BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013"

Transkript

1 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de väsentligaste delarna. Produktfaktan, som riktar sig till konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare är inte uttömmande. Därför bör du också bekanta dig med försäkringsvillkoren. Folksam Skadeförsäkring Ab, PB 549 (Märaholmskajen 3), Helsingfors, FO-nummer , hemort: Helsingfors, tfn ,

2 BÅTFÖRSÄKRING Då båtsäsongen äntligen är här är det skönt att vara till sjöss utan att behöva oroa sig. Båtförsäkringen ger skydd vid olyckshändelser, skador, stöld och skadegörelse. För dig erbjuder båtförsäkringen ett tryggare båtliv, utan onödig oro. Försäkringsbolaget har lång erfarenhet av båtförsäkringar. Vi förstår att det finns många slag av behov, beroende på vilken båttyp man vill försäkra och hur båten är utrustad. Därför erbjuder vi dig en möjlighet att bygga upp din försäkring av just de bitar som din egen båt behöver. Du kan förbättra ditt försäkringsskydd genom att teckna separata merskyddsförsäkringar för masten och riggen eller motorn. Du kan välja en eller båda av dessa, du betalar bara för det du verkligen behöver. Ändamålet med produktfaktan Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst svarar mot dina behov. Av beskrivningen framgår försäkringsskyddets omfattning till väsentliga delar. Beskrivningen, som riktar sig till konsumenter och med dessa jämförbara näringsidkare, är inte uttömmande. Därför bör du också bekanta dig med de fullständiga försäkringsvillkoren. Vad ingår i båtförsäkringen? Med en båtförsäkring kan du försäkra fritidsbåtar i privat bruk. Med båt avses den helhet som består av skrovet, huvudmotorn (inkl. eventuell hjälpmotor), riggen, seglen och den båtutrustning som behövs när båten används till sjöss. Försäkringen omfattar t.ex. inte personlig utrustning, bränslen och smörjmedel. Försäkringen omfattar jolle, livräddningsflotte, båttrailer och specialpropellrar endast om de särskilt antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringen täcker bockar, presenningar och övriga täckningsmaterial i händelse av stöld eller brand till ett begränsat belopp. Försäkringar Båt eller jakt... Oavsett hur stor din båt är eller hur den ser ut är den individuell liksom sin ägare. Nu kan du också skräddarsy din båtförsäkring. Du kan välja mellan Kasko och Delkasko. Kasko ersätter oförutsedda och plötsliga skador som beror på yttre faktorer såsom grundstötning, kollision och storm. Delkasko ersätter skador som beror på uppsåtlig skadegörelse, stöld och brand. Försäkringarna innehåller alltid en ansvarsförsäkring. Till Kaskoförsäkringen kan knytas merskyddsförsäkringar enligt vad du behöver för din båt. Kasko (omfattande skydd) Delkasko (begränsat skydd) I = ingår i försäkringen, M = merskydd Obs! I Hemförsäkringen ingår en brand- och stöldförsäkring för småbåtar. Kasko eller Delkasko? Inutmotor och inombordare Brand I I I Stöld, skadegörelse I I I Grundstötning, storm I I I Kollision I I I Transport I I I Maskinbräckage M M M Mast och rigg - - M Avbrott M M M Ansvar I I I Brand I I I Stöld I I I Skadegörelse I I I Ansvar I I I Kaskoförsäkring Kaskoförsäkringen är den mest omfattande försäkringsformen, som ersätter skador som beror på oförutsedda, plötsliga yttre händelser. Det kan vara fråga om grundstötning, storm och blixtnedslag. Dessutom ersätter försäkringen skador som uppstår på grund av brand, stöld och skadegörelse. Nu kan du koppla mångsidiga merskyddsförsäkringar till Kaskoförsäkringen, som gör att du alltid kan åka ut med båten utan att bekymra dig. Välj själv om du vill knyta en maskinbräckageförsäkring, en mast- och riggförsäkring, en avbrottsförsäkring och/eller en försäkring för båt under uthyrning till din Kaskoförsäkring. Ansvarsförsäkring ingår alltid. Du navigerar fel och kör på grund, motorns drev skadas. Kaskoförsäkringen ersätter bland annat kostnaderna för reparation. Delkaskoförsäkring Delkaskoförsäkringen är, som namnet antyder, inte lika omfattande som Kaskon. Den ersätter skador som förorsakats genom uppsåtlig skadegörelse, stöld och brand, men inte skador som beror på oförutsedda, plötsliga yttre händelser. I Delkaskon ingår en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkring Försäkringen ersätter person- och sakskador som du enligt gällande rätt är ansvarig för. Försäkrad är den försäkrade båtens ägare, innehavare och de, som använder båten med ägarens eller innehavarens tillstånd. Övre gränsen för ersättning vid person- och sakskador är det i försäkringsbrevet särskilt nämnda försäkringsbeloppet. Skydd Typ av skada Utombordsmotor Segelbåt och motorseglare

3 Du anlöper en brygga oförsiktigt och stöter till en annan båt som är förtöjd vid bryggan. Den andra båten skadas och en person ombord skadar sig. Ansvarsförsäkringen ersätter de skador motparten lider. Med merskyddsförsäkringar utvidgar du ditt skydd Båtförsäkringen kan anpassas till din båt. Mot tilläggspremie går det att utöka Kaskoförsäkringen med maskinbräckageförsäkring, mast- och riggförsäkring samt avbrottsförsäkring. Kaskoförsäkringen kan dessutom utvidgas att gälla även om du hyr ut båten. Maskinbräckageförsäkring Kaskoförsäkringen ersätter skada på huvudmotor och dess kraftöverföring som beror på en utifrån plötsligt verkande händelse såsom t.ex. grundstötning. Genom att teckna en maskinbräckageförsäkring omfattas även plötslig och oförutsedd inre bräckageskada på motor, dess kraftöverföring och propeller. Maskinbräckageförsäkring kan tecknas för motorer som är högst 5 år gamla. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod då motorn blir 10 år gammal. Tillverkarens anvisningar beträffande service ska följas. Service ska utföras av ett av motortillverkaren auktoriserat företag. Försäkringen ersätter inte skada som leverantör eller annan svarar för enligt lag eller garanti. Uteslutna är även skador orsakade av bl.a. is och snö. Motorn skadas på grund av att en ventil brister. Endast en maskinbräckageförsäkring ersätter sådana reparationskostnader. Mast- och riggförsäkring Försäkringen ger ett utökat försäkringsskydd vid mast- och riggskador. Får du en skada på din rigg eller dina segel i samband med brand, stöld, transport, upptagning, grundstötning eller kollision ersätts den av Kaskoförsäkringen. Men om masten eller riggen havererar under normal segling måste skadan uppfylla kriteriet plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, för att ersättas av Kaskoförsäkringen. Det betyder i klartext att det måste finnas en yttre orsak till haveriet, som du inte hade kunnat förvänta dig, för att kaskoförsäkringen ska ersätta skadan. En sådan skada skulle kunna uppstå vid ett plötsligt oväder såsom t.ex. en tromb, som väderleksprognosen inte har varnat för. Genom att teckna mast- och riggförsäkring får du skydd även vid mast- och riggskador som direkt orsakats av en oförutsedd händelse. Kriteriet utifrån plötsligt verkande händelse tillämpas alltså inte på mast och riggförsäkringen. Mast- och riggförsäkringen kan tecknas för segelbåtar (kölbåtar) med ett gängse värde på minst euro. Försäkringen gäller för högst 20 år gamla båtar och upphör vid utgången av den försäkringsperiod då båten uppnår åldergränsen på 20 år. Mast- och riggförsäkringen kan inte tecknas för segeljolle, inte heller för segelbåt med kolfibermast. Masten faller till följd av att vantskruven givit efter utan yttre orsak. Endast en mast- och riggförsäkring ersätter reparationskostnader på grund av en sådan skada. Avbrottsförsäkring Avbrottsförsäkringen ger en dagsersättning för förlorade användningsdagar under reparationstiden. Förutsättningen för ersättning är att skadan ersätts av Kaskoförsäkringen, att skadan inträffar och reparationen utförs mellan den 1 april och den 31 oktober samt att båten är oanvändbar eller stulen eller skrovet har skadats så att det påverkar båtens sjöduglighet. Avbrottsersättning kan betalas för högst 30 dagar. Om det tar 14 dagar att reparera skador som din segelbåt fått vid en grundstötning betalas 14 x 50 euro i avbrottsersättning. Tilläggsförsäkring för uthyrda båtar För att försäkringen ska vara i kraft då du hyr ut båten, ska du teckna en merskyddsförsäkring för båtar under uthyrning. Försäkringen ersätter inte skador som orsakats genom bedrägeri eller förskingring. Allmän information om båtförsäkringen Försäkringens giltighetsområde Försäkringen gäller i finska, svenska, norska och danska vatten, på Östersjön, Finska vilken, Saima kanal, Skagerack och Kattegatt. Försäkringen gäller också på land då båten förvaras i Finland, Sverige, Norge eller Danmark och då den transporteras mellan dessa länder. Giltighetsområdet kan utvidgas med merskyddsförsäkring. Försäkringspremien Försäkringspremien bestäms bland annat av båttyp, båtens värde (beakta att båten alltid ska försäkras till sitt gängse värde), motoreffekten, antalet huvudmotorer och båtens ålder.

4 Försäkringspremien för Kaskoförsäkringen fördelas i relation till skaderisken. Därmed är försäkringspremien mindre under vintermånaderna. Vid eventuell återbetalning av försäkringspremien tilllämpas samma princip. % av årspremiens fördelning per månad: Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Självrisk Då skadan är framme bär du en självrisk. Det betyder att du själv ansvarar för en del av skadan. Kaskoförsäkringen har olika självriskalternativ ju högre självrisk du väljer, desto lägre är försäkringspremien. Vid brand, stöld och skadegörelse är självrisken alltid 150 euro. Självriskalternativen 150 (bonusrätt) (bonusrätt) Bonus Med självrisken 150 euro och 450 euro är Kaskoförsäkringen bonusberättigad. Bonusen ökar med 10 procentenheter för varje skadefritt försäkringsår ända upp till 60 procent. Det betyder alltså att du efter sex skadefria år betalar endast 40 procent av premien. Om du måste utnyttja försäkringen och lyfta ersättning för en skada minskar bonusen med 20 procentenheter för varje bonuspåverkande skadefall. Bonusen berörs inte om ersättningen gäller skadegörelse, stöld eller brand. Rätten till bonus är personlig och kan flyttas från en båt till en annan. Säkerhet lönar sig En bra skadehistorik belönas Ju längre du har varit kund hos försäkringsbolaget och ju fler skadefria år du har, desto mindre betalar du! Om inga skador ersatts under en viss tidsperiod beviljas rabatt på självrisken enligt tabellen: Skadefria år Självriskens rabatt 5 30 % % 20 ingen självrisk Självriskrabatten gäller inte de eventuella procentuella självriskerna. Rabatter Besiktningsrabatt -20 % på Kaskopremien om båten besiktigas årligen enligt Finlands Båtförbunds eller Finlands Seglarförbunds bestämmelser för klass 1, 2 eller 3. Fast installerat släckningssystem - 10 % Vid betalning av årspremien i en rat 5 % Båtar med utombordsmotor får en åldersrabatt enligt tabellen: Motorns ålder Rabatt, % Tilläggspremier Ålderstillägg För en båt som är äldre än 25 år stiger premien med 30 procent (det här gäller inte båtar med utombordsmotor). Motortillägg För en båt som är utrustad med två eller flera huvudmotorer höjs premien med 20 procent. Var olyckan framme? Gör så här: 1. Försök i mån av möjlighet hindra att skadan förvärras. 2. Ring till försäkringsbolaget och berätta vad som hänt och vad som skadats. 3. Reparera inte båten utan försäkringsbolagets tillstånd. I de flesta fall vill vi granska skadan. Gör utan dröjsmål en skriftlig skadeanmälan till försäkringsbolaget. Du hittar formuläret för skadeanmälan på våra webbsidor. Skriv ut det, fyll i uppgifterna och skicka anmälan till oss. Dessutom ska du: Vid stöld, inbrott och skadegörelse så fort som möjligt göra polisanmälan och skicka en kopia av anmälan till försäkringsbolaget.

5 Omedelbart göra en skriftlig anmälan till transportbolaget om skada som uppkommit under transport. Lägga in protest hos seglingsnämnden om du kolliderar med en annan kappseglande båt. Skicka protestprotokollet till försäkringsbolaget. Så här ersätts skador En skada ersätts i första hand genom att reparationskostnaderna betalas. Andra ersättningsformer är engångsersättning, inlösning och anskaffning av ett föremål med samma värde. Försäkringsbolaget har rätt att avgöra var och hur en skada ersätts. Försäkringen ersätter högst försäkringsobjektets gängse värde. Från ersättningen avdras självrisk och eventuella ålders- och andra avdrag. Om båten skadas vid en tävling eller träning för en tävling avdras en tilläggssjälvrisk på 25 procent av skadebeloppet. Om båten skadas till sjöss under tiden avdras en tilläggssjälvrisk på 25 procent av skadebeloppet. Om besiktningsrabatt har beviljats för försäkringen, men besiktningen inte har utförts, avdras en tilläggsjälvrisk på 25 procent av skadebeloppet, dock högst 840 euro. Då olyckan är framme täcker försäkringen det gängse värdet av det skadade föremålet, inte en nyanskaffning. Maximala ersättningar för vissa försäkringsobjekt I båten medförda reservdelar till motorn, riggen eller seglen: euro Arbetsredskap: 500 euro Oinstallerad elektronisk eller optisk apparatur som hör till båtens utrustning: euro Fristående utrustning som lämnats i båten under vinteruppläggning: 850 euro Arbetsredskap, som förvaras i ett låst utrymme i en båt under byggnad: euro Byggnadsmaterial som är avsett för båt under byggnad och som förvarats i låst utrymme: euro. Skadefall som Kasko- och delkaskoförsäkringen inte ersätter För att försäkringen ska ersätta en båtskada ska den ha uppstått av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Skador som beror på normalt slitage ersätts inte. Typiska skador som inte ersätts är att: båtens motor har fått ett tekniskt fel och slutar att fungera, utom då försäkringen inkluderar motorbräckageförsäkring navigationsutrustning blir stulen från ett olåst utrymme i båten båten sjunker vid bryggan utan yttre orsak då masten skadas p.g.a. att vanterna ger vika, utom då försäkringen inkluderar mast- och riggförsäkring. Skadefall som ansvarsförsäkringen inte ersätter Försäkringen ersätter inte skada: som förorsakas dig själv eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som du, t.ex. din make eller maka eller ditt barn som du förorsakar egendom som du hyrt, lånat eller på annat sätt utnyttjat som förorsakas egendom som du har åtagit dig att installera, reparera, transportera, förvara eller på annat sätt behandla eller omhänderta som förorsakas en person som åker vattenskidor efter din båt. Försäkringstagarens och den försäkrades skyldigheter Försäkringstagaren och den försäkrade ska ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor innan försäkringen beviljas. Om så inte skett är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsvillkoren innehåller även s.k. säkerhetsföreskrifter. De är direktiv för hur du ska förfara för att minska och undvika skador. Om du inte följt säkerhetsföreskrifterna kan försäkringsbolaget sänka eller förvägra ersättningen. De viktigaste säkerhetsföreskrifterna är: Då båten förvaras på släpvagn ska släpvagnen vara låst eller förvaras i ett låst utrymme. Båten ska vara tillräckligt övervakad, omsorgsfullt förtöjd eller förankras och tömd på vatten när den inte används. Motor, bränsle-, el-, flytgas- och övriga anordningar ska installeras och förvaras enligt gällande regler och myndigheternas bestämmelser. Uppsåt, grov vårdslöshet, påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel Försäkringsbolaget kan minska ersättning för en skada eller helt avböja ersättningskravet om du eller en person som fått tillåtelse att använda båten har orsakat skadan:

6 avsiktligt eller genom grov vårdslöshet under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel och detta har bidragit till att skadan uppkom eller förvärrades. Det är inte bara du själv, i egenskap av försäkringstagare, som är skyldig att agera på ett visst sätt. Om du lånar din båt åt någon annan, är också den personen skyldig att ta hand om försäkringsobjektet på bästa möjliga sätt. Det samma gäller om du äger båten tillsammans med någon annan eller låter din sambo eller någon annan i samma hushåll använda båten. Detta gäller också personer som på basis av sitt tjänsteförhållande har ansvar för båten. Över- och underförsäkring Det försäkringsbelopp som försäkringstagaren uppgett som grund för försäkringspremien är inte en bekräftelse på det gängse värdet. Det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet utgör dock maximibelopp vid inlösen. Om försäkringsbeloppet är mer än en tredjedel lägre än båtens gängse värde är båten underförsäkrad. Då ersätter försäkringen endast en lika stor del av skadebeloppet som försäkringsbeloppet utgör av det gängse värdet. Du har en båt vars gängse värde är euro och som är försäkrad endast till euro. Om det kostar euro att reparera en skada betalar försäkringsbolaget ut euro minus självrisken. Du har en båt som försäkrats för euro men vars gängse värde är endast euro. Om båten skadas så allvarligt att försäkringsbolaget löser in den får du euro minus självrisken. Uppsägning av försäkringen Du har rätt att säga upp försäkringen skriftligt när som helst under försäkringsperioden. Försäkringsbolaget har emellertid rätt att behålla en skötselavgift/minimipremie för försäkringen. Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen med en uppsägningstid på en månad om du lämnade bristfälliga eller oriktiga upplysningar då du tecknade försäkringen och om försäkringsbolaget inte alls hade beviljat försäkringen om det hade fått korrekta och fullständiga uppgifter. Försäkringsbolaget har också rätt att säga upp försäkringen med en månads uppsägningstid så att den upphör vid försäkringsperiodens utgång. Missnöje med ersättningsbeslut Om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut finns det olika alternativ att söka ändring i beslutet. Om försäkringsbolaget inte gör självrättelse till följd av tilläggsutredning, kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller anhålla om utlåtande av Försäkringsnämnden eller av Konsumenttvistenämnden. Du kan också underställa ärendet för prövning hos dispaschören i Finland. Innan ett båtskadeärende kan upptas till prövning vid domstol, ska av dispaschören uppgjord dispasch alltid föreligga. Skaderegister Försäkringsbolaget överlåter uppgifter om skador som bolaget fått anmälan om till försäkringsbolagens gemensamma skaderegister. Samtidigt kontrollerar vi vilka skador som anmälts till andra försäkringsbolag. Vi använder uppgifterna bara i samband med handläggningen av ersättningar och i syftet att bekämpa brott som riktar sig mot försäkringsbolag. Betalning av försäkringspremien Premien ska du betala inom en månad efter att försäkringsbolaget sänt dig en räkning. Om du inte betalar premien senast på förfallodagen, har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen. Då upphör den att gälla 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om du betalar premien innan uppsägningstiden går ut upphör försäkringen inte. Ändring av försäkringsvillkoren och premierna Vid övergången till ny försäkringsperiod har försäkringsbolaget rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Premien kan höjas om orsaken till förhöjningen är ökade skadekostnader.

BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor

BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Båtförsäkring Produktfakta

Båtförsäkring Produktfakta Båtförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.10.2018 Denna produktfakta ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015.04.15. Förköpsinformation Information vid distansavtal

Gäller fr.o.m. 2015.04.15. Förköpsinformation Information vid distansavtal Gäller fr.o.m. 2015.04.15 Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Denna produkt är en försäkring framtagen i samarbete med Crescent. Det försäkrade

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki vattenskoterförsäkring 2015-02-27 Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill du

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor (Gällande fr o m 2012-02-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: ERV Försäkringsaktiebolag (publ) Box 1

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Våra båtförsäkringar. www.alandia.com. Tillsammans skyddar vi din båt

Våra båtförsäkringar. www.alandia.com. Tillsammans skyddar vi din båt Våra båtförsäkringar www.alandia.com Tillsammans skyddar vi din båt INNEHÅLL 2. Båtförsäkringar med omtanke 4. Östersjöns sjöfartshistoria är vår 6. Goda skäl att välja Alandia båtförsäkring 8. Försäkringens

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING

PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING PRODUKTFAKTA HEMFÖRSÄKRING 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hemförsäkring skydd för ditt hem och din famill 5 Vilken typ av bostad bor du i? 6 Hur kan du försäkra ditt hem och din egendom?

Läs mer

PRODUKTFAKTA FORDON 1

PRODUKTFAKTA FORDON 1 PRODUKTFAKTA FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fordonsförsäkring 5 Trafikförsäkring 6 Oförsäkrade fordon 6 Bonus sänker premien 7 Om du inte använder ditt fordon 8 Vad ersätter trafikförsäkringen?

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016

Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 Sky PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 21.5.2016 TREVLIG RESA reseförsäkringen är väl i ordning! Semesterresan känns som riktig semester först när du vet att reseförsäkringen

Läs mer

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 15 vard 07.30-18.00 Skadeservice: 075-243 06 15 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: alfaromeo-forsakring.se Alfa Romeo Försäkring

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön. Erland Strömbäck

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön. Erland Strömbäck Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön Erland Strömbäck Ska trafikförsäkringen ersätta skador i trafikmiljön orsakade av biltrafiken, exempelvis vägmärken, belysningsstolpar, vajerräcken, vägbroar

Läs mer

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01 LANTBRUKSFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Lantbruksfordon Gäller från 2015-04-01 Lantbruksfordonsförsäkring Med vår försäkring för lantbruksfordon får du ett bra skydd för dig och ditt

Läs mer

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM 1.1.2012 VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR Båt- och motorverkstäder samt måleriverkstäder, som tillhör Båtbranschens Centralförbund Finnboats rf:s

Läs mer

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar 2016 Stödjer svensk segling Vi seglare äger Svenska Sjö Svenska Sjö stödjer svensk segling Det här ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier

Läs mer

Erbjudande om försäkring för Personbil

Erbjudande om försäkring för Personbil Box 153 901 04 Umeå Offert It Marketing Group Sweden AB Köpmangatan 12 931 31 Skellefteå Utskriftsdatum 2012-11-26 Sid 1 (4) info@itmarketinggroup.se Erbjudande om försäkring för Personbil Offerten är

Läs mer

Allmänna villkor för hyresavtal

Allmänna villkor för hyresavtal 01.01.2016 Allmänna villkor för hyresavtal 1. Premisser Stiftelsens studentbostäder är avsedda att under studietiden utgöra bostäder för personer som på heltid studerar för grundexamen vid läroinrättningar

Läs mer

Anläggningsoch entreprenadfordon

Anläggningsoch entreprenadfordon ANLÄGGNINGS- OCH ENTREPRENADFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Anläggningsoch entreprenadfordon Gäller från 2015-04-01 Anläggnings- och entreprenadfordon Med vår försäkring för traktor

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring halland FÖR- OCH efterköpsinformation Entusiastförsäkring Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET.

+46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET, 365 DAGAR OM ÅRET. EURO ASSISTANCE 24 HJÄLPEN ÄR NÄRA! FULL BEREDSKAP DYGNET RUNT. I SVERIGE RING: 0771 24 80 00 ÄR DU UTOMLANDS, RING: +46 771 24 80 00 LEXUS EURO ASSISTANCE 24 ÄR RÄDDAREN I NÖDEN. 24 TIMMAR OM DYGNET,

Läs mer

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Fritidsbåt 2014-12-15 Försäkringsvillkor Fritidsbåt 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Vilka fritidsbåtar försäkringen gäller för... 3 A2 Vem försäkringen gäller för... 3 A3 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din bil

Bilförsäkring För dig och din bil Sida 1/6 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 20 dagligen 07-21 chrysler-forsakring.se Skadeservice: 075-243 06 20 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: chrysler-forsakring.se Chrysler

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT Hur staten ersätter brottsoffer När kan ersättningar betalas av statens medel? 2 Innehåll Vad ersätts? > Personskador 3 > Sakskador och andra egendomsskador 4 > Rättegångskostnader

Läs mer

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande.

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 20 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL PRODUKTFAKTA OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Olycksfallsförsäkring skydd för dig 4 Beviljande av försäkring samt giltighet 5 Stadigvarande bostadsort ska vara i Finland 6 Hur

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

minst två 8A 68B eldsläckare, samt släckningsfilt. För den ena eldsläckaren rekommenderas effektklass 34A 183B

minst två 8A 68B eldsläckare, samt släckningsfilt. För den ena eldsläckaren rekommenderas effektklass 34A 183B 6.9 OCH 6.10 SLÄCKNINGSUTRUSTNING Enligt lag bör det finnas eldsläckare i båtar som har en förbränningsapparat med öppen låga, inombordsmotor eller över 25 kw utombordsmotor, Släckarna bör enligt Sjöfartslagen

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014.

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Anknyter till försäkringsvillkoren för A-Försäkrings och OP Försäkrings (nedan försäkringsbolaget) Tilläggsanordningsextra 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Motorfordon För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid

Läs mer

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (if.se/villkorfordon alla villkor 8183)

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR..4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 4 FÖRSÄKRAT INTRESSE...4 4.1 Extrakostnad... 4 4.2 Hyresförlust... 4 5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER...4

Läs mer

Försäkring för vård och omsorgstjänster

Försäkring för vård och omsorgstjänster Försäkring för vård och omsorgstjänster Det här är en branschanpassad försäkring för vård och omsorg. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/8 I Bilförsäkring Kontakta oss Kundservice: 075-243 41 35 alla dagar kl 7-21 Skadeservice: 075-243 41 35 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: dnb.se/bilforsakring DNB Bilförsäkring i samarbete

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016

Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från 1.1.2016 Allmänna nödnumret I EUROPA 112 IF BILERSÄTTNINGSTJÄNST Vardagar kl. 8 18 finsk tid telefon +358 10 19 18 18 fax +358 10 514 1080 e-post

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil

Bilförsäkring. För dig och din personbil eller lätta lastbil Sida 1/6 I Personbil och lätt lastbil För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR

FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR GJ 4:3 FLYTANDE FÖRSÄKRING MOTOR FORDONSHANDEL, VERKSTADS- OCH GARAGEFÖRSÄKRING Tilläggsvillkor 1 maj 2010 För försäkringen gäller också villkor för Motor fordonsförsäkring Villkoret är indelat i tre delar:

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

HEMÖMS JUNIOR FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.4.2007

HEMÖMS JUNIOR FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.4.2007 HEMÖMS JUNIOR FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.4.2007 2 Ö 28B HEMÖMS JUNIOR FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.4.2007 INNEHÅLL 10 Försäkringens innehåll 20 Sakförsäkring 1 Försäkringens ändamål 2 Giltighetstid

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 2009-04-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 17.11.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Varutransportförsäkring

Varutransportförsäkring Varutransportförsäkring 1 Ändamålet med produktbeskrivningen Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar företagets behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 2005-01-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Stockholm Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsn r 9107721*00 Sid 1 (5) 115 97 Stock.holm Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, 131 04 Nacka

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627.

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Kortinnehavarens försäkring för Identitetsstöld för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking

Läs mer

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst?

Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? Hurdan är Andelsbankens bostadstjänst? 1 Vad består vår bostadstjänst av? Vare sig du vill köpa ditt första egna hem eller byta ut ditt nuvarande, har vi ett lämpligt bolån just för dig. Vi sköter också

Läs mer

Försäkring för båthandel

Försäkring för båthandel Försäkring för båthandel Särskilt försäkringsvillkor De allmänna försäkringsvillkoren, Båtförsäkring för näringsidkare, K 727, gäller om de inte upphävs av detta försäkringsvillkor. Ord som skrivs med

Läs mer

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA?

Anvisningar till stipendiegivare. Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? Anvisningar till stipendiegivare Hur ska beviljade stipendier anmälas till LPA? 1.10.2010 ANVISNING 2 (8) Innehåll 1 Stipendiegivarens skyldighet att lämna uppgifter... 3 2 Anmälningsskyldigheten i praktiken...

Läs mer

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2013 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Vi hoppas på att sommaren stannar hos oss ännu ett tag. Inför kommande höst och vinter finner ni i detta utskick information

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringsaktiebolaget Alandia BÅTFÖRSÄKRINGSVILLKOR MEDELHAVET 1.3.2009 Reviderat 2013 Vi vet vad som krävs Innehållsförteckning sida 4-5 Försäkringens omfattning och giltighet A Försäkringens omfattning

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Garageförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se.

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer