Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring"

Transkript

1 Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för företagare i enlighet med 57 1 och 2 momentet i lagen om olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor gäller fr.o.m De understreckade begreppen i texten definieras i punkt 10 i villkoren. Innehåll 1. Den försäkrade Försäkringens giltighet Försäkringen upphör Försäkringspremien Avtalad årsarbetsförtjänst Skadefall som ersätts samt begränsningar Ersättningar Sökande av ändring Skyldighet att lämna upplysningar Begrepp Ikraftträdande Den försäkrade 1.1 Försäkring kan tecknas endast för i Finland bosatt självständig yrkesutövare som utövar sin egen näring eller i Finland bosatt annan person som utövar företagarverksamhet och arbetar i företaget. Försäkrade är i försäkringsbrevet namngivna personer. 1.2 För samma arbete beviljas försäkring endast från ett försäkringsbolag. 1.3 Försäkring beviljas inte person, som inte arbetar i företaget. 1.4 Försäkring beviljas inte person, som är berättigad till: sådan full invalidpension eller individuell förtidspension som avses i folkpensionslagen (568/2007), lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för arbetstagare (395/2006) ålderspension sådan tills vidare beviljad full olycksfallspension, som fastställs i enlighet med bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring ovan motsvarande ersättning i enlighet med trafikförsäkringslagen (279/1959) arbetslöshetspension i enlighet med folkpensionslagen och lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare eller andra arbetspensionslagar. 1.5 Försäkring beviljas inte sådan person som obligatoriskt skall försäkras med en lagstadgad olycksfallsförsäkring i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) eller som omfattas av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981). 1.6 Försäkring beviljas inte för professionell idrott (2 3 mom. lagen om olycksfallsförsäkring). 2. Försäkringens giltighet 2.1 försäkringen är i kraft: i arbetet och under förhållanden som härflyter av arbetet (4 lagen om olycksfallsförsäkring) och på fritiden. 2.2 Försäkringen är i kraft överallt i världen. 2.3 I försäkringsbrevet antecknas försäkringens begynnelsedag, från och med vilken försäkringsbolagets ansvar börjar. Försäkringen är antingen fortlöpande eller tidsbestämd. En fortlöpande försäkring är i kraft ett kalenderår i sänder, såvida inte försäkringen sägs upp eller annars upphör i enlighet med dessa försäkringsvillkor. En tidsbestämd försäkring är i kraft under den avtalade Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för företagare 1

2 försäkringsperioden. I en tidsbestämd försäkring antecknas i försäkringsbrevet även försäkringsperiodens slutdatum, efter vilket försäkringsbolagets risk upphör utan uppsägning. 3. Försäkringen upphör 3.1 Försäkringstagaren kan om han så önskar säga upp försäkringen under en pågående försäkringsperiod. Uppsägningen skall ske skriftligen. Försäkringen avslutas tidigast från den dag när anmälan om uppsägning har inkommit till försäkringsbolaget. 3.2 Försäkringen avslutas senast vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade skall försäkras lagstadgat i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring under vilken den försäkrade blivit berättigad till en i villkorspunkt 1.4 avsedd förmån under vilken den försäkrades företagarverksamhet, yrkesutövning eller arbete i företaget har upphört. 3.3 Om försäkringstagaren vid utmätning av en försäkringspremie konstateras vara medellös eller om hans vistelseort är okänd, upphör försäkringen att gälla den dag då detta sakförhållande konstaterats av den verkställande myndigheten. 3.4 Om det visar sig att den försäkrade har motsvarande giltig försäkring i ett annat bolag och försäkringen gäller samma arbete men den har trätt i kraft tidigare, upphävs den giltiga försäkringen hos If retroaktivt från den dag försäkringen började. 4. Försäkringspremien 4.1 Försäkringspremien fastställs enligt vid respektive tidpunkt gällande premiegrunder i försäkringsbolaget. Premiegrunderna har fastställts enligt lagen om olycksfallsförsäkring och de bestämmelser som social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat med stöd av denna lag. Premien räknas på basis av den avtalade årsarbetsförtjänsten samt olycksfallsrisken i den försäkrades arbete och på dennes fritid. Försäkringstagaren är skyldig att vid tecknande av försäkring samt därefter årligen ge försäkringsbolaget för fastställande av försäkringspremien och skötseln av försäkringen nödvändiga uppgifter om sin bransch, mängden arbete som försäkringstagaren låtit utföra, utbetalda löner för varje art av arbete och företagets ägarförhållanden. Premien för försäkringsperioden betalas i början av försäkringsperioden vid av försäkringsbolaget fastställd tidpunkt. För försäkringen uppbärs minst minimipremien enligt premiegrunderna. 4.2 Premieperioden är densamma som ett kalenderår, såvida inte annat avtalats. Om försäkringspremien inte betalas inom utsatt tid, uppbärs för dröjsmålstiden en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 1 mom. i räntelagen (633/1982). Försäkringsbolaget kan i stället för dröjsmålsränta höja en försäkringspremie som drivs in i utsökningsväg med 10 procent i ett för allt. Premien och räntan eller förhöjningen i dess ställe är utsökningsgilla utan dom eller beslut. 5. Avtalad årsarbetsförtjänst 5.1 Försäkringstagaren och försäkringsbolaget skall då ett försäkringsavtal ingås komma överens om den årsarbetsförtjänst som utgör grunden för ersättning för inkomstbortfall och enligt vilken även försäkringspremien fastställs. Försäkringstagaren skall tillställa försäkringsbolaget nödvändiga uppgifter för fastställandet av årsarbetsförtjänsten. Försäkringsbolaget fastställer i sista hand vad som skall anses utgöra den avtalade årsarbetsförtjänsten som avses i 57 i lagen om olycksfallsförsäkring. 5.2 Årsarbetsförtjänsten skall överenskommas på så sätt, att den motsvarar den lön som skäligen bör betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra den försäkrades arbete, eller den lön som annars kan anses i genomsnitt motsvara den försäkrades arbete. Årsarbetsförtjänsten för denna försäkring skall således i regel till sin storlek motsvara den arbetsinkomst som senast fastställts i FöPL-försäkringen i enlighet med lagen om pension för företagare (1272/2006). Årsarbetsförtjänsten får dock inte vara mindre än den minimiårsarbetsförtjänst som avses i lagen om olycksfallsförsäkring. Om FöPL-försäkringen har upphört eller om det av någon annan orsak inte finns en gällande försäkring, används som årsarbetsförtjänst i försäkringen beloppet av den minimiårsarbetsförtjänst som fastställs i lagen om olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolaget kan på motiverade och skriftligen framställda grunder godkänna en årsarbetsförtjänst till ett belopp som avviker från FöPLarbetsinkomsten. 2

3 5.3 Ändringar i årsarbetsförtjänsten kan göras under försäkringsperioden. Försäkringstagaren är skyldig att meddela försäkringsbolaget, om det sker sådana ändringar i tidigare inlämnade uppgifter som inverkar på årsarbetsförtjänsten (t.ex. om FöPL-försäkringens arbetsinkomst ändras). Ändringen träder i kraft tidigast från den dag när försäkringsbolaget underrättas därom. 5.4 Försäkringsbolaget har rätt att ändra årsarbetsförtjänsten, om försäkringsvillkoren ändras om årsarbetsförtjänsten enligt denna försäkring avviker från arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen om årsarbetsförtjänsten på grund av bristfälliga eller felaktiga uppgifter har fastställts till för stort belopp om försäkringstagaren eller den försäkrade har försummat att inom en månad meddela om i punkt 9 i dessa villkor nämnda förändringar i sitt arbete eller sin företagsverksamhet som inverkar nedsättande på årsarbetsförtjänsten eller på andra motiverade grunder. Ändringen träder i kraft retroaktivt från den tidpunkt då årsarbetsförtjänsten fastställts eller från ingången av den kalendermånad som följer efter att den förändring som inverkar nedsättande på årsarbetsförtjänsten har skett. 5.5 Årsarbetsförtjänsten justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). 6. Skadefall som ersätts samt begränsningar 6.1 skadefall som ersätts Försäkringen ersätter olycksfall i arbete fritidsolycksfall yrkessjukdom i arbetet och under förhållanden som härflyter av arbetet inträffad skada eller sjukdom, som orsakats genom misshandel eller annan uppsåtlig gärning som begåtts av en annan person. 6.2 begränsningar Försäkringen ersätter inte skadefall som inträffat i arbete som utförs i anställningsförhållande skadefall som inträffat i annat företagararbete, såvida inte annat överenskommits då försäkringsavtalet ingåtts. Försäkringen ersätter inte heller följande på fritiden inträffade skadefall: skada eller sjukdom till följd av misshandel eller annan uppsåtlig gärning som begåtts av en annan person ömhet i muskel eller sena till följd av sådan arbetsrörelse som avses i 4 2 mom. 7 i lagen om olycksfallsförsäkring i trafikförsäkringslagen (279/1959) avsedd trafikskada, som inträffar i en EU- eller ESS-stat, oberoende av om den skadade har rätt till ersättning från en trafikförsäkring patientskada i enlighet med patientskadelagen militärskada i enlighet med lagen om olycksfall i militärtjänst sådant skadefall som avses i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter skadefall som med stöd av annan lag än lagen om olycksfallsförsäkring berättigar till ersättning, vilken dock fastställs i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring (t.ex. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare och räddningslagen) skadefall som inträffat i samband med sådan idrott som avses i 2 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (professionell idrott). Olycksfallet anses ha inträffat på fritiden, om det inte har inträffat i arbetet eller under förhållanden som härflyter av arbetet (4 lagen om olycksfallsförsäkring). 7. Ersättningar 7.1 Ersättningarna fastställs enligt gällande lag om olycksfallsförsäkring, såvida inte annat stadgas i det följande. 7.2 För ersättning av sjukvårdskostnader förutsätts att den försäkrade tillställer försäkringsbolaget en fullmakt, med vilken han befullmäktigar försäkringsbolaget att i samma skadefall söka ersättning för ovannämnda kostnader i enlighet med sjukförsäkringslagen. 7.3 Dagpenning, olycksfallspension och familjepension fastställs på basis av den överenskomna årsarbetsförtjänsten. Dagpenningen fastställs utifrån årsarbetsförtjänsten för hela den tid arbetsoförmågan varar och bestämmelserna i 16 a i lagen som gäller dag penning för fyra veckor räknat från olycksfallet tillämpas inte. 7.4 Endast försäkringstagaren har rätt att från den dagpenning eller olycksfallspension som utbetalas med stöd av denna försäkring återfå den lön för sjukdomstid eller annan förmån som han betalat ut. 3

4 8. Sökande av ändring Ändring i beslut som försäkringsbolaget fattar på basis av denna försäkring söks i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Ansökan om ändring skall ske skriftligen senast trettio dagar från att beslutet delgivits. Beträffande sökande av ändring gäller i övrigt vad som stadgats därom i lagen om olycksfallsförsäkring. 9. Skyldighet att lämna upplysningar Försäkringstagaren är skyldig att inom en månad lämna upplysningar till försäkringsbolaget, om det sker förändringar i de uppgifter som tidigare meddelats. Försäkringstagaren eller den försäkrade skall anmäla förändringar i uppgifter och omständigheter i synnerhet, om den försäkrade får rätt till i punkt 1.4 nämnda pensionsförmåner också i det fall att pensionsförmånerna inte utbetalas till fullt belopp (delinvalidpension eller deltidspension) omständigheterna förändras på så sätt att den försäkrade efter ändringen obligatoriskt skall försäkras med en lagstadgad olycksfallsförsäkring (punkt 3.2) eller den försäkrade för företagarverksamhetens del omfattas av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (punkt 1.5) den försäkrades företagarverksamhet, yrkesutövning eller arbete i företaget har upphört (punkt 3.2) det arbete som den försäkrade utför förändras så att det i sin helhet eller delvis avviker från det arbete/ den yrkesklass som antecknats i försäkringsbrevet när försäkringen tecknades (punkt 4.1) det sker förändringar i de uppgifter som inverkar på den försäkrades årsarbetsförtjänst t.ex. FöPLförsäkringens arbetsinkomst förändras (punkt 5) den försäkrades FöPL-försäkring upphör att gälla företagets ägarförhållanden förändras företagaren anställer personer, som enligt lagen om olycksfallsförsäkring obligatoriskt skall försäkras med en lagstadgad olycksfallsförsäkring. Om försäkringstagaren eller den försäkrade försummar sin skyldighet att lämna upplysningar eller om någon av ovannämnda förändringar uppdagas senare, har försäkringsbolaget rätt att ändra försäkringens giltighet retroaktivt att motsvara de rådande omständigheterna. 10. Begrepp 10.1 Yrkesutövare eller personer som utövar företagarverksamhet är sådana följande personer som inte skall försäkras lagstadgat enligt lagen om olycksfallsförsäkring: självständig företagare eller yrkesutövare familjemedlem som är anställd av självständig företagare eller yrkesutövare, och som stadigvarande bor i dennes hushåll delägare i ledande ställning i aktiebolag som ensam eller tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll äger mer än 50 procent av aktiebolagets aktiekapital bolagsman i öppet bolag eller ansvarig bolagsman i kommanditbolag som ensam eller tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll innehar mer än 50 procent av bestämmanderätten i bolaget person i ledande ställning i annat företag eller annan sammanslutning (t.ex. gruppering eller andelslag) som ensam eller tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll innehar mer än 50 procent av bestämmanderätten i företaget eller sammanslutningen. Med familjemedlem avses i lagen om olycksfallsförsäkring person, som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med arbetsgivaren eller dennes make eller maka, eller som är dennes adoptivbarn eller adoptivförälder eller gift med någon av dessa ovannämnda personer. Person i registrerat partnerskap jämställs med äkta make eller maka professionell idrott Enligt 2 i lagen om olycksfallsförsäkring gäller ifrågavarande lag inte utövande av idrott. Om olycksfallsskyddet för idrottare stadgas särskilt i lagen om olycksfallsoch pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009). Obligatorisk försäkringsskyldighet har enligt lagen idrottsföreningar och organisationer, om idrottaren för idrottandet får minst euro i skattepliktigt arvode (år 2014) förhållanden som avses i 4 lagen om olycksfallsförsäkring Med olycksfall i arbete avses i 4 i lagen om olycksfallsförsäkring olycksfall som med förorsakande av skada eller sjukdom drabbat arbetstagare: i arbetet under förhållanden som härflyter av arbetet: på arbetsplatsen eller område hörande till denna under färd från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom medan han var stadd i arbetsgivarens uppdrag 4

5 vid försök att skydda eller rädda arbetsgivaren tillhörig egendom eller, i samband med arbetsverksamheten, människoliv under ovannämnda omständigheter i krig eller väpnad konflikt minimiårsarbetsförtjänst (28 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring) Minimiårsarbetsförtjänsten enligt lagen om olycksfallsförsäkring är det minimibelopp som används som avtalad årsarbetsförtjänst för denna försäkring, om den försäkrades inkomster underskrider detta belopp. Minimiårsarbetsförtjänsten är euro år olycksfall Med olycksfall avses en plötslig, oväntad händelse orsakad av en yttre faktor som leder till skada eller sjukdom. Med en händelse orsakad av en yttre faktor avses t.ex. att ramla omkull, vackla till, falla ned eller att få ett slag. Skador eller sjukdomar som uppstår av en inre orsak ersätts inte som olycksfall. Som orsakade av olycksfall betraktas även följande skador, om de uppkommit inom högst ett dygn: skavsår eller skrubbsår skada som uppkommit genom frätande ämne skada som uppkommit genom inandning av hälsofarliga gaser sådan inflammation i knäskålen eller armbågen som orsakats av fortsatt eller upprepat eller för arbetstagaren exceptionellt tryck ömhet i muskel eller sena som uppkommit i samband med en arbetsrörelse, till den del den inte har samband med ett lyte, en skada eller en sjukdom, som inte ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring skada som orsakats av exceptionell temperatur, såsom förfrysning eller solsting skada som uppkommit genom avsevärd växling i lufttrycket yrkessjukdom Med yrkessjukdom avses en sjukdom som enligt yrkessjukdomslagen (1343/1988) och yrkessjukdomsförordningen (1347/1988) sannolikt i huvudsak har orsakats av fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer i ett arbete Enligt 4 a i lagen om olycksfallsförsäkring avses med olycksfall också en skada eller sjukdom som under de omständigheter som nämns i punkt 10.3 har åsamkats av misshandel eller någon annan uppsåtlig gärning som begåtts av en annan person sjukvårdskostnader Såsom sjukvårdskostnader till följd av skadefall ersätts av läkare given eller föreskriven vård av läkare föreskrivna läkemedel och vårdmaterial anskaffning av proteser och andra hjälpmedel med äganderätt för den skadade eller till den skadades förfogande samt nödvändig reparation och nyanskaffning av sådana ledhund som ställs till den skadades förfogande och institutionsvård som är nödvändig på grund av den skada eller sjukdom som orsakats av olycksfallet. Såsom sjukvård ersätts också därav föranledda nödvändiga resekostnader. Såsom sjukvårdskostnader ersätts i regel de kostnader som den försäkrade själv skulle vara tvungen att betala. Enligt lagen om olycksfallsförsäkring har den försäkrade rätt att få ersättning för nödvändig sjukvård given till följd av skada eller sjukdom. Sjukvården skall emellertid ges med undvikande av onödiga kostnader. Ersättning av specialundersökningar vid privat vårdinrättning, t.ex. datortomografi och magnetröntgen samt åtgärder såsom endoskopiska undersökningar, förutsätter alltid att betalningsförbindelse begärts i ärendet av försäkringsbolaget på förhand dagpenning, olycksfallspension och familjepension Dagpenningen utgör 1/360 av den försäkrades avtalade årsarbetsförtjänst. Dagpenning utbetalas i högst ett års tid räknat från dagen för olycksfallet med undantag av olycksfallsdagen. Efter detta ändras ersättningen för inkomstbortfall till olycksfallspension. Olycksfallspensionen till fullt belopp utgör 85 procent av den försäkrades avtalade årsarbetsförtjänst, men den sjunker till 70 procent när den försäkrade fyller 65 år. Familjepension beviljas som efterlevandepension och/ eller som barnpension. Familjepensionens belopp bestäms på basis av antalet förmånstagare och den försäkrades avtalade årsarbetsförtjänst. 11. Ikraftträdande Dessa villkor tillämpas på begynnande och gällande olycksfallsförsäkringar för företagare från och med /2013 If Skadeförsäkringsbolag Ab Registrerad hemort Helsingfors PB 4, IF, FINLAND FO-nummer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Skydd för företagare i ägande ställning som står utanför den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt för deras familjemedlemmar

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Lag. om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom. 1 kap. Tillämpningsområde. Personkrets

Lag. om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom. 1 kap. Tillämpningsområde. Personkrets Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Tillämpningsområde 1 Personkrets Denna lag tillämpas på personer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Lagstadgad olycksfallsförsäkring PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.8.2008 Lagstadgad olycksfallsförsäkring Försäkringsskyldighet I Finland är arbetsgivaren skyldig att med en lagstadgad olycksfallsförsäkring försäkra

Läs mer

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Lagstadgad olycksfallsförsäkring PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.8.2008 Lagstadgad olycksfallsförsäkring Försäkringsskyldighet I Finland är arbetsgivaren skyldig att med en lagstadgad olycksfallsförsäkring försäkra sina arbetstagare

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

OFF OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL

OFF OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL OFF OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL 2 INNEHÅLL: Allmänt 3 Vad är ett arbetsolycksfall? 4 Vad är en yrkessjukdom? 5 Åtgärder då ett arbetsolycksfall inträffar 5 Olycksfallsanmälan 6 Olycksfalls- och

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 263/2015 Familjevårdslag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 171/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

RP 171/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

RP 237/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

RP 237/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare RP 237/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL INNEHÅLL: Allmänt 3 Vad är ett arbetsolycksfall? 4 Vad är en yrkessjukdom? 6 Åtgärder då ett arbetsolycksfall inträffar 6 Olycksfallsanmälan 7 Olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Lagens syfte

Lag. om ändring av lagen om pension för arbetstagare. Lagens syfte Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 22 24, 63, 64, 67, 69 och 73, 80 3 mom., 123 10 punkten och 181

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1358 1369 INNEHÅLL Nr Sidan 1358 Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring... 3853 1359 Lag om ändring av lagen om

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner.

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 2 BETALNINGSSKYLDIGA 4 Huvudregel 4 Avvikelser från betalningsskyldigheten

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksmark. AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 kap.

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksmark. AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 kap. Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015 AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens centrala

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 augusti 2015 873/2015 Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015 I enlighet med

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

RP 93/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 93/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 i familjevårdslagen, 10 i lagen om stöd för närståendevård, 23 i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 27 e i

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Avec Spar- och Placeringsförsäkring

Avec Spar- och Placeringsförsäkring Avec Spar- och Placeringsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 11.6.2012 Innehållsförteckning Definitioner av använda begrepp Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtal 02 Försäkringsavtalets innehåll

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Om du skadas genom olycksfall eller insjuknar under din tjänstgöringstid. Olycksfall i militärtjänst som ersätts av staten

Om du skadas genom olycksfall eller insjuknar under din tjänstgöringstid. Olycksfall i militärtjänst som ersätts av staten Om du skadas genom olycksfall eller insjuknar under din tjänstgöringstid Olycksfall i militärtjänst som ersätts av staten Bästa värnpliktig Du har rätt att få ersättning av statens medel om du skadas genom

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om sjömanspensioner

Lag. om ändring av lagen om sjömanspensioner Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 12, 22 24, 64, 74, 76 och 77, 86 3 mom., 120 10 punkten och 160 2 mom., av dem

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1993 rd - RP 87 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Pensionslagen för den offentliga sektorn ( / ) träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

INFORMATION OM OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGEN

INFORMATION OM OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGEN OFF INFORMATION OM OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGEN 2 INNEHÅLL: Lagstadgad olycksfallsförsäkring 3 Försäkringsplikt 4 Vem omfattas av olycksfallsförsäkringslagen 5 Vem omfattas inte av olycksfallsförsäkringslagen

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande RSv 180/1997 rd - RP 202/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag gällande revidering av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden inom den privata sektorn Till riksdagen

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer