VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR. Sveland Katt. Särskilt villkor Kattförsäkring. gäller från 2012-01-01"

Transkript

1 VILLKOR Sveland Katt Särskilt villkor Kattförsäkring gäller från

2 Innehåll Åldersregler nyteckning...4 Livförsäkringsbelopp...4 Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet... 4 Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft... 4 Försäkringens giltighet utomlands... 4 Trafikolycksfall...4 Karenstid...4 Rehabiliteringbidrag...4 Veterinärvårdsförsäkring Katt Behandlingsperiod...5 Ersättningsregler...5 Borrelia/Anaplasmos...5 Ersättning vid Dolda Fel... 5 Förebyggande behandling... 5 Kejsarsnitt...5 Kastration eller sterilisering... 5 Medicin...5 Obduktion...5 Resor, transporter eller inackordering... 5 Tänder, ersättningsbart...5 Tänder, inte ersättningsbart... 5 Vid undersökning för fastställande av diagnos...5 Kostnader eller behandlingar som inte ersätts av veterinärvårdsförsäkringen... 6 Livförsäkring Ersättning vid Dolda Fel... 6 Delersättning vid förlorad fortplantningsegenskap...6 Livförsäkringen lämnar inte ersättning för... 6 Bonusregler Allmänna bonusregler...7 Nekad ersättning...7 2

3 Välkommen till Sveland Djurförsäkringar! Vi är naturligtvis mycket glada för att Du valt att försäkra Din katt i Sveland Djurförsäkringar. Det är ett stort förtroende Du gett oss och vi kommer att göra vårt bästa för att leva upp till Dina högt ställda förväntningar. Försäkringar är en mycket motsägelsefull produkt, där såväl kund som leverantör helst ser att man slipper leverera tjänsten. Ingen av oss önskar ju att Du ska drabbas av en skada! Om oturen trots allt skulle vara framme, ser vi på Sveland Djurförsäkringar det som en möjlighet att få leverera den kvalitetsprodukt som Du, oftast under många år, har betalat för. Skadereglering är en högt prioriterad funktion i vår organisation och vi arbetar alltid med målsättningen att snabbt och smidigt ge Dig allt det stöd som Du har rätt till i en svår situation. Försäkringsbrevet, detta villkor och Sveland Djurförsäkringars Allmänna villkor Djur ger Dig all information kring vad Sveland Djurförsäkringar garanterar Dig vid en eventuell skada. Vi har skrivit en lättförståelig villkorstext, presenterad på ett tydligt och lättläst sätt, för att skapa bästa förutsättningar för att Din nya försäkring motsvarar Dina förväntningar. Har Du några frågor eller känner den minsta tveksamhet, är Du alltid välkommen att kontakta våra specialister på kundservice: telefon

4 Villkor Sveland Katt G.1 Försäkringsomfattningen för Sveland Katt(G.1) innehåller Veterinärvård och Livförsäkring. Livförsäkring kan väljas bort. Vald omfattning framgår av försäkringsbrevet. Åldersregler nyteckning Försäkring tecknas för katt som uppnått sex veckors ålder. Nyteckning eller förbättring av befintlig försäkring kan ske fram till katten blir sju år. För att teckna livförsäkring måste katten vara ID-märkt och registrerad i organiserad svensk kattklubb eller SKK s nationella kattregister. Livförsäkringsbelopp Livförsäkringsbeloppet skall högst motsvara marknadsvärdet. Värdet fastställs med ledning av normalt inköpspris, utställnings-, avelsmeriter och/eller andra meriter. Ålderssänkning av livförsäkringsbeloppet Livförsäkringsbeloppet sänks automatiskt årligen vid försäkringsperiodens början från och med det kalenderår då katt uppnår sju års ålder. Sänkning sker med 20% av gällande försäkringsbelopp. Livförsäkringsbeloppet sänks inte under kr. Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens utgång det kalenderår då katten uppnår tio års ålder. Skadefall som påbörjats innan försäkringen trädde i kraft Försäkringen gäller inte vid skadefall som påbörjats eller funnits innan försäkringen trätt i kraft, inte heller för dolda fel oavsett när skadan/sjukdomen upptäcktes. Veterinärmedicinsk expertis är avgörande vid denna bedömning. Ovanstående gäller även för sjukdom, skada eller andra skadehändelser som uppkommit efter en förbättring av försäkringsskyddet gjorts. Försäkringen gäller inte heller för sjukdom eller skada som inträffat (påbörjats) efter det att Sveland Djurförsäkringars ansvarighet upphört. Försäkringens giltighet utomlands Försäkringen gäller utomlands inom EU/EFTA-området. Eventuell ersättning vid skada utbetalas i svensk valuta enligt vid skadetillfället gällande valutakurs. Trafikolycksfall Vid trafikolyckor skall påkörande bils förare, bilens reg. nr och bilförsäkringsbolag anges. Är bilföraren okänd, skall polisanmälan göras och minnesanteckning från polisen bifogas skadeanmälan. Bilägaren drabbas inte av bonusförlust vid påkörningsolyckor med katt. Karenstid Försäkringen gäller utan karenstid vid skada genom olycksfall. Försäkringen gäller inte för sjukdom eller förlossningskomplikation som påbörjats inom 20 dagar efter det att försäkringen trätt i kraft, inte heller för dödsfall eller avlivning till följd av sjukdom som påbörjats inom denna tid. En karenstid om 20 dagar gäller också vid förbättring av försäkringen gällande den förbättrade delen. Då djur som har gällande och betald försäkring i Sveland Djurförsäkringar byter ägare och ny försäkring tecknas med samma omfattning gäller försäkringen utan karens. Då djur som har en gällande och betald försäkring i annat bolag nytecknas i Sveland Djurförsäkringar med motsvarande omfattning gäller försäkringen utan karens. Rehabiliteringbidrag Kostnader för rehabilitering som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till, efter sjukdom eller olycksfall som kan ersättas enligt kattens veterinärvårdsförsäkring. Rehabbehandlingen skall påbörjas inom 20 dagar efter att veterinär utfärdat remissen och försäkringen lämnar ersättning för uppkomna kostnader under 90 dagar, räknat från första rehabbehandlingen. Ersättning lämnas med högst kr per försäkringsår. Ersättning lämnas för dokumenterad behandling. Veterinärens remiss skall åtfölja skadeanmälan. Bidraget ingår inte i veterinärvårdsförsäkringen. Rehabiliteringsförsäkringen lämnar inte ersättning för: behandling i förebyggande syfte, ex.vis motionssimning behandling utförd utomlands behandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet behandling som inte är i rehabiliterande syfte receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel resor, transporter, inackorderingskostnader kostnader för fakturering och intyg mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga Veterinärvårdsförsäkring Katt Veterinärvårdsförsäkring ingår i Sveland Katt(G.1). Veterinärvårdsförsäkringen har ingen övre åldersgräns, utan gäller under kattens hela levnad om försäkring bibehålls. Veterinärvårdsförsäkringen lämnar ersättning för Kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall. Behandling och vård i Sverige skall utföras av veterinär legitimerad i nordiskt land samt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården skall vara etiskt och medicinskt motiverad samt överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. 4

5 Behandlingsperiod En behandlingsperiod omfattar 125 dagar räknat från första veterinärbesöket. Ersättningsregler För varje behandlingsperiod avräknas en fast självrisk, som framgår av försäkringsbrevet. De överstigande ersättningsbara kostnaderna, efter att den fasta självrisken räknats av, ersätts med 85% eller 75%. Valt alternativ framgår av försäkringsbrevet. Högsta ersättning per försäkringsperiod är kr eller kr fram till förfallodagen det år då katten uppnår sju års ålder. Därefter sänks årligen högsta ersättningsbelopp med kr respektive kr från försäkringsperiodens början. Högsta ersättningsbelopp sänks inte under kr. Gällande ersättningsnivå framgår av försäkringsbrevet. Varje försäkringsperiod får bära den kostnad som tillhör denna. Borrelia/Anaplasmos (tidigare benämnt Erlichios) Ersättning lämnas för behövlig provtagning i fall med misstanke om att katten drabbats av fästingburen sjukdom. Ersättning vid Dolda Fel Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader vid behandling och vård på grund av medfödd eller ärftligt betingad sjukdom. Är medfödd eller ärftligt betingad sjukdom eller defekt föremål för organiserat hälsoprogram måste detta ha följts för att ersättning skall utgå. Ersättning lämnas under förutsättning att katten är införsäkrad i Sveland Djurförsäkringar före fem månaders ålder och att anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället uppvisas. För att ersättning skall utgå för egenuppfödd kattunge måste den, före fem månaders ålder, vara veterinärbesiktigad utan anmärkning. Förebyggande behandling Ersätts inte av veterinärvårdsförsäkringen. Kejsarsnitt Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnaderna vid kattens första kejsarsnitt. Medicin Den medicin och förbandsmateriel som veterinären använder vid behandlingstillfället ersätts. Försäkringen ersätter inte kostnaderna för receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel, medicinskt foder, schampo eller andra produkter som veterinären säljer. Obduktion Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnaderna för obduktion om Sveland Djurförsäkringar begärt att sådan skall utföras. Se även Sveland Djurförsäkringars Allmänna villkor Djur. Resor, transporter eller inackordering Kostnader för resor, transporter eller inackordering ersätts inte av veterinärvårdsförsäkringen. Tänder, ersättningsbart behandling av karies, stomatit, gingivit och rotspetsabcesser som inte beror på dålig tandstatus/munhälsa och där behandlingen utförs i medicinskt syfte av legitimerad tandläkare (godkänd av Jordbruksverket) / veterinär tandfraktur (gäller oavsett kattens ålder) kvarsittande mjölktänder om katten är försäkrad i Sveland Djurförsäkringar före fem månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott sjukdomen FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesions) ersätts med 50% av veterinärkostnaderna, dock högst kr efter att fast och rörlig självrisk avdragits Tänder, inte ersättningsbart bettfel, tandsten, paradontit (tandlossning), nednötta tänder tandsjukdomar eller munhålans sjukdomar eller komplikationer till dålig tandstatus/munhälsa Vid undersökning för fastställande av diagnos Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnaderna med högst kr, efter att fast och rörlig självrisk avdragits, när det visar sig att sjukdomen inte omfattas av försäkringen. Kastration eller sterilisering Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnaderna vid kastration eller sterilisering vid följande diagnoser(sjukdomar); livmoderinflammation, förlossningsskador, prostatasjukdomar, testikelinflammation, diabetes samt vid tumörsjukdomar i livmoder, vagina och äggstockar. 5

6 Kostnader eller behandlingar som inte ersätts av veterinärvårdsförsäkringen alternativbehandling avlivning, omhändertagande eller kremering exteriöra defekter kattpest i de fall katten inte är vaccinerad enligt veterinär rekommendation komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av försäkringen kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort, fördyrade veterinärvårdskostnader då veterinärbesök äger rum under jourtid utan att detta är nödvändigt mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga MR- (magnetresonans), CT- (datortomografi) och scintografiundersökning navelbråck protesoperationer (t.ex. höftledsprotes), inplantat (t.ex pacemaker) samt organtransplantationer undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar eller ovanor Livförsäkring Liversättning lämnas då katt så svårt insjuknar eller skadas (gäller även vid brandskada) att den avlider eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas. Delersättning vid förlorad fortplantningsegenskap Ersättning lämnas för katt mellan ett och sju års ålder som till följd av sjukdom eller skada förlorat betydelsefull fortplantningsegenskap. Katten skall bevisligen haft den förlorade egenskapen genom att ha lämnat registrerad avkomma. Egenskapen ska ha förlorats under den tid katten varit försäkrad i Sveland Djurförsäkringar. Ersättning lämnas med halva livförsäkringsbeloppet vid förlorad fortplantningsegenskap. Vid ersättning kvarstår resterande livförsäkring samt veterinärvårdsförsäkring med reservation för sjukdomen/skadan som är ersatt. Livförsäkringen lämnar inte ersättning för bristande eller upphörd avelsduglighet exteriöra defekter försvunnen eller stulen katt katt som av avelshygieniska skäl måste tas ur avel kattpest i de fall katten inte är vaccinerad enligt veterinär rekommendation kastration eller sterilisering komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av försäkringen navelbråck I övrigt gäller Sveland Djurförsäkringars Allmänna Villkor Djur Ersättning vid Dolda Fel Ersättning lämnas då katt på grund av medfödd eller ärftligt betingad sjukdom eller defekt avlider eller enligt veterinärmedicinsk expertis måste avlivas. Är medfödd eller ärftligt betingad sjukdom eller defekt föremål för organiserat hälsoprogram måste detta ha följts för att ersättning skall utgå. Ersättning lämnas under förutsättning att katten är införsäkrad i Sveland Djurförsäkringar före fem månaders ålder och sedan fortsatt försäkrad utan avbrott. Anmärkningsfritt veterinärintyg från leveranstillfället skall kunna uppvisas. För att ersättning skall utgå för egenuppfödd kattunge måste den, före fem månaders ålder, vara veterinärbesiktigad utan anmärkning. 6

7 Bonusregler Vid premieberäkning i försäkringsformen G.1 gäller följande: För varje försäkringsperiod placeras den försäkrade katten i en bonusklass som anger den bonus (rabatt) i procent som lämnas på grundpremien. Bonusklasserna är: 0%, 5%, 10%, 15% och 20%. För ändring av bonusklasser gäller: om ersättning avseende veterinärvårdskostnader inte utbetalats under försäkringsperioden sänks premien nästa period en bonusklass utbetalas ersättning avseende veterinärvårdskostnader under försäkringsperioden (oavsett när skadan inträffat) höjs premien två bonusklasser Då bonusberäkning och premieavisering sker en månad före försäkringsperiodens utgång överflyttas beräkningsgrunden för sista månaden till nästkommande period. Allmänna bonusregler Nyförsäkrad katt placeras i bonusklass 0%. Katten skall ha varit försäkrad minst sex månader innan ändring av bonusklass kan ske. Har kattens värde höjts under de sista sex månaderna av försäkringsperioden, sker bonusberäkning på det föregående värdets aktuella premie. Vid ägarbyte eller byte av katt får bonus inte överföras eller tillgodoräknas. Nekad ersättning Ett avslag innebär oftast att det man sökt ersättning för inte omfattas av försäkringen. Den veterinärmedicinska bedömningen av sjukdoms- eller skadefallet ligger då ofta till grund för avslaget. En del ersättningsbeslut kan grunda sig på missförstånd eller oklarheter vid skaderegleringen på grund av att exempelvis skadeanmälan är bristfällig, med följd att man blir nekad ersättning. Om du inte är nöjd med bedömningen av ett skadefall bör du kontakta skadeavdelningen, så att eventuella oklarheter eller missförstånd kan redas ut. Kvarstår meningsskiljaktigheter efter detta kan du begära att skadefallet prövas i Sveland Djurförsäkringars Skadeprövningsnämnd. Besvärshänvisning - Överklagande Du gör detta genom ett skriftligt överklagande i vilket du måste ange hur och varför beslutet bör ändras. Det skriftliga överklagandet sänder du till; Sveland Djurförsäkringars Skadeprövningsnämnd Box Hässleholm Du måste inkomma med din skriftliga överklagan senast sex månader från det att Sveland Djurförsäkringar sände ut sitt beslut, annars förlorar du din rätt mot bolaget. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN har en särskild avdelning för försäkringsfrågor för privatpersoner. Frågor med veterinärmedicinsk anknytning kan inte prövas av ARN enligt deras reglemente. ARN Box Stockholm Tel Tingsrätt Inom sex månader efter skaderegleringsbeslutet kan en tvist prövas av domstol. Om tvisten rör ett mindre belopp (under ett halvt basbelopp) kan s.k. förenklat rättegångsförfarande tillämpas. Är bägge parter eniga därom, kan tvisten även avgöras enligt lag om skiljemän. Tvister med anledning av försäkringsavtalet ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag. Rådgivning Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar råd i frågor som rör försäkring eller skadereglering. Konsumenternas Försäkringsbyrå Klara Norra Kyrkogata Stockholm Tel Preskription Sveland Djurförsäkringar ersätter inte skada, som du anmäler senare än tre år från det att du fick kännedom om din rätt att kräva ersättning. Sveland Djurförsäkringar ersätter inte heller skada, som anmäls senare än tio år efter skadetillfället. Om du anmält en skadehändelse i rätt tid har du alltid sex månader på dig att väcka talan vid domstol sedan Sveland Djurförsäkringar tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan. 7

8 Box 31, Hässleholm Tel

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01

VILLKOR. Sveland Djur. Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 VILLKOR Sveland Djur Allmänt villkor Djurförsäkring GÄLLER FRÅN 2011-01-01 Innehåll Allmänna villkor Vem försäkringen gäller för...4 Försäkringstiden...4 Var försäkringen gäller...4 Pris- och villkorsändring...4

Läs mer

ALLMÄNT VILLKOR DJUR. 2011-01-01 Gäller fr.o.m. 2011-01-01

ALLMÄNT VILLKOR DJUR. 2011-01-01 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 ALLMÄNT VILLKOR DJUR 2011-01-01 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss! Vi ger dig gärna personliga råd om bästa försäkringsskydd. Kontakta någon av våra representanter som du

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sveland ger dig mervärden Kontakta oss Vi ger dig gärna personlig rådgivning om försäkringslösningar som passar dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice

Läs mer

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01

Agria Hund. Gäller från 2015-04-01 Agria Hund Gäller från 2015-04-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria Veterinärvård 3 B Agria Medicin, tilläggsförsäkring 6 C Agria Rehabilitering, tilläggsförsäkring 6 D Agria Trygghet,

Läs mer

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01

Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01 Försäkringsvillkor Agria Nöt Enskild Gäller från 2014-04-01 Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 A.1 Det här är försäkringsvillkoren... 3 A.2 Kontrollera din försäkring... 3 B Agria Nöt

Läs mer

Agria Häst. Gäller från 2015-07-01

Agria Häst. Gäller från 2015-07-01 Agria Häst Gäller från 2015-07-01 Innehåll Välkommen till Agria Djurförsäkring 3 A Agria A1 Veterinärvård 3 B Agria Aktiv Veterinärvård 5 C Agria A2 Veterinärvård 8 D Agria Plus, tilläggsförsäkring 9 E

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring

Försäkringsvillkor 1 juli 2006. Svenska Jägareförbundets och Folksams. Jaktvapenförsäkring Försäkringsvillkor 1 juli 2006 Svenska Jägareförbundets och Folksams Jaktvapenförsäkring Innehåll Översiktlig information...................... 4 Försäkringsvillkor.......................... 6 Vem försäkringen

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Olycksfall. allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Olycksfall allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2014-07-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1. Allmänna

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa

Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa Förköpsinformation gäller från 1 januari 2014 Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa sjukvård Bliwa Livförsäkring i samarbete med Ledarna Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(7) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2012. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Villa Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Innehållsförteckning Produktblad 3 Ersättningstabell 6 Allmänna villkor 7 1. Definitioner 2. Försäkringens omfattning 3. Försäkringens syfte 4. Försäkringsskydd 5.

Läs mer

Skandia PrivatvÅrd Plus

Skandia PrivatvÅrd Plus Skandia PrivatvÅrd Plus AllmÄnna försäkringsvillkor 2007-01-01 InnehÅll 1. Vem Är försäkrad?...2 2. Vem kan vara försäkrad?...2 2.1 AnstÄllda bosatta i Skandinavien...2 2.2 Utlandsplacerad personal...2

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Kommunolycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor B11 Gäller från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2 Försäkringsvillkor B11 3 Innehåll 1. Översiktlig information...4 2. Kostnader för skadans läkande...5 3. Medicinsk

Läs mer

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006

Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer. Gäller fr o m 1 januari 2006 Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärer Gäller fr o m januari 2006 FOLKSAM Villkor nr K 65 Villkor för Kollektiv Olycksfallsförsäkring Gäller fr o m 2006-0-0 Försäkringen gäller för olycksfallsskada

Läs mer

Villaförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Villaförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Villaförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Villaförsäkring villkor 2011-09-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 5 1.1. Försäkringstiden 5 1.2. Betalningsvillkoren 5 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig olycksfallsförsäkring i Bliwa

Läs mer

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring

Göta Energi TRIPPELTRYGG. Fakturaskydd. Villkor Gruppförsäkring Göta Energi TRIPPELTRYGG Fakturaskydd Villkor Gruppförsäkring Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör och förmedlare 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 2 1.1 Gruppavtal 2 1.2

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2014 Avtal 8082 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 8 4 Olycksfallsförsäkring 9 Ersättning

Läs mer