Euro reseförsäkring för företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Euro reseförsäkring för företag"

Transkript

1 Euro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från

2 innehållsförteckning Euro reseförsäkring för företag SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Försäkrade och förmånstagare Giltighet Kostnader för utredning av skadan Självrisk RESENÄRFÖRSÄKRING Sjukdom under resa Olycksfall Vårdkostnader vid sjukdom eller skada Vårdkostnader vid tandskador och akut tandvärk Medicinskt men till följd av olycksfall Dagersättning för arbetsoförmåga till följd av olycksfall Dödsfall Skador till följd av annullerad eller avbruten resa RESGODSFÖRSÄKRING Försäkringsobjekt Skadefall som ersätts och begränsningar i samband med dem Säkerhetsföreskrifter Försäkringsbelopp och ersättningens omfattning RESEANSVARSFÖRSÄKRING Skador som förorsakats någon annan Som ansvarsskador ersätts inte Ersättningsbestämmelser Värdering av skadan och utredning av ersättningsansvaret...5 allmänna avtalsvillkor CENTRALA BEGREPP INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS Försäkringsbolagets informationsplikt Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt Åsidosättande av upplysningsplikten INTRÄDANDET AV FÖRSÄKRINGSBOLAGETS ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHET Ansvarets inträdande Grunder för beviljande av försäkring Försäkringsavtalets giltighet PREMIE Premiebetalning Dröjsmål med premien Återupplivning av personförsäkring som upphört att gälla Betalning av försenad skadeförsäkringspremie Återbetalning av premie när avtalet upphör Kvittning mot premie som ska återbetalas INFORMATION SOM SKA LÄMNAS UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID Försäkringsbolagets informationsplikt Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning Fareminskning Information som ska lämnas om att gruppförsäkring upphör SKYLDIGHET ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA UPPKOMST AV SKADA VID SKADEFÖRSÄKRING Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter Skyldighet att avvärja och begränsa en skada Underlåtelse att iaktta säkerhetsföreskrifter och åsidosättande av räddningsplikten FÖRORSAKANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL Personförsäkring Skadeförsäkring Förorsakande av försäkringsfall vid ansvarsförsäkring IDENTIFIKATION VID SKADEFÖRSÄKRING OTILLRÄKNELIGHET OCH NÖDTILLSTÅND Personförsäkring Skadeförsäkring FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE VID PERSONFÖRSÄKRING Förmånstagare Förmånstagarförordnandets form ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Ersättningssökandens skyldigheter Preskription av rätt till ersättning Försäkringsbolagets skyldigheter Kvittning mot försäkringsersättning SÖKANDE AV ÄNDRING I FÖRSÄKRINGS- BOLAGETS BESLUT Självrättelse Försäkrings- och finansrådgivningen och de nämnder som utfärdar rekommendationer om avgöranden Tingsrätt FÖRSÄKRINGSBOLAGETS REGRESSRÄTT Försäkringsbolagets regressrätt gentemot tredje man Annan regressrätt vid skadeförsäkring ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Ändring av avtalsvillkor för fortlöpande försäkring vid övergång till ny period FÖRSÄKRINGSAVTALETS UPPHÖRANDE Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång TREDJE MANS RÄTT VID SKADEFÖRSÄKRING Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring Den skadelidandes rätt att söka ändring vid skadeförsäkring LAG OCH BERÄKNINGSGRUNDER SOM TILLÄMPAS ANDRA FRÅGOR SOM BEHANDLAS I LAGEN OM FÖRSÄKRINGSAVTAL Läs särskilt de begränsande villkorspukterna i kursivstil.

3 Euro reseförsäkring för företag 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN Syftet med reseförsäkringen är att ersätta den försäkrade för skador som under resan förorsakats honom av de skadefall som nämns i försäkringsvillkoren och för annullering av resan i enlighet med det avtal som framgår av försäkringsbrevet eller ett särskilt avtal samt försäkringsvillkoren. 2 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Enligt vad som överenskommits omfattar försäkringen antingen - resenärförsäkring eller - resgodsförsäkring och reseansvarsförsäkring i anslutning till den eller - alla dessa. Dessa villkor tillämpas på gruppförsäkringar som gäller antingen fortlöpande eller för viss tid. I försäkringsbrevet eller försäkringsavtalet bestäms dessutom om försäkringen gäller alla resor eller endast arbetsresor. Med arbetsresa avses en resa där en försäkringstagare som har ställning som arbetsgivare ansvarar för resekostnaderna och/eller betalar sin försäkrade arbetstagare dagtraktamente med anledning av resan. 3 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 3.1 Försäkrade och förmånstagare Försäkrade Försäkrade är i försäkringsbrevet nämnda - personer som har sitt hem och sin stadigvarande bostad i Finland och som huvudsakligen vistas här samt - personer som är bosatta i Finland men som tillfälligt vistas utomlands Förmånstagare Förmånstagare vid dödsfall är den försäkrades anhöriga, om inte försäkringstagaren skriftligt har meddelat Europeiska någon annan förmånstagare. 3.2 Giltighet Giltighetsområde och giltighetstid Försäkringen gäller under utrikesresor överallt i världen om inte någon annat nämns i försäkringsavtalet. I Finland gäller försäkringen under resor som görs till platser som fågelvägen ligger minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad. Försäkringen gäller emellertid inte under resor mellan dessa platser Flygresor Försäkringen täcker inte olycksfall som vid en flygolycka drabbar personer som hör till flygpersonalen eller har hand om uppgifter som hör till flygningen. Försäkringen gäller under flygresor då den försäkrade är passagerare i ett luftfartyg försett med nationalitetsbeteckning. Har den försäkrade flera samtidigt gällande resenär-, reseolycksfalls- eller privata olycksfallsförsäkringar i ett eller flera försäkringsbolag, är de, med undantag för flygolycksfallsförsäkringar, i kraft under flygresan upp till ett belopp på sammanlagt högst euro Tävlingsidrott, specialgrenar och specialresor Resenärförsäkringen gäller inte under tävlingsidrott och träning för sådan. Resenärförsäkringen gäller inte under följande idrottsgrenar och verksamheter: - kamp- och kontaktgrenar såsom boxning, brottning, judo och karate, - styrkegrenar såsom tyngdlyftning och styrkelyft, - motorsport, - luftsporter såsom fallskärmshopp, segelflygning, flygning med varmluftsballong, bungyhopp, hängflygning och flygning med ultralätt eller experimentalt flygplan, - klättringsgrenar såsom bergsbestigning samt klipp- och hallklättring, - speedskiing, störtlopp eller liknande, - dykning med utrustning samt forspaddling, - forskningsresor och vandringar utomlands i berg, djungel, öken, ödemark eller andra obebodda trakter, - oceanseglatser. Försäkringen kan enligt Europeiskas prövning fås att gälla dylika risker endast med tilläggsavtal och tilläggspremie Kärnskador och krig Försäkringen ersätter inte skador som förorsakats - genom plötslig inverkan av ett kärnvapen eller en kärnanläggning som förorsakat massförintelse av människor, - genom krig eller en väpnad konflikt. Utom i fråga om storkrig tillämpas ansvarsbegränsningen i denna punkt inte under 14 dagar från det att de väpnade operationerna inleddes, om den försäkrade dessförinnan börjat sin resa och själv inte deltagit i operationerna. Försäkringen kan enligt Europeiskas prövning fås att gälla i händelse av krigsrisk endast med tilläggsavtal och tillläggspremie Kroppsligt förvärvsarbete Försäkringen gäller kroppsligt förvärvsarbete endast med tilläggsavtal och tilläggspremie. 3.3 Kostnader för utredning av skadan Försäkringen ersätter - arvode för läkarutlåtande som Europeiska begärt, - lösen för polisundersökningsprotokoll som Europeiska begärt, - lösen för myndighetsintyg som Europeiska begärt, - reparationskostnadskalkyler som Europeiska begärt, - kostnaden för nödfalls- eller ersättningstjänst som Europeiska godkänt på förhand. 3.4 Självrisk Den försäkrade står vid varje skadefall för en i försäkringsbrevet antecknad självrisk av skadebeloppet. 4 RESENÄRFÖRSÄKRING 4.1 Sjukdom under resa Som sjukdom under resa ersätts en sjukdom som har krävt läkarvård och som har börjat eller visat de första symptomen under resan. Som sjukdom under resa betraktas också en plötslig förvärring av en redan befintlig sjukdom eller en förändring av tillståndet, ifall en sådan förändring enligt allmän medicinsk erfarenhet inte har varit sannolik och kunnat förväntas. I dessa fall ersätts akut vård typ första hjälpen som getts på resan. Försäkringen ersätter en sjukdom endast om läkarvården har börjat under resan eller inom 14 dygn efter resans slut, utom när det är fråga om en smittsam sjukdom med längre inkubationstid. Försäkringen ersätter inte en sjukdom som har förorsakats av bruk av alkohol eller narkotika eller missbruk av läkemedel. 4.2 Olycksfall Som olycksfall ersätts en plötslig, yttre händelse genom vilken den försäkrade oavsiktligt förorsakas en kroppsskada under resan. Som olycksfall betraktas även en skada som den försäkrade oavsiktligt har ådragit sig vid en plötslig kraftansträngning eller rörelse, om skadan krävt läkarvård inom 14 dygn från sin uppkomst. Som olycksfall anses även drunkning, värmeslag, solsting, förfrysning, skador som förorsakats av betydande förändringar i trycket, gasförgiftning samt förgiftning genom ett ämne som förtärts av misstag, då dessa händelser inträffar oavsiktligt Som olycksfall ersätts inte en skada som förorsakats - av ett skadefall som berott på den försäkrades sjukdom eller lyte, - av ett operativt ingrepp, vård eller någon annan medicinsk åtgärd som vidtagits för behandlingen av en sjukdom eller ett kroppslyte, såvida inte åtgärden vidtagits för behandlingen av en skada som ersätts ur denna försäkring, - av förgiftning som framkallats av läkemedel, alkohol eller något annat rusmedel som den försäkrade använt eller av ett ämne som den försäkrade förtärt som föda eller, - på en tand eller tandprotes vid tuggning, även om en yttre faktor bidragit till skadan (se punkt 4.4) Som olycksfall ersätts inte heller - en smittsam sjukdom till följd av bett eller sting av insekter. - psykiska följder av olycksfall Skador förorsakade av sjukdom eller lyte Om en sjukdom eller ett lyte, som inte har samband med olycksfallet, väsentligt har bidragit till en skada som förorsakats av olycksfallet, utbetalas ersättning endast till den del skadan anses vara förorsakad av detta olycksfall. 4.3 Vårdkostnader vid sjukdom eller skada Vårdkostnader som förorsakats av sjukdom under resa ersätts under högst 90 dagar från det att vården inletts och vårdkostnader som förorsakats av olycksfall under högst tre år från det att olycksfallet inträffade. Vårdkostnaderna ersätts enligt originalräkning eller originalverifikat i den mån de inte ersätts med stöd av någon lag. 3

4 4.3.1 I vårdkostnaderna ingår följande - Kostnader för nödvändig behandling eller undersökning som företagits eller ordinerats av läkare samt skäliga lokala resekostnader. Kostnader för fysikalisk behandling ersätts för högst tio behandlingar per olycksfall förutsatt att behandlingen har ordinerats av läkare och getts vid en vårdinrättning. - Kostnader för nödvändig reparation eller återanskaffning av glasögon, hörapparat och tandprotes som varit i bruk och skadats vid olycksfallet. Glasögon ersätts om de har skaffats senast två månader efter olycksfallet. - Sådana andra kostnader än de ovan nämnda som Europeiska godkänt på förhand, när den försäkrades åtgärder har begränsat uppkomsten av ytterligare skada och bidragit till inbesparingar av alternativa kostnader I vårdkostnaderna ingår inte - kostnader för vistelse på rehabiliterings- eller badinrättning eller hälsohem, inte heller resekostnader dit och därifrån, - anskaffning av annat sjukvårdsmaterial än vad som nämns i punkt i villkoren, - inkomstbortfall eller andra indirekta förluster på grund av vården Enligt Europeiskas förhandsgodkännande ersätts kostnaderna för sjuktransport till hemlandet och för en nödvändig ledsagare 4.4 Vårdkostnader vid tandskador och akut tandvärk Försäkringen ersätter kostnader för nödvändig behandling eller undersökning som tandläkare gett eller ordinerat till följd av olycksfall samt skäliga lokala resekostnader. Om en tand eller tandprotes skadats vid tuggning ersätts vårdkostnaderna och skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt högst 85 euro. Vid behandling av akut tandvärk ersätts nödvändig vård samt skäliga lokala resekostnader upp till sammanlagt högst 85 euro, om värken har börjat och vården getts under resan. 4.5 Medicinskt men till följd av olycksfall Men Med men avses ett medicinskt bedömt allmänt men som skadan förorsakat den försäkrade. Då menet fastställs beaktas endast skadans art, inte den skadades individuella omständigheter såsom yrke eller hobbyer. Menets omfattning fastställs enligt det beslut om invaliditetsklassificering som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring. Menets omfattning fastställs på basis av den invaliditetsklassificering som gällde då skadan inträffade. Skadorna är indelade i invaliditetsklasser från 1 till 20 så att invaliditetsklass 20 motsvarar fullständigt men Betalning av menersättning Vid fullständigt bestående men betalas det försäkringsbelopp som gällde då olycksfallet inträffade. Vid partiellt bestående men betalas så många tjugondelar av försäkringsbeloppet som invaliditetsklassen utvisar. Engångsersättning utbetalas då invaliditeten blivit bestående. Bestående invaliditet fastställs enligt den invaliditetsklass som olycksfallet gett upphov till senast då tre år har förflutit sedan händelsen. Om menet ändras med minst två invaliditetsklasser innan det har gått tre år sedan engångsersättningen betalades, skall ersättningen ändras på motsvarande sätt. Betald ersättning återkrävs dock inte. Om invaliditetsklassen ändras efter nämnda tid, justeras ersättningsbeloppet inte Övergående men Om ett år har förflutit sedan olycksfallet och skadan inte har läkts eller invaliditetsklassen inte blivit bestående, betalas årligen som fortlöpande ersättning tio procent av den del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsklassen vid respektive tidpunkt. Denna menersättning betalas inte efter det att tre år har förflutit från skadetillfället. 4.6 Dagersättning för arbetsoförmåga till följd av olycksfall Vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall erhåller en försäkrad i åldern år den dagersättning som gällde då olycksfallet inträffade eller den del av ersättningen som svarar mot graden av arbetsoförmåga. Arbetsoförmågan är fullständig om den försäkrade är helt oförmögen att utföra sina sedvanliga arbetsuppgifter och partiell om den försäkrade är delvis oförmögen att utföra dem. Dagersättning utbetalas tidigast från den dag läkarvården började och utbetalningen upphör senast då ett år har förflutit från olycksfallet. Om olycksfallet förorsakar bestående skada och menet blir bestående innan ett år har förflutit från olycksfallet, utbetalas dagersättningen inte längre. 4.7 Dödsfall Om den försäkrade avlider under resan ersätts enligt originalräkning eller originalverifikat skäliga kostnader för hemtransport eller begravning utomlands. Dessa kostnader ersätts även om den försäkrades död inte förorsakats av ett skadefall som annars ersätts. Vid den försäkrades död genom olyckshändelse utbetalas det försäkringsbelopp som gällde då olycksfallet inträffade. Från denna ersättning avdras sådan ersättning för bestående men som har betalats med anledning av samma olycksfall. Ersättning betalas dock inte om den försäkrade avlider efter det att tre år har förflutit från olycksfallet. Om en smittsam sjukdom, som den försäkrade ådragit sig på resan och som i förordningen om smittsamma sjukdomar definieras som allmänfarlig smittsam sjukdom, är en väsentlig orsak till den försäkrades död, utbetalas det försäkringsbelopp som gällde då sjukdomen började. Ersättning utbetalas dock inte om den försäkrade avlider efter det att ett år har förflutit sedan sjukdomen konstaterades. 4.8 Skador till följd av annullerad eller avbruten resa Annullerad resa Försäkringen ersätter en av tvingande skäl annullerad resa, dvs. en förhindrad resa, när annulleringen beror på - den försäkrades plötsliga sjukdom, - ett olycksfall som drabbat den försäkrade, - den försäkrades död eller - en egendomsskada på den försäkrades egendom i Finland. Vid en annullering ersätts de kostnader som den försäkrade enligt researrangörens resevillkor ansvarar för Försäkringen ersätter inte en annullerad resa - om försäkringen har betalts senare än tre dygn före resan, - om orsaken till annulleringen har framgått innan försäkringsavtalet ingicks eller - om orsaken till annulleringen har framgått innan resan bokades eller betalades Avbruten resa Försäkringen ersätter en av tvingande skäl avbruten resa, dvs. en ändring av en påbörjad resa, när avbrottet beror på att den försäkrade under resan drabbats av - plötslig sjukdom, - olycksfall eller - en egendomsskada på sin egendom i Finland. På grund av en avbruten resa betalas - den försäkrades nödvändiga merkostnader för resa och inkvartering, - av Europeiska godkända skäliga resekostnader för ny resa tillbaka till resmålet, om det är nödvändigt på grund av att anställningen eller studierna fortsätter Sjukhusvård och för tidig hemkomst När semesterresa avbryts på grund av sjukhusvård eller för tidig hemkomst av de orsaker som nämns i punkt 4.8.3, betalas 43 euro per dag för resdagar som den försäkrade förlorat. Om en försäkrad som inte fyllt 15 år har intagits för sjukhusvård under en semesterresa och sjukdomen eller skadan enligt läkares föreskrift kräver insatser av vårdnadshavaren, betalas motsvarande ersättning för förlorade resdagar till en av vårdnadshavarna. Ersättning för samma tid betalas endast av en orsak, antingen sjukhusvård eller för tidig hemkomst. Ersättning betalas för högst 45 dagar, maximalt resans pris. Ersättning betalas inte om resan vid skadetillfället har varat längre än 90 dagar. Resdagarna räknas i fulla 24 timmars perioder från det att resan började. De förlorade resdagarna räknas på motsvarande sätt från det att sjukhusvården började eller resan avbröts tills sjukhusvården upphörde eller högst till den tidpunkt då resan borde ha avslutats. Om den sista på detta sätt beräknade fulla perioden överskrids med 12 timmar, räknas även detta som en dag Den försäkrade har dessutom rätt till ersättning på det sätt som nämns i punkterna , om resan av tvingande skäl har annullerats eller den försäkrade varit tvungen att komma hem för tidigt till följd av sjukdom, olycksfall eller dödsfall som plötsligt drabbat den försäkrades make eller sambo, barn, adoptiv- eller fosterbarn, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar, svärföräldrar eller syskon. 5 RESGODSFÖRSÄKRING 5.1 Försäkringsobjekt Försäkringsobjekt är resgods, med vilket avses egendom som resenären tagit med på resan eller skaffat under resan Försäkringsobjekt i resgodsförsäkringen är inte - motordrivna fordon, husvagnar eller andra släpvagnar, vatten- eller luftfarkoster samt delar av och tillbehör till dessa, - segel- och surfingbrädor, - handelsvaror, varuprover, reklammaterial, filmer och band som används i kommersiellt syfte eller för undervisning, fotografier, ritningar och programdisketter, 4

5 - manuskript, samlingar och delar av dem, - värdepapper, kreditkort och pengar - flyttgods, - djur och växter. 5.2 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband med dem Försäkringen ersätter direkta sakskador som förorsakats av en plötslig oförutsedd händelse Försäkringen ersätter inte - skador som förorsakats av att ett föremål försvunnit eller kvarglömts - skador som förorsakats av sedvanlig användning av föremålet eller skavning, slitage, repning eller bristfälligt emballage, - skador som förorsakats på cyklar, skidor eller andra sportartiklar när de använts för sitt ändamål, - skador som förorsakats av myndighetsåtgärder, - skador som ersätts på basis av någon speciallag, garanti eller annan försäkring. 5.3 Säkerhetsföreskrifter Allmänna platser Den försäkrade får inte lämna resgods utan kontinuerlig uppsikt på trafikstationer och torg, i restauranger, affärer, inkvarteringsrörelsers vestibuler, allmänna kommunikationsmedel eller vid allmänna sevärdheter och besöksobjekt. Om cyklar, skidor eller andra sportartiklar måste lämnas utomhus eller i utrymmen avsedda för allmänt bruk utan bevakning, skall de vara fastlåsta i ett ställ som finns för detta ändamål eller i ett annat lämpligt fast föremål Inomhus- och förvaringsutrymmen Vid förvaring i hotellrum och andra inkvarteringsrum, fordon, husvagnar eller båtar skall föremål och apparatur vars värde överstiger 340 euro förvaras i ett fast, särskilt låst utrymme, om det är möjligt med beaktande av föremålets användning, storlek och rådande förhållanden. Skidboxar, sido- och tankväskor m.m. och släpvagnar räknas inte som sådana förvaringsutrymmen. Föremål eller apparatur vars värde överstiger 170 euro får inte förvaras i tält eller gemensamma inkvarteringsrum eller i yttre förvaringsutrymmen som hör till fordonets utrustning, om det inte särskilt har ordnats kontinuerlig bevakning av dem Frätande och nedsmutsande ämnen Frätande och nedsmutsande ämnen samt flaskor och förpackningar som innehåller vätska skall packas på ett betryggande sätt, separat från det övriga resgodset Anmälan till transportföretaget Om ett föremål har skadats eller försvunnit under transporten eller förvaringen skall en behörig anmälan om händelsen samt ersättningsanspråk föreläggas transport- eller trafikföretagets representant. 5.4 Försäkringsbelopp och ersättningens omfattning Högsta gränsen för Europeiskas ersättningsskyldighet är det i försäkringsbrevet antecknade försäkringsbeloppet för egendomen oberoende av resgodsets sammanlagda värde. Till följd av en skada sjunker försäkringsbeloppet med ersättningsbeloppet. Punkten gäller inte fortlöpande försäkringar Oberoende av försäkringsbeloppet ersätts - skäliga kostnader för efterforskning av försvunnet resgods, om resgodset lämnats för förvaring på ett hotell eller en bensinstation eller hos ett transportföretag, ett trafikföretag, en researrangör eller motsvarande, - skäliga kostnader för bärgning av resgodset och begränsningar av skadan, - kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar, då resgods som inlämnats för transport försenas minst sex timmar från det att den försäkrade anlänt till målet för utresan. I ersättning utbetalas högst 255 euro Ersättningsbelopp och ersättningsförfarande Grunden för ersättningsbeloppet för ett under ett år gammalt föremål i gott skick är föremålets återanskaffningsvärde, dvs. inköpspriset för ny motsvarande egendom. Annars fastställs ersättningen enligt egendomens värde vid skadetidpunkten, varvid åldern, användningen och andra motsvarande omständigheter beaktas som faktorer som inverkar på värdet. Om den skadade egendomen kan repareras, ersätts reparationskostnaderna. Europeiska har rätt att, i stället för att betala ut ersättning i pengar, låta reparera det skadade föremålet eller anskaffa ett motsvarande i stället Resterande egendom Resterande skadad och oskadad egendom förblir i försäkringstagarens ägo. Europeiska har dock rätt att lösa in skadad egendom eller en del av den till ett värde som bestäms enligt samma grunder som före skadefallet. Om förlorad egendom kommer till rätta efter det att ersättning har betalats ut, skall försäkringstagaren utan dröjsmål överlämna den till Europeiska eller återbetala ersättningen för den Dubbelförsäkring Om den försäkrade har flera försäkringar som innehåller samma förmån, får den sammanlagda ersättningen inte överstiga skadebeloppet minskat med självrisken. 6 RESEANSVARSFÖRSÄKRING 6.1 Skador som förorsakats någon annan Försäkringen ersätter person- och sakskador som den försäkrade i egenskap av privatperson förorsakat någon annan under resan och för vilka han enligt gällande rätt är ersättningsansvarig, då ersättningsansvaret grundar sig på en handling eller försummelse under försäkringsperioden Skador som förorsakats av barn Skador som förorsakats av barn ersätts även om barnet med hänsyn till sin ålder inte ännu är ersättningsskyldigt. Även skador som avsiktligt vållats av en försäkrad under 12 år ersätts Skador som förorsakats av sällskapsdjur Oberoende av den försäkrades oaktsamhet ersätter försäkringen personskador som förorsakats av en hund som hålls som sedvanligt sällskapsdjur i den försäkrades familj och skador som familjens hund förorsakar vid direkt sammanstötning med ett motorfordon. Denna bestämmelse gäller inte - skador för vilka någon annan är ersättningsansvarig, - trafik- eller andra skador som förorsakas av väjning för en hund. 6.2 Som ansvarsskador ersätts inte 1) Skador som förorsakas - försäkringstagaren själv eller någon annan försäkrad, - en hos försäkringstagaren anställd eller härmed jämförbar person till den del han är berättigad att få ersättning enligt lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring. 2) Skador på egendom som den försäkrade, vid tidpunkten för den handling eller försummelse som lett till skadan, har eller hade i sin besittning, till låns eller annars till sin disposition. Försäkringen omfattar dock ersättningsskyldighet som den försäkrade har för skador som plötsligt förorsakats konstruktioner, utrustning eller inredning i en hotell-, hyres- eller aktielägenhet som den försäkrade och hans familj använt som bostad, dock inte för skador som beror på vanvård av lägenheten eller slitage. 3) Skador på egendom som den försäkrade, eller någon annan för hans räkning, vid tidpunkten för den handling eller försummelse som lett till skadan har eller hade åtagit sig att tillverka, montera, reparera, förvara eller på något annat sätt behandla eller sköta om. 4) Skador som den försäkrade ansvarar för i egenskap av ägare eller innehavare av en fastighet, utom i det fall att största delen av fastigheten används i anslutning till den försäkrades boende. 5) Skador för vilka ersättningsansvaret enbart grundar sig på ett avtal, en förbindelse, ett löfte eller en garanti. 6) Skador som beror på att ett motorfordon eller en motordriven anordning använts i trafik som avses i trafikförsäkringslagen eller motsvarande utländsk lag. 7) Skador som beror på - att ett registreringspliktigt fartyg eller en registreringspliktig båt använts, - att ett luftfartyg använts för luftfart, då den försäkrade är ersättningsskyldig på grund av att han äger, innehar eller använder luftfartyget, utför en uppgift i luftfartyget eller är arbetsgivare för personer i sådana funktioner. 8) Skador som den försäkrade förorsakar i yrkes-, närings- eller förvärvsverksamhet. 9) Skador som förorsakas vid misshandel eller slagsmål. 10) Böter eller annan dylik påföljd. 11) Skador till den del de ersätts ur någon annan gällande ansvarsförsäkring som den försäkrade har. 6.3 Ersättningsbestämmelser Försäkringsbelopp Högsta gräns för Europeiskas ersättningsskyldighet är euro. Skador som förorsakats genom samma händelse eller omständighet betraktas som ett och samma skadefall Solidariskt ansvar Om flera personer är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen endast den del av skadan som svarar mot det som kan läggas den försäkrade till last och den fördel han eventuellt haft av skadefallet. Framgår inte annat, ersätter försäkringen högst den andel av den totala skadan som svarar mot huvudtalet. 6.4 Värdering av skadan och utredning av ersättningsansvaret Den försäkrade skall sträva efter att bereda Europeiska tillfälle att värdera skadans storlek och möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo. 5

6 Europeiska utreder om den försäkrade är skadeståndsskyldig för det anmälda skadefallet som omfattas av försäkringen och förhandlar med den som kräver ersättning. Om den försäkrade ersätter skadan, kommer överens om ersättning eller godkänner ett krav, binder detta inte Europeiska, såvida inte ersättningsbeloppet och ersättningsgrunden är uppenbart riktiga. Om ett skadefall leder till rättegång, skall den försäkrade omedelbart meddela detta till Europeiska. Europeiska sköter rättegången i ersättningsfrågan och betalar rättegångskostnaderna upp till högst euro. allmänna avtalsvillkor Om Europeiska har meddelat den försäkrade att bolaget inom gränserna för försäkringsbeloppet är redo att träffa en överenskommelse med den som lidit skada, och den försäkrade inte godkänner detta, är Europeiska inte skyldigt att ersätta kostnader som uppstått efter detta eller att göra ytterligare utredningar i saken. De allmänna avtalsvillkoren innehåller väsentliga stadganden ur lagen om försäkringsavtal (543/94). Paragraferna inom parentes hänvisar till de aktuella paragraferna i lagen om försäkringsavtal. På det här försäkringsavtalet tillämpas emellertid också sådana stadganden i lagen om försäkringsavtal som inte återges i de här allmänna avtalsvillkoren. På gruppförsäkringar tillämpas villkorspunkterna nedan om annat inte i något avseende avtalats i gruppförsäkringsavtalet eller i villkoren. 1 CENTRALA BEGREPP (2, 6, 16, 17 och 31 ) En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Personförsäkringar är resenärförsäkringar. En skadeförsäkring är en försäkring som tecknas för ersättning av en förlust som förorsakas av en sakskada, en skadeståndsskyldighet eller någon annan förmögenhetsskada. Skadeförsäkringar är resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringar. En konsument är en person som skaffar en konsumtionsnyttighet huvudsakligen för annat ändamål än för den näringsverksamhet som han bedriver. En näringsidkare jämställd med en konsument är en sådan näringsidkare som, med beaktande av arten och omfattningen av näringsverksamheten samt förhållandena i övrigt, i egenskap av försäkringsgivarens avtalspart ska jämställas med en konsument. Gruppförsäkring (2 ) är en försäkring där de försäkrade är medlemmarna i en grupp som nämns i försäkringsavtalet och där försäkringstagaren betalar hela premien. Säkerhetsföreskrifter innebär en i försäkringsavtalet, försäkringsvillkoren eller i övrigt skriftligt ålagd skyldighet att följa anvisningar som syftar till att förhindra eller begränsa uppkomsten av en skada. Försäkringsavtalets centrala innehåll definieras i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Försäkringstagare är den som ingått ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget. I dessa villkor används benämningen försäkringsbolaget för försäkringsgivare. Försäkringsgivaren i varje avtal anges i försäkringsbrevet. Vid reseförsäkringar (resenär-, resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringar) är försäkringsgivaren Försäkringsaktiebolaget Europeiska. Den försäkrade är den som är föremålet för en personförsäkring eller den till förmån för vilken en skadeförsäkring gäller. Försäkringsperiod är den för försäkringen avtalade giltighetstiden, vilken antecknats i försäkringsbrevet. Ett fortgående försäkringsavtal fortsätter en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Premieperiod är den period för vilken premie enligt överenskommelse ska betalas regelbundet. Ett försäkringsfall är den händelse till följd av vilken ersättning betalas ur försäkringen. 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt (5 och 9 ) (Gäller inte gruppförsäkringar) Innan ett försäkringsavtal ingås ska försäkringsbolaget ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för val av försäkring, såsom information om försäkringsbolagets egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När informationen lämnas ska försäkringssökanden också göras uppmärksam på väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Vid distansförsäljning av försäkringar ska konsumenten dessutom ges den förhandsinformation som avses i 6 a kap. i konsumentskyddslagen. Med distansförsäljning avses bl.a. försäljning av försäkringar per telefon eller via nätet. Om försäkringsbolaget eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen, eller har gett försäkringstagaren felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått. 2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt (22, 23 och 24 ) Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor, vilka kan ha betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som de lämnat försäkringsbolaget och som de konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt, är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. 2.3 Åsidosättande av upplysningsplikten Personförsäkring (24 och 34 ) Försäkringsbolaget är fritt från ansvar, om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt vid personförsäkring och försäkringsbolaget inte överhuvudtaget skulle ha beviljat försäkring om det hade fått korrekta och fullständiga svar. Om försäkringsbolaget skulle ha beviljat försäkring men endast mot högre premie eller annars på andra villkor än de avtalade, begränsas försäkringsbolagets ansvar till vad som motsvarar den avtalade premien eller de villkor enligt vilka försäkringen skulle ha beviljats. Om de ovan nämnda påföljderna av åsidosättande av upplysningsplikten skulle leda till uppenbar oskälighet för försäkringstagaren eller någon annan som är berättigad till försäkringsersättning kan påföljderna jämkas Skadeförsäkring (23 och 34 ) Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt vid skadeförsäkring, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller kravet på ersättning avslås ska det beaktas vilken betydelse den omständighet, som den av försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgiften gällt, har haft för uppkomsten av skadan. Därtill ska beaktas försäkringstagarens och den försäkrades eventuella uppsåt eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Om försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning nedsätts. Mindre avvikelser mellan den uppgift som getts och en fullständig uppgift ger dock inte rätt till nedsättning av försäkringsersättningen. 3 INTRÄDANDET AV FÖRSÄKRINGS- BOLAGETS ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGSAVTALETS GILTIGHET 3.1 Ansvarets inträdande (11 ) Försäkringsbolagets ansvar inträder när försäkringsbolaget eller försäkringstagaren ger eller sänder ett antagande svar på den andra avtalspartens anbud, om ingen annan tidpunkt har avtalats enskilt med försäkringstagaren. Förutsättningen för att försäkringsbolagets ansvar ska inträda är att premien för försäkringsperioden är betald - om försäkringsbolaget uppställt som villkor för att en fortgående reseförsäkring ska träda i kraft att premien för den första försäkringsperioden är betald eller - om det finns särskild anledning, till exempel att försäkringstagaren tidigare har försummat att betala premier. En anteckning om betalningsförutsättningen ska göras på premiefakturan. Om försäkringstagaren till försäkringsbolaget har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan och det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan överlämnades eller avsändes. 6

7 En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till försäkringsbolagets representant, anses ha överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget. Om det inte är dokumenterat vid vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan Grunder för beviljande av försäkring (Gäller inte gruppförsäkringar) Premien och de övriga avtalsvillkoren bestäms på grundval av försäkringsavtalets huvudförfallodag. Om en ny försäkring ansluts till avtalet, bestäms premien och de övriga avtalsvillkoren för den nya försäkringen på grundval av den nya försäkringens begynnelse tidpunkt. Vid personförsäkring bedöms den försäkrades hälsotillstånd och räknas hans ålder enligt hälsotillståndet och åldern vid den tidpunkt då ansökningshandlingarna lämnades in eller sändes till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget avslår inte en ansökan om personförsäkring på den grunden att ett försäkringsfall har inträffat eller att hälsotillståndet hos den person, för vilken försäkring söks, har försämrats efter det att ansökningshandlingarna lämnats in eller sänts till försäkringsbolaget. 3.3 Försäkringsavtalets giltighet Personförsäkring (17 ) Försäkringsavtalet gäller efter den första premieperiodens utgång för en avtalad premieperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller försäkringsbolaget säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också av andra orsaker, vilka nämns senare i punkterna 4.2 och Skadeförsäkring (16 ) Försäkringsavtalet gäller efter den första försäkringsperiodens utgång för en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller försäkringsbolaget säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också av andra orsaker, vilka nämns senare i punkterna 4.2 och Tidsbestämda försäkringsavtal En försäkring kan också vara tidsbestämd, varvid den gäller under en avtalad försäkringsperiod. Försäkringen kan dock upphöra under försäkringsperioden av de orsaker som nämns senare i punkterna 4.2, 15.1 och Om vid en tidsbestämd reseförsäkring returresan till hemlandet försenas av orsaker som är oberoende av den försäkrade, förlängs försäkringens giltighetstid med 48 timmar. 4 PREMIE 4.1 Premiebetalning (38 ) Premien ska betalas inom en månad efter det att försäkringsbolaget sänt en premiefaktura till försäkringstagaren. Den första premien behöver dock inte betalas förrän försäkringsbolagets ansvar inträtt. Senare premier behöver inte betalas före den avtalade premieperiodens eller försäkringsperiodens början. Ett undantag är fallen enligt punkt 3.1 där betalning av premien är en förutsättning för att försäkringsbolagets ansvar ska inträda. Om försäkringsbolagets ansvar delvis inträder senare behöver premien för denna del av ansvaret inte betalas förrän ansvaret inträtt. Alla premier som hör till försäkringsavtalet sammanslås till en premie som faktureras i en eller flera rater i enlighet med avtalet. Om en premie som är en följd av en ändring i avtalet inte sammanslagits med de tidigare överenskomna raterna, faktureras denna premie separat. En premie som har betalats till ett försäkringsavtal fördelas mellan alla de försäkringar som ingår i avtalet i det förhållande som betalningen och debiteringen utvisar så att alla fortlöpande försäkringar gäller till samma datum. Om försäkringstagarens betalning inte täcker försäkringsbolagets alla premiefordringar, har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska avkortas med det belopp han betalar. Premien används dock för det försäkringsavtal med vars räkning den är betald och som avkortning på den äldsta obetalda fordran i detta försäkringsavtal, om inte försäkringstagaren skriftligt har meddelat något annat. 4.2 Dröjsmål med premien (39 ) Om försäkringstagaren helt eller delvis har försummat att betala premien inom den tid som nämns i punkt 4.1, har försäkringsbolaget rätt att säga upp hela försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om försäkringstagaren betalar hela premien före uppsägningstidens utgång, upphör försäkringen likväl inte när uppsägningstiden löper ut. Försäkringsbolaget ska nämna om denna möjlighet i uppsägningsmeddelandet. Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom eller arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter det att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter uppsägningstidens utgång. I meddelandet om uppsägning ska försäkringsbolaget också nämna om den möjligheten att försäkringen kan fortsätta att gälla som tidsbestämd. Försäkringstagaren ska senast inom uppsägningstiden skriftligt meddela försäkringsbolaget om betalningssvårigheterna. Om premien inte betalas inom den ovan i punkt 4.1 avsedda utsatta tiden, ska för dröjsmålstiden betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Försäkringsbolaget har rätt till ersättning enligt lagen om indrivning av fordringar för kostnader som indrivning av premien har förorsakat. Om premier drivs in på rättslig väg, har försäkringsbolaget också rätt till lagstadgade rättegångsavgifter och rättegångskostnader. Försäkringsbolaget kan överföra indrivningen av sin fordran till en tredje part. 4.3 Återupplivning av personförsäkring som upphört att gälla (43 ) (Gäller inte gruppförsäkringar) Om en personförsäkring har upphört att gälla på grund av att någon annan än den första premien inte betalts, träder den i kraft på nytt, om försäkringstagaren betalar premien inom sex månader efter det att försäkringen upphört. Försäkringsbolaget ska nämna om denna möjlighet i uppsägningsmeddelandet. Om försäkringen träder i kraft på nytt, inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter det att premien betalts. 4.4 Betalning av försenad skadeförsäkringspremie (42 ) Om försäkringstagaren betalar hela premien efter det att försäkringen upphört, inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter det att premien betalts. Försäkringen gäller då till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden, räknat från det att försäkringen på nytt trätt i kraft. Om försäkringsbolaget likväl inte på nytt önskar återuppliva en försäkring som upphört att gälla, ska försäkringsbolaget inom 14 dagar efter det att premien betalts meddela försäkringstagaren sin vägran att ta emot premien. 4.5 Återbetalning av premie när avtalet upphör (45 ) Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt, har försäkringsbolaget rätt till premie endast för den tid under vilken bolagets ansvar varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien ska återbetalas till försäkringstagaren. Den premie som ska återbetalas räknas ut på så sätt att en andel som motsvarar den tid under vilken försäkringen varit i kraft dras av från premien för den försäkringsperiod som premieåterbetalningen gäller enligt följande formel: = premie som skall återbetalas giltighetstiden i dygn försäkringsperioden i dygn Premie för försäkringsperioden premien för X försäkringsperioden _ ( ) Premie återbetalas dock inte i sådana fall som nämns nedan i denna punkt eller om försäkringstagaren eller den försäkrade förfarit svikligt i sådana fall som avses i punkt 2.2. Premien återbetalas dock inte separat, om den premie som ska återbetalas är mindre än det eurobelopp som anges i lagen om försäkringsavtal. Försäkringsbolaget uppbär för reseförsäkringen en i försäkringsbrevet angiven minimipremie. 4.6 Kvittning mot premie som ska återbetalas Försäkringsbolaget kan dra av obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar hos försäkringsbolaget från en premie som ska återbetalas. 5 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID 5.1 Försäkringsbolagets informationsplikt (6, 7, 9 och 76 ) Då försäkringsavtalet ingåtts ska försäkringsbolaget till försäkringstagaren överlämna försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren, om försäkringsvillkoren inte redan tidigare har överlämnats. Vid distansförsäljning av försäkringar tillämpas dock i fråga om konsumenten det som föreskrivs i 6 a kap. 11 i konsumentskyddslagen. Under försäkringens giltighetstid ska försäkringsbolaget årligen informera försäkringstagaren om försäkringsbeloppet och andra sådana omständigheter beträffande försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren (årsmeddelande). Om försäkringsbolaget eller dess representant under försäkringens giltighetstid har givit försäkringstagaren bristfällig, oriktig eller vilseledande information, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått, om denna bristfälliga, oriktiga eller vilseledande information kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som försäkringsbolaget eller dess representant efter ett inträffat försäkringsfall har lämnat om en framtida ersättning. 7

8 Om det i gruppförsäkringen har överenskommits att försäkringsbolaget ska föra en förteckning över de försäkrade i gruppförsäkringen, lämnar försäkringsbolaget, när försäkringen har trätt i kraft och därefter med skäliga intervaller, de försäkrade information om försäkringsskyddets omfattning, de väsentliga begränsningarna i försäkringsskyddet, den försäkrades skyldigheter på basis av försäkringsavtalet samt det sätt på vilket försäkringens giltighet är beroende av att den försäkrade hör till den grupp som anges i gruppförsäkringsavtalet. Om försäkringsbolaget inte för en förteckning över de försäkrade, lämnas motsvarande information till de försäkrade på ett under omständigheterna lämpligt sätt som i detalj avtalas i gruppförsäkringsavtalet. 5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning Personförsäkring (27 ) Försäkringstagaren ska meddela försäkringsbolaget, om det i de omständigheter som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks och som är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar, har skett förändringar som innebär fareökning, t.ex. ifråga om den försäkrades yrke, fritidsintressen eller boningsort, eller om annat försäkringsskydd upphört. En fareökande förändring kan också till exempel vara att den försäkrade fortlöpande vistas utomlands i mer än ett år. Försäkringstagaren ska underrätta försäkringsbolaget om en förändring senast en månad efter det att han erhållit det första årsmeddelandet efter förändringen. Om förändring i hälsotillståndet behöver inte meddelas. Försäkringsbolaget ska påminna försäkringstagaren om denna skyldighet i årsmeddelandet. Om försäkringstagaren vid personförsäkring uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att anmäla om fareökningen, och försäkringsbolaget på grund av de förändrade omständigheterna inte skulle ha hållit försäkringen i kraft, är försäkringsbolaget fritt från ansvar. Om försäkringsbolaget emellertid hade fortsatt försäkringen men endast mot högre premie eller annars på andra villkor, begränsar sig försäkringsbolagets ansvar till vad som hade motsvarat premien eller de villkor, enligt vilka försäkringen skulle ha fortsatts. Om de ovan nämnda påföljderna av åsidosättande av upplysningsplikten skulle leda till uppenbar oskälighet för försäkringstagaren eller någon annan som är berättigad till försäkringsersättning kan påföljderna jämkas Skadeförsäkring (26 och 34 ) Vid skadeförsäkring ska försäkringstagaren meddela försäkringsbolaget, om det i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de omständigheter som antecknats i försäkringsbrevet skett en sådan förändring som innebär en väsentlig fareökning och som försäkringsbolaget inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks. Försäkringstagaren ska underrätta försäkringsbolaget om en sådan förändring senast en månad efter det att han erhållit det första årsmeddelandet efter förändringen. Försäkringsbolaget ska påminna försäkringstagaren om denna skyldighet i årsmeddelandet. Om försäkringstagaren vid skadeförsäkring uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att anmäla om fareökningen, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller kravet på ersättning avslås ska det beaktas, vilken betydelse den förändrade omständighet som ökade faran har haft för uppkomsten av skadan. Därtill ska beaktas eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. 5.3 Fareminskning Om faran har minskat så mycket att det påverkar försäkringsavtalet, ska försäkringsbolaget sedan försäkringstagaren meddelat om minskningen justera premien och försäkringsvillkoren så att de motsvarar de förändrade omständigheterna från och med det att förändringen skett, dock tidigast från och med början av den pågående försäkringsperioden. 5.4 Information som ska lämnas om att gruppförsäkring upphör Om en gruppförsäkring upphör genom åtgärd av försäkringsbolaget eller den som tecknat gruppförsäkringen, ska försäkringsbolaget på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till förhållandena underrätta de försäkrade om att försäkringen upphört. Om det i gruppförsäkringen har överenskommits att försäkringsbolaget ska föra en förteckning över de försäkrade i gruppförsäkringen, tillsänds de försäkrade ett meddelande om att försäkringen upphör. Om försäkringsbolaget inte för en förteckning över de försäkrade, lämnas meddelandet om upphörandet på det sätt som i gruppförsäkringsavtalet har överenskommits beträffande delgivning av den information som avses i punkt 5.2. För den försäkrades del upphör försäkringen en månad efter det att försäkringsbolaget har sänt den försäkrade ett meddelande om upphörandet eller har meddelat om upphörandet på det sätt som överenskommits i gruppförsäkringsavtalet. 6 SKYLDIGHET ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA UPPKOMST AV SKADA VID SKADEFÖRSÄKRING 6.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter (31 och 34 ) Den försäkrade ska iaktta de säkerhetsföreskrifter som ingår i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren eller i övrigt har givits skriftligt. Om den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller kravet på ersättning avslås ska det beaktas vilken betydelse åsidosättandet av säkerhetsföreskrifterna har haft för uppkomsten av skadan. Därtill ska beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. 6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa en skada (räddningsplikt) (32, 34 och 61 ) När ett försäkringsfall inträffar eller är omedelbart hotande ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skadan. Om skadan förorsakats av en utomstående, ska den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevaka försäkringsbolagets rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade ska t.ex. försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har förorsakats genom straffbar gärning, ska den försäkrade ofördröjligen meddela polismyndigheterna detta och i domstol kräva straff för brottsförövarna, om försäkringsbolagets fördel så kräver. Den försäkrade ska även i övrigt iaktta de föreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa en skada. Försäkringsbolaget ersätter skäliga kostnader för uppfyllande av ovannämnda räddningsplikt även om försäkringsbeloppet därigenom skulle överskridas. Om den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin räddningsplikt, kan ersättningen till honom nedsättas eller hans krav på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller kravet på ersättning avslås ska det beaktas vilken betydelse åsidosättandet har haft för uppkomsten av skadan. Därtill ska beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. 6.3 Underlåtelse att iaktta säkerhetsföreskrifter och åsidosättande av räddningsplikten (31 och 32 ) Vid ansvarsförsäkring nedsätts inte ersättningen eller avslås inte kravet på ersättning på grund av den försäkrades oaktsamhet. Om den försäkrade emellertid har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna eller åsidosatt sin räddningsplikt uppsåtligt eller av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Om den försäkrade har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna eller åsidosatt sin räddningsplikt av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, betalar försäkringsbolaget dock från en ansvarsförsäkring till skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat indriva till följd av att den försäkrade vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. 7 FÖRORSAKANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL 7.1 Personförsäkring Förorsakande av försäkringsfall (28 ) Försäkringsbolaget är fritt från ansvar, om den försäkrade uppsåtligen har förorsakat försäkringsfallet. Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet, kan försäkringsbolagets ansvar minskas enligt vad som är skäligt med beaktande av förhållandena Försäkringsfall förorsakat av den som är berättigad till försäkringsersättning (29 ) Om någon annan som är berättigad till försäkringsersättning än den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligt, är försäkringsbolaget fritt från ansvar gentemot honom. Den som har förorsakat ett försäkringsfall av grov oaktsamhet eller i en sådan ålder eller ett sådant sinnestillstånd att han inte skulle kunna dömas till straff för brott, kan få ut försäkringsersättningen eller en del av den endast om detta anses skäligt med beaktande av de förhållanden under vilka försäkringsfallet har förorsakats. Om den försäkrade har avlidit, ska den del av försäkringsersättningen som inte betalas ut till den eller dem som förorsakat försäkringsfallet betalas ut till de övriga ersättningsberättigade. 7.2 Skadeförsäkring (30 och 34 ) Försäkringsbolaget är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligt. Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, kan ersättningen till honom nedsättas eller hans krav på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen i ovannämnda fall ska nedsättas eller kravet på ersättning avslås ska det beaktas vilken betydelse den försäkrade personens åtgärd har haft för uppkom- 8

9 sten av skadan. Därtill ska beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. 7.3 Förorsakande av försäkringsfall vid ansvarsförsäkring (30 och 34 ) Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, betalar försäkringsbolaget dock ur ansvarsförsäkringen till en skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat driva in till följd av att den försäkrade befunnits vara insolvent vid utsökning eller konkurs. 8 IDENTIFIKATION VID SKADEFÖRSÄKRING (33 ) Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om förorsakande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller uppfyllande av räddningsplikt ska på motsvarande sätt tillämpas på den som 1) med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg, 2) tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom eller 3) bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med honom. Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter ska på motsvarande sätt tillämpas på den som på grund av att han är anställd hos den försäkrade ska sörja för att säkerhetsföreskrifterna iakttas. Om försäkringstagaren är ett företag som enligt 3 lagen om försäkringsavtal inte kan likställas med en konsument, identifieras med försäkringstagaren 1) bolagsmän i öppet bolag, 2) ansvarig bolagsman i kommanditbolag, 3) aktieägare i aktiebolag, om han personligen äger över hälften av aktierna i bolaget, 4) hos försäkringstagaren anställd person som förfogar över den försäkrade egendomen. 9 OTILLRÄKNELIGHET OCH NÖDTILLSTÅND (36 ) 9.1 Personförsäkring Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkt 7 ovan, om den försäkrade när han förorsakade ett försäkringsfall var yngre än 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han inte skulle ha kunnat dömas till straff för brott. Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkterna 5 och 7, om den försäkrade när han förorsakade fareökningen eller försäkringsfallet handlade i syfte att förhindra person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras. 9.2 Skadeförsäkring Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkterna 6 och 7 ovan, om den försäkrade när han förorsakade ett försäkringsfall eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller skyldigheten att avvärja och begränsa skadan var yngre än 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han inte skulle ha kunnat dömas till straff för brott. Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkterna 9.5, 9.6 och 9.7, om den försäkrade när han förorsakade fareökningen eller försäkringsfallet eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller räddningsplikten handlade i syfte att förhindra person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras. Vad som i denna punkt har sagts om den försäkrade ska även tillämpas på den som i punkt 8 identifieras med den försäkrade. 10 FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE VID PERSONFÖRSÄKRING 10.1 Förmånstagare (47 ) Försäkringstagaren har rätt att förordna en person (förmånstagare) som i stället för honom eller den försäkrade har rätt till den ersättning som betalas ut. Försäkringstagaren kan ändra eller återkalla förmånstagarförordnandet, om något försäkringsfall i samband med vilket förordnandet är avsett att tillämpas inte har inträffat. Beträffande förmånstagarförordnandet avtalas i gruppförsäkringsavtalet mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Förmånstagare kan ändras om en överenskommelse om ändringsrätten har intagits i gruppförsäkringsavtalet. Om ett förmånstagarförordnande är i kraft, ingår en försäkringsersättning som ska betalas med anledning av den försäkrades död inte i hans dödsbo. En försäkringsersättning ingår i den försäkrades dödsbo, om det inte finns något förmånstagarförordnande och det i försäkringsvillkoren inte bestämts att ersättningen ska betalas till försäkringstagaren Förmånstagarförordnandets form (48 ) Ett förmånstagarförordnande samt återkallande och ändring av det är utan verkan, om försäkringsbolaget inte skriftligen har underrättats om saken. 11 ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE 11.1 Ersättningssökandens skyldigheter (69 och 72 ) Den som yrkar på ersättning ska följa de anvisningar om sökande av ersättning som finns i villkoren för ifrågavarande person- och skadeförsäkring och tillställa försäkringsbolaget de handlingar som nämns i villkoren. Handlingar och utredningar måste införskaffas och tillställas försäkringsbolaget på ersättningssökandens egen bekostnad, om inte annat nämns i villkoren eller avtalats. Den som yrkar på ersättning är skyldig att införskaffa de utredningar som han rimligtvis kan få tillgång till, dock med beaktande av försäkringsbolagets möjligheter att införskaffa utredningar. Ett brott ska utan dröjsmål anmälas till polisen på brottsorten. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ersättning förrän det har erhållit ovan nämnda utredningar. Om den som yrkar på ersättning efter ett försäkringsfall svikligt har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga uppgifter, vilka är av betydelse för bedömningen av försäkringsfallet och försäkringsbolagets ansvar, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. I samband med skadereglering kan skador som anmälts till olika bolag kontrolleras med hjälp av försäkringsbolagens gemensamma datasystem för skadeförsäkringar Preskription av rätt till ersättning (73 ) Försäkringsersättning ska sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljden med anledning av försäkringsfallet. Ersättningsanspråket ska i varje händelse framläggas inom tio år från det att försäkringsfallet inträffat eller, om försäkringen tecknats i händelse av personskada eller skadeståndsskyldighet, från det att skadepåföljden uppkommit. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. Om ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid, förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning Försäkringsbolagets skyldigheter (7, 8, 9, 67, 68 och 70 ) Efter ett inträffat försäkringsfall är försäkringsbolaget skyldigt att till den som yrkar på ersättning, t.ex. den försäkrade eller en förmånstagare, lämna uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid ansökan om ersättning. Eventuella förhandsuppgifter till ersättningssökanden om framtida ersättning, ersättningsbelopp eller sätt att betala ersättningen inverkar inte på prestationsskyldigheten enligt försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget ska med anledning av ett inträffat försäkringsfall utan dröjsmål, och senast en månad efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredandet av dess ansvar, betala ut ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddela att någon ersättning inte betalas. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, ska försäkringsbolaget dock betala den ostridiga delen av ersättningen inom ovan angiven tid. Ett ersättningsbeslut som gäller reseansvarsförsäkring ska försäkringsbolaget meddela också till den skadelidande. Om ersättning för annat än kostnader eller förlust av förmögenhet betalas ut till en omyndig person, ska försäkringsbolaget meddela förmyndarmyndigheten på den omyndiges hemort om försäkringsersättningen, ifall ersättningens totalbelopp är större än euro. På försenad ersättning ska försäkringsbolaget betala dröjsmålsränta enligt räntelagen Kvittning mot försäkringsersättning Försäkringsbolaget kan dra av obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar från en ersättning som ska betalas. 12 SÖKANDE AV ÄNDRING I FÖRSÄKRINGSBOLAGETS BESLUT (8, 68 och 74 ) Försäkringstagaren eller ersättningssökanden har olika medel till sitt förfogande för att få försäkringsbolagets beslut ändrat. Om saken inte kan redas ut i samråd med försäkringsbolaget, kan han be om råd och handledning vid Försäkrings- och finansrådgivningen eller anhålla om en rekommendation om avgörande av en behörig nämnd. Den som är missnöjd kan också väcka talan mot försäkringsbolaget Självrättelse Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden misstänker ett fel i försäkringsbolagets beslut, har han rätt att få närmare information om de omständigheter som har lett fram till avgörandet. Försäkringsbolaget ska korrigera beslutet om nya utredningar ger anledning till detta. 9

10 12.2 Försäkrings- och finansrådgivningen och de nämnder som utfärdar rekommendationer om avgöranden Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden är missnöjd med försäkringsbolagets beslut, kan han be om råd och handledning vid Försäkringsoch finansrådgivningen. Byrån är ett opartiskt organ som har till uppgift att ge konsumenterna råd i försäkrings- och ersättningsärenden. 0>Försäkringsbolagets beslut kan hänskjutas till Försäkringsnämnden, som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Nämnden har till uppgift att ge rekommendationer om avgöranden i tvister som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor i försäkringsförhållanden. Försäkringsbolagets beslut kan också hänskjutas till konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om avgöranden med stöd av konsumentskyddslagstiftningen. Nämnderna tar inte upp till behandling ett ärende som har behandlats eller anhängiggjorts vid domstol. Rådgivningsservicen och nämndernas utlåtanden erhålls avgiftsfritt Tingsrätt Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden inte nöjer sig med försäkringsbolagets beslut, kan han väcka talan mot försäkringsbolaget. Talan kan väckas antingen vid tingsrätten på partens hemort i Finland eller vid tingsrätten på försäkringsbolagets hemort eller på skadeorten i Finland, såvida inte annat följer av Finlands internationella avtal. Talan med anledning av försäkringsbolagets beslut ska väckas inom tre år efter det att parten fått skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och om denna tidsfrist. Sedan tidsfristen löpt ut föreligger inte längre rätt att väcka talan. Behandling i nämnd avbryter preskriptionstiden för rätten att väcka talan. 13 FÖRSÄKRINGSBOLAGETS REGRESSRÄTT (75 ) 13.1 Försäkringsbolagets regressrätt gentemot tredje man Den försäkrades rätt att av för skadan ansvarig ersättningsansvarig tredje man kräva ersättning för kostnader och förmögenhetsförluster som orsakats av sjukdom eller olycksfall övergår till försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp som bolaget betalat. Om skadan har förorsakats av tredje man i egenskap av privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller annan med dessa enligt skadeståndslagens 3 kapitel jämställbar person, uppkommer för försäkringsbolaget regressrätt gentemot den ifrågavarande personen endast om denne förorsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller om han är ersättningsansvarig för skadan oberoende av oaktsamhet Annan regressrätt vid skadeförsäkring Om försäkringsbolagets regressrätt gentemot en försäkringstagare, försäkrad eller person som identifieras med den försäkrade stadgas i 75 4 mom. lagen om försäkringsavtal. 14 ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 14.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden Personförsäkring (20 ) Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringsperioden ändra premien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de riktiga eller förändrade förhållandena, 1) om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt enligt punkt 2.2 och försäkringsbolaget, om korrekta och fullständiga upplysningar hade lämnats, skulle ha beviljat försäkring endast mot högre premie eller annars på andra villkor än de avtalade, eller 2) försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligen vid uppfyllandet av sin i punkt 2.2 avsedda upplysningsplikt och försäkringen trots detta, på grund av jämkning av påföljderna av åsidosättandet, enligt punkt 2.2 är bindande för försäkringsbolaget, eller 3) det under försäkringsperioden, i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för försäkringsbolaget när avtalet ingicks har skett en sådan förändring som avses i punkt 5.2 och försäkringsbolaget skulle ha beviljat försäkring endast mot högre premie eller annars på andra villkor i det fall att den med den försäkrade förknippade omständigheten skulle ha svarat mot förändringen redan då försäkringen beviljades. Efter att ha fått kännedom om en sådan omständighet ska försäkringsbolaget utan obefogat dröjsmål sända försäkringstagaren ett meddelande om att premien eller villkoren ändrats. I meddelandet ska nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen Skadeförsäkring (18 ) Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringsperioden ändra premien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de nya förhållandena, 1) om försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin upplysningsplikt enligt punkt 2.2 eller 2) om det under försäkringsperioden har skett en sådan förändring som avses i punkt 5.2 i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för försäkringsbolaget när avtalet ingicks. Efter att ha fått kännedom om en sådan omständighet ska försäkringsbolaget utan obefogat dröjsmål sända ett meddelande om hur och från vilken tidpunkt premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet ska nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen Ändring av avtalsvillkor för fortlöpande försäkring vid övergång till ny period (19 och 20 a ) Anmälningsförfarande Försäkringsbolaget har rätt att inför övergången till en ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkoren, premien och övriga avtalsvillkor, då grunden för ändringen utgörs av - ny eller ändrad lagstiftning eller en myndighetsföreskrift - en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrofartad olycka), - en förändring i försäkringens skadekostnad. Försäkringsbolaget har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren och de övriga avtalsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. Om försäkringsbolaget företar ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet, ska bolaget i samband med premiefakturan sända försäkringstagaren ett meddelande om hur premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet ska nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Vid personförsäkring träder ändringen i kraft vid ingången av den premieperiod, eller om det inte avtalats om någon premieperiod, vid ingången av det kalenderår som följer sedan en månad förflutit från det meddelandet avsändes. Vid skadeförsäkring träder ändringen i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som följer sedan en månad förflutit från det meddelandet avsändes. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp Om försäkringsbolaget ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än sådana som nämnts ovan, eller om bolaget utelämnar en kraftigt marknadsförd förmån ur försäkringen, ska försäkringsbolaget säga upp försäkringen att upphöra när försäkringsperioden går ut. Meddelande om uppsägningen ska sändas senast en månad före försäkringsperiodens utgång. 15 FÖRSÄKRINGSAVTALETS UPPHÖRANDE 15.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen (12 ) Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen ska ske skriftligt. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angivit något senare datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden Personförsäkring (17 ) Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden och dessutom i gruppförsäkringar att säga upp försäkringsskyddet för en enskild försäkrad under försäkringsperioden, 1) om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligt eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt enligt punkt och försäkringsbolaget inte överhuvudtaget skulle ha beviljat försäkring om korrekta och fullständiga upplysningar hade lämnats, 2) om försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt vid uppfyllandet av sin upplysningsplikt enligt punkt 2.2 och försäkringsavtalet trots det med stöd av ifrågavarande punkt är bindande för försäkringsbolaget, 3) om det under försäkringsperioden, i de omständigheter som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för försäkringsbolaget när avtalet ingicks har skett en sådan förändring som avses i punkt 5.2 och försäkringsbolaget inte skulle ha beviljat försäkring i det fall att den med den försäkrade förknippade omständigheten skulle ha svarat mot förändringen redan då försäkringen beviljades; 4) om den försäkrade uppsåtligen har förorsakat försäkringsfallet, eller 5) om den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar Skadeförsäkring (15 ) Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden och dessutom i gruppförsäkringar att säga upp 10

11 försäkringsskyddet för en enskild försäkrad under försäkringsperioden, 1) om den försäkrade eller försäkringstagaren innan försäkringen meddelades har lämnat oriktiga eller bristfälliga upplysningar och om försäkringsbolaget inte skulle ha meddelat försäkringen om det hade känt till det rätta sakförhållandet, 2) om det under försäkringsperioden, i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för försäkringsbolaget när avtalet ingicks eller i någon omständighet som antecknats i försäkringsbrevet har skett en förändring som innebär en väsentlig fareökning och som försäkringsbolaget inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks, 3) om den försäkrade uppsåtligt eller av grov oaktsamhet har åsidosatt en säkerhetsföreskrift, 4) om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligt eller av grov oaktsamhet, eller 5) om den försäkrade efter försäkringsfallet svikligt har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar Förfarande Försäkringsbolaget ska, efter att ha fått vetskap om uppsägningsgrunden, utan obefogat dröjsmål säga upp försäkringen skriftligt. I uppsägningsmeddelandet ska uppsägningsgrunden nämnas. Försäkringen eller försäkringsskyddet upphör för en enskild försäkrads del att gälla en månad efter det att uppsägningsmeddelandet har avsänts. Försäkringsbolagets rätt att säga upp en försäkring på grund av underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång Personförsäkring (17 a ) Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en personförsäkring att upphöra vid premieperiodens utgång. Om premieperioden är kortare än ett år eller om det inte avtalats om någon premieperiod har försäkringsbolaget på motsvarande sätt rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid kalenderårets utgång. Meddelandet om uppsägningen ska ske skriftligt senast en månad före premieperiodens utgång eller, om det inte avtalats om någon premieperiod, senast en månad före kalenderårets utgång. I meddelandet nämns uppsägningsgrund. Försäkringen kan dock inte sägas upp av den anledningen att den försäkrades hälsotillstånd har försämrats sedan försäkringen tecknades eller av den anledningen att ett försäkringsfall har inträffat Skadeförsäkring (16 ) Försäkringsbolaget har rätt att säga upp skadeförsäkringen att upphöra vid försäkringsperiodens utgång. I uppsägningsmeddelandet ska uppsägningsgrunden nämnas. Meddelande om uppsägningen ska sändas senast en månad före försäkringsperiodens utgång. 16 TREDJE MANS RÄTT VID SKADEFÖRSÄKRING 16.1 Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring (67 ) Den skadelidande har vid ansvarsförsäkring rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsbolaget om den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent. Om ett ersättningskrav riktas till försäkringsbolaget, ska bolaget utan obefogat dröjsmål underrätta den försäkrade om saken samt ge honom tillfälle att lägga fram en utredning om försäkringsfallet. Den försäkrade ska också informeras om ärendets senare handläggningsskeden. Om försäkringsbolaget godkänner den skadelidandes ersättningskrav, är godkännandet inte bindande för den försäkrade Den skadelidandes rätt att söka ändring vid skadeförsäkring (68 ) Den skadelidande har rätt att med anledning av försäkringsbolagets ersättningsbeslut väcka talan mot försäkringsbolaget eller hänskjuta ärendet till Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden enligt punkt LAG OCH BERÄKNINGSGRUNDER SOM TILLÄMPAS På alla försäkringar tillämpas finsk lag och på personförsäkringarna dessutom de beräkningsgrunder som lagen om försäkrings bolag förutsätter. 18 ANDRA FRÅGOR SOM BEHANDLAS I LAGEN OM FÖRSÄKRINGSAVTAL I lagen om försäkringsavtal återfinns stadganden också om följande frågor: Tillämpningsområde (1 ) Stadgandenas tvingande karaktär (3 ) Fall där oriktiga upplysningar eller fareökning saknar betydelse (35 ) Otillräknelighet och nödtillstånd (36 ) Begränsning av ansvaret i vissa fall vid personförsäkring (37 ) Premiebetalning genom bank eller post (44 ) Preskription av premiefordran (46 ) Förmånstagare (47 50 och 53 ) Utmätning vid olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring (55 ) Återvinning till konkursbo vid personförsäkring (56 ) Dubbelförsäkring (59 60 ) Betalning till fel person (71 ) Försäkringsbolagets regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller den som identifieras med den försäkrade (75 4 mom.) Försäkringsaktiebolaget Europeiska, Labbackavägen 1, Pohjola Hemort: Helsingfors, huvudbransch: försäkringsverksamhet Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer

12

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN101 sammandrag av försäkringen Försäkrade personer Försäkrade är innehavare av Diners Club Premium och MasterCard GlobeCard privat- och familjekort (nedan Diners Club kort ) i åldern

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN102 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING V0606 VILLKOR FÖR FRIVILLIG OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING INDIVIDUELL OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OCH GRUPPOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Gäller från 1.6.2006. 1 103 319 1 4.06 5 000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRODUKTSBESRIVNING FÖR

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Supereuro reseförsäkring för företag

Supereuro reseförsäkring för företag Supereuro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 041 1 10.10 innehållsförteckning SUPEREURO RESEFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG...3 1 syftet med

Läs mer

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren. RESEFÖRSÄKRING Särskilda försäkringsvillkor 77FIN104 I kraft fr.o.m. 1.1.2015 SÄRSKILDA FÖRSÄKRINGSVILLKOR På denna försäkring tillämpas dessa särskilda försäkringsvillkor och de allmänna försäkringsvillkoren.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren.

Bestämmelser om förmånstagaren finns i punkt 10 i de allmänna avtalsvillkoren. 1 200 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR VUXNA Gäller från 1.7.2014 200.1 Försäkringens syfte Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta sådana olycksfall som den försäkrade drabbats av under

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget ACE har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen

Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Reseförsäkring 77FIN104 sammandrag av försäkringen Det internationella försäkringsbolaget Chubb har skapat en reseförsäkring för innehavare av Diners Club Classic kort. Försäkringen gäller på resor förutsatt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD För privathushåll Gäller från 24.10.2005 103 159 1 10.08(5.10) innehåll Försäkringsvillkor för Krisskyddsförsäkring...3 1 Försäkringens syfte...3

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN Allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN...2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...2 ES SAKFÖRSÄKRING...2 ES 1 ES

Läs mer

Gruppolycksfallsförsäkring

Gruppolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Gruppolycksfallsförsäkring INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor för gruppolycksfallsförsäkring... 2 Tillämpningsområde... 2 1 Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Försäkringens

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner

Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Sjukkostnadsförsäkring för företagare och företagets nyckelpersoner Försäkringsvillkor 19I Gäller fr.o.m. 1.3.2014 Innehåll 1. Försäkringens innehåll 2. Gemensamma bestämmelser för olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringen

Läs mer

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009.

Reseskydd för företag. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Reseskydd för företag Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2009. Varför teckna en reseförsäkring hos Europeiska? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall

Läs mer

Reseförsäkringsvillkor

Reseförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia www.alandia.com Reseförsäkringsvillkor av år 2011 Vi försäkrar människor Personförsäkring Innehåll sida 3 Alandias Reseförsäkringsvillkor av år 2011 3 A. Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA Pohjolas gruppförsäkring utgör en fast del av det Taimiturva-tjänsteavtal som Metsäliitto Osuuskunta beviljat. Med avtalet tryggas

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2

Aktia Personskydd. Försäkringsvillkor. Definitioner 2. Allmänna avtalsvillkor 2. 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 Aktia Personskydd Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2014 Innehållsförteckning Definitioner 2 Allmänna avtalsvillkor 2 1 Försäkringsavtalet och dess innehåll 2 2 Försäkringstagarens och den försäkrades

Läs mer

Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015

Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015 Reseförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll Alandias Reseförsäkrings villkor 1.1.2015 sida 3 6 Allmänna avtalsvillkor 1. Vissa centrala begrepp 2. Lämnande av information innan försäkringsavtalet ingås 3.

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015

PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 PRIVAT OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Innehåll sida 3 6 ALANDIAS PRIVAT OLYCKSFALLS - FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1.1.2015 Utredning av olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De försäkrade

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta

Reseförsäkring Produktfakta Reseförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.7.2013 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring.

En personförsäkring är en försäkring som gäller fysiska personer. Resenärförsäkringen är en personförsäkring. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR De allmänna försäkringsvillkoren tillämpas på alla försäkringar, om annat inte i något avseende avtalats i gruppförsäkringsavtalet, gruppförmångsförsäkringsavtalet eller i de

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

reseskydd för företag

reseskydd för företag reseskydd för företag Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 1.9.2002 103 371 1 11.07(10.10) innehållsförteckning reseskydd för företag...4 gemensamma bestämmelser för försäkringarna...4 1 GILTIGHETSOMRÅDE...4

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D

Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D Gäller från. 1. 3. 2013 Innehåll 1 Försäkringens ändamål 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband

Läs mer

måttskydd hästförsäkringar

måttskydd hästförsäkringar måttskydd hästförsäkringar Försäkringsvillkor Gäller från 1.8.2009 103 010 1 5.09 (9.09) 500 innehållsförteckning hästförsäkringar gemensamma bestämmelser...3 1 det Försäkrade djuret...3 2 giltighet...3

Läs mer

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta

Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer N) Produktfakta Produktfakta Gäller från 1.1.2017 Reseförsäkring som ingår i Sparbankens Visa Gold-kort (avtalsnummer 353-4772076-N) I Sparbankens Visa Gold-kort ingår Reseförsäkring som beviljas av LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L

GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L GRUPPRESEFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 14 L Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum eller Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare Gäller från 1.1.2016 Innehållsförteckning RESENÄRFÖRSÄKRING

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor

Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring. Försäkringsvillkor Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring Försäkringsvillkor Innehåll Gemensamma bestämmelser för försäkringsskydden i Olycksfalls- och Sjukkostnadsförsäkring... 3 1. Försäkringsavtalets innehåll... 3 2.

Läs mer

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar

Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar Rättsskydds- och olycksfallsförsäkring som YTK-Yhdistys ry tecknat för sina medlemmar rättsskyddsförsäkring för ytk-yhdistys ry sida 1 Syftet med försäkringen 4 2 Försäkringstagare och försäkrade 4 3 Försäkringsperiod

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K

Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K Reseförsäkring Försäkringsvillkor 14 K Gäller från 1.1.2015 Innehåll Resenärförsäkring 3. Försäkringens giltighet 4. Förmånstagare 5. Skadefall som ersätts och begränsningar i samband därmed 6. Ersättningar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsavtalslag; utfärdad den 10 mars 2005. SFS 2005:104 Utkom från trycket den 22 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA AVDELNINGEN Inledande

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015

Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Barn- och ungdomsförsäkringsvillkor 1.1.2015 Innehåll sida 3 7 Alandias barn- och ungdoms - försäkringsvillkor 1.1.2015 Utredning av sjukdom och olycksfall Indexvillkor A 1. Försäkringens ändamål 2. De

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 950 1 10.05 200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte...

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor. Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare

EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor. Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare Gäller från 1.1.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EGENDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING - MERKOSTNAD N14:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.2 Sjukavbrottsförsäkring Merkostnad 3 5.2.1 Vem försäkringen

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR

RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR RESEFÖRSÄKRING BROSCHYR Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring

www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring www.alandia.com Reseförsäkringsbroschyr Vi försäkrar människor Personförsäkring Reseförsäkring Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, försening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G Gäller fr.o.m. 1.1.2017 INNEHÅLL 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde 3. Försäkringens innehåll

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor

Försäkring för hund eller katt. Produktbeskrivning Försäkringsvillkor Försäkring för hund eller katt Produktbeskrivning Försäkringsvillkor FÖRSÄKRING FÖR HUND ELLER KATT Produktbeskrivningen och försäkringsvillkoren gäller från 1.1.2016. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Försäkringen Super Hälsoskydd Gruppförsäkring

Försäkringen Super Hälsoskydd Gruppförsäkring Försäkringen Super Hälsoskydd Gruppförsäkring Försäkringsvillkor 1.1.2016 Läs särskilt de begränsande villkoren i försäkringen. 330 438 s 04.16 Innehållsförteckning FÖRSÄKRINGEN SUPER HÄLSOSKYDD GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m )

FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF. RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m ) FINLANDS JOURNALISTFÖRBUND RF RESENÄRFÖRSÄKRING FÖR FRITID (Gäller fr.o.m. 1.1.2017) 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL Resenärförsäkring för vårdkostnader vid olycksfall och sjukdom, kostnader vid annullering

Läs mer

Avec Spar- och Placeringsförsäkring

Avec Spar- och Placeringsförsäkring Avec Spar- och Placeringsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 11.6.2012 Innehållsförteckning Definitioner av använda begrepp Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtal 02 Försäkringsavtalets innehåll

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

ReseföRsäkRing 1.1.2015

ReseföRsäkRing 1.1.2015 Reseförsäkring 1.1.2015 Reseförsäkring: sjukdom, olycksfall, annullering, avbrytande, för sening, väntan, misshandel. Mot tilläggspremie tävlingsidrott, arbetstid vid kroppsligt arbete. Du kan välja storlek

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.9.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

HT 59:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För transportörs ansvar under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 59:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För transportörs ansvar under lyft och transport med kran och/eller truck HT 59:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För transportörs ansvar under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för transportörs ansvar under lyft och transport med kran

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer