Länsförsäkringar Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Stockholm"

Transkript

1 Länsförsäkringar Stockholm Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsn r *00 Sid 1 (5) Stock.holm Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, Nacka Tel: Fax: e-post: Svensk Elitbygg & Design AB Box Stockholm Försäkringen gäller Försäkringstagare Försäkrad verksamhet fr o m t o m Svensk Elitbygg & Design AB Byggnadsföretag utan egen sprängning -årslönesumma kr och årsomsättning kr. Kontor Egendomsförsä kring (Gäller för brand-, inbrotts- och vattenskador) Box Stockholm 1 Maskinerier 2 Egen bekostad fast inredning Försäkringsbelopp kr kr Stockholm, Bellmanskällan 11, Brådstu psvägen 11 3 Maskinerier kr Krav på inbrottsskydd enligt skyddsklass 2, avsnitt Q.O i villkoren, gäller. Fribelopp Egendom som alltid ingår vid försäkring av Byggnad Vid försäkring av Byggnad omfattar försäkringen också följande egendom med respektive försäkringsbelopp (förstarisk): * Trädgård och tomt - 2 prisbasbelopp * Fastighetsinventarier - 2 prisbasbelopp l Egendom som alltid ingår vid försäkring av Maskinerier och Va ror Vid försäkring av maskinerier eller Varor omfattar forsakringen också följande egendom med respektive försäkringsbelopp (förstarisk): * Ritningar och arkivalier samt datamedia - 2 prisbasbelopp Länsförsäkringar Stockholm Postadress Besök Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Org nr Styrelsens säte Tegeluddsvägen Stockholm I 1597 Stockholm F-skattebevis finns r.se stockholm E-post: kringor.se

2 Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr * Sid 2 (5) * Pengar och värdehandlingar - förvarade i låst värdeskåp enligt SS 3000 eller 3150 eller SS-EN prisbasbelopp - förvarade på annat sätt - 20% av prisbasbeloppet - vid rån eller överfall - 2 prisbasbelopp * Kunders egendom - 2 prisbasbelopp * Arbetstagares egendom för varje arbetstagare - 20% av prisbasbeloppet eller belopp enligt kollektivavtal * Förhyrd lokal Om försäkringstagaren enligt hyreskontrakt är skyldiga att svara för skada -glasskada - ingen begränsning -annan skada - 2 prisbasbelopp Allriskförsäkring Maskinerier Maskinerier Gäller för samtliga försäkringsställen. Arbetsområdesförsäkring Arbeten - allrisk Befintlig egendom - allrisk Inklusive belopp enligt A3.06. l.2 i villkoren. Hjälpmedel - allrisk Vid stöld av verktyg i fordon är ersättningen högst 2 basbelopp. Följande säkerhetsföreskrift gäller för stöld av verktyg i fordon. Verktyg ska vara förvarade i låst fordon som är försedd med godkänt aktiverat inbrottslarm. Har denna säkerhetsföreskrift inte följts är självrisken lägst 50 procent av basbeloppet. I Hjälpmedel ingår även inredning imotordrivet fordon avsedd för företagets verksamhet. förutsättning är att motordrivet fordon har en gällande motorfordonsförsäkring i Länsförsäkringar. Arbeten - åtkomst och återställande Ingår enligt villkor V kr F kr kr F kr Arbeten - merkostnad vid forcering Ingår enligt villkor V 983

3 Länsförsäkringar &I Stockholm Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *00 Sid 3 (5) Stockholm Fribelopp Vid försäkring av Arbeten omfattar försäkringen också följande egendom med respektive försäkringsbelopp (förstarisk): * Ritningar och arkivalier samt datamedia - 2 prisbasbelopp * Pengar och värdehandlingar - förvarade i låst värdeskåp enligt SS 3000 eller 3150 eller SS-EN prisbasbelopp - vid rån eller överfall - 2 prisbasbelopp * Arbetstagares egendom - för varje arbestagare - 20 % av prisbasbeloppet eller belopp enligt kollektivavtal Avbrottsförsäkring (Gäller vid förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag vid ersättningsbar egendomsskada) För kund- eller leverantörsavbrott enligt avsnitt B I punkt 11.1 i villkoren, gäller försäkringen för avbrottsskada som inträffat inom EU/EFTA. Ansvarstiden är 12 månader 0 Ansvarsförsäkring Person- och sak.skada ingår. Högsta ersättning - per skada - per försäkringsår Försäkringen gäller för skadestånd som uppkommer genom den försäkrade verksamheten och för skada genom levererad produkt. Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada. Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid konferenser och mässor gäller försäkringen dock i hela världen. Export får förekomma endast inom Norden kr kr Rättsskyddsförsäkring Gäller vid tvist enligt avsnitt E. med motpart som har hemvist inom Norden. Länsförsäkringar Stockholm Postadress Besök Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Org nr Styrelsens säte Tcgeluddsvagcn Stockholm Stockholm F-skattebevis finns stockholm E-post: lansforsakringar.se

4 Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr * Sid 4 (5) Högsta ersättning -per tvist -per försäkringsår Allriskförsäkring Verktyg Verktyg, 2 st a kr Särskilt villkor Verktygsförsäkring (V872) omfattar även inredning i motordrivet fordon avsedd för företagets verksamhet. Förutsättning är att motordrivet fordon har en gällande motorfordonsförsäkring i Länsförsäkringar. 5 basbelopp 25 basbelopp kr Gäller inom Norden Självrisk I karens Egendomsförsäkring Allriskförsäkring Maskinerier Arbetsområdesförsäkring Avbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Allriskförsäkring Verktyg 20 % av basbeloppet 20 % av basbeloppet 20 % av basbeloppet 24 timmars karenstid 20 % av basbeloppet 0,5 basbelopp och 20 % av kostnaderna över 0,5 basbelopp 20 % av basbeloppet För vissa skador kan andra självrisker gälla. Dessa framgår av villkoren. Försäkringsvillkor* Kombinerad Företagsförsäkring Följande anpassningar ingår - Verksamhet på arbetsområde - lnbrottsförsäkring - Skyddsklass 2 - Rättskyddsförsäkring för företag - Allriskförsäkring för maskinerier Verktygsförsäkring Verksamhet på arbetsområde - Åtkomst och återställandekostnader Verksamhet på arbetsområde - Merkostnad för forceringsåtgärder Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada enligt ABS V V 872:4 V 982:4 V 983:4 An 56:4 * Samtliga ovanstående villkor är nya.

5 111Länsförsäkringar a;1stockholm Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *00 Sid 5 (5) Stockholm Försäkringsvillkoren finns att beställa på vår hemsida. Villkoren kan också beställas via din kontaktperson. Försäkringsform F efter försäkringsbeloppet avser förstariskförsäkring. F = Första risk Särskilda upplysningar vid förmedlade försäkringar Med tillämpning av försäkringsvillkorens allmänna avtalsbestämmelser i övrigt gäller följande kompletteringar. Försäkringen är tecknad på grundval av de upplysningar vi erhållit från försäkringsförmedlaren. Uppgifter lämnade av förmedlaren likställs med uppgifter lämnade av den försäkrade. Detta inkluderar bland annat den försäkrades skyldighet att lämna riktiga uppgifter samt rapportera ändrade förhållanden. Frågor rörande denna försäkring ska ställas till förmedlaren. Särskilda upplysningar Momsredovisningsskyldighet Med basbelopp avses prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2016 är kr. Länsförsäkringar Stockholm Postadress Besök Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Org nr Styrelsens säte Tegcluddsvägcn Stockholm I I 5 97 Stockholm F- skattcbevis finns stockholm E- post. foretag sth.lansforsakringa r.sc

6

7 - Il:' Länsförsäkringar a;1stockholm Efterköpsinfonnation Försäkringsnr: *00 Gäller från och med: Sid l (9) Stockholm Här har vi gjort en översiktlig sammanställning. Enfullständig beskrivning avf örsäkringen finns i försäkringsvillkoren, där undantag och begränsningar framgår mer i detalj. Det är villkoren som gäller vid skada. Villdu seförsäkringsvillkoren till dinförsäkring behöver du bara höra av dig till oss så skickar vi dem. Kombinerad företagsförsäkring länsförsäkringars Kombinerade jöretagsförsäkring ger ett bra anpassat skydd för dig som är företagare. Grundskydd De grundskydd vi erbjuder dig som företagare är Egendomsförsäkring Avbrottsförsäkring Ansvarsförsäkring Utöver grundskyddet kan du, beroende på ditt företags behov, teckna tilläggsförsäkringar. Några vanliga tilläggsförsäkringar återkommer vi till längre fram i översikten. Egendomsförsäkring Egendomsförsäkring kan omfatta Byggnad. Då tillämpas i regel fullvärdesförsäkring utan angivet försäkringsbelopp. Maskiner och inventarier. För dessa gäller att försäkringsbeloppet ska motsvara vad det kostar att köpa nya. Då ska såväl den egna som leasade, hyrda eller lånade utrustningen räknas med. Varor. Här ska beloppet motsvara det högsta samlade värdet under året. Försäkringen skyddar värdeökning genom investering och prisändring intill 30 % av försäkringsbeloppen. Stiger värdet mer måste du kontakta oss, så vi kan förbättra ditt försäkringsskydd. Annat som kan ingå Följande ingår utan att du behöver tänka på att uppge dessa belopp själv: När du försäkrar byggnad ingår automatiskt trädgård och tomt samt fastighetsinventarier upp till två prisbasbelopp. Försäkrar du maskiner och inventarier eller varor ingår även ritningar, arkivmaterial och datamedia upp till två prisbasbelopp. Pengar och värdehandlingar ersätts med upp till två prisbasbelopp, under förutsättning att de har förvarats i värdeskåp eller stulits vid rån eller överfall. I annat fall utgår ersättning med 20 procent av ett prisbasbelopp. Kunders egendom ersätts med upp till två prisbasbelopp. För arbetstagares egendom gäller 20 procent av ett prisbasbelopp per person. När skylt eller hyrd lokal skadas ersätts detta med upp till ett prisbasbelopp. Skadeorsa ker som berättigar till ersättning: Brand, explosion och elskador, liksom åsknedslag, skador av storm, hagel, snötryck, jordskred och översvämning berättigar till ersättning från din egendomsförsäkring.

8 Efterköpsinformation Försäkringsnr: *00 Gäller från och med: Sid 2 (9) Stöld och skadegörelse vid inbrott och rån ersätts genom egendomsförsäkringen, liksom vattenskador på grund av läckage från Jedningssystem. Skador på glas ersätts, liksom skador som inträffar vid transport med egna fordon. =>Begränsningar Egendomsförsäkringen gäller inte för viss egendom - till exempel ledning som finns utanför byggnad, trafikförsäkringspliktiga fordon eller större båtar - om inte egendomen är särskilt nämnd i försäkringsbrevet. För att få full ersättning vid inbrott för så kallade stöldbegärliga varor (tobaksvaror, datorer, mobiltelefoner, klockor och dylikt) måste du ange värdet av dessa i förväg. Detta gäller även för stöldbegärlig egendom som tillhör dina kunder eller är avsedd för uthyrning. Råkar du ut för ett inbrott utan att ha uppgivit värdet i förväg får du ersättning med högst ett halvt prisbasbelopp. Avbrottsförsäkring Avbrottsförsäkringen gäller om verksamheten hindras efter ersättningsbar egendomsskada eller vid oförutsett avbrott i tillförsel av el, vatten, gas eller värme samt data- och telekommunikation. Försäkringen ersätter - under högst tolv månader - den minskning av täckningsbidrag du kan få på grund av avbrottet. I täckningsbidraget ingår vinst, avskrivningar och fasta kostnader inklusive anställdas löner. Om avbrottet beror på en egendomsskada hos din leverantör, eller om myndighet spärrar av tillträde till anläggningen, får du ersättning med upp till tio prisbasbelopp. Har du försäkrat byggnad ingår också ersättning för hyresförlust under högst 24 månader. Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen omfattar skadestånd för person- eller sakskador som uppstår i samband med verksamheten eller genom fel hos de produkter som ditt företag har levererat. Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. Högsta ersättning är tio miljoner kronor. Beloppet kan naturligtvis höjas efter dina önskemål =>Försäkra till rätt belopp Om du har uppgett för låga belopp som underlag för premieberäkningen är du underförsäkrad. Ersättningen vid skada sänks då med lika många procent som premien varit för låg. =>Säkerhetsföreskrifter För att alla försäkringstagare ska uppfylla en rimlig nivå på skydd mot skador gäller försäkringen med säkerhetsföreskrifter. Exempel på föreskrifter är åtgärder mot brand vid "heta arbeten" (svetsning med mera) och utformning av inbrottsskydd. Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att föreskrifterna inte följts kan ersättningen reduceras eller utebli helt. Självrisker Normalt gäller följande självrisker: Egendomsskada: 20 % av prisbasbeloppet Ansvarsskada: 20 % av prisbasbeloppet Avbrottsskada: Karenstid 24 timmar =>För viss egendom och vissa skadehändelser kan självrisken vara högre. Ett sätt att minska priset på försäkringen kan vara att frivilligt höja självriskerna.

9 111Länsförsäkringar lml Stockholm Efterköpsinformation Försäkringsnr: *00 Gäller från och med : Sid 3 (9) Stockholm =>Ökad risk för skada Det är viktigt att du anmäler ändrade förhållanden som medför ökad risk for skada. Annars kan ersättningen vid skada komma att reduceras i samma grad som premien varit för låg. =>Förnyelse av försäkringen Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen årligen genom att du betalar aviserad premie. Du måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla utan avbrott. Tilläggsförsäkringar Här ser du några tilläggsförsäkringar du dessutom kan teckna. Ytterligare alternativ hittar du på vår hemsida r.se eller genom att kontakta oss. De tillägg du väljer anges på försäkringsbrevet. Arbetsområdesförsäkring. En försäkring som utformats efter behoven vid entreprenadverksamhet. Maskinförsäkring. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador ("haverier") på företagets maskiner och på system för YVS, gas och el i försäkrad byggnad. Maskinavbrottsförsäkring. Försäkringen ersätter förlust genom avbrott som orsakats av ersättningsbar maskinskada. Rättsskyddsförsäkring. Försäkringen betalar ombudskostnader i tvist som har samband med verksamheten. Förmögenhetsbrott. Försäkringen gäller vid skada när arbetstagare gjort sig skyldig till exempelvis förskingring, bedrägeri eller stöld. Tjänstereseförsäkring. Vid tjänsteresa ersätter försäkringen bland annat kostnader som beror på sjukdom eller olycksfall eller skada på resgods. Verksamhet på arbetsområde Verksamhetpå arbetsområde är en tilläggsförsäkring för företag som arbetar med entreprenadverksamhet i någon form. Grundskydd Utöver grundskyddet i Kombinerad företagförsäkring gäller egendomsförsäkringen även på arbetsplatser du disponerar för för utförande av dina Arbeten. Avbrottsförsä kringen utökas att gälla även till följd av skada på arbetsområde. Ansvarsförsäkringen kompletteras med miljöansvarsförsäkring för entreprenörer. Utöver grundskyddet kan du, beroende på ditt företags behov, teckna tilläggsförsäkringar. Några vanliga tilläggsförsäkringar återkommer vi till längre fram i översikten. Egendomsförsäkring Egendomsförsäkringen omfattar: Ar beten, det vill säga dina entreprenadarbeten på arbetsområde inom Norden. För dessa gäller att försäkringsbeloppet ska motsvara värdet av den största entreprenaden under försäkringsåret. Det är också viktigt att vi vet om hur stora garantiåtaganden som finns eftersom AB 04 föreskriver full försäkring även efter avlämnandet under hela garantitiden.

10 Efterköpsinformation Försäkringsnr: *00 Gäller från och med: Sid 4 (9) Hjälpmedel, det vill säga verktyg, utrustning, skjul och bodar som behövs för att utföra dina entreprenadarbeten. För dessa gäller att försäkringsbeloppet ska motsvara vad det kostar att köpa nya. Då ska såväl de egna som leasade, hyrda eller lånade räknas med. Befintlig egendom (ROT-försäkring). Försäkringsbeloppet är kr. Försäkringen skyddar värdeökning genom investering och prisändring intill 30 % av försäkringsbeloppen. Stiger värdet mer måste du kontakta oss, så vi kan förbättra ditt försäkringsskydd. Annat som kan ingå Följande ingår utan att du behöver tänka på att uppge dessa belopp själv: Ritningar, arkivmaterial och datamedia upp till två prisbasbelopp ingår. Pengar och värdehandlingar ersätts med upp till två prisbasbelopp, under förutsättning att de har förvarats i värdeskåp eller stulits vid rån eller överfall. I annat fall utgår ersättning med 20 % av ett prisbasbelopp. Skadeorsaker som berättigar till ersättning: För skador på arbetsområde gäller försäkringen vid oförutsedd fysisk skada, så kallad allriskförsäkring. Allriskförsäkringen uppfyller baskraven för allriskförsäkring enligt bestämmelserna i Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AMA AF.Utöver kraven i dessa föreskrifter omfattar försäkringen bland annat även skador till följd av fel som du ansvarar för efter utgången garantitid. =>Begränsningar Egendomsförsäkringen gäller inte för viss egendom - till exempel trafikförsäkringspliktiga fordon eller båtar - om inte egendomen är särskilt nämnd i försäkringsbrevet. Avbrottsförsäkri ng Avbrottsförsäkringen gäller om verksamheten hindras efter ersättningsbar egendomsskada eller vid oförutsett avbrott i tillförsel av el, vatten, gas, värme eller data- och telekommunikation. Försäkringen ersätter - under högst tolv månader - förlusten du gör och de särskilda kostnader du kan få på grund av avbrottet. Vi betalar dina anställdas löner under avbrottet. Om avbrottet beror på en egendomsskada hos din leverantör, eller om myndighet spärrar av tillträde till anläggningen, får du ersättning med upp till tio prisbasbelopp. Ansvarsförsäkring Försäkringen ger ett anpassat skydd för entreprenörer. Försäkringen gäller vid skadeståndskrav som uppstår i samband med verksamheten eller genom fel hos produkter som företaget levererat. Försäkringen gäller också för skada som den försäkrade åtagit sig att ersätta enligt AB 04 eller andra branschbestämmelser samt skada enligt Miljöbalken. Ersättning upp till l 0 Mkr, inräknat kostnaderna för utredning, förhandling och rättegång. =>Försäkra till rätt belopp Om du har uppgett för låga belopp som underlag för premieberäkningen är du underförsäkrad. Ersättningen vid skada sänks då med lika många procent som premien varit för låg.

11 - 111Länsförsäkringar &I Stockholm Efterköpsinformation Försäkringsnr: *00 Gäller från och med: Sid 5 (9) Stockholm => Säkerhetsföreskrifter För att alla försäkringstagare ska uppfylla en rimlig nivå på skydd mot skador gäller försäkringen med säkerhetsföreskrifter. Exempel på föreskrifter är åtgärder mot brand vid "heta arbeten" (svetsning med mera) och utformning av inbrottsskydd. Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att föreskrifterna inte följts kan ersättningen reduceras eller utebli helt. Självrisker Normalt gäller följande självrisker: Egendomsskada: 20% av prisbasbeloppet Ansvarsskada: 10% alternativt 20% av prisbasbeloppet Avbrottsskada: Karenstid 24 timmar =>För viss egendom och vissa skadehändelser kan självrisken vara högre. Ett sätt att minska priset på försäkringen kan vara att frivilligt höja självriskerna. =>Ökad risk för skada Det är viktigt att du anmäler ändrade förhållanden som medför ökad risk för skada. Annars kan ersättningen vid skada komma att reduceras i samma grad som premien varit för låg. =>Förnyelse av försäkringen Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen årligen genom att du betalar aviserad premie. Du måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla utan avbrott. Tilläggsförsäkringar Här ser du några tilläggsförsäkringar du kan teckna. Ytterligare alternativ hittar du på vår hemsida eller genom att kontakta oss. De tillägg du väljer anges på försäkringsbrevet. Åtkomst- och återställandekostnader Försäkringen gäller vid ersättningsbar skada på Arbeten under entreprenad- eller garantitid och ersätter kostnad för lokalisering och friläggning av felet om detta erfordras för att avhjälpa skadan. Även kostnad för återställande ersätts. Merkostnad för forceringsåtgärder Försäkringen gäller för merkostnader för övertidsarbete, inköp till överpris för snabbare leverans och transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel. 0...!S! Kvalitetsansvar enligt Plan- och bygglagen Om någon på ditt företag fungerar som kvalitetsansvarig enligt PBL kan du utöka den allmänna ansvarsförsäkringen att även omfatta skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada. Verktygsförsäkring Verktygsförsäkri11g är en tilläggsförsäkring för dig som är hantverkare eller arbetar med till exempel installations- eller serviceverksamhet. Allriskskydd Verktygsförsäkringen omfattar material, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande som används för utförande av montage och andra arbeten. Försäkringen gäller vid oförutsedd fysisk skada (sk allriskförsäkring).

12 Efterköpsinformation Försäkringsnr: *00 Gäller från och med: Sid 6 (9) =>Säkerhetsföreskrifter För att alla försäkringstagare ska uppfylla en rimlig nivå på skydd mot skador gäller försäkringen med säkerhetsföreskrifter. Vi ställer krav på hur egendomen ska förvaras för att förebygga stöldskador. Vid förvaring i fordon så krävs att fordonet är försedd med av försäkringsbolagen godkänd larmanordning för att full ersättning ska betalas. Om en stöldskada har uppkommit eller förvärrats till följd av att föreskriften inte följts kan du drabbas av förhöjd självrisk. =>Självrisker Normalt gäller försäkringen med en självrisk som är 20% av prisbasbeloppet. Ett sätt att minska priset på försäkringen kan vara att frivilligt höja självriskerna. =>Ökad risk för skada Det är viktigt att du anmäler ändrade förhållanden som medför ökad risk för skada. Annars kan ersättningen vid skada komma att reduceras i samma grad som premien varit för låg. =>Förnyelse av försäkringen Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen årligen genom att du betalar aviserad premie. Du måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla utan avbrott. Rättsskyddsförsäkring Länsförsäkringars rättsskyddsförsäkring ger ett bra anpassat skydd om ditt företag hamnar i en tvist och behöver anlita juridisk hjälp. Försäkringen kan då ersätta ombuds- och rättegångskostnaderna. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för tvist som uppkommer i den verksamhet som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller också för försäkrad såsom ägare eller brukare av fastiget under förutsättning att denna till övervägande del används i den försäkrade verksamheten. Försäkringen omfattar även skattemål. Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga kostnader som inte kan betalas av staten eller av motparten. När försäkringen gäller Huvudregeln är att försäkringen gäller för tvist som uppkommer under den tid försäkringen är i kraft och under förutsättning att försäkring funnits i en sammanhängande tid av minst två år. Försäkringen gäller också om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat under den tid som försäkringen varit i kraft samt tvisten uppkommit sedan försäkringen trädde i kraft även om det inte gått två år. Försäkringen gäller även för tvist som uppkommer efter det att försäkringen upphört på grund av att verksamheten upphört, under förutsättning att de händelser och omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat under den tid försäkringen varit kraft samt att inte längre tid än 10 år förflutit.

13 111Länsförsäkringar lml Stockholm Efterköpsinformation Försäkringsnr: *00 Gäller från och med : Sid 7 (9) I J 5 97 Stockholm Försäkringen gäller även för konkursboet när försäkringstagaren är i konkurs om tvisten uppkommit före konkursen och efter konkursen om händelserna och omständigheterna som ligger till grund för tvisten inträffat före konkursen. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för tvist med motpart som har hemvist inom Norden som avser fastighet belägen inom Norden. För skattemål gäller försäkringen i Sverige. => Begränsningar Försäkringen gäller inte för alla typer av tvister. Exempel på undantag är tvist: vid småmål, det vill säga mål där tvisteförmålets värde understiger ett halvt prisbasbelopp. Undantaget tillämpas dock inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet. som rör anställningsförhållanden som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon eller av vatten - eller luftfarkost och där skadan kan eller skulle kunna omfattas av motorförsäkring. Vissa kostnader som inte ersätts: Försäkringen ersätter bland annat inte kostnader för eget arbete, inkomstbortfall resor eller uppehälle. Försäkringen ersätter heller inte vissa merkostnader som till exempel merkostnader på grund av att försäkrad anlitar fler än ett ombud eller byter ombud. Självrisk Självrisken är 50 % av prisbasbeloppet och 20 % av kostnaderna som överstiger 50 % av prisbasbeloppet om inte annat avtalas. Högsta ersättningsbelopp Högsta ersättningsbelopp är 5 prisbasbelopp per skada och maximalt 25 prisbasbelopp för samtliga tvister som uppkommer under samma försäkringsår om inte annat avtalas. => Förnyelse av försäkringen Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen årligen genom att företaget betalar aviserad premie. Företaget måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla utan avbrott. Om Länsförsäkringar och allmänt om din försäkring Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som är din försäkringsgivare. Vi står under Finansinspektionens tillsyn. -

14 Efterköps information Försäkringsnr: *00 Gäller från och med: Sid 8 (9) Omfattning, avtalstid och priser Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi dem till dig. Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska. Om dina uppgifter ändras Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få ersättning om något skulle hända. Dina personuppgifter De personuppgifter som Länsförsäkringar hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen, ge en helhetsbild av ditt/ert engagemang inom länsförsäkringsgruppen, teckna och fullgöra avtal, framställa rättsliga anspråk, ge en god service, marknadsföring, statistik och marknads- och kundanalyser samt för de övriga ändamål som framgår av försäkringsvillkoren. Telefonsamtal som sker med dig kan komma att spelas in för dokumentation av lämnade uppgifter. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom länsförsäkringsgruppen, men kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom- och utom EU- och EES-området, samt till myndigheter om skyldighet därtill föreligger enligt lag. Du har rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att anmäla att dina personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring. Fullständig information om vår behandling av dina personuppgifter finns i försäkringsvillkoren som du kan hitta på vår webbplats lansforsakringar.se eller beställa från Länsförsäkringar. Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på ditt/ert försäkringsbesked. Skaderegistrering För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Bolaget kan också komma att lämna uppgifter till Larmtjänst som är samverkansorganet för försäkringsbranschen vad gäller utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom. Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, Stockholm. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24158, Stockholm. Om vi inte kommer överens Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvariga/ kundombudsman. Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din försäkring. Du betalar då enbart självrisken. Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information. Mer information hittar du på vår webbplats.

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01 LANTBRUKSFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Lantbruksfordon Gäller från 2015-04-01 Lantbruksfordonsförsäkring Med vår försäkring för lantbruksfordon får du ett bra skydd för dig och ditt

Läs mer

Anläggningsoch entreprenadfordon

Anläggningsoch entreprenadfordon ANLÄGGNINGS- OCH ENTREPRENADFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Anläggningsoch entreprenadfordon Gäller från 2015-04-01 Anläggnings- och entreprenadfordon Med vår försäkring för traktor

Läs mer

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24 Sid 1 (5) d26a222e-e960-4810-8688-eade2cf06d3d Vid förfrågan kontakta Willy Svidén eller säljassistent Christina Wilhelmsson Telefon 08-528 077 41 Magetaki AB/ Restaurang Samuraj Kommendörsgatan 40 114

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring halland FÖR- OCH efterköpsinformation Entusiastförsäkring Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket

Läs mer

Försäkring för vård och omsorgstjänster

Försäkring för vård och omsorgstjänster Försäkring för vård och omsorgstjänster Det här är en branschanpassad försäkring för vård och omsorg. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01 HEMFÖRSÄKRING ÅR 2016 FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2016-05-01 Hemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Hem- och bostadsrättsförsäkring

Hem- och bostadsrättsförsäkring HEM- OCH BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING JÄMTLAND FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hem- och bostadsrättsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Hem- och bostadsrättsförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer TÄY1015-04 Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Adress Kontaktperson Stationsvägen 13, Roslags Näsby, 183 80 TÄBY Sören Åhlén

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Försäkringsnummer BOA1001-06 Försäkringstagare Botkyrka kommun Orgnr 212000-2882 Adress Munkhättevägen 45 147 85 Botkyrka Kontaktperson Medförsäkrade

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2016-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Helsingborgshem

Hemförsäkring i samarbete med Helsingborgshem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2016-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Helsingborgshem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04 Sid 1 (5) 7d609c1f-0a26-4c09-9397-c727c4a25ebc Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, 131 04 Nacka Tel: 08-7154910 Fax: 08-4489307 e-post: hakan.edmark@eraforsakringar.se Försäkringen

Läs mer

Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner

Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner Sveland Maskinägareförsäkring Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd.

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0417237-17

Försäkringsbrev 25-0417237-17 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 16 02 03-16 11 30 Organisationsnr/Personnr 769616-5997 Betalningssätt Faktura Brf Resorts Visby c/o SBC Box 5 Brf Resort Visby (3143) 851 02 SUNDSVALL Verksamhet Hotell,

Läs mer

Erbjudande om försäkring för Personbil

Erbjudande om försäkring för Personbil Box 153 901 04 Umeå Offert It Marketing Group Sweden AB Köpmangatan 12 931 31 Skellefteå Utskriftsdatum 2012-11-26 Sid 1 (4) info@itmarketinggroup.se Erbjudande om försäkring för Personbil Offerten är

Läs mer

RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring

RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring 2003 RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring 2 RF:s Grundförsäkring är en försäkring som ger alla idrottsföreningar och andra organisationer anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) ett

Läs mer

Allriskförsäkring Särskilda Föremål

Allriskförsäkring Särskilda Föremål 4dc8503e-86d5-4fb1-a0c0-a2bce12b5070 Allriskförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Haninge kommun Orgnr 212000-0084 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 136 81 Haninge Anders Lindström HAE1004-01 Utfärdat 2012-03-16 Försäkringsperiod

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR..4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 4 FÖRSÄKRAT INTRESSE...4 4.1 Extrakostnad... 4 4.2 Hyresförlust... 4 5 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER...4

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) 204acb8f-45d1-495e-8bbb-77102cf28934 Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller

Läs mer

I Maskinförsäkring. Att tänka på för att få rätt ersättning

I Maskinförsäkring. Att tänka på för att få rätt ersättning Sidan 17 Bra att veta Smidig betalning Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller månad (endast autogiro). Väljer du att dela upp din betalningen tillkommer en administrativ avgift. Att

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (if.se/villkorfordon alla villkor 8183)

Läs mer

FÖRETAGS- FÖRSÄKRING för medlemmar i Civilekonomerna

FÖRETAGS- FÖRSÄKRING för medlemmar i Civilekonomerna FÖRETAGS- FÖRSÄKRING för medlemmar i Civilekonomerna Genom samarbete med Civilekonomerna erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad företagsförsäkring som ger ett väl anpassat skydd för företagets

Läs mer

Villahemförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Villahemförsäkring. Gäller från 2016-01-01 VILLAHEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Villahemförsäkring Gäller från 2016-01-01 Villahemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De sex delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd, reseskydd,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01

Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar. Gäller från 2016-01-01 Allmänna bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Allmänna Bestämmelser för Agrias lantbruksförsäkringar A.1 När och hur gäller försäkringen 3 A.1.1 Försäkringsavtalet

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Vaxholms stad Orgnr 212000-2908 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 185 83 Vaxholm (Eriksövägen 27) Marie Wiklund VAM1018-03 Utfärdat

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Riksbyggen Försäkring Riksbyggen Skåne Produktbeskrivning 2010

Riksbyggen Försäkring Riksbyggen Skåne Produktbeskrivning 2010 Riksbyggen Försäkring Riksbyggen Skåne Produktbeskrivning 2010 Produktbeskrivning 2010 Detta är en kortfattad version av de försäkringsvillkor som gäller för fastighetsförsäkringsavtalet tecknat mellan

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Motorfordon För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid

Läs mer

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare Försäing för privat- praktiserande tandläkare Det här är en branschanpassad försäing för privatpraktiserande tandläkare. Försäingen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och din verksamhet. Läs mer

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:4 2005-01-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2013 Sveriges Civilförsvarsförbund 1(9) Nedan följer övergripande information om Svenska Civilförsvarsförbundets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01

Lifeline Rehab. Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Lifeline Rehab Gruppavtal och försäkringsvillkor om obligatorisk gruppförsäkring 2012-01-01 Hur kontaktas Skandia? Vid frågor om försäkring, riskbedömning och skadereglering: Telefon: 0771-55 55 00 Telefon

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon

Företagsägd personbil och lätt lastbil För dig och ditt företagsägda fordon Sida 1/7 I Företagsägd personbil, Kontakta oss Kundservice: 075-243 06 15 vard 07.30-18.00 Skadeservice: 075-243 06 15 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: alfaromeo-forsakring.se Alfa Romeo Försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor (Gällande fr o m 2012-02-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: ERV Försäkringsaktiebolag (publ) Box 1

Läs mer

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5

Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 Allmänt försäkringsvillkor för BYGGFELSFÖRSÄKRING BF 1:5 2009-04-01 Allmänt försäkringsvillkor - Byggfelsförsäkring (enligt Lag om byggfelsförsäkring SFS 2004:552) Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån

ST Student. försäkring till riktigt studentpris. Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån ST Student försäkring till riktigt studentpris Hemförsäkring Studentrabatt 20% Olycksfallsförsäkring 23 kr/mån För- och efterköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar 2016 Stödjer svensk segling Vi seglare äger Svenska Sjö Svenska Sjö stödjer svensk segling Det här ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier

Läs mer

Verksamhet på arbetsområde

Verksamhet på arbetsområde Sid 1 (27) 73cc5a26-0dda-47fd-9be5-60547e3b8478 Verksamhet på arbetsområde Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A3. Egendomsförsäkring på arbetsområde För verksamhet

Läs mer

Villahemförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Villahemförsäkring. Gäller från 2016-01-01 VILLAHEMFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Villahemförsäkring Gäller från 2016-01-01 Villahemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Försäkring för maskin och maskinägare För dig som är medlem i ME, SÅ eller SMF

Försäkring för maskin och maskinägare För dig som är medlem i ME, SÅ eller SMF Sida 1/10 I Försäkring för Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Maskiner och motorredskap

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande.

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 20 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Försäkring 25-0746880-05 Datum 2013 04 09

Försäkring 25-0746880-05 Datum 2013 04 09 Försäkring Brf Måttbandet i Stockholm Magnus Ladulåsgatan 25 4tr 118 65 STOCKHOLM Välkommen! Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du som

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? BILFÖRSÄKRING Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

3. Egendomsförsäkring

3. Egendomsförsäkring 3. Egendomsförsäkring Försäkringstagare: Hudiksvalls kommun, orgnr 212000-2379 Grundsjälvrisk: Alt 1) Brand/inbrott/vatten Bb/Bb/Bb Alt 2) Brand/inbrott/vatten 10Bb/Bb/Bb Alt 3) Brand/inbrott/vatten 2Bb/Bb/Bb

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller... 3 2.1 Försäkrade

Läs mer

Egendomsförsäkring för utleasad egendom

Egendomsförsäkring för utleasad egendom Egendomsförsäkring för utleasad egendom Allmänt försäkringsvillkor Asterisk (*) anger att begreppet finns definierat i 19. Definitioner Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 2. Försäkrat intresse 3.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring oss på Länsförsäkringar

Läs mer

Utställningsförsäkring

Utställningsförsäkring GK 916:1 Utställningsförsäkring Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2014-04-01 Se även Allmänna försäkringsvillkoren samt Allmänna avtalsbestämmelser GJAA 800. Vad försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

EADI2V01 20080710043442343750033. Gråhundens Anläggningssamfällighet Gråhundsv 144 Jörgen Lindgren 128 62 SKÖNDAL

EADI2V01 20080710043442343750033. Gråhundens Anläggningssamfällighet Gråhundsv 144 Jörgen Lindgren 128 62 SKÖNDAL EADI2V01 20080710043442343750033 Gråhundens Anläggningssamfällighet Gråhundsv 144 Jörgen Lindgren 128 62 SKÖNDAL Försäkring Välkommen Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015.04.15. Förköpsinformation Information vid distansavtal

Gäller fr.o.m. 2015.04.15. Förköpsinformation Information vid distansavtal Gäller fr.o.m. 2015.04.15 Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Denna produkt är en försäkring framtagen i samarbete med Crescent. Det försäkrade

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer