18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2"

Transkript

1 Sid 1 (9) 18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER Bestämmelser för försäkringsskydd mm 2 Inledning Statligt försäkringsskydd Sjukvårdsförmåner Begravningshjälp Myndighetsansvar Personskadeskydd Ersättning vid ideell skada Grupplivförsäkring Skadestånd Ersättning för glasögon, klocka mm Trafikskadelagen Kungafonden Av Försvarsutbildarna ordnat försäkringsskydd Kollektiv olycksfallsförsäkring (If Nr GP ) Ansvarsförsäkring (Ingår i If Nr N ) Motorfordonsförsäkring (If Nr MP ) Olycksfallsförsäkring, Fritid, Central Kurs(If GP ) Ansvarsförsäkring för funktionär (Ingår i If N , Styrelseförs) Förmåner 8

2 Sid 2 (9) 18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 18.1 Bestämmelser för försäkringsskydd mm Inledning Försäkringsskyddet omfattar dels statlig försäkring och dels av Svenska Försvarsutbildningsförbundets tagna försäkringar. Det statliga skyddet gäller i princip, vid av respektive myndighet anordnad/godkänd utbildning eller verksamhet, för medlem under utbildning. Försvarsutbildarnas försäkringen betalas centralt och omfattar då även funktionär, instruktör och under vissa förutsättningar även medföljande. Se mer detaljer nedan. Förbandet eller kursanordnaren skall hjälpa till med all typ av skadeanmälan och ta fram den utredning som behövs för skadereglering Statligt försäkringsskydd Detaljer om det statliga försäkringsskyddet framgår av H FRIV kap 7 (särskild bok). För den som frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret gäller f.n. i tillämpliga delar lag om allmän försäkring (SFS 1962:381) lag om statligt personskadeskydd (SFS 1977:265) förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (SFS 1977:284) lag om statlig ersättning vid ideell skada (SFS 1977:266) förordning (1195:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga skadeståndslagen trafikskadelagen Kungafonden Sjukvårdsförmåner. Enl förordning (1994:523) har förbundets medlem rätt till samma sjukvårdsförmåner som en totalförsvarspliktig. Förbundets medlem får fri hälso- och sjukvård under tjänstgöringen / utbildningen, in- och utryckningsdagar samt vid färd till och från verksamheten. Hälso- och sjukvården omfattar hälsoundersökning öppen och sluten vård vid förband eller allmänt sjukhus läkemedel och tekniska hjälpmedel sjukdoms- och olycksfallstransport läkarintyg som är nödvändigt för tjänsten eller för att styrka giltigt skäl för frånvaro viss tandvård (akut- och olycksfallstandvård inom folktandvård) Begravningshjälp. Avlider medlemmen under tid då han är berättigad till fri sjukvård betalas begravningshjälp till den avlidnes dödsbo med ett halvt basbelopp enl lagen (1962:381) om allmän försäkring. Begravningshjälp utgår oberoende av om dödsfallet orsakats av tjänstgöringen eller ej.

3 Sid 3 (9) Myndighetsansvar Sjukvårdsförmåner och begravningshjälp är myndighetsansvar och utbetalas av den myndighet där den frivillige vid tillfället för sjukdom, skada eller dödsfall tjänstgör/utbildas Personskadeskydd. För medlemmen innebär lagen att han/hon omfattas av skyddet när färden till tjänstgöringen/utbildningen påbörjas och gäller fram tills färd från verksamheten avslutas. Den frivillige är skyddad hela tiden, såväl under tjänstgöringen / utbildningen som fritid (Skyddstid). Personskadeskyddet omfattar såväl olycksfallsskador som sjukdom som ådragits under skyddstiden. Om någon råkar ut för olycksfall eller sjukdom under skyddstiden skall skadan anses vara orsakad av sjukdomen / olycksfallet, om ej betydligt starkare skäl talar mot detta. Personskadeskyddet har renodlats till att avse ersättning för inkomstbortfall, som drabbar den skadelidande. Lagens huvudprincip är att ersättningen skall kompensera inkomstbortfallet med 100%. Det åligger kurschef (motsv) att omedelbart anmäla skada han blivit underrättad om eller fått kännedom om. Fobef (motsv.) är skyldig att anmäla skadan till försäkringskassan. Närmare bestämmelser om när och hur skador skall anmälas finns i TFG (Tjänstemeddelande för försvarsmakten) Ersättning vid ideell skada. Alla som omfattas av lagen om personskadeskydd (ovan ) har också rätt till ersättning för ideell skada, t ex sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt för allmänna olägenheter till följd av skadan. Med lyte och men avses även t ex vanprydande ärr, amputationsdefekt, förlust av inre organ eller tänder. Statens trygghetsnämnd bestämmer ersättningen enligt de grunder som finn i avtal om ersättning vid personskada Grupplivförsäkring. Under utbildningen/tjänstgöringen gäller en grupplivförsäkring för medlemmar enligt samma principer som övriga totalförsvarspliktiga. Försäkringsskyddet inträder då färden för inryckningen påbörjas och upphör då färden från tjänstgöringen/kursen avslutats. Försäkringsförmåner som utges är: 1. begravningshjälp 2. grundbelopp 3. barnbelopp. Försäkringsförmånen skall minskas med begravningshjälp enl ovan. Anmälan görs på särskild blankett till Statens löne- och pensionsverk. Militär myndighet skall hjälpa de efterlevande (motsv) att fylla i blanketter och ta fram den utredning som behövs. Ärenden rörande grupplivförsäkring handläggs av Statens löne- och pensionsverk (SPV), grupplivsektionen, SUNDSVALL Skadestånd. Enl skadeståndslagen (1972:207) svarar arbetsgivaren - staten i regel för de skador som arbetstagare vållar genom fel och försummelse i tjänsten. Med arbetstagare likställs frivillig personal Ersättning för glasögon, klocka mm. Enligt Försvarsmaktens interna bestämmelser om skadereglering m m (FIB 1996:4) kan personal som genomgår frivillig utbildning vid Försvarsmakten erhålla ersättning vid skada eller

4 Sid 4 (9) förlust av glasögon, kontaktlinser, klocka eller kläder. Skadan eller förlusten skall ha föranletts av tjänstgöringsförhållandena och den frivillige skall inte själv ha medverkat till skadan/förlusten genom oaktsamhet samt att skadan inte uppkommit till följd av trafik med motorfordon. Ersättning för förlust / skada på kläder är främst aktuellt för kläder, som omhändertagits för förvaring. (Myndigheten tillhandahåller i övrigt kläder / uniform) Ansökan om ersättning görs på särskild blankett (M ) och lämnas till kursanordnande förband Trafikskadelagen. Frivillig, som skadas i trafik med motorfordon under tjänstgöring / kurs skall i första hand få ersättning for personskada enl trafikskadelagen. I militärt fordon är det Kammarkollegiet, som betalar ut trafikskadeersättningen. I civilt fordon vänder man sig till fordonets försäkringsbolag. Trafikskadeersättning för personskada beräknas på samma sätt som skadestånd. När trafikskadeersättning betalas ut kan den frivillige vända sig till Trygghetsnämnden för att få uppgift om ytterligare ersättning kan utbetalas enl lagen om ersättning vid ideell skada. Anmälan. Vid trafikskada med militärt (även inhyrt) fordon skall trafikskadeanmälan skickas till Kammarkollgiet inom fyra dagar. OBS sådan anmälan skall alltid göras vid personskada även om fordonet icke skadats Kungafonden. Stiftelsen Kungafonden kan lämna ekonomiskt stöd till den som gör frivillig tjänstgöring eller genomgår frivillig utbildning inom försvarsmakten och råkar ut för sjukdom eller skada p g a förhållanden inom totalförsvaret. Bidrag kan utgå till den skadade/sjuke själv, och vid dödsfall p g a skada/sjukdom till efterlevande, som vid tidpunkten för dödsfallet var för sin försörjning beroende av den döde. Ansökan om bidrag sker på särskild blankett, som erhålls från Kungafondens kansli eller förbandets personalvårdsdetalj. Ansökan kan göras, förutom av den bidragsberättigade, av annan person, t ex förbandschef, personalvårdspersonal vid förband, skolch vid central frivilligutbildning, sjukhuskurator eller socialvårdstjänsteman. Broschyr om Kungafonden finns bilagt under denna flik. Kungafondens adress är: STIFTELSEN KUNGAFONDEN, STOCKHOLM, Tel DET AR VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG för att de statliga försäkringsvillkoren skall gälla, måste verksamheten vara tjänstgöring eller utbildning, som beordrats eller godkänts av myndigheten, i regel fobef (motsv.). Därför bör all verksamhet om möjligt vara upptagen på "Plan- och kostnadsberäkning" (motsv.). Blanketter för anmälan till de statliga försäkringarna finns på resp Hv/Friv avdelning. Man kan också kontakta personalvårdsenhet, kameralenhet eller sjukhuset (motsv.) vid resp Fo/Regemente. Det kursanordnande förbandet är skyldig att hjälpa till med skadeanmälan och övrig hjälp till den skadelidande eller förening/förbund. Men givetvis måste också våra funktionärer kunna ingripa. Nästan alla myndighetsbeslut kan överklagas.

5 Sid 5 (9) Av Försvarsutbildarna ordnat försäkringsskydd Svenska Försvarsutbildningsförbundet har centralt för förbundens och föreningarnas verksamhet och till medlemmarnas skydd tecknat följande försäkringar: kollektiv olycksfallsförsäkring ansvarsförsäkring motorfordonsförsäkring olycksfall fritid central kurs Försäkringarna är tecknade i IF alt Trygg Hansa och gäller för Försvarsutbildarna och dess medlemmar samt för kanslipersonal. Försäkringarna omfattar även instruktörer och funktionärer - som utan att vara medlemmar - deltar i organisationernas utbildningsverksamhet. Försäkringarnas omfattning och utformning framgår av följande beskrivningar. Ytterligare upplysningar kan vid behov erhållas från Försvarsutbildarnas Kansli eller If Skadeförsäkringar. Premie till samtliga tre försäkringar ovan betalas centralt av Försvarsutbildarna. Villkor och förutsättningar kan när som helst förändras varför senaste och aktuella villkor finns hos försäkringsbolaget och på Försvarsutbildarna Kollektiv olycksfallsförsäkring (If Nr GP ) Utöver gällande ersättning från allmän försäkring motsv, kan vid olycksfall ersättning utgå enligt denna försäkring. Försäkrade Kategori A - Medlemmar i Försvarsutbildarna - Kanslipersonal Kategori B - Personer mellan år, som tillhör aktiv medlems familj - Ungdomar, som inte fyllt 20 år oavsett om de tillhör aktiv medlems familj eller ej. Försäkringens giltighet Kategori A Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under tjänstgöring eller deltagande i Försvarsutbildarnas verksamhet, såsom kurser, övningar, tävlingar och sammankomster, samt vid resa, direkt färd till och från sådan verksamhet. Försäkringen gäller dessutom för olycksfall under såväl obligatorisk som frivillig militär tjänstgöring och utbildning av värnpliktigt- och reservbefäl samt yrkesbefäl under tjänstgöring som instruktör vid frivilligutbildning. Kategori B Försäkringen omfattar olycksfallsskada som kan inträffa då den försäkrade medföljer vid eller deltager i under kategori A angiven verksamhet. Om sådan försäkrad vid skadetillfället redan är medlem i Försvarsutbildarna omfattas han/hon endast av försäkring enligt Kategori A. Ingen anmälan till försäkringsbolaget behöver ske i förväg om deltagandet. Försäkringens omfattning Invaliditetskapital -Medicinsk invaliditet upp till 5 basbelopp -Ekonomisk invaliditet upp till 10 basbelopp Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader, Faktiska kostnader Merkostnader -Personliga tillhörigheter upp till 0,5 basbelopp

6 Sid 6 (9) -Extrakostnader under den akuta läkningstiden upp till 3 basbelopp Rehabilitering upp till 2 basbelopp Dödsfall: Kategori A 2 basbelopp Kategori B 0,5 basbelopp BASBELOPP Med basbelopp avses basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Merkostnader och dödsfallskapital baseras på det basbelopp som gäller det år skada inträffade. Invaliditetsersättningen bestäms av det basbelopp som gäller då If betalar ut ersättningen. Särskilda bestämmelser. Avtalet har ingåtts av Försvarsutbildarna på de försäkrades vägnar. Varje försäkrad är försäkringstagare och ägare till försäkringen som avser honom eller henne. Förmånstagare vid dödsfall: Den försäkrades make och barn, om sådana efterlevande saknas, den försäkrades arvingar. För försäkringen gäller Allmänna försäkringsvillkor If Olycksfallsförsäkring, 1 jan 2002 med kommande ändringar under avtalstiden. I övrigt gäller vad som i Sverige stadgas i lagen om försäkringsavtal (1927:77) samt svensk lag i övrigt. Åtgärder vid olycksfallsskada. Vid skada, som bedöms beröra denna försäkring, sker anmälan till If Skadeförsäkringar på särskild blankett "Skadeanmälan kollektiv olycksfallsförsäkring, (nr PG-9187:1)", som erhålles direkt från något av Ifs kundkontor eller från If Skadeförsäkringar, Stockholm tel Anmälan, som på blankettens baksida skall vara styrkt av kurs- eller övningsledare/motsv., insänds till på blanketten angiven adress eller lämnas på närmaste If kontor alt If Sjuk- och olycksfallsförsäkring Box Sundsvall OBS Skadeanmälan skall alltid göras direkt till försäkringsbolaget ej till Försvarsutbildarna Ansvarsförsäkring (Ingår i TryggHansa ) Försäkringen gäller vid av Försvarsutbildarna och dess förbund och föreningars bedrivna utbildningsverksamhet och avser sådana lagenliga skadeståndskrav, som vid skada på person eller egendom kan åläggas nämnda organisation. Försäkringens omfattning Försäkringen gäller i första hand kanslipersonal, övningsledare och instruktörer, men omfattar även enskild medlems ansvarighet vid deltagande i nämnd utbildningsverksamhet. Härvid inbegrips också skada som medlem kan tillfoga annan medlem utan att nämnda organisationer är ansvariga för skadan. Enskild medlems ansvarighet i egenskap av privatperson ingår däremot ej i försäkringen. Försäkringsbeloppen Försäkringsbeloppen utgör vid person- och sakskada högst kronor. Åtgärder vid skada Fyll i Anmälan om ansvarsskada, som finns på alla TryggHansas kontor kontor. Blanketten, som skall undertecknas av kurs- eller övningsledare (motsv.) insänds till Försvarsutbildarna, som skall underteckna anmälan i egenskap av försäkringstagare. Självrisker Självrisk uppgår till 0,2 basbelopp och betalas ur förbunds eller motsv anslag.

7 Sid 7 (9) Motorfordonsförsäkring (If NM ) Försäkrade Medlemmar i Försvarsutbildarna. Gäller även då icke medlem skjutsar medlemmar i anslutning till verksamhet. Då omfattas samtliga åkande i bilen. (Särskilt aktuellt vid ungdomsverksamhet). Försäkrade fordon Personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, terrängskoters och släpvagnar (svensk reg), som inte ägs av Försvarsmakten, när de används i Försvarsutbildarnas verksamhet (kurser, övningar, tävlingar och sammankomster) samt vid direkt färd till eller från sådan verksamhet. Fordon ägda av Försvarsmakten och som körs av medlemmar omfattas av försäkringen när de används i verksamheten. Se även ovan under "Försäkrade". Försäkringen omfattar Trafik-, vagnskade-, brand-, stöld- och glasruteförsäkring. Självrisker trafikförsäkring för personbil, dock ej taxi, och för lastbil med totalvikt högst 3500 kg gäller även med en självrisk på 2% av Bb (Basbelopp), om föraren var under 24 år när skadan inträffade (s k ungdomssjälvrisk) 2% Bb Vagnskadeförsäkring 2% Bb Brandförsäkring 2% Bb Stöldförsäkring 2% Bb - om bilen inte var låst med godkänt lås kr - av tillbehör utöver 1000 kr extra självrisk 30 % Glasruteförsäkring 2% Bb + 20 % av överskjutande skador Självrisken betalas av den vållande eller förbundet eller motsv direkt till försäkringsbolaget. Utnyttjas flera delmoment så utgår en självrisk för varje moment. Villkor För försäkringen gäller de allmänna villkoren för motorfordonsförsäkring i de mån de inte upphävs av bestämmelserna i försäkringsbrevet. Ev gällande vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti för en bil skall i första hand tas i anspråk för vagnskadan och före i denna försäkring ingående vagnskademoment. Vagnskademomentet i denna försäkring ersätter i sådana fall självrisken för den egna vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin intill 2% Bb, som är självrisken för vagnskada enl denna försäkring. Om försäkringen saknar egen gällande kaskoförsäkring tillämpas inte självrisker enligt ovan utan Ifs lägsta ordinarie självrisker inom resp omfattning. Särskilt villkor (tolkningar) När det gäller försäkringens omfattning har vissa tolkningsuttalande gjorts. Dessa återges nedan: Gäller försäkringen? 1. Enskild medlems direkta färd till och från kurs, övn, sammanträde, tävling. Ja. 2. Enskild medlems rekognosering för dokumenterad planlagd verksamhet Nej. 3. Enskild medlem tillåts ta egen bil trots gemensam organiserad transport Ja. 4. Då icke medlem skjutsar medlem omfattas samtliga åkande samt bilen Ja. 5. Då enskild medlem tar med sig familj, omfattar förs samtliga, oavsett vem som kör Ja. 6. Funktionärs "tjänsteresa" med eget fordon till "förbundsexpeditionen". Nej. Skador Beträffande skadeanmälan gäller följande. Skadeanmälan skall: fyllas i omgående på skadeplatsen

8 Sid 8 (9) undertecknas av både förare (förarna) och övnledare (motsv.) Är övningsledaren förare vid skadetillfället, skall övningsledarens närmaste chef också underteckna skadeanmälan. sändas till If, Skadeförsäkring, Företag, SUNDSVALL. If sänder kopia av skadeanmälan till försäkringstagaren, som skall höra av sig inom en vecka med eventuella kommentarer. Ifs kundkontor tillhandahåller skadeanmälningsblanketter Olycksfallsförsäkring, Fritid, Central Kurs (If nr GP ) Försäkrade Deltagare på utbildning vid Försvarsutbildarnas centrala kurser på kursgård. Försäkringens giltighet Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under fritiden när han/hon vistas på kursgården i Försvarsutbildarnas regi. Försäkringens omfattning Medicinsk invaliditet 5 basbelopp Ekonomisk invaliditet 10 basbelopp Dödsfallskapital 0,5 basbelopp Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader, Nödvändiga o skäliga kostn. Rehabilitering 2 basbelopp Merkostnader Personliga tillhörigheter 0,5 basbelopp Extrakostnader under den akuta läkningstiden 3 basbelopp BASBELOPP Med basbelopp avses basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Merkostnader och dödsfallskapital baseras på det basbelopp som gäller det år skadan inträffar. Invaliditetsersättningen bestäms av det basbelopp som gäller då If betalar ut ersättningen. Åtgärder vid skada Se pkt Ansvarsförsäkring för funktionär (If N , VD -styrelseförsäkring) Försäkrade Styrelseledamot i centralorganisation, förbund och förening Försäkringens villkor Försäkringsvillkor: AF 63:3 Försäkringens omfattning Försäkringen omfattar sådana skadeståndskrav avseende ren förmögenhetsskada som riktas mot styrelseledamot och grundas på en handling, eller undlåtenhet att handla, som styrelseledamot. Undantag om ledamoten uppsåtligen överträder lag, förordning eller myndighets föreskrifter eller uppsåtligen orsakar skada. Därmed kan även jämställas Försvarsutbildarnas interna regler Förmåner Vilka förmåner som utgår till elev, funktionär eller instruktör i frivillig försvarsverksamhet framgår av HFRIV Kap 7 Förmåner 1998 som utgivits i särskild bok. (M ). Detaljerade anvisningar ges ut årligen vad beträffar funktionärsarvoden.

9 Sid 9 (9) Förenklade elevförmånsanvisningar framgår av den årliga kurskatalogen.

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS

Särskilt Personskadeskydd SPS Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2011-07-01 [Titel 3] Sid 2 (11) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Buss Ifs försäkring för buss är utformad för att passa varje bussägares försäkringsbehov. Försäkringen är flexibelt uppbyggd och kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd

Läs mer

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Innehållsförteckning- Kapitel 6

Innehållsförteckning- Kapitel 6 Innehållsförteckning- Kapitel 6 Sida Datum 60 Mål, uppgifter och organisation 6:3 2009-03-01 61 Ekonomi och förvaltning 6:5 2009-03-01 6.1 FMCK finansiering 6:5 2009-03-01 6.2 Försvarsmaktens anslag (FM)

Läs mer

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som

Läs mer

Trafikskadelag (1975:1410)

Trafikskadelag (1975:1410) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Inledande bestämmelser 1 [7401] Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor från 2010-12-16 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA,

TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, Kollektivavtal om TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID YRKESSKADA, 1974 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) träffade den 16 maj 1974 överenskommelse

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Försäkringsvillkor för TGL-FO

Försäkringsvillkor för TGL-FO Försäkringsvillkor för TGL-FO Fortsättningsförsäkring i KPA Livförsäkring AB (publ). Gäller från och med 1 januari 2015 2 Innehåll Försäkringsvillkor Försäkringsavtalets giltighet, premier m.m. Sidan 1

Läs mer

Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till Arbetsförmedlingen

Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till Arbetsförmedlingen Personskador vid arbetsmarknadsåtgärd Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till Arbetsförmedlingen Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se ett kort bildspel på 10-15 minuter.

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande.

3.2 Utanför Sverige Försäkringen gäller också utanför Sverige, under förutsättning att uthyraren gett sitt skriftliga godkännande. 1. ALLMÄN INFORMATION Detta är en egendomsförsäkring med 20 000 kronor i högsta ersättningsbelopp Alla fordon är helförsäkrade och har ersättningsskyldighet för varje skademoment. Hyresmannen ska betala

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING MC Retroförsäkring 2016-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

Dagens försäkringssystem

Dagens försäkringssystem Dagens försäkringssystem Ex: Avtal om ersättning vid personskada, PSA. Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring, TGL-S Ex: Socialförsäkringsbalken (sjukpenning, sjukersättning) och lag om arbetsskadeförsäkring

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL

Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Försäkringsvillkor Kompletterings-TGL Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Gäller från och med den 1 januari 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam 106 60 Stockholm 0771-950

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

Ersättning för personskada

Ersättning för personskada Ersättning för personskada 2 En personskada har hänt Vad behöver du göra? Anvisningarna i denna broschyr gör inte anspråk på att vara fullständiga, men kan i de flesta skadefall tjäna som vägledning om

Läs mer

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo

Personer som kan medförsäkras. Make/maka, sambo Livförsäkring, Dödsfallskapital Ersättningsbelopp kr pbb - 35 år 36-55 år 56-67 år Grundbelopp 267 000 6 18 30 45 Grundbelopp + 1 tillägg 445 000 10 30 50 75 Grundbelopp + 2 tillägg 890 000 20 60 100 150

Läs mer

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (if.se/villkorfordon alla villkor 8183)

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Försäkring för vård och omsorgstjänster

Försäkring för vård och omsorgstjänster Försäkring för vård och omsorgstjänster Det här är en branschanpassad försäkring för vård och omsorg. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring

RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring 2003 RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring 2 RF:s Grundförsäkring är en försäkring som ger alla idrottsföreningar och andra organisationer anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) ett

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring

Butik & handel. Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Butik & handel Kortfattat om din kombinerade företagsförsäkring Varje bransch har sina speciella förutsättningar och utmaningar, vilket självklart ska återspeglas i ett skräddarsytt försäkringsupplägg.

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2013 Sveriges Civilförsvarsförbund 1(9) Nedan följer övergripande information om Svenska Civilförsvarsförbundets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION MUNKFORS KOMMUN

FÖRSÄKRINGSINFORMATION MUNKFORS KOMMUN FÖRSÄKRINGSINFORMATION MUNKFORS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDANDE INFORMATION... 2 KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL ÖVERSIKT... 3 FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER... 4 Kommunförsäkring... 4 Förmögenhetsbrottsförsäkring...

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Trygghetsstiftelsen Villkor 2012-01-01 Innehåll 1. Det som berör försäkringstagaren 1.1 Försäkringsavtal 1.2 Uppsägning av försäkringsavtalet 1.3 Försäkringstagare försäkrad 1.4

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2007 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Studera utomlands

Säkerhet över alla gränser. Studera utomlands Säkerhet över alla gränser Studera utomlands 1 Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett minne för livet låt det inte bli ett men

Läs mer

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT

ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT ERSÄTTNINGAR TILL OFFER FÖR BROTT Hur staten ersätter brottsoffer När kan ersättningar betalas av statens medel? 2 Innehåll Vad ersätts? > Personskador 3 > Sakskador och andra egendomsskador 4 > Rättegångskostnader

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015

Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Produktbroschyren gäller från 1.3.2015 Fenniaskyddets personförsäkringar för barn och unga Innehåll Fenniaskyddets olycksfalls- och sjukdomsskyddsförsäkringar

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2810893 Organisationsnr: 212000-1132 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lunds kommun

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Rutiner vid arbetsskador och tillbud

Rutiner vid arbetsskador och tillbud Rutiner vid arbetsskador och tillbud Vad räknas som arbetsskada? A Olycksfall i arbetet 1 Olycksfall En skada som sker genom kortvarig, oförutsedd och oväntad händelse under arbetstid på arbetsplatsen

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön. Erland Strömbäck

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön. Erland Strömbäck Trafikförsäkringens ansvar för skador i vägmiljön Erland Strömbäck Ska trafikförsäkringen ersätta skador i trafikmiljön orsakade av biltrafiken, exempelvis vägmärken, belysningsstolpar, vajerräcken, vägbroar

Läs mer

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Besök vår hemsida för mer information: www.patientforsakring.se Om du skadas i vården... Om du drabbas

Läs mer

Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2007

Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2007 Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Gäller från och med 1 januari 2007 2 Omslagsfoto Johan Persson 3 Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64920 Detta är en

Läs mer

Anläggningsoch entreprenadfordon

Anläggningsoch entreprenadfordon ANLÄGGNINGS- OCH ENTREPRENADFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Anläggningsoch entreprenadfordon Gäller från 2015-04-01 Anläggnings- och entreprenadfordon Med vår försäkring för traktor

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01

Lantbruksfordon. Gäller från 2015-04-01 LANTBRUKSFORDONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPS- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Lantbruksfordon Gäller från 2015-04-01 Lantbruksfordonsförsäkring Med vår försäkring för lantbruksfordon får du ett bra skydd för dig och ditt

Läs mer

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste

Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Allmänna villkor för Basplan och Friplan - Tjänste Innehåll A Avtal om pension... 3 B Förutsättningar för försäkringsskydd... 3 C Hälsoprövning... 3 C1 Optionsrätt... 3 D Premiebetalning... 3 E Försäkringsmoment...

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för butik och handel Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Entusiastförsäkring. Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring halland FÖR- OCH efterköpsinformation Entusiastförsäkring Gäller från 2016-01-01 Entusiastförsäkring Entusiastförsäkringen är skräddarsydd för unika, ofta äldre personbilar i mycket

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16. Båt 16. Båtförsäkring. Gäller från 2016-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 16 Båt 16 Båtförsäkring Gäller från 2016-02-01 Brunskogs försäkringsbolags Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Gäller från 2016-02-01 Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2016 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg

Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Försäkringsvillkor gällande Insplanet Biltrygg Villkor för personbil och lätt lastbil Gäller från 2008-09-01 Sida 1 Allmänna villkor Upplysningsplikt Upplysningsplikt innebär att du dels är skyldig att

Läs mer

Kommentar fråga 1. UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Termin 2 vt 2009

Kommentar fråga 1. UPPSALA UNIVERSITET Juridiska institutionen Termin 2 vt 2009 UPPSALAUNIVERSITET Juridiskainstitutionen Termin2vt2009 Kommentarfråga1 Dettaärendastettförslagpålösningavfrågan.Andralösningarharvaritpoänggivande.Detskadock observerasattdetinteharvaritpoänggivandeattendastangelagrumutanargumentationiden

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01

Hemförsäkring. Gäller från 2016-05-01 HEMFÖRSÄKRING ÅR 2016 FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2016-05-01 Hemförsäkringen är basen i ditt ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer