Avec Spar- och Placeringsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avec Spar- och Placeringsförsäkring"

Transkript

1 Avec Spar- och Placeringsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m

2 Innehållsförteckning Definitioner av använda begrepp Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtal 02 Försäkringsavtalets innehåll 03 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt 04 Försäkringsavtalets giltighet och annullering 05 Betalningsplan och försäkringspremier 06 Debiteringar 07 Försäkringsavtalets upphörande 08 Lyftande av försäkringsbesparing 09 Åtgärdsbegränsningar 10 Uppsägning av försäkringsavtalet 11 Ändring av försäkringsavtalet 12 Sökande om ändring i försäkringsärende Särskilda villkor Räntebärande del Avec Spar- och Placeringsförsäkring 20 Försäkringsbesparingens uppkomst 21 Överföring av försäkringsbesparing till den fondanknutna delen Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m Fondanknuten del 30 Anknytning av placeringsfonder till försäkringen 31 Försäkringsbesparingens uppkomst 32 Antal placeringsfondandelar 33 Värdet av placeringsfondandelarna 34 Byte av placeringsfond som knutits till försäkringen 35 Överföring av försäkringsbesparing till den räntebärande delen 36 Lyftande av försäkringsbesparing Livförsäkring 40 Dödsfallssumma i den räntebärande delen 41 Dödsfallssumma i den fondanknutna delen 42 Utbetalning av dödsfallssumman Definitioner av använda begrepp Bankdag är dag, då depositionsbankkontoren i Finland allmänt håller öppet. Beräkningsgrunder är de försäkringsmatematiska beräkningsregler som förutsätts i lagen om försäkringsbolag och enligt vilka bland annat debiteringar och gottgörelser som ansluter sig till försäkringen uträknas. Finansinspektionen som myndighet övervakar att beräkningsgrunderna är i överensstämmelse med lagen om försäkringsbolag. Fondandel är andel av placeringsfondens tillgångar. Förmånstagare är den åt vilken bolaget betalar försäkringsbesparingen eller dödsfallssumman. Den försäkrade är den fysiska person, under vars livstid och försäkrings giltighetstid försäkringssumman kan lyftas och efter vars död under försäkringens giltighetstid dödsfallssumman utbetalas. Av försäkringsbrevet framgår försäkringsavtalets centrala innehåll. Försäkringsgivare är Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, i dessa villkor bolaget. Försäkringsperiod är den avtalade tid under vilken försäkringen är i kraft. Försäkringsperioden anges i försäkringsbrevet. Med försäkringsskydd avses den livförsäkring som ingår i försäkringen. Försäkringstagare är den, som ingått ett försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Ofta är försäkringstagaren och den försäkrade samma person. Försäkringstagaren kan också vara ett företag eller ett samfund. Försäkringstagaren äger försäkringen och har rätt att bestämma om försäkringen. Om försäkringstagaren överlåter försäkringen, blir förvärvaren försäkringstagare. Försäkringsutdrag är ett meddelande om försäkringen och försäkringsbesparingens utveckling som sänds till försäkringstagaren. Försäkringsutdraget sänds en gång per år. Placeringsfond är en fond, som huvudsakligen består av värdepapper och som ägs av de personer som placerat i den. Allmänna avtalsvillkor De allmänna avtalsvillkoren tillämpas på hela försäkringsavtalet. I de särskilda villkoren finns bestämmelser som kompletterar de allmänna avtalsvillkoren eller avviker från dem, varvid man i första hand tillämpar de särskilda villkoren. 1 Försäkringsavtal 1.1 Ett försäkringsavtal är ett avtal mellan försäkringstagaren och bolaget. Avtalet består av försäkringsbrevet jämte bilagor, betalningsplanen, försäkringsvillkoren, beräkningsgrunderna, försäkringsutdraget som sänds till försäkringstagaren, samt eventuella övriga avtalsvillkor. 1.2 Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som skriftligen lämnats till bolaget när försäkringen ansöktes eller ändrades. 1.3 På försäkringsavtalet tillämpas lagen om försäkringsavtal (543/94) samt annan finsk lagstiftning. 2 Försäkringsavtalets innehåll 2.1 Försäkringsavtalet innehåller rätt till försäkringsbesparing, vilken utbetalas om den försäkrade lever då försäkringen upphör, eller då försäkringstagaren så kräver under försäkringens giltighetstid. Försäkringsavtalet innehåller en livförsäkring (dödsriskförsäkring), enligt vilken dödsfallssumman utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Den försäkrade kan inte bytas ut. Till sparförsäkringen kan man betala flera försäkringspremier. Till placeringsförsäkringen betalas en försäkringspremie. Försäkringen innehåller en räntebärande del och en fondanknuten del. 2.2 Försäkringstagaren har rätt att förordna en person (förmånstagare), som försäkringsbesparingen eller dödsfallssumman utbetalas till. Försäkringstagaren ska skriftligen meddela bolaget om förmånstagarförordnandet samt om ändring eller återkallandet av detta, för att åtgärden ska vara bindande. 2.3 Bolaget sänder försäkringsbrevet samt övriga tillkännagivanden och meddelanden till försäkringstagaren. 2.4 Försäkringstagaren kan pantsätta eller överlåta rättigheterna som hör till försäkringsavtalet. En förutsättning för att pantsättningen och överlåtelsen ska vara giltiga är, att bolaget fått skriftligt meddelande därom. Om försäkringen försetts med en skriftlig förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft, krävs därutöver tillstånd av förbindelsens mottagare för att pantsättningen och överlåtelsen ska vara giltiga. 2.5 Bolaget ansvarar inte för skada som förorsakats försäkringstagaren, den försäkrade, förmånstagaren eller annan berörd part och som berott på omständighet som inte är beroende av bolaget, såsom t.ex. strejk, myndighetsföreskrift eller ändrad lagstiftning.

3 3 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Försäkringstagaren och den försäkrade ska, innan försäkringen beviljas eller ändras, skriftligen ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som bolaget ställer. Om dessa svar inte är korrekta och fullständiga, bestäms bolagets ansvar enligt lagen om försäkringsavtal och försäkringens beräkningsgrunder. 4 Försäkringsavtalets giltighet och annullering 4.1 Försäkringsavtalet träder i kraft då en fullständig skriftlig försäkringsansökan har överlämnats eller avsänts till bolaget eller dess representant och den första försäkringspremien enligt betalningsplanen är betald, under förutsättning att försäkringsansökan är undertecknad och försäkringen kan beviljas. I annat fall träder försäkringen i kraft då den av bolaget gjorda motoffertens godkännande svar är undertecknat och fullständigt överlämnat eller avsänt till bolaget eller dess representant och då den första försäkringspremien enligt betalningsplanen är betald. Om det inte finns utredning över vilken tid på dygnet svaret eller ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett kl Försäkringsavtalets giltighetstid (försäkringsperiod) framgår av försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet är i kraft en viss tid, minst tre år, eller tillsvidare. Försäkringsavtalet upphör dock alltid senast den dag den försäkrade fyller 90 år. Försäkringsavtalet ska undertecknas och den första försäkringspremien enligt betalningsplanen betalas senast den dag den försäkrade fyller 87 år. 4.3 Ett försäkringsavtal giltigt på viss tid kan inte ändras till ett avtal giltigt tillsvidare och ett avtal giltigt tillsvidare kan inte ändras till ett avtal giltigt på viss tid. Försäkringsperioden i ett försäkringsavtal giltigt på viss tid kan inte förkortas. 4.4 Försäkringstagaren har rätt att annullera försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att avtalet trädde i kraft. Annulleringen måste ske skriftligt och sändas till bolaget före utgången av ovannämnda tid. Bolaget returnerar erhållna försäkringspremier till försäkringstagaren utan dröjsmål och senast inom 30 dagar efter det att bolaget erhöll nödvändiga uppgifter för att returnera premierna. Den räntebärande delens premier som returneras berättigar inte till ränte- eller kundgottgörelse. Den fondanknutna delens försäkringspremier som returneras minskas med ett belopp, som motsvarar placeringsfondandelarnas eventuella värdeminskning. 5 Betalningsplan och försäkringspremier 5.1 I betalningsplanen avtalas om betalningen av försäkringspremierna samt placeringsförhållandet, dvs. i vilken proportion försäkringspremierna fördelas mellan försäkringens räntebärande del och fondanknutna del och vilka placeringsfonder som anknyts till försäkringen, och i vilken proportion försäkringspremierna för den fondanknutna delen anknyts till värdeutvecklingen av de valda placeringsfondernas fondandelar. Av den betalda försäkringspremien ska ett minimibelopp som framgår av prislistan riktas till den räntebärande delen och till varje vald placeringsfond. Ifall betalningsplanen inte innehåller uppgift om fördelning av premierna mellan försäkringens räntebärande del och den fondanknutna delen, ska premien i sin helhet anses riktad till den räntebärande delen. 5.2 Försäkringstagaren kan, med undantag av den första premien, oberoende av betalningsplanen betala premier till sparförsäkringen när han vill och i hur stora rater han vill, inom de minimi- och maximigränser som bolaget meddelat. Premie som avviker från betalningsplanen fördelas enligt placeringsförhållandet i betalningsplanen. 5.3 Vid fakturering av premier följer bolaget den uppgjorda betalningsplanen oberoende av om premier betalats enligt betalningsplanen eller avvikande från denna. 5.4 Försäkringstagaren kan, om han så önskar, ändra betalningsplanen. Förändring av placeringsförhållandet och anknytandet av nya placeringsfonder till försäkringen avtalas skriftligt. 6 Debiteringar 6.1 Från premien avdras kostnadsdelar, som är avsedda att täcka kostnader för försäljning och upprättande av försäkringen. 6.2 Från försäkringsbesparingen avdras i efterskott per kalendermånad kostnadsdelar som är avsedda att täcka kostnader för skötsel av försäkringen. Om försäkringsbesparingen lyfts innan nämnda kostnadsdel debiterats, avdras den till uttagsdatumet uträknade kostnadsdelen från försäkringsbesparingen innan den lyfts. 6.3 För extra åtgärder som försäkringstagaren begär och som inte ingår i försäkringsavtalet, kan en åtgärdsavgift eller provision enligt prislistan debiteras. Sådana åtgärder är bl.a. utfärdande av extra försäkringsbrev eller extra försäkringsutdrag eller annan åtgärd som försäkringstagaren begär, men som inte hör till den vanliga skötseln av försäkringen. En åtgärdsavgift debiteras också då de till försäkringen anknutna placeringsfonderna utbyts, försäkringsbesparing flyttas eller placeringsförhållandet ändras oftare än vad som nämnts i prislistan. Åtgärdsavgifterna och provisionerna debiteras från den uppkomna försäkringsbesparingen. 6.4 Om försäkringsbesparingen lyfts antingen helt eller delvis från försäkring som varit i kraft mindre än tre år, debiteras försäkringsbesparingen med en uttagsprovision och åtgärdsavgift enligt prislistan. Åtgärdsavgiften debiteras även då försäkringsbesparingen lyfts helt eller delvis innan försäkringsperioden för en försäkring på viss tid gått ut. 6.5 Då försäkringsbesparing överförs från försäkringens fondanknutna del till den räntebärande delen, debiteras en överföringsprovision för den överförda besparingen. 6.6 Reglerna för uträkningen av debiteringarna bestäms i beräkningsgrunderna och de debiteringar som för tillfället gäller finns angivna i prislistan. 6.7 Av bolaget kan, i egenskap av fondandelsägare, uppbäras provisioner och arvoden enligt regler och prislistor för de placeringsfonder som är anknutna till försäkringen. Av de kostnader som uppbärs, kan en del ingå i fondandelens värde. Bolaget kan debitera alla provisioner och arvoden som inte ingår i fondandelens värde från försäkringsbesparingen. 6.8 Om försäkringen eller någon del av denna på grund av förändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift drabbas av direkta eller indirekta skatter eller andra betalningar som bolaget blir tvungen att betala, har bolaget rätt att debitera dessa skatter och betalningar ur försäkringsbesparingen. 7 Försäkringsavtalets upphörande 7.1 Försäkringsavtalet upphör i följande fall: försäkringsperioden upphör försäkringsbesparingen lyfts i sin helhet försäkringsbesparingen räcker inte till de debiteringar som görs från besparingen den försäkrade fyller 90 år den försäkrade avlider försäkringstagaren säger upp försäkringen bolaget säger upp försäkringen 8 Lyftande av försäkringsbesparing 8.1 Under försäkringsperioden Försäkringstagaren kan när som helst under försäkringens giltighetstid genom skriftlig anmälan till bolaget lyfta försäkringsbesparingen antingen helt eller delvis, förutsatt att inte pantsättning av försäkringen eller förbindelse om att hålla förmånstagarförordnandet i kraft utgör hinder för detta. En förutsättning för att försäkringsbesparingen ska kunna lyftas är att den försäkrade lever. Från den försäkringsbesparing som lyfts, avdras kostnader enligt punkt Om försäkringsbesparingen lyfts delvis, minskas den räntebärande och den fondanknutna delens besparingar proportionellt lika mycket, om inte försäkringstagaren annat uppger. Av försäkringsbesparingen måste det minimibelopp som anges i prislistan lyftas. Efter partiellt lyft måste det av besparingen kvarstå ett minimibelopp som anges i prislistan. I annat fall måste hela besparingen lyftas Försäkringsbesparing som lyfts under försäkringsperioden utbetalas åt försäkringstagaren Dödsfallssumman blir mindre vid partiellt lyft av försäkringsbesparingen. 8.2 Vid försäkringsperiodens slut Försäkringsbesparingen förfaller till utbetalning vid försäkringsperiodens slut, om den försäkrade då lever. Bolaget meddelar om försäkringsbesparing som förfaller till utbetalning i förväg till försäkringstagaren samt till förmånstagaren, ifall deras adresser meddelats till bolaget Försäkringsbesparingen betalas till försäkringsbesparingens förmånstagare, om en sådan är förordnad. I annat fall betalas försäkringsbesparingen till försäkringstagaren. Om försäkringen är pantsatt, kan försäkringsbesparingen lyftas endast med panträttsinnehavarens tillstånd. 8.3 Försäkringstagaren eller förmånstagaren ska på egen bekostnad tillställa bolaget nödvändiga uppgifter för försäkringsbesparingens utbetalning. 8.4 Bolaget utbetalar försäkringsbesparingen utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från det att bolaget erhållit nödvändiga uppgifter för försäkringsbesparingens utbetalning. Om utbetalningen fördröjs av orsak som beror på bolaget, betalar bolaget dröjsmålsränta på försäkringsbesparingen enligt räntelagen (633/82). 8.5 Försäkringsbesparing som förfallit till betalning ska lyftas inom ett år från det att den som har rätt att få försäkringsbesparingen har fått vetskap om sin möjlighet att erhålla försäkringsbesparingen, dock senast inom tio år från försäkringsperiodens slut. 8.6 Punkt 36 i Särskilda villkor innehåller kompletterande stadganden om lyftandet av den fondanknutna försäkringsbesparingen. 9 Åtgärdsbegränsningar 9.1 Ifall skriftligt meddelande om ändring av placeringsförhållande eller överföring av besparing är otydligt eller strider mot stadganden om ändring av placeringsförhållande eller överföring av besparing, måste försäkringstagaren skicka bolaget ett nytt meddelande. Meddelanden som inte kan godkännas i sin helhet träder inte ens delvis i kraft. Bolaget informerar försäkringstagaren om ändringen inte kan verkställas. 9.2 För att bevaka alla försäkringstagares intressen kan bolaget i undantagsfall uppskjuta verkställandet av åtgärd eller ändring, som försäkringstagaren eller försäkringens förmånstagare begärt, med högst två veckor efter det att den i försäkringsvillkoren utsatta tiden gått ut. 9.3 Lagstiftningen, myndigheternas anvisningar och föreskrifter samt placeringsfondernas regler kan begränsa åtgärder som gäller placeringsfonderna. Bolaget meddelar försäkringstagaren om eventuella begränsningar. 10 Uppsägning av försäkringsavtalet 10.1 Försäkringstagaren har rätt att när som helst skriftligt säga upp försäkringsavtalet. I samband med uppsägning av försäkringsbesparing följs stadganden i punkterna 8 och Bolaget har rätt att säga upp försäkringsavtal, om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat den upplysningsplikt som anges i punkt 3, och om bolaget, såvida korrekta och fullständiga uppgifter givits inte överhuvudtaget skulle ha beviljat försäkringen; eller om försäkringstagaren eller den försäkrade genom svikligt förfarande försummat upplysningsplikten enligt punkt 3 och försäkringsavtalet inte direkt enligt lagen är ogiltigt. 11 Ändring av försäkringsavtalet 11.1 Försäkringstagaren kan ändra på försäkringsperioden inom ramarna för dessa villkor om inte försäkringens pantsättning eller förbindelse över att hålla förmånstagarförordnandet i kraft förhindrar detta Bolaget har rätt att ändra försäkringsvillkoren, premiernas beräkningsgrunder och övriga avtalsvillkor, då det finns särskilda skäl på grund av förändringar i räntenivån eller oförutsedda omständigheter. Avtalsvillkor kan ändras högst så, att de motsvarar grunden för förändringen. Bolaget har dessutom rätt att göra mindre ändringar i försäkringsvillkoren, vilka inte påverkar försäkringsavtalets centrala innehåll. Ändringen träder i kraft fr.o.m. ingången av följande kalenderår och bolaget meddelar om ändringen senast 30 dagar på förhand.

4 Om försäkringstagaren inte godkänner ändringen av avtalsvillkoren, har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen och lyfta eventuell försäkringsbesparing i enlighet med punkt 8. I detta fall tillämpas inte punkt Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte kan anses vara ringa, har försummat upplysningsplikt som anges i punkt 3, har bolaget rätt att ändra avtalsvillkoren till att motsvara de verkliga omständigheterna, om bolaget, såvida korrekta och fullständiga uppgifter hade givits, skulle ha beviljat försäkringen på andra villkor än vad som avtalats. I annat fall är bolaget fritt från ansvar. 12 Sökande om ändring i försäkringsärende 12.1 Part som är missnöjd med bolagets beslut kan föra beslutet till behandling i Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden. De utlåtanden som dessa ger är rekommendationer Den som är missnöjd med bolagets beslut ska väcka talan vid domstol inom tre år från det att han fått besked om beslutet och denna tidsfrist. Om talan inte väcks inom utsatt tid är rätten att väcka talan preskriberad. Särskilda villkor Räntebärande del 20 Försäkringsbesparingens uppkomst 20.1 Räntebärande delens försäkringsbesparing består av försäkringspremier, eventuella gottgörelser på försäkringsbesparingen och de i punkt 6 nämnda debiteringarna som görs från försäkringsbesparingen Försäkringsbesparingen gottgörs med en årlig beräkningsränta, vilken är högst den maximiränta som social- och hälsovårdsministeriet fastställt för ifrågavarande tidpunkt. Beräkningsräntan ges på försäkringsbesparingens dagssaldo. Förutom beräkningsränta kan på försäkringsbesparingen ges en kundgottgörelse, vars storlek och villkor fastställs av bolagets styrelse. Om kundgottgörelse ges, läggs den till försäkringsbesparingen den sista december. Om försäkringsbesparing i den räntebärande delen överförs i sin helhet under kalenderåret till den fondanknutna delen, läggs kundgottgörelse till besparingen dock vid överföringen. En försäkringsbesparing, som skötts av bolaget endast en del av kalenderåret, får gottgörelse för motsvarande kalenderdagar. Kundgottgörelse ges dock inte för det år, under vilket försäkringen upphört för annan orsak än att försäkringsperioden tagit slut. 21 Överföring av försäkringsbesparing till den fondanknutna delen 21.1 På basis av en skriftlig begäran, som försäkringstagaren gjort under försäkringsperioden, kan försäkringsbesparingen överföras antingen helt eller delvis på försäkringens fondanknutna del för att bindas till värdeutvecklingen av en placeringsfonds fondandel. Ifall överföringen gäller endast en del av försäkringsbesparingen måste av försäkringsbesparingen överföras minst ett belopp som anges i prislistan. Anknytningen verkställs utan dröjsmål och senast på den femte (5) bankdagen efter att den skriftliga begäran kommit till bolaget. Om en anknytning inte kan genomföras av orsaker som inte beror på bolaget, förfar man på det sätt som nämns i punkt 31.4, andra stycket När försäkringsbesparingen delvis överförs på den fondanknutna delen av försäkringen, måste i den räntebärande delen av försäkringsbesparingen bli kvar ett minimibelopp, som angivits i prislistan. I annat fall måste försäkringsbesparingen i sin helhet överföras till den fondanknutna delen Antalet fondandelar i den placeringsfond som ska anknytas bestäms genom att dividera den del av försäkringsbesparingen som ska överföras minskad med en eventuell åtgärdsavgift, med värdet av den anknutna placeringsfondens fondandel på överföringsdagen. Fondanknuten del 30 Anknytning av placeringsfonder till försäkringen 30.1 Den fondanknutna delen består av de placeringsfondandelar som knutits till försäkringen. Om anknytningen avtalas i betalningsplanen. Bolaget bestämmer vilka placeringsfonder som kan knytas till försäkringen. Med anknytning avses att binda ihop försäkringsbesparingens värdeutveckling vid värdeutvecklingen av den valda placeringsfondens fondandel eller de valda placeringsfondernas fondandelar Om en placeringsfond som anknutits till försäkringen upplöses, sammanförs med en annan placeringsfond eller placeringsfonden ändrar sina stadgar avsevärt, eller om avtalet mellan bolaget och placeringsfonden upphör, ber bolaget försäkringstagaren meddela, till vilka av de andra tillbuds stående placeringsfonderna, han önskar att hans försäkringsbesparing och försäkringspremier ska knytas. Om försäkringstagaren inte inom den rimliga tidsfrist som bolaget givit meddelar sitt beslut, har bolaget rätt att välja till vilka placeringsfonder dessa försäkringsbesparingar och försäkringspremier anknyts. 31 Försäkringsbesparingens uppkomst 31.1 Fondanknutna delens försäkringsbesparing uppkommer genom att försäkringspremierna knyts till värdeutvecklingen av de placeringsfonders fondandelar varom avtalats i betalningsplanen. Till försäkringsbesparingen hör också en försäkringspremie, som ännu inte knutits till fondandels värdeutveckling Placeringsfonderna knyts endast kalkylmässigt till försäkringen. Försäkringsbesparingen beräknas på basis av placeringsfondandelens värdeutveckling. Försäkringstagaren eller förmånstagaren har inte äganderätt eller någon annan rätt till fondandelarna i de placeringsfonder som knutits till försäkringen eller till placeringsfondernas egendom, inte heller till vinstandelar eller dividender som placeringsfonderna utdelar. Äganderätten till fondandelarna i placeringsfonden som knutits till försäkringen, samt till utdelade vinstandelar och dividender tillkommer endast bolaget. delens eventuella värdeminskning. Bolaget garanterar inte att det placerade kapitalet bevaras Försäkringspremien anknyts till värdeutvecklingen av placeringsfondandelen utan dröjsmål och senast på femte (5) bankdagen efter att premien kommit in på bolagets konto. Beträffande den första premien görs anknytningen senast på femte bankdagen efter att premien kommit in på bolagets konto och bolaget godkänt den undertecknade försäkringsansökan. Om försäkringspremien inte, på grund av orsaker som inte beror på bolaget, på utsatt tid kan anknytas till en i betalningsplanen avtalad placeringsfondandels värdeutveckling, meddelar bolaget detta till försäkringstagaren, så att han beträffande denna premie kan besluta annat än vad som avtalats i betalningsplanen. Om försäkringstagaren inte inom rimlig tid annat meddelar, anknyts premien till andra placeringsfondandelar enligt betalningsplanen, eller om andra placeringsfonder anknutna till försäkringen inte finns, riktas premien till den räntebärande delen Om en till försäkringen anknuten placeringsfond delar ut vinstandelar eller dividend till fondandelsägarna, anknyter bolaget nya fondandelar till ett antal, som motsvarar den utdelade vinstandelen eller dividenden, till försäkringen. 32 Antal placeringsfondandelar 32.1 Antalet placeringsfondandelar som anknyts till försäkringen bestäms genom att dividera försäkringspremien med det värde som placeringsfonden på dagen för anknytningen säljer sina fondandelar för Försäkringspremierna ökar antalet placeringsfondandelar. De i punkt 6 nämnda debiteringar som görs från försäkringsbesparingen, samt ett partiellt lyft av försäkringsbesparingen minskar antalet placeringsfondandelar. 33 Värdet av placeringsfondandelarna 33.1 Placeringsfonden fastställer fondandelens värde vid tidpunkt som nämns i fondens regler. Placeringsfondens värde är ett pris, som baserar sig på värdet av fondens placeringar och på fondens regler och med vilket handel sker på den dag då försäkringspremierna anknyts eller på den dag då placeringsfondandelarna omvandlas till penningbelopp Om teckningspris och inlösningspris fastställs separat för placeringsfondandelarna, används teckningspriset när antalet fondandelar som ska anknytas till försäkringen räknas. Inlösningspriset används när antalet till försäkringen anknutna fondandelar minskas. Det gäller då bl.a. debiteringar från försäkringsbesparingen, lyftande av försäkringsbesparingen, byte av placeringsfond eller överförande av fondanknuten försäkringsbesparing till den räntebärande delen Om placeringsfondandelen saknar fastställt värde när en transaktion baserad på fondandelens värde borde göras, uppskjuts transaktionen till dess ett fastställt värde på fondandelen finns att tillgå Om placeringsfondandelens värde fastställs i annat belopp än euro, omvandlas placeringsfondandelens värde till euro enligt den medelkurs som Europas Centralbank fastställt den dagen då åtgärder baserade på fondandelens värde genomförs. Om en fastställd medelkurs för valutan inte finns att tillgå då en transaktion baserad på fondandelens värde borde göras, 31.3 Antalet fondandelar i placeringsfonderna och deras värdeutveckling bestämmer försäkringsbesparingens storlek. Bolaget ansvarar inte för placeringsfondandelarnas värdeutveckling och är inte ansvarigt för placeringsfondanuppskjuts transaktionen till dess medelkursen är fastställd. 34 Byte av placeringsfond som knutits till försäkringen 34.1 På basis av skriftlig begäran som försäkringstagaren gjort under försäkringsperioden, kan försäkringsbesparingen anknytas helt eller delvis till en annan placeringsfond som bolaget godkänt. Ifall anknytningen endast gäller en del av försäkringsbesparingen, måste minst ett belopp som anges i prislistan anknytas till en ny placeringsfond. Bytet genomförs utan dröjsmål och senast på femte (5) bankdagen efter det att den skriftliga begäran kommit till bolaget. Om en anknytning inte kan verkställas av orsaker som inte beror på bolaget, förfar man som nämnts i punkt 31.4, andra stycket. Bytet av placeringsfond kan föranleda en åtgärdsavgift som nämnts i punkt 6.3 med undantag för situation som nämnts i punkt Antalet nya fondandelar som ska anknytas till försäkringen fås så, att det vid bytesdagen gällande sammanlagda värdet på de fondandelar som ska bytas, minus eventuella åtgärdsavgifter, divideras med det vid bytesdagen gällande värdet för den nya fondandelen När försäkringsbesparingen delvis anknutits till en ny placeringsfond, måste det i den tidigare placeringsfonden bli kvar att anknytas minst ett belopp som anges i prislistan. I annat fall måste hela försäkringsbesparingen anknytas till den nya placeringsfonden. 35 Överföring av försäkringsbesparing till den räntebärande delen 35.1 På basis av skriftlig begäran som försäkringstagaren gjort under försäkringsperioden, kan försäkringsbesparing som är anknuten till placeringsfondandelarnas värdeutveckling, antingen helt eller delvis överföras på försäkringens räntebärande del. Ifall överföringen endast gäller en del av försäkringsbesparingen, måste minst ett belopp som anges i prislistan överföras Överföringen verkställs utan dröjsmål och senast på femte (5) bankdagen efter att den skriftliga begäran kommit till bolaget. Om en överföring inte kan verkställas inom ovannämnda tid av orsaker som inte beror på bolaget, verkställs överföringen så fort hindret avlägsnats När försäkringsbesparingen delvis överförs på försäkringens räntebärande del, måste den fondanknutna delen innehålla ett minimibelopp av försäkringsbesparingen, som angetts i prislistan. I annat fall måste hela försäkringsbesparingen överföras till den räntebärande delen Från den överförda besparingen debiteras en överföringsprovision enligt prislistan. 36 Lyftande av försäkringsbesparing 36.1 Under försäkringsperioden De placeringsfondandelar som anknutits till försäkringen omvandlas till penningbelopp utan dröjsmål och senast på femte (5) bankdagen efter det att försäkringstagarens skriftliga anmälan om lyftandet av försäkringsbesparingen kommit till bolaget. Om ett fastställt värde på fondandelen inte finns att tillgå inom ovannämnda tid, omvandlas fondandelen till penningbelopp så fort ett fastställt värde erhållits.

5 Placeringsfondandelarnas antal bestäms enligt den dag då meddelandet om lyftandet anlänt, med beaktande av de i punkt 6 nämnda debiteringarna som görs från försäkringsbesparingen som en faktor som minskar antalet fondandelar Det belopp av försäkringsbesparingen som kan lyftas uträknas genom att multiplicera antalet fondandelar med det fastställda värdet av fondandelen på omvandlingsdagen Vid försäkringsperiodens slut De placeringsfondandelar som anknutits till försäkringen omvandlas till penningbelopp den dag då försäkringen upphör. Om ett fastställt värde för fondandelen inte finns att tillgå, omvandlas fondandelen till penningbelopp så fort ett fastställt värde erhållits. Placeringsfondandelarnas antal bestäms enligt dagen då försäkringen upphör, med beaktande av de i punkt 6 nämnda debiteringarna som görs från försäkringsbesparingen som en faktor som minskar antalet fondandelar Försäkringsbesparingen uträknas genom att multiplicera antalet fondandelar med det fastställda värdet på fondandelen den dag då försäkringen upphör eller närmast följande fastställda värde Ansökan om dödsfallssumman ska göras inom ett år från det att den sökande har fått vetskap om sin möjlighet att erhålla dödsfallssumman, dock senast inom tio år från dödsfallet Bolaget utbetalar dödsfallssumman utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från det bolaget erhållit nödvändiga uppgifter för utbetalningen av dödsfallssumman. Om utbetalningen fördröjs av orsak som beror på bolaget, betalar bolaget dröjsmålsränta på dödsfallssumman enligt räntelagen (633/82). 305r/LA - 03/2013 Livförsäkring 40 Dödsfallssumma i den räntebärande delen Dödsfallssumman bestäms på basis av försäkringsbesparingen vid tidpunkten för den försäkrades död. Från försäkringsbesparingen avdras de för dödsdagen beräknade i punkt 6 nämnda debiteringar som görs från försäkringsbesparingen. 41 Dödsfallssumma i den fondanknutna delen Antalet placeringsfondandelar bestäms på basis av den försäkrades dödsdag. De till den försäkrades dödsdag uträknade, i punkt 6 nämnda debiteringar som görs från försäkringsbesparingen, minskar antalet fondandelar. Placeringsfondandelarna omvandlas till penningbelopp utan dröjsmål och senast den femte (5) bankdagen efter det att bolaget mottagit utredning som nämnts i punkt Om ett fastställt värde för fondandelen inte finns att tillgå inom ovannämnd tid, omvandlas fondandelen till penningbelopp så fort ett fastställt värde erhållits. 42 Utbetalning av dödsfallssumman 42.1 Om den försäkrade dör under försäkringstiden utbetalas dödsfallssumman till förmånstagaren. Om förmånstagare inte förordnats, betalas dödsfallssumman enligt lagen om försäkringsavtal. Om försäkringen är pantsatt, betalas dödsfallssumman endast med panträttsinnehavarens tillstånd För utbetalning av dödsfallssumman ska förmånstagaren på egen bekostnad tillställa bolaget den försäkrades dödsattest, ämbetsbevis för förmånstagaren, vid behov den försäkrades släktutredning, uppgifter om bankförbindelse samt övrig utredning som är nödvändig för att utreda bolagets ansvar och dödsfallssummans mottagare. Försäkringen sköts av: Aktia Livförsäkring Ab PB 800, Åbo (besöksadress: Lemminkäinengatan 14 A) Tfn Fax FO-nummer HRnr Hemort Åbo, Finland Försäkringen beviljas av: Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Ålandsvägen Mariehamn Tfn Fax FO-nummer

AVEC spar- & PLACErings Försäkring

AVEC spar- & PLACErings Försäkring Produktfakta AVEC SPAR- & PLACErings FÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Gäller från 4.4.2016 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING (SIJVAK0416) Försäkringsgivare är OP-Livförsäkrings Ab (nedan försäkringsbolaget). Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR

SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SPARFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOREN GÄLLER FRÅN 1.1.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SPARFÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

AVEC SPAR- & PLACERINGS FÖRSÄKRING

AVEC SPAR- & PLACERINGS FÖRSÄKRING Produktfakta AVEC SPAR- & PLACERINGS FÖRSÄKRING 1.1.2016 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2

AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 AKTIA PERSONSKYDD PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2015 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller namnändring

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Aktia Sparförsäkring

Aktia Sparförsäkring Aktia Sparförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2017 Försäkringens innehåll kan läsas i detalj i försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare Aktia Sparförsäkring beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Bolaget

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-PENSIONS- FÖRSÄKRING OCH OP-FÖRETAGSPENSIONS- FÖRSÄKRING (ELVAK0416)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-PENSIONS- FÖRSÄKRING OCH OP-FÖRETAGSPENSIONS- FÖRSÄKRING (ELVAK0416) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-PENSIONS- FÖRSÄKRING OCH OP-FÖRETAGSPENSIONS- FÖRSÄKRING (ELVAK0416) Gäller från 04.04.2016 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR OP-PENSIONSFÖRSÄKRING OCH OP-FÖRETAGSPENSIONSFÖRSÄKRING (ELVAK0416)

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING Sida 1 Sida 1 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR ANCORIA INSURANCE KAPITALFÖRSÄKRING 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på Ancoria Insurance Kapitalförsäkring. Försäkringstagaren kan placera

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Nordea Capital Produktbeskrivning 1 (5) Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från 1.7.2014

Nordea Capital Produktbeskrivning 1 (5) Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från 1.7.2014 1 (5) Nordea Capital Nordea Capital är avsett för långsiktigt sparande och placerande. Vi rekommenderar en spartid på minst 6 år. Sparkapitalet kan dock återköpas i sin helhet redan innan avtalet går ut.

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring Barn- och ungdomsförsäkring Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.1.2012 Barn- och ungdomsförsäkring Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010

Nordea Livförsäkring Finland Ab Gäller från och med 1.11.2010 Selekta-pensionsplacering som 1 (9) Selekta-pensionsplacering som Selekta-pensionsplacering är en individuell, frivillig pensionsförsäkring för vilken försäkringsavtalet kan ingås i sin helhet i nätbanken.

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring

Produktbeskrivningen gäller från NewLife-försäkring Produktbeskrivningen gäller från 1.6.2016. NewLife-försäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012.

utan användningsbegränsningar till följd av kontoavtal eller -villkor eller lag. Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Allmänna villkor för företagskonton Dessa allmänna villkor för företagskonton träder i kraft 15.11.2012. Dessa villkor tillämpas på företags kontoavtal och är en del av kontoavtalet. Utöver dessa villkor

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013

Alandia Personskydd. Försäkringsvillkor. I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Försäkringsvillkor I kraft fr.o.m. 1.10.2013 Alandia Personskydd Innehållsförteckning Definitioner Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtalet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD För privathushåll Gäller från 24.10.2005 103 159 1 10.08(5.10) innehåll Försäkringsvillkor för Krisskyddsförsäkring...3 1 Försäkringens syfte...3

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98

Tidsbundet valutakonto Speciella och allmännä villkor 11/98 SPECIALVILLKOR FÖR TIDSBUNDET VALUTAKONTO Kontots karaktär Ett tidsbundet valutakonto är ett konto avsett för valutadeposition för privatpersoner, samfund och företag. Kontovillkor och -avtal Nordea Banks

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET Dessa villkor är i kraft från och med 1.6.2010. Vid skillnader mellan olika språkversioner är de finskspråkiga villkoren

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

Registerbeskrivning. Registeransvarig. Registerärendena sköts av. Syftet med behandlingen av personuppgifter. Registrerade persongrupper

Registerbeskrivning. Registeransvarig. Registerärendena sköts av. Syftet med behandlingen av personuppgifter. Registrerade persongrupper na gäller från 18.5.2009 1/2 Försäkringsaktiebolaget Alandias kundregister Registeransvarig Försäkringsaktiebolaget Alandia Ålandsvägen 31 22100 MARIEHAMN Registerärendena sköts av Syftet med behandlingen

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Villkor för Inkomstförsäkring

Villkor för Inkomstförsäkring Villkor för Inkomstförsäkring Vårdförbundet Gäller från 1 januari 2013 forenadeliv.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Begreppsförklaringar 4 3 Försäkringen 5 4 Vem kan få ersättning 6 5 Ersättningen 6 6 Ersättning

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Fondförsäkringen OP-Framtid

Fondförsäkringen OP-Framtid Fondförsäkringen OP-Framtid Fördelar med fondförsäkringen OP-Framtid OP-Framtid är ett enkelt och skatteeffektivt sätt att pensionsspara eller annars spara på lång sikt. Med hjälp av den kan du t.ex. komplettera

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

AKTIA BARNFÖRSÄKRING

AKTIA BARNFÖRSÄKRING AKTIA BARNFÖRSÄKRING PRODUKTFAKTA FR.O.M. 1.1.2012 Innehållsförteckning Försäkringsavtalet 2 Ingående av avtal Aktia Barnförsäkringsreservering och hur avtalet träder i kraft Aktia Barnförsäkring för födda

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer