Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryggt UTOMLANDS MED BIL. Utomlands med bil, gäller från 1.1.2015"

Transkript

1 Tryggt UTOMLANDS MED BIL Utomlands med bil, gäller från

2 UTOMLANDS MED BIL Innehåll Försäkringarna i ordning Bilservice utomlands ger skydd... 5 Då du reser i Ryssland och Östeuropa... 5 Ansvarsskydd utomlands... 5 Tryggt på vägarna i Europa Kontrollera före resan att bilen är i gott skick... 6 Hur ska du handla i skadesituationer utomlands?... 7 If Nödjour hjälper dygnet runt Så här söker du ersättning av skadevållaren... 8 Dina unika kundförmåner hos If... 9

3 Allmänna nödnumret I EUROPA 112 IF BILERSÄTTNINGSTJÄNST Vardagar kl finsk tid telefon fax e-post fi PERSONERSÄTTNINGAR UTOMLANDS VID SJUKDOM ELLER OLYCKSFALL Vardagar kl finsk tid telefon fax e-post ERSÄTTNINGSTJÄNST FÖR PRIVATKUNDER I ÖVRIGA SKADEÄRENDEN Vardagar kl finsk tid telefon OM OLYCKAN ÄR FRAMME! 1. Rädda personer i livsfara, ta hand om de skadade. 2. Förhindra ytterligare olycksfall. 3. Ring nödnumret. 4. Tillkalla polis till platsen vid personskada. Gör polisanmälan, om det är fråga om stöldskada eller skadegörelse. 5. Gör skadeanmälan, vid en trafikskada tillsammans med den andra parten. IF NÖDJOUR Kvällar och veckoslut telefon IF BÄRGNINGSTJÄNST UTOMLANDS telefon Då du ringer från utlandet, lägg till ifrågavarande lands prefixnummer för utlandssamtal framför telefon- och faxnumren. Vid samtal från en mobiltelefon räcker det med att knappa in ett plustecken (+) framför numret. IF.FI Postadress PB 2024, FI IF GÖR SKADEANMÄLAN I DIN IF FOLDER på adressen if.fi I RYSSLAND Trafikmilisens nödnummer 02 Green Card-byråns journummer 24 h, också på engelska Utomlands med bil sidan 3

4 FÖRSÄKRINGARNA i ordning Förbered dig klokt inför din bilresa utomlands se över försäkringarna i tid. FRIVILLIG KASKOFÖRSÄKRING Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter inte skador på den skyldiga partens bil. Komplettera skyddet med en kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i Green Cardländerna utanför Europa samt under transport mellan dessa länder, med undantag av Iran. Ansvarsförsäkringsskydden utomlands gäller i de Green Card-länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), med undantag av Iran. Bilserviceplus- och Kontinuitetsskydden gäller utomlands i form av Bilserviceskydd utomlands. Om en kaskoskada inträffar utanför Norden, tillämpas förhöjd självrisk på skadan. Vid skador utanför Norden är självrisken i allmänhet den dubbla. I Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Moldavien, Ukraina och Polen samt utanför Europa tillämpas fyrdubbel självrisk, vid stöldskador dock alltid minst 25 % av skadebeloppet. I Ansvarsskydden utomlands gäller den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet. För dig som bilar utomlands rekommenderar vi en kaskoförsäkring som inkluderar Kollisionsskydd. Det ersätter skador till följd av kollision, utkörning, av att fordonet vält eller någon annan yttre plötslig och oförutsedd orsak, t.ex. att en trädgren fallit på fordonet. Skador som orsakats av ett okänt fordon ersätts också från Kollisionsskyddet. När din kaskoförsäkring inkluderar Kollisionsskydd, löper ersättningsärendet snabbt och smidigt jämfört med om skadan skulle ersättas från den skyldiga partens trafikförsäkring. GRÖNT KORT ELLER GREEN CARD Green Card är ett bevis på att du har en giltig trafikförsäkring. Du kan beställa kortet utan avgift på adressen if.fi. Du behöver ett Green Card när du reser utanför Norden. RESGODSFÖRSÄKRING If Hemförsäkring ersätter skador på resgodset också utomlands i enlighet med skyddsnivån och självrisken i din försäkring. Försäkringen omfattar lösöre i din bil, husbil, släpvagn eller husvagn upp till högst euro. Lämna inte värdefull egendom ens i ett låst fordon utan uppsikt. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR ALLA PASSAGERARE I BILEN Resenärskyddet i If Reseförsäkring ger hjälp, om du insjunkar eller råkar ut för ett olycksfall under resan. Det täcker vårdkostnader samt kostnader för sjuktransport till Finland i enlighet med Ifs samtycke på förhand. Trafikskador ersätts i enlighet med trafikförsäkringslagen i det land där skadan inträffat. Personskador som drabbat fordonets förare och passagerare ersätts från den egna trafikförsäkringen i If enligt finsk lagstiftning, om skadan inträffat i ett EES-land. Utanför EES tillämpas de lokala lagarna. Skaffa ett Europeiskt sjukförsäkringskort för resan. Det ger rätt till nödvändig medicinsk vård i EU- och EESländerna samt i Schweiz. Du får vård till samma pris och enligt samma praxis som invånarna i landet i fråga. Beställ Green Card enkelt via If Foldern på if.fi. SÄKERHETS- PRODUKTER FÖR RESAN if.fi/ turvakauppa Utomlands med bil sidan 4

5 BILSERVICE UTOMLANDS ger skydd Det Bilserviceplusskydd och Kontinuitetsskydd som ingår i din kaskoförsäkring gäller utomlands i form av Bilserviceskydd utomlands. Det omfattar sådana extra kostnader som orsakas av att din resa avbryts utomlands. Typiska kostnader som vi ersätter är: kostnader för bogsering till närmaste reparationsverkstad, om fordonet inte kan köras för egen motor extra övernattningskostnader extra resekostnader för föraren och passagerarna med billigaste transportmedel, högst beloppet av kostnaderna för hemresan kostnader för att hämta fordonet, om det måste lämnas för reparation på skadeorten. If beslutar om arrangemangen i samband med transporten av ditt fordon från fall till fall. Kontakta därför alltid If innan du transporterar ditt fordon. Exempel på kostnader som inte ersätts: kostnader för mat och dryck kostnader för reparation av mekaniska fel kostnader för skötsel av ärenden, t.ex. resor till polisstationen eller telefonkostnader dagtraktamenten och inkomstbortfall övernattnings- och resekostnader, som skulle ha uppstått oberoende av skadefallet. Då du reser I RYSSLAND OCH ÖSTEUROPA I den del av Östeuropa som inte hör till EU är trafikförsäkringen inte lika omfattande som inom EES-området, och ersättningarna är också lägre. En egen frivillig försäkring är ofta det enda sättet att få tillräcklig ersättning för en skada. I dessa länder ersätter trafikförsäkringen inte heller personskador som orsakas passagerarna i det egna fordonet, varför varje passagerare behöver en reseförsäkring. I Ryssland och de övriga länderna i Östeuropa ska en trafikskada genast anmälas till de lokala myndigheterna, i Ryssland till trafikmilisens nödnummer 02. Fordonet får inte flyttas förrän milisen anlänt till platsen. Be att få kvittens på anmälan, varav framgår uppgifterna för den myndighet som varit på platsen samt varifrån det färdiga protokollet finns att få. I Ryssland ska anmälan också göras till skadevållarens trafikförsäkringsbolag inom några arbetsdagar från skadan. ANSVARSSKYDD utomlands I Ifs kaskoförsäkringar ingår Ansvarsskydd utomlands. Det ersätter trafikskador som du orsakat utanför EES-området, då skadebeloppet överstiger maximiersättningen från den obligatoriska försäkringen och du är ersättningsskyldig. I sådana situationer ska du kontakta If så fort som möjligt. Utomlands med bil sidan 5

6 Tryggt på vägarna I EUROPA PÅ MOTORVÄGEN Var särskilt uppmärksam på trafiken bakom dig: hastigheterna är ofta klart högre än i Finland. Beakta innan du gör en omkörning att en liten punkt i backspegeln överraskande snabbt kan växa till en förbisusande sportbil! Flytta dig efter omkörningen genast tillbaka till den högra filen. Håll också vid gott före tillräckligt stort avstånd till framförliggande fordon. Rikta blicken långt framåt: det ger dig mer spelrum, om något överraskande skulle inträffa. Ifall du råkar i en trafikstockning på motorvägen, bromsa lugnt in och slå på varningsblinkers. På så sätt varnar du i tid trafiken bakom dig. Räddningsfordonen kan röra sig fritt på en tvåfilig motorväg, om fordonen körs till höger och till vänster på vägrenen så att vägens mitt lämnas fri. På en trefilig motorväg lämnas fri passage mellan den vänstra och den mittersta filen. PROBLEM MED BILEN? Kom ihåg att slå på varningsblinkers, om du blir tvungen att stanna på motorvägen. Tillkalla hjälp från nödtelefonerna som finns längs motorvägen: du lokaliseras och hjälpen dirigeras till rätt plats. Telefonerna är belägna på cirka två kilometers avstånd från varandra, och närmaste telefon har utmärkts med pilar på skyddsräcket. Kontrollera att din bil inte stannat på vägen på grund av att bränslet tagit slut. Du kan få kännbara böter för det. I BERGEN På väg nedåt ska du använda motorbromsning så mycket som möjligt. Samma växel (tvåan och trean) är i allmänhet bäst i upp- och nedförsbackar. Om du är tvungen att använda bromsarna, gör helst många korta inbromsningar, så att bromsarna får svalna emellanåt. Rulla aldrig med växeln på fritt eller med avstängd motor! Om sikten i en kurva är dålig, varna den övriga trafiken med ljudsignaler och i mörker med ljussignaler. Den som är på väg ned ska i allmänhet lämna väg för den som är på väg upp. I HÄNDELSE AV STÖLDSKADOR Då du parkerar bilen, ta nycklarna ur tändningslåset och lås dörrarna. Lämna aldrig lös egendom och i synnerhet inte värdeföremål i fordonet. Ta alltid med dig dina pengar och kreditkort, mobiltelefonen och passet samt navigatorn, om det är en löstagbar modell. Försök hitta en väl upplyst parkeringsplats för din bil till natten. En tjuv kan också slå till i bevakade parkeringshus. MOBILTELEFON I många länder i Europa har användnigen av mobiltelefon under körningen begränsats. Du kan få böter om du talar i telefon medan du kör och t.ex. i Tyskland betraktas i händelse av en skada alltid den förare som talat i telefon som skyldig. Ring dina samtal helst från en rastplats och använd alltid hands freeanordning i bilen. Kontrollera före resan ATT BILEN ÄR I GOTT SKICK! Lämna in ditt fordon på service hos en sakkunnig reparationsverkstad och tala om att du är på väg på en bilresa, så att servicen görs med den omsorg som behövs. Låt serva bilen redan före resan, om den regelbundna servicen snart är aktuell. Använd sunt förnuft då du lastar bilen. Kontrollera bilens bärkraft från registerutdraget och följ anvisningarna. En tung last påverkar bilens köregenskaper och kräver större lufttryck i däcken än normalt. Kontrollera dagligen under resan åtminstone mängden olja och kylarvätska. FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA ENKELT på adressen if.fi Utomlands med bil sidan 6

7 Hur ska du handla I SKADESITUATIONER UTOMLANDS? MÅLET ÄR ATT FORTSÄTTA RESAN Låt vid behov utföra en nödreparation av fordonet utomlands, så att du tryggt kan fortsätta din resa. Större skador lönar det sig i mån av möjlighet att reparera först i Finland. Om skadorna är små: Ta noggranna fotografier av skadorna på ditt fordon. Om ditt fordon har skadats så att det inte kan köras för egen motor, låt bogsera fordonet till närmaste reparationsverkstad. Gör skadeanmälan till If per telefon eller via If Foldern på adressen if.fi. Du kan skicka digitala bilder till If per e-post. Låt reparera fordonet i kördugligt skick och betala reparationen. Spara kvittona och meddela kostnaderna till If. Om möjligt, låt reparera skadorna först i Finland. När du gör skadeanmälan via If Foldern, hänvisar vi dig till vår närmaste avtalsverkstad i Finland, som också inspekterar skadorna före reparationen. Om skadorna är omfattande och reparationen tar flera dagar: Kontakta Ifs Bilreparationstjänst eller If Nödjour. Ta noggranna fotografier av skadorna på ditt fordon. Gör skadeanmälan till If per telefon eller via If Foldern på adressen if.fi. Ifs avtalspartner utomlands inspekterar skadorna vid behov. If kan ge tillstånd att reparera fordonet utomlands efter att du tagit kontakt. Betala självrisken, när du hämtar ditt fordon från reparationsverkstaden. OM DU RÅKAR UT FÖR EN TRAFIKOLYCKA 1. Rädda personer i livsfara, ta hand om de skadade. 2. Förhindra ytterligare olycksfall: slå på varningsblinkers och lägg ut en varningstriangel vid vägkanten. 3. Ring nödnumret. Du behöver inget riktnummer då du ringer nödnumret. Det allmänna nödnumret i Europa är 112, men numret varierar i olika länder. 4. Tillkalla alltid polis till platsen, om det har inträffat en allvarlig personskada, älgskada, om det är oklart vem som är skyldig eller om du misstänker att alkoholen har sin andel i olyckan. I alla länder går det inte att få polisen till platsen om det är fråga om en plåtskada, i andra länder är det nödvändigt att tillkalla polis i alla skadefall. 5. Försök klarlägga händelseförloppet och orsakerna till olyckan, fotografera olycksplatsen och de inblandade fordonen. 6. Gör skadeanmälan tillsammans med motparten, om möjligt. Använd en europeisk blankett för skadeanmälan. Om det inte finns någon blankett att tillgå, anteckna åtminstone: registreringsnumret och nationaliteten på motpartens fordon ägarens och förarens namn, adress och telefonnummer fordonets trafikförsäkringsbolag eventuella vittnens namn och kontaktuppgifter gör upp en ritning över skadefallet. Underteckna inte skadeanmälningsblanketten, om du inte är fullt på det klara med vad som står i den och är helt säker på att ritningen är korrekt. Underskriften binder båda parter. Du kan också på olycksplatsen skriva din egen syn på händelsen på svenska i den gemensamma blanketten eller till polisen, om du inte annars blir förstådd. Beskrivningen av händelsen kan inte kompletteras i efterskott. Om motparten är den skyldiga parten: 1. Be motparten föra den skadeanmälan som ni fyllt i tillsammans till sitt eget trafikförsäkringsbolag. 2. Kom inte överens om någon kontant ersättning med motparten på skadeplatsen. 3. Reparationen av skadorna på ditt fordon kan alltid ersättas med stöd av kaskoförsäkringens Kollisionsskydd. Om du själv är den skyldiga parten eller om det är oklart vem som är skyldig till skadan: 1. Gör skadeanmälan per telefon eller via If Foldern på adressen if.fi. 2. Be motparten i sitt hemland kontakta vårt samarbetsbolag för att få ersättning. 3. Den skyldiga parten fastställs enligt lagarna och ersättningspraxisen i det land där skadan inträffat och kutymen kan avvika från praxis i Finland. 4. Reparationen av skadorna på ditt eget fordon kan alltid ersätts med stöd av kaskoförsäkringens Kollisionsskydd. OM DU UTOMLANDS RÅKAR UT FÖR EN STÖLD-, BRAND- ELLER ÄLGSKADA ELLER DIN BIL BLIR UTSATT FÖR SKADEGÖRELSE 1. Förhindra uppkomsten av ytterligare skador. 2. Gör polisanmälan och be att få en kopia av anmälan. 3. I fråga om reparation, följ anvisningarna på sidan Om ditt fordon har stulits, kontakta genast If. Gör polisanmälan på brottsplatsen och anmäl också stölden till polisen på din hemort i Finland. BILSERVICESKYDDET UTOMLANDS KOMMER TILL DIN HJÄLP, OM BILEN GÅR SÖNDER Bilserviceskydd utomlands ingår i de kaskoförsäkringar som inkluderar Bilserviceplus- eller Kontinuitetsskydd. 1. Kontakta If Nödjour. 2 Gör skadeanmälan på webben eller per telefon. 3. Skicka på begäran originalkvittona på de extra kostnaderna samt en kopia av reparationsräkningen till If. Utomlands med bil sidan 7

8 IF NÖDJOUR hjälper dygnet runt Du når If Nödjour på numret dygnet runt. Du kan sköta ditt ärende per telefon på svenska. Så här söker du ersättning AV SKADEVÅLLAREN Om du råkar ut för en trafikskada inom Green Card-kortets giltighetsområde och skadevållaren är försäkrad i ett annat EU-land, kan du söka ersättning i Finland direkt från skaderegleringsrepresentanten för skadevållarens försäkringsbolag. Information om representanten får du från Trafikförsäkringscentralen, telefon , e-post Med hjälp av din egen kaskoförsäkring får du din bil snabbt och smidigt i kördugligt skick. Det kan dröja flera månader att få ersättning från utlandet. Om du endast har Delkasko eller om skadebeloppet understiger självrisken, kan If inte hjälpa dig med att få ersättning. SKADEINSPEKTIONEN BEHÖVS Efter en trafikskada ska skadorna på ditt fordon inspekteras innan reparationen påbörjas, i synnerhet om en annan part har orsakat skadan. Om ditt fordon repareras utomlands, görs inspektionen av reparationsverkstaden eller av en inspektör hos Ifs avtalspartner. Gör skadeanmälan på webben eller per telefon alltid före reparationen. AVGÖRANDE I SKULDFRÅGAN En trafikförsäkring som beviljats ett finländskt fordon i Finland gäller inom Green Card-kortets giltighetsområde. Ifs representant i Green Card-frågor har rätt att slutgiltigt utreda varje skadeståndskrav till följd av att ditt fordon använts i trafik och för vilket du är ansvarig enligt lagstiftningen i det land där händelsen inträffat. Vid avgörandet av skuldfrågan måste If iaktta den lokala representantens ståndpunkt. Beslutet baserar sig oftast på den skadeanmälan som båda parterna undertecknat på skadeplatsen eller, om en sådan inte finns, på båda parternas berättelser och eventuella andra bevis. Om du anses ha vållat skadan, betalar If ut ersättning till motparten. Trygg och givande resa! Utomlands med bil sidan 8

9 Dina unika KUNDFÖRMÅNER HOS IF NYA IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR Ifs kundförmånsprogram har förnyats. Förmånerna ökar med din kundrelation. Du har rätt till förmånerna redan med en hemförsäkring eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil, då du tagit i bruk Ifs pappersfria tjänst. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du 15 % rabatt på dina försäkringar. För medlemmarna i våra samarbetsorganisationer är rabatten 16 %. För skadefria år samlar du hela 40 euro om året på If Självriskkonto, ända upp till 200 euro. Med pengarna på självriskkontot kan du minska självrisken om olyckan är framme. På den högsta nivån i förmånsprogrammet får du en egen servicerådgivare. Servicerådgivaren hjälper dig personligen i dina försäkringsärenden. Du får tillgång till din egen servicerådgivare i din If Folder. Om du uppfyller förutsättningarna för If Förmånsprogram, får du rätt till förmånerna vid ingången av nästa försäkringsperiod. Läs mer om If Förmånsprogram på adressen if.fi/formansprogram. If Förmånsprogram BELÖNAR OCH BETJÄNAR när du har hemförsäkring eller kasko*. 10 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 20 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT när du har hemförsäkring och kasko*. 15 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 30 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT när du har hemförsäkring, kasko* och personförsäkring. 15 % RABATT PÅ FÖRSÄKRINGARNA 40 PER ÅR PÅ SJÄLVRISKKONTOT EN EGEN SERVICERÅDGIVARE * kasko för person- eller paketbil K-PLUSSA-POÄNG PÅ FÖRSÄKRINGSPREMIERNA Som kund hos If får du K-Plussa-poäng för alla försäkringspremier som privatkund. Registrera ditt K-Plussa-kort hos If snarast möjligt på adressen if.fi/plussapoang. SMIDIG SKADEHANTERING De kunder som haft en skada ger oss 4,5 av 5 i snittbetyg. Vi tycker det berättar om en skadehantering som den borde vara. Mer information IF.FI/ KUNDFORMANER Utomlands med bil sidan 9

10 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Vi behandlar de personuppgifter som behövs för skötseln av våra kunders försäkringsärenden i enlighet med personuppgiftslagen och försäkringslagstiftningen. Uppgifterna skaffas från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt och från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Vi kan använda kundregistret även vid marknadsföring till våra kunder samt spela in telefonsamtal för att säkerställa en trygg skötsel av kundens ärenden. Vi överlåter inte uppgifter till utomstående utan kundens samtycke, såvida inte överlåtandet av uppgifterna grundar sig på bestämmelse i lag. BEHANDLING AV SKADEUPPGIFTER För att förebygga försäkringsbrottslighet överlämnas uppgifter om skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem, varifrån försäkringsbolagen i samband med skadehanteringen kan kontrollera skador som anmälts till andra försäkringsbolag. If Skadeförsäkringsbolag Ab, registrerad hemort Helsingfors, PB 4, IF FO-nummer /2014 Ifs kundtjänst if.fi Telefontjänst för privatkunder: vid samtal från utlandet , vid samtal i hemlandet (lna/msa) Bilersättningstjänst: PB 2024, FI IF, FINLAND vid samtal från utlandet /fax vid samtal i hemlandet (lna/msa)/fax If Nödjour kvällar och veckoslut: vid samtal från utlandet , vid samtal i hemlandet If Bärgningstjänst utomlands If Skadeförsäkringsbolag Ab:s försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors, tfn och fax

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Kattavaa turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Helposti ja edullisesti autonoston yhteydessä. Hinta alkaen 23 /kk

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 16.5.2015 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring villkor abm 690.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i BMW Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil

Försäkring för budbil För din verksamhet och din budbil Sida 1/6 I Försäkring för budbil Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Budbil 2015-07-01 För-

Läs mer

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten

Försäkring för taxi För både bilen och verksamheten Sida 1/8 I Försäkring för taxi Kontakta oss Kundservice: 0771-111 700 vardagar kl 07.30-18 Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor Taxi 2015-07-01 För- och

Läs mer