Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalförsäkring. Avbrott vid arbetsoförmåga. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ."

Transkript

1 Personalförsäkring Avbrott vid arbetsoförmåga Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1

2 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR RÄTTEN TILL ERSÄTTNING UPPHÖR NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER VAD SOM ÄR FÖRSÄKRAT FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING VAD SOM OMFATTAS RESTRIKTIONER OCH UNDANTAG Giltighet i krigszoner och andra farliga områden Giltighet vid atomkärnprocess Deltagande i idrott på elitnivå Farliga aktiviteter Andra restriktioner och undantag AVBROTT PÅ GRUND AV OLYCKSFALLSSKADA ELLER SJUKDOM Fasta kostnader Vad som ersätts Merkostnader för ersättare Vad som ersätts AVBROTT PÅ GRUND AV DÖDSFALL Fasta kostnader Vad som ersätts Merkostnader för ersättare Vad som ersätts FÖRSÄKRINGSBELOPP SJÄLVRISK SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER VID SKADA SKADEANMÄLAN ERSÄTTNINGSKRAV SKADEVÄRDERINGS- OCH SKADEERSÄTTNINGSREGLER TIDPUNKT FÖR UTBETALNING AV ERSÄTTNING

3 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för det företag som står angivet i försäkringsbrevet såsom innehavare av försäkrad rörelse och omfattar de i rörelsen verksamma nyckelpersoner som anges i försäkringsbrevet. Nyckelperson omfattas av försäkringen längst till och med det försäkringsår under vilket denne fyllt 67 år. 1.1 Rätten till ersättning upphör Rätten till ersättning från försäkringen upphör om arbetsoförmågan upphör om nyckelpersonens anställning upphör om den försäkrade rörelsen avyttras eller avvecklas om ersättare inbringar täckning motsvarande nyckelpersonens andel av rörelsens fasta kostnader. 2 När försäkringen gäller Försäkringen gäller, efter en karens som framgår av försäkringsbrevet, för avbrott i rörelsen på grund av att nyckelperson under ansvarstiden drabbas av arbetsoförmåga till minst 25 procent och har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Nyckelperson ska också vara frånvarande från arbetet. Detsamma gäller vid dödsfall. 3 Var försäkringen gäller Försäkringen gäller för företagets rörelse i Sverige. 4 Vad som är försäkrat Företagets rörelse är försäkrat. 5 Försäkringens omfattning 5.1 Vad som omfattas Försäkringen omfattar respektive nyckelpersons andel av rörelsens fasta kostnader. Med till ersättningstiden fasta kostnader avses: avtalade löner och sociala avgifter till fast verksamma 3

4 lokalhyror och övriga fasta lokalkostnader fasta el- och telekostnader fasta kostnader för bokföring och revision fasta medlemsavgifter till bransch- och arbetsgivarorganisationer premier för företagsförsäkringar (skadeförsäkringar). Med detta avses inte liv- och pensionsförsäkringar räntor i rörelsen fast kontrakterad hyreskostnad i leasingavtal skatt och försäkringspremier för transportmedel i rörelsen övriga i försäkringsbrevet angivna fasta kostnader (ej amorteringar). If lämnar ersättning med högst 1/30 av försäkringsbeloppet per dag under avbrottstiden och för sådan tid under vilken rörelsen skulle ha bedrivits om skadan inte inträffat. Försäkringen gäller för sådan arbetsoförmåga som varit oförutsedd vid försäkringens tecknande. Om det finns andra faktorer än arbetsoförmågan som påverkar skadans storlek t.ex. säsongs- eller marknadsmässiga faktorer, tar If hänsyn till detta vid skadevärderingen. Om nyckelperson är partiellt arbetsoförmögen och erhåller reducerad sjukpenning från Försäkringskassan reducerar If ersättningen. Försäkringen gäller under en ersättningstid och med en karens som anges i försäkringsbrevet. Den sammanlagda ersättningen under avbrottstiden uppgår till högst försäkringsbeloppet. För en och samma sjukdom eller olycksfallsskada betalar If ersättning från första insjuknandedagen med avdrag för den karens som framgår av försäkringsbrevet så länge som nyckelpersonen är oförmögen att arbeta och under avtalad ersättningstid. Med samma sjukdom eller olycksfallsskada menas sjukdom eller olycksfallsskada som har visat symptom tidigare och som har samma underliggande orsak (grundorsak) och som inte kan anses vara läkt eller helt återställd efter tidigare sjukavbrott. Sammanläggning av sjukperioder inom ersättningstiden avseende samma skadefall sker utan att ytterligare karens tillämpas. Ersättningstiden utgör dock alltid den som avtalats och som framgår av försäkringsbrevet. Flera skadefall med medicinskt samband räknas som ett och samma skadefall, dock inte om nyckelpersonen varit helt friskskriven mer än sex månader mellan skadefallen. 4

5 5.2 Restriktioner och undantag Giltighet i krigszoner och andra farliga områden Försäkringsskydden gäller inte när den försäkrade deltar i krig eller väpnad konflikt eller vid tjänstgöring i internationella uppdrag inom fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag. Denna begränsning gäller inte dödsfallsskydd då den försäkrade tjänstgör i internationella uppdrag inom fredsbevarande verksamhet eller därmed förknippade uppdrag. Ersättning betalas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp. Detta undantag från ersättningsskyldighet tillämpas inte utanför Sverige inom de första 30 dagarna efter det att de väpnade händelserna startat, undantaget storskaligt krig, om den försäkrade har inlett sin resa innan dessa händelser tog sin början, och inte själv deltagit i ovan nämnda händelser. Beträffande gällande förteckning över krigszoner och andra farliga områden, se vår hemsida (www.if.se) eller kontakta oss Giltighet vid atomkärnprocess Ersättning betalas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess Deltagande i idrott på elitnivå Försäkringen gäller inte för skada som inträffar under deltagande i sport- eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. Exempel på sport och idrott som inte omfattas av försäkringen: deltagande i sport och idrott om du får ersättning i form av pengar eller tävlar för en prissumma utövande av idrott i division två eller högre eller på idrottsgymnasium eller idrottshögskola. Undantaget kan tas bort genom ett tilläggsavtal. När undantaget har tagits bort gäller försäkringen under deltagande i tävling eller träning oavsett nivå för den sport eller idrottsgren som anges i försäkringsbrevet Farliga aktiviteter Försäkringen gäller inte för skada som inträffar under nedan uppräknade farliga aktiviteter. Detta undantag kan tas bort med ett tilläggsavtal. När undantaget har tagits bort anges detta i försäkringsbrevet. Nedan följer en förteckning över de farliga aktiviteterna: 5

6 Amerikansk fotboll Base jumping Bergsbestigning Bungy-jump Flygsport, t.ex. drakflygning, fallskärmshoppning, flygning, segelflygning eller skärmflygning Glaciärvandring Kampsport, t.ex. boxning, judo, karate eller kickboxning Klättringssport Kraftsport, t.ex. kroppsbyggande, styrkelyft eller tyngdlyftning (inte normal gymträning) Motor racing, motorsport Motorbåt sport Offpistskidåkning Puckelpist Rugby Störtlopp Wrestling Andra restriktioner och undantag Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga till följd av graviditet/förlossning/graviditetsavbrott som inträffar inom ett år från inträdet i försäkringen missbruk av alkohol, mediciner eller narkotiska preparat utmattningsdepression, utbrändhet, stress eller motsvarande diagnos som har visat symptom inom ett år från inträdet i försäkringen. Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader som ersätts från annat håll genom lag, författning, avtal, förordning, konvention eller kollektivavtal. 6

7 5.3 Avbrott på grund av olycksfallsskada eller sjukdom Fasta kostnader Vad som ersätts Vid avbrott på grund av olycksfallsskada eller sjukdom lämnar If ersättning under ersättningstiden för nyckelpersons bidrag till rörelsens fasta kostnader i proportion till omsättningsminskningen, såvida denna förlust inte helt eller till någon del kan ersättas från annat håll. Den högsta ersättning som kan betalas samt karensen och ersättningstiden framgår av försäkringsbrevet Merkostnader för ersättare Vad som ersätts Ersättare ska om möjligt anlitas. För ersättare lämnar If ersättning per dag för merkostnader dock högst intill 1/30 av försäkringsbeloppet. Merkostnader utgörs av skillnaden mellan till ersättare utbetald lön/arvode inklusive sociala avgifter, resor och traktamenten och den arbetsoförmögnes inkomst samt därpå beräknade sociala avgifter. Anlitas ersättare ska detta snarast anmälas till If. Merkostnader för ersättare lämnas med högst försäkringsbeloppet. 5.4 Avbrott på grund av dödsfall Fasta kostnader Vad som ersätts Vid avbrott på grund av dödsfall lämnar If ersättning under ersättningstiden för nyckelpersons bidrag till rörelsens fasta kostnader i proportion till omsättningsminskningen, såvida denna förlust inte helt eller till någon del kan ersättas från annat håll. Den högsta ersättning som kan betalas samt karensen och ersättningstiden framgår av försäkringsbrevet. 7

8 5.4.2 Merkostnader för ersättare Vad som ersätts Ersättare ska om möjligt anlitas. För ersättare lämnar If ersättning per dag för merkostnader dock högst intill 1/30 av försäkringsbeloppet. Merkostnader utgörs av skillnaden mellan till ersättare utbetald lön/arvode inklusive sociala avgifter, resor och traktamenten och den arbetsoförmögnes inkomst samt därpå beräknade sociala avgifter. Anlitas ersättare ska detta snarast anmälas till If. Merkostnader för ersättare lämnas med högst försäkringsbeloppet. 6 Försäkringsbelopp Försäkringen ersätter skada intill försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet kan högst motsvara nyckelpersonens bidrag till rörelsens fasta kostnader per månad, minskat med egna uttag eller lön och sociala avgifter. 7 Självrisk Karens är de avtalade första kalenderdygnen under ersättningstiden och för vilken tid ersättning inte betalas. Karenstiden anges i försäkringsbrevet. 8 Säkerhetsföreskrifter Det finns inga speciella säkerhetsföreskrifter för denna försäkring, annat än de som anges i sektionen Säkerhetsföreskrifter i Allmänna avtalsvillkor. 9 Den försäkrades skyldigheter vid skada 9.1 Skadeanmälan När försäkringstagaren inser att nyckelpersonens arbetsoförmåga kommer att utsträckas utöver karensen ska denne ombesörja att skadeanmälan fylls i och sänds in till If. För fastställande av rätt insjuknandedag för arbetsoförmågan ska läkarintyg föreligga från åttonde 8

9 dagen. 9.2 Ersättningskrav Det åligger försäkringstagaren att förse If med uppgifter för skadeutredningen och på begäran av If styrka de verkliga fasta kostnaderna under ersättningstiden och den verkliga påverkansandelen för nyckelpersonen under ersättningstiden. Om försäkringstagaren försummar att följa de anvisningar som står under rubrikerna Skadeanmälan och Ersättningskrav och detta medför skada för If, kan den ersättning som annars skulle ha betalats av If sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Denna regel tillämpas inte om oaktsamheten är ringa. 10 Skadevärderings- och skadeersättningsregler 10.1 Tidpunkt för utbetalning av ersättning Skada regleras vid ersättningstidens slut eller tidigare om arbetsoförmågan upphör nyckelpersonens anställning upphör den försäkrade rörelsen avyttras eller avvecklas eller ersättare som inbringar täckning motsvarande nyckelpersonens andel av rörelsens fasta kostnader anställts. 9

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringsvillkor för Olycksfall

Försäkringsvillkor för Olycksfall 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de personer eller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet om de är bosatta och folkbokförda i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning

Läs mer

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Personalförsäkring. Olycksfall. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Personalförsäkring Olycksfall Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING N13:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.1 Sjukavbrottsförsäkring - Fasta kostnader 3 5.1.1 Vem försäkringen

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2. Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2. Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01 Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2 Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01 Sjukavbrottsförsäkring Av 50:2 Fasta kostnader eller Merkostnader Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2

Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2 Sjukavbrottsförsäkring Fasta kostnader eller Merkostnad Av 50:2 Allmänt villkor - Gäller från 2013-06-01 Denna villkorsedition gäller från 1 juni 2003. Villkoret har uppdaterats och delvis formulerats

Läs mer

Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.)

Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Kollektiv Privatsjukvård, villkor 2010 Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 4 1.1 ANSLUTNING UPPHÖR... 4 1.2

Läs mer

Frivillig Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2014 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ)

Frivillig Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2014 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ) Frivillig Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2014 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ) Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Obligatorisk Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2013 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ)

Obligatorisk Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2013 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ) Obligatorisk Sjukvårdsförsäkring, Försäkringsvillkor 2013 Försäkringsbrev utfärdat av If Skadeförsäkring AB (Publ) Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Villkor Gruppsjukvård

Villkor Gruppsjukvård Villkor Gruppsjukvård 2014-01-01 För försäkringen gäller det som anges i avtalet och därtill hörande handlingar, detta för- säkringsvillkor, försäkringsavtalslagen och allmän lag i övrigt. Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter Försäkringsvillkor för Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter Allmänna försäkringsvillkor 01 01 2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Betala Före eller Coop MedMera Betala Efter som

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 14 maj 2013 1 (14) Följande villkor är nya: Efterköpsinformation Försäkringsvillkor för Bostadsrättstillägg Försäkringsvillkor för Olycksfall Följande villkor är inkluderade:

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014

Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 Villkor ABB AB utlandsplaceringsförsäkring 2014 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015

Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015 Villkor ABB AB tjänstereseförsäkring 2015 1 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 4 2. När försäkringen gäller 4 3. Var försäkringen gäller 4 4. Vad som är försäkrat 4 5. Försäkringens omfattning 4 5.1.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2012:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2010:2

GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2010:2 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2010:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB VILLKOR 2010:2 GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING 2010:2 1 ALLMÄNNA VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING 2010:2... 5 1.1

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterad per 2015-03-01) 0. Översikt Inledning Ordlista Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 1010.003.1504.1

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 1010.003.1504.1 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1

GRUPPFÖRSÄKRING. Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2013:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2013:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

Försäkringsvillkor 1390 Gäller från och med 2006-01-01. Personskadeförsäkring

Försäkringsvillkor 1390 Gäller från och med 2006-01-01. Personskadeförsäkring Försäkringsvillkor 1390 Gäller från och med 2006-01-01 Personskadeförsäkring Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner.... 4 Allmänna villkor........................... 5 Försäkringsavtalet.......................

Läs mer