Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014"

Transkript

1 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag

2 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten. Idag är Hereditas den enda livränteanstalten i Finland. Hereditas har genom lyckad kapitalförvaltning kunnat erbjuda en lönsam sparandeform som möjliggjort en löpande, årlig livränta för delägarna. Hereditas verksamhet har varit unik genom att rätten till livränta har kunnat överföras till efterföljande generationer. 2

3 Vi förvaltar en mångsidig placeringsportfölj Hereditas förvaltar tillgångar till ett sammanlagt värde av cirka 200 miljoner euro. Anstalten utbetalar livränta åt cirka 700 delägare. Målet för placeringsverksamheten är att skapa långsiktiga förutsättningar för en god avkastning på insatta medel, samt att möjliggöra en stabil vinstutdelning till anstaltens delägare. Våra viktigaste placeringsobjekt är aktier och ränteinstrument. Dessutom investerar vi i alternativa placeringsobjekt och fastigheter. 3

4 Från livränteanstalt till aktiebolag Det bästa alternativet för delägarna Hereditas direktion har undersökt Rlera alternativ för att Rinna en företagsform som skulle vara så ändamålsenlig som möjligt för delägarna, speciellt ur beskattningssynvinkel. Direktionen har kommit till slutresultatet att aktiebolagsformen skulle vara det bästa alternativet. Verksamhets- förutsättning- arna tryggade även framöver Ändringen av företagsformen syftar även till att trygga Hereditas verksamhet i dess nuvarande juridiska verksamhetsomgivning. Dagens lagstiftning är inte förtrogen med livränteanstalter som företagsform. Ett mål är också att möjliggöra utvecklandet av Hereditas affärsverksamhet på lång sikt. 4

5 Livränteanstalten Hereditas Ab grundas Förändringen av Hereditas till aktiebolag innebär att de nuvarande delägarna blir aktieägare i det nygrundade bolaget Livränteanstalten Hereditas Ab. Livränteanstaltens tillgångar och skulder överförs till det nygrundade aktiebolaget. Förändringen till aktiebolag är det enda alternativet att genomföra ändringen av företagsformen utan påföljande skattekonsekvenser för delägarna eller Hereditas. 5

6 Från livränteanstalt till aktiebolag Du blir aktieägare i Livränteanstal- ten Hereditas Ab Delägaren äger efter grundandet av aktiebolaget ett aktieantal i Livränteanstalten Hereditas Ab som motsvarar delägarens andel av räntekapitalet. För en euro i räntekapital tecknas och erhålls en aktie i Livränteanstalten Hereditas Ab. Obegränsad äganderätt till aktierna Aktieägaren bestämmer över de aktier som erhålls och ägs aktierna kan alltså säljas eller överlåtas, användas som säkerhet och testamenteras. De gamla förmånstagarbestämmelserna upphör att gälla. 6

7 Vad blir annorlunda? LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS Företagsform: livränteanstalt Delägare Räntekapital Livränta Räntekapitalet kan inte utnyttjas 1 räntekapital LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB Företagsform: aktiebolag Aktieägare Aktieinnehav i Livränteanstalten Hereditas Ab Dividend Aktier kan säljas, överlåtas, användas som säkerhet och testamenteras 1 aktie Exempel: Om livräntemottagaren har ett räntekapital på euro, erhåller mottagaren aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab. 7

8 Dividendbeskattning Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab betalar skatt på sin dividend liksom på livräntan. Jämfört med livränta blir den årliga skatten på avkastningen dock mindre: livränta beskattas i sin helhet som kapitalinkomst (30 % år 2014; 32 % för kapitalinkomster överstigande euro). En betydande del av dividenden utgör skattefri inkomst. För allmännyttiga samfund är dividender i allmänhet skattefria. Varje aktieägare bör kontrollera detaljerna i sin egen beskattning med beskattaren. 8

9 Exempel på beskattning av dividender LIVRÄNTEANSTALT Din livränta är euro per år Du betalar 30 % i skatt dvs euro AKTIEBOLAG Din dividend är euro per år Om dividenden understiger 8 % av aktiernas matematiska värde är den beskattningsbara inkomsten 25 % av dividenden dvs euro Din kapitalinkomstskatt blir då 30 % av euro dvs. 750 euro Ovanstående exempel är baserat på lagstiftningen för Varje aktieägare bör kontrollera detaljerna i sin egen beskattning med beskattaren. 9

10 Förändringen medför inga inkomstskattekonsekvenser Ändring av bolagsformen till aktiebolag är det enda sättet att trygga Livränteanstalten Hereditas verksamhet utan inkomstskattekonsekvenser eller andra betalningsskyldigheter. Enligt Högsta Förvaltningsdomstolens beslut medför ändringen av bolagsformen inga inkomstskattekonsekvenser för Livränteanstalten Hereditas Ab eller dess aktieägare ändringen är alltså skatteneutral. Förändringen till aktiebolag föranleder heller inga andra kostnader för aktieägarna. Varje aktieägare bör kontrollera detaljerna i sin egen beskattning med beskattaren. 10

11 Skatt vid aktieöverlåtelse Om en aktieägare i Livränteanstalten Hereditas Ab efter ändringen av bolagsformen önskar sälja sina aktier beskattas försäljningspriset enligt inkomstskattelagens bestämmelser om överlåtelsevinst. För allmännyttiga samfund är en eventuell överlåtelsevinst enligt huvudregeln skattefri inkomst. Varje aktieägare bör kontrollera detaljerna i sin egen beskattning med beskattaren. 11

12 Stadgeändringen beslutas under hösten 2014 Ändringen av Livränteanstalten Hereditas samfundsform kräver en stadgeändring, som kommer till beslut på höstmötet i oktober Stadgeändringen gäller hur förändringen från livränteanstalt till aktiebolag skall genomföras. Den föreslagna stadgeändringen bifogas till denna presentation. Enligt Livränteanstaltens Hereditas nuvarande stadgar skall beslut om stadgeändring bekräftas på ett påföljande extraordinarie möte, vilket planeras hållas i december

13 Delägarna ger fullmakt För att delägare skall kunna teckna aktier i det nya aktiebolaget och därmed bli aktieägare i Livränteanstalten Hereditas Ab bör delägaren underteckna en fullmakt. Endast fullmaktsgivarna blir aktieägare i aktiebolaget. Fullmakt ges för tecknande av aktier motsvarande delägarens hela andel av räntekapitalet. Fullmakterna med direktiv och tidtabell sänds till mottagarna av livränta under våren Fullmakterna bör inlämnas till anstalten senast innan Hereditas bolagsstämma hösten

14 Lämnande av Livränteanstalten Hereditas före grundandet av aktiebolaget Om delägare inte önskar bli aktieägare i det nya aktiebolaget inlöser Livränteanstalten Hereditas aktieägarens andel av Hereditas. Inlösningen sker enligt 27. Skattepåföljderna vid inlösning är oklara, men det är möjligt att hela inlösningsarvodet anses utgöra kapitalinkomst. Varje delägare bör kontrollera detaljerna i sin egen beskattning med beskattaren. 14

15 Beräkningsprincip för inlösen Inlösningspriset för delägarens andel fås genom att multiplicera delägarens ägarandel med anstaltens nettotillgångar. Nettotillgångarnas gängse pris fås genom att från marknadsvärdet av anstaltens tillgångar enligt senaste bokslut avdra: Anstaltens skulder Den latenta skatteskulden på skillnaden mellan anstaltens tillgångars marknadsvärden och bokföringsvärden, samt Ett placeringsbolags- och illikviditetsavdrag på 40 %. Inlösningspriset erläggs senast tre månader efter det att upplösningsbeslutet fastställts och förutsättningarna för grundandet av det nya aktiebolaget uppfyllts. 15

16 Aktiebolaget Hereditas inleder sin verksamhet Beslut om stadgeändringar på extraordinarie bolagsstämma i oktober Beslut om upplösning av Livränteanstalten Hereditas på vårmötet Aktiebolaget Livränteanstalten Hereditas Ab inleder sin verksamhet Hösten Stadgeändringarna bekräftas på extraordinarie bolagsstämma i december Bekräftelse av upplösningen av Livränteanstalten Hereditas och grundandet av Livränteanstalten Hereditas Ab fastställs på höstmötet

17 Sammandrag av förändringen ur delägarsynpunkt Aktierna kan säljas, överlåtas, användas som säkerhet samt testamenteras. Dividenderna utgör endast delvis beskattningsbar inkomst beskattningen av dividender är lindrigare än beskattning av livränta. Aktiebolaget är det enda alternativet för genomförande av ändringen av företagsform på ett skatteneutralt sätt. 17

18 Tilläggsinformation Patrik Lerche Verkställande direktör

19 Bilaga: Förslag till stadgeändring 19

20 Förslag till stadgeändring 27 ÄNDRING AV ANSTALTENS FÖRETAGSFORM I det fall att delägarna önskar ändra livränteanstaltens företagsform från livränteanstalt till aktiebolag, skall förändringen ske enligt bestämmelserna i livränteanstaltens stadgar 27. Ändringen av företagsformen sker genom att livränteanstalten upplöses och ett nytt aktiebolag grundas. Beslut om upplösningen fattas enligt bestämmelserna i livränteanstaltens stadgar 23 med tre Rjärdedels majoritet på två bolagsstämmor. Upplösningsbeslutet är avhängigt av grundandet av det nya aktiebolaget och upplösningen enligt 27 sker endast i det fall att grundandet av det nya aktiebolaget har meddelats för registrering. Grundandet av det nya aktiebolaget förutsätter, att delägarna lämnar skriftlig fullmakt för grundandet av det nya aktiebolaget i samband med förändringen av företagsformen. Fullmakterna för grundandet av det nya bolaget bör lämnas mellan den första bolagsstämma som beslutar om upplösningen enligt 23 och den andra bolagsstämman. I samband med förändringen av företagsformen erhåller varje delägare som är berättigad till livränta aktier i det nya aktiebolaget i proportion till den andel delägarens nuvarande räntekapital utgör av anstaltens räntekapital och så, att en euro i räntekapital berättigar till en aktie i det nya aktiebolaget. 20

21 Förslag till stadgeändring 27 ÄNDRING AV ANSTALTENS FÖRETAGSFORM (FORTSÄTTER) Samtliga aktier i det nya aktiebolaget har lika rättigheter. Bolagsordningen i det nya aktiebolaget följer stadgarna i den nuvarande livränteanstalten så långt det är motiverat och möjligt enligt aktiebolagslagen. Om de ovan nämnda förutsättningarna för upplösning av livränteanstalten och grundandet av det nya aktiebolaget uppfyllts, har livränteanstalten rättighet och skyldighet att inlösa de delägares andelar av livränteanstalten, vilka inte givit fullmakt till grundandet av det nya aktiebolaget. Inlösningen sker enligt följande beräkningsgrund: Delägarens andel av anstalten erhålls genom att dividera delägares räntekapital med hela anstaltens räntekapital. Inlösningspriset för delägarens andel fås genom att det gängse värdet av anstaltens nettotillgångar multipliceras med delägarens ägarandel. Det gängse värdet för anstaltens nettotillgångar beräknas enligt följande: Från marknadsvärdet av anstaltens tillgångar enligt dess senaste reviderade bokslut avdras (i) anstaltens skulder samt (ii) den kalkylmässiga skatteskuld som följer av skillnaden mellan marknadsvärdena och bokföringsvärdena på anstaltens tillgångar. Från det erhållna värdet avdras (iii) 40 procent som placeringsbolags- och illikviditetsrabatt. För det räntekapital som går till inlösning erläggs ingen annan kompensation än inlösningspriset. Inlösningspriset erläggs senast inom tre månader efter att upplösningsbeslutet har fastställts och förutsättningarna för grundandet av det nya aktiebolaget har uppfyllts. 21

22 Förslag till stadgeändring 27 ÄNDRING AV ANSTALTENS FÖRETAGSFORM (FORTSÄTTER) Livränteanstalten Hereditas direktion bör grunda det nya aktiebolaget på basen av de givna fullmakterna senast inom sex månader efter att upplösningsbeslutet fastställts om grundandet kan anses ekonomiskt ändamålsenligt och delägarna givit ett tillräckligt antal fullmakter för grundandet av bolaget. DESSUTOM FÖRESLÅS ÄNDRING AV DEN SISTA MENINGEN I FJÄRDE STYCKET AV STADGARNAS 6 : Sista meningen i Rjärde stycket av 6 i de gamla stadgarna: Insättningar mottas av anstalten endast under förutsättning att de inte behöver utbetalas i annat fall än att anstalten upplöses. Sista meningen i Rjärde stycket av den nya 6 : Insättningar mottas av anstalten endast under förutsättning att de inte behöver utbetalas i annat fall än det som anges i 27 eller att anstalten i övrigt upplöses. 22

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT

FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT FÖRSLAG TILL EMISSIONSBESLUT Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av högst 8 300 000 teckningsoptioner ökar sitt aktiekapital med högst 830 000 kronor om teckningsoptionerna utnyttjas på nedanstående

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) Bilaga A 1 Definitioner VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen Aktiebolagslagen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 GUIDELINE TECHNOLOGY AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 GUIDELINE TECHNOLOGY AB (PUBL) Bilaga A 1 Definitioner VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 GUIDELINE TECHNOLOGY AB (PUBL) I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen Aktiebolagslagen

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag aktie i bolaget; dag då affärsbanker

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer