HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas"

Transkript

1 HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från senaste årsskiftet. Alla originalhandlingar återsändes om så önskas. Felfria hästar oavsett ras eller kön får försäkras till högst kr. Vid önskemål om högre värde tar styrelsen beslut efter särskild prövning. För död eller avlivad häst ersätts hela försäkringsbeloppet utan avdrag för självrisk. För sto för vilken erhållits ersättning för förlorat foster 2 gånger kan inte ansökas om ersättning för ytterligare förlorade foster, oberoende av försäkringsform. Veterinärvårdskostnader: Är försäkringstagaren inte redovisningsskyldig för moms ersätts 50 % av kostnaden inkl. moms, dock högst kr per häst och år. Är försäkringstagaren redovisningsskyldig för moms ersätts 50 % av kostnaden exkl. moms, dock högst kr per häst och år. OBS! nytt från 1/ Hästar från 26 år kan försäkras enligt särskilt villkor nedan. OBS! nytt från 1/ Trotjänareförsäkring: a) För häst från 26 år som utgått ur den ordinarie försäkringen. b) Försäkringen innebär att en ersättning kan utbetalas, när hästen självdör eller avlivas/slaktas i samband med olycksfall eller avlivas/slaktas på grund av annan anledning. c) Ingen övre åldersgräns tillämpas. d) Ersättning enligt denna försäkring utbetalas för faktiska kostnader för avlivning, borttransportering, destruktion och nergrävning/begravning. e) Om hästen genom slaktlikvid eller på annat sätt ersatts avdrages motsvarande summa före utbetalning. f) Vid ansökan om utbetalning av ersättning skall bifogas intyg om hästens död samt kvitto i original på kostnader som ersättning sökes för. g) Ersättning enligt denna försäkring kan utgå med högst 3 200: - + moms. Om försäkringstagaren är momsredovisningsskyldig betalas ersättning för kostnader exklusive moms. h) Årlig premie för denna försäkring fastställs av styrelsen och betalas i enlighet med villkorets 13. Försäkringens omfattning 1 Försäkringen tecknas a) Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder. b) Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år. c) Från och med första januari det år häst fyller 15 år får den inte höjas i försäkringsvärde. Nedtrappning av försäkringsvärdet med 10 % per år startar första januari det år hästen fyller 21 år och pågår till och med det år hästen är 25 år. Första januari det år hästen fyller 26 år utgår den ur försäkringen. d) Som ny försäkring räknas inte då i föreningen försäkrad häst byter ägare.

2 e) Häst får inte upptas till högre värde än marknadsvärdet. f) Till ansökan om försäkring av häst med ett försäkringsvärde av högre belopp än kronor, liksom vid en större höjning, skall ett besiktningsintyg från leg. veterinär bifogas. g) Försäkringen träder i kraft omedelbart den tecknats. h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande. i) Försäkringstagaren får inte teckna försäkring för djur som har skada eller sjukdom vilken försäkringstagaren känner till, eller borde känna till. j) Om inte försäkringsvillkoren uppfylls kan ersättning reduceras eller nekas, samt försäkringstagaren uteslutas ur föreningen. k) Styrelse och ombud har rätt att besiktiga häst och dess levnadsförhållanden. l) Alla ersättningsanspråk skall styrkas med intyg och kvitton i original. 2 Självrisk a) Beviljad ersättning utbetalas efter avdrag för gällande självrisk. b) Självrisken fastställs årligen av styrelsen. 3 Delersättning (Triangelmärkning) Om häst inte längre kan användas till det den var ämnad på grund av sjukdom eller skada, kan delersättning utbetalas med upp till 70% av försäkringsvärdet. Hästen skall dock kunna leva vidare ur både veterinärmedicinsk och djurskyddssynpunkt. Har delersättning utgått erfordras att hästen identifieras genom märkning utförd av veterinär, så kallad triangelmärkning. Triangelmärkt häst får inte delta i tävling. 4 Ordinarie fosterförsäkring Fosterförsäkring, innebärande 30 % av moderstoets försäkringsvärde, ingår vid konstaterad dräktighet i försäkringen. a) Föl, som under de trettio första dagarna efter födelsen dör eller på grund av sjukdom, olycksfall eller medfött fel inom denna tid måste avlivas, ersätts med 30% av moderstoets försäkringsvärde. b) Foster, som efter tredje dräktighetsmånaden genom kastning eller förlossningshinder går förlorat, ersätts med 30% av moderstoets försäkringsvärde. c) Vid tvillingbörd eller mångbörd utbetalas ersättning som för enkelt foster. Om någon av fostren blir vid liv utgår ingen ersättning. d) Ersättning för kastat eller förolyckat föl kan endast utgå två gånger till samma sto. e) Kostnad för den veterinärvård som ges fölet under de första trettio levnadsdygnen kan ersättas via moderstoets försäkring, dock högst kr per häst och år. 5 Tilläggsförsäkring för foster, liv

3 Särskild livförsäkring för foster kan tecknas enligt nedanstående. a) Foster kan försäkras vid moderstoets konstaterade dräktighet, dock tidigast från och med 45: e dräktighetsdygnet. b) Försäkringen gäller till och med fölets 10:e levnadsdygn. c) Till ansökan om utbetalning av ersättning skall bifogas följande: 1. betäckningsbevis, 2. dräktighetsintyg där dräktighetsundersökningen inte får vara utförd tidigare än 14 dagar innan försäkringstillfället, 3. intyg på kastning eller veterinärintyg för fölets avlivning. d) Vid tvillingbörd eller mångbörd utbetalas ersättning som för enkelt foster. Om någon av fostren blir vid liv utgår ingen ersättning. e) Ersättning för kastat eller förolyckat föl kan endast utgå två gånger till samma sto. f) Ersättning från ordinarie fosterförsäkring kan inte sökas då denna försäkring tecknats. g) Kostnad för den veterinärvård som ges fölet under de första tio levnadsdygnen kan ersättas via moderstoets försäkring, dock högst kr per häst och år. 6 Veterinärvård Ersättning för försäkrad häst utgår vid behandling av legitimerad veterinär eller på remiss från legitimerad veterinär enligt nedanstående: a) sjukdom eller skada; b) tandvård, borttagning av vargtänder; c) transport till djursjukhus efter remiss; d) uppstallning på djursjukhus, dock ej foderkostnad; e) receptförskrivna läkemedel i anslutning till veterinärbehandling, inklusive den medicin som lämnas vid behandlingstillfället; f) provtagning för analys av antikroppar; g) vaccination av hästinfluensa, stelkramp samt virusabort; h) alternativbehandling efter remiss från veterinär; i) hovvård efter remiss från veterinär; j) högsta summa som utbetalas i veterinärvårds-ersättning utgör kronor per häst och kalenderår. 7 Utlandsvistelse Försäkrad häst har försäkringsskydd i 6 månader vid utlandsvistelse. Därefter upphör försäkringen att gälla, såvida inget annat avtalats. 8 Försvinnande

4 För försäkrad häst som försvinner inom Sverige utgår ersättning vid 6 månader efter det att försvinnandet anmälts till försäkringsbolaget. För häst som försvinner vid utlandsvistelse utgår ingen ersättning. 9 Brand Särskild tilläggsförsäkring omfattande förlust eller skada som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda kan tecknas. 10 Försäkringen omfattar inte: a) häst som redan vid försäkringens tecknande haft dolda fel, såsom sjukdom eller skada för vilken ersättning söks; b) förlust eller skada som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda; Särskild tilläggsförsäkring omfattande förlust eller skador som uppstår genom åsknedslag eller eldsvåda kan tecknas; c) förlust eller skada som uppkommit till följd av sjukdom som faller under epizootilagen; d) häst som under närmast föregående tre månader kommit från smittat område; e) häst som avlivas eller förklaras obotlig i skada eller sjukdom som ersätts med allmänna medel. Om denna ersättning är lägre än försäkringsbeloppet ersätts dock mellanskillnaden; f) häst som har blivit olämplig eller oduglig till arbete eller avel av annan orsak än påvisbar sjukdom eller olycksfall; g) impotens hos hingst som inte står i samband med påvisbar sjukdom eller skada i könsorganen; h) ofruktsamhet eller nymfomani hos sto; i) lynnesfel. Dock kan detta fel prövas av styrelsen på begäran; j) skönhetsfel, som inte inverkar på hästens avels- eller arbetsduglighet; k) hovvård, tandraspning; l) kastration, klapphingstoperation, behandling för fertilitetsstörning, dräktighetsundersökning; m) viss vaccinering, läkemedel, medicinskt foder, foder; n) transporter, besiktning, intygsskrivning samt destruktion; o) behandling utförd av ej legitimerad veterinär; p) mervärdesskatt för redovisningsskyldig; q) förlust eller skada till följd av krig eller upplopp. 11 Försäkringen gäller inte då försäkringstagaren har visat försumlighet. Ersättning av försäkrad häst utgår inte då:

5 a) försäkringstagaren, eller den i vars vård hästen är anförtrodd, förorsakat sjukdom eller skador genom vanvård, vårdslöshet, misshandel, överansträngning; b) vid sjukdomens början eller skadans inträffande, veterinär inte omedelbart har anlitats; c) försäkringstagaren ådragit häst smittsam sjukdom genom att den förts till ort som av myndighet förklarats smittad, eller därigenom att försäkringstagaren från sådan ort fört annat djur eller i övrigt inte uppfyllt givna föreskrifter angående smittsamma husdjurssjukdomars hämmande; d) häst dött eller har måst avlivas på grund av att försäkringstagaren ej följt veterinärens föreskrifter för djurs vårdande; e) försäkringstagaren lämnat falska eller vilseledande upplysningar vid försäkringens tecknande; f) försäkringstagaren vid tiden för skadans inträffande häftar i skuld till föreningen för förfallna premier; g) häst är försäkrad i annat bolag eller förening utan styrelsens medgivande. 12 Försäkringen upphör: a) första januari det år hästen fyller 26 år; b) så snart häst har sålts eller på annat sätt avyttrats. Inom 14 dagar skall även anmälas till ombudet då häst övergår i annan persons ägo genom köp, arv eller överlåtelse; c) då försäkringstagaren har avträtt sina tillgångar i konkurs, och konkursboet inte inom 14 dagar efter förvaltarvalet skriftligen anmält att boet övertagit försäkringstagarens skyldigheter; d) då försäkringstagaren har uttagit ersättning för skadade och sjuka hästar som väsentligt överstiger vad som är inbetalt i premier under de senaste fyra åren. Föreningen äger då rätt att säga upp gällande avtal, samt vägra nyförsäkring. Skriftlig varning skall utgå efter tre år; e) vid uppsägning enligt följande: I de fall försäkrad häst inte varit föremål för ersättning, kan uppsägning av försäkring ske från nästkommande månadsskifte. Sådan uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 15:e följande månad för eventuell återbetalning av premie. 13 Premie a) Premiens storlek fastställs av styrelsen i oktober månad före avsett år. b) Premie skall vara inbetald till föreningen senast 30 dagar efter försäkringens tecknande, och skall gälla till nästkommande årsskifte, såvida inte annat särskilt avtalats. Om premien inte betalas inom avtalad tid äger föreningen rätt att utta ränta enligt räntelagen. Vid obetald premie ännu trettio dagar efter första påminnelsen upphör försäkringen att gälla från och med dagen för tecknandet. c) Avtal om att betala premie halvårsvis kan göras. I detta fall har föreningen rätt att ta ut skälig ränta för andra halvårets premie. d) Förfallen skuld dras vid skadetillfället. e) För ersatt häst betalas helårspremie.

6

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01 Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria Nöt

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2015-07-01

Agria Häst. Gäller från 2015-07-01 Agria Häst Gäller från 2015-07-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria A1 Veterinärvård 3 B Agria Aktiv Veterinärvård 5 C Agria A2 Veterinärvård 8 D Agria Plus, tilläggsförsäkring 9 E

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

ALLMÄNT VILLKOR DJUR. 2011-01-01 Gäller fr.o.m. 2011-01-01

ALLMÄNT VILLKOR DJUR. 2011-01-01 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 ALLMÄNT VILLKOR DJUR 2011-01-01 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra representanter som du

Läs mer

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 VILLKOR Sveland Djur Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 Innehåll Allmänna villkor Vem försäkringen gäller för...4 Försäkringstiden...4 Var försäkringen gäller...4 Pris- och villkorsändring...4

Läs mer

Agria Katt. Gäller från 2015-04-01

Agria Katt. Gäller från 2015-04-01 Agria Katt Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 5 C Agria Trygghet, tilläggsförsäkring 5 D Agria Liv 6 E Agria

Läs mer

Hundförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2014

Hundförsäkring. Försäkringsvillkor 1 maj 2014 Hundförsäkring Försäkringsvillkor 1 maj 2014 3 Innehåll Översiktlig information... 4 Försäkringsvillkor Hundförsäkring BAS...5 Vem försäkringen gäller för...5 När försäkringen gäller...5 Var försäkringen

Läs mer

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Katt Särskilt villkor Kattförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Livförsäkringsbelopp...4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01

VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 VILLKORSSAMMANFATTNING Kattförsäkring 2015-09-01 Våra försäkringsprodukter Våra kattförsäkringar ger skydd mot ekonomisk förlust om katten dör, måste avlivas eller behöver behandlas av veterinär. Det finns

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ett samarbete mellan vision och bliwa Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 försäkringens

Läs mer

Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet

Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet utgiven av: Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet utgiven av AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA TRAVHÄSTEN FÖRENINGEN SVENSKA HINGSTHÅLLARE

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING GRUPP- RABATT när fler än 10 personer tecknar försäkring 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Svenska Journalistförbundet ETT SAMARBETE MELLAN SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 Definitioner

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013 Försäkringsvillkor ITP Familjeskydd Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1 Pensioneringsavtal 3 2 Försäkringstagare försäkrad 3 3 Premie premiebetalning 3 4 Premiebefrielse 4 5 Värdesäkring/överskott

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF ETT SAMARBETE MELLAN FTF OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING R10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6 Speciella försäkringar - Ansvar 5 6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR ITPK familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 DÖDSFALL ITPK familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2015 och tillämpas på försäkringar som tecknats efter

Läs mer

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring Gruppförsäkring vid olycksfall för lån och leasing Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2014-01- 01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor år 2006 Traditionell Livförsäkring Tecknad i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterad per 2015-03-01) 0. Översikt Inledning Ordlista Dessa villkor gäller i tillämpliga

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Finansförbundet ETT SAMARBETE MELLAN FINANSFÖRBUNDET OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser

Läs mer