Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF"

Transkript

1 Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet att erlägga premier till en annan försäkring. I denna försäkring innebär detta att då den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt på det sätt som framgår av dessa försäkringsvillkor övertas den skyldighet den försäkrades arbetsgivare har att betala premie till den försäkrades tjänstepensionsförsäkring helt eller delvis av AMF. Se vidare nedan. Premiebefrielseförsäkringen är en pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen och en individuell personförsäkring enligt försäkringsavtalslagen. Premiebefrielseförsäkringen är en riskförsäkring som saknar sparmoment och därmed är utan värde när den upphör. 2. Försäkringsavtalet Detta försäkringsavtal består av ansökan om försäkring, dessa försäkringsvillkor, det administrationsavtal som försäkringstagaren och AMF träffat, försäkringsavtalslagen, försäkringsrörelselagen och svensk lag i övrigt. 3. Försäkringsgivare AMF Pensionsförsäkring AB (AMF), org nr , är försäkringsgivare. AMF står under Finansinspektionens tillsyn och är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF har sitt säte i Stockholm. 4. Försäkringstagare Arbetsgivare som tecknar försäkringsavtal med AMF är försäkringstagare. 5. Försäkrad Försäkrad är den på vars hälsa försäkringen gäller. Försäkringen tecknas av försäkringstagaren med en anställd som försäkrad. Den anställde anses aldrig som försäkringstagare vid tillämpning av dessa försäkringsvillkor eller enligt försäkringsavtalet i övrigt. 6. Teckningskrav för AMF Premiebefrielseförsäkring 6.1 Krav på koppling till löpande avsättning till tjänstepension Premiebefrielseförsäkring i AMF (nedan kallad premiebefrielseförsäkringen) är en pensionsförsäkring som endast kan tecknas som tillägg till en tjänstepensionsförsäkring med löpande premieavsättning (nedan kallad tjänstepensionsförsäkringen) som tecknas hos AMF. Tjänstepensionsförsäkringen kan avse såväl kollektivavtalade pensioner som annan löpande avsättning till pension som arbetsgivare utfäst till förmån för sina anställda. 6.2 En arbetsgivare är försäkringstagare Premiebefrielseförsäkringen kan endast tecknas som tjänstepensionsförsäkring, d v s med en arbetsgivare som försäkringstagare och en anställd som försäkrad. 6.3 Krav på den försäkrade Premiebefrielse för Alternativ ITP eller motsvarande kollektivavtalad pensionsplan Krav på intyg om s k full arbetsförhet Premiebefrielseförsäkring kan endast tecknas för en anställd som har fyllt 18 men inte 65 år och som 1

2 är fullt arbetsför vid tidpunkten för anslutningen. Se nedan vad som avses med fullt arbetsför. För denne gäller att utfallande försäkringsbelopp uppgår till högst 15 prisbasbelopp per år. Krav på godkänd hälsoprövning Mot godkänd hälsoprövning kan AMF bevilja premiebefrielseförsäkring med utfallande försäkringsbelopp om högst 20 prisbasbelopp per år Premiebefrielse för icke kollektivavtalad pensionsplan Krav på grupp Premiebefrielseförsäkringen kan endast tecknas om den grupp arbetsgivaren ska erbjuda tjänstepensionsförsäkring uppgår till minst fem (5) personer. Gruppen skall vara en s k naturlig grupp. Med naturlig grupp avses en grupp med samma förmån och som inte är konstruerad. Krav på intyg om s k full arbetsförhet Premiebefrielseförsäkring kan endast tecknas för en anställd som har fyllt 18 men inte 65 år och som är fullt arbetsför vid tidpunkten för anslutningen. Se nedan vad som avses med fullt arbetsför. För denne gäller att utfallande försäkringsbelopp uppgår till högst 15 prisbasbelopp per år. För att kunna teckna premiebefrielseförsäkring mot full arbetsförhet enligt punkt krävs, om inte annat avtalats, att den anställde gör sitt individuella val av tjänstepension inom tre månader från den tidpunkt då arbetsgivaren tecknat tjänstepensionsavtal med AMF. Motsvarande gäller att val skall ha skett inom tre månader från nyanställning eller från den tidpunkt då den anställde ingår i den försäkringsbara gruppen. Sker val senare än nämnda tidpunkter kan försäkring tecknas då mot att den anställde avger en individuell hälsodeklaration som skall godkännas av AMF innan premiebefrielseförsäkringsskyddet inträder. Krav på godkänd hälsoprövning Mot godkänd hälsoprövning kan AMF bevilja premiebefrielseförsäkring med utfallande försäkringsbelopp om högst 20 prisbasbelopp per år Definition av fullt arbetsför Med fullt arbetsför avses att den anställde vid tidpunkten för ansökan eller den senare tid vid vilken försäkringen ska träda ikraft eller ändras: - kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar; - är i tjänst på ordinarie arbetsställe; - inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren, utbetalning från försäkringskassan (sjukpenning, sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, vilande ersättning eller annan ersättning); - inte har lönebidragsanställning eller annan gentemot arbetsgivaren subventionerad form av anställning. - vid nyteckning eller ändring inte har varit sjukskriven mer än 15 dagar i följd under de tre närmast föregående månaderna före dagen för undertecknandet av försäkran om full arbetsförhet. Full arbetsförhet skall, om inte annat överenskommits, intygas av den som skall försäkras. För anställd som inte är fullt arbetsför vid ansökan om försäkring kan försäkringen beviljas senare, om ovanstående krav är uppfyllda. Detsamma gäller ändring av försäkringen Individuell hälsoprövning Den individuella hälsoprövningen innebär att den anställde har att svara på frågor om sitt hälsotillstånd. Frågorna följer en av AMF tillämpad manual för riskbedömning som bygger på internationell statistik avseende läkarundersökningsresultat, risker för sjukdomsfall mm. 2

3 7. Försäkringstid och ansvarstid Försäkringstiden är högst ett år i taget och löper från dagen efter den dag försäkringstagaren ansökte om försäkringen, eller den senare dag försäkringstagaren begär, och t o m den 31 december samma kalenderår. Därefter förnyas försäkringen med ett (1) år i taget från den 1 januari t o m den 31 december varje år. Förnyelse kan ske fram till den försäkrade uppnår pensionsåldern eller avlider, dock senast fram till den försäkrade fyller 65 år. AMFs ansvar för försäkringen inträder vid ovan nämnda tidpunkt under förutsättning dels att försäkringen tecknas på normala villkor, d v s att de teckningskrav som anges ovan under unkt 6 är uppfyllda och dels att AMF beviljats återförsäkring. Om AMF senare beviljas återförsäkring inträder AMFs ansvar först den dag återförsäkringen börjar gälla. AMFs ansvar upphör på försäkringstidens sista dag efter uppsägning av antingen försäkringstagaren eller AMF. 8. Efterskydd 8.1 Allmänt Med efterskydd förstås att försäkringsavtalet gäller, utan att premier för försäkringen erläggs, under viss tid efter det att den försäkrades anställning har upphört hos försäkringstagaren. 8.2 Ikraftträdande Efterskyddet träder i kraft när den försäkrades anställning hos försäkringstagaren upphör, under förutsättning att: - försäkringen är i kraft och betald fram till den tidpunkt då anställningen upphör, och - försäkringen har varit i kraft under minst sex månader innan anställningen upphör 8.3 Upphörande Efterskyddet upphör: - 90 dagar efter det att anställningen upphört. Denna tid förlängs för det fall den försäkrades arbetsförmåga vid denna tidpunkt är nedsatt med minst 25 procent. Förlängningen upphör när den försäkrades arbetsförmåga inte längre är nedsatt med minst 25 procent - när den försäkrade får en ny anställning - vid avtalad pensionsålder, dock senast då den försäkrade fyller 65 år 9. Tjänstledighet och föräldraledighet Då arbetsgivaren under tjänstledighet/föräldraledighet upphör att betala premien för försäkringen har den anställde rätt att efter tjänstledighetens/föräldraledighetens slut återinträda i försäkringen med samma försäkringsskydd som gällde före ledigheten. För återinträde gäller att den försäkrade skall vara fullt arbetsför vid återinträdet samt att ledigheten inte varat längre än 18 månader. Anmälan om återinträde skall göras senast tre månader efter det att den försäkrade är tillbaka i tjänst. Sker anmälan senare än detta, kan ny hälsoprövning krävas. Om tjänstledigheten/föräldraledigheten varar längre än 18 månader måste ny försäkring tecknas, då enligt de nyteckningsregler som gäller vid ansökningstillfället. 10. Premien 10.1 Premiebelopp Bestämmande av premien Premien för premiebefrielseförsäkringen utgör en procentandel av den premiebefriade premie som betalas för tjänstepensionsförsäkringen, om inte parterna särskilt överenskommit annat. Premien fastställs av AMF efter en bedömning av risken för framtida försäkringsfall hos varje respektive försäkringstagare jämfört med ett beräknat snittvärde. En hög risk innebär en högre premieavgift än 3

4 en låg risk. Uppgifter som används för AMFs riskbedömning är bl a - inom vilken bransch verkar försäkringstagaren, - hur är ålders- och könsfördelningen av de anställda hos försäkringstagaren, - vilka olika sysselsättningar/befattningar har de anställda samt - statistik över de senaste årens sjukfrånvaro hos försäkringstagaren. Vidare tar AMF vid premiesättningen hänsyn till sina antaganden om sjuklighet, framtida ränta, driftkostnader och skatt Årlig premieöversyn AMF gör årligen en premieöversyn där förnyade bedömningar på det sätt som beskrivits ovan sker. I samband med förnyelse av försäkringen kan således en ny premie gälla för försäkringen. Information om eventuell ny premie samt eventuellt förändrade försäkringsvillkor lämnas av AMF till försäkringstagaren senast i samband med premiekravet för nästkommande försäkringsår Information om premien AMF lämnar information till försäkringstagaren om premiens storlek före försäkringsavtal träffas. Premien framgår också av det administrationsavtal som AMF och försäkringstagaren träffat Premiebetalning och premieperiod AMF tillämpar månatliga premieperioder. Försäkringspremien skall betalas månadsvis i förskott senast på premiens förfallodag. AMF fakturerar premien samtidigt med premien för tjänstepensionsförsäkringen. Betalning ska erläggas mot faktura 20 dagar netto. Skyldighet att betala premie upphör tre månader före den anställde uppnår den i tjänstepensionsförsäkringen avtalade pensionsåldern, dock senast vid 65 år Försäkringstagarens skyldighet att erlägga premie För att upprätthålla denna premiebefrielseförsäkring krävs att försäkringstagaren betalar premien för både tjänstepensionsförsäkringen och premiebefrielseförsäkringen, på det sätt som respektive försäkringsavtal anger. Se nedan för AMFs rätt att säga upp försäkringen vid utebliven premiebetalning Uppsägning p g a utebliven premiebetalning AMF har rätt att säga upp premiebefrielseförsäkringen för upphörande om försäkringstagaren bryter mot sin förpliktelse att erlägga premie för endera premiebefrielseförsäkringen eller tjänstepensionsförsäkringen. Uppsägningen får verkan fjorton (14) dagar efter den dag den avsändes, om inte premien betalas inom denna tid Återupplivning Har en uppsägning fått verkan och avser dröjsmålet inte första premien återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning om det utstående premiebeloppet betalas inom tre månader från utgången av den tidpunkt uppsägningen fick verkan. Om försäkringen återupplivas ansvarar AMF från och med dagen efter den dag betalning skedde. 11. Försäkringens omfattning 11.1 Allmänt Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel, har försäkringstagaren i enlighet med dessa försäkringsvillkor rätt till försäkringsersättning i form av premiebefrielse. Denna rätt inträder efter en viss karenstid, se nedan. Därefter gäller rätten till försäkringsersättning i proportion till graden av den försäkrades arbetsoförmåga under den tid sjukperioden varar. Om försäkringstagaren har rätt till ersättning ur försäkringen innebär detta att AMF inträder som premiebetalare till tjänstepensionsförsäkringen. AMF inträder aldrig som premiebetalare för en försäkrad som uppnått pensionsåldern eller åldern 65 år. Med sjukperiod avses den tid under försäkringstiden då den försäkrades arbetsoförmåga varar utan 4

5 avbrott. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift Karenstid Karenstid är den tid sjukperioden skall pågå innan rätten till ersättning ur försäkringen inträder. Karenstiden är nittio (90) dagar från den dag den försäkrade p g a sjukdom eller olycksfall får sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel. Om den försäkrade inom tolv månader från en sjukdomsperiods slut, som inneburit utbetalning, åter blir arbetsoförmögen, förkortas karenstiden för den nya sjukdomsperioden, om denna varar längre än 30 dagar med den sammanlagda tiden av de sjukperioder som pågått mer än 30 dagar och helt eller delvis ligger inom de tolv månaderna Bedömning av arbetsoförmåga Bedömning av arbetsoförmågans omfattning ska ske utifrån den minskning av arbetsförmågan som kan anses vara orsakad av sådana symtom och funktionsnedsättningar som kan fastställas på objektiva grunder. AMF kan bedöma att den försäkrades nedsättning av arbetsförmågan är en annan än den som Försäkringskassan har fastställt. Ersättningen baseras på den nedsättning som AMF bedömer att den försäkrade har drabbats av. Vid denna bedömning beaktas såväl den försäkrades vanliga arbete som förvärvsarbete i övrigt. Arbetsoförmåga anses inte längre föreligga om den försäkrade kan utföra annat arbete som rimligen kan begäras med hänsyn till ålder, utbildning och tidigare verksamhet Ersättningsbelopp Försäkringsersättning ur premiebefrielseförsäkringen uppgår till det belopp som försäkringstagaren har anmält till AMF, och som denne betalade som löpande premie för den försäkrade när karenstiden inleddes. Försäkringsersättningen utbetalas genom att AMF löpande betalar in försäkringsbeloppet till den tjänstepensionsförsäkring som tecknats för den försäkrade i AMF. Försäkringsersättningen ersätter därmed den premie arbetsgivaren normalt betalar in. Försäkringsersättning utbetalas under så lång tid som den försäkrade har en nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Försäkringsersättningen är begränsad till högst de belopp som anges under punkt 6.3. Löneökning eller annan ersättning under karenstid eller sjukperiod påverkar normalt inte ersättningens storlek. Inte heller löneökning som skett innan den anmälts till AMF påverkar försäkringsbeloppet. En löneökning under karenstid eller sjukperiod kan dock påverka ersättningsbeloppets storlek om löneökningen ingår i företagets normala lönerevision och lönerevisionen är påbörjad innan den första sjukdagen. Höjningen är i sådant fall begränsad till att avse ett tillägg om högst 10 procent av ersättningsbeloppet. Om den försäkrade tillhör en grupp där premien avseende tjänstepensionsförsäkringen på grund av ålder ska höjas med en viss på förhand bestämd procentsats, får höjning av ersättningsbeloppet under karensoch sjuktid ske med motsvarande procentsats, under förutsättning att lönen är oförändrad. En nedsättning av arbetsförmågan med minst en fjärdedel ger försäkringstagaren rätt till premiebefrielse för så stor del av premien som motsvarar nedsättningen Indexering av ersättningsbelopp Ersättningen justeras årligen med en faktor som motsvarar prisbasbeloppets förändring, dock med högst 10 procent årligen. Om prisbasbeloppet sänks påverkar detta inte ersättningsbeloppets storlek under försäkringstiden Återbetalning av premier AMF utbetalar ersättningsbelopp för en tid som försäkringstagaren redan har betalat premie till tjänstepensionsförsäkringen för, återbetalar AMF denna premie. 12. Försäkringsfall Försäkringsfall i premiebefrielseförsäkringen utgörs av att den försäkrade på grund av sjukdom eller 5

6 olycksfallsskada får arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel och karenstiden har löpt ut Anmälan om försäkringsfall Anmälan om sjukdom eller olycksfallsskada skall göras av försäkringstagaren på överenskommet sätt till AMF snarast möjligt efter sjukperiodens början. Den försäkrade skall också snarast efter sjukperiodens början göra en anmälan till AMF på ett av AMF fastställt formulär. Den försäkrade skall vid anmälan bifoga ett läkarutlåtande. Läkarutlåtandet kan antingen utgöras av en kopia av det läkarutlåtande som den försäkrade enligt 27 kap 25 socialförsäkringsbalken har lämnat in till försäkringskassan, eller ett läkarutlåtande med motsvarande innehåll. Under sjukperioden skall läkarutlåtanden därefter löpande skickas in till AMF för att styrka fortsatt försäkringsfall. Om försäkringskassan har beviljat den försäkrade sjukersättning/tillfällig sjukersättning eller aktivitetsersättning, skall beslutet omedelbart skickas in till AMF för att AMF skall kunna bedöma rätten till fortsatt utbetalning av försäkringsbelopp. De handlingar och övriga upplysningar som har betydelse för AMFs bedömning av försäkringsfallet och regleringen därav, skall på begäran tillställas AMF Reglering av försäkringsfall När AMF fått anmälan om försäkringsfall regleras detta skyndsamt och senast månaden efter karenstiden löpt ut, förutsatt att anmälan då inkommit till AMF. Regleringen sker genom att AMF fr o m denna tidpunkt erlägger den premie som försäkringstagaren anmält och betalar för den försäkrades tjänstepensionsförsäkring. Om den försäkrade har flera tjänstepensionsförsäkringar hos AMF avgör AMF för vilken av dessa premiebefrielse skall gälla Löpande krav under tiden för försäkringsfallet Under sjukperioden skall den försäkrade stå under fortlöpande läkartillsyn och följa den av AMF utsedda läkarens föreskrifter. I förekommande fall skall den försäkrade följa de anvisningar som AMF har lämnat i samråd med läkare. Sådana anvisningar kan t ex vara att den försäkrade inte får resa utomlands under en pågående sjukperiod. Den försäkrade kan normalt själv välja den läkare som skall utfärda ett läkarutlåtande för att fastställa rätten till premiebefrielse. AMF har dock rätt att föreskriva att den försäkrade skall låta undersöka sig hos en särskilt anvisad läkare. AMF ersätter kostnaderna för en sådan särskild undersökning och det utlåtande eller intyg som utfärdas i samband med den AMFs rätt att inhämta upplysningar Den försäkrade skall vid försäkringens tecknade lämna sitt samtycke till att AMF, direkt eller via ombud, begär in upplysningar från den försäkrades nuvarande, tidigare och tillkommande arbetsgivare samt från läkare, sjukhus, annan vårdgivare, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning. AMF begär in sådana upplysningar endast i de fall detta bedöms nödvändigt för bedömningen av rätten till försäkring eller för att bedöma och reglera försäkringsfall Information vid försäkringsfall När ett försäkringsfall har inträffat skall AMF i skälig omfattning informera försäkringstagaren och andra som har anspråk mot AMF om sådana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse för dem att känna till. I samband med att ett anspråk på försäkringsersättning regleras ska AMF, om det inte med hänsyn till omständigheterna är obehövligt, upplysa den som har framställt anspråket om vilka möjligheter som finns att få en tvist om ersättningen prövad. Finns det en risk för att rätten till försäkringsersättning skall gå förlorad pga preskription ska upplysas även om detta. 13. Begränsningar i AMFs ansvar 13.1 Upplysningsplikt På AMFs begäran är försäkringstagaren och den försäkrade skyldiga att lämna sådana upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen ska meddelas, ändras eller i övrigt hanteras. Försäkringstagaren och den försäkrade ska därvid ge riktiga och fullständiga svar på AMFs frågor. 6

7 13.2 Följden av oriktiga uppgifter Ogiltigt försäkringsavtal Om försäkringstagaren, vid fullgörande av sin upplysningsplikt, har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder kan försäkringsavtalet vara ogiltigt och AMF fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter Begränsat ansvar Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter som varit av betydelse för AMFs riskbedömning, kan AMFs ansvar begränsas till det ansvar som gällt om AMF känt till de rätta förhållandena. Detta kan innebära att AMF är fritt från ansvar för ett inträffat försäkringsfall Uppsägning eller ändring Om AMF under försäkringstiden får kännedom om att upplysningsplikten åsidosatts på det sätt som anges ovan får AMF säga upp försäkringen för upphörande eller ändring. Uppsägningen görs skriftligen och med tre (3) månaders uppsägningstid. Om AMF skulle ha meddelat försäkring på andra villkor om upplysningsplikten hade fullgjorts, har försäkringstagaren rätt till fortsatt försäkring med det försäkringsbelopp som svarar mot den premie och de villkor i övrigt som avtalats. Försäkringstagaren ska i detta fall framställa begäran om fortsatt försäkring före uppsägningstidens utgång Riskökning I vissa av de fall då det finns förhöjda risker för försäkringsfall är AMFs ansvar under försäkringen begränsat. Det är fråga om viss vistelse utomlands, särskild riskfylld verksamhet, missbruk eller eget vållande, krig och politiska oroligheter. För nu nämnda fall gäller följande särskilda bestämmelser om försäkringens giltighet: (I) (III) Vistelse utomlands Försäkringen omfattar inte arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller kroppsfel som drabbar den försäkrade under vistelse utom Norden om vistelsen varat i mer än ett år. Denna inskränkning gäller dock inte om den försäkrade är i svensk utlandstjänst. Lämnar den försäkrade Norden under pågående sjukperiod föreligger rätt till ersättning endast i den mån och för sådan tid en av AMF före avresan anvisad läkare företagen läkarundersökning ger underlag för bedömningen av den fortsatta arbetsoförmågan. Riskfylld verksamhet Rätt till ersättning föreligger inte vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller kroppsfel som är en följd av deltagande i sport-, idrotts-, äventyrs-, expeditions- eller annan riskfylld sysselsättning som inte kan anses som motions- eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet. Som särskild riskfylld verksamhet räknas följande arbeten/aktiviteter: - stuntman, luftakrobat, bergsklättring, dykning, kampsport; - luftsporter, t.ex. fallskärmshoppning, glid och skärmflygning, ballong och segelflygning; - professionell motorfordonstävling eller träning för sådan tävling; samt - deltagande i lagidrott i de två högsta divisionerna inom sporterna: fotboll, amerikansk fotboll, rugby, bandy, innebandy, basketboll, handboll eller ishockey. (III) Missbruk eller eget vållande Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller kroppsfel som är en följd av - eget missbruk av alkohol, andra berusnings-, sömn- eller narkotiska medel, anabola steroider eller felaktig användning av läkemedel - eget uppsåtligt vållande av kroppsskada - egen grov oaktsamhet eller 7

8 - egen kriminell handling. (IV) Krig och politiska oroligheter - Krigstillstånd i Sverige Vid krigstillstånd i Sverige gäller lagstiftning i fråga om AMFs ansvarighet och rätt att ta ut tilläggspremie (krigspremie). - Deltagande i främmande krig eller politiska oroligheter utom Sverige Försäkringen gäller inte arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall som inträffar då den försäkrade deltar i krig som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige eller i politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall som inträffar inom ett år efter sådant deltagande och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna. FN-uppdrag räknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. - Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande oroligheter Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall som kan anses ha orsakats av krig som inte hänger samman med krigstillstånd i Sverige eller av krigsliknande politiska oroligheter och som inträffar då den försäkrade, utan att delta i kriget eller oroligheterna, vistas utanför Sverige i ett område där sådana förhållanden råder. Försäkringen gäller inte heller vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall som inträffar inom ett år efter en sådan vistelse och som kan anses ha orsakats av kriget eller oroligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området gäller inskränkningen inte under de tre första månaderna därefter Framkallande av försäkringsfall Om den försäkrade i annat fall än de som anges ovan uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall är AMF fritt från ansvar. Om den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder kan ersättningen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa Force majeure AMF är inte ansvarigt för skada eller förlust som beror på lagbud, myndighets åtgärd eller krigshändelse eller någon annan liknande omständighet. AMF är inte heller ansvarigt för en skada som beror på strejk, blockad, bojkott eller lockout, även om AMF självt vidtar eller är föremål för någon sådan konfliktåtgärd. Vidare är AMF inte skyldigt att i andra fall ersätta en skada som inte utgör försäkringsfall, om AMF har varit normalt aktsamt Meddelande om ansvarsbegränsning Om AMF får kännedom om ett förhållande som enligt någon av dessa bestämmelser under punkt 13 kan medföra begränsningar av AMFs ansvar eller rätt att säga upp försäkringen, skall AMF utan oskäligt dröjsmål lämna försäkringstagaren ett skriftligt meddelande om detta. Sådant meddelande skall också lämnas till den försäkrade. Om AMF försummar att skicka dessa meddelanden får förhållandet inte åberopas mot den som skulle ha fått meddelandet annat än om försäkringstagaren eller den försäkrade förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder. 14. Ändring av försäkringen 14.1 Försäkringstagarens ändringsrätt - höjning av ersättningsbeloppet Försäkringstagaren har rätt att höja ersättningsbeloppet. För det fall försäkringstagaren utnyttjar sin 8

9 rätt att höja försäkringsbeloppet har AMF rätt att höja premien för att kompensera sig för det utökade försäkringsskyddet. Höjningsrätten kan utnyttjas endast om den försäkrade är fullt arbetsför, enligt dessa försäkringsvillkor, vid begäran om höjning. Högsta möjliga utfallande försäkringsbelopp efter höjning framgår av punkt och För försäkringsavtal om Alternativ ITP eller motsvarande där ersättningsbeloppet för premiebefrielse är knutet till lön i ett anställningsförhållande, kan ersättningsbeloppet höjas med förändringen av lönen. Om den försäkrade tillhör en grupp där premien avseende försäkring för ålderspension på grund av ålder ska höjas med en viss på förhand bestämd procentsats, får höjning av ersättningsbeloppet ske med motsvarande procentsats. För försäkringsavtal för företag som inte omfattas av kollektivavtalad pensionsplan gäller att höjning får ske med högst 30 procent av försäkringsbeloppet mot intyg om full arbetsförhet. För en höjning över 30 procent av försäkringsbeloppet krävs en av AMF godkänd hälsoprövning. Premiebefrielseförsäkring beviljas för hela höjningen om AMFs riskbedömningsriktlinjer tillåter detta. Om höjning under karenstid och sjukperiod se ovan punkt 11.4 Ersättningsbelopp AMFs rätt att ändra försäkringen Ändring av försäkringsvillkoren eller ändring av premier kan ske i samband med förnyelse av försäkringen, d v s inför ett kommande försäkringsår. AMF fastställer premier för ett år i taget och kan därmed komma att ändra dessa inför ett nytt kalenderår. I samband med förnyelse och premieändring kan även dessa försäkringsvillkor komma att ändras. AMF tillställer försäkringstagaren information om ändringarna senast i samband med premieaviseringen för nästkommande försäkringsår. Ändringar som är nödvändiga p g a ändrad lagstiftning, lagtillämpning eller myndighetsföreskrifter, justeringar som inte innebär någon ändring i sak, samt ändringar till fördel för samtliga försäkrade, kan dock ske även under löpande försäkringstid och börja gälla omedelbart. AMF kan även komma att ändra försäkringen p g a oriktiga uppgifter. 15. Uppsägning och upphörande av försäkringen 15.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen för upphörande Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringen att upphöra omedelbart eller vid den tidpunkt försäkringstagaren anger. Om inte annat anges får uppsägningen verkan dagen efter den dag den kom fram till AMF. Samma dag upphör AMFs ansvarighet. För det fall premier erlagts som avser tid efter AMFs ansvar upphört återbetalar AMF sådana premier till försäkringstagaren. Någon rätt till fribrev eller återköp av försäkringen i samband med uppsägningen finns inte p g a försäkringens karaktär som riskförsäkring. Försäkringen saknar sparmoment och därmed har den inte något värde då den upphör AMFs rätt att säga upp försäkringen för upphörande AMF har under försäkringstiden inte rätt att säga upp försäkringen för en försäkrad annat än vid - Utebliven premiebetalning se punkt Åsidosatt upplysningsplikt se punkt

10 AMF har rätt att säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång tidigast sex månader och senast en månad innan försäkringstiden går ut. Uppsägningen skall innehålla en förfrågan om försäkringstagaren vill ha försäkringen förnyad. Om försäkringstagaren begär förnyelse gäller uppsägningen bara om det finns särskilda skäl för AMF att vägra försäkring med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall eller liknande försäkringstekniska skäl. Skäl för att vägra fortsatt försäkring är också att den försäkrade uppnått sin pensionsålder, fyllt 65 år eller i övrigt inte uppfyller AMFs teckningsregler för försäkringen. 16. Förfogande över försäkringen Försäkringen får inte överlåtas, pantsättas eller belånas och inte heller ändras på så sätt att den upphör att vara pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen. 17. Risken för meddelanden Ett meddelande går som huvudregel på avsändarens risk och får effekt när det kommit mottagaren till handa. 18. Ombud I den mån försäkringstagaren har anlitat en försäkringsförmedlare eller annat ombud har denne, inom ramen för sin ställning eller fullmakt, rätt att vidta samma åtgärder med försäkringsavtalet som försäkringstagaren. 19. Preskription Rätten till försäkringsersättning kan gå förlorad i enlighet med försäkringsavtalslagen. Detta innebär att den som vill göra anspråk på utbetalning av försäkringsersättning måste begära detta inom 10 år från försäkringsfallet. I annat fall går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till AMF inom nämnda frist och AMF tagit slutlig ställning till anspråket, har den som gör anspråket på ersättning alltid sex månader på sig att väcka talan i allmän domstol mot AMF. 20. Prövningsrätt AMF omprövar Om försäkringstagaren inte är nöjd med AMFs beslut eller hantering av försäkringen skall i första hand kontakt tas med AMF för omprövning av ärendet. Allmän domstol Rättslig prövning kan alltid erhållas genom att väcka talan i allmän domstol. 10

11 11

12 12

Försäkringsvillkor för Individuell Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Individuell Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Individuell Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring för individuell tjänstepension i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Familjeskydd

Försäkringsvillkor för AMF Privat Familjeskydd Försäkringsvillkor för AMF Privat Familjeskydd Utgivna 2015-01-01 1 Allmänt om AMF Privat Familjeskydd AMF Privat Familjeskydd är en privat riskförsäkring som kan tecknas av en privatperson som försäkringstagare

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension

Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Efterlevandekapital AMF Efterlevandekapital är en riskförsäkring som kan tecknas av arbetsgivare med en

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta

Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring. Gäller från och med 1 maj 2010. 1 Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 maj 2010 1 Alecta 1 Allmänt Dessa försäkringsvillkor gäller för försäkringar som är utformade enligt överenskommelsen

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TECKNINGSREGLER LATHUND

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TECKNINGSREGLER LATHUND TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TECKNINGSREGLER LATHUND 2016-1 PLANSJUK Teckningsregler Maximal ersättningsgrundande årsinkomst PlanSjuk < 5 PlanSjuk 5 Tecknas av företagare eller av företag,

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Gäller från den 1 januari 2012

Gäller från den 1 januari 2012 Gäller från den 1 januari 2012 1 Allmänt...2 2 Allmänt om TGL...2 3 Försäkringsavtal...3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL...3 5 Försäkringstagare försäkrad...3 6 Förmånstagare...4 7 Avstå sin rätt som

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING AVANZA PENSION PLANSJUK PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsavtalslag; utfärdad den 10 mars 2005. SFS 2005:104 Utkom från trycket den 22 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA AVDELNINGEN Inledande

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2012 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK SEB Pension och Försäkring AB (Uppdaterade 2015-04-01) TLV50019.indd 17 2015-03-16 15:17:22

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014. Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014. Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGARNAS SYFTE OCH ART SAMT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRSÄKRING I BLIWA Bliwas riskförsäkringspaket

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Allmänna bestämmelser 3 1. rätt att ansöka om försäkring 3 2. när

Läs mer

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringens syfte Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd

Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd Villkor år 2006 Trygg Livförsäkring Trygg Riskskydd Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.tryggliv.seb.se Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 106 40 Stockholm Orgnr 516401-8243

Läs mer

Sjukförsäkring, lång. Gruppförsäkringsvillkor Trygga. Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga

Sjukförsäkring, lång. Gruppförsäkringsvillkor Trygga. Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga Gruppförsäkringsvillkor Trygga Sjukförsäkring, lång Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept.

Läs mer

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta

Försäkringsvillkor. för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Försäkringsvillkor för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Allmänt om TGL 3 3 Försäkringsavtal 3 4 Anmälan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Försäkringstagare

Läs mer

Livförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring

Livförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring Livförsäkring Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Villkor Ersättarförsäkring

Villkor Ersättarförsäkring Villkor ER 601:3 Villkor Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Ersättarförsäkring Traditionell Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Villkor år 2006. Sjukförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Villkor år 2006. Sjukförsäkring. (Uppdaterade per 2015-04-01) Villkor år 2006 Sjukförsäkring (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för sjukför säk ringar som är tecknade i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer

Läs mer

Villkor år 2010. Grupplivförsäkring. (uppdaterade 2012-02-01)

Villkor år 2010. Grupplivförsäkring. (uppdaterade 2012-02-01) Villkor år 2010 Grupplivförsäkring (uppdaterade 2012-02-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för grupplivförsäkring med eller utan förtidskapital tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, kort

Trygga sjukförsäkring, kort Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, kort Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001

Tjänstegruppliv. -Kollektivavtal. Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Tjänstegruppliv -Kollektivavtal Tjänstegruppliv Collectum 2011.1.001 Innehåll Allmänt 1 Avtalstiden 1 Försäkringen giltighet 1 Försäkringen upphör 1 Förfogande över försäkringen 1 Förändringar 1 Premie

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd FÖR ITP PREMIEBESTÄMD ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd FÖR ITP PREMIEBESTÄMD ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd FÖR ITP PREMIEBESTÄMD ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2015 och tillämpas på försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för premiebefrielse. Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för premiebefrielse Avseende ålderspensionspremier enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så

Läs mer

Sjukkapitalförsäkring

Sjukkapitalförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Sjukkapitalförsäkring Ersättning vid arbetsoförmåga och medicinsk invaliditet Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för långvarig arbetsoförmåga på grund

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Sjukförsäkring, kort. Gruppförsäkringsvillkor Trygga. Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga

Sjukförsäkring, kort. Gruppförsäkringsvillkor Trygga. Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga Gruppförsäkringsvillkor Trygga Sjukförsäkring, kort Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept.

Läs mer

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring,

0. Översikt. Inledning. Ordlista. Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL, tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243. TGL

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT PLANSJUK PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING EFTERLEVANDEPENSION ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI Bliwas premiebefrielseförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI Bliwas premiebefrielseförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas premiebefrielseförsäkring PB:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas premiebefrielseförsäkring PB:1 ger försäkringstagaren ett ekonomiskt skydd om den försäkrade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL ITPK familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2015 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA13 GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 maj 2015 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter detta

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Villkor GARANT Intäkt

Villkor GARANT Intäkt Villkor GAR 120:1 Villkor GARANT Intäkt Gäller från 2015-02-12 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3 A.3 Vem

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK-S familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK-S familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR ITPK-S familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter

Läs mer

10 Allmänna avtalsbestämmelser

10 Allmänna avtalsbestämmelser 10 Allmänna avtalsbestämmelser 10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2014 Ökad trygghet med Finansförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET Du som är medlem i Finansförbundet har genom ett samarbete mellan Finansförbundet och Bliwa möjlighet

Läs mer

Villkor år Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp

Villkor år Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp Villkor år 2013 Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp 17 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för Fortsättningsförsäkring TGL 9,1 prisbasbelopp, nedan kallad fortsättnings

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

ITPK-Tele familjeskydd

ITPK-Tele familjeskydd FÖRSÄKRINGSVILLKOR ITPK-Tele familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet

TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet Villkor år 2010 TGL enligt kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Health & Care Insurance AB PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Villkor 2014:2 1 ALLMÄNNA VILLKOR PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING 2014:2... 3 1.1 Inledning... 3 1.2

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring, nedan kallad TGL,

Läs mer

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, Stockholm Telefon: , Fax: , e-post:

Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, Stockholm Telefon: , Fax: , e-post: FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖR SH PENSION Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN BANKINSTITUTENS ARBETSGIVARORGANISATION OCH FINANSFÖRBUNDET/SACO FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Allmänna Villkor år 2015

Allmänna Villkor år 2015 Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för traditionell livförsäkring som är tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243, nedan kallat Försäkringsbolaget.

Läs mer

1. AI Pension, Försäkringsförening, org. nr , Nybrogatan 7, Stockholm (nedan kallat AI Pension )

1. AI Pension, Försäkringsförening, org. nr , Nybrogatan 7, Stockholm (nedan kallat AI Pension ) Löneväxlingsavtal Parter 1. AI Pension, Försäkringsförening, org. nr. 802004-8008, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm (nedan kallat AI Pension ) och 2. Företagsnamn: Org.nr: Löneväxling Löneväxlingsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp 2ebae528-f6a4-4dcc-907a-f075fdebb8a7 Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga fasta belopp Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR Förlust av licens N78:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de försäkrade som angivits i försäkringsbrevet.

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

PLANSJUK OBLIGATORISK & FRIVILLIG VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

PLANSJUK OBLIGATORISK & FRIVILLIG VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB PLANSJUK OBLIGATORISK & FRIVILLIG VILLKOR 2014:2 1 ALLMÄNNA VILLKOR PLANSJUK OBLIGATORISK & FRIVILLIG 2014:2... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Definitioner...

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01)

Villkor. TGL 9,1 prisbasbelopp för företag utan kollektivavtal. (Uppdaterade 2015-04-01) Villkor TGL 9,1 prisbas för företag utan kollektivavtal (Uppdaterade 2015-04-01) Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för tjänstegrupplivförsäkring med försäkrings 9,1 prisbas, nedan

Läs mer

Individuell livförsäkring

Individuell livförsäkring Försäkringsvillkor 1006 Individuell livförsäkring Gäller från 2012-12-21 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank 1. Försäkringsavtalet Detta villkor gäller för livförsäkring

Läs mer

PlanSjuk Premiebefrielseförsäkring. Förköpsinformation OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE

PlanSjuk Premiebefrielseförsäkring. Förköpsinformation OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE PlanSjuk Premiebefrielseförsäkring Förköpsinformation 2017-1 OMTANKE + HANDLINGSKRAFT + NYTÄNKANDE PlanSjuk och Premiebefrielseförsäkring Inledning Det här är en sammanfattning som du har rätt till enligt

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer