SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND"

Transkript

1 SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND Försäkringsvillkor gällande från år 2012 Svenska Morganhästföreningens Hästskadefond bedriver försäkringsverksamhet med uppgift att erbjuda föreningens medlemmar försäkringsskydd för deras renrasiga morganhästar. Till fonden kan endast anslutas morganhäst, som är registrerad i SMHF:s Grundstambok avdelning A (enligt rasvisa bestämmelser), som stadigvarande vistas i Sverige, och vars ägare är medlem i SMHF. Nytt för år 2012 är: Försäkringsformerna M2 Begränsad livförsäkring kan inte längre nytecknas enskilt eller som del av försäkringsformen M7 Kombinerad livförsäkring. Försäkringsformen M9 Seminkostnadsförsäkring försvinner tills vidare. Försäkringsformen kan eventuellt återkomma om intresse finns. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGENS HÄSTSKADEFOND M MORGANHÄSTFÖRSÄKRING M FÖRSÄKRINGSFORMER M1 FULLSTÄNDIG HÄSTFÖRSÄKRING M2 BEGRÄNSAD HÄSTFÖRSÄKRING M3 UTÖKAD FOSTER- OCH FÖLFÖRSÄKRING M4 VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRING M7 KOMBINERAD FÖRSÄKRING M8 UTÖKAD VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRING MF BEGRÄNSAD FOSTER- OCH FÖLFÖRSÄKRING MA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER MA.1 Försäkringsavtal och försäkringsperiod MA 2 Upplysningsplikt och riskökning MA 3 Ändring av äganderätt MA 4 Säkerhetsföreskrifter MA 5 Uppsåt eller grov vårdslöshet MA 6 Krigs-, atom-, brandskador och Force Majeure MA 7 Reservation MA 8 Skaderegleringsbestämmelser MA 9 Värderings- och ersättningsregler MA 10 Utbetalning av ersättning MA 11 Återkrav MA 12 Överskott Beräkning av premie-, självrisk- och ersättningsbelopp M1 Fullständig hästförsäkring M2 Begränsad hästförsäkring M3 Utökad foster- och fölförsäkring M4 Veterinärvårdsförsäkring M7 Kombinerad hästförsäkring M8 Utökad veterinärvårdsförsäkring MF Begränsad foster- och fölförsäkring Mängdrabatt vid minst tre hästar Avelsrabatt för avelshästar Återbäring Exempel på premieberäkningar 2012 M MORGANHÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsbeloppet för häst skall högst motsvara marknadsvärdet och fastställs med ledning av normalt inköpspris, avels- och tävlingsmeriter eller andra meriter. Sida 1 av 11

2 Försäkring kan tecknas för häst som uppnått nio dagars ålder. För tvillingföl eller artificiellt uppfött föl kan försäkring dock tecknas först från den 30:e levnadsdagen. Försäkring kan nytecknas t o m. det år häst uppnår 20 års ålder. Livförsäkringsbeloppet sänks årligen vid försäkringsperiodens början från och med det kalenderår, då hästen uppnår 21 års ålder. Sänkningen utgör 20% av gällande försäkringsbelopp och avrundas till närmast lägre 100-tal kronor. Försäkringsbeloppet sänks inte under kronor. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens utgång det kalenderår hästen uppnått 25 års ålder. Veterinärvårdsförsäkring kan endast nytecknas tillsammans med livförsäkring, t o m. det år häst uppnår 20 års ålder. Veterinärvårdsförsäkring av samma omfattning som under det sista livförsäkringsåret, men med begränsad ersättningsnivå, kan behållas livet ut. M FÖRSÄKRINGSFORMER M1 Fullständig hästförsäkring M2 Begränsad hästförsäkring (kan inte längre nytecknas) M7 Kombinerad hästförsäkring (M2 ingående i M7 kan inte längre nytecknas) M4 Veterinärvårdsförsäkring M8 Utökad veterinärvårdsförsäkring MF Begränsad foster- och fölförsäkring M3 Utökad foster- och fölförsäkring M1 FULLSTÄNDIG HÄSTFÖRSÄKRING M1.1 Omfattning För försäkringen gäller att lägsta försäkringsbelopp för häst upp till 20 års ålder skall vara kronor. M1.2 Full ersättning Ersättning utgår med hela försäkringsbeloppet då häst: Dör. Så svårt insjuknar eller skadas att den, enligt intyg av veterinär, måste avlivas eller blir för framtiden helt oanvändbar. Hästen skall därvid slaktas. Kommer bort. M1.3 Delersättning Ersättning lämnas med den del av försäkringsbeloppet som överstiger kr, med ett maxbelopp på , dock minst 50% av försäkringsbeloppet, om hästs användbarhet som rid- eller brukshäst, enligt intyg av veterinär, varaktigt gått förlorad till följd av sjukdom eller skada, men hästen ändå ur djurskyddssynpunkt kan leva vidare. Hästen skall då märkas av veterinär enligt fondens anvisningar. Ersättning utbetalas när fonden fått intyg om att märkningen utförts, samt mottagit skriftlig försäkran från försäkringstagaren att hästen i framtiden inte får starta i tävling. Detta skall införas i hästens pass, och gäller för all framtid. Vid försäljning är säljaren skyldig att upplysa köparen om denna överenskommelse. Då delersättning utbetalats, sänks livförsäkringsbeloppet för hästen till kr, och en livslång reservation införs i veterinärvårdsförsäkringen avseende den skada, som orsakat utbetalningen och eventuella andra skador, som kan kopplas till denna. Omfattningen av denna reservation avgörs av fonden i varje enskilt fall. M1.4 Karenstid Ersättning betalas inte för sjukdom som uppkommer inom 20 dagar efter försäkringens begynnelsedag. Karenstid räknas från försäkringens begynnelsedag. Som begynnelsedag räknas den dag som avtalas med fondens handläggare. Vid olycksfallsskada gäller försäkringen utan karenstid. M1.5 Försäkringen gäller ej för Lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor eller nymfomani. Bristande eller upphörd avelsduglighet Oanvändbarhet av avelshygieniska skäl. Stelkramp om hästen ej är vederbörligen vaccinerad: För stelkramp grundvaccinerad två gånger med högst tre månaders intervall samt revaccinerad minst vart 5:e år. M1.6 Övrigt M4 Veterinärvårdsförsäkring är obligatorisk för häst försäkrad i M1. MF Begränsad foster- och fölförsäkring ingår i M1. M2 BEGRÄNSAD HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsformen kan inte nytecknas. M2.1 Omfattning Ersättning utgår med hela försäkringsbeloppet: Sida 2 av 11

3 då häst dör. så svårt insjuknar eller skadas att den, enligt intyg av veterinär, inte kan överleva, utan måste avlivas i omedelbar anslutning till att sjukdomen eller skadan inträffat. kommer bort. M2.2 Försäkringen gäller ej För sjukdomar eller skador som, utan att tvinga till avlivning, medför varaktig nedsättning eller förlust av hästens prestationsförmåga eller användbarhet. Direkt undantagna från ersättning är följande sjukdomar: Hältor eller andra rörelsestörningar, som inte orsakats av akut sjukdom eller olycksfall och kräver omedelbar avlivning enligt M2.1 Utvecklingsrubbningar. Lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor eller nymfomani. Kroniska luftvägslidanden eller akutisering av dessa. Bristande eller upphörd avelsduglighet. Oanvändbarhet av avelshygieniska skäl. Stelkramp, enligt M1.5. M2.4 Övrigt M4 Veterinärvårdsförsäkring är obligatorisk för häst försäkrad i M2. MF Begränsad foster- och fölförsäkring ingår i M2. M3 UTÖKAD FOSTER- OCH FÖLFÖRSÄKRING Kan tecknas som tilläggsförsäkring till M1, M2 och M7. M3.1 Omfattning Försäkring kan tecknas för dräktigt sto som: betäckts eller inseminerats med svensk hingst införd i SMHF:s Grundstambok avd A, som har löst hingstlicens för det aktuella betäckningsåret. betäckts eller inseminerats med utländsk morganhingst, registrerad i register godkänt av American Morgan Horse Association. Försäkringen kan tecknas senast 14 dagar efter att dräktighet konstaterats av veterinär enligt något av nedanstående kriterier. Undersökningen får utföras tidigast 90 dagar efter senaste betäckning. Manuell dräktighetsundersökning Ultraljudsundersökning Blodprov Ersättning utgår med hela försäkringsbeloppet för: foster som från 90:e dräktighetsdagen förloras: genom vid kastningstillfället bevisad kastning eller genom förlossningshinder eller genom stoets död uteblivet föl från sto, som befunnits dräktig enligt ovanstående kriterier. föl som inom 90 dagar efter födelsen dör eller till följd av sjukdom, skada eller medfött fel måste avlivas. M3.2 Karenstid För försäkringen gäller en karenstid av tio dagar. Vid dräktighet som fastställts med ultraljud eller östronsulfatanalys gäller ingen karenstid. M3.3 Begränsningar Vid flerbörd lämnas ersättning endast för ett föl/foster. Om något av fölen lever efter 90 dagar utgår ingen ersättning. För samma sto utbetalas ersättning högst två gånger. M3.4 Försäkringen upphör Försäkringen upphör då föl försäkras enskilt, eller senast då fölet uppnår 90 dagars ålder. M4 VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRING Obligatorisk för häst försäkrad i M1, M2 och M7. Kan behållas separat för häst över 25 års ålder med begränsad ersättningsnivå. M4.1 Omfattning Försäkringen omfattar kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall. Behandling och vård skall utföras av veterinär enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Medicin och förbandsmateriel som veterinär använder i direkt samband med behandlingen omfattas också av försäkringen. Kostnad för obduktion ersätts i de fall fonden kräver att obduktion utförs, under förutsättning att skadan enligt obduktionsdiagnosen berättigar till ersättning ur fonden. Sida 3 av 11

4 Föl vid sidan av sto som är veterinärvårdsförsäkrat, omfattas under 90 dagar efter födelsen av stoets veterinärvårdsförsäkring, såvida inte fölet dessförinnan blivit självständigt försäkrat. M4.2 Behandlingsperiod En behandlingsperiod omfattar 120 dagar räknat från det första behandlingstillfället. M4.3 Självrisk För varje behandlingsperiod avräknas från veterinärvårdskostnaderna en självrisk på 3% av det basbelopp som, enligt lag om allmän försäkring, gäller vid ingången av det år behandlingsperioden påbörjats. M4.4 Ersättningsregler Ersättning utbetalas för varje behandlingsperiod med 80% av de kostnader som överstiger självrisken. Högsta ersättning per försäkringsperiod (kalenderår) är 100% av gällande basbelopp. För häst t.o.m. 20 års ålder kan försäkringstagaren välja att höja det maximala ersättningsbeloppet med upp till kronor enligt MA1.5. För häst över 25 års ålder som är enbart veterinärvårdsförsäkrad, ersätts högst 40% av basbeloppet per försäkringperiod. M4.5 Karenstid Ersättning betalas inte för sjukdom som uppkommer inom 20 dagar efter försäkringens begynnelsedag. Karenstid räknas från försäkringens begynnelsedag. Som begynnelsedag räknas den dag som avtalas med fondens handläggare. Vid olycksfallsskada gäller försäkringen utan karenstid. M4.6 Försäkringen gäller ej för: Mervärdesskatt i de fall försäkringstagaren är momsredovisningsskyldig. Resor och transporter. Reseersättning till veterinär. Receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel. Förebyggande behandling. Fakturerings- och intygskostnader, kostnader för uppläggning av journalkort. Kastrering, klapphingstoperation eller sterilisering. Åtgärder för att sto ska bli dräktigt. Behandling av lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor eller nymfomani. Tandbehandlingar andra än behandling av akuta traumatiska skador eller komplikationer till dessa. Behandling av stelkramp, om hästen ej är vederbörligen vaccinerad enligt M1.5. S.k. alternativa behandlingar, som ej grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet, t.ex. naturmedicin, homeopati m.fl. Avlivning. Obduktion (om detta inte krävs av fonden eller om skadan enligt obduktionsdiagnosen ej berättigar till ersättning ur fonden) Destruktion. M7 KOMBINERAD FÖRSÄKRING Den del som utgörs av försäkringsformen M2 kan inte nytecknas. M7.1 Omfattning Försäkringen är en kombination av M1 och M2. M7.2 Övrigt M4 Veterinärvårdsförsäkring är obligatorisk för häst försäkrad i M7. MF Begränsad foster- och fölförsäkring ingår i M7. M8 UTÖKAD VETERINÄRVÅRDSFÖRSÄKRING Kan tecknas som tillägg till M4. Kan behållas separat för häst över 25 års ålder med begränsad ersättningsnivå. M8.1 Omfattning Försäkringen omfattar kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall. Behandling och vård skall utföras av veterinär enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Försäkringen omfattar även kostnader för: Medicin och förbandsmateriel som veterinär använder i samband med behandlingen, samt utlämnade eller receptförskrivna läkemedel. Veterinärens resekostnad enligt kvitto. Djurambulans i de fall skadan eller sjukdomen är av sådan art att det, enligt intyg av veterinär, ej är möjligt att transportera hästen i vanlig hästtransport. Nödslakt då detta är nödvändigt av djurskyddsskäl. Avlivning till följd av sjukdom eller skada. Obduktion i de fall fonden kräver att obduktion utförs, och under förutsättning att skadan enligt obduktionsdiagnosen berättigar till ersättning ur fonden. Destruktion då hästen avlivats p.g.a. sjukdom eller skada. Föl vid sidan av sto som är veterinärvårdsförsäkrat, omfattas under 90 dagar efter födelsen av stoets veterinärvårdsförsäkring, såvida inte fölet dessförinnan blivit självständigt försäkrat. Sida 4 av 11

5 M8.2 Behandlingsperiod En behandlingsperiod omfattar 120 dagar räknat från det första veterinärbesöket. M8.3 Självrisk För varje behandlingsperiod avräknas från veterinärvårdskostnaderna en självrisk på 3% av det basbelopp som, enligt lag om allmän försäkring, gäller vid ingången av det år behandlingsperioden påbörjats. M8.4 Ersättningsregler Ersättning utbetalas för varje behandlingsperiod med 80% av de kostnader som överstiger självrisken. Högsta ersättning per försäkringsperiod (kalenderår) är 125% av gällande basbelopp. För häst t.o.m. 20 års ålder kan försäkringstagaren välja att höja det maximala ersättningsbeloppet med upp till kronor enligt MA1.5. För häst över 25 års ålder som är enbart veterinärvårdsförsäkrad, ersätts högst 40% av basbeloppet per försäkringsperiod. M8.5 Karenstid Ersättning betalas inte för sjukdom som uppkommer inom 20 dagar efter försäkringens begynnelsedag. Karenstid räknas från försäkringens begynnelsedag. Som begynnelsedag räknas den dag som avtalas med fondens handläggare. Vid olycksfallsskada gäller försäkringen utan karenstid. M8.6 Försäkringen gäller ej för Mervärdesskatt i de fall försäkringstagaren är momsredovisningsskyldig. Resor och transporter utom enligt punkt M8.1. Förebyggande behandling. Fakturerings- och intygskostnader, kostnader för uppläggning av journalkort. Kastrering, klapphingstoperation eller sterilisering. Åtgärder för att sto ska bli dräktigt. Behandling av lynnesfel, beteenderubbningar, ovanor eller nymfomani. Tandbehandlingar andra än behandling av akuta traumatiska skador eller komplikationer till dessa. Behandling av stelkramp, om hästen ej är vederbörligen vaccinerad enligt M1.5. S.k. alternativa behandlingar, som ej grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet, t.ex. naturmedicin, homeopati m.fl. Obduktion om detta inte krävs av fonden, eller om skadan enligt obduktionsdiagnosen ej berättigar till ersättning ur fonden. MF BEGRÄNSAD FOSTER- OCH FÖLFÖRSÄKRING Försäkringen ingår i M1, M2 och M7. MF.1 Omfattning Ersättning utgår med 10% av livförsäkringsbeloppet för sto, som är tre år eller äldre, dock högst med 30% av gällande basbelopp för: foster som från 90:e dräktighetsdagen förloras genom: vid kastningstillfället bevisad kastning, genom förlossningshinder eller genom stoets död. uteblivet föl från sto, som befunnits dräktig enligt de kriterier som anges i M3.1. Om stoets livförsäkring nytecknas efter 90 dagars dräktighet, skall dräktigheten fastställas i direkt anslutning till att försäkringen tecknas för att ersättning ska medges för uteblivet föl. föl som inom 90 dagar efter födelsen dör eller till följd av sjukdom, skada eller medfött fel måste avlivas. MF.2 Karenstid För försäkringen gäller en karenstid av tio dagar. Vid dräktighet som fastställts med ultraljud eller östronsulfatanalys gäller ingen karenstid. MF.3 Begränsningar Vid flerbörd lämnas ersättning endast för ett föl / foster. Om något av fölen lever utgår ingen ersättning. För samma sto utbetalas ersättning högst två gånger. MF.4 Försäkringen upphör Försäkringen upphör då föl försäkras enskilt, eller senast då fölet uppnår 90 dagars ålder. MA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER MA.1 Försäkringsavtal och försäkringsperiod Till fonden kan endast anslutas morganhäst, som är registrerad i SMHF:s Grundstambok avdelning A (enligt rasvisa bestämmelser), som stadigvarande vistas i Sverige, och vars ägare är medlem i SMHF. Sida 5 av 11

6 Om inte annat avtalats gäller försäkringen endast för försäkringstagaren såsom ägare till hästen. Försäkringsperioden utgörs av helt kalenderår (januari t o m december). Vid nyteckning gäller försäkringen fr o m. den dag som anges på försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den skall träda i kraft, gäller den dock inte förrän efter det klockslag då den tecknas. Begynnelsedag är, om inte annat avtalats, den dag försäkringsansökan inkommit till fonden. Fonden förbehåller sig rätten att vid behandling av försäkringsansökan bestämma om ändring av försäkringsbelopp, och att åsätta försäkringen särskilda villkor enligt av fonden fastställda grunder och tillämpade principer. Inom 14 dagar efter att försäkringstagaren mottagit meddelande rörande sådan avvikelse från försäkringsansökan, skall denne skriftligen underrätta fonden om ändringen inte godkänns. Annars gäller försäkringen i enlighet med fondens meddelande. Om fonden har särskilda skäl att inte förnya avtalet, skall försäkringstagaren underrättas om detta senast 14 dagar före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare, förlängs avtalet med lika många dagar som meddelandet härigenom blir försenat. Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen under försäkringsperioden om hästen sålts och försäkringsbehovet därmed upphört, eller om annan liknande omständighet har inträffat. Fonden kan också säga upp försäkringen under försäkringsperioden, om sådant skäl föreligger som anges i Konsumentförsäkringslagen. Fonden har rätt att på försäkringstagarens bekostnad begära veterinärbesiktning av hästen vid nyteckning eller höjning av försäkringsbelopp. Vid nyteckning av försäkring krävs alltid veterinärbesiktning, utom för föl upp till 90 dagars ålder, då modern är försäkrad i fonden. MA 1.1 Ändring av premie och villkor Ändringar av försäkringsvillkor och premier bestäms av SMHF:s styrelse och meddelas per brev eller via Morganbladet. MA 1.2 Betalning av premie Premien för ny försäkring eller utökning av försäkringen skall erläggas senast på förfallodatum. När försäkringen skall förnyas sänder fonden ny faktura för den nya premien. Försäkringspremiens huvudförfallodag är den 31 januari försäkringsåret, dock minst 30 dagar efter fakturadatum. Om premien inte betalas i rätt tid, har fonden rätt att säga upp avtalet. Betalas premien mer än 14 dagar för sent, men innan avtalet sagts upp, inträder fondens ansvarighet först från betalningstillfället. Med betalningstillfälle avses den dag då betalningen bokförs på Hästskadefondens bank- eller plusgirokonto. MA 1.3 Rabatt på premier Försäkringstagare är berättigad till premierabatt enligt nedan: 10% rabatt på premiesumman, för försäkringstagare som har minst tre hästar försäkrade i fonden. 10% rabatt på premiesumman för häst försäkrad i M1, som föregående år haft avkomma registrerad i avd A i SMHF:s Grundstambok för morganhästar. 5% rabatt på premiesumman för häst försäkrad i M2, som föregående år haft avkomma registrerad i avd A i SMHF:s Grundstambok för morganhästar. MA 1.4 Övrigt om premier Utgår ersättning för häst, skall försäkringstagaren erlägga ett helt års premie för den försäkringsperiod under vilken skadan reglerats, även om hästen varit försäkrad under kortare tid. Vid uppsägning under försäkringsperioden har försäkringstagaren rätt att få tillbaka den del av premien, som avser tiden efter uppsägningen. Detta gäller dock ej det första försäkringsåret eller om ersättning betalats ut från fonden under det aktuella försäkringsåret. MA 1.5 Ändring av försäkring Vid höjning av försäkringsbelopp eller byte från försäkringsformen M2 till M1 krävs veterinärbesiktning, utom i nedanstående fall: Försäkringsbelopp i M1 får höjas med max kr per år utan veterinärbesiktning, under förutsättning att hästen blir högst 15 år gammal under försäkringsåret, att ersättning ej har betalats ut från fonden under de senaste två åren, samt att marknadsvärdet för hästen ej överskrids. Övergång från M2 till M1 kan på samma sätt göras utan besiktning med kr per år, om ersättning ej har betalats ut under de senaste två åren. För häst som blir högst 20 år gammal under försäkringsåret och under förutsättning att ersättning ej har betalats ut från fonden under de senaste två åren, kan försäkringstagaren välja att höja det maximala ersättningsbeloppet i veterinärvårdsförsäkringarna M4 eller M8 mot en tilläggspremie. Höjning kan göras i steg om kronor, som mest upp till kronor utöver ordinarie ersättningsbelopp. Det förhöjda beloppet kan behållas till och med det år hästen blir 25 år gammal. MA 2 Upplysningsplikt och riskökning Premie och villkor grundar sig på de uppgifter försäkringstagaren lämnar då försäkringen tecknas. Har försäkringstagaren lämnat uppgift som denne insett eller bort inse vara felaktig eller i övrigt ofullständig, kan detta medföra för låg premie eller alltför förmånliga villkor. I sådana fall begränsas fondens ansvarighet till vad som svarar mot den premie försäkringstagaren erlagt, och de villkor som egentligen skulle ha gällt. Om fonden med kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning när skada inträffar. Ändras de förhållanden som försäkringstagaren enligt ovan har uppgivit, skall försäkringstagaren omedelbart meddela detta till Sida 6 av 11

7 fonden. Medför ändringen ökad risk för skada och försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela fonden om ändringen, begränsas fondens ansvarighet på samma sätt som angivits i första stycket. Försäkringen gäller endast inom Sverige, om inte annat överenskommits. Undantag görs för tillfällig utlandsvistelse i samband med tävling eller betäckning. MA 3 Ändring av äganderätt Har försäkringstagaren sålt eller på annat sätt avyttrat hästen upphör den att vara försäkrad i och med att den övergår i annans besittning. Om hästen övergår till annan ägare, kan fonden efter prövning medge att försäkringen överlåts på denne. MA 4 Säkerhetsföreskrifter Av myndighet fastställda författningar och föreskrifter, vars syfte är att förebygga eller begränsa skada på djur, gäller som försäkringsvillkor. Om försäkringstagaren åsidosätter sådan föreskrift eller vad som i övrigt stadgas i dessa bestämmelser, är fondens ersättningsskyldighet begränsad i enlighet med vad som för sådant fall föreskrives i lagen om försäkringsavtal. Fonden förbehåller sig rätten att låta verkställa besiktning av försäkrad häst, liksom att av veterinär eller annan sakkunnig inhämta upplysningar om densamma. Om försäkringstagaren vägrar tillträde för besiktning, är fonden berättigad att säga upp avtalet med 14 dagars uppsägningstid. MA 5 Uppsåt eller grov vårdslöshet Ersättning utgår inte vid skada eller förlust, som försäkringstagaren uppsåtligen framkallat, eller genom grov vårdslöshet, vanvård eller djurplågeri orsakat. Med försäkringstagaren jämställes i detta sammanhang dennes make om dessa sammanlever, försäkringstagarens sambo, eller annan person som försäkringstagaren satt i sitt ställe att sköta hästen. MA 6 Krigs-, atom-, brandskador och Force Majeure Ersättning betalas inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror, eller då skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnreaktion. Fonden är inte ansvarig för förlust som kan uppstå om skadeutredning eller betalning av kontant ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller annan liknande händelse. Vid brand utbetalas ersättning intill skillnaden mellan försäkringsbeloppet och eventuell ersättning från brandförsäkring. MA 7 Reservation Har i försäkringsbrevet införts särskilt villkor innebärande reservation för visst fel, betalas inte ersättning för skada föranledd av detta fel, följderna därav, eller annat fel som står i samband därmed. Reservation för viss typ av skada kan påföras liv- eller veterinärvårdsförsäkring baserat på fynd vid veterinärbesiktning, eller till följd av tidigare utbetald ersättning för en skada. Omfattningen av sådan reservation avgörs av fonden i varje enskilt fall, och reservationen kan vara livslång eller med möjlighet till omprövning efter fastställd tid. Reservation som påförs i samband med ändring av försäkring belastar endast den ändrade delen av försäkringen. MA 8 Skaderegleringsbestämmelser MA 8.1 Anmälan om skada och ersättningskrav Skada skall anmälas till fonden så snart som möjligt, och senast inom sex månader från det att skadan inträffat. Försäkringstagaren är skyldig att tillhandahålla erforderliga handlingar och lämna begärda upplysningar, som är av betydelse för att bedöma skadan. Försäkringstagaren är skyldig att upplysa fonden om det finns någon annan försäkring, som gäller för samma skada. I sådant fall har försäkringstagaren inte rätt till högre total ersättning än som sammanlagt svarar mot skadan. Har hästen kommit bort, skall försäkringstagaren utan dröjsmål genom efterforskningar och annonsering efterlysa hästen. Anmälan om försvinnandet skall omedelbart göras till såväl polismyndighet som till fonden. Har hästen inte återfunnits inom tre månader efter försvinnandet, skall försäkringstagaren skicka in skadeanmälan med fullständig redogörelse i ärendet och bestyrkande intyg. Har skadefall undersökts av polisen, äger försäkringstagaren rätt att få sitt ersättningsanspråk prövat först då fonden mottagit protokoll över den avslutade polisundersökningen. Om försäkringstagaren inte är nöjd med fondens beslut i ersättningsfråga, skall beslutet överklagas till SMHF:s styrelse. Är försäkringstagaren ej heller nöjd med styrelsens beslut, avgörs ärendet i allmän domstol. Fonden skall då skriftligen förelägga försäkringstagaren att inom viss tid, (minst sex månader), efter att ersättningsanspråk först avslagits, instämma fonden för domstol. Om försäkringstagaren försitter denna tid har denne förlorat sin rätt mot fonden. MA 8.2 Bedrägliga uppgifter och åsidosättande av skyldighet Försäkringstagarens rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen, om Sida 7 av 11

8 försäkringstagaren i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning, eller om försäkringstagaren åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa bestämmelser. MA 8.3 Övriga bestämmelser Då häst insjuknar eller, utan att förete egentliga sjukdomstecken, visar slöhet eller avmagring, åligger det försäkringstagaren att omedelbart kontakta veterinär. Sjuk häst skall under hela sjukdomstiden hållas under veterinärvård. Veterinärens föreskrifter samt de föreskrifter fonden kan komma att lämna beträffande den sjuka hästen, skall under hela sjukdomstiden ovillkorligen följas. Om försäkrad häst plötsligt dör eller skadas så svårt att den måste avlivas innan veterinär hinner tillkallas eller anlända, skall förhållandet styrkas genom intyg av två ojäviga vittnen. Försäkringstagaren skall därvid kontakta fonden för att kontrollera huruvida fonden kräver obduktion av hästen. Vid dödsfall eller avlivning på grund av inre sjukdom, skall försäkringstagaren kontakta fonden för att kontrollera huruvida fonden kräver obduktion av hästen. Då veterinär förordat avlivning av häst, skall fondens medgivande inhämtas innan hästen avlivas, såvida inte veterinär intygar att uppskov är omöjligt ur djurskyddssynpunkt. I sådant fall skall hästen omedelbart avlivas. Då fonden givit tillstånd till avlivning, skall denna om möjligt verkställas inom tio dagar efter medgivandet. För delbetalning av liversättning skall fondens medgivande inhämtas innan hästen triangelmärks. Triangelmärkning skall införas i hästens pass. Passet skall insändas till SMHF:s registrator för komplettering. För både livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring gäller, att ersättning inte utbetalas: för skadefall som förelegat vid försäkringens ikraftträdande, d.v.s. även för dolda fel oavsett när felet först kunnat iakttagas. för skadefall som förelegat vid höjning av försäkringsbelopp beträffande den förhöjda delen av försäkringsbeloppet. för skadefall som förelegat vid försäkringens återupplivande efter försummad premiebetalning, eller som inträffat efter det att fondens ansvarighet upphört. för skadefall som uppstår till följd av behandling av i ovanstående stycken omnämnda skadefall. För såväl liv- som veterinärvårdsförsäkring gäller att skadefall anses ha inträffat vid den tidpunkt skadan eller sjukdomen enligt veterinärmedicinsk erfarenhet påbörjats, oavsett när skadan eller sjukdomen först kunnat iakttagas. Det åvilar försäkringstagaren att visa att premien betalts innan skadan inträffat. MA 9 Värderings- och ersättningsregler MA 9.1 Ersättning får inte ge vinst Försäkringen skall inte bereda försäkringstagaren någon vinst, utan endast ersättning för förlust, även om det gällande försäkringsbeloppet skulle vara högre. MA 9.2 Ändring av försäkringsskyddet under sjukdomstiden Ersättning beräknas efter det värde intill försäkringsbeloppet, som hästen skulle ha haft om sjukdomen eller olycksfallet inte inträffat. Om hästens försäkringsskydd har ökat under sjukdomstiden, skall vid ersättningens beräknande det belopp läggas till grund, som gällde vid den tidpunkt då hästen insjuknade. Värdering sker utan hänsyn till sådant skönhetsfel, som endast inverkar på hästens försäljningsvärde men inte inskränker dess användbarhet för avel eller annat ändamål. MA 9.3 Ersättning av allmänna medel Om ersättning för förlorad häst utgår av allmänna medel och denna ersättning inte uppgår till fulla värdet, ersätter fonden mellanskillnaden, dock högst intill försäkringsbeloppet. MA 9.4 Kostnad för slakt Kostnader för nödslakt ersätts endast om nödslakt enligt veterinärintyg är nödvändig av djurskyddsskäl, och om hästen är försäkrad i försäkringsformen M8 Utökad veterinärvårdsförsäkring. MA 10 Utbetalning av ersättning Ersättning ur fonden lämnas endast i den utsträckning fondens medel så tillåter. Om fonden vid skadetillfället ej kan utbetala full ersättning, skall den därigenom uppkomna skulden till försäkringstagaren regleras så snart ytterligare medel influtit till fonden. Betalas ersättning senare än vad som sägs nedan, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas dock inte om den understiger 50 kronor. Fonden ska, med undantag enligt ovan, utbetala ersättning senast en månad efter det att försäkringstagaren fullgjort vad som åligger denne enligt MA 8 i dessa bestämmelser. I de fall fonden begärt kompletterande upplysningar, t.ex. veterinärs intyg att förbättring av skadad eller sjuk häst inte vidare är möjlig, betalas inte ersättning förrän sådant intyg inkommit. I intyget skall uppges i vilken utsträckning hästen är användbar till arbete eller avkastning. MA 11 Återkrav I den mån fonden har betalat ersättning för skada, övertar fonden försäkringstagarens rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan. Sida 8 av 11

9 Återkrav mot privatperson får framställas endast om denne vållat skadan med uppsåt eller grov vårdslöshet, eller om skadan har samband med dennes förvärvsverksamhet. MA 12 Överskott Överskott i fonden kan, efter beslut av SMHF:s styrelse, användas till projekt i föreningens regi. Om fondens medel vid försäkringsårets slut överstiger av styrelsen fastställd summa, utbetalas överskottet till försäkringstagarna som återbäring. Återbäringens storlek bestäms av styrelsen, och är proportionell till inbetald premie efter avdrag för utbetald ersättning under det senaste året. Återbäringen beräknas på försäkringstagarens samtliga försäkrade hästar, som fortfarande är försäkrade i fonden under påföljande år, samt på försäkringstagarens samtliga hästar för vilka ersättning betalats ut under det senaste året. Beräkning av premie-, självrisk- och ersättningsbelopp M1 Fullständig hästförsäkring Premie: 6,6% av livförsäkringsbelopp (premie för obligatorisk veterinärvårdsförsäkring M4 tillkommer) M2 Begränsad hästförsäkring Premie: 2,3% av livförsäkringsbelopp (premie för obligatorisk veterinärvårdsförsäkring M4 tillkommer) M3 Utökad foster- och fölförsäkring Premie: 18% av försäkringsbelopp M4 Veterinärvårdsförsäkring Premie Självrisk Högsta ersättning/år 1,5% av prisbasbeloppet 3% av prisbasbeloppet plus 20 % 100% av prisbasbeloppet Med förhöjd högsta ersättningsnivå: , , eller kr Premie Högsta ersättning/år 1,5% av prisbasbeloppet 100% av prisbasbeloppet plus 1,25% av förhöjt belopp plus , , eller kr För häst över 25 års ålder som endast är veterinärvårdsförsäkrad: Premie Självrisk Högsta ersättning/år 2,25% av prisbasbeloppet 3% av prisbasbeloppet plus 20 % 40% av prisbasbeloppet M7 Kombinerad hästförsäkring Premie: 6,6% av livförsäkringsbelopp i M1 plus 2,3% av livförsäkringsbelopp i M2 (premie för obligatorisk veterinärvårdsförsäkring M4 tillkommer) M8 Utökad veterinärvårdsförsäkring Som tilläggsförsäkring till M4 Premie inkl M4 Självrisk Högsta ersättning/år 3,75% av prisbasbeloppet 3% av prisbasbeloppet plus 20 % 125% av basbeloppet Sida 9 av 11

10 Med förhöjd högsta ersättningsnivå: , , eller kr Premie Högsta ersättning/år 3,75% av prisbasbeloppet 125% av prisbasbeloppet plus 1,25% av förhöjt belopp plus , , eller kr För häst över 25 års ålder som endast är veterinärvårdsförsäkrad: Premie Självrisk Högsta ersättning/år 6% av prisbasbeloppet 3% av prisbasbeloppet plus 20 % 40% av prisbasbeloppet MF Begränsad foster- och fölförsäkring Ersättning: 10% av stoets livförsäkringsbelopp, dock max 30% av basbelopp Mängdrabatt vid minst tre hästar 10% på premiesumman. Avelsrabatt för avelshästar M1: 10% på premiesumman (enligt villkor) M2: 5% på premiesumman (enligt villkor) Återbäring Storleken på eventuell återbäring avgörs av fondens årsresultat, och är proportionell till inbetald premie efter avdrag för utbetald ersättning. Exempel på premieberäkningar 2012 Prisbasbelopp kr Försäkringsbelopp M1 M1+M4 M1+M M1+M8 M1+M Försäkringsbelopp M2 M2+M4 M2+M M2+M8 M2+M Sida 10 av 11

11 Veterinärvårdsförsäkring M4 M8 Häst över 25 års ålder Back to Page Sida 11 av 11

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Oxie-Skytts Djurförsäkring VILLKOR FÖR OXIE-SKYTTS DJURFÖRSÄKRING Allmänna försäkringsvillkor 1 - Inträde i bolaget Den som vill inträda i bolaget skall därom avlämna egenhändigt undertecknad försäkringsansökan.

Läs mer

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande.

h) Försäkringstagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter till ombudet vid försäkringens tecknande. HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning 1 Försäkringen tecknas a) Häst kan försäkras från och med 10 dagars ålder. b) Häst kan nyförsäkras till och med det år den fyller 17 år. c) Från och med första januari

Läs mer

JAKTJOURNALENS JAKTHUNDSFÖRSÄKRING VILLKOR 2015 09 01

JAKTJOURNALENS JAKTHUNDSFÖRSÄKRING VILLKOR 2015 09 01 JAKTJOURNALENS JAKTHUNDSFÖRSÄKRING VILLKOR 2015 09 01 Alternativ I försvinnande (kommer bort) dödsfall p g a olycksfall veterinärvårdskostnader vid olycksfall förlorad jakt-/avelsförmåga vid olycksfall

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas

HÄSTFÖRSÄKRING. Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Försäkringens omfattning. 1 Försäkringen tecknas HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2011-01-01. Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

För- och efterköpsinformation häst

För- och efterköpsinformation häst 1 (5) För- och efterköpsinformation häst Detta är en information som vi enligt lag ska lämna innan köp. Informationen är en översikt av din försäkring och de villkor, Häst 2015, som gäller för din hästförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från

Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild. Gäller från Försäkringsvillkor Agria Får / Get Enskild Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-02-01

Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss! På vår hemsida www.sveland.se finner du information om företaget, villkor och blanketter med mera. Sveland Djurförsäkringar har försäkringslösningar

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst 2015. Gäller från 2015-01-01 HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL

SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL SÄRSKILT VILLKOR HUND OLYCKSFALL 2013-07-01 Hund Olycksfall Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd.

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Gris Besättning Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från

Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från HÄSTFÖRSÄKRING Styrelsens tillägg till försäkringsvillkor gällande från 2010-01-01 Alla ersättningsanspråk skall styrkas med giltiga kvitton och intyg i original. Dessa får inte vara äldre än 2 år från

Läs mer

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 VILLKOR Sveland Djur Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 Innehåll Allmänna villkor Vem försäkringen gäller för...4 Försäkringstiden...4 Var försäkringen gäller...4 Pris- och villkorsändring...4

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m. Livförsäkring kan tecknas fr.o.m - t.o.m Jämför hästförsäkring I alla hästförsäkringar finns många undantag för uppräknade sjukdomar. Försäkringen består i regel en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för

Läs mer

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Sveland Hjort. Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN VILLKOR Sveland Hjort Särskilt villkor Hjortförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-05-01 Välkommen till Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Ditt djur i Sveland. Det är ett stort

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-02-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ISLANDSHÄST. Särskilt villkor. Islandshäst. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR ISLANDSHÄST. Särskilt villkor. Islandshäst. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR ISLANDSHÄST 2014-01-01 Islandshäst Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från

HÄSTFÖRSÄKRING. Häst Gäller från HÄSTFÖRSÄKRING Häst 2008 Gäller från 2008-04-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din Hästförsäkring...3 1.1 Vem försäkringen gäller för...3 1.2 När försäkringen gäller...3 1.3 Var försäkringen gäller...3

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

ALLMÄNT VILLKOR DJUR 2014-01-01. Gäller fr.o.m. 2014-01-01

ALLMÄNT VILLKOR DJUR 2014-01-01. Gäller fr.o.m. 2014-01-01 ALLMÄNT VILLKOR DJUR 2014-01-01 Allmänt Villkor Djur Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den försäkringstagare som anges på försäkringsbrevet i sin egenskap av ägare till djuret. Försäkringen gäller

Läs mer

ALLMÄNT VILLKOR DJUR. 2011-01-01 Gäller fr.o.m. 2011-01-01

ALLMÄNT VILLKOR DJUR. 2011-01-01 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 ALLMÄNT VILLKOR DJUR 2011-01-01 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra representanter som du

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01

KATTFÖRSÄKRING. Katt 2016. Gäller från 2016-01-01 KATTFÖRSÄKRING Katt 2016 Gäller från 2016-01-01 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser för din kattförsäkring... 3 1.1 Vem försäkringen gäller för... 3 1.2 När försäkringen gäller... 3 1.3 Var försäkringen

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle.

VILLKORSTILLÄGG. Säkerhetskopior ska förvaras skilda från originalet och från varandra på sådant sätt att dessa inte kan skadas vid samma tillfälle. V 073F:1 VILLKORSTILLÄGG Leasingförsäkring I villkor V073 utgår A.31-31.2 samt hela avsnitt D. Allmänna avtalsbestämmelser och ersätts med nedanstående. Asterisk (*) i villkorstext anger att ordet finns

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12

07 Vikarieförsäkring. Innehåll 2010-03-12 300e68d3-b49a-4be0-bd02-2a885c812616 Vikarieförsäkring Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland & PRO ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01

Agria Häst. Gäller från 2013-01-01 Agria Häst Gäller från 2013-01-01 1 Agria hästförsäkringar passar alla Agria Djurförsäkring har försäkringar för alla hästar och för alla hästägare. Försäkringarna är utformade så att du själv kan plocka

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HÄST FAVORIT. Särskilt villkor. Häst Favorit. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR HÄST FAVORIT. Särskilt villkor. Häst Favorit. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR HÄST FAVORIT Särskilt villkor 2014-01-01 Häst Favorit Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening 1f857bb6-7d1a-4493-ad84-db245d4bfe2a Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för slaktgrisproducent som föder upp slaktgrisar i specialiserade eller integrerade besättningar och som

Läs mer

Agria Hjort. Gäller från

Agria Hjort. Gäller från Agria Hjort Gäller från 2015-04-01 1 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Hjort Hjord 3 B Agria Hjort Enskild 4 FÄRGMARKERINGAR I VILLKORET För att beskriva de olika avsnitten i villkoret

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 HÄSTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som vår hästförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2011-01-01

Agria Häst. Gäller från 2011-01-01 Agria Häst Gäller från 2011-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria A1 Veterinärvård... 4 C Agria Aktiv Veterinärvård... 5 D Agria A2 Veterinärvård... 7 E Agria Plus, tilläggsförsäkring...

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Försäkring för hundar

Försäkring för hundar Försäkring för hundar Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt bra försäkring. Folksams hör till de

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse cbc3206d-27ce-473c-9294-8e95e336e1b5 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01

VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01 VILLKOR Sveland Katt Särskilt villkor Kattförsäkring gäller från 2012-01-01 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Livförsäkringsbelopp...4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Försäkring för katter

Försäkring för katter Försäkring för katter Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv, behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller ersättning och självrisk. Du försäkrar

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01

Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof. Gäller från 2013-01-01 Försäkringsvillkor Agria Slaktgris Katastrof Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 A.3

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL

SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL SÄRSKILT VILLKOR HUND SPECIAL 2014-04-01 Hund Special Särskilt villkor Gäller fr.o.m. 2014-04-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR HÄST SPECIAL. Särskilt villkor. Häst Special. Gäller fr.o.m

SÄRSKILT VILLKOR HÄST SPECIAL. Särskilt villkor. Häst Special. Gäller fr.o.m SÄRSKILT VILLKOR HÄST SPECIAL 2014-01-01 Särskilt villkor Häst Special Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 % rabatt på veterinärvårdspremien

Läs mer

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och särskilt villkor för din djurförsäkring ger det dig

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Konst- och utställningsförsäkring

Konst- och utställningsförsäkring Konst- och utställningsförsäkring Försäkringsvillkor 2012:2 S&P Underwriting Agency, Gustav III:s boulevard 46, Box 3145, 169 03 Solna INNEHÅLL A. KONST- OCH UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 4 1. VAD FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Katt Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Sveland Bonus Svelands bonussystem lämnar 5 procent rabatt på veterinärvårdspremien för varje skadefritt år, upp till 20 procent lägre premie! Kontakta

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkring för ren förmögenhetsskada GJAF 50:4 Försäkring för ren förmögenhetsskada Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Alpacka Enskild. Gäller från 2014-01-01

Försäkringsvillkor Agria Alpacka Enskild. Gäller från 2014-01-01 Försäkringsvillkor Agria Alpacka Enskild Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Vi ger dig mervärden! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring PRO Husdjursförsäkring Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland

Läs mer

VILLKOR. Hund- & Kattförsäkring GÄLLER FRÅN 2006-01-01. rev. 2006-07-01

VILLKOR. Hund- & Kattförsäkring GÄLLER FRÅN 2006-01-01. rev. 2006-07-01 VILLKOR Hund- & Kattförsäkring GÄLLER FRÅN 2006-01-01 rev. 2006-07-01 Välkommen som kund hos Sveland! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra i Sveland. Det är ett stort förtroende

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2014-01-01

Agria Häst. Gäller från 2014-01-01 Agria Häst Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria A1 Veterinärvård... 4 C Agria Aktiv Veterinärvård... 5 D Agria A2 Veterinärvård... 7 E Agria Plus, tilläggsförsäkring...

Läs mer

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck HT 60:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För gods under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för gods under lyft och transport med kran och/eller truck FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01

F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet. Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till Fastighetsmäklarförbundet Allmänt villkor - Gäller från 2012-01-01 F54:0 FMF 1:1 Ansvarsförsäkring för Fastighetsmäklare anslutna till

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Gäller fr.o.m

Gäller fr.o.m Gäller fr.o.m. 2017-05-01 Ditt eget försäkringsbolag! Det här är försäkringsvillkoret för din försäkring Sveland Hund Olycksfall. Tillsammans med ditt försäkringsbrev och Allmänt villkor för Sveland Djurförsäkringar

Läs mer