring Vi har datorer som passar alla. VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Motorfordon För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 16.11.2013 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 16.11.2013 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Försäkring för slott och särskilda bostadshus

Försäkring för slott och särskilda bostadshus VILLKOR V 853:4 Särskilt Villkor Försäkring för slott och särskilda bostadshus Gäller från 2015-01-01 Innehåll B Aktsamhetskrav 3 C Självrisker 3 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 3 E Värderings-

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta. Foto:

Läs mer

Försäkring för maskin och maskinägare För dig som är medlem i ME, SÅ eller SMF

Försäkring för maskin och maskinägare För dig som är medlem i ME, SÅ eller SMF Sida 1/10 I Försäkring för Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Maskiner och motorredskap

Läs mer

Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte.

Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. AHM-provet 16.5.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se.

Läs mer

Villahemförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Villahemförsäkring. Gäller från 2016-01-01 VILLAHEMFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Villahemförsäkring Gäller från 2016-01-01 Villahemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM 1.1.2012 VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR Båt- och motorverkstäder samt måleriverkstäder, som tillhör Båtbranschens Centralförbund Finnboats rf:s

Läs mer

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 05 BASFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 958 1 11.05 100 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Försäkringens struktur... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte... 4 ES 2 Objekt...

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN MOT EN TRYGG OCH SÄKER FRAMTID EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN 1 Ta dig ut ur en brinnande byggnad, men gå inte in i röken! En brand är alltid överraskande, och rummet börjar genast fyllas av rök som är

Läs mer

Försäkringen kan inte sägas upp under försäkringstiden och inte heller förnyas när försäkringstiden löper ut.

Försäkringen kan inte sägas upp under försäkringstiden och inte heller förnyas när försäkringstiden löper ut. BYGGFÖRSÄKRING FÖR SMÅHUS, BAS OCH MAXI Byggförsäkringen tecknas vid nybyggnad eller tillbyggnad av bostadshus. Försäkringen ger husägaren skydd vid fel och skador som visar sig inom tio år från det att

Läs mer

Utställningsförsäkring

Utställningsförsäkring GK 916:1 Utställningsförsäkring Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-04-01 Se även Allmänna försäkringsvillkoren samt Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800. Vad försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Var försäkringen gäller Försäkringen gäller inom Norden. Försäkrad egendom Lös egendom

Var försäkringen gäller Försäkringen gäller inom Norden. Försäkrad egendom Lös egendom Hem Förköpsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt av

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15

Säkerhet över alla gränser. Leva utomlands. Giltig från 2015-06-15 Säkerhet över alla gränser Leva utomlands Giltig från 2015-06-15 1 2 Säkerhet över alla gränser När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? BILFÖRSÄKRING Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer