De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015"

Transkript

1 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från

2 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå med omsorg. De vanligaste skadorna som ersätts från kaskoförsäkringen är kollisioner, att motorcykeln vält, dikeskörning, stöld och skadegörelse. VARFÖR IF TOPPKASKO? Marknadens mest täckande kaskoförsäkring inkluderar utöver skydden i Helkasko bl.a. Parkeringsskydd, som ersätter skada då ett okänt fordon bucklar till din parkerade motorcykel. VARFÖR IF HELKASKO? I Helkasko ingår utöver skydden i Förmånskasko t.ex. Inlösningsskydd, som ersätter en motorcykel som skaffats som ny upp till tre års ålder, till priset av en ny motorcykel. För en begagnad motorcykel är ersättningen hela 30 % större än det gängse priset. VARFÖR IF FÖRMÅNSKASKO? Utöver skydden i Delkasko ersätter försäkringen bl.a. skador till följd av att motorcykeln vält och dikeskörning. VARFÖR IF DELKASKO? Med Delkasko får du ersättning t.ex. i händelse av skadegörelse, stöld- och brandskador. Den ersätter också bärgnings- och resekostnader. DEN LÄMPLIGASTE FÖRSÄKRINGSLÖSNINGEN BEROR PÅ DIN KÖRSÄSONG I en åretruntförsäkring med premiesättning enligt årstid behöver du inte meddela när du använder din motorcykel eller när den är ur trafik. Ditt försäkringsskydd är hela tiden i kraft. Försäkringens pris varierar olika månader, vilket innebär att försäkringen är dyrast på sommaren och billigast på vintern. Premien faktureras emellertid jämnt över hela året. I en försäkring med avställningstid meddelar du If på förhand när du tar din motorcykel ur trafik. Du får återbäring på försäkringspremien, om din cykel är avställd i minst 30 dygn. Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för If Fordonsförsäkring för din motorcykel. Läs också försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem. 2

3 EXEMPEL PÅ PREMIENS FÖRDELNING PÅ OLIKA MÅNADER FÖR EN MOTORCYKELFÖRSÄKRING MED PREMIESÄTTNING ENLIGT ÅRSTID, TRAFIK- OCH KASKOFÖRSÄKRINGEN TILLSAMMANS 25 % 20 % 15 % 10 % Trafikförsäkring Kaskoförsäkring 5% 0 % Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Skyddsnivåer och kaskoalternativ SKYDD OCH VAD DET ERSÄTTER Hyrbilstjänst - ersättande bil eller 45 dagpenning, om motorcykeln stannar på vägen Parkeringsskydd - stötar på parkerad motorcykel utan bonusförluster Inlösningsskydd - vid inlösning en ny motorcykel eller 30 % på det gängse priset Djurkollisionsskydd - skador till följd av kollision med ett djur Kollisionsskydd - skador som orsakats vid kollision eller avkörning Bärgning och resekostnader - kostnader för bogsering och avbrott i resa Älgskydd - skador till följd av kollision med ett hjortdjur Skadegörelse-, Stöld- och Brandskydd -skador till följd av skadegörelse, stöld eller brand Ansvarsskydd utomlands - skador som orsakats utomstående eller passagerare på din motorcykel och för vilka föraren är ansvarig Rättsskydd - rättegångskostnader i tvister och brott som hänför sig till motorcykeln TOPPKASKO HELKASKO FÖRMÅNSKASKO DELKASKO STÖRRE SJÄLVRISK MINDRE FÖRSÄKRINGSPREMIE Från den ersättning som betalas ut görs avdrag för självrisken. Du kan som självrisk vid kollisionsskador välja 200 euro eller 500 euro. Självriskerna för de övriga skydden framgår av beskrivningen av respektive skydd. 3

4 Snabbt och smidigt! Efter skadeanmälan på nätet löpte allt som smort. KVINNA 51 ÅR, HEINOLA Vänligt bemötande och verkligt god service. Rekommenderar. MAN 62 ÅR, BJÖRNEBORG Synnerligen bra och tjänstvillig service med beaktande av att jag själv knappast var på bästa humör. MAN 51 ÅR, VANDA KÄLLA: IFS KUNDRESPONS

5 Basinformation om IF FORDONSFÖRSÄKRING FÖR MOTORCYKEL Fordonsförsäkringen för din motorcykel består av en trafikförsäkring och den If Kaskoförsäkring som du valt. I försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren redogörs i detalj för fordonsförsäkringens innehåll. TRAFIKFÖRSÄKRING Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakas till följd av att din motorcykel använts i trafik i enlighet med trafikförsäkringslagen. Försäkringen ersätter inte skador på din egen motorcykel och inte heller egendom som tillhör föraren, ägaren eller innehavaren. Trafikförsäkringen gäller i EES- och Green Card-länderna. Trafikförsäkringens bonus Din trafikförsäkringsbonus fastställs enligt din försäkrings- och skadehistoria samt försäkringsvillkoren. Trafikförsäkringens utgångsbonus är 20 %, ifall bonusen inte till följd av en skada är i en lägre bonusklass. Bonusen stiger i regel med 5 % om året upp till 75 %. Efter en skada sjunker bonusen med högst 20 %. KASKOFÖRSÄKRING Objekt för försäkringen är din motorcykel jämte fast installerad standard- och tilläggsutrustning samt under körningen hjälm och intercom. Försäkringen omfattar inte ljud- och bildåtergivningsanordningar eller navigeringsapparater, delar som är avsedda för tävlingsbruk eller tejpningar och specialmålningar. Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i Green Card-länderna. Ansvarsskyddet utomlands gäller i de Green Card-länder som inte hör till EES, såsom Ryssland. Kaskoförsäkringens bonus är som störst 70 %, och du får full bonus på en ny försäkring. Efter att en skada ersatts från Kollisionsskyddet sjunker bonusen med 20 % och efter ett skadefritt år stiger bonusen åter med 10 % om året. Delkasko har ingen bonus. ERSÄTTNING Vi ersätter i första hand reparationskostnaderna för din motorcykel eller motsvarande belopp. Vi kan också lösa in din motorcykel till dess gängse pris eller i enlighet med villkoren för Inlösningsskyddet, om motorcykeln inte går att reparera till skäliga kostnader. Med gängse pris avses det kontanta pris som man skulle ha fått för din motorcykel vid tidpunkten för skadan. Vid fastställandet av det gängse priset beaktas marknadssituationen och motorcykelns skick. Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. Vid skador som inträffat utanför Norden och på områden för hastighets- eller övningskörning tillämpas förhöjd självrisk. BEGRÄNSNINGAR Kaskoförsäkringen ersätter t.ex. inte: skador som beror på ett tekniskt fel på din motorcykel eller bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation långsamt uppkommande skador, såsom slitage, anfrätning och korrosion skador som uppstått vid körning på väg som är under vatten eller på is utanför godkända vintervägar skador vid deltagande i hastighetstävling eller träning inför sådan tävling minskning i motorcykelns värde. Anmäl skadan utan dröjsmål till If. Kaskoförsäkringen ersätter inte skada som orsakats uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller andra droger. Säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren ska iakttas. Om säkerhetsföreskrifterna försummas, kan det leda till att ersättningen nedsätts eller att ingen ersättning alls betalas ut. Dina försäkringar upphör, om du säljer din motorcykel eller säger upp dina försäkringar skriftligen. Om du inte betalar kaskoförsäkringens premie senast på förfallodagen, har If rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter det att meddelandet om uppsägningen har sänts. Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i försäkringsvillkoren göra ändringar i avtalets innehåll eller premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Vi meddelar dig om eventuella ändringar separat. SKYDDEN I IF FORDONSFÖRSÄKRING ANSVARSSKYDD UTOMLANDS skador som orsakats utomstående och passagerare på din motorcykel och för vilka motorcykelns förare är ansvarig maximiersättning vid personskador euro, vid sakskador euro självrisk 500 euro, sänker inte bonusen BRANDSKYDD brandskada till följd av eld eller blixtnedslag BÄRGNING OCH RESEKOSTNADER bogsering till reparationsverkstad om körningen avbrutits i Finland till följd av att din motorcykel fått ett tekniskt fel, skadats eller stulits rese- och boendekostnader upp till högst 500 euro ingen självrisk, sänker inte bonusen BÄRGNINGS- OCH RESEKOSTNADER UTOMLANDS bogsering av din motorcykel till närmaste reparationsverkstad transport av din motorcykel till hemorten på separat avtalat sätt, om föraren skadats, insjuknat eller avlidit och passageraren saknar körkort biljett för en person för att hämta din motorcykel som lämnats för reparation ingen självrisk, sänker inte bonusen Hyrbilstjänst och Bärgning och resekostnader gäller utomlands i form av Bärgnings- och resekostnader utomlands. DJURKOLLISIONSSKYDD skador till följd av kollision med ett djur FINANSIERINGSSKYDD ersättning till fordringsägare för fordran som vid tidpunkten för skadan inte förfallit till betalning eller ersättning till leasinguthyrare, då ersättningen förvägras eller sänks t.ex. till följd av försummelse av säkerhetsföreskrifterna ingår i Topp-, Hel- och Förmånskasko, om din motorcykel är finansierad självrisken vid respektive skadefall 5

6 HYRBILSTJÄNST bogsering till reparationsverkstad och ersättande bil för högst 40 dygn, om körningen avbrutits i Finland till följd av att din motorcykel skadats eller stulits. Vid tekniska fel utbetalas ersättning för högst 10 dagar. Ersättningen kan betalas ut i form av en dagsersättning på 45 euro per dag. rese- och boendekostnader upp till högst 500 euro ingen självrisk, sänker inte bonusen INLÖSNINGSSKYDD det kontanta försäljningspriset för en ny likadan motorcykel, om din motorcykel är högst tre år gammal, har körts högst km, reparationskostnaderna uppskattas till över 50 % av priset för en ny motorcykel och du är motorcykelns första ägare eller innehavare i annat fall det gängse priset förhöjt med 30 %, då de uppskattade reparationskostnaderna är mer än 60 % av det gängse priset för en motorcykel som skaffats begagnad är ersättningen högst det gängse priset vid anskaffningstidpunkten självrisken vid respektive skadefall KOLLISIONSSKYDD kollision, avkörning, att din motorcykel vält, skada som orsakats av ett annat fordon eller någon annan yttre, plötslig och oförutsedd skada självrisk 200 eller 500 euro enligt val bonusen sjunker, förutom vid skador som orsakats av naturfenomen PARKERINGSSKYDD skada då ett okänt fordon bucklar till din parkerade motorcykel RÄTTSSKYDD nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i tvisteoch brottmål som hänför sig till din motorcykel upp till euro täcker inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade ådömts att betala självrisk 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro SKADEGÖRELSESKYDD uppsåtlig skadegörelse på din motorcykel ersätter inte skada som orsakats med ett annat fordon STÖLDSKYDD stöld av din låsta motorcykel eller dess utrustning eller olovligt brukande ÄLGSKYDD skada på motorcykeln till följd av kollision med ett hjortdjur If Skadeförsäkringsbolag Ab, registrerad hemort Helsingfors, PB 4, IF FO-nummer /2015 Ifs kundtjänst if.fi Försäkringstjänst: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) må fr kl Ersättningstjänst och skadeanmälningar: If Foldern på adressen if.fi, tfn (lna/msa) If Nödjour i brådskande fall If Skadeförsäkringsbolag Ab:s försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, Helsingfors, tfn och fax

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA FORD FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen FÖRSÄKRINGSHANDLEDNINGEN GÄLLER FRÅN 16.5.2015 VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 15.11.201 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Kattavaa turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Helposti ja edullisesti autonoston yhteydessä. Hinta alkaen 23 /kk

Läs mer

KASKOFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR AUT 640.18, gäller från 16.5.2015

KASKOFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR AUT 640.18, gäller från 16.5.2015 Kaskoförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. VISSA ALLMÄNNA REGLER I KASKOFÖRSÄKRINGEN... 1 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET... 1 2

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring villkor abm 690.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i BMW Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för MINI Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för MINI Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för MINI Försäkring villkor ami 615.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i MINI Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG. Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN SKOG Försäkringshandledning If Skogsförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF SKOGSFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till... 3 If Skogsförsäkring som skydd för din skog...

Läs mer